Tilstandsrapport for videregående opplæring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilstandsrapport for videregående opplæring"

Transkript

1 Tilstandsrapport for videregående opplæring 2012

2 1 Innledning Utgangspunkt og formål Visjon Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold Forkortelser brukt i rapporten Bakgrunn Endrede forutsetninger i perioden ( ) Elever ved de videregående skolene... 7 Figur 1. Elevtallsutvikling skolevis i perioden Figur 2. Elevtallsutvikling for Vg1 fordelt på utdanningsprogrammer i perioden Tabell 1. Oversikt over andelen elever inntatt til sitt første programønske Karakterer fra grunnskolen (skolevis)... 9 Figur 3. Oversikt over andel elever i faresonen i % av inntatte til Vg1 fordelt på videregående skoler. Periode Læringsmiljø... 9 Figur 4. Andel elever som trivsel med lærerne Figur 5. Andel elever som ikke opplever mobbing på skolen Figur 6. Andel elever som opplever faglig veiledning Figur 7. Andel elever som opplever mestring Figur 8. Andel elever som får faglige utfordringer Figur 9. Andel elever som opplever medvirkning Figur 10. Andel elever som opplever uro i klassen Tabell 2. V angir tall for Vestfold, mens N angir det nasjolale gjennomsnittet Karakterer Eksamenskarakterer Lokale mål Tabell 3. Eksamenskarakterer i Vestfold i utvalgte fag. Periode Tabell 4. Eksamenskarakterer i Norsk for skoleårene til Vurdering Standpunktkarakterer Lokale mål Tabell 5. Standpunktkarakterer i utvalgte fag skoleåret Tabell 6. Standpunktkarakterer i Norsk skoleåret til Vurdering

3 5 Gjennomføring Gjennomføring (kullbetraktning) Fullført på normert tid Fullført på mer enn normert tid I opplæring fem år etter påbegynt grunnkurs/vg Ikke fullført Lokale mål Figur 11. Elever og lærlinger som fullfører og består innen 5 år, fylkesvis Figur 12. Oversikt over andel fullført og bestått på Vg1 for perioden Vurdering Overganger Figur 13. Frafall og overgang for yrkesfaglige utdanningsprogrammer i videregående opplæring i Vestfold i Figur 14. Overgang fra Vg2 yrkesfag Figur 15. Andel som foretar omvalg på Vg1 i prosent Vurdering Sluttere Lokale mål Figur 16. Sluttere fordelt på videregående skole de fem siste årene. Tidsserie fra Figur 17. Antall sluttere fordelt på ulike utdanningsprogrammer, offentlige videregående skoler i Vestfold, alle årstrinn Tabell 7. Andel elever som har sluttet i løpet av skoleåret, offentlige vgs, alle årstrinn Vurdering Formidling av lærlinger og lærekandidater Figuren 18. Antall løpende kontrakter pr. år i Vestfold Figur 19 viser prosentvis kontraktsfordeling for Vestfolds søkere direkte fra Vg2. 31 Fullført og bestått for lærlinger Figur 20. Søkere til læreplass for årene (hentet fra Vigo databasen) Tabellen 8. Antall søkere formidlet og bestått per kull Tilpasset opplæring, spesialundervisning Lokale mål Vurdering Særskilt inntak

4 Nærmere om vedtak om spesialundervisning /IOP Minoritetsspråklige elever Oppfølgingstjenesten (OT) Tabell 9: Antall og andel ungdommer med ungdomsrett samt antall og andel ukjente ungdommer registrert i OT. Status pr : Figur 21: Prosentandel ungdom i OT s målgruppe etter status skoleåret Status pr Figur 22: Prosentandel ungdommer i OT s målgruppe som har kommet i aktivitet - i skole, i lære, i arbeid eller i tiltak etter at de ble tilmeldt OT. Status pr Figur 23: Prosentandel ungdommer i OT s målgruppe som Oppfølgingstjenesten ikke jobber aktivt med. Status pr : Voksenopplæring Tabell 10. Gjennomstrømming for voksne Vurdering Andre nøkkeltall for sektoren Elever per lærerårsverk Figur 24: Gruppestørrelse, elever per lærerårsverk Kostnader per elev Figur 25: Netto driftsutgifter prisjustert til 2011-kroner Ressurser i forhold til forskjellig utgiftsbehov Figur 26. Ressursbruk i forhold til utgiftsbehov Kostnader til spesialundervisning Figur 27: Spesialundervisning og tilpasset opplæring Andel av elevene som går i yrkesfaglige utdanningsprogrammer Figur 28. Andel elever som går i yrkesfaglige utdanningsprogrammer System for oppfølging Oppsummering av viktige tiltak

5 1 Innledning 1.1 Utgangspunkt og formål Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 ( ) fremgår at det er viktig at styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til kvaliteten på grunnopplæringen. Rapporten skal beskrive tilstanden og utviklingen i videregående opplæring. Informasjonen omfatter elever, lærlinger og voksne i tilbud spesielt rettet mot denne gruppen. Rapporten tar for seg resultater fra elevundersøkelsen, gjennomføring, sluttere og oppnådde resultater. I tillegg redegjøres det for data knyttet til tilpasset opplæring, voksenopplæring og økonomiske nøkkeltall. Videre inneholder rapporten en del beskrivende statistikk om eksempelvis skolestørrelse og elevgrunnlag. Tilstandsrapporten skal som et minimum omtale læringsresultater, sluttere og læringsmiljø, men kan bygges ut med annen omtale som skoleeier mener er formålstjenlig ut fra lokale behov. Det er data fra Skoleporten som hovedsakelig skal benyttes som grunnlag for skoleeiers vurdering av tilstanden, men det følger av St.meld. nr 31 ( ) at skoleeiere og skoler oppfordres til å føre opp konkrete målsetninger for hva de skal oppnå innenfor aktuelle målområder. Rapporten gir et innblikk i utdanningssektoren på et overordnet nivå. Fylkesrådmann følger opp skolene på et mer detaljert nivå enn det som fremkommer av denne rapporten. Skolene har ofte svært ulike utfordringer, og må derfor bruke ulike virkemidler for å få til utvikling. Det legges vekt på å bygge opp tidsserier som skal gjøre det mulig å se utviklingen i sektorens resultater over tid. 1.2 Visjon Sektorens visjon lyder muligheter for alle og vekst for den enkelte. Det er en politisk bestemt målsetning at Vestfold fylkeskommune skal ha en videregående opplæring hvor elever og lærlinger både er tilfredse og fullfører og består utdanningen sin med gode resultater. Elever og lærlinger skal delta i demokratisk arbeid og oppleve medbestemmelse. Denne overordnede målsetningen var for 2012 knyttet til styringsmål for antall sluttere, oppnådde resultater og læringsmiljø. 4

6 1.3 Kort beskrivelse av videregående opplæring i Vestfold Vestfold Fylkeskommune har 10 videregående skoler og SMI-skole med til sammen rundt elever per 1. oktober Alle skolene tilbyr utdanningsprogrammer som både fører frem til studiekompetanse og yrkeskompetanse. Størrelsen på skolene er svært varierende, fra rundt 300 elever til over 2000 elever. I tillegg har Vestfold fylkeskommune til en hver tid om lag 1700 lærlinger og lærekandidater i bedriftsopplæring. Færder videregående skole har 675 elever i følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design- og håndverk, Elektrofag, Studiespesialisering og Teknikk og industriell produksjon. Færder har også ansvar for å tilby lærlingsskole for lærlinger som ikke går det ordinære løpet. I tillegg tilbyr Færder opplæring i fellesfagsteori til mellom 50 og 100 lærlinger årlig. Greveskogen videregående skole har 1096 elever i følgende utdanningsprogram: Musikk dans og drama, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel og Studiespesialisering. Holmestrand videregående skole har 295 elever i følgende utdanningsprogram: Helseog oppvekstfag, Medier og kommunikasjon, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Teknikk og industriell produksjon. Horten videregående skole har 1038 elever i følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Teknikk og industriell produksjon. Melsom videregående skole har 280 elever i følgende utdanningsprogram: Medier og kommunikasjon og Naturbruk. Nøtterøy videregående skole har 582 elever i følgende utdanningsprogram: Helse- og oppvekstfag og Studiespesialisering. Re videregående skole har 618 elever i følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag og Studiespesialisering. Sande videregående skole har 503 elever i følgende utdanningsprogram: Design- og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Studiespesialisering og Teknikk og industriell produksjon. Sandefjord videregående skole har 2032 elever i følgende utdanningsprogram: Designog håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Musikk dans og drama, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering, Teknikk og industriell produksjon. Tilbud til hørselshemmede gjennom Knutepunktskolen. 5

7 Thor Heyerdahl videregående skole har 1670 elever i følgende utdanningsprogram: Bygg- og anleggsteknikk, Design- og håndverk, Elektrofag, Helse- og oppvekstfag, Idrettsfag, Medier og kommunikasjon, Musikk dans og drama, Restaurant- og matfag, Service og samferdsel, Studiespesialisering og Teknikk og industriell produksjon. Voksenopplæring. Det var registrert 1071 elever i tilbud organisert for voksne (med voksenrett) pr Inkludert i disse tallene er også de som sluttet eller fullførte i løpet av skoleåret. Elevene gis i hovedsak tilbud ved ressurssentrene samt Sandefjord og Greveskogen videregående skoler. 1.4 Forkortelser brukt i rapporten Forkortelse Forklaring BA Utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk DH Utdanningsprogram for design og håndverk EL Utdanningsprogram for elektrofag HO Utdanningsprogram for helse- og oppvekstfag ID Utdanningsprogram for idrettsfag MD Utdanningsprogram for musikk, dans og drama MK Utdanningsprogram for medier og kommunikasjon NA Utdanningsprogram for naturbruk RM Utdanningsprogram for restaurant- og matfag SS Utdanningsprogram for salg og service ST Utdanningsprogram for studiespesialisering TIP Utdanningsprogram for teknisk og industriell produksjon KLU Kompetansesenteret for læringsutvikling SMI Skolen for sosiale og medisinske institusjoner 2 Bakgrunn 2.1 Endrede forutsetninger i perioden ( ) Elevtallet for sektoren ved inntaket høsten 2012 ligger noe høyere enn elevtallsframskrivningene som fylkeskommunene opererer med. Det ble tatt inn omkring 8800 elever ved de videregående skolene i Vestfold høsten 2012, noe som tilsvarer en økning på rundt 1 % i forhold til i fjor. Sektoren har hatt en betydelig vekst i antallet ressurskrevende elever de siste årene. Inntaket av elever til hverdagslivstrening og arbeidslivstrening for høsten 2012, viser imidlertid en liten nedgang på 2-3 % i forhold til høsten

8 2.2 Elever ved de videregående skolene Figur 1 viser elevtallsveksten varierer mye fra skole til skole, og noen skoler har hatt en nedgang i antall elever siste år. Tallene per skole i figuren er hentet fra elevtellingen ved skolestart, og det akkumulerte elevtallet vil ikke være identisk med tallene i budsjettdokumentet for Forskjellene er imidlertid marginale. Figur 1. Elevtallsutvikling skolevis i perioden Høst 2009 Høst 2010 Høst 2011 Høst Kilde: Vigo 7

9 Figur 2 viser elevtallsutviklingen for Vg1 fordelt på utdanningsprogram fra 2009 til høsten 2012, samt prosentvis endring siste år. Som figuren indikerer har studiespesialiserende hatt en jevn elevvekst de siste 4 årene. For de øvrige utdanningsprogrammene er ikke utviklingen like entydig. Figur 2. Elevtallsutvikling for Vg1 fordelt på utdanningsprogrammer i perioden Høst 2009 Høst 2010 Høst 2011 Høst BA DH EL HO ID MD MK NA RM SS ST TIP Kilde: Vigo Andelen i yrkesforberedende tilbud er gått ned 7 prosentpoeng fra 56 % til 49 % fra 2005 til Dette viderefører trendomslaget som kom fra 2002 da andelen elever i studieforberedende tilbud begynte å øke etter flere års relativ nedgang (nedgang fra 1994 til 2002). Tabell 1 viser at per 1.september 2012 hadde 92 % av søkerne til Vg1 fått tilbud i henhold til sitt førsteønske. Dette er 1 % flere enn året før. Av søkerne til Vg2 fikk 96 % av søkerne oppfylt sitt førsteønske. Dette er også 1 % økning i forhold til forrige skoleår. Vestfold fylkeskommune har en politisk vedtatt målsetting om at 85 % av elevene på Vg1 og 90 % av elevene Vg2 skal få sitt førsteønske oppfylt. Tabell 1. Oversikt over andelen elever inntatt til sitt første programønske Nivå Vg Vg Kilde: Vigo 8

10 2.3 Karakterer fra grunnskolen (skolevis) Det er relativt store variasjoner mellom de videregående skolene når det gjelder karakterer som elevene har med seg fra grunnskolen. Tabell 6 viser andel elever med svake karakterer fra grunnskolen siste 6 år, fordelt på videregående skoler. Elevene med lave gjennomsnittskarakterer blir ofte omtalt som elever i faresonen. Med elever i faresonen menes elever med poengsum under 32,6 fra grunnskolen, noe som gir et karaktersnitt på 3,26. Dette er en utsatt elevgruppe som skolene må holde et ekstra fokus på ettersom de er overrepresentert på avbruddsstatistikken. Figur 3. Oversikt over andel elever i faresonen i % av inntatte til Vg1 fordelt på videregående skoler. Periode Kilde: Vigo Av figuren fremgår det at Færder vgs. skiller seg ut med en meget høy andel elever innenfor kategorien i faresonen. I den andre enden av skalaen finner vi Greveskogen med en andel «i faresonen» på 18 %. Siden 2009 har andelen elever innenfor denne gruppen falt med 5 %. 3 Læringsmiljø I hvilken grad elever er motiverte henger nøye sammen med relasjonen de opplever at de har til læreren. Når elever synes at de har et godt forhold til læreren sin så øker motivasjonen. Økt motivasjon påvirker innsatsen og økt innsats er i neste omgang positivt for resultatene (Hattie, 2009). I Vestfold viser Elevundersøkelsen de siste årene at elevene i økende grad opplever at de trives sammen med lærerne sine. Det er 7,4 prosentpoeng flere av elevene som 9

11 våren 2012 sier at de trives med lærerne sine «I alle eller de aller fleste fag», og «I mange fag» - enn det som var tilfellet i I skoleporten.no ligger det beregnede indekser fra Elevundersøkelsen, bl.a. på temaene trivsel med lærerne, mobbing på skolen, faglig veiledning, mestring, faglig utfordring og elevmedvirkning. Både mobbing og elevmedvirkning inngår som en del av sektorens resultatmål. De øvrige temaene er definert som obligatoriske indikatorer i tilstandsrapportene, jf. skoleporten. I tillegg inneholder denne tilstandsrapporten en indikator for Uro i klassen. Indeksene er basert på en del av de obligatoriske spørsmålene i Elevundersøkelsen og er konstruert på grunnlag av et pedagogisk og statistisk fundament. Indeksene består av spørsmål som gjennom teori og forskning antas å måle et og samme fenomen eller tema. Spørsmålene fra Elevundersøkelsen som ligger bak de ulike temaene er listet opp under. Resultatene fremkommer av figurene, der Vestfold (rød søyle) er sammenliknet med det nasjonale gjennomsnittet (blå søyle). Den vertikale aksen angir %. Alle disse indikatorene er definert som obligatoriske i skoleporten, men ingen av dem inngår som en del av sektoren resultatmål. Trivsel med lærerne - Snitt av svaralternativene «I alle eller de fleste fag» og «I mange fag» 1) Trives du sammen med lærerne dine? 2) Har du lærere som gir deg lyst til å jobbe med fagene? 3) Er lærerne hyggelige mot deg? Figur 4. Andel elever som trivsel med lærerne / / / /

12 Mobbing på skolen Snitt av svaralternativet «Ikke i det hele tatt» 1) Andelen elever som oppfatter å være mobbet 2) Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer 3) Andelen elever som selv har mobbet medelever Figur 5. Andel elever som ikke opplever mobbing på skolen / / /2012 Faglig veiledning - Snitt av svaralternativene «I alle eller de fleste fag» og «I mange fag» 1) Forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i faget? 2) Hvor ofte forteller lærerne hva du bør gjøre for at du skal bli bedre i faget? Figur 6. Andel elever som opplever faglig veiledning / / / /

13 Mestring Snitt av svaralternativene «Alltid» og «Ofte» 1) Tenk på når du får arbeidsoppgaver på skolen som du skal gjøre på egen hånd. Hvor ofte klarer du oppgavene alene? 2) Hvor ofte greier du de oppgavene du har som lekse uten å be om hjelp? 3) Tenk på når læreren går gjennom og forklarer nytt stoff på skolen. Hvor ofte forstår du det som læreren gjennomgår og forklarer? Figur 7. Andel elever som opplever mestring Faglig utfordring - Sum av svaralternativene «Svært ofte eller alltid» og «Ofte» 1) Får du nok utfordringer på skolen? Figur 8. Andel elever som får faglige utfordringer / / / /

14 Elevmedvirkning Snitt av svaralternativene «I alle eller de aller fleste fag» og «I mange fag» 1) I hvor mange fag får du være med på å velge ulike oppgavetyper i fagene? 2) I hvor mange fag får du være med på å velge arbeidsmåter? 3) Oppmuntrer lærerne til at elevene kan være med på å bestemme hvordan dere skal arbeide med fagene? Figur 9. Andel elever som opplever medvirkning / / / /2012 Uro i klassen - Sum av svaralternativene «Aldri» og «Sjelden» 1) Må lærerne bruke mye tid på å få ro i klassen? Figur 10. Andel elever som opplever uro i klassen / / /

15 Resultatene fra elevundersøkelser viser en positiv tendens for både Vestfold og landsgjennomsnittet når det gjelder indikatorene trivsel med lærer, faglig veiledning, faglig utfordring mobbing på skolen. Fra 2011 til 2012 har resultatene for mestring og uro i klassen hatt en negativ utvikling i Vestfold. Når det gjelder medvirkning var tendensen positiv i Vestfold fra 2009 til 2010, men resultatet gikk noe ned i 2011 og holder seg omtrent på samme nivå i Resultatet er langt dårligere enn det vedtatte resultatmålet. Fem av de videregående skolene og tre av opplæringskontorene i Vestfold deltok i perioden januar 2011 til juni 2012 i Utdanningsdirektoratets satsing Vurdering for læring. Satsingen bygget på forskrift til Opplæringslova og forskning som bekrefter at mulighetene for at elever og læringer skal lære er størst når de: Forstå hva de skal lære og hva som er forventet av dem Får tilbakemeldinger som forteller dem om kvaliteten på arbeidet eller prestasjonen Får råd om hvordan de kan forbedre seg Er involvert i eget læringsarbeid ved blant annet å vurdere eget arbeid og egen faglig utvikling Satsingsperioden følges nå opp på ulike måter, bl.a. gjennom erfaringsdeling, tilbud om kurs for lærere og ledere og ved at prinsippene som lå til grunn for Vurdering for læringsatsingen også er lagt til grunn i kvalitetsbeskrivelsene i målområde 1.2 «Elevvurdering» i PULS. Videre legges kvalitetsbeskrivelsen for målområde 1.1 «Klasseledelse» til grunn for oppfølgingen av resultatene for uro i klassen. De forskningsbaserte indikatorene følges på denne måten opp gjennom direktørens styringsdialog og i øvrig samarbeid med skoler og opplæringskontorer. Det er et mål at resultatene innenfor området elevmedvirkning og uro i klassen skal forbedres. Resultater på styringsmål Tabell 2 viser resultater knyttet til mobbing og elevmedvirkning, som inngår i sektorens styringsmål. Disse indikatorene har følgende måltall: 1) Andelen elever som oppfatter å være mobbet skal være mindre enn 11 % i ) Andelen elever som oppfatter å være mobbet av lærer skal være mindre enn 9 % i

16 3) Andelen elever som selv har mobbet medelever skal være mindre enn 13 % i ) Andelen som opplever at de alle eller mange fag får være med og påvirke skal være 25 % i 2012 Tabell 2. V angir tall for Vestfold, mens N angir det nasjolale gjennomsnittet Andelen som oppfatter å være mobbet siste mnd 2008/ / / /2012 V N V N V N V N 14,5 16,5 16,7 16,7 16,2 16,1 16,1 15,3 Andelen som opplever å være mobbet av 11,1 11,6 12,2 11,7 11,4 10,6 11,0 9,9 lærer Andel som selv har mobbet medelever 16,4 16,9 17,2 16,1 15,5 14,4 13,2 12,4 Andelen som opplever at de i alle eller mange fag får påvirke* Kilde: PULS 19,1 18,8 21,6 20,4 21,3 20,2 20,4 20,1 På samme måte som elevmedvirkning og uro i klassen, er mobbing et område som følges opp på ulike arenaer bl.a. i SMU (skolemiljøutvalgene ved den enkelte skole), gjennom oppfølging av skolenes planer mot mobbing, i samarbeid med elev- og lærlingeombudet i Vestfold og i direktørens styringsdialog. 4 Karakterer 4.1 Eksamenskarakterer I karaktersettingen benyttes en skala fra 1 til 6, hvor 6 er beste karakter. I matematikk er T betegnelsen på den varianten av matematikk som er teoretisk rettet, mens P er betegnelsen på den varianten som er praktisk rettet. Matematikk Vg2T studieforberedende. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra sentralgitt skriftlig eksamen i fellesfaget matematikk teoretisk på Vg2. Matematikk Vg2P studieforberedende. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra sentralgitt skriftlig eksamen i fellesfaget matematikk praktisk på Vg2. 15

17 Norsk hovedmål studieforberedende. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra sentralgitt skriftlig eksamen i fellesfaget norsk hovedmål på Vg3. Norsk yrkesfaglig. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra lokalgitt skriftlig eksamen i fellesfaget norsk på Vg2. Matematikk Vg1T yrkesfaglig. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra lokalgitt skriftlig eksamen i fellesfaget matematikk Vg1T på Vg1. Matematikk Vg1P yrkesfaglig. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra lokalgitt skriftlig eksamen i fellesfaget matematikk Vg1P på Vg1. Engelsk studieforberedende. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra sentralgitt skriftlig eksamen i fellesfaget engelsk på Vg1. Engelsk yrkesfaglig. Indikatoren viser gjennomsnittsresultater fra sentralgitt skriftlig eksamen i fellesfaget engelsk på Vg2. Lokale mål Snittkarakter i eksamen norsk hovedmål, Vg3 studieforberedende, skal ligge 0,01 karakter over tilsvarende landsgjennomsnitt for Vedtatt i fylkestinget desember Snittkarakter i tverrfaglig eksamen, lokal gitt yrkesfag. Måltall for 2012 er 3,71. Vedtatt i fylkestinget desember Tabell 3 nedenfor består til og med skoleåret i hovedsak av data fra Skoleporten, og er de samme som er presentert i tilstandsrapporten for Ikke alle nasjonale tall for er pr. dato presentert i Skoleporten. For skoleåret er karakterene for Vestfold (gjennomsnittet) hentet fra publiseringsverktøyet PULS. Det er ellers viktig å være oppmerksom på at antall elever som fremstiller seg til eksamen i de ulike fag vil være varierende. Særlig i forhold til resultater presentert på skolenivå er det verd å merke seg dette forholdet. For eksempel er det svært få elever som velger teoretisk matematikk på Vg2 studieforberedende og Vg1yrkesfag. 16

18 Tabell 3. Eksamenskarakterer i Vestfold i utvalgte fag. Periode Indikator og nøkkeltall Nasjonalt Norsk hovedmål Vg3 studieforb. - 3,2 3,0 3,0 3,2 3,3 Norsk hovedmål Vg2 yrkesfag - 3,2 3,3 3,5 3,6 3,3 Matematikk Vg2T studieforb. 2,1 2, Matematikk Vg2P studieforb. 3,0 3,0 2,6 2,7 2,2 2,6 Matematikk Vg1T yrkesfaglig ,8-3,2 Matematikk Vg1P yrkesfaglig 2,5 2,7 2,9 2,8 2,4 2,8 Engelsk Vg1 studieforb. 3,4 3,4 3,3 3,6 3,7 3,7 Engelsk Vg2 yrkesfaglig - 2,7 3,1 2,8 3,3 3,0 Karaktersnittet for norsk hovedmål på Vg3 (NOR1211/NOR1231) gjelder Vg3 Studieforberedende (ST), Vg3 Musikk, dans og drama (MDD), Vg3 Idrettsfag (ID), Vg3 Medier- og kommunikasjon (MK), Vg3 Naturbruk (NA) og Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse (PB). For skoleåret var Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse inkludert i tallene, mens dette programmert nå er skilt ut i Skoleporten. Tallene for gjelder derfor de samme utdanningsprogrammene som for unntatt påbygg. 17

19 Tabell 4. Eksamenskarakterer i Norsk for skoleårene til Indikator og nøkkeltall Norsk hovedmål studieforb. Vestfold (NOR1211 fra også NOR1231) 3,2 3,0 3,0 3,2 Færder videregående skole 2,8 2,8 2,6 2,7 Greveskogen videregående skole 3,6 3,4 3,5 3,5 Holmestrand videregående skole 3,1 3,1 3,0 3,2 Horten videregående skole 3,1 2,8 2,9 3,2 Melsom videregående skole 3,1 3,0 3,2 2,9 Nøtterøy videregående skole 3,6 3,1 3,5 3,4 Re videregående skole 3,3 3,1 3,1 2,9 Sande videregående skole 2,9 2,7 2,9 3,1 Sandefjord videregående skole 3,2 3,0 3,0 3,2 Thor Heyerdahl videregående skole 3,0 2,9 2,9 3,1 Norsk yrkesfaglig - Vestfold (NOR1206) 3,2 3,3 3,5 3,6 Færder videregående skole 3,5-2,6 Greveskogen videregående skole 3,7-3,7 Holmestrand videregående skole 3,2 3,4 3,8 3,6 Horten videregående skole 3,3 3,3 3,5 4,1 Melsom videregående skole 3,4 4,2 4,5 3,8 Nøtterøy videregående skole 3,0 3,0 3,6 - Re videregående skole 2,4 3,7 3,4 3,4 Sande videregående skole 3,4 2,4 3,5 - Sandefjord videregående skole 3,3 3,4 3,0 3,5 Thor Heyerdahl videregående skole 2,6 2,9 3,3 3,2 Vurdering For Norsk hovedmål, studieforberedende eksamen ser vi av tabell 3 at gjennomsnittet i på 3,2. Dette er 0,2 karakterpoeng høyere enn i og kun 0,1 lavere enn landsgjennomsnittet. Resultatene for Norsk yrkesfaglig eksamen viser en oppgang i på 0,1 karakterpoeng til 3,6. Dette er hele 0,3 over landsgjennomsnittet. Når 18

20 det gjelder Matematikk praktisk på Vg1 yrkesfag, er resultatet 2,4 for Dette er en klar nedgang i forhold til og 0,4 lavere enn landsgjennomsnittet. I Matematikk praktisk Vg2 studieforberedende er resultatet 2,2 for Dette viser samme utvikling som for matematikk på yrkesfag. Eksamen i Engelsk yrkesfag viser en klar opp gang fra 2,8 i til 3,3 i Dette resultatet ligger hele 0,3 karakterpoeng over landsgjennomsnittet. I Engelsk for studieforberedende viser tallene en fremgang på 0,1 fra , til 3,7. Lokalt gitt Tverrfaglig eksamen (Vg2 yrkesfaglig) finnes ikke på Skoleporten, men er en del av styringsmålene for Vestfold fylkeskommune. Egne data viser her et resultat for på 3,6. Måltallet var 3,71 i Standpunktkarakterer I karaktersettingen benyttes en skala fra 1 til 6, hvor 6 er beste karakter. I matematikk er T betegnelsen på den varianten av matematikk som er teoretisk rettet, mens P er betegnelsen på den varianten som er praktisk rettet. For definisjon av fagene i tabellene nedenfor se avsnitt om eksamenskarakterer. Lokale mål Snittkarakter i Matematikk - Vg1, Yrkesfaglig utdanningsprogram. Måltall for 2012 er 3,22. Snittkarakter i Matematikk, - Vg1studieforberedende utdanningsprogram. Måltall for 2012 er 3,22. Vedtatt i fylkestinget desember Tabell 5. Standpunktkarakterer i utvalgte fag skoleåret Indikator og nøkkeltall Norsk hovedmål Vg3 studieforb. (NOR1211/NOR1231)* Vestfold fylkeskommune 3,7 3,8 Norsk hovedmål Vg2 yrkesfaglig (NOR1206) 3,5 3,4 Matematikk Vg2T studieforb. (MAT1017)) - - Matematikk Vg2P studieforb. (MAT1015) 3,3 3,5 Matematikk Vg1T yrkesfaglig (MAT1006) 3,1 3,5 Matematikk Vg1P yrkesfaglig (MAT1001) 3,2 3,2 Engelsk Vg1 studiespes. (ENG1002) 4,1 4,1 Engelsk Vg2 yrkesfaglig (ENG1003) 3,6 3,4 *Se også merknad under tabell 3. Nasjonalt 19

21 Tabell 6. Standpunktkarakterer i Norsk skoleåret til Indikator og nøkkeltall Norsk hovedmål studieforb. - Vestfold (NOR1211 fra også NOR1231) 3,6 3,6 3,6 3,7 Færder videregående skole 3,1 3,2 3,3 3,9 Greveskogen videregående skole 4,0 4,1 4,0 4,1 Holmestrand videregående skole 3,4 3,3 3,9 4,5 Horten videregående skole 3, ,7 3,3 Melsom videregående skole 3,3 3,3 3,6 3,5 Nøtterøy videregående skole 4,1 3,6 3,8 3,9 Re videregående skole 3,5 3,9 3,7 3,9 Sande videregående skole 3,3 3,4 3,2 4,1 Sandefjord videregående skole 3,6 3,5 3,3 3,3 Thor Heyerdahl videregående skole 3,7 3,4 3,6 3,7 Norsk yrkesfaglig (NOR1206) - Vestfold fylkeskommune 3,4 3,4 3,4 3,5 Færder videregående skole 3,2 3,0 3,3 3,2 Greveskogen videregående skole 3,5 3,6 3,9 3,4 Holmestrand videregående skole 2,8 3,3 3,8 3,6 Horten videregående skole 3,4 3,5 3,5 3,6 Melsom videregående skole 3,7 3,9 4,1 4,0 Nøtterøy videregående skole 3,5 3,6 3,0 3,6 Re videregående skole 3,7 3,5 3,3 3,4 Sande videregående skole 3,3 3,3 3,3 3,4 Sandefjord videregående skole 3,1 3,2 3,3 3,2 Thor Heyerdahl videregående skole 3,6 3,5 3,4 3,7 20

22 Vurdering For Norsk hovedmål - Vg3 studieforberedende er gjennomsnittet økt fra 3,6 skoleåret til 3,7 skoleåret For Norsk hovedmål Vg2 yrkesfaglig er det en økning fra 3,4 i til 3,5 i Her ligger Vestfold 0,1 karakterpoeng over landsgjennomsnittet. I matematikk viser tallene for at Vestfold totalt sett har et lavere snitt enn landsgjennomsnittet. I engelsk viser tallene for at Vestfold har en liten økning på Vg2 yrkesfaglig sammenlignet med landsgjennomsnittet. Det er knyttet resultatmål for Matematikk, praktisk - Vg1 yrkesfaglig utdanningsprogram. Måltallet for 2012 er 3,22. Lokale beregninger viser et resultat på 3,2, noe som samsvarer med landsgjennomsnittet. Tilsvarende er det knyttet måltall til Matematikk, praktisk Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Lokale beregninger viste et resultat på 3,20 for , noe som tilsa at målet ble nådd for denne indikatoren. For var resultatet 3,3 Fylkesrådmannen vil følge opp den enkelte skole og vurdere tiltak 5 Gjennomføring 5.1 Gjennomføring (kullbetraktning) Alle elever og lærlinger som har forutsetninger til det, skal gjennomføre videregående opplæring. Gjennomføringen anerkjennes med et kompetansebevis, vitnemål/fag- eller svennebrev og er grunnlaget for videre studier eller inngang til arbeidslivet. I tilstandsrapporten er følgende indikatorer obligatoriske: fullført på normert tid ikke fullført fullført på mer enn normert tid i opplæring fem år etter påbegynt grunnkurs Fullført på normert tid Andelen av elever og lærlinger som har fullført videregående opplæring på normert tid. Gjennomstrømming i videregående opplæring er definert som den delen som har bestått sluttkompetanse fra videregående opplæring i løpet av normert tid for det 21

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2016 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

Indikatorrapport 2017

Indikatorrapport 2017 Indikatorrapport 2017 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser (20162020) Foto: Tine Poppe Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Hvor mange

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Oppdatert versjon Endring side 33, tabell 10: Andel elever som sluttet i 2011/2012 er 4,3%, som det står i tabell 10 - IKKE 4,1 som det stod i teksten Tilstandsrapport for videregående opplæring 2013 1.0

Detaljer

Indikatorrapport 2015

Indikatorrapport 2015 Indikatorrapport 2015 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser

Indikatorrapport 2014. Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Indikatorrapport 2014 Oppfølging av samfunnskontrakten for flere lærerplasser Innholdsfortegnelse Samfunnskontrakten for flere læreplasser... 3 Antall lærekontrakter... 4 Antall fag- og svennebrev... 7

Detaljer

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013

Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Gjennomføringstall viderega ende opplæring status per september 2013 Mandag 2. september publiserte vi nye tall under området gjennomføring i Skoleporten. Dette notatet gir en overordnet oversikt over

Detaljer

Gjennomføring i videregående opplæring 2011

Gjennomføring i videregående opplæring 2011 Gjennomføring i videregående opplæring 2011 I Skoleporten finner dere tall for gjennomføring i videregående opplæring. Dette notatet gir en overordnet oversikt over de viktigste utviklingstrekkene. Gjennomføring

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012

Virksomhetsbesøk HVS. 11.desember 2012 Virksomhetsbesøk HVS 11.desember 2012 Velkommen Velkommen og presentasjon Gjennomgang av resultater og diskusjoner Lunsj Oppsummering Elevrådsstyret 2012/2013 Utgangspunkt for gjennomgang (bestilling)

Detaljer

Tilstandsrapport 2015

Tilstandsrapport 2015 Tilstandsrapport 2015 Videregående opplæring i Vestfold 2013/2014 KORTVERSJON Forord Opplæringsloven krever en årlig rapport om tilstanden i videregående opplæring knyttet til læringsresultater, frafall

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2013:1

Gjennomførings -barometeret 2013:1 Gjennomførings -barometeret 213:1 Dette er fjerde utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Gjennomføringsbarometeret er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten viser

Detaljer

Prosjektledersamling overgangsprosjektet

Prosjektledersamling overgangsprosjektet Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet Fornebu, 1 100 100 90 90 80 80 70 70 60 50 40 40 30 30 20 20 10 10 10 0 0 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som som fullfører fullfører og og og består

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg

Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg Tilstandsrapport 2015 for WANG Toppidrett Tønsberg En analyse av læringsresultater, læringsmiljø og gjennomføring Hendrik Knipmeijer og Trine Riis Groven, EY Innhold KAPPITEL 1. Bakgrunn og innledning,

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53

Dager 7,43 8,16 6,85 10,1 8,31 8,73 7,25 6,55 7,72 6,86 7,24 28,03 24,36 36,14 23,18 26,94 26,91 28,25 28,86 19,26 30,08 25,53 RESULTATER VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I VESTFOLD I dette dokumentet presenteres utvalgte resultater fra videregående opplæring i Vestfold fra skoleåret 2013-2014. Resultatene som presenteres er kun et lite

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2008-2009 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for elever i videregående opplæring skoleåret 2008-2009. Datagrunnlaget

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen

Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms Av Renate Thomassen Tid for mestring! Strategiplan for videregående opplæring i Troms 2010-2013 Av Renate Thomassen Grunnlag for strategiplan Fylkestinget behandlet i mars saken Tilstandsrapport for videregående opplæring

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene

Gjennomføringsbarometeret Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Gjennomføringsbarometeret 2015 Nøkkeltall fra gjennomføringsindikatorene Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Figuroversikt... 2 Gjennomføringsbarometeret... 3 1. Hvor mange ungdommer fullfører

Detaljer

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram

2.1 Kjønn, alder, innvandringskategori og utdanningsprogram 2Voksne i videregående opplæring Drøyt 20 000 voksne deltakere på 25 år eller mer var registrert som deltakere i videregående opplæring i 2012. To tredeler av disse var nye deltakere, det vil si personer

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Indikatorrapport 2016

Indikatorrapport 2016 Indikatorrapport 2016 Oppfølging av Samfunnskontrakt for flere læreplasser Fotograf Jannecke Sanne Normann Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Samfunnskontrakt for flere læreplasser... 3 Antall

Detaljer

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted

Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2015 Not everything that can be counted counts Not everything that counts can be counted Elever og lærlinger elevtallet i Nordland er for nedadgående

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

DITT VALG DINE MULIGHETER

DITT VALG DINE MULIGHETER Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som skal velge videregående

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 15/16 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 2009 Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 29 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 29. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS

TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS TILSTANDSRAPPORT FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I AKERSHUS SKOLEÅRET 009 00 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM ASKER OSLO BÆRUM 6 8 7

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2017 2018 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2012:1

Gjennomførings -barometeret 2012:1 Gjennomførings -barometeret 2012:1 Dette er tredje utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP

http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO GRUNDERCAMP Generelt styrke ungdomsskoleelevers forutsetninger for rett førstevalg på videregående

Detaljer

Informasjon om videregående skoler og

Informasjon om videregående skoler og Skaper resultater gjennom samhandling VIDEREGÅENDE OPPLÆRING DITT VALG DINE MULIGHETER SKOLEÅRET 16/17 Informasjon om videregående skoler og utdanningsprogram i Buskerud fylkeskommune Forord Til deg som

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter

Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Velkommen til kurs for faglig ledere og instruktører i lærebedrifter Nord- Trøndelag fylkeskommune Avdeling videregående opplæring Arne Jostein Vestnor Temaer for kurset: BLI KJENT MED GRUNNLEGGENDE ORGANISERING

Detaljer

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017

Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 Utdanningsvalg. 9. trinn september 2017 http://fetskolene.net/# HOVEDINTENSJON STRUKTUR Innhold vgo 2 + 2 MODEL Utplassering JOBBSKYGGING IKO INNOVASJONSCAMP(GRUNDERCAMP) 1 Hovedintensjonen med Utdanningsvalg

Detaljer

Videregående opplæring i Follo

Videregående opplæring i Follo Videregående opplæring i Follo F Y L K E N E S I N F O R M A S J O N S T J E N E S T E F O R S Ø K E R E T I L V I D E R E G Å E N D E O P P L Æ R I N G Flåtestad skole 8. januar 2018 Veiledningssenteret

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15.11.2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. november 2011 viser at 18 814 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring

Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Utfordringsbildet innenfor videregående opplæring Partnerskapskonferansen 2011 Tønsberg 3. mars Per T. Eitrem rektor Færder videregående skole Innhold Visjon og mål Tilstand Samspill videregående skole/arbeids-

Detaljer

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid

Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Ungdommer utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. november 1 Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i november 1 1 1 ungdommer er tilmeldt Oppfølgingstjenesten (OT) per

Detaljer

Gjennomføring høst 2013

Gjennomføring høst 2013 Gjennomføring høst 2013 Tone Vangen 8. okotber 2013 Skulpturlandskap Nordland Meløy Foto: Aina Sprauten Videregående opplæring er viktig! SSB: Undersøkelse knyttet til ungdom som begynte i vg 1999-2000,

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2011 2012 Tilstandsrapport for videregående opplæring i SKOLEÅRET 0 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 9 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM JESSHEIM 0 NES 0 SØRUM OSLO BÆRUM 6 8 7 9 0 SANDVIKA ASKER

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal

Gjennomføringsbarometeret. Møre og Romsdal Gjennomføringsbarometeret April 2011 Møre og Romsdal Indikatorer for måloppnåelse i Ny Giv-prosjektet Overgang fra 10. trinn til videregående opplæring Andel av elevene i 10. trinn høsten 2009 som er elever

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Tilstandsrapport for videregående opplæring

Tilstandsrapport for videregående opplæring Tilstandsrapport for videregående opplæring 2009 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1. Utgangspunkt og formål... 3 1.2. Visjon... 3 1.3. Kort beskrivelse av alle de videregående skolene... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Fullført og bestått, hva forteller tallene?

Fullført og bestått, hva forteller tallene? Fullført og bestått, hva forteller tallene? Prosjektleder Kjetil Helgeland, Utdanningsdirektoratet, Oslo 1 1 1 1 9 9 9 8 8 8 7 7 6 6 5 5 4 4 4 3 3 2 2 1 1 1 Elever Elever og og og lærlinger lærlinger som

Detaljer

Gjennomførings -barometeret 2011:2

Gjennomførings -barometeret 2011:2 Gjennomførings -barometeret 2011:2 Dette er andre utgave av Gjennomføringsbarometeret for Ny GIV. Rapporten er utarbeidet av Utdanningsdirektoratets statistikkavdeling. Rapporten inneholder statistikk

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2010 2011 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp

God oppvekst Regional plan for et helhetlig opplæringsløp God oppvekst 2008 2018 Regional plan for et helhetlig opplæringsløp Nasjonale og regionale utfordringer Fullført videregående opplæring er den aller viktigste enkeltfaktoren for et godt voksenliv, aktiv

Detaljer

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen

Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015. Trond Reinhardtsen Lærlinger vann og avløp Rosfjord, 26. november 2015 Trond Reinhardtsen Videregående opplæring 3-1 og 3-3 Rett til 3 års videregående opplæring (ikke plikt) Opplæringen skal føre frem til: Studiekompetanse

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren

Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren Samspillet mellom videregående opplæring og helse- og oppvekstsektoren 0 Troms har mange av de samme utfordringene knyttet til helse- og omsorgstjenester som landet for øvrig: disse tjenestene. i tjenestetilbudet

Detaljer

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013

Tilstandsrapport. for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 Tilstandsrapport for videregående opplæring i Akershus SKOLEÅRET 2012 2013 VIDEREGÅENDE SKOLER I AKERSHUS FYLKE HURDAL EIDSVOLL 22 29 GARDERMOEN NITTEDAL GJERDRUM 24 JESSHEIM 23 30 NES 20 SØRUM OSLO BÆRUM

Detaljer

Analyse av søkertall 2010

Analyse av søkertall 2010 Analyse av søkertall 2010 En analyse av søkertallene til videregående opplæring 2010/2011 viser at langt flere gutter enn jenter søker yrkesfaglige utdanningsprram. Forskjellen er særlig stor tredje året,

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang

Gjennomføringsbarometeret en gjennomgang en gjennomgang Kjetil Helgeland, prosjektleder. Utdanningsdirektoratet Prosjektledersamling Ny GIV, Kompetanseheving i 16 fylkeskommuner Kartgrunnlag: Statens kartverk 2 3 4 Andel fullført og bestått innen

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og formidling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Analyse av søkertall 2011

Analyse av søkertall 2011 Analyse av søkertall 2011 Sammendrag Det var 204 543 søkere til videregående opplæring i offentlige skoler for skoleåret 2011-12 per 1. mars. Søkerne er fra 14 til 65 år, men mesteparten er mellom 16 og

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG...

OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 RESULTATER KARAKTERER 10. TRINN...29 GRUNNSKOLEPOENG... Kvalitetsrapport Kjøkkelvik skole 2017 Innholdsfortegnelse OM KVALITETSRAPPORTEN...2 FAKTA OM KJØKKELVIK SKOLE...2 LÆRINGSMILJØ ELEVUNDERSØKELSEN...3 SKALAFORKLARING...3 PUBLISERINGSREGLER...3 TRIVSEL...4

Detaljer

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud.

2 Virkeområde Forskriften gjelder for inntak til all offentlig videregående opplæring og for midling av søkere til læreplass i Buskerud. Forskrift om inntak til videregående opplæring i Buskerud fylkeskommune Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 1. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den videregående

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3

Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Kvalitetsrapport Sandgotna skole 2016 Innholdsfortegnelse Om kvalitetsrapporten...2 Fakta om Sandgotna skole...2 Læringsmiljø elevundersøkelsen...3 Skalaforklaring...3 Publiseringsregler...3 Trivsel...4

Detaljer

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017

God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen januar 2017 God stim! Tilstandsrapport for videregående opplæring i Nordland 2016 Opplæringskonferansen 24 25 januar 2017 Et dobbelt samfunnsoppdrag Målet for opplæringa er å ruste barn, unge og vaksne til å møte

Detaljer

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Velkommen til Informasjonsmøte for foreldre OM VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Hvorfor foreldre informasjonsmøte? Opplæringsloven legger vekt på foreldremedvirkning Forskning viser at foreldre, særlig mor, er den

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten

Samfunnskontrakt for flere læreplasser ( ) Innledning Bakgrunn Mål og innsatsområder i kontrakten Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2016 2020) Notat fra den nasjonale ressurs- og koordineringsgruppen til møtet i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd 7. mars 2017 1 Innledning Det er nå ett år siden

Detaljer

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september

AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september AQUARAMA, KRISTIANSAND 22. 23. september Navn: Klasse: Skole: Opplæringskontorene i Vest-Agder VEST-AGDER FYLKESKOMMUNE POLITI TØMRER SYKEPLEIER URMAKER FOTTERAPEUT BILLAKKERER HEI! I løpet av de nærmeste

Detaljer

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser

AGENDA: IKO Gjennomføring VGO Tidsplan Struktur Rettigheter Tips og råd Tilrettelagt Statistikk Åpen Skole vgs Nettadresser Rådgiver - karriereveileder kommer i løpet av november og desember til å være tilgjengelig enkelte dager som yrkesveileder i matpause rundt mediateket. Gruppeveiledning med ½ klasser i november. AGENDA:

Detaljer

Lærlingundersøkelsen

Lærlingundersøkelsen Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Innledning 1.0 Gjennomføring etter fem år for kull Gjennomføring Vg1 3.0 Resultater Vg 2 yrkesfaglige utdanningsprogram

Innledning 1.0 Gjennomføring etter fem år for kull Gjennomføring Vg1 3.0 Resultater Vg 2 yrkesfaglige utdanningsprogram Høs t r appor t 201 6 Vi der eg åendeoppl ær i ngi Ves t f ol d For el øpi g er es ul t at ers k ol eår et 201 5/ 201 6 Innhold Tabeller... 3 Figurer... 6 Innledning... 7 1.0 Gjennomføring etter fem år

Detaljer

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold

LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål) Innhold LÆRLINGUNDERSØKELSEN (bokmål)... 1 1. Bakgrunnspørsmål... 2 2. Lærlingundersøkelsen... 2 3. Trivsel... 2 4. Jobbkrav og læringsmuligheter... 4 Læringskrav og innovasjon...

Detaljer

Lærlingundersøkelsen 2012-2013

Lærlingundersøkelsen 2012-2013 Utvalg Gjennomføring Inviterte Besvarte Svarprosent Prikket Data oppdatert Nasjonalt-Lærling 2012-2013 13211 6712 50,81 01.05.2013 Buskerud-Lærling 2012-2013 860 241 28,02 01.05.2013 Lærlingundersøkelsen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 06.05.2016 2015/4725-16677/2016 / A02 Saksbehandler: Trine Nilsen Saksnr. Utvalg Møtedato Yrkesopplæringsnemnda Fylkesutvalget BUDSJETT 2016 - FORDELING AV MIDLER TIL VOKSENOPPLÆRINGSTILTAK

Detaljer

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3

Læringsmiljø... 3 Elevundersøkelsen... 3 Videregående opplæring Innhold Skolefakta... 2 Pedagogiske årsverk... 2 Lederårsverk... 2 Andre årsverk... 2 Elevtall... 2 Antall ansatte på skolen... 2 Elevfravær... 2 Gjennomsnittlig inntakspoeng...

Detaljer

Om Drammenselever i videregående skoler

Om Drammenselever i videregående skoler Om Drammenselever i videregående skoler Avgangselever 2016 382 i studiespesialisering 736 i videregående opplæring høst 2016 798 avgangselever 2016 354 i yrkesfaglig utdanningsprogram 62 elever ikke i

Detaljer