Saksframlegg styret i DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/ Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak Rapportering for regnskap, VP og Strategisk plan Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Tingrettene og lagmannsrettene Vedlegg 3 - Kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 4 - Kap. 413 Jordskiftedomstolene Vedlegg 5 - Status realisering av Strategisk plan Vedlegg 6 - Resultat balanse noter SRS Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt rapportering på regnskap for 2014 på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. I tillegg rapporteres det på virksomhetsplan for siste tertial 2014 og strategisk plan for DA. Etter budsjett- og økonomirapportering per 2. tertial 2014 er det foretatt en rekke mindre budsjettjusteringer. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i På kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene viser regnskap et mindreforbruk på 11,9 mill. kroner i Hensyntatt årsoppgjørsdisposisjoner er det reelle mindreforbruket på budsjettkapitlet 27,6 mill. kroner. Dette er på samme nivå som de seneste årene. Regnskapet for 2014 kap. 411 Domstoladministrasjonen, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Regnskapet for 2014 kap. 413 Jordskiftedomstolene, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Styret fikk forelagt en avviksrapportering på virksomhetsplan 2014 og en status i arbeidet med realisering av Strategisk plan for

2 Et periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene(srs), med balanse og noter rapporteres for første hele regnskapsår i Bakgrunn Styret forelegges årsregnskap for 2014 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Forslag til anvendelse av mindreforbruket legges frem som en egen sak, styresak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA Budsjettomdisponeringer i 2014 etter siste økonomirapportering Ved økonomirapportering for 2. tertial 2014, jf. DASTY14 sak 56, fikk direktøren fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor budsjettrammene i 2014, dersom dette skulle bli nødvendig. Fullmakten ble gitt for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Etter siste økonomirapportering er det to forhold som påvirker disponibelt beløp på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene. Dette er: 1. Merinntekter på kap post 03 kan benyttes til å overskride bevilgningen på kap. 410 post 01. Ved avslutning av regnskapet for 2014 ble merinntekten på kap post 01 på 2,1 mill. kroner 2. I forbindelse med høstsalderingen av budsjettet for 2014 (Innst. 120 S ( )) ble budsjettrammen på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene redusert med 0,4 mill. kroner. Ved innføring av gebyrer på notarialbekreftelser fikk budsjettkapitlet en styrkning for å dekke administrative kostnader ved ordningen. Etter innføring av gebyrer har antall notarialbekreftelser gått ned. De administrative utgifter blir da lavere og budsjettkapitlet reduseres tilsvarende. Netto ga disse to forholdene 1,7 mill. kroner i økt disponibelt beløp på kap Tabellen nedenfor viser budsjettkorrigeringene foretatt etter økonomirapportering per 2. tertial

3 Kap. Aktivitet Rev. budsjett 2 tert 2014 Omdisp./bud. Korr Nytt rev. budsjett Div. budsjettillegg domstolene Finnmarkskommisjonen Utmarksdomstolen ELSAM - gevinstrealiseringsplan Lokalprosjekter/teknisk utstyr Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser Videreutvikling fordelingsmodeller Portalleveranser Mellomvare (Biztalk) leveranser Digital rettsforhandling - utprøving Service & samhandling Bidra til utvikling av ledelse og ressurser for ledelse i domstolene Sekretariat for Samarbeidsrådet og HAMU Yrkesskadeforsikring HMS/AKAN personaltiltak Arrangement Publikasjoner og formidling Teknisk infrastruktur Eksterne registre Informasjonssikkerhet Bistand og råd (inkl. Fagråd IKT) Internasjonale arenaer Tiltak dommerfullmektiger Stipend Reserve Sum Eiendeler Lønn faste ansatte Lønn midlertidig ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie Annen personalkostnad Leie maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmaterialer Kjøp av fremmede tjenester Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l Sum Diverse budsjettillegg domstolene på kap. 410 omfatter tilleggsbevilgninger (ordinære + lokaler/utstyr) og budsjettjusteringer som følge av utbetaling av lønnsoppgjøret for dommere per Til sammen er det foretatt budsjettkorrigeringer for 11,9 mill. kroner i tabellen overfor (brutto). I tillegg til rene omdisponeringer omfatter beløpet også budsjettjusteringer som følge av endringer i disponibel ramme, jf. omtale over tabell (4 mill. kroner). Når regnskapet avsluttes, vil det være nødvendig å foreta en avstemming av beløp gitt som tilleggsbevilgninger til domstolene fra midler opprinnelig budsjettert sentralt. Det vil verken ligge igjen budsjettmidler eller være ført utgifter på sentrale aktiviteter/tiltak når midlene er tildelt domstolene som tilleggsbevilgning, lagt inn i domstolenes reviderte budsjett og regnskapsført i domstolen. Et eksempel på kap. 410 er når en domstol får tildelt midler til engangsinvesteringer i forbindelse med nye lokaler. Disse midlene var opprinnelig budsjettert sentralt under tiltaket Lokalprosjekter. Når de tildeles domstolen vil midlene komme frem i domstolens reviderte budsjett. Regnskapsmessig føres utgiftene i domstolen når de utbetales. De sentrale budsjettmidlene må da 3

4 reduseres for at årsregnskapet skal bli korrekt. For 2014 har det vært nødvendig å foreta slike korrigeringer for engangsinvesteringer lokalsaker og for tilleggsbevilgninger gitt av reserven. 2. Kap. 61 Høyesterett 2014 Kap. 61 Høyesterett hadde i 2014 et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner når det tas hensyn til refusjoner av sykepenger og fødselspenger. Mindreforbruket skyldes i hovedsak utsatt ferdigstillelse av sikkerhet- og adgangskontroll i Høyesteretts hus. 3. Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Innledning Kap 410 Tingrettene og lagmannsrettene Til disposisjon Regnskap Mindreforbruk Lønnsoppgjør dommere - utbet. 3 mnd. i Årsoppgjørsdisposisjoner Disponibelt til budsjettendringer Foreløpig regnskap viser et mindreforbruk på 11,9 mill. kroner på kap. 410 i Dette er 0,6 pst. av disponibelt beløp. Årsoppgjørsdisposisjonene som ble foretatt ved avslutningen av 2014 regnskapet var på 10,3 mill. kroner. I tillegg ble etterbetaling for lønnsoppgjøret for dommere per utbetalt i desember 2014, for perioden okt-des. Dette er midler budsjettkapitlet blir kompensert med først ved behandling av revidert nasjonalbudsjett våren Teknisk sett medfører dette at et beløp tilsvarende utbetalingen i desember 2014 kan omdisponeres til andre aktiviteter i Dette innebærer at det reelle mindreforbruket i 2014 var 27,6 mill. kroner, jf. styresak om anvendelse av mindreforbruket i Det reelle regnskapsmessige mindreforbruket på kap. 410 synes å ha stabilisert seg i området mill. kroner. Dette tilsvarer om lag 1,5 pst av disponibelt beløp. Høyest var det reelle mindreforbruket i Dette skyldes at muligheten til å omdisponere midler avsatt til datalagringsdirektivet i 2012 ble besluttet sent på året. En stor del av beløpet forble ubrukt og kunne overføres til

5 Figuren overfor viser at mindreforbruket ble betydelig redusert i perioden Den viktigste årsaken til dette er innføring av ny sentral regnskapsløsning i , som ga helt andre muligheter til økonomistyring og oppfølging. Fordeling kap Regnskap 2014 Sentrale midler 10 % Domstolene 90 % Diagrammet overfor viser hvordan midlene på kap. 410 er benyttet i 2014, fordelt mellom domstolene og sentrale aktiviteter i regi av DA. Andelen som ble anvendt til sentrale aktiviteter økte i 5

6 2014 som følge av prosjektet Nye saksbehandlingssystemer og økning i lisensutgiftene (opp fra 7 pst. i 2013) Domstolenes driftsbudsjetter For å sikre god ressursutnyttelse, og unngå "unødige" innkjøp mot slutten av året, har domstolene anledningen til å overføre inntil 2,5 pst. av driftsrammen til påfølgende år. En vurdering av domstolenes årsrapporter/årsregnskaper viser at det skal tilbakeføres om lag 20,7 mill. kroner til domstolene som har mindreforbruk i 2014, jf. I 2014 ble det tilbakeført 18 mill. kroner til domstolene i forbindelse med behandlingen av årsrapportene/årsregnskapene for Tingrettene og lagmannsrettenes regnskapsresultat i 2014 vises i figuren nedenfor. I 2014 hadde 17 domstoler et merforbruket på til sammen 4 mill. kroner. Hver for seg vurderes disse merforbrukene til ikke å være av en slik størrelse at det foreslås tiltak som inndragning av midler i I 2013 var det 16 domstoler som hadde et merforbruk på til sammen 2 mill. kroner. For de domstolene som har merforbruk, har dette samlet steget fra 2013 til Fortsetter dette må DA vurdere å iverksette tiltak. Aktuelle tiltak kan være inndragning i påfølgende år, eller reduksjon i prosentsatsen domstolene kan få anledning til å overføre ( i dag 2,5 pst.). De mest vesentlige budsjettavvikene for aktiviteter og prosjekter i regi av DA omtales under, jf. vedlegg 2. Omtalen er strukturert etter de tre aktivitetskategoriene: Prosjekter Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tjenester og driftsoppgaver 3.3. Prosjekter Et prosjekt er en definert tidsavgrenset oppgave. Vanligvis vil prosjektene være av et omfang som krever dedikerte ressurser (økonomi/bemanning). Prosjekt etableres vanligvis for å løse aktiviteter direkte knyttet til DAs strategier, jf. Strategisk plan Prosjekter Revidert budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik i kr. %-vis forbruk 1-1 Framtidig domstolsstruktur i Oslo-regionen % 1-2 ELSAM - gevinstrealiseringsplan Regnskapsprogrammet/ny kontoplan % 1-4 Nye saksbehandlingssystemer % 1-5 Nytt administrativt saksbehandlingssys. og arkiv % 1-6 Nytt intranett % 1-7 Samhandling med aktørene (Elsam) % 1-8 Utvikling av fremtidige kompetanseløp % 1-9 Implementering kvalitetsrammeverk % Kap 410 Sum prosjekter % Kap 413 Prosjekt "Innføring av ny jordskiftelov." % 6

7 Tabellen viser alle prosjekter som har pågått i Noen er pågående ved årsavslutningen, mens andre er avsluttet i løpet av Prosjekt 1-1 Fremtidig domstolsstruktur i Oslo-regionen Prosjektet ble avsluttet i overensstemmelse med fastsatt plan. Styringsgruppen leverte sin sluttrapport medio juni Styret har sluttet seg til en plan for det videre arbeidet, hvor det før styrebehandling legges til rette for en dialog med domstolene som berøres, aktører og sentrale brukere av domstolene. Dette gjøres gjennom en møterekke i januar og februar 2015, deretter blir det en intern høring. Styret vil etter planen behandle saken og ta stilling til en anbefaling overfor Justis- og beredskapsdepartementet høsten Prosjekt 1-2 ELSAM - gevinstrealisering Forprosjektet har følgende hovedmål: Kartlegge mulige gevinster som følge av innføringen av ELSAM Utarbeide et forslag til en gevinstrealiseringsplan Tilrettelegge en prosess for fastsettelse av gevinstrealiseringsplanen Det arbeides med å ferdigstille en datainnsamling (spørreundersøkelse) for å kartlegge mulige områder hvor elektronisk utveksling av dokumenter i sivile saker, og elektronisk innlevering av salærkrav kan gi gevinster. Datainnsamlingen skal gi grunnlag for å utarbeide en plan for realisering av eventuelle gevinster når domstoler tar i bruk ELSAM. Disponibel budsjett ble ikke benyttet i 2014, og derfor omdisponert til andre formål. Prosjekt 1-3 Regnskapsprogrammet / ny kontoplan Dette er et innføringsprosjekt som har resultert i at det periodiserte virksomhetsregnskapet for DA og domstolene, nå bokføres med ny standard kontoplan og etter statlige regnskapsprinsipper (SRS) fra Hovedmål avledet av bakgrunn og formål: Tilrettelegging for periodisering av utgifter i virksomhetsregnskapet Tilrettelegging for aktivering av investeringer Innføring av anleggsregister Opplæring innenfor de ovennevnte områder for relevante grupper DA har hatt fokus på informasjon og opplæring for å få en mest mulig korrekt bruk av nye kontoer og regnskapsprinsipper. Prosjektet er avsluttet, og endringene som følge av implementeringen inngår nå i ordinær drift vil være det første året det også rapporteres etter de statlige regnskapsprinsippene, med resultatregnskap, balanseoppstilling og noter. Dette kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen. 7

8 Prosjekt 1-4 Nye saksbehandlingssystemer Sammenlignet med revidert budsjett i 2014, har prosjektet per et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Endelig leveranseplan for 2015 er ikke ferdigstilt. Foreløpig viser langsiktige prognoser høyere estimater på utviklingskostnader enn planlagt. Dette gjelder hovedsakelig innenfor to områder: Integrasjonen mellom LOVISA og det nye dokumentlageret (inkl. konvertering). Utvikling av nytt saksbehandlingssystem for jordskifterettene. Prosjektgruppen arbeider videre med å vurdere utviklingsaktiviteter for både ting- og lagmannsrettene og felles teknisk plattform (dvs. redusere det totale utviklingsomfanget). I praksis betyr dette at prosjektmidlene prioriteres til de utviklingsaktivitetene som er nødvendig for å etablere stabile minimumsløsninger i henhold til kravspesifikasjoner og behov. Prosjekt 1-5 Nytt administrativt saksbehandlingssystem og arkiv Innføringen av AcosWebSak hadde en teknisk side og en opplæringsside som delvis var overlappende. Systemet skulle tilpasses til DAs organisasjon, testes og settes i produksjon. Samtidig ble rutinene gjennomgått og ulike opplæringstiltak gjennomført. Arkivet i DocuLive ble ryddet og ordnet. Systemet ble satt i drift 8. september Godkjenningsperioden skulle utløpe 1. desember. Leveransen ble imidlertid ikke godkjent. Rapporterte mangler vil bli utbedret i en leveranse i januar 2015, og godkjenningsperioden er forlenget til 1. februar Mindreforbruket på kroner skyldes at siste delbetaling til leverandør ikke utbetales før systemet er godkjent. Prosjekt 1-6 Nytt intranett Prosjektets formål var å: Skape én felles intranettløsning / ett intranett for domstolene i Norge Legge rammene for et intranett som oppleves nyttig i det daglige arbeidet og som støtter faglig samarbeid og sosialt samhold Lage et rammeverk som gir et godt brukergrensesnitt både for den som publiserer, og for den som er ute etter å finne informasjon Legge til rette for enkel og brukervennlig deling av informasjon Prosjektet er gjennomført og nytt intranett er over i driftsfasen. Prosjekt 1-7 Samhandling med aktørene (Elsam) DA har ambisjoner om å legge til rette for at saksavviklingen i domstolene i alle instanser, i alle sakstyper og overfor alle sakens aktører - skal gjennomføres digitalt. På samhandlingsområdet i 8

9 alminnelige sivile saker er domstolene godt i gang med utprøving av Aktørportalen, som er en tjeneste på nett for elektronisk samhandling med advokater i sivile saker, og for innsending av salærkrav i straffesaker og sivile saker (benefiserte saker). Utprøving ELSAM trinn 1 startet i mai 2013 med utveksling av data og dokumenter i sivile sake., Salærtjenesten ble åpnet i mars 2014 for sivile saker og i mai 2014 for straffesaker. Utprøvingen ble utvidet til trinn 2 fra Ved årsskiftet var det 1157 registrerte brukere av Aktørportalen, det var sendt inn 301 nye saker, ca prosesskrift og ca. 300 salærkrav. Det er ønskelig at flere advokater tar løsningen i bruk, og det gjøres fortløpende tiltak for å bidra til økt bruk av tjenesten. Aktørportalen er en tjeneste som etter endt utprøvingsperiode kan utvides til alle domstoler. Tidspunktet for utvidelse er avhengig av erfaringene fra utprøvingen trinn 2, at nødvendige tiltak for forbedring av løsningen er gjennomført og at en tilfredsstillende brukerstøtte for advokatene er etablert. Tiltak for forbedring av løsningen er en del av prosjekt Nye saksbehandlingssystemer. Utprøvingsprosjektet har ved årsskiftet nådd målsettingen om å få i gang utprøvingen i seks domstoler. Prosjektet skal avsluttes i 2015 ved at det blir utarbeidet en rapport med anbefaling om videre utvidelse. Prosjekt 1-8 Utvikling av fremtidige kompetanseløp Arbeidet med framtidige kompetanseløp har sin bakgrunn i "Kompetansestrategi for domstolene og DA ". Strategien la føringer for å ta et systematisk og helhetlig grep om arbeidet med kvalitet og kompetanse i domstolene og DA. Dokumentet "Føringer og prioriteringer i framtidige kompetanseløp" ble vedtatt i DAs styre i mars Framtidige kompetanseløp for alle medarbeidergrupper i domstolene og DA har vært utviklet i 2014 og implementeres fra Anskaffelse av et LMS (Learning Management System), har tatt lengre tid enn forventet. Det innebærer at arbeidet med å utvikle og ferdigstille ulike moduler og e-læringsprogram på nettet må gjøres i Det foreslås å overføre mindreforbruket fra 2014 på 1,87 mill. kroner til Prosjekt 1-9 Implementering av kvalitetsrammeverk Prosjektet skal stimulere til systematisk kvalitetsutvikling i domstolene gjennom å ta i bruk kvalitetsrammeverket KRUT i domstolene (KvalitetsRammeverk for UTvikling). Rammeverket skal gjøre det enklere for domstolene å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling i egen virksomhet, og bidra til at domstolene fremstår som virksomheter med en kvalitetskultur som kjennetegnes av forbedring forenkling fornying. Det ble valgt ut 4 pilotdomstoler, som systematisk tar i bruk rammeverket. Domstolene melder tilbake at de trenger mer tid skal de få prøvd ut rammeverket i sin helhet. Mindreforbruket på 0,2 mill. kroner foreslås overført til Prosjektet "Innføring av ny jordskiftelov" omtales under kap. 413 Jordskiftedomstolene. 9

10 3.4. Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tabellen nedenfor viser vedtatte andre midlertidige aktiviteter for Tre av aktivitetene (2-3, 2-5 og 2-8) har ikke hatt utgifter i Disse budsjettmidlene er omdisponert til andre formål. 2 Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Revidert budsjett 2014 Regnskap pr %-vis forbruk Avvik i kr. 2-1 Lokalprosjekter/teknisk utstyr % 2-2 Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser % 2-3 Videreutvikling fordelingsmodeller Høyrett leveranser % 2-5 Statistikk og besl.informasjon - datavarehus Ny gjennomgang av løsning for opptak i retten % 2-7 Portalleveranser % 2-8 Tilgang og brukerstyring (IAM) Klientadministrasjon % 2-10 Mellomvare (Biztalk) leveranser % 2-11 Digital rettsforhandling - utprøving % 2-12 Telefoni (IP-telefoniløsningen) % 2-13 Forankring av Dommerhåndboka % 2-14 Dreiebok store straffesaker % 2-15 "Strafferetens fallgruver" % 2-16 Service & samhandling % Sum andre midlertidige aktiviteter (AMA) % AMA 2-1 Lokalprosjekter/teknisk utstyr Budsjettet til 2-1 Lokalprosjektet reduseres i takt med at det gis tilleggsbevilgningen til domstolene, jf. tidligere forklaring under kap. 1.1 Årsregnskapet viser et forbruk på 71 pst. av budsjettet for AMA 2-1 Lokalprosjekter. Mindreforbruket på 0,6 mill. kroner skyldes manglende ferdigstillelse av lokalene i Mosjøen. I Mosjøen blåste taket på et nabobygg inn i bygget som huser en rettsal benyttet av Hålogaland lagmannsrett og Alstadhaug tingrett. Dette påførte skader på inventar og teknisk utstyr. Det vil bli et forsikringsoppgjør i etterkant av skaden. Det foreslås å overføre mindreforbruket på 0,6 mill. kroner for å dekke utgifter i forbindelse med lokalsaken i Mosjøen Tjenester og driftsoppgaver Innstillingsrådet for dommere Innstillingsrådet for dommere hadde i 2014 et merforbruk på kroner. Det har i 2014 blitt utlyst flere embeter enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet. Godtgjørelsen til medlemmene av Innstillingsrådet har derfor blitt høyere enn tidligere antatt. 10

11 3-4-2 Tilsynsutvalget for dommere Tilsynsutvalget hadde i 2014 et merforbruk på kroner. Utvalget har behandlet to omfattende saker i 2014 som har medført flere møter enn først planlagt. Dette har igjen ført til økte utgifter til godtgjørelse til medlemmer av utvalget Struktur omstillingsutgifter Midlene på budsjettposten blir i hovedsak benyttet til å ivareta forpliktelsene ved sorenskriveravtalen. Dersom dette er godkjent av DA, dekkes reise og opphold for ressursgruppedommere som tar oppdrag ved andre domstoler. I 2014 ble merforbruket kroner. Dette skyldes høyere aktivitetsnivå og dermed høyere reisekostnader for ressursgruppedommerne sammenlignet med de siste årene Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur hadde i 2014 et merforbruk på 2 mill. kroner, eller 5,5 pst. av budsjett. Av merforbruket skyldes 1,4 mill. kroner en faktura som er mottatt og betalt to ganger. Her er leverandøren kontaktet og kreditnota mottas i Vedlikehold Lovisa og Høyrett Merforbruket på nesten 6,7 mill. kroner skyldes at det ble foretatt årsoppgjørsdisposisjoner ved avslutningen av 2014 regnskapet. Dette gjør det mulig å redusere 2015-budsjettet tilsvarende Vedlikehold mellomvare Vedlikehold mellomvare viser et merforbruk i 2014 på kroner. Dette skyldes en årsoppgjørsdisposisjon på kroner Lisenser/hjemmekontorordningen Budsjettposten for lisenser viser et mindreforbruk på om lag 4,2 mill. kroner. Kostnadene vil påløpe i Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder Fagbokutvalget fikk i 2014 et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes et bokverk som ble bestilt i 2014, men hvor faktura først kommer i

12 3.6. Finnmarkskommisjonen (FK) Finnmarkskommisjonens reviderte budsjett for 2014 var på 10,25 mill. kroner. Regnskapet viser et forbruk på 10,7 mill. kroner. Det planlegges ikke med at merforbruket på kroner vil få konsekvenser for budsjettrammen i FK blir da behandlet etter samme prinsipp som de alminnelige domstolene. Vurderingen baserer seg også på budsjettet for FK i 2015 som i utgangspunktet er 1 mill. kroner lavere enn i Oppsummering kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Etter budsjett- og økonomirapportering per 2. tertial 2014 er det foretatt en rekke mindre budsjettjusteringer. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Foreløpig regnskap viser et mindreforbruk på 11,9 mill. kroner på kap. 410 i Hensyntatt årsoppgjørsdisposisjoner er det reelle mindreforbruket på budsjettkapitlet 27,6 mill. kroner. Dette er på samme nivå som de tidligere år. Tingrettene og lagmannsrettene skal få tilbakeført om lag 20,7 mill. kroner av sitt samlede mindreforbruk i Budsjettavvikene er kommentert etter de tre aktivitetskategoriene; prosjekter, andre midlertidige aktiviteter (AMA) og tjenester og driftsoppgaver. IKT-området under ett, har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner etter årsoppgjørsdisposisjoner. Her er det imidlertid to større budsjettposter hvor det vil være nødvendig å overføre midler fra 2014 til 2015, jf. styresak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA Dette gjelder 4,2 mill. kroner til lisenser og 0,4 mill. kroner for sluttoppgjøret for nytt administrativt saksbehandlingssystem og arkiv. Kompetanseområdet hadde et samlet mindreforbruk på om lag 2,2 mill. kroner. Mindreforbrukene søkes overført til 2015, jf. styresak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA

13 4. Kap. 411 Domstoladministrasjonen 2014 Kap. 411 Domstoladministrasjonen har i 2014 et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 mill. kroner, som utgjør 2,4 pst. av bevilgningen inklusive refusjoner. Mindreforbruket skyldes at det i 2014 har vært vakante stillinger, sykelønns- og foreldrepengerefusjoner, og en avregning på brukeravhengige driftskostnader som ga en refusjon fra utleier på kroner. Kompensasjon for administrative kostnader (overhead) for DAs internasjonal virksomhet bidrar også til mindreforbruket. Refusjoner I 2014 ble det regnskapsført omlag 1,65 mill. kroner på sykelønn- og foreldrepengerefusjoner. Dette er 0,2 mill. kroner høyere enn i 2013, og skyldes i hovedsak flere foreldrepermisjoner enn i Når det gjelder øvrige refusjoner, blant annet for internasjonalt arbeid / EØS som refunderes av Financial Mechanism Office i Brussel, er det regnskapsført omlag 4,2 mill. kroner. Det er i 2014 inngått avtale om at DA skal være prosjektpartner for prosjekter under domstolsprogrammer i Litauen, Polen og Romania. Alle kostnader dekkes av prosjektene. Dette innebærer at kostnader og inntekter tilknyttet domstolsprogrammene synliggjøres i DAs regnskap. Det er ansatt en midlertidig prosjektkoordinator i 100%-stilling. Budsjettendringer Ved økonomirapportering for 2. tertial 2014, jf. DASTY14 sak 56, fikk direktøren fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor budsjettrammene i På kap. 411 post 01 er det omdisponert midler blant annet til lønn fast ansatte etter lønnsoppgjørene i 2014, samt lønnsregulering for enhetslederne. Videre er budsjettene for lønn midlertidige ansatte og reiser justert etter påløpte kostnader for program- og prosjektansatte i Internasjonalt sekretariat. Det var ikke budsjettert med gruppelivsforsikring i 2014, dette er en kostnad som påløper med ca kr per ansatt. I tillegg var har det nødvendig å oppjustere budsjett for kantine. Begge justeringene ligger under kontoklasse 59 Annen personalkostand. Det har vært behov for å tilføre midler til bistand i forbindelse med opptrykk, oversettelse av dokumenter og fotografering av styret. Budsjettendringen ligger under kontoklasse 67 Kjøp av fremmende tjenester. Det har vært nødvendig med budsjettjusteringer mellom enkelte kontoklasser som følge av erfaringer med ny kontoplan i løpet av Dette er nærmere beskrevet under kommentarer til regnskapspostene. Kommentarer til regnskapspostene: Kontoklasse 12 Eiendeler, 64 Leie maskiner, inventar o.l. og 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 13

14 Budsjett og regnskap på disse kontoklassene må sees i sammenheng. Etter overgangen til ny kontoplan fra har det visst seg at budsjettet for enkelte poster var lagt til feil konto. Dette gjelder for eksempel DAs andel av kostnader til kjøp av lønn- og regnskapstjenester fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som opprinnelig lå i kontoklasse 65, men som nå er flyttet til kontoklasse 64. Videre ble budsjettet for inventar plassert i kontoklasse 65 ved årets start, men kostnadene regnskapsføres på eiendelskonto (kontoklasse 12) dersom innkjøpet oppfyller krav til aktivering/balanseføring. Kontoklasse 63 kostnader lokaler Mindreforbruket skyldes i hovedsak kreditering på grunn av avregning for driftskostnader i Kontoklasse 69 Telefon, porto o.l. Merforbruket skyldes høyere utgifter til porto og hente-/bringetjeneste for post. Kontoklasse 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. Det har vært et høyt nivå på reisevirksomheten i DA i Dette skyldes blant annet økt etterspørsel fra domstolene om bistand innen ulike fagområder, og domstolers ønske om bidrag ved regionale samlinger. Kontoklasse 74 Kontingent og gave Kostnadene er knyttet til gaver til eksterne og fagrelaterte medlemskontingenter (HR-Norge, Norsk arkivråd etc.). Kostnadene må sees i sammenheng med mindreforbruk på kontoklasse 68. Kontoklasse 77 Annen kostnad Forbruket skyldes kostnader i forbindelse med styremøter. Styrekostnader ble opprinnelig budsjettert på en annen konto. Forbruket må sees i sammenheng med mindreforbruk på kontoklasse 73. Oppsummering kap. 411 Domstoladministrasjonen Regnskapet for 2014 kap. 411 Domstoladministrasjonen, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Driftskostnadene viser et merforbruk, men inntekter fra sykelønns- og foreldrepengerefusjoner og internasjonal virksomhet gir likevel et positivt årsregnskap. Administrativ kompensasjon (overhead) fra DAs internasjonale virksomhet gir inntekter som benyttes til DAs generelle drift. 14

15 Mill. kroner 5. Kap. 413 Jordskiftedomstolene 2014 Regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk for jordskiftedomstolene på omlag 2 mill. kroner. Dette utgjør 0,9 pst av disponibel bevilgning, inkludert merinntekter og sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. Nedenstående tabell viser utviklingen i mindreforbruk og årsoppgjørsdisposisjoner i perioden Utvikling mindreforbruk kap År Årsoppgj.disp Mindreforbruk DA har fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 413 post 01 mot merinntekter på kap post 01. For å oppnå et balansert budsjett for 2014 var det blant annet nødvendig å budsjettere med 2,7 mill. kroner i merinntekter fra saksgebyrer og 2,2 mill. kroner i sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. Regnskapet for 2014 viser imidlertid merinntekter på saksgebyrer på ytterligere 2,2 mill. kroner og ytterligere 0,2 mill. kroner i sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. Mindreforbruket på kap. 413 post 01 skyldes i sin helhet merinntekter og refusjoner. Budsjettendringer 1,6 mill. kroner er omdisponert til jordskiftedomstolene som følge av tilbakemeldingene på rapporteringen per 2. tertial Videre er jordskiftedomstolene tildelt midler for lønnsoppgjørene i Kommentarer til enkeltpostene: 1.10 Kompetanseutvikling Budsjettet for kompetanseutvikling ble redusert for å finansiere økt behov på prosjektet "Innføring av ny jordskiftelov". Videre ble kostnader for en ingeniørsamling dekket av sentrale midler i stedet for å fakturere domstolene. 15

16 1.11 Rekruttering og 1.15 Samarbeid med høgskoler og universitet Merforbruket på post 1.11 Rekruttering skyldes en feilføring og må sees i sammenheng med mindreforbruket på 1.15 Samarbeid med høgskoler og universitet Prosjektet " Innføring av ny jordskiftelov" Merforbruket skyldes i hovedsak utvalgsgodtgjørelse i arbeidet med endringer av matrikkelforskriften. Oppsummering kap. 413 Jordskiftedomstolene Regnskapet for 2014 kap. 413 Jordskiftedomstolene, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Det er merforbruk både på sentrale tiltak og i jordskiftedomstolene. Mindreforbruket skyldes i sin helhet merinntekter på saksgebyrer, og sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. 6. Avviksrapportering virksomhetsplan 2014 Som en oppfølging av organisasjonsgjennomgangene av DA foretatt i 2012 og 2013 ble det gjort betydelig omarbeiding/endring i virksomhetsplanen for Virksomhetsplanen slik den nå foreligger, inneholder en operasjonalisering av strategisk plan og budsjett for styring av virksomheten internt i DA. Virksomhetsplanen er lagt frem for styret som en orienteringssak. Til styret rapporteres det tertialvis på prosjekter og andre aktiviteter med budsjett, samt på andre vesentlige avvik i øvrige deler av virksomhetsplanen. Prosjekter Tabellen nedenfor oppsummerer status på prosjektene etter tredje tertial 2014 angitt ved bruk av lykter, slik: 16

17 Fremdrift Avhengigheter Risiko Økonomi Bemanning Prosjekt Innføring a v ny jords kiftelov Intra nett 2.0 (utvikling) Nye saksbehandlingssystemer Aktørportal - utprøving (ELSAM) Implementering kva litets ra mmeverk Utvikling og implementering a v kompetans eløp ELSAM gevinstrealiseringsplan Nytt adm. saksbeh.system og arkiv i DA = OK = Avvik, kan håndteres i prosjektet = Avvik, behov for ekstraordinære tiltak (mer tid / eller ressurser mv.) Avsluttet 3. tertial 2014 Avsluttet 3. tertial 2014 Avsluttet 3. tertial 2014 Prosjektet Implementering av kvalitetsrammeverk har avvik på fremdrift. Domstolene har behov for mer tid for å få prøvd ut, og bidra til å forbedre rammeverket i sin helhet. Prosjektet Utvikling og implementering av kompetanseløp avsluttes etter tredje tertial Arbeidet er videreført som en AMA (Annen Midlertidig Aktivitet) i 2015 ved anskaffelse av et LMS (Learning Management System) og utvikling av ulike moduler og e-læringsprogram på nettet. Andre midlertidige aktiviteter (AMA) avviksrapportering Tre AMA har ikke blitt gjennomført som opprinnelig planlagt i Dette gjelder: AMA 2-3 Videreutvikle ressursfordelingsmodeller. Arbeidet har dreid mer i retning analyse/benchmarking. Sentralt avsatte midler ikke benyttet og omprioritert til andre formål. AMA 2-5 Statistikk og besl.info datavarehus. Knapt med bemanningsressurser til å utføre planlagt arbeid. Nødvendig å omprioritere midler. AMA 2-8 Tilgang- og brukerstyring (IAM). Mangler bemanning til å utføre planlagt arbeide. Nødvendig å omprioritere midler. 7. Status realisering av Strategisk plan Strategisk plan for DA ble vedtatt i desember 2013, samtidig tiltrådte ny direktør stillingen. DA innledet i februar arbeidet med å planlegge realiseringen av strategiene har vært et konsolideringsår med overgang til ny strategisk plan og tiltredelse av ny direktør i DA. Samtidig som det har vært behov for å legge en langsiktig plan og foreta prioriteringer for realisering av Strategisk plan , har det vært nødvendig å koble videreførte aktiviteter fra tidligere år inn i det nye strategiske planverket og oppfølgingsstrukturen. Det er i tillegg foretatt organisatoriske endringer for å forberede DA til arbeidet. 17

18 Vedlegg 5 omfatter: 1. DAs plan for oppfølging- og realisering av strategisk plan over hele strategiperioden. 2. Oppfølging- og realisering av strategisk plan, status per Dette må ses i sammenheng med direktørens evaluering av resultatkrav for Periodisert regnskap Resultatregnskap, balanse og noter etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for domstolene, DA og Finnmarkskommisjonen rapporteres i vedlegg 6. I tillegg til ordinære driftskostnader og inntekter, er også kostnader og inntekter relatert til saksregnskapene tatt med i disse oversiktene. Regnskapsåret 2014 er det første året domstolene har et periodisert regnskap, og det finnes ikke sammenlignbare historiske tall. DA vil arbeide videre med statistikk og sammenligninger når flere regnskapsår foreligger. Direktørens innstilling: Styret vedtar årsregnskapet for 2014 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Styret tar virksomhetsplanen for 2014, og status i arbeidet med realisering av Strategisk plan til etterretning Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 18

Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet Samferdselsdepartementet 1 Samferdselsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2010 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Utgifter Inntekter Overført

Detaljer

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014

Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet. September 2014 Årsrapport fra statlig virksomhet til departement etter nye krav - et eksempel for en fiktiv virksomhet September 2014 EKSEMPEL 1/2014 Årsrapport 2013 for Statens senter for sammenligninger Statens senter

Detaljer

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner

Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Økonomihåndbok for frivillige organisasjoner Utgitt av Fordelingsutvalget Desember 2006 FORDELINGSUTVALGET ØKONOMIHÅNDBOK FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER Innhold Innledning... 3 1. Gode interne rutiner...

Detaljer

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget

Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget Nord-Trøndelag fylkeskommune Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012 til fylkestinget 1 Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 12/00529-11 Trygve 30.10.2012 Bendikssen Driftsrapport 2/2012 pr. 30.9.2012

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012

Fylkesrådets forslag. Årsbudsjett 2012 Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Innholdsfortegnelse Fylkesrådets forslag Årsbudsjett 2012 Hedmark fylkeskommune FYLKESRÅDETS FORORD..1 1. INNLEDNING... 3 1.1 Lover og forskrifter som regulerer innholdet

Detaljer

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN

ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN ARSRAPPORT 2004 LANEKASSEN UTGIVER: Statens lånekasse for utdanning Mars 2005 Opplag: 3 500 PRODUKSJON: Layout/design: Sissel Sandve Illustrasjon: Ray Smith Foto: Marius Hauge Trykk: Nor Grafisk Summary

Detaljer

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS. Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Evaluering av Vestviken kollektivtrafikk AS Utarbeidet på oppdrag for Vestfold fylkeskommune Oslo, 21. mai 2013 FORORD Denne rapporten er utarbeidet av Analyse & Strategi på oppdrag for Vestfold fylkeskommune

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Kunn skapsdepartementet

Kunn skapsdepartementet Kunn skapsdepartementet 1 Kunnskapsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2011 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1 (tall i mill. kroner)* Overført fra forrige år Bevilgning

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Saksliste styremøte 30. januar 2014

Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksliste styremøte 30. januar 2014 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 27.01.14 Arkivnummer: 012 [Sted] Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten

Detaljer

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF

Rapport. Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Rapport Revisjon av tiltak for å oppnå eiers krav til økonomisk balanse Sørlandet sykehus HF Konsernrevisjonen Helse Sør-Øst 2.3.2009 Rapport nr. 2/2009 Revisjonsperiode September 2008-februar 2009 Virksomhet

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne

Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av NAVs arbeidsrettede oppfølging av personer med nedsatt arbeidsevne Dokument 3:10 (2013 2014) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune

Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Østre Toten kommune Forsvarlig utredning av saker til politisk behandling budsjettrammer for barnehagene 2011. Rapport 2011-8 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Saksliste styremøte 16. april 2015

Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksliste styremøte 16. april 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 09.04.2015 Arkivnummer: 012 Bodø Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS)

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012.

Styresak. Vedlagt følger rapport om aktivitet og resultatoppnåelse for juni og juli 2012. Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 29.8.212 Saksbehandler: Saken gjelder: Helge Jørgensen Sak 69/12 O Aktivitet og resultatoppnåelse pr juni og juli 212, inkl. ventetider

Detaljer

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen

Veileder. Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen Veileder Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen DFØ 10/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord Effektiv ressursbruk forutsetter styring basert på gode beslutningsgrunnlag. Evalueringer er en

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 26.03.2015 Tidspunkt: 16:00 Formannskapssalen, Halden rådhus Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 17 45 00 eller til ps@halden.kommune.no.

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld

Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Høy befolkningsvekst og voksende gjeld Lillesand kommune hadde i 2010 et meget høyt aktivitetsnivå - en konsekvens av antall nye lillesandere og styrking av tjenestetilbudet. I hele denne vekstperioden

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2014 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 DIGITAL FORNYING - for bedre pasientsikkerhet og kvalitet- Status per 31. desember 1 Innledning Adresse Tertialrapporten for tredje tertial gir en oversikt over status og fremdrift for

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011

Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 , Bruk av informasjon om produktivitet i styringen av statlige virksomheter en kartlegging Direktoratet for økonomistyring, November 2011 RAPPORT 3/2011 Forord Statlige virksomheter skal i henhold til

Detaljer