Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef"

Transkript

1 Q2 1 halvår og kvartal 2012 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 9 august

2 Resultat hittil i år på linje med fjoråret Resultat før skatt konsern kvartalsvis (MNOK) 1. kvartal 2. kvartal Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK 296 (308) Resultat etter skatt i 1. halvår: MNOK 263 (249) Annualisert egenkapitalavkastning: 10,5 (10,5) % Forvaltningskapitalen i konsernet var NOK 45,2 mrd., mot NOK 42,0 mrd. ved årsskiftet God soliditet: t Kapitaldekning: 15,9 %, mot 16,2 % per Kjernekapitaldekning: 14,5 % mot 14,6 % per Godt kapitalisert til å møte nye og strengere kapitalkrav ved innføring av Solvency II- regelverket 2

3 Resultatutvikling per forretningsområde Resultat før skatt per datterselskap (MNOK) SpareBank 1 Livsforsikring har i løpet av 1. halvår bygget ytterligere reserver. Fortsatt forbedring i administrasjonsresultatet. i t t halvår halvår 2012 Godt finansresultat og bedring i forsikringsresultatet bidro til betydelig resultatfremgang i SpareBank 1 Skadeforsikring Lavere forvaltningskapital it l i ODIN Forvaltning har gitt reduserte forvaltningshonorarer SB1G Finans: sterkt marginpress i factoringvirksomheten og svakere utvikling i inkassomarkedet, men god vekst i porteføljevirksomheten. iv SB1 Li SB1 Skad de ODIN SB1G Finan ns SB1 Market ts Økt omsetning i SpareBank 1 Markets, til tross for redusert aktivitet i finansmarkedene. Styrket markedsandel i obligasjonsmarkedet i løpet av 2. kvartal. 3

4 SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat og økt bufferkapital 4

5 SpareBank 1 Livsforsikring Forbedret administrasjonsresultat og økt bufferkapital Resultat t før skatt (MNOK), kvartalsvis Resultat før skatt: MNOK 236 (238) i 1. halvår og MNOK 142 (109) i 2. kvartal 1. kvartal 2. kvartal 3. kvartal MNOK -19 (-24) i 2. kvartal 4kvartal 4. Stabile driftskostnader d og økte gebyrinntekter Administrasjonsresultat: MNOK -26 (-43) i 1. halvår og Risikoresultat: MNOK 122 (140) i 1. halvår og MNOK 93 (70) i 2. kvartal Sterkt risikoresultat i årets 2. kvartal etter at 1. kvartal var preget av enkelte store erstatningsutbetalinger Økte avsetninger i forbindelse med uføreerstatninger gir redusert risikoresultat hittil i år Renteresultat: MNOK 120 (314) i 1. halvår og MNOK 47 (108) i 2. kvartal MNOK 42 avsatt til å styrke oppreservering for økt levealder Det ble realisert netto valutakurstap på MNOK 11 hittil i år. Til sammenligning var det realiserte valutatermingevinster på til sammen MNOK 156 i fjor Ved utgangen av 1. halvår 2012 var kursreguleringsfondet MNOK 390, sammenlignet med MNOK 185 ved årsskiftet. 5

6 SpareBank 1 Livsforsikring Selskapet har bygget ytterligere buffere i 1. halvår Utvikling i i bufferkapital, per kvartal (%) 14,6 % 15,2 % 14,8 % 14,0 % 14,1 % 12,8 % 11,0 % Kursreguleringsfond, akkumulert (MNOK) kv kv kv kv kv kv kv 2012 Kjernekap. utover minstekrav Tilleggsavsetninger Delårsresultat Kursreguleringsfond halvår 2012 Forvaltningskapital: NOK 28 (27) mrd. Kapitaldekning: 20,0 % mot 18,5 % per Hele den ansvarlige kapitalen består av kjernekapital Estimert solvensmargin på 320,5 %, mot 303,5 % ved utgangen av 2011 Av kursreguleringsfondet tilhører: MNOK 182 den ordinære kollektivporteføljen MNOK 76 porteføljen til fripoliser MNOK 131 porteføljen til gamle individuelle id spareforsikringer 6

7 Aktivaallokering per portefølje per ( ) 12 11) SB1 Livsforsikring SB1 Skadeforsikring konsern Investeringsvalgporteføljen 45,7 (45,9) % Kollektivporteføljen Selskapsporteføljen 12,9 (13,8) % 1,0 (-4,5) % 38,9 (37,4) % 0,5 (-0,2) % 0,0 (0,0) % 20,9 (18,8) % 0,0 (0,0) % 10,3 (10,4) % 8,2 (7,9) % 12,2 (12,7) % 0,0 (-0,1) % 54,3 (54,2) % Aksjer Annet Obligasjoner 27,9 (28,0) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 19,8 (21,0) % 61,1 (60,9) % 16,9 (24,8) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi 69,3 (69,0) % Aksjer Annet Eiendom Obligasjoner-amortisert kost Obligasjoner-Markedsverdi NOK 7,5 (6,9) mrd. NOK 16,4 (15,7) mrd. NOK 2,8 (2,9) mrd. NOK 10,0 (9,6) mrd. 7

8 SpareBank 1 Livsforsikring Det forventes ny tjenestepensjonsforsikring med virkning fra Grunnmodell Maksimal innbetaling: 7 % av lønn inntil 7,1G og 25,1 % av lønn fra 7,1G-12G Bedriften skal garantere årlig regulering av oppspart kapital lik lønnsvekst mot at den får avkastningen på pensjonskapitalen Lik dagens innskuddspensjon i SpareBank 1 Livsforsikring med unntak av dødelighetsarven. Standardmodell Maksimal innbetaling: 8 % av lønn inntil 7,1G og 26,1 % av lønn fra 7,1G-12G Ingen avkastningsgaranti slik at arbeidstakere har en risiko for avkastningen. Avkastningen går til arbeidstakeren Noe mer avansert enn Grunnmodellen når det gjelder avkastningssiden. SpareBank 1 Livsforsikring er positiv til de nye tjenestepensjonsmodellene Lavere Solvens II krav enn under gjeldende regelverk 0% årlig garanti og redusert risiko for økt levealder (levealderjustering) Overgang fra dagens ytelsespensjon til det nye hybridproduktet vil kreve rådgivning, fordi det er mange muligheter når det gjelder valg av modell, størrelse på innbetaling, og garantier. SpareBank 1-alliansen vil ha store muligheter til en økt rolle innen pensjonsområdet 8

9 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Godt finansresultat t og bedring i forsikringsresultat i t 9

10 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Godt finansresultat og bedring i forsikringsresultat Resultat før skatt, kvartalsvis (MNOK) kvartal 2. kvartal kvartal 4. kvartal Resultat før skatt: MNOK 236 (107) i 1. halvår og MNOK 70 (56) i 2. kvartal Forsikringsresultat*: MNOK 12 (-22) i 1. halvår og MNOK 31 (8) i 2. kvartal Lavere skadeprosent for både PM og BM i morselskapet Netto finansinntekter: MNOK 245 (162) i 1. halvår og MNOK 51 (67) i 2. kvartal Finansavkastning: 2,5 (1,8) % -89 Bestandsvekst i 1. halvår 2012 på 4,0 %, til NOK ,4 mrd. * Forsikringsresultat i 1. halvår 2011 og 2012 inkluderer Unison Forsikring i 10

11 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God underliggende lønnsomhet på hovedprodukter og lavere innslag av storskader Combined ratio for egen regning kvartalsvis (%) Combined ratio for egen regning (%) 105,5 105,8 103,5 96,9* 100,3 101,9 100,7 101,6 99,0 96,5 92,9 94,0 96,2 97,7 89,8 21,9 21,1 23,8 22,4 21,3 22,9 26,0 21,8 17,1 22,3 21,9 22,5 21,0 22,7 93,4* 83,6 79,4 84,7 75,9 76,6 74,77 80,4 74,1 67,1 72,1 73,8 76,7 80,6 77,2 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv 3. kv 4. kv 1. kv 2. kv Skadeprosent Kostnadsprosent - Lavere skadeprosent totalt for både PM og BM i morselskapet - Lavere innslag av storskader hittil i år innen BM-porteføljen halvår 2012 Skadeprosent Kostnadsprosent * Combined ratio for egen regning for hhv. År 2011 og 1. halvår 2012 inklusiv personforsikring Brutto combined ratio i 1. halvår ble 99,8 % (skadeprosent på 78,5 % og kostnadsprosent på 21,3 %). Inklusiv personforsikring blir combined ratio i 1. halvår redusert til 93,2 %, hvorav skadeprosent utgjør 72,0 % og kostnadsprosent 21,2 % 11

12 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern God bestandsvekst i 1. halvår 2012 Vekst i bestandspremie per år (MNOK) Total bestandsvekst på MNOK 209 (277) til NOK 5,4 (5,0) mrd. per , tilsvarende en vekst på 4,0 % Unison Forsikring hadde en vekst i 1. halvår på MNOK 69 (97) Bestandsvekst i konsernet i 2. kvartal isolert var på MNOK 79 (161) Opptjent premie for egen regning NOK 2,5 (2,2) 2) mrd., tilsvarende en vekst på 11,3 % 12

13 SpareBank 1 Markets Synlige effekter av målrettet arbeid 13

14 SpareBank 1 Markets Synlige effekter av målrettet arbeid Resultater Total omsetning 1. halvår: MNOK 73 (58), opp 25 % 2. kvartal: MNOK 40 (24), opp 70 % Resultat før skatt 2 % 1. halvår: MNOK -90 (-26) 2. kvartal: MNOK -45 (-22) SB1 Markets - Markedsandel obligasjonsemisjoner 1. kv % 2. kv % 3 % 3. kv kv % 1. kv % 2. kv 2012 MARKEDSANDEL I 2. KV OBLIGASJONSEMISJONER 2012 DNB 23 % Swedbank/First Securities 20 % Nordea 14 % SEB Merchant Banking 13 % S B k 1 M k t 12 % Danske Bank 5 % AGB Sundal Collier 5 % Handelsbanken 4 % Operative forhold SpareBank 1 Markets 12 % Mål om lønnsom drift fra 4. kvartal står fast gitt normaliserte markeder. Samarbeidet med SpareBank 1 SMN om ratet t balanse er operativt og har gitt umiddelbar effekt på selskapets markedsposisjon i obligasjonsmarkedet. SpareBank 1 kan, gjennom SpareBank 1 Markets levere hele kapitalstrukturen, fra banklån til obligasjoner og egenkapital 14 Kilde: Norsk Tillitsmann

15 ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår 15

16 14 ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår Resultat før skatt (MNOK), kvartalsvis kvartal 2. kvartal Resultat før skatt i 1. halvår: MNOK -2 (24) Forvaltningshonorar på MNOK 131 (172) Resultat før skatt i 2. kvartal: MNOK -1,5 (12) 3. kvartal Forvaltningskapital på NOK 23,5 mrd. per 6 4. kvartal 30. juni 2012 Redusert med NOK 6,6 mrd. fra Økt med NOK 0,1 mrd. fra ,5-1,5 8,4 % markedsandel for aksjefond per 1. halvår 2012, ned 0,5 prosentpoeng fra årsskiftet ,1 % markedsandel for kombinasjonsfond per 1. halvår 2012, opp 0,3 prosentpoeng fra

17 ODIN Forvaltning Ni av tolv aksjefond bedre enn referanseindeksene i 1. halvår. Ny administrerende direktør Fondenes avkastning per (%) 11,6 Fond Indeks 2,8 4,7 7,1 4,6 8,8 6,2 5,3 2,9 8,2 1,9 8,8 1,8 6,9 5,4 5,3 3,9 5,7 5,8 3,0-2,2-1,6-0,6 ODIN Norden ODIN Finland ODIN Norge ODIN Sverige ODIN Maritim -7,5 ODIN Offshore ODIN Eiendom I ODIN Europa ODIN Europa SMB ODIN Global ODIN Global SMB ODIN Emerging Markets Rune Selmar er ansatt som ny administrerende direktør for ODIN Forvaltning ODIN har signert FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (Principles for responsible investment «PRI») FNs prinsipper for ansvarlige investeringer består av seks nedfelte regler for en bærekraftig, sosialt ansvarlig og eierstyrt investeringsfilosofi Målet med å slutte seg til prinsippene er å promotere bærekraftig verdiskapning gjennom aktiv eierstyring og derigjennom øke verdiene for selskapet og samfunnets investeringer 17

18 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet 18

19 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern Fortsatt fokus på vekst og kostnadseffektivitet Resultat før skatt (MNOK) 14,2 SpareBank 1 Gruppen Finans konsern oppnådde et resultat før skatt i 1. halvår på MNOK 14,2 (9,8) 1. halvår ,2 Kostnadsvekst i factoringvirksomheten gir noe redusert 11,6 1. halvår 2012 resultat hittil i år, MNOK 4,4 (4,9) God omsetningsvekst i 2. kvartal bidro til bedret resultat før skatt 9,8 i kvartalet på MNOK 2,7 (2,1) Fortsatt vekst i markedsandel i factoringvirksomheten med en markedsandel per 2. kvartal 2012 på 14,6 mot 14,1 % per ,9 4,4 3,8 God vekst i porteføljevirksomheten som følge av nye porteføljekjøp i 1. halvår Resultat før skatt: MNOK 3,8 (1,6) i 1. halvår og MNOK 1,2 (0,4) i 2. kvartal 1,6 Factoring Portefølje Conecto (inkasso) SB1G Finans konsern Svak utvikling i inkassomarkedet Resultat før skatt: MNOK 11,6 (12,2) i 1. halvår og MNOK 7,0 (5,1) i 2. kvartal Lavere inkassoinntekter hittil i år, men resultatforbedring i 2. kvartal isolert skyldes salg av en større portefølje Resultat før skatt for SpareBank 1 Gruppen Finans konsern inkluderer også ledelse og merverdiavskrivninger 19

20 Fremtidsutsikter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN SpareBank 1 Skadeforsikring har igangsatt en rekke lønnsomhetsforbedrende tiltak. Resultateffekten av tiltakene har så langt vært tilfredsstillende og forventes å øke gjennom 2. halvår. SpareBank 1 Livsforsikring er godt posisjonert med tanke på de muligheter som åpner seg fremover i pensjonsmarkedet i lys av ny tjenestepensjonsforsikring fra Konsernet vil fortsette arbeidet med samhandling på tvers av selskapene for å ta ut effektiviseringsgevinster både kostnads-, inntekts- og kompetansemessig. Ved inngangen til 2. halvår er det betydelig usikkerhet knyttet til den makroøkonomiske k k utviklingen i Europa og hvordan dette vil påvirke finansmarkedene. SpareBank 1 Gruppen er gjennom sine ulike datterselskap eksponert mot verdipapirmarkedet, og utvikling i børskurser og rentenivå vil i stor grad påvirke inntjeningen i konsernet. SpareBank 1 Gruppen er godt rustet til å møte nye kapitalkrav ved innføring av Solvency II. 20

21 Hele Norges sparebank 21 21

22 Appendiks 22

23 SpareBank 1-alliansen SpareBank 1 SR-Bank (19,5 %) SpareBank 1 SMN (19,5 %) SpareBank 1 Nord-Norge (19,5 %) Sparebanken Hedmark (12 %) Samarbeidende Sparebanker (19,5 %) LO/LO-forbund (10 %) SpareBank 1 Gruppen AS SpareBank 1 Markets (97,47%) SpareBank 1 Livsforsikring (100%) ODIN Forvaltning (100%) Alliansesamarbeidet SpareBank 1 Medlemskort (100%) SpareBank 1 Gruppen Finans (100%) Conecto (100%) SpareBank 1 Skadeforsikring (100%) Unison Forsikring (100%) Bredt samarbeid -Teknologi - Merkevare/kommunikasjon - Kompetanse - Felles prosesser og utnyttelse av beste praksis - Innkjøp (Bankeid virksomhet) SpareBank 1 Boligkreditt EiendomsMegler 1 BNbank SpareBank 1 Oslo og Akershus Regionale kompetansesentra - Betalingsområdet: Trondheim - Kreditt: Stavanger -Læring: Tromsø 23

24 Egenkapitalavkastning etter skatt mot utvalgt liga av blandede nordiske finanskonsern 1. halvår Gjennomsnitt Gjensidige* 17,7 % 11,9 % 13,1 % 11,1 % 12,0 % Handelsbanken 14,0 % 13,5 % 12,9 % 12,6 % 13,0 % Nordea 12,1 % 10,6 % 11,5 % 11,3 % 11,1 % DNB 10,7 % 11,4 % 13,6 % 10,6 % 11,9 % SpareBank 1 Gruppen 10,5 % 11,1 % 18,7 % 18,1 % 16,0 % Storebrand 9,1 % 6,0 % 10,8 % 8,2 % 8,3 % Danske Bank 3,6 % 1,4 % 3,6 % 1,7 % 2,2 % * Beregnet som resultat etter skatt delt på gjennomsnittlig EK. 24 Kilde: Selskapenes delårsrapporter for 1. halvår 2012

25 SpareBank 1 Gruppen Nøkkeltall 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Året Konsern Resultat etter skatt (MNOK) 63,4 199,9 281,5-4,8 97,2 151,9 525,8 Egenkapitalavkastning (%) 10,5 % 15,9 % 23,2 % -0,3 % 8,1 % 12,9 % 11,1 % Kapitaldekning per kvartal (%) 15,9 % 14,8 % 16,2 % 16,3 % 16,2 % 16,1 % 16,2 % Kjernekapitaldekning per kvartal (%) 14,5 % 13,1 % 14,6 % 14,0 % 13,9 % 12,6 % 14,6 % SB1 Livsforsikring Risikoresultat (MNOK) 92,6 29,4 38,5 63,5 70,1 69,4 241,4 Administrasjonsresultat (MNOK) -19,0-7,5-3,2-19,8-24,2-18,7-65,9 Renteresultat (MNOK) 47,0 73,2 3,1 51,6 108,0 205,8 368,5 Resultat etter skatt (MNOK) 89,1 125,8 193,7 114,6 73,8 129,9 511,9 Bufferkapital inkl. årets resultat* per kvartal (%) 14,8 % 12,8 % 11,0 % 14,1 % 14,0 % 15,2 % 11,0 % Kapitaldekning per kvartal (%) 20,0 % 17,5 % 18,5 % 18,5 % 17,1 % 19,2 % 18,5 % Kursreguleringsfond per kvartal (MNOK) 389,6 465,9 184,9 13,0 326,3 448,2 184,9 SB1 Skadeforsikring konsern Resultat fra forsikringsvirksomheten (MNOK) 31,1-19,5-15,5 0,0 8,2-29,9-37,3 Netto finansinntekter (MNOK) 51,0 194,0 160,8-62,3 66,8 95,1 260,3 Resultat etter skatt (MNOK) 42,2 139,5 90,8-81,7 41,8 39,8 90,7 Skadeprosent f.e.r (%) 74,1 % 80,4 % 74,7 % 84,7 % 79,4 % 83,6 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r (%) 22,3 % 21,3 % 26,0 % 21,1 % 22,4 % 21,9 % 22,9 % Combined ratio f.e.r (%) 96,5 % 101,6 % 100,7 % 105,8 % 101,9 % 105,5 % 103,5 % Bestandspremie (MNOK) ODIN Forvaltning Forvaltningshonorar o o a (MNOK) 63,4 67,2 61,8 69,4 85,5 86,8 303,5 Resultat etter skatt (MNOK) -1,0-0,3-7,0 4,3 8,9 8,6 14,8 Forvaltningskapital per kvartal (MNOK) Markedsandel aksjefond per kvartal (%) 8,4 % 8,9 % 8,9 % 8,8 % 9,9 % 10,6 % 8,9 % Markedsandel kombinasjonsfond per kvartal (%) 4,1 % 3,8 % 3,8 % 3,8 % 3,5 % 3,2 % 3,8 % SB1 Markets Driftsinntekter (MNOK) 40,0 32,9 15,3 12,6 23,5 34,8 86,3 Resultat etter skatt (MNOK) -32,6-32,5-57,4-37,33-15,9-2,4-113,11 SB1G Finans konsern Resultat etter Skatt SB1G Finans konsern (MNOK) 5,4 4,9 4,4 8,4 1,8 4,5 19,1 Resultat etter skatt SB1G Finans - morselskap (MNOK) 1,0 2,2 4,1 3,7 0,1 1,4 9,3 Resultat etter skatt Conecto (MNOK) 5,0 3,3 2,2 6,7 3,7 5,1 17,7 *) For 4. kvartal vises bufferkapitalen etter disponering av årets resultat 25

26 SpareBank 1 Gruppen konsern Resultat for 1. halvår kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt: - SpareBank 1 Livsforsikring 141,8 94,1 109,0 235,8 238,4 414,1 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 70,4 165,5 56,2 235,9 106,5 185,3 - ODIN Forvaltning -1,5-0,5 12,22-2,0 24,1 21,8 - SpareBank 1 Markets -44,9-44,8-22,1-89,7-25,5-154,8 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,8 2,5 5,2 5,6 12,1 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,5 6,8 3,0 14,2 9,8 27,9 - Konsernjusteringer -9,0 0,0 15,1-9,0 14,2 28,6 Sum resultat datterselskaper før skatt 166,6 223,8 175,9 390,5 373,1 535,1 Driftskostnader morselskap -26,1-33,5-15,6-59,6* - 43,2-88,6 Netto finans morselskap -17,7-16,8-15,0-34,5-22,1-59,3 Andel tilknyttede selskap/felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 Resultat før skatt 122,9 173,5 145,4 296,4 307,7 387,3 Skattekostnad -59,5 26,4-48,1-33,1-58,6 138,5 Resultat etter skatt 63,4 199,9 97,2 263,3 249,1 525,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 64,2 200,7 98,0 264,9 250,4 529,8 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8-0,8-0,8-1,6-1,3-4,0 1. halvår Året Nøkkeltall Egenkapitalavkastning 10,5 % 10,5 % 11,1 % *Av totale driftskostnader hittil i 2012 er MNOK 19 knyttet til prosjektet i forbindelse med etablering av en egen kortvirksomhet, som foreløpig drives som et prosjekt i morselskapet. Ved etableringen av selskapet vil SpareBank 1 Gruppen AS få refundert påløpte kostnader i prosjektet. 26

27 SpareBank 1 Gruppen konsern Kvartalsvise resultater 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv 4. kv 3. kv 2. kv 1. kv Beløp i mill. kroner Andel resultat fra datterselskapene før skatt - SpareBank 1 Livsforsikring 141,8 94,1 98,1 77,7 109,0 129,4 72,5 85,8 100,3 91,9 - SpareBank 1 Skadeforsikring konsern 70,4 165,5 168,1-89,3 56,2 50,3 307,5 253,9 43,4 36,3 - ODIN Forvaltning -1,5-0,5-8,5 6,3 12,2 11,9 16,5 17,0 16,7 14,4 - SpareBank 1 Markets -44,9-44,8-77,5-51,8-22,1-3,4-24,0-29,0-1,9-2,7 - SpareBank 1 Medlemskort 2,4 2,8 4,5 2,0 2,5 3,1 1,9 2,7 3,3 3,4 - SpareBank 1 Gruppen Finans konsern 7,5 6,8 5,9 12,2 3,0 6,8 6,6-4,9 7,0-0,1 - Konsernjusteringer -9,0 0,0-1,9 16,4 15,1-0,9-6,3-7,4 16,3 15,1 Sum resultat datterselskaper før skatt 166,6 223,8 188,6-26,6 175,9 197,1 374,6 318,1 185,1 158,2 Driftskostnader morselskap -26,1-33,5-29,4-16,0-15,6-27,7-16,5 40,7-11,9-20,0 Netto finans morselskap -17,7-16,8-19,2-18,0-15,0-7,1-15,6-11,4-9,3-6,9 Andel tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før skatt 122,9 173,5 140,1-60,6 145,4 162,4 342,5 347,4 163,9 131,3 Skattekostnad -59,5 26,4 141,4 55,8-48,1-10,5-18,5-88,4-8,3-38,5 Resultat etter skatt 63,4 199,9 281,5-4,8 97,2 151,9 324,0 259,1 155,6 92,8 Majoritetens andel av resultat etter skatt 64,2 200,7 283,1-3,6 98,0 152,4 327,9 263,9 155,9 93,3 Minoritetens andel av resultat etter skatt -0,8-0,8-1,6-1,1-0,8-0,5-3,9-4,8-0,3-0,5 27

28 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat for 1. halvår kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Risikoinntekter 369,1 361,2 333,0 730,3 668, ,7 Risikokostnader -266,2-340,4-252,6-606,6-508, ,7 Risikoresultat 102,9 20,7 80,4 123,6 160,6 277,0 Tekniske avsetninger -10,3 8,7-10,3-1,6-21,1-35,6 Risikoresultat etter tekniske avsetninger 92,6 29,4 70,1 122,0 139,5 241,4 Gebyrer 180,9 184,8 172,8 365,7 343,5 708,6 Driftskostnader ekskl. provisjoner -137,4-128,6-138,6-265,9-268,2-527,2 Provisjoner -62,5-63,7-58,5-126,2-118,2-247,3 Administrasjonsresultat -19,0-7,5-24,2-26,4-42,9-65,9 Netto finansinntekter 153,1 188,6 207,3 341,7 526,4 791,1 Garantert rente -106,1-115,4-99,2-221,5-212,5-422,6 Renteresultat t 47,0 73,2 108,00 120,22 313,8 368,5 Oppreservering -10,3-31,3 0,0-41,6-33,0-187,3 Renteresultat etter oppreservering 36,7 41,9 108,0 78,6 280,8 181,2 Vederlag for rentegaranti 6,1 6,3 5,9 12,4 11,3 22,6 Samlet resultat før tilleggsavsetninger 116,6 70,1 159,8 186,6 388,7 379,4 Ufordelt resultat til kunder -27,7-15,2-60,0-42,9-178,9-61,5 Avkastning på selskapets midler 52,9 39,2 9,2 92,1 28,7 96,2 Resultat til eier før skatt 141,8 94,1 109,0 235,8 238,4 414,1 Skattekostnad -52,6 31,7-35,3-20,9-34,7 97,8 Resultat til eier etter skatt 89,1 125,8 73,8 214,9 203,6 511,9 Nøkkeltall 1. halvår Året Kapitaldekning 20,0 % 17,1 % 18,5 % Bufferkapital i % inkl. årets resultat 14,8 % 14,0 % 11,0 % 28 Bufferkapital for året 2011 vises etter at resultatet er disponert

29 SpareBank 1 Livsforsikring Resultat per portefølje for 1. halvår 2012 Beløp i mill. kroner Kollektivporteføljen Gamle individuelle produkter Investeringsvalgsporteføljen Selskapsporteføljen Totalt Risikoresultat 123,8-2,9 1,1 0,0 122,0 Administrasjonsresultat 33,8-20,6-39,6 0,0-26,4 Renteresultat 84,4 33,1 1,8 1,0 120,2 Oppreservering -41,6 0,0 0,0 0,0-41,6 Vederlag for rentegaranti 12,4 0,0 0,0 0,0 12,4 Resultat til kunde -33,6-6,5-2,8 0,0-42,9 Avkastning på selskapets midler 0,0 0,0 0,0 92,1 92,1 Sum 179,2 3,2-39,6 93,1 235,8 29

30 SpareBank 1 Livsforsikring Utvikling i premieinntekter 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Individuelle rente-/pensjonsforsikringer 72,3 72,3 71,1 144,6 144,1 284,9 Individuelle kapitalforsikringer 150,2 147,9 141,1 298,1 279,6 570,6 Kollektive pensjonsforsikringer 74,4 244,3 55,2 318,7 297,9 465,6 Ulykkesforsikringer 55,1 53,8 49,0 108,9 97,0 199,0 Gruppelivsforsikringer 132,2 239,1 131,5 371,3 348,9 604,4 Unit Link - Renteforsikringer 8,5 9,3 9,5 17,9 20,2 39,0 Unit Link - Kapitalforsikringer 35,2 36,7 46,6 71,9 98,2 181,1 Innskuddstjenestepensjon 273,1 265,1 235,6 538,2 471,8 980,7 Sum brutto forfalte premieinntekter 801, ,5 739, , , ,5 Overførte premiereserver fra andre selskaper 194,7 102,4 113,5 297,0 255,5 660,8 Avgitt gjenforsikringspremie -41,2-28,6-40,8-69,8-81,1-160,4 Premieinntekter for egen regning 954, ,3 812, , , ,9 30

31 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning for kundeporteføljer med garanti per utgangen av kvartalet Verdijustert avkastning ekskl. kl verdiendring d i anlegg: Bokført avkastning: 1. kv kv ,5 1. kv kv kv kv kv kv kv kv kv 2. kv 1. kv 2. kv 1. kv 2. kv Prosent 3,0 2,1 2,6 1,9 2,8 1,7 2,4 2,2 Prose ent 1,2 0,9 1,8 1,3 2,8 1,0 2,2 SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea SpareBank 1 Storebrand DNB Livsforsikring Nordea 31 Kilde: selskapspresentasjoner

32 SpareBank 1 Livsforsikring Avkastning ordinær kundeportefølje med garanti per Prosent Aksjer Norge 7,8 Aksjer utland 7,5 Pengemarked 1,8 Obligasjon Norge 3,6 Obligasjon utland 45 4,5 Hold til forfall 2,6 Eiendom 3,5 32

33 SpareBank 1 Livsforsikring Balanse per halvår Året Beløp i mill. kroner Immaterielle eiendeler Investeringer Gjenforsikringsandel i av forsikringsforpliktelser i f l Fordringer Andre eiendeler Forskuddsbetalte kostnader, opptjente inntekter Investeringer i kollektivporteføljen øj Investeringer i investeringsvalgporteføljen SUM EIENDELER Innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Ansvarlig lånekapital l Forsikringsforpliktelser - kontraktsfastsatte Forsikringsforpliktelser - investeringsvalg Avsetning for forpliktelser Premiedepot fra gjenforsikringsselskaperg Forpliktelser Påløpte kostnader, forskuddsbetalte inntekter SUM EGENKAPITAL OG GJELD

34 SpareBank 1 Skadeforsikring konsern Resultat for 1. halvår kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Beløp i mill. kroner Forfalt brutto premie 1 431, , , , , ,2 Opptjente premier f.e.r , , , , , ,9 Påløpne erstatninger f.e.r. -931,7-992,3-903, , , ,0 Forsikringsrelaterte driftskostnader f.e.r. -281,0-262,4-255,2-543,4-496, ,2 Andre forsikringsrelaterte inntekter/kostnader 1,7 1,2 8,2 2,9 12,7 31,8 Andre tekniske avsetninger -15,1-0,5 21,4-15,6 47,9 93,2 Forsikringsresultat 31,1-19,5 8,2 11,6-21,7-37,3 Netto finansinntekter 51,0 194,0 66,8 244,9 161,8 260,3 Andre kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat før sikkerhetsavsetninger 82,1 174,5 75,0 256,6 140,1 223,0 Endring av sikkerhetsavsetning -11,7-9,0-18,8-20,7-33,6-37,7 Resultat før skatt 70,4 165,5 56,2 235,9 106,5 185,3 Skattekostnad -28,2-26,0-14,4-54,2-25,0-94,6 Resultat etter skatt 42,2 139,5 41,8 181,7 81,6 90,7 2. kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Nøkkeltall Skadeprosent f.e.r. 74,1 % 80,4 % 79,4 % 77,2 % 81,5 % 80,6 % Kostnadsprosent f.e.r. 22,3 % 21,3 % 22,4 % 21,8 % 22,2 % 22,9 % Combined ratio f.e.r. 96,5 % 101,6 % 101,9 % 99,0 % 103,7 % 103,5 % Kapitaldekning 34,1 % 29,0 % 32,8 % 34

35 ODIN Forvaltning Resultat for 1. halvår kv 1. kv 2. kv 1. halvår Året Mill. kroner Forvaltningshonorarer 63,4 67,2 85,5 130,6 172,3 303,5 Sum driftsinntekter 63,4 67,2 85,5 130,6 172,3 303,5 Lønnskostnader -25,9-24,6-27,5-50,5-56,6-108,5 Avskrivninger -6,8-6,5-4,4-13,3-8,3-23,5 Andre driftskostnader -32,5-36,9-41,2-69,4-83,7-151,1 1 Sum driftskostnader -65,2-68,0-73,1-133,2-148,7-283,1 Driftsresultat -1,8-0,8 12,4-2,6 23,6 20,3 Finanskostnader 0,4 0,3-0,2 0,7 0,5 1,5 Resultat før skatt -1,5-0,5 12,2-2,0 24,1 21,8 Skattekostnad 0,5 0,2-3,3 0,6-6,6-7,1 Resultat etter skatt -1,0-0,3 8,9-1,3 17,5 14,8 35

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1 kvartal 2012. 26. april 2012. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1 kvartal 2012 1. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Q1 Kirsten Idebøen, konsernsjef 26. april 2012 God resultatutvikling i konsernet - Beste resultat i 1. kvartal de siste fem år Resultat før

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015

SpareBank 1 Gruppen 1. halvår 2015. Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august 2015 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår Konst. adm. dir. Turid Grotmoll 12. august Godt resultat for konsernet hittil i år Resultat før skatt i 2. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 2. kvartal (MNOK) 671 467

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2014. 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør SpareBank 1 Gruppen artal 12. februar 2015 Kirsten Idebøen, adm. direktør Rekordresultat Resultat før skatt i kvartalet (MNOK) Resultat før skatt for året (MNOK) 653 2 406 443 1 659 217 249 542 955 2011

Detaljer

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen

Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen Tall for 1. kvartal SpareBank 1 Gruppen 30. april 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Solid start på året Resultat før skatt per 1. kvartal (MNOK) Resultat etter skatt per 1. kvartal (MNOK) Annualisert

Detaljer

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

3. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 3. kvartal Q3 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 28 oktober 28. Svekket resultat som følge av svake aksjemarkeder og høy skadeprosent Resultat før skatt per 3. kvartal:

Detaljer

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør

4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen. 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør 4. kvartal og foreløpig regnskap 2013 SpareBank 1 Gruppen 13. februar 2014 - Kirsten Idebøen, adm. direktør Nøkkeltall Resultat før skatt i kvartalet (MNOK)* Resultat før skatt for året (MNOK) Annualisert

Detaljer

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal 2011. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29 april 2011 29. Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef Foreløpig øp g regnskap g p 2011 Q4 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 15 februar 2012 15. Svak utvikling i verdipapirmarkedene kombinert med natur- og storskader

Detaljer

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. halvår og g 2. kvartal Q2 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 10 august 10. God underliggende resultatfremgang, men preget av svake aksjemarkeder og flomskader

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015

SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 SpareBank 1 Gruppen 4. kvartal 2015 Godt resultat, men lavere enn i rekordåret 2014 Lavere finans- og avviklingsgevinster og høye naturskadeerstatninger Resultat før skatt i 4. kvartal (MNOK) Resultat

Detaljer

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010

1. halvår 2010. Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. 11. august 2010 1. halvår Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, adm. direktør 11. august Hovedpunkter Godt resultat fra SpareBank 1 Gruppen i 1. halvår, tross utfordrende finansmarkeder og høyt

Detaljer

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef

1. kvartal april Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen. Kirsten Idebøen, konsernsjef 1. kvartal 2011 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 29. april 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN Betydelig resultatfremgang i 1. kvartal 2011 God utvikling

Detaljer

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016

SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2016 Godt kvartalsresultat Resultat før skatt i 3. kvartal (MNOK) Resultat før skatt per 3.kvartal (MNOK) 529 745 380 528 1.216 1.753 1.225 1.439 3. kv 2013 3. kv 2014 3.

Detaljer

Turbulent start på året

Turbulent start på året artal 2008 Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Eldar Mathisen, adm. direktør 25. april 2008 Turbulent start på året MNOK Resultat før skatt konsern 250 200 150 100 50 0 137 236 100 2008 759 2005

Detaljer

Foreløpig regnskap 2010

Foreløpig regnskap 2010 Foreløpig regnskap Resultatfremleggelse fra SpareBank 1 Gruppen Kirsten Idebøen, konsernsjef 11. februar 2011 Hovedpunkter SPAREBANK 1 GRUPPEN KONSERN 18,5 % 15,8 % 11,9 % Solid resultat i 8,9 % God utvikling

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.06.2015

Styrets beretning pr. 30.06.2015 2. kvartal 2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014

Styrets beretning RESULTAT PR. 31.03.2014 1. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VI ER I DAG 90 ANSATTE. VÅRT DANSKE MORSELSKAP DANICA PENSION FORVALTER CA. 320 MRD. KRONER PÅ

Detaljer

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring

Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Bedret livresultat i Storebrand, men svakere i skadeforsikring Driftsresultat på 1.722 millioner kroner mot 1.275 millioner kroner i fjor. Konsernresultat 209 millioner kroner mot 523 millioner kroner

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2012. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2012 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Nordea Liv setter nye rekorder

Nordea Liv setter nye rekorder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 21.10.2015 Nordea Liv setter nye rekorder For Nordea Liv har 2015 så langt vært et meget godt år. Premieinntektene ved utgangen av september utgjorde

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2014

Styrets beretning pr. 30.09.2014 3. kvartal 2014 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VÅRT MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER Å VÆRE EN UTFORDRER

Detaljer

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon

Nordea Liv tar ledertrøyen i pensjon Danica Pensjon DNB Liv Frende Livsfors Gjensidige Pensj KLP KLP Bedriftsp Nordea Liv SHB Liv Silver SpareBank 1 Storebrand i 1000 kr. Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2014

Detaljer

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp

Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 22.10.2014 Innskuddspensjon lønner seg i det lange løp Nordea Livs kunder med innskuddspensjon der 50 prosent av midlene er plassert i aksjer

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. halvår 2015 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. halvår

Detaljer

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene

Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.04.2014 Bedriftene øker pensjonsinnskuddene Økningen i satsene for innskuddspensjon fører til at mange bedrifter vil forbedre sine pensjonsordninger

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2011. Nordea Liv Norge Rapport per 2011 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før skatt på 92

Detaljer

Nordea Liv fortsetter fremgangen

Nordea Liv fortsetter fremgangen Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 17.07.2013 Nordea Liv fortsetter fremgangen Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene

Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Årsresultat i Storebrand 1998: Godt konsernresultat tross svak utvikling i finansmarkedene Konsernet sto godt i gjennom finansuroen p.g.a. solid bufferkapital Styrket forsikringsteknisk resultat i skadeforsikring

Detaljer

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 1. halvår 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 2016 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per et resultat før

Detaljer

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012

Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANKKONSERNET, ET AV NORDENS LEDENDE Styrets be retn fl g RESULTAT PR 30.06.2012 FINANSKONSERN. Danica PensjonsforsikringAS Dppnådde pr. 30.06.2012: VI ER I DAG 60

Detaljer

Pensjonssparing med svært god avkastning

Pensjonssparing med svært god avkastning Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 29.01.2014 Pensjonssparing med svært god avkastning Salget av pensjonsspareprodukter med investeringsvalg øker kraftig. Hos Nordea Liv økte innskuddene

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen. 3. kvartal 2011 1 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 12 Utvidet resultatregnskap 13 Balanse 14 Egenkapital 15 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2014. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2014 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99:

PRESSETJENESTE. Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat. Storebrand-resultat pr. 30.09.99: PRESSETJENESTE Storebrand-resultat pr. 30.09.99: Markert resultatforbedring på tross av fortsatt svakt skaderesultat Storebrands driftsresultat økte med 3.220 millioner kroner etter gode finansresultater.

Detaljer

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge

Rapport per 1. kvartal 2013. Nordea Liv Norge Rapport per 1. kvartal 2013 Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 1. kvartal et resultat

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 2. kvartal og 1. halvår 2012 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 2 SpareBank 1 Gruppen 2. kvartal og 1. halvår 2012 Innhold 03 Resultatutvikling 11 Erklæring fra styret 12 Resultatregnskap 14 Utvidet resultatregnskap

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Pressemelding 9,0 prosent avkastning for kundene i i 2009 (OPF) hadde et selskapsresultat på 371 millioner kroner i 2009. Resultatet i fjerde kvartal var 99 millioner kroner. Verdijustert avkastning var

Detaljer

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser

Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 25.04.2012 Nordea Liv stanser tilflytting av fripoliser Nordea Liv, som er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013. Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter fjerde kvartal 2013 Oslo, 12. februar 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for 2013 hovedpunkter Godt selskapsresultat: Resultat for 2013

Detaljer

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor.

Bokført driftsresultat 1.031 mill. kroner i år, mot 1.126 mill. kroner i fjor. Storebrand Hovedtrekk 1 kvartal 1998 Bokført driftsresultat 1031 mill kroner i år, mot 1126 mill kroner i fjor Bokført konsernresultat 279 mill kroner i år, mot 141 mill kroner i fjor Verdijustert driftsresultat

Detaljer

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000

Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Styrket resultat for Storebrand-konsernet i 1. halvår 2000 Driftsresultatet økte med 886 mill. kroner til 4.209 mill. kroner i forhold til samme periode i fjor Konsernresultatet er styrket med 109 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 30. september 2013 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 191,0 mill., mot et overskudd på 147,1 mill.

Detaljer

Pensjonssparingen når nye høyder

Pensjonssparingen når nye høyder Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 23.10.2013 Pensjonssparingen når nye høyder Pensjonssparingen i Norge når nye høyder i 2013. Stadig flere oppdager at de må spare på egen hånd

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig

Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Gjensidig Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Side 1 Kvartalsrapport pr 31. mars 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 26,3 mill., mot et overskudd på 78,5 mill. i fjor.

Detaljer

Beste årsresultat noensinne

Beste årsresultat noensinne Historisk gode resultater fra SpareBank 1 Gruppen Foreløpig regnskap 2007 SpareBank 1 Gruppen, Eldar Mathisen, adm. direktør 13. februar 2008 Beste årsresultat noensinne SpareBank 1 Gruppen Resultat før

Detaljer

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig

Kvartalsrapport. Jernbanepersonalets Forsikring. 2. kvartal 2014. Gjensidig Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Jernbanepersonalets Forsikring Kvartalsrapport pr 30. juni 2014 Sammendrag Driftsresultat I viser et overskudd på 118,2 mill., mot et overskudd på 121,7 mill. på samme tid

Detaljer

Styrets beretning pr. 30.09.2015

Styrets beretning pr. 30.09.2015 DANICA PENSJON ER ET SELSKAP I DANSKE BANK-KONSERNET, ETAV NORDENS LEDENDE FINANSKONSERN. VART MORSELSKAP DANICA PENSION ER EN AV MARKEDSLEDERNE I DANMARK VI ØNSKER A VÆRE EN UTFORDRER I DET NORSKE PENSJONSMARKEDET.

Detaljer

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006

Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006. 3. november 2006 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2006 3. november 2006 Hovedtrekk i 3. kvartal 2006 Finansmarkedene kom tilbake i tredje kvartal, verdijustert avkastning på 2,6 prosent i kvartalet. Verdijustert avkastning

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. kvartal 2011 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2011 Innhold 03 Resultatutvikling 10 Resultatregnskap 11 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2013 Oslo, 23. april 2013 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat 1. kvartal 2013 - hovedpunkter Selskapsresultat på 138 millioner

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011. Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2011 Oslo, 12. mai 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter første kvartal 2011 Høyt selskapsresultat

Detaljer

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 3. kvartal 2010 27. oktober 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 3. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat 709 mill. i 3. kvartal, 949 mill. hittil i år Gode

Detaljer

Resultater 4. Kvartal 2006

Resultater 4. Kvartal 2006 Resultater 4. Kvartal 2006 Hovedpunkter Den gode utviklingen i selskapet fortsetter både med sterke resultater og god vekst. For hele 2006 fremkommer følgende hovedtrekk: Brutto forfalt premie MNOK 516

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal november 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS tredje kvartal 2015 5. november 2015 Godt resultat og sterk soliditet, men svak avkastning i kvartalet etter markedsuro Konsernresultat på 141 millioner kroner,

Detaljer

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig

Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig Jernbanepersonalets forsikring gjensidig 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets forsikring gjensidig SAK TIL KONSERNSTYRET FOR JERNBANEPERSONALETS BANK OG FORSIKRING SAK: Regnskap 2. kvartal

Detaljer

rapport for 3. kvartal 2012

rapport for 3. kvartal 2012 rapport for 3. kvartal 2012 Rapport pr. 3. kvartal 2012 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge

Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Rapport per 3. Kvartal 2014 (Urevidert) Nordea Liv Norge Nordea Liv Norge Nordea Liv er det tredje største selskapet i det private livs- og pensjonsforsikringsmarkedet i Norge. Nordea Liv fikk per 3. kvartal

Detaljer

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012

SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Delårsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Skadeforsikring Konsern hadde et resultat før skatt på 165,5 mill. kroner per 1. kvartal, mot 50,3 mill. kroner for tilsvarende

Detaljer

rapport for 1. kvartal 2013

rapport for 1. kvartal 2013 rapport for 1. kvartal 2013 Rapport pr. 1. kvartal 2013 for konsernet Virksomheten Scandinavian Insurance Group AS (SIG) er et norsk skadeforsikringsselskap som opererer i privat- og bedriftsmarkedet samt

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2003 Kvartalsrapport 3. kvartal Resultatutvikling for Storebrand-gruppen 3. kvartal Hovedtrekk Positivt konsernresultat på 633 millioner kroner hittil i år, mot minus 1 730 millioner kroner i samme periode

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011. Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2011 Oslo, 2. november 2011 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Hovedpunkter fra resultatet etter tredje kvartal 2011 Selskapsresultat

Detaljer

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008

25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 25. februar 2009 Presentasjon av 4. kvartals regnskap Foreløpig og urevidert årsregnskap 2008 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. Resultatregnskap med sentrale utviklingstrekk 3. Balansen med sentrale utviklingstrekk

Detaljer

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006

Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2006. 11. mai 2006 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 26 11. mai 26 Hovedtrekk i 1. kvartal 26 Sterk resultatforbedring - verdijustert resultat i 1. kvartal 2,1 mrd kroner (,6 mrd) God avkastning, 1,5 pst bokført og 2,1

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2014 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 353,7 millioner kroner etter andre kvartal 2014, mot 289,0

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008

20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 20. august 2008 Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2008 1 Stabilt bokført resultat - positivt renteresultat I et finansmarked preget av fortsatt uro gikk finansavkastningen i andre kvartal tilnærmet

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 1. kvartal 2013 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 1. kvartal 2013 1 Kvartalsrapport per 1. kvartal 2013 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 2. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 289,0 millioner kroner etter andre kvartal 2013, mot 226,8

Detaljer

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839

Allokert investeringsavkastning overført fra ikke-teknisk regnskap 5 218 420 4 203 460 9 519 839 Landbruksforsikring AS Resultatregnskap Teknisk regnskap for skadeforsikring 30.06.2014 30.06.2013 2013 PREMIEINNTEKTER Forfalte bruttopremier 186 359 830 250 299 190 425 030 207 - Avgitte gjenforsikringspremier

Detaljer

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009

27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 27. mai 2009 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2009 1 Viktige milepeler i første kvartal Konsesjon for å etablere KLP Banken 29. januar. Banken vil bli operativ i andre halvår 2009 Forhandliger om kjøp

Detaljer

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse

Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse 2. kvartal 2012 STYRETS BERETNING FOR 2. KVARTAL 2012 Tannlegenes gjensidige sykeavbruddskasse ( Sykeavbruddskassen ) er et gjensidig skadeforsikringsselskap eiet

Detaljer

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012

Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS. Per 2. kvartal 2012 Delårsrapport SpareBank 1 Gruppen Finans AS Per 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport per 2. kvartal 2012 SpareBank 1 Gruppen Finans AS produserer, leverer og distribuerer tjenester innen factoring, porteføljekjøp

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT Note 01.01.2016-31.03.2016 01.01.2015-31.03.2015 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 1 180 706 29 469 404 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 3 35 884

Detaljer

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016

Presentasjon av tredje kvartals regnskap 2016 KLP-konsernet. Oslo, 3. november 2016 Presentasjon av tredje kvartals regnskap 216 KLP-konsernet Oslo, 3. november 216 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. Skadeforsikring 5. Bedriftspensjon 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS

SILVER PENSJONSFORSIKRING AS RESULTAT 01.01.2013-30.06.2013 TEKNISK REGNSKAP FOR LIVSFORSIKRING 1. Premieinntekter 67 223 691 2. Netto inntekter fra investeringer i kollektivporteføljen 201 060 240 3. Netto inntekter fra investeringer

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015. 20. august 2015 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS andre kvartal 2015 20. august 2015 Gode resultater og sterk soliditet fører til premiereduksjon for kundene i 2016 Konsernresultat på 368 millioner kroner, mot 140

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 1. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 1. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 1. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap Utvidet resultatregnskap 9 11 Balanse 12 Egenkapital 13 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO

Storebrand. Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010. Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Storebrand Resultat 2. kvartal 2010 15. juli 2010 Idar Kreutzer - CEO Odd Arild Grefstad - CFO Hovedtrekk 2. kvartal 2010 RESULTAT Konsernresultat -39 mill i 2. kvartal, 239 mill hittil i år Aksjemarkedsfallet

Detaljer

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013

SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS - Beretning for 3. kvartal 2013 SpareBank 1 Forsikring AS oppnådde et resultat før skatt og andre resultatkomponenter på 469,0 millioner kroner etter tredje kvartal 2013, mot

Detaljer

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015

RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL 2015 Q4 RESULTATER FOR DNB-KONSERNET 4. KVARTAL Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 04.02.2016 Året Driftsresultat før nedskrivninger og skatt i milliarder kroner 34,1 (28,7) Kostnadsgrad

Detaljer

Pensjonssparingen tar av

Pensjonssparingen tar av Livsforsikringsselskapet Nordea Liv Norge AS Pressemelding 30.01.2013 Pensjonssparingen tar av Folk flest sparer mer til egen pensjon. Hos Nordea Liv økte innbetalinger til typiske individuelle pensjonsspareprodukter

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter andre kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter tredje kvartal 2014 Regnskapspresentasjon Regnskapspresentasjonen er omarbeidet fra første kvartal 2014 som en følge av overtakelse av Oslo Forsikring AS og

Detaljer

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Rapport SpareBank 1 Gruppen. 1. halvår og 2. kvartal 2010 1 Rapport SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 2 SpareBank 1 Gruppen 1. halvår og 2. kvartal 2010 Innhold 03 Resultatutvikling 12 Resultatregnskap 13 Balanse 15 Kontantstrømoppstilling 19 Noter

Detaljer

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014

Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Regnskap OPF konsern pr. 31. mars 2014 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endringer i egenkapital Note 1 Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 Note 6 Note 7 Note 8 Note 9 Note 10 Note 11 Note

Detaljer

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet

Oslo, 04. mai 2011. Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet Oslo, 04. mai 2011 Presentasjon av 1. kvartals regnskap 2011 KLP-konsernet 1 Innhold 1. Hovedtrekk 2. KLP-konsernet 3. Liv og pensjon 4. KLP soliditet og forvaltning 5. Skadeforsikring 6. Bank og finansieringstjenester

Detaljer

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014

Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Resultat for Oslo Pensjonsforsikring AS etter første kvartal 2014 Oslo, 12. mai 2014 Åmund T. Lunde, administrerende direktør Ny konsernstruktur Aksjene i Oslo Forsikring AS ble overtatt fra Oslo kommune

Detaljer

Oslo Pensjonsforsikring

Oslo Pensjonsforsikring Oslo Pensjonsforsikring RAPPORT ETTER 2. KVARTAL 2010 Hovedpunkter Selskapsresultat på 197 millioner kroner hittil i år, mot 132 millioner kroner i samme periode i fjor. Resultatet i andre kvartal var

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport -2/2015

Kvartalsrapport -2/2015 Kvartalsrapport -2/2015 Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Oppstilling av endring i egenkapital Kontantstrømoppstilling Noter til regnskapet Solvensmargin og kapitaldekning RAPPORT ETTER ANDRE

Detaljer

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999:

PRESSETJENESTE. Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling. Storebrand 1. halvår 1999: PRESSETJENESTE Storebrand 1. halvår 1999: Fordoblet driftsresultat på tross av svak skadeutvikling Driftsresultatet økte med 102% til 3.323 millioner kroner. Konsernresultatet redusert med 152 millioner

Detaljer

Landbruksforsikring AS

Landbruksforsikring AS Landbruksforsikring AS Kvartalsrapport Q1 2015 Resultat, balanse og noter Landbruksforsikring AS Resultatregnskap 2015 2014 2014 Tall i tusen kroner Note 01.01-31.03 01.01-31.03 01.01-31.12 TEKNISK REGNSKAP

Detaljer

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten

Pressemelding. 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten 1. kvartal 2002 ekskl. If Positiv utvikling i kjernevirksomheten Resultatet etter årets tre første måneder er styrket i forhold til utviklingen gjennom. Konsernresultatet er på 16 mill. kroner, mens driftsresultatet

Detaljer

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen

RAPPORT 3. KVARTAL 2015. SpareBank 1 Gruppen RAPPORT 3. KVARTAL 2015 SpareBank 1 Gruppen 2 SpareBank 1 Gruppen 3. kvartal 2015 INNHOLD Resultatutvikling 3 Resultatregnskap 10 Utvidet resultatregnskap 12 Balanse 13 Egenkapital 14 Kontantstrømoppstilling

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 03/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 1. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 24.05.2007 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER Figur 1 Brutto

Detaljer

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007

8. november 2007. Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 8. november 2007 Presentasjon av 3. kvartals regnskap 2007 2 Godt resultat i urolige finansmarkeder Verdijustert kapitalavkastning etter tredje kvartal var 5,5 prosent og bokført avkastning 5,6 prosent

Detaljer

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk

Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk LIVSTATISTIKK - 04/07 Markedsandeler - endelige tall og regnskapsstatistikk 2. kvartal 2007 Bransje- og selskapsfordelt premie og bestand 03.09.2007 Endret 14.09.07 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. FIGURER

Detaljer