Saksframlegg styret i DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/ Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Vedlegg 3 - Kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 4 - Kap. 413 Jordskiftedomstolene Vedlegg 5 - Resultat balanse noter SRS 1.tertial Vedlegg 6 - Søknad fra FK om tilleggsbevilgning 2015 Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt økonomi- og virksomhetsrapportering etter første tertial 2015 på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. På kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene innebærer forslaget en styrkning av IKT-området med 2,2 mill. kroner. I tillegg foreslås omprioriteringer på IKT-området på 2,3 mill. kroner. Det har vært høy deltakelse på dommerseminarer. En full oversikt over kostnadene vil først foreligge i løpet av juni. En eventuell overskridelse for aktiviteten Tiltak dommere, dekkes innenfor kompetanseområdet. Nødvendige budsjettjusteringer blir i tilfelle forelagt styret i september I forbindelse med fremleggelse av revidert nasjonalbudsjett 2015 foreslås kap. 410 redusert med 2,3 mill. kroner. Av dette finansieres 1,3 mill. kroner ved å anvende reserven. Videre foreslås det å dekke 1 mill. kroner ved å redusere domstolsbudsjettene, der det har vært utgifter knyttet til utskrift av avhør sårbare vitner. På kap. 413 Jordskiftedomstolene er det et tilpasningsbehov på 1,5 mill. kroner. Dette foreslås dekt inn med reduksjon i sentrale tiltak og reserven. Avviksrapporteringen på virksomhetsplanen for første tertial 2015 viser ingen vesentlige avvik.

2 1. Bakgrunn I saksfremlegget forelegges DAs styre regnskapsrapporter for første tertial 2015 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Lagmannsrettene og tingrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Det rapporteres på virksomhetsplan etter 1. tertial I det periodiserte virksomhetsregnskapet etter de statlige regnskapsstadardene (SRS), se vedlegg 5, fremkommer domstolenes inntekter og kostnader. Dette er første rapportering hvor sammenlignbare tall fra tilsvarende periode i 2014 er tilgjengelig. Justering av immaterielle eiendeler med 5,1 mill i åpningsbalansen ble ved en inkurie ikke gjennomført i Dette skulle øke bokført verdi for domstolenes intranett og digitale arkiv som ble påstartet i Justeringen ble oppført i styreprotokoll til sak 14/45. Dette ble oppdaget høsten 2014, og forsøkt korrigert i regnskapssystemet Agresso men dette lot seg ikke gjøre jf. kommunikasjon med Direktoratet for økonomistyring (DFØ). Etter anbefaling fra DFØ er det derfor tatt inn en kommentar i note 4, hvor kalkulert bokført verdi og kalkulerte avskrivninger vil fremkomme. Riksrevisjonen er orientert om dette. Med lineær avskrivning over 5 år vil eiendelen være nedskrevet i Den opprinnelige utgiftsføringen av beløpet ble foretatt i 2013-regnskapet (kontantregnskapet). 2. Vurderinger 2.1. Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 1 viser budsjett og forbruk for Høyesterett. I revidert budsjett er overført mindreforbruk fra 2014 og forslag til endringer i Prop. 119 S ( ) Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2015 (RNB 2015) hensyntatt. Endringene i RNB 2015 inkluderer 1,6 mill. kroner i lønnsøkning for Høyesteretts dommere i perioden til , 1,3 mill. kroner til 200- års jubileum og 2,9 mill. kroner til å ferdigstille etableringen av sikkerhets- og adgangskontroll. I tillegg er det lagt inn helårsvirkning for lønnsoppgjøret per , som ved en inkurie ikke var inkludert i tildelt bevilgning for Regnskapstallene etter første tertial i 2015 viser et noe lavere forbruk sammenlignet med tildelt budsjett. Dette har sammenheng med kostnadene til 200-års jubileum og til sikkerhets- og adgangskontroll påløper i 2. og 3. tertial. Refusjoner fra NAV går til fratrekk i regnskapet og er hensyntatt i rapporteringen. 2

3 2.2. Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Forbruket til tingrettene og lagmannsrettene etter 1. tertial 2015 ligger på 33,8 pst. av revidert budsjett, jf. vedlegg 1. I forbindelse med RNB i 2015 er det foreslått en tilleggsbevilgning på 29,6 mill. kroner som kompensasjon for lønnsjustering for embetsdommere i tingrettene og lagmannsrettene per Budsjettjusteringen foretas først etter at RNB er behandlet av Stortinget juni Embetsdommerne mottar nå lønn fastsatt Dette medfører at lønnsutgiftene vil være noe høyere enn hva som ligger til grunn i budsjettet per 1. tertial Kap. 410 foreslås redusert med 2,3 mill. kroner i revidert nasjonalbudsjett Av dette overføres 1,3 mill. kroner til kap. 61 Høyesterett. Dette foreslås finansieres ved å anvende reserven. Prop. 112 L ( ) Endringer i straffeprosessloven (avhør av barn og andre særlig sårbare fornærmede og vitner) er til behandling i Stortinget. Dersom lovforslaget vedtas og trer i kraft etter planen 2. oktober 2015, innebærer dette at ansvaret for avhør av barn og særlig sårbare vitner i straffesaker overføres fra domstolene til politiet. I denne sammenheng foreslås det i revidert nasjonalbudsjett 2015 å trekke ut 1 mill. kroner fra kap Endringen vil medføre reduserte kostnader for domstolene. Det foreslås å trekke inn 1 mill. kroner fra domstolsbudsjettene basert på regnskapsførte utgifter til utskrift av avhør. I saksfremlegget presenteres IKT-området og kompetanseområdet spesielt. Etter dette følger inndelingen i prosjekter, AMA og Tjenester/driftsoppgaver IKT-området Etter første tertial 2015 viser prognoser på IKT-området et høyere forbruk enn dagens budsjett på en del aktiviteter. Det foreslås derfor å tilføre IKT-området til sammen 2,2 mill. kroner. Samtidig foreslås det omprioriteringer innenfor IKT-området på netto 2,3 mill. kroner. Endringsforslagene kommenteres nedenfor Portalleveranser Under AMA 2-15 Portalleveranser budsjetteres blant annet Aktørportalen. Utprøving av Elsam har avdekket manglende funksjonalitet i Aktørportalen. Dette må løses for at nye domstoler skal kunne ta i bruk løsningen i Innenfor IKT-området foreslås det å omprioritere til sammen 1,7 mill. kroner for å gjøre de nødvendige utbedringene i aktørportalen i Tilgang og brukerstyring Etter første tertial er budsjettet på 2 mill. kroner ubenyttet. Det utarbeides nå en kravspesifikasjon og det skal gjennomføres en anskaffelse, av løsning for bruker- og tilgangsstyring. Løsningen skal bedre domstolenes prosesser og automatisere opprettelse og kontroll med brukerkontoer og tilganger i domstolenes IKT-løsninger. Konkurransen er ennå ikke igangsatt og det er mulig å påvirke fremdrift for gjennomføringen av leveransen slik at utgifter forskyves til For å finansiere andre merbehov på IKT-området 3

4 foreslås det derfor å redusere budsjettet i 2015 med 1 mill. kroner. Konsekvensene vil primært knytte seg til utsatt fremdrift for gjennomføring av tiltaket Kommunikasjonsplattform I 2014 ble de domstolene som hadde IP-telefoniløsning flyttet over til en ny og fremtidsrettet felles kommunikasjonsplattform. Grunnet endringer på leverandørsiden har det tilkommet utgifter ved bytte av sentralbordklient og lisensoppgradering. Ved overgang fra fasttelefoni til IP-telefoni overføres utgiftene fra domstolene til DA. Det foreslås å redusere domstolenes budsjetter fra det tidspunkt de går over til IP-telefoni. Budsjettmidlene for de domstolene som i løpet av 2015 får IP-telefoni er beregnet til 0,3 mill. kroner. Midlene foreslås tilført IKT-området og benyttes til å dekke økte kostnader for DA. Det er i dag 6 domstoler som ikke har tilfredsstillende telefoniløsninger. Dagens budsjett gir ikke mulighet for videre utrulling av IP-telefoni i 2015, men kun utskiftninger dersom anlegg slutter å fungere Nytt helpdesksystem Et helpdesksystem er et system hvor alle innmeldte oppgaver til Brukersenteret (support) blir registrert og fulgt opp. Systemet reduserer sårbarheten til enkeltpersoner og forenkler oppfølgingen til driftsleverandør i forhold til feil og oppgraderinger. Etter første tertial 2015 er det ikke regnskapsført utgifter for nytt helpdesksystem. Utgiftene vil først påløpe når anskaffelsen er ferdig i sept/oktober Sikker dokumentdeling Aktiviteten omfatter utvikling av en sikker løsninger for synkronisering og deling av dokumenter. Pågående aktiviteter, bl.a. arbeidet med "Digitale rettsmøter" har behov for mekanismer for å kunne utveksle digitale utdrag. Det er ikke regnskapsført utgifter for denne aktiviteten første tertial Driftsleverandør er i ferd med å implementere og kostnader vil påløpe høsten Teknisk infrastruktur Budsjettet til teknisk infrastruktur består av en rekke poster/tiltak. I forbindelse med budsjettarbeidet for 2015 ble det trukket ut merverdiavgift på en budsjettpost for lønn (brukerstøtte). Det foreslås å rette opp feilen ved å tilføre budsjettet 0,31 mill. kroner. Midler til innkjøp og vedlikehold av PCer faller også inn under budsjettposten for Teknisk infrastruktur. For å dekke merbehov på andre budsjettposter foreslås det å redusere budsjettet med 0,6 mill. kroner 4

5 3-6-2 Vedlikehold Lovisa og høyesterett Budsjettposten består av flere tiltak. Prognoser viser at budsjettet kan nedjusteres med kroner Eksterne registre Grunnet stadig økende bruk av oppslagstjenester i domstolene viser prognose et merforbruk på kroner. Det foreslås å øke budsjettet tilsvarende Vedlikehold sak/arkiv For å dekke inn merbehov på andre aktiviteter foreslås det å redusere budsjettet med 0,1 mill. kroner Bistand og råd/rådgivningstjenester (inkl. Fagråd IKT) Denne aktiviteten er budsjettert med 1,45 mill. kroner, mens det rapporteres en prognose på 2,45 mill. kroner. Dette skyldes i hovedsak to forhold som ikke har vært budsjettert. For det første er det påløpt kroner for å dekke innleie av konsulent på mellomvareplattformen som et resultat av en oppsigelse på dette området. Her gjenstår det fakturering av 1 måneds innleie. For det andre er det påløpt kroner for å dekke prosessledelse knyttet til handlingsplanen for Digitale Domstoler For å få ønsket fremdrift måtte det leies inn ekstra ressurser på dette området da det ikke var tilgjengelige ressurser internt i DA knyttet til prosessledelse. Dette arbeidet vil foregå frem til juni. Det innhentes bistand til anskaffelser av samhandlingsløsninger (Aktørportal etc.) og publiseringsløsninger (inter- og intranett) fra ekstern leverandør. Kostnadene er til sammen anslått til 0,5 mill. kroner og vil påløpe til høsten. Det foreslås å øke budsjettet til Bistand og råd med 1 mill. kroner i Lisenser/hjemmekontorordningen På grunn av pågående forhandlinger om avtale / lisensrevisjon, var det svært vanskelig å estimere kostnadene i Etter avsluttet lisensrevisjon ble kostnadene 1,25 mill. kroner høyere enn budsjettert. Det foreslås å styrke budsjettet tilsvarende Eksterne ressurser brukersenteret For å dekke merbehov blant andre aktiviteter foreslås det å redusere budsjettposten med 0,4 mill. kroner. 5

6 Oppsummert IKT-område Tabellen nedenfor viser en oppsummering av foreslåtte budsjettendringer på IKT-området. Aktivitet Budsjettendring (mill. kr.) 2-15 Portalleveranser, Aktørportal 1, Teknisk infrastruktur, mva-korrigering 0, Eksterne registre 0, Bistand og råd 1, Lisenser 1,25 Budsjettøkninger 4, Tilgang- og brukerstyring -1, Teknisk infrastruktur, PC-utstyr -0, Vedlikehold Lovisa og Høyrett -0, Vedlikehold sak/arkiv -0, Eksterne ressurser brukersenteret -0,40 Budsjettreduksjoner -2,25 Netto - budsjettøkning IKT-området 2,23 Det foreslås til sammen 4,5 mill. kroner i budsjettøkninger. Dette er finansiert ved å omprioritere 2,3 mill. kroner innenfor IKT-området og tilføre ytterligere 2,2 mill. kroner fra andre områder i budsjettet Kompetanseområdet Høy deltakelse på dommerseminarer og høyere utgifter til forelesere og gruppeledere enn først antatt, kan gi et merforbruk i 2015 for aktiviteten Tiltak dommere. En full oversikt over kostnadene vil først foreligge i løpet av juni. En eventuell overskridelse på tiltaket dekkes innenfor kompetanseområdet. Nødvendige budsjettjusteringer blir i tilfelle forelagt styret i september Som følge av feil fordeling av mva.trekk ved budsjettbehandlingen høsten 2014, foreslås det en budsjettjustering hvor Studiepermisjonsordningen reduseres med kroner og Stipend / lokale økes med kroner. Forslaget om å redusere budsjettet til studiepermisjonsordningen er tatt opp med Kompetansekomitten for dømmende funksjoner og innebærer ikke en svekkelse av ordningen. Reduksjonen kommer som en følge av at budsjettposten tidligere år har blitt belastet med utgifter til merverdiavgift, noe som ikke vil være tilfelle i DA har mottatt en belastningsfullmakt fra Barne- og likestillingsdepartementets på inntil 1,85 mill. kroner i 2015 til kompetanseheving ved domstolene i foreldretvister etter barneloven. Utgifter og inntekter konteres på et eget kapittel/post og holdes utenfor regnskapet på kap

7 Prosjekter Et prosjekt er en definert tidsavgrenset oppgave. Vanligvis vil prosjektene være av et omfang som krever dedikerte ressurser (økonomi/bemanning). Forslag til prosjekt (mandatutkast) fremmes for direktøren som beslutter om prosjektet skal iverksettes. Prosjekt etableres vanligvis for å løse aktiviteter direkte knyttet til DAs strategier. Revidert budsjett 2015 Regnskap pr. 1. tertial Ingen prosjekter rapporterer vesentlige avvik etter første tertial Nytt revidert budsjett 2015 %-vis Forslag 1 Prosjekter forbruk revidering 1-1 ELSAM - gevinstrealiseringsplan % Nye saksbehandlersystemer % Samhandling med aktørene (Elsam) % Implementering kvalitetsrammeverk % Innføring av ny jordskiftelov % Sum prosjekter % ELSAM gevinstrealisering Prosjektet gjennomfører første halvår 2015 en datainnsamling (spørreundersøkelse) for å kartlegge mulige områder hvor elektronisk utveksling av dokumenter i sivile saker, og elektronisk innlevering av salærkrav kan gi gevinster. Datagrunnlaget skal gi grunnlag for å synliggjøre mulige gevinster (effekter på relevante områder), samt å utarbeide en plan for realisering av eventuelle gevinster når domstoler tar i bruk ELSAM. Nye saksbehandlingssystem Prosjektet skal: Realisere felles plattform for saksbehandlingssystemer. Realisere nytt saksbehandlingssystem for jordskiftedomstolene på ny plattform. Realisere nytt saksbehandlingssystem for Høyesterett på ny plattform. Videreutvikle saksbehandlingssystemet for tingrettene og lagmannsrettene på ny plattform. I perioden frem til har prosjektet en kritisk linje som gjelder utvikling av nytt saksbehandlingssystem for jordskifterettene. Andre delleveranse, av totalt tre, er mottatt. Både utviklingsleverandør og faggruppen for jordskifte melder om fremdrift som planlagt. Stabil minimumsløsning skal leveres i juni Prosjektgruppen har videre arbeidet med å redusere og omprioritere utviklingsaktiviteter for å tilpasse seg tilgjengelige budsjettmidler. Samhandling med aktørene (Elsam), Utprøvingsprosjektet hadde ved årsskiftet nådd målsettingen om å få i gang utprøvingen i seks domstoler. Prosjektet skal avsluttes i juni 2015 ved at det blir utarbeidet en rapport med anbefaling om videre implementering av løsningen og forutsetninger for videre implementering. 7

8 Implementering av kvalitetsrammeverk Prosjektet skal implementere det digitale rammeverket for kvalitetsarbeid i domstolene KRUT, og gjøre det enklere for domstolene å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling i egen virksomhet. Implementering av kvalitetsrammeverk har etter første tertial 2015 anvendt kun 4 pst. av budsjettet på kroner. Dette skyldes at færre aktiviteter enn planlagt er gjennomført. Innføring av ny jordskiftelov Etter første tertial har prosjektet et forbruk på 15 pst. av budsjett. Prosjektet rapporteres å være i rute AMA Revidert budsjett 2015 Regnskap pr. 1. tertial %-vis forbruk Forslag revidering Nytt revidert budsjett Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Intern arbeidsgruppe - framtidig domstolsstruktur i Oslo 2-1 regionen % Handlingsplan for serviceutvikling % Kommunikasjonsstrategi % Barn i domstolene % Arbeidsformen i andre instans % Oppfølging utredning ny straffeprosesslov % Arbeidsgruppe lovendringer, trussel mot dommere % Rekruttering alminnelige domstolene % Lokalprosjekter/teknisk utstyr % Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser % Videreutvikling fordelingsmodeller/statistikk og analyse % KVU i Bergen og Stavanger % Høyrett leveranser % Ny gjennomgang av løsning for opptak i retten % Portalleveranser % Tilgang og brukerstyring (IAM) % Mellomvare (Biztalk) leveranser % Kommunikasjonsplattform % Nytt Helpdesksystem % Sikker dokumentdeling % Digital rettsmøter % Utvikle og implementere e-læring og basisprogram % WebSak i domstolene % Sum andre midlertidige aktiviteter (AMA) % Lokalprosjekter/teknisk utstyr Utgiftene på AMA 2-9 Lokalprosjekter/teknisk utstyr har vært lave første tertial Av budsjettet er 0,45 mill. kroner anvendt som tilleggsbevilgninger til domstolene. Disse midlene blir tildelt og regnskapsført i domstolene. Budsjettet til Lokalprosjekter nedjusteres derfor tilsvarende. Samlokaliseringsprosjektet mellom Søre-Sunnmøre tingrett og Sunnmøre jordskifterett vil kreve ombygginger/nybygg slik at budsjetterte midler først vil komme til utbetaling i Det foreslås å redusere budsjettet med 0,55 mill. kroner i Midlene til prosjektet på Sunnmøre må tilbake på budsjettet i

9 2-10 KVU i Bergen og Stavanger budsjett 7 mill. kroner Statsbygg er engasjert for å gjennomføre KVUer på vegne av DA. Det er nå skrevet avtale med et konsulentmiljø som skal utføre arbeidet. Oppstart tilsier at fakturering og utbetaling av store deler av kostnadene først vil skje i Det foreslås derfor å redusere budsjettet i 2015 med 2 mill. kroner. Det må tas hensyn til dette i budsjettet for Videreutvikling fordelingsmodeller / statistikk og analyse Videreutvikling av fordelingsmodeller pågår kontinuerlig i hovedsak ved å benytte interne ressurser. I løpet av 2015 vil arbeidet med ny beslutningsinformasjon og datavarehus starte. Noen av midlene på budsjettet vil bli brukt til dette formålet Portalleveranser Omtalt under IKT-området Drift HMS/AKAN personaltiltak Merforbruket skyldes sikkerhetstiltak dommer Agresso/SAP/EFB-drift Midlene brukes til drift av domstolenes sentrale lønn- og regnskapsfunksjon. Betaling for kjøp av tjenester fra med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) reguleres med bruk av belastningsfullmakt, og vil ikke vises i regnskapsrapporten. I tillegg påløper variable kostnader knyttet til lisensadministrasjon og andre driftsutgifter Sikkerhetstiltak En av målsettingene i DAs strategiske plan er at fokus på sikkerhet i domstolene økes og tilpasses endringer i trusselbildet samtidig som nye tiltak balanseres mot prinsippet om tilgjengelighet for brukerne. I 2015 ble det avsatt 1,5 mill. kroner for å dekke de mest prekære behov. I første tertial er behovene spesifisert og det er innhentet priser. Foreløpige estimat tilsier at om lag 1 mill. kroner vil bli brukt til installering av overfallsalarmer og etablering av innsyn i rettssaler. Til mindre ombygginger for å etablere indre/ytre sone vil det bli anvendt om lag 0,5 mill. kroner AV-utstyr 9

10 Mange domstoler melder inn behov for utskifting av AV-utstyr. I tillegg til utstyret som begynner å bli utrangert, er det et økende behov for nye installasjoner i rettssaler som ikke har slikt utstyr i dag. I 2015 ble det avsatt 2 mill. kroner til innkjøp av AV-utstyr. Ny rammeavtale for AV-utstyr skal være på plass i løpet av august Arbeidet med nye AVprosjekter settes i gang i juni slik at de er klar for anskaffelser og installering når avtale er på plass. Foreløpig planlegges det med 0,9 mill. kroner til Sunnmøre tingrett, 0,4 mill. kroner i Sarpsborg tingrett og i Borgarting lagmannsrett. Resterende av budsjettet anvendes til prosjektering av mindre oppgraderinger Øvrig Finnmarkskommisjonen og Utmarksdomstolen for Finnmark I 2015 ble det tildelt 9 mill. kroner til Finnmarkskommisjonen og 6 mill. kroner til Utmarksdomstolen for Finnmark. Utmarksdomstolens ansvar for partenes saksomkostninger legger beslag på store deler av tildelt budsjett. For å avvikle berammede saker i 2015 er domstolen innvilget et overskridelsessamtykke på 1,5 mill. kroner. Finnmarkskommisjonens tertialrapport viser et prognostisert merforbruk i 2015 på minimum 0,7 mill. kroner. Dette skyldes i første rekke høye faste kostnader, og at samtlige kommisjonsmedlemmer snart vil være på plass. DA har mottatt en søknad om tilleggsbevilgning på 0,7 mill. kroner fra kommisjonen, jf. vedlegg 6. Det forslås å innvilge en tilleggsbevilgning på 0,3 mill. kroner, og samtidig signalisere at FK bør vurdere om det er nødvendig med bemanningstiltak for å redusere et for høyt utgiftsnivå. Reserven Budsjettert reserve er 4 mill. kroner. Første tertial 2015 er det innvilget tilleggsbevilgninger til domstolene på 1 mill. kroner. Videre foreslås det å dekke budsjettreduksjonen på 1,3 mill. kroner som følge av overføringen til kap. 61 Høyesterett over reserven. Videre er 0,1 mill. kroner av reserven benyttet til nytt AMA 2-23 WebSak i domstolene og AMA 2-4 Barn i domstolene er styrket med kroner. Etter disse disponeringene og øvrige forslag til budsjettjusteringer vil det gjenstå om lag 1,9 mill. kroner i reserve i Det vil være nødvendig å anvende deler av reserven til delvis tilbakeføring av MVA til noen domstoler som fikk reduserte budsjettrammer i 2015 ved innføring av ny merverdiavgiftsordning. Det kan ikke trekkes ut MVA når renhold- og energiutgifter inngår som en del av husleiekontraktene. Dette gjelder i all hovesak avtaler med Statsbygg. Forholdet var ikke kjent for DA på tidspunkt for fastsettelse av budsjett for Det arbeides med å endre avtalene. 10

11 2.3. Kap. 411 Domstoladministrasjonen Kap. 411 Domstoladministrasjonen er totalt innenfor forventet forbruk per På kontogruppe for lønn midlertidig ansatte dekkes blant annet utgifter til vikarer i forbindelse med vakante stillinger og sykefravær. Lønnsutgifter i forbindelse med internasjonalt arbeid føres også på denne kontogruppen. DA mottar refusjoner for dette arbeidet. Forbruket på kontogruppe for lønn midlertidig ansatt må sees i sammenheng med refusjonene DA mottar. En stilling overføres fra SERV til RETT med virkning fra Dette medfører ingen netto kostnadsendringer overordnet på kap. 411 Domstoladministrasjonen. På enhetsnivå er lønnskostnader og midler til kurs og reiser flyttet fra SERV til RETT fra Etter overføring av mindreforbruk fra 2014 var reserven på om lag 1,4 mill. kroner på kap. 411 Domstoladministrasjonen. I løpet av 1. tertial er det benyttet midler av reserven til gjennomføring av lønnsforhandlinger (etter HTA ) samt utvidelse av et midlertidig engasjement på KOMM. Det er også disponert kroner til å arrangere et 3-dagers møte i Bergen med Europarådets konsultative råd for europeiske dommere(ccje). Reserven før rapportering per var på kroner. Forslag til revidering Kontogruppe Lønn fast ansatte og kontogruppe Arbeidsgiveravgift pensjonspremie foreslås redusert med totalt kroner som følge av reduserte stillingsandeler, tilsetting i lavere lønnstrinn enn budsjettert og vakante stillinger. Kontogruppe Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. foreslås økt med om lag kroner på grunn av høy reiseaktivitet i forbindelse med HMS-arbeid og for DAs direktør. Reserven på kap. 411 per er på 1 mill. kroner. Reserven disponeres av direktøren i DA ved behov Kap. 413 Jordskiftedomstolene Budsjettet på kap. 413 Jordskiftedomstolene er svært stramt i Innføring av ny jordskiftelov medfører flere tiltak til forberedelser og opplæring i ny lov som det ikke er bevilget midler til, hverken i forbindelse med behandling av statbudsjettet for 2015 eller i RNB. Dette legger ytterligere press på en allerede presset budsjettsituasjon for jordskiftedomstolene. For å skape rom for tiltak i forbindelse med ny lov, ble det vedtatt at ledige stillinger skulle holdes vakante inntil en innsparing på 2,8 mill. kroner var oppnådd. Innsparingsbehovet ble redusert til 2,25 mill. kroner i forbindelse med styrebehandlingen av mindreforbruket for Det er få vakante stillinger i jordskiftedomstolene i 2015, og det ser ut til at det blir vanskelig å oppnå nødvendig innsparing i løpet av høsten. Til nå har det vært mulig å holde en dommerstilling vakant i hele En ingeniør og saksbehandler slutter i løpet av sensommeren, og disse stillingene blir også 11

12 holdt vakant ut året. Etter dette gjenstår det fortsatt et innsparingsbehov på kroner i forbindelse med vakante stillinger. I forbindelse med innføring av nøytral merverdiavgiftsordning ble budsjettet for Drift GIS/SPS redusert med kroner. Det viser seg at det ikke er mulig å trekke merverdiavgift fra posten og budsjettet for Drift GIS/SPS må derfor økes med kroner. Følgelig er det et tilpasningsbehovet på kap. 413 Jordskiftedomstolene på 1, 471 mill. kroner per Tabellen under viser foreslåtte budsjettendringer for å dekke inn tilpasningsbehovet. Tiltak kap 413 Selv etter de nevnte budsjettendringene vil det fortsatt være innsparingsbehov i forbindelse med vakante stillinger på kroner. Regnskapstallene for de øvrige aktivitetene er i samsvar med gjeldene budsjett per Det er mottatt 6,5 mill. kroner i saks- og gebyrinntekter og 0,5 mill. kroner i foreldre- og sykepengerefusjoner per Per var saks- og gebyrinntektene på om lag 5 mill. kroner, mens foreldre- og sykepengerefusjoner var på 0,8 mill. kroner. Jordskiftedomstolene er tildelt kroner i ordinære tilleggsbevilgninger som er dekket av reserven på kap Midlene har i hovedsak gått til dekning av kostnader i forbindelse med restansenedarbeiding. Fra sentrale midler er det tildelt kroner i forbindelse med godtgjøring for tilkalte dommere. Forslag til revidering Forslag revidering Teknisk utstyr, PC, maskiner Ledelsesforum Kompetanseutvikling Rekruttering (sommerjobb) Innføring av ny jordskiftelov Reserven Sum innsparing Det foreslås å justere budsjettet med endringene i tabellen over. Etter disse endringene vil reserven på kap. 413 være på kroner. Dette forutsetter at det oppnås en ytterligere innsparing for vakante stillinger på Uten ytterligere innsparing på vakante stillinger, vil reserven reduseres til kroner. En reserve på om lag 0,5 mill. kroner anses som nødvendig. Jordskiftedomstolene rapporterer til DA per 1.tertial og 2.tertial, og eventuelle nødvendige budsjettendringer som følge av dette må dekkes av reserven. Andre uforutsette behov må også dekkes av reserven. Reserven disponeres av direktøren i DA ved behov. 12

13 Fremdrift Avhengigheter Risiko Økonomi Bemanning 3. Avviksrapportering virksomhetsplan første tertial 2015 Virksomhetsplanen (VP) er et viktig plandokument for realisering av Strategisk plan ( ). VP skal gi en helhetlig oversikt over prioriterte aktiviteter som DA skal gjennomføres i Til styret rapporteres det tertialvis på prosjekter og andre aktiviteter med budsjett, samt på andre vesentlige avvik i øvrige deler av virksomhetsplanen Prosjekter Tabellen oppsummerer status per på prosjektene angitt ved bruk av lyktene: = OK = Avvik, kan håndteres i prosjektet = Avvik, behov for ekstraordinære tiltak (mer tid og/eller ressurser mv.) Prosjekt Innføring av ny jordskiftelov Nye saksbehandlingssystemer Aktørportal - utprøving (ELSAM) Implementering kvalitetsrammeverk ELSAM gevinstrealiseringsplan Rapporteringen viser ingen avvik som ikke kan håndteres av prosjektet. DAs styre involveres først når prosjektet melder avvik som trenger bistand rødt Andre midlertidige aktiviteter (AMA) I virksomhetsplanen til DA gjøres følgende endringer: Aktiviteten "Mål og handlingsplan Internasjonalt arbeid" er avsluttet "Kommunikasjonsstrategi" er utsatt til høsten Ny aktivitet. Forenklet mandat for "Statistikk og beslutningsinformasjon (datavarehus)" Ny aktivitet "WebSak Fokus i domstolene" Ny aktivitet "Handlingsplan for digitale domstoler 2020" Aktiviteten "Ny gjennomgang for opptak i retten" er avsluttet 13

14 Direktørens innstilling: Styret tar regnskapsrapportene for Høyesterett, lagmannsrettene og tingrettene, Domstoladministrasjonen og jordskiftedomstolene og avviksrapporten for første tertial 2015 til orientering, og slutter seg samtidig til de budsjettendringer som er foreslått. Samtidig slutter styret seg til forslagene om å trekke inn midler fra budsjettene til domstolene i forbindelse med at ansvaret for avhør av barn og særlig sårbare vitner i straffesaker overføres fra domstolene til politiet fra 2. oktober 2015, og reduserte kostnader for de domstolene som går over til IP-telefoni finansiert av DA. Finnmarkskommisjonen innvilges en tilleggsbevilgning på 0,3 mill. kroner Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 14

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-12 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan andre tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Berget Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1126-1 Status og utfordringer i arbeidet med kvalitet- og kompetanseutvikling Vedlegg: 1. Oppsummering av

Detaljer

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett.

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett. Styreprotokoll 201400012-6 Møtedato: 28.-29. april 2014 Møtested: Oslo tinghus Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby sak 25-31 Styremedlem Kim Dobrowen sak 25-33

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-4 Forslag til budsjett og virksomhetsplan for domstolene og DA 2016 Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 4. juni 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 4. juni 2012 201200012-8 STYREPROTOKOLL Styremøte 4. juni 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne Reiten

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-16 STYREPROTOKOLL Styremøte 21. november 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Styreprotokoll 201400012-2 Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012 201200012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 17. september 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: *

Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Notat Til: Kommunestyret Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 18.10.2012 Sak: 12/1925 Arkivnr : 151 2. TERTIALRAPPORT 2012 OPPFØLGING FRA MØTET I FORMANNSKAPET Innledning Ved behandling av 2. tertial

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014

Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Arkivsaksnr.: 14/878-1 Arkivnr.: Saksbehandler: økonomikonsulent, Mona Sørlie Budsjettjusteringer 1. tertal 2014 Hjemmel: Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per 1. tertial 2014 vedtas i tråd

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Styreprotokoll. Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Berit Brørby

Styreprotokoll. Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Berit Brørby Styreprotokoll Websak:14/483 Møtedato: 17. november 2014 Møtested: Lillestrøm Deltakelse: Forfall Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Carl I. Hagen Styremedlem

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30

Styreprotokoll. Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30 Styreprotokoll Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30 Styremøte for DAs styre og varamedlemmer Dag 1: Avdelingsdirektør OPE Anne Marie

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim 201000012-12 STYREPROTOKOLL Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styreprotokoll 201300012-4 Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Forfall: Fra administrasjonen: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai.

SAKSFREMLEGG. Revidert nasjonalbudsjett 2012 og kommuneproposisjonen 2013 ble presentert 15. mai. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 12/2169-1 Arkiv: 150 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: 1. BUDSJETTREGULERING 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Oppvekst og kultur Hovedutvalg for helse- og sosial Hovedutvalg

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Drammen Tinghus, Biblioteket 3 et. Møtetid: 10:00-16:00

Styreprotokoll. Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Drammen Tinghus, Biblioteket 3 et. Møtetid: 10:00-16:00 Styreprotokoll Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Drammen Tinghus, Biblioteket 3 et. Møtetid: 10:00-16:00 Program kl 1000 Møtestart kl 1200 Lunsj i møte kl 1430 Omvisning i Drammen Tingrett kl 1500 Møte med

Detaljer

2. TERTIALRAPPORT 2013

2. TERTIALRAPPORT 2013 2. TERTIALRAPPORT 2013 Arkivsaksnr.: 13/3450 Arkiv: 210 Saksnr.: Utvalg Møtedato 126/13 Formannskapet 15.10.2013 / Kommunestyret 31.10.2013 Forslag til vedtak: 1. 2. Tertialrapport 2013 tas til orientering

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. juni 2008 Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. juni 2008 Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll 200800011-8 STYREPROTOKOLL Styremøte 16. juni 2008 Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll Til stede: Forfall: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Ove Einar

Detaljer

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07

Innherred samkommune. BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 30. 06.07 Verdal, 08.08.2007 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 2. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 3

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-18 STYREPROTOKOLL Styremøte 12. desember 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede på telefon: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Innst. S. nr. 83 (2000-2001)

Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innst. S. nr. 83 (2000-2001) Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om endringer på statsbudsjettet for 2000 under Arbeids- og administrasjonsdepartementet St.prp. nr. 23 (2000-2001)

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2013/4646-1 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 1. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommunestyre 14.06.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14

S T Y R E S A K # 51/12 STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 S T Y R E S A K # 51/12 Vedrørende: STYREMØTET DEN 25.11.14 BUDSJETT 2014: FORELØPIG REGNSKAP 31.10.14 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.10.14 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift

Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift NOTAT Til: Landsstyret Fra: AU. Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 19.09.2008 Saksnummer: 07-397 Kommentar til halvårsregnskapet og revidert budsjett 2008 Regnskap 1. halvår 2008 NJ drift Halvårs

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2702-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Arne Dahler Sakstittel: BUDSJETTREGULERING 2-2015 Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Administrasjonens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gjermund Rønning Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 14/5521 BUDSJETTFORSLAG MODUM BOLIGEIENDOM KF 2015 Styrets innstilling: Budsjettet for 2015 er en videreføring av aktivitetsnivået

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO VBL-15/137-2 57653/15 04.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 09.06.2015 Stavanger

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO

Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015. Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Kunst i offentlige rom - KORO Postboks 6994 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/724-05.03.2015 Statsbudsjettet 2015 tildelingsbrev Kunst i offentlige rom, KORO Vi viser til budsjettsøknaden

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007

NOTAT. Kommentarer til halvårsregnskap og revidert budsjett 2007 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Anne Hilde Thue og Jahn-Arne Olsen Dato: 4. september 2007 Saksnummer: 06-316 Arbeidsutvalgets behandling og innstilling Arbeidsutvalget har vedtatt å oversende det framlagte

Detaljer

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE

ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Arkivsaksnr.: 12/480-13 Arkivnr.: 614 A10 Saksbehandler: Eva Dahl. Fungerende kommunalsjef. ETABLERING AV MIDLERTIDIGE MODUL I EVENTYRSKOGEN BARNEHAGE OG FAST MODUL I KALVSJØ BARNEHAGE Rådmannens innstilling:

Detaljer

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96

NOTAT. HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296. Dato: 010296 Arkiv: HS-sak: 3/96 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Fellesadministrasj onen 00/010296 NOTAT TIL : Høgskolestyret

Detaljer

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell Kontrollutvalgets medlemmer Ordfører Revisor Kopi av innkallingen sendes: Kopi av innkallingen sendes: Ole Willy Sandbekk - leder William Norset - nestleder Astrid O. Nesland Gerd Annexstad Tom Brunsell

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Hovedutvalg for næring,drift og miljø har møte den 26.08.2014 kl. 10:00 16:00 i skogselskapets hytte i Borraslia, Tverrelvdalen. Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51

Detaljer

REFERATSAKER FORMANNSKAPET

REFERATSAKER FORMANNSKAPET SØRREISA KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Kommunehuset, møterom 2 Møtedato: 25.08.2011 Kl: 09.00 Sørreisa, 18.08.2011 Gyldig forfall meldes til ordfører Knut. H. Olsen tlf 99 20 46

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011

Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret 08.12.2011 11/5 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 Personal- og organisasjonskontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.11.2011 65842/2011 2011/9311 Saksnummer Utvalg Møtedato 11/2 Organisasjonsutvalget 22.11.2011 11/164 Bystyret

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 19. 20. september 2011. DA, Trondheim. Styreleder Karl Arne Utgård

STYREPROTOKOLL. Styremøte 19. 20. september 2011. DA, Trondheim. Styreleder Karl Arne Utgård 201100012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 19. 20. september 2011 DA, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby deltok på sak 48-49, 51-57 Styremedlem

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon)

SAKSFRAMLEGG. (Bakgrunn / Fakta / LA21/ Beredskapsforhold/ Økonomi/ Vurdering / Konklusjon) SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frank Pedersen Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Formannskapet Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015.

Stortinget vedtok 10. desember 2014 Kulturdepartementets budsjett for 2015. Arkivverket Postboks 4013 Ullevål Stadion 0806 OSLO Deres ref Vår ref Dato 2014/503 14/767 29.01.2015 STATSBUDSJETTET 2015 - TILDELINGSBREV Brevet er disponert i følgende deler: 1. Budsjettrammer for 2015

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2241-1 Arkiv: 030 &34 Saksbehandler: Svein Olav Hansen Sakstittel: EVALUERING AV TILTAKSTEAMET I BARN- OG UNGETJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE

RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE RUNDSKRIV 03.03.09 BUDSJETT 2009 TIL SKOLENE I STAVANGER KOMMUNE Hensikten med dette dokumentet er å beskrive hovedprinsippene som er fulgt ved fordelingen av lønns- og driftsbudsjettet mellom skolene

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 15/3288 ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2015 UNDERVISNINGSETATEN Rådmannens innstilling: 1. Lønn for lærling budsjettjusteres mellom Barnas

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo 201200012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 13. februar 2012 Grand Hotel, Oslo Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap

MØTEINNKALLING DEL 4. Formannskap MØTEINNKALLING DEL 4 Møtetid: 19.11.2014 kl. 16:30 Møtested: Møterommet "Fraunar", rådhuset Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes. Møtedokumenter

Detaljer

Anskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon

Anskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon Anskaffelse og implementering av verktøy for virksomhetsstyring - Stortingets administrasjon Møte i virksomhetsstyringsnettverket 18.11.2015 23.11.2015 Side 1 Disposisjon Informasjon om Stortingets administrasjon

Detaljer

1.Prosjektinformasjon

1.Prosjektinformasjon PROSJEKTKONTRAKT KLINISK KORTTIDSSTIPEND NR. ${prosjektnummer}-${år} for prosjektet ${prosjekt tittel} mellom Kreftforeningen og ${ansvarlig institusjon} 1.Prosjektinformasjon Prosjekt ID: ${prosjektnummer}

Detaljer

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG:

SAKSFRAMLEGG ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 12/2916 210 Harald Silseth ØKONOMIRAPPORT 2. TERTIAL 2012 - TEKNISK SEKTOR RÅDMANNENS FORSLAG: Utgiftene til reparasjon av Geithus bru føres i

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2321-1 Arkiv: 150 Saksbehandler: Monika Olsen Sakstittel: BUDSJETTDRØFTINGER 2016 Planlagt behandling: Kommunestyret Økonomiutvalget Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett

Detaljer

STYREPROTOKOLL STYREMØTE 21. MAI 2003 I TRONDHEIM

STYREPROTOKOLL STYREMØTE 21. MAI 2003 I TRONDHEIM STYREPROTOKOLL STYREMØTE 21. MAI 2003 I TRONDHEIM Til stede: Styrets medlemmer: Styreleder Ingeborg Moen Borgerud, nestleder Erik Elstad, Jan Fougner, Kjersti Graver og Anne S. Nordmo Styrets mer: Kari

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013

R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Rundskriv R Samtlige departementer Statsministerens kontor Riksrevisjonen Nr. Vår ref Dato R-110 13/4469 ATV 25.11.2013 Fullmakter i henhold til bevilgningsreglementet 1. Innledning Stortinget vedtok 26.

Detaljer

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste

SAKSDOKUMENT. Møteinnkalling. Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen. Tilleggs - Saksliste SAKSDOKUMENT Møteinnkalling Hovedutvalg for barn og unge har møte den 12.10.2009 kl. 10.00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78455191. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR 2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: 210 Arkivsaksnr.: 13/443 REGNSKAPSRAPPORT 2. KVARTAL FOR OPPVEKST OG KULTUR Rådmannens forslag til vedtak: Regnskapsrapport for planområde 3 oppvekst

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 8/11 Sak 8/11 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 8/11 Sakstittel: SØRUM KOMMUNES ÅRSBERETNING FOR 2010 Arkivsaknr: 11/1467 Saksbehandler: RKO/INFO/OHELL Odd Hellum K-kode: 151 &14

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND

TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND TILDELINGSBREV 2015 FOR NORSK KULTURMINNEFOND 1 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. RESULTATKRAV OG FØRINGER TIL NORSK KULTURMINNEFOND FORDELT PÅ RESULTAT- OG VIRKEMIDDELOMRÅDER... 4 3. BUDSJETT

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal

Handlingsplan 2014 2017. EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Handlingsplan 2014 2017 EKSTERN TENESTE IKT Hallingdal Notat Til: Styringsgruppe IKT v/ Tone Tveito Eidnes Fra: Halgrim Merødningen, IKT-koordinator Dato: 15.8.2013 Emne: Budsjett IKT 2014 til behandling

Detaljer

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005:

MØTEINNKALLING del 2. SAKLISTE del 2. Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur. Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Frogn kommune Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur Spilleregler - vedtatt på Sundvolden 2005: Innbyggerne i sentrum Felles ansvar for Frogn kommunes omdømme og arbeidsmiljø Forståelse, aksept og

Detaljer

Budsjett og investeringer med kommentarer

Budsjett og investeringer med kommentarer Vedlegg 1 Sak 13/14 Budsjett og investeringer med kommentarer Styrets innstilling 6.11.2014 REVIDERT 2015 HOVEDTALL 2015 Kontogruppe Totalt 0 Lønn og sosiale utgifter 40 174 839 1-2 Kjøp av varer/tjen.komm.tjenester.

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015

Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Riksmekleren Grensen 3 0159 OSLO Deres ref Vår ref Dato 14/128 04.02.2015 Tildelingsbrev for 2015 - Riksmekleren 1. INNLEDNING Det vises til Stortingets behandling av Prop. 1 S (2014-2015) fra Arbeids-

Detaljer

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014

BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Grünerløkka BU SAK 123/13 BYDELSDIREKTØRENS BUDSJETTFORSLAG 2014 Generelt forslag: R0 For små budsjettrammer til bydelene Byrådets forslag til budsjett gir bydelene og bydel Grünerløkka alt for små rammer

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT 2012 NÆRING OG DRIFT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bertil Meland Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 12/383 STATUSRAPPORT REGNSKAP/BUDSJETT NÆRING OG DRIFT Rådmannens innstilling: Rapport om budsjettstatus tas til etterretning. Vedlegg:

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato dok.: 29. september 2009 Dato møte: 8. oktober 2009 Saksbehandler: Prosjektdirektør IKT Vedlegg: Status og risikorapportering IKT SAK 138/2009 STATUS IKT I OSLO

Detaljer