Saksframlegg styret i DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/ Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak Rapportering for regnskap, VP og Strategisk plan Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap 410 Tingrettene og lagmannsrettene Vedlegg 3 - Kap. 411 Domstoladministrasjonen Vedlegg 4 - Kap. 413 Jordskiftedomstolene Vedlegg 5 - Status realisering av Strategisk plan Vedlegg 6 - Resultat balanse noter SRS Direktørens sakssammendrag: Styret er forelagt rapportering på regnskap for 2014 på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. I tillegg rapporteres det på virksomhetsplan for siste tertial 2014 og strategisk plan for DA. Etter budsjett- og økonomirapportering per 2. tertial 2014 er det foretatt en rekke mindre budsjettjusteringer. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i På kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene viser regnskap et mindreforbruk på 11,9 mill. kroner i Hensyntatt årsoppgjørsdisposisjoner er det reelle mindreforbruket på budsjettkapitlet 27,6 mill. kroner. Dette er på samme nivå som de seneste årene. Regnskapet for 2014 kap. 411 Domstoladministrasjonen, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Regnskapet for 2014 kap. 413 Jordskiftedomstolene, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Styret fikk forelagt en avviksrapportering på virksomhetsplan 2014 og en status i arbeidet med realisering av Strategisk plan for

2 Et periodisert regnskap etter de statlige regnskapsstandardene(srs), med balanse og noter rapporteres for første hele regnskapsår i Bakgrunn Styret forelegges årsregnskap for 2014 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Forslag til anvendelse av mindreforbruket legges frem som en egen sak, styresak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA Budsjettomdisponeringer i 2014 etter siste økonomirapportering Ved økonomirapportering for 2. tertial 2014, jf. DASTY14 sak 56, fikk direktøren fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor budsjettrammene i 2014, dersom dette skulle bli nødvendig. Fullmakten ble gitt for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Etter siste økonomirapportering er det to forhold som påvirker disponibelt beløp på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene. Dette er: 1. Merinntekter på kap post 03 kan benyttes til å overskride bevilgningen på kap. 410 post 01. Ved avslutning av regnskapet for 2014 ble merinntekten på kap post 01 på 2,1 mill. kroner 2. I forbindelse med høstsalderingen av budsjettet for 2014 (Innst. 120 S ( )) ble budsjettrammen på kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene redusert med 0,4 mill. kroner. Ved innføring av gebyrer på notarialbekreftelser fikk budsjettkapitlet en styrkning for å dekke administrative kostnader ved ordningen. Etter innføring av gebyrer har antall notarialbekreftelser gått ned. De administrative utgifter blir da lavere og budsjettkapitlet reduseres tilsvarende. Netto ga disse to forholdene 1,7 mill. kroner i økt disponibelt beløp på kap Tabellen nedenfor viser budsjettkorrigeringene foretatt etter økonomirapportering per 2. tertial

3 Kap. Aktivitet Rev. budsjett 2 tert 2014 Omdisp./bud. Korr Nytt rev. budsjett Div. budsjettillegg domstolene Finnmarkskommisjonen Utmarksdomstolen ELSAM - gevinstrealiseringsplan Lokalprosjekter/teknisk utstyr Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser Videreutvikling fordelingsmodeller Portalleveranser Mellomvare (Biztalk) leveranser Digital rettsforhandling - utprøving Service & samhandling Bidra til utvikling av ledelse og ressurser for ledelse i domstolene Sekretariat for Samarbeidsrådet og HAMU Yrkesskadeforsikring HMS/AKAN personaltiltak Arrangement Publikasjoner og formidling Teknisk infrastruktur Eksterne registre Informasjonssikkerhet Bistand og råd (inkl. Fagråd IKT) Internasjonale arenaer Tiltak dommerfullmektiger Stipend Reserve Sum Eiendeler Lønn faste ansatte Lønn midlertidig ansatte Annen oppgavepliktig godtgjørelse Arbeidsgiveravgift og pensjonspremie Annen personalkostnad Leie maskiner, inventar o.l Verktøy, inventar og driftsmaterialer Kjøp av fremmede tjenester Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l Sum Diverse budsjettillegg domstolene på kap. 410 omfatter tilleggsbevilgninger (ordinære + lokaler/utstyr) og budsjettjusteringer som følge av utbetaling av lønnsoppgjøret for dommere per Til sammen er det foretatt budsjettkorrigeringer for 11,9 mill. kroner i tabellen overfor (brutto). I tillegg til rene omdisponeringer omfatter beløpet også budsjettjusteringer som følge av endringer i disponibel ramme, jf. omtale over tabell (4 mill. kroner). Når regnskapet avsluttes, vil det være nødvendig å foreta en avstemming av beløp gitt som tilleggsbevilgninger til domstolene fra midler opprinnelig budsjettert sentralt. Det vil verken ligge igjen budsjettmidler eller være ført utgifter på sentrale aktiviteter/tiltak når midlene er tildelt domstolene som tilleggsbevilgning, lagt inn i domstolenes reviderte budsjett og regnskapsført i domstolen. Et eksempel på kap. 410 er når en domstol får tildelt midler til engangsinvesteringer i forbindelse med nye lokaler. Disse midlene var opprinnelig budsjettert sentralt under tiltaket Lokalprosjekter. Når de tildeles domstolen vil midlene komme frem i domstolens reviderte budsjett. Regnskapsmessig føres utgiftene i domstolen når de utbetales. De sentrale budsjettmidlene må da 3

4 reduseres for at årsregnskapet skal bli korrekt. For 2014 har det vært nødvendig å foreta slike korrigeringer for engangsinvesteringer lokalsaker og for tilleggsbevilgninger gitt av reserven. 2. Kap. 61 Høyesterett 2014 Kap. 61 Høyesterett hadde i 2014 et mindreforbruk på 2,1 mill. kroner når det tas hensyn til refusjoner av sykepenger og fødselspenger. Mindreforbruket skyldes i hovedsak utsatt ferdigstillelse av sikkerhet- og adgangskontroll i Høyesteretts hus. 3. Kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Innledning Kap 410 Tingrettene og lagmannsrettene Til disposisjon Regnskap Mindreforbruk Lønnsoppgjør dommere - utbet. 3 mnd. i Årsoppgjørsdisposisjoner Disponibelt til budsjettendringer Foreløpig regnskap viser et mindreforbruk på 11,9 mill. kroner på kap. 410 i Dette er 0,6 pst. av disponibelt beløp. Årsoppgjørsdisposisjonene som ble foretatt ved avslutningen av 2014 regnskapet var på 10,3 mill. kroner. I tillegg ble etterbetaling for lønnsoppgjøret for dommere per utbetalt i desember 2014, for perioden okt-des. Dette er midler budsjettkapitlet blir kompensert med først ved behandling av revidert nasjonalbudsjett våren Teknisk sett medfører dette at et beløp tilsvarende utbetalingen i desember 2014 kan omdisponeres til andre aktiviteter i Dette innebærer at det reelle mindreforbruket i 2014 var 27,6 mill. kroner, jf. styresak om anvendelse av mindreforbruket i Det reelle regnskapsmessige mindreforbruket på kap. 410 synes å ha stabilisert seg i området mill. kroner. Dette tilsvarer om lag 1,5 pst av disponibelt beløp. Høyest var det reelle mindreforbruket i Dette skyldes at muligheten til å omdisponere midler avsatt til datalagringsdirektivet i 2012 ble besluttet sent på året. En stor del av beløpet forble ubrukt og kunne overføres til

5 Figuren overfor viser at mindreforbruket ble betydelig redusert i perioden Den viktigste årsaken til dette er innføring av ny sentral regnskapsløsning i , som ga helt andre muligheter til økonomistyring og oppfølging. Fordeling kap Regnskap 2014 Sentrale midler 10 % Domstolene 90 % Diagrammet overfor viser hvordan midlene på kap. 410 er benyttet i 2014, fordelt mellom domstolene og sentrale aktiviteter i regi av DA. Andelen som ble anvendt til sentrale aktiviteter økte i 5

6 2014 som følge av prosjektet Nye saksbehandlingssystemer og økning i lisensutgiftene (opp fra 7 pst. i 2013) Domstolenes driftsbudsjetter For å sikre god ressursutnyttelse, og unngå "unødige" innkjøp mot slutten av året, har domstolene anledningen til å overføre inntil 2,5 pst. av driftsrammen til påfølgende år. En vurdering av domstolenes årsrapporter/årsregnskaper viser at det skal tilbakeføres om lag 20,7 mill. kroner til domstolene som har mindreforbruk i 2014, jf. I 2014 ble det tilbakeført 18 mill. kroner til domstolene i forbindelse med behandlingen av årsrapportene/årsregnskapene for Tingrettene og lagmannsrettenes regnskapsresultat i 2014 vises i figuren nedenfor. I 2014 hadde 17 domstoler et merforbruket på til sammen 4 mill. kroner. Hver for seg vurderes disse merforbrukene til ikke å være av en slik størrelse at det foreslås tiltak som inndragning av midler i I 2013 var det 16 domstoler som hadde et merforbruk på til sammen 2 mill. kroner. For de domstolene som har merforbruk, har dette samlet steget fra 2013 til Fortsetter dette må DA vurdere å iverksette tiltak. Aktuelle tiltak kan være inndragning i påfølgende år, eller reduksjon i prosentsatsen domstolene kan få anledning til å overføre ( i dag 2,5 pst.). De mest vesentlige budsjettavvikene for aktiviteter og prosjekter i regi av DA omtales under, jf. vedlegg 2. Omtalen er strukturert etter de tre aktivitetskategoriene: Prosjekter Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tjenester og driftsoppgaver 3.3. Prosjekter Et prosjekt er en definert tidsavgrenset oppgave. Vanligvis vil prosjektene være av et omfang som krever dedikerte ressurser (økonomi/bemanning). Prosjekt etableres vanligvis for å løse aktiviteter direkte knyttet til DAs strategier, jf. Strategisk plan Prosjekter Revidert budsjett 2014 Regnskap 2014 Avvik i kr. %-vis forbruk 1-1 Framtidig domstolsstruktur i Oslo-regionen % 1-2 ELSAM - gevinstrealiseringsplan Regnskapsprogrammet/ny kontoplan % 1-4 Nye saksbehandlingssystemer % 1-5 Nytt administrativt saksbehandlingssys. og arkiv % 1-6 Nytt intranett % 1-7 Samhandling med aktørene (Elsam) % 1-8 Utvikling av fremtidige kompetanseløp % 1-9 Implementering kvalitetsrammeverk % Kap 410 Sum prosjekter % Kap 413 Prosjekt "Innføring av ny jordskiftelov." % 6

7 Tabellen viser alle prosjekter som har pågått i Noen er pågående ved årsavslutningen, mens andre er avsluttet i løpet av Prosjekt 1-1 Fremtidig domstolsstruktur i Oslo-regionen Prosjektet ble avsluttet i overensstemmelse med fastsatt plan. Styringsgruppen leverte sin sluttrapport medio juni Styret har sluttet seg til en plan for det videre arbeidet, hvor det før styrebehandling legges til rette for en dialog med domstolene som berøres, aktører og sentrale brukere av domstolene. Dette gjøres gjennom en møterekke i januar og februar 2015, deretter blir det en intern høring. Styret vil etter planen behandle saken og ta stilling til en anbefaling overfor Justis- og beredskapsdepartementet høsten Prosjekt 1-2 ELSAM - gevinstrealisering Forprosjektet har følgende hovedmål: Kartlegge mulige gevinster som følge av innføringen av ELSAM Utarbeide et forslag til en gevinstrealiseringsplan Tilrettelegge en prosess for fastsettelse av gevinstrealiseringsplanen Det arbeides med å ferdigstille en datainnsamling (spørreundersøkelse) for å kartlegge mulige områder hvor elektronisk utveksling av dokumenter i sivile saker, og elektronisk innlevering av salærkrav kan gi gevinster. Datainnsamlingen skal gi grunnlag for å utarbeide en plan for realisering av eventuelle gevinster når domstoler tar i bruk ELSAM. Disponibel budsjett ble ikke benyttet i 2014, og derfor omdisponert til andre formål. Prosjekt 1-3 Regnskapsprogrammet / ny kontoplan Dette er et innføringsprosjekt som har resultert i at det periodiserte virksomhetsregnskapet for DA og domstolene, nå bokføres med ny standard kontoplan og etter statlige regnskapsprinsipper (SRS) fra Hovedmål avledet av bakgrunn og formål: Tilrettelegging for periodisering av utgifter i virksomhetsregnskapet Tilrettelegging for aktivering av investeringer Innføring av anleggsregister Opplæring innenfor de ovennevnte områder for relevante grupper DA har hatt fokus på informasjon og opplæring for å få en mest mulig korrekt bruk av nye kontoer og regnskapsprinsipper. Prosjektet er avsluttet, og endringene som følge av implementeringen inngår nå i ordinær drift vil være det første året det også rapporteres etter de statlige regnskapsprinsippene, med resultatregnskap, balanseoppstilling og noter. Dette kommer i tillegg til den ordinære rapporteringen. 7

8 Prosjekt 1-4 Nye saksbehandlingssystemer Sammenlignet med revidert budsjett i 2014, har prosjektet per et merforbruk på 1,1 mill. kroner. Endelig leveranseplan for 2015 er ikke ferdigstilt. Foreløpig viser langsiktige prognoser høyere estimater på utviklingskostnader enn planlagt. Dette gjelder hovedsakelig innenfor to områder: Integrasjonen mellom LOVISA og det nye dokumentlageret (inkl. konvertering). Utvikling av nytt saksbehandlingssystem for jordskifterettene. Prosjektgruppen arbeider videre med å vurdere utviklingsaktiviteter for både ting- og lagmannsrettene og felles teknisk plattform (dvs. redusere det totale utviklingsomfanget). I praksis betyr dette at prosjektmidlene prioriteres til de utviklingsaktivitetene som er nødvendig for å etablere stabile minimumsløsninger i henhold til kravspesifikasjoner og behov. Prosjekt 1-5 Nytt administrativt saksbehandlingssystem og arkiv Innføringen av AcosWebSak hadde en teknisk side og en opplæringsside som delvis var overlappende. Systemet skulle tilpasses til DAs organisasjon, testes og settes i produksjon. Samtidig ble rutinene gjennomgått og ulike opplæringstiltak gjennomført. Arkivet i DocuLive ble ryddet og ordnet. Systemet ble satt i drift 8. september Godkjenningsperioden skulle utløpe 1. desember. Leveransen ble imidlertid ikke godkjent. Rapporterte mangler vil bli utbedret i en leveranse i januar 2015, og godkjenningsperioden er forlenget til 1. februar Mindreforbruket på kroner skyldes at siste delbetaling til leverandør ikke utbetales før systemet er godkjent. Prosjekt 1-6 Nytt intranett Prosjektets formål var å: Skape én felles intranettløsning / ett intranett for domstolene i Norge Legge rammene for et intranett som oppleves nyttig i det daglige arbeidet og som støtter faglig samarbeid og sosialt samhold Lage et rammeverk som gir et godt brukergrensesnitt både for den som publiserer, og for den som er ute etter å finne informasjon Legge til rette for enkel og brukervennlig deling av informasjon Prosjektet er gjennomført og nytt intranett er over i driftsfasen. Prosjekt 1-7 Samhandling med aktørene (Elsam) DA har ambisjoner om å legge til rette for at saksavviklingen i domstolene i alle instanser, i alle sakstyper og overfor alle sakens aktører - skal gjennomføres digitalt. På samhandlingsområdet i 8

9 alminnelige sivile saker er domstolene godt i gang med utprøving av Aktørportalen, som er en tjeneste på nett for elektronisk samhandling med advokater i sivile saker, og for innsending av salærkrav i straffesaker og sivile saker (benefiserte saker). Utprøving ELSAM trinn 1 startet i mai 2013 med utveksling av data og dokumenter i sivile sake., Salærtjenesten ble åpnet i mars 2014 for sivile saker og i mai 2014 for straffesaker. Utprøvingen ble utvidet til trinn 2 fra Ved årsskiftet var det 1157 registrerte brukere av Aktørportalen, det var sendt inn 301 nye saker, ca prosesskrift og ca. 300 salærkrav. Det er ønskelig at flere advokater tar løsningen i bruk, og det gjøres fortløpende tiltak for å bidra til økt bruk av tjenesten. Aktørportalen er en tjeneste som etter endt utprøvingsperiode kan utvides til alle domstoler. Tidspunktet for utvidelse er avhengig av erfaringene fra utprøvingen trinn 2, at nødvendige tiltak for forbedring av løsningen er gjennomført og at en tilfredsstillende brukerstøtte for advokatene er etablert. Tiltak for forbedring av løsningen er en del av prosjekt Nye saksbehandlingssystemer. Utprøvingsprosjektet har ved årsskiftet nådd målsettingen om å få i gang utprøvingen i seks domstoler. Prosjektet skal avsluttes i 2015 ved at det blir utarbeidet en rapport med anbefaling om videre utvidelse. Prosjekt 1-8 Utvikling av fremtidige kompetanseløp Arbeidet med framtidige kompetanseløp har sin bakgrunn i "Kompetansestrategi for domstolene og DA ". Strategien la føringer for å ta et systematisk og helhetlig grep om arbeidet med kvalitet og kompetanse i domstolene og DA. Dokumentet "Føringer og prioriteringer i framtidige kompetanseløp" ble vedtatt i DAs styre i mars Framtidige kompetanseløp for alle medarbeidergrupper i domstolene og DA har vært utviklet i 2014 og implementeres fra Anskaffelse av et LMS (Learning Management System), har tatt lengre tid enn forventet. Det innebærer at arbeidet med å utvikle og ferdigstille ulike moduler og e-læringsprogram på nettet må gjøres i Det foreslås å overføre mindreforbruket fra 2014 på 1,87 mill. kroner til Prosjekt 1-9 Implementering av kvalitetsrammeverk Prosjektet skal stimulere til systematisk kvalitetsutvikling i domstolene gjennom å ta i bruk kvalitetsrammeverket KRUT i domstolene (KvalitetsRammeverk for UTvikling). Rammeverket skal gjøre det enklere for domstolene å arbeide systematisk med kvalitetsutvikling i egen virksomhet, og bidra til at domstolene fremstår som virksomheter med en kvalitetskultur som kjennetegnes av forbedring forenkling fornying. Det ble valgt ut 4 pilotdomstoler, som systematisk tar i bruk rammeverket. Domstolene melder tilbake at de trenger mer tid skal de få prøvd ut rammeverket i sin helhet. Mindreforbruket på 0,2 mill. kroner foreslås overført til Prosjektet "Innføring av ny jordskiftelov" omtales under kap. 413 Jordskiftedomstolene. 9

10 3.4. Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Tabellen nedenfor viser vedtatte andre midlertidige aktiviteter for Tre av aktivitetene (2-3, 2-5 og 2-8) har ikke hatt utgifter i Disse budsjettmidlene er omdisponert til andre formål. 2 Andre midlertidige aktiviteter (AMA) Revidert budsjett 2014 Regnskap pr %-vis forbruk Avvik i kr. 2-1 Lokalprosjekter/teknisk utstyr % 2-2 Konsulentkjøp lokalprosjekter/anskaffelser % 2-3 Videreutvikling fordelingsmodeller Høyrett leveranser % 2-5 Statistikk og besl.informasjon - datavarehus Ny gjennomgang av løsning for opptak i retten % 2-7 Portalleveranser % 2-8 Tilgang og brukerstyring (IAM) Klientadministrasjon % 2-10 Mellomvare (Biztalk) leveranser % 2-11 Digital rettsforhandling - utprøving % 2-12 Telefoni (IP-telefoniløsningen) % 2-13 Forankring av Dommerhåndboka % 2-14 Dreiebok store straffesaker % 2-15 "Strafferetens fallgruver" % 2-16 Service & samhandling % Sum andre midlertidige aktiviteter (AMA) % AMA 2-1 Lokalprosjekter/teknisk utstyr Budsjettet til 2-1 Lokalprosjektet reduseres i takt med at det gis tilleggsbevilgningen til domstolene, jf. tidligere forklaring under kap. 1.1 Årsregnskapet viser et forbruk på 71 pst. av budsjettet for AMA 2-1 Lokalprosjekter. Mindreforbruket på 0,6 mill. kroner skyldes manglende ferdigstillelse av lokalene i Mosjøen. I Mosjøen blåste taket på et nabobygg inn i bygget som huser en rettsal benyttet av Hålogaland lagmannsrett og Alstadhaug tingrett. Dette påførte skader på inventar og teknisk utstyr. Det vil bli et forsikringsoppgjør i etterkant av skaden. Det foreslås å overføre mindreforbruket på 0,6 mill. kroner for å dekke utgifter i forbindelse med lokalsaken i Mosjøen Tjenester og driftsoppgaver Innstillingsrådet for dommere Innstillingsrådet for dommere hadde i 2014 et merforbruk på kroner. Det har i 2014 blitt utlyst flere embeter enn hva som ble lagt til grunn i budsjettet. Godtgjørelsen til medlemmene av Innstillingsrådet har derfor blitt høyere enn tidligere antatt. 10

11 3-4-2 Tilsynsutvalget for dommere Tilsynsutvalget hadde i 2014 et merforbruk på kroner. Utvalget har behandlet to omfattende saker i 2014 som har medført flere møter enn først planlagt. Dette har igjen ført til økte utgifter til godtgjørelse til medlemmer av utvalget Struktur omstillingsutgifter Midlene på budsjettposten blir i hovedsak benyttet til å ivareta forpliktelsene ved sorenskriveravtalen. Dersom dette er godkjent av DA, dekkes reise og opphold for ressursgruppedommere som tar oppdrag ved andre domstoler. I 2014 ble merforbruket kroner. Dette skyldes høyere aktivitetsnivå og dermed høyere reisekostnader for ressursgruppedommerne sammenlignet med de siste årene Teknisk infrastruktur Teknisk infrastruktur hadde i 2014 et merforbruk på 2 mill. kroner, eller 5,5 pst. av budsjett. Av merforbruket skyldes 1,4 mill. kroner en faktura som er mottatt og betalt to ganger. Her er leverandøren kontaktet og kreditnota mottas i Vedlikehold Lovisa og Høyrett Merforbruket på nesten 6,7 mill. kroner skyldes at det ble foretatt årsoppgjørsdisposisjoner ved avslutningen av 2014 regnskapet. Dette gjør det mulig å redusere 2015-budsjettet tilsvarende Vedlikehold mellomvare Vedlikehold mellomvare viser et merforbruk i 2014 på kroner. Dette skyldes en årsoppgjørsdisposisjon på kroner Lisenser/hjemmekontorordningen Budsjettposten for lisenser viser et mindreforbruk på om lag 4,2 mill. kroner. Kostnadene vil påløpe i Utvalg for fagbok og elektroniske rettskilder Fagbokutvalget fikk i 2014 et mindreforbruk på kroner. Dette skyldes et bokverk som ble bestilt i 2014, men hvor faktura først kommer i

12 3.6. Finnmarkskommisjonen (FK) Finnmarkskommisjonens reviderte budsjett for 2014 var på 10,25 mill. kroner. Regnskapet viser et forbruk på 10,7 mill. kroner. Det planlegges ikke med at merforbruket på kroner vil få konsekvenser for budsjettrammen i FK blir da behandlet etter samme prinsipp som de alminnelige domstolene. Vurderingen baserer seg også på budsjettet for FK i 2015 som i utgangspunktet er 1 mill. kroner lavere enn i Oppsummering kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene Etter budsjett- og økonomirapportering per 2. tertial 2014 er det foretatt en rekke mindre budsjettjusteringer. Dette for å sikre en god utnyttelse av tildelte midler i Foreløpig regnskap viser et mindreforbruk på 11,9 mill. kroner på kap. 410 i Hensyntatt årsoppgjørsdisposisjoner er det reelle mindreforbruket på budsjettkapitlet 27,6 mill. kroner. Dette er på samme nivå som de tidligere år. Tingrettene og lagmannsrettene skal få tilbakeført om lag 20,7 mill. kroner av sitt samlede mindreforbruk i Budsjettavvikene er kommentert etter de tre aktivitetskategoriene; prosjekter, andre midlertidige aktiviteter (AMA) og tjenester og driftsoppgaver. IKT-området under ett, har et mindreforbruk på 1,1 mill. kroner etter årsoppgjørsdisposisjoner. Her er det imidlertid to større budsjettposter hvor det vil være nødvendig å overføre midler fra 2014 til 2015, jf. styresak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA Dette gjelder 4,2 mill. kroner til lisenser og 0,4 mill. kroner for sluttoppgjøret for nytt administrativt saksbehandlingssystem og arkiv. Kompetanseområdet hadde et samlet mindreforbruk på om lag 2,2 mill. kroner. Mindreforbrukene søkes overført til 2015, jf. styresak Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA

13 4. Kap. 411 Domstoladministrasjonen 2014 Kap. 411 Domstoladministrasjonen har i 2014 et regnskapsmessig mindreforbruk på 2 mill. kroner, som utgjør 2,4 pst. av bevilgningen inklusive refusjoner. Mindreforbruket skyldes at det i 2014 har vært vakante stillinger, sykelønns- og foreldrepengerefusjoner, og en avregning på brukeravhengige driftskostnader som ga en refusjon fra utleier på kroner. Kompensasjon for administrative kostnader (overhead) for DAs internasjonal virksomhet bidrar også til mindreforbruket. Refusjoner I 2014 ble det regnskapsført omlag 1,65 mill. kroner på sykelønn- og foreldrepengerefusjoner. Dette er 0,2 mill. kroner høyere enn i 2013, og skyldes i hovedsak flere foreldrepermisjoner enn i Når det gjelder øvrige refusjoner, blant annet for internasjonalt arbeid / EØS som refunderes av Financial Mechanism Office i Brussel, er det regnskapsført omlag 4,2 mill. kroner. Det er i 2014 inngått avtale om at DA skal være prosjektpartner for prosjekter under domstolsprogrammer i Litauen, Polen og Romania. Alle kostnader dekkes av prosjektene. Dette innebærer at kostnader og inntekter tilknyttet domstolsprogrammene synliggjøres i DAs regnskap. Det er ansatt en midlertidig prosjektkoordinator i 100%-stilling. Budsjettendringer Ved økonomirapportering for 2. tertial 2014, jf. DASTY14 sak 56, fikk direktøren fullmakt til å foreta omdisponeringer innenfor budsjettrammene i På kap. 411 post 01 er det omdisponert midler blant annet til lønn fast ansatte etter lønnsoppgjørene i 2014, samt lønnsregulering for enhetslederne. Videre er budsjettene for lønn midlertidige ansatte og reiser justert etter påløpte kostnader for program- og prosjektansatte i Internasjonalt sekretariat. Det var ikke budsjettert med gruppelivsforsikring i 2014, dette er en kostnad som påløper med ca kr per ansatt. I tillegg var har det nødvendig å oppjustere budsjett for kantine. Begge justeringene ligger under kontoklasse 59 Annen personalkostand. Det har vært behov for å tilføre midler til bistand i forbindelse med opptrykk, oversettelse av dokumenter og fotografering av styret. Budsjettendringen ligger under kontoklasse 67 Kjøp av fremmende tjenester. Det har vært nødvendig med budsjettjusteringer mellom enkelte kontoklasser som følge av erfaringer med ny kontoplan i løpet av Dette er nærmere beskrevet under kommentarer til regnskapspostene. Kommentarer til regnskapspostene: Kontoklasse 12 Eiendeler, 64 Leie maskiner, inventar o.l. og 65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer 13

14 Budsjett og regnskap på disse kontoklassene må sees i sammenheng. Etter overgangen til ny kontoplan fra har det visst seg at budsjettet for enkelte poster var lagt til feil konto. Dette gjelder for eksempel DAs andel av kostnader til kjøp av lønn- og regnskapstjenester fra Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som opprinnelig lå i kontoklasse 65, men som nå er flyttet til kontoklasse 64. Videre ble budsjettet for inventar plassert i kontoklasse 65 ved årets start, men kostnadene regnskapsføres på eiendelskonto (kontoklasse 12) dersom innkjøpet oppfyller krav til aktivering/balanseføring. Kontoklasse 63 kostnader lokaler Mindreforbruket skyldes i hovedsak kreditering på grunn av avregning for driftskostnader i Kontoklasse 69 Telefon, porto o.l. Merforbruket skyldes høyere utgifter til porto og hente-/bringetjeneste for post. Kontoklasse 71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l. Det har vært et høyt nivå på reisevirksomheten i DA i Dette skyldes blant annet økt etterspørsel fra domstolene om bistand innen ulike fagområder, og domstolers ønske om bidrag ved regionale samlinger. Kontoklasse 74 Kontingent og gave Kostnadene er knyttet til gaver til eksterne og fagrelaterte medlemskontingenter (HR-Norge, Norsk arkivråd etc.). Kostnadene må sees i sammenheng med mindreforbruk på kontoklasse 68. Kontoklasse 77 Annen kostnad Forbruket skyldes kostnader i forbindelse med styremøter. Styrekostnader ble opprinnelig budsjettert på en annen konto. Forbruket må sees i sammenheng med mindreforbruk på kontoklasse 73. Oppsummering kap. 411 Domstoladministrasjonen Regnskapet for 2014 kap. 411 Domstoladministrasjonen, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Driftskostnadene viser et merforbruk, men inntekter fra sykelønns- og foreldrepengerefusjoner og internasjonal virksomhet gir likevel et positivt årsregnskap. Administrativ kompensasjon (overhead) fra DAs internasjonale virksomhet gir inntekter som benyttes til DAs generelle drift. 14

15 Mill. kroner 5. Kap. 413 Jordskiftedomstolene 2014 Regnskapet for 2014 viser et mindreforbruk for jordskiftedomstolene på omlag 2 mill. kroner. Dette utgjør 0,9 pst av disponibel bevilgning, inkludert merinntekter og sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. Nedenstående tabell viser utviklingen i mindreforbruk og årsoppgjørsdisposisjoner i perioden Utvikling mindreforbruk kap År Årsoppgj.disp Mindreforbruk DA har fullmakt til å overskride bevilgningen under kap. 413 post 01 mot merinntekter på kap post 01. For å oppnå et balansert budsjett for 2014 var det blant annet nødvendig å budsjettere med 2,7 mill. kroner i merinntekter fra saksgebyrer og 2,2 mill. kroner i sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. Regnskapet for 2014 viser imidlertid merinntekter på saksgebyrer på ytterligere 2,2 mill. kroner og ytterligere 0,2 mill. kroner i sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. Mindreforbruket på kap. 413 post 01 skyldes i sin helhet merinntekter og refusjoner. Budsjettendringer 1,6 mill. kroner er omdisponert til jordskiftedomstolene som følge av tilbakemeldingene på rapporteringen per 2. tertial Videre er jordskiftedomstolene tildelt midler for lønnsoppgjørene i Kommentarer til enkeltpostene: 1.10 Kompetanseutvikling Budsjettet for kompetanseutvikling ble redusert for å finansiere økt behov på prosjektet "Innføring av ny jordskiftelov". Videre ble kostnader for en ingeniørsamling dekket av sentrale midler i stedet for å fakturere domstolene. 15

16 1.11 Rekruttering og 1.15 Samarbeid med høgskoler og universitet Merforbruket på post 1.11 Rekruttering skyldes en feilføring og må sees i sammenheng med mindreforbruket på 1.15 Samarbeid med høgskoler og universitet Prosjektet " Innføring av ny jordskiftelov" Merforbruket skyldes i hovedsak utvalgsgodtgjørelse i arbeidet med endringer av matrikkelforskriften. Oppsummering kap. 413 Jordskiftedomstolene Regnskapet for 2014 kap. 413 Jordskiftedomstolene, viser et samlet mindreforbruk på 2 mill. kroner. Det er merforbruk både på sentrale tiltak og i jordskiftedomstolene. Mindreforbruket skyldes i sin helhet merinntekter på saksgebyrer, og sykelønns- og foreldrepengerefusjoner. 6. Avviksrapportering virksomhetsplan 2014 Som en oppfølging av organisasjonsgjennomgangene av DA foretatt i 2012 og 2013 ble det gjort betydelig omarbeiding/endring i virksomhetsplanen for Virksomhetsplanen slik den nå foreligger, inneholder en operasjonalisering av strategisk plan og budsjett for styring av virksomheten internt i DA. Virksomhetsplanen er lagt frem for styret som en orienteringssak. Til styret rapporteres det tertialvis på prosjekter og andre aktiviteter med budsjett, samt på andre vesentlige avvik i øvrige deler av virksomhetsplanen. Prosjekter Tabellen nedenfor oppsummerer status på prosjektene etter tredje tertial 2014 angitt ved bruk av lykter, slik: 16

17 Fremdrift Avhengigheter Risiko Økonomi Bemanning Prosjekt Innføring a v ny jords kiftelov Intra nett 2.0 (utvikling) Nye saksbehandlingssystemer Aktørportal - utprøving (ELSAM) Implementering kva litets ra mmeverk Utvikling og implementering a v kompetans eløp ELSAM gevinstrealiseringsplan Nytt adm. saksbeh.system og arkiv i DA = OK = Avvik, kan håndteres i prosjektet = Avvik, behov for ekstraordinære tiltak (mer tid / eller ressurser mv.) Avsluttet 3. tertial 2014 Avsluttet 3. tertial 2014 Avsluttet 3. tertial 2014 Prosjektet Implementering av kvalitetsrammeverk har avvik på fremdrift. Domstolene har behov for mer tid for å få prøvd ut, og bidra til å forbedre rammeverket i sin helhet. Prosjektet Utvikling og implementering av kompetanseløp avsluttes etter tredje tertial Arbeidet er videreført som en AMA (Annen Midlertidig Aktivitet) i 2015 ved anskaffelse av et LMS (Learning Management System) og utvikling av ulike moduler og e-læringsprogram på nettet. Andre midlertidige aktiviteter (AMA) avviksrapportering Tre AMA har ikke blitt gjennomført som opprinnelig planlagt i Dette gjelder: AMA 2-3 Videreutvikle ressursfordelingsmodeller. Arbeidet har dreid mer i retning analyse/benchmarking. Sentralt avsatte midler ikke benyttet og omprioritert til andre formål. AMA 2-5 Statistikk og besl.info datavarehus. Knapt med bemanningsressurser til å utføre planlagt arbeid. Nødvendig å omprioritere midler. AMA 2-8 Tilgang- og brukerstyring (IAM). Mangler bemanning til å utføre planlagt arbeide. Nødvendig å omprioritere midler. 7. Status realisering av Strategisk plan Strategisk plan for DA ble vedtatt i desember 2013, samtidig tiltrådte ny direktør stillingen. DA innledet i februar arbeidet med å planlegge realiseringen av strategiene har vært et konsolideringsår med overgang til ny strategisk plan og tiltredelse av ny direktør i DA. Samtidig som det har vært behov for å legge en langsiktig plan og foreta prioriteringer for realisering av Strategisk plan , har det vært nødvendig å koble videreførte aktiviteter fra tidligere år inn i det nye strategiske planverket og oppfølgingsstrukturen. Det er i tillegg foretatt organisatoriske endringer for å forberede DA til arbeidet. 17

18 Vedlegg 5 omfatter: 1. DAs plan for oppfølging- og realisering av strategisk plan over hele strategiperioden. 2. Oppfølging- og realisering av strategisk plan, status per Dette må ses i sammenheng med direktørens evaluering av resultatkrav for Periodisert regnskap Resultatregnskap, balanse og noter etter de statlige regnskapsstandardene (SRS) for domstolene, DA og Finnmarkskommisjonen rapporteres i vedlegg 6. I tillegg til ordinære driftskostnader og inntekter, er også kostnader og inntekter relatert til saksregnskapene tatt med i disse oversiktene. Regnskapsåret 2014 er det første året domstolene har et periodisert regnskap, og det finnes ikke sammenlignbare historiske tall. DA vil arbeide videre med statistikk og sammenligninger når flere regnskapsår foreligger. Direktørens innstilling: Styret vedtar årsregnskapet for 2014 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Styret tar virksomhetsplanen for 2014, og status i arbeidet med realisering av Strategisk plan til etterretning Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 18

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-12 Anvendelse av mindreforbruk 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-12 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan andre tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-11 Regnskap og rapportering 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett Vedlegg 2 - Kap.

Detaljer

Styreprotokoll. I forkant av styremøtet ble det avholdt møte med Innstillingsrådet for dommere. Telefon Telefaks

Styreprotokoll. I forkant av styremøtet ble det avholdt møte med Innstillingsrådet for dommere. Telefon Telefaks Styreprotokoll 201400012-4 Møtedato: 17. mars 2014 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby (deltok pr. tlf.) Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-10 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-21 Økonomi- og virksomhetsrapportering 2.tertial 2016 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - kap 61 Høyesterett

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Berget Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1126-1 Status og utfordringer i arbeidet med kvalitet- og kompetanseutvikling Vedlegg: 1. Oppsummering av

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-16 STYREPROTOKOLL Styremøte 21. november 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim

Detaljer

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett.

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett. Styreprotokoll 201400012-6 Møtedato: 28.-29. april 2014 Møtested: Oslo tinghus Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby sak 25-31 Styremedlem Kim Dobrowen sak 25-33

Detaljer

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Styreprotokoll 201400012-2 Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen.

1. Styret godkjenner foreløpig årsregnskap for 2006. 2. Styret vedtar at resultatet på kr 148 610,60 tilføres virksomhetskapitalen. Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 22.02.07 Saksnummer: 06/07 Saksbehandler: Mette Fjulsrud 2006/2177 Journalnummer: FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2006 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige årsregnskap

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Utredning av fremtidig domstolstruktur Begrensninger i økonomiske disposisjoner Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1330-1 Gebyrinnkreving i domstolene Vedlegg: RETTSGEBYR, prisliste per 29.04.2016 Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00. Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg

Styreprotokoll. Møtedato: Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00. Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg Styreprotokoll Møtedato: 23.02.2015 Møtested: Trondheim Møtetid: 10:00-16:00 Styremøte holdes på DAs styrerommet, 4.etg Møtedeltakere Berit Brørby Bård Tønder Elisabeth Stenwig Kim Dobrowen Ove Einar Engen

Detaljer

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015 Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 11.06.2015 43561/2015 2015/874 033 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/79 Bystyret 18.06.2015 Bodø kommunale eiendommer KF - Budsjett, 1. tertial 2015

Detaljer

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd

Budsjett 2012 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 5/12 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-16. mars 2012 Saksdokumenter: KR 5.1/12 Tildelingsbrev 2012.pdf KR 5.2/12 Driftsbudsjett 2012 til KR.xls Budsjett 2012

Detaljer

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger

Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger Veiledning til SRS 10 Regnskapsføring av inntekter fra bevilgninger 1 Innledning...1 2 Regnskapsføring av driftsbevilgning gjennom året...1 3 Regnskapsføring av driftsbevilgning ved årsavslutningen...2

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1044-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 1 TERTIAL 2010 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer

Detaljer

1 Generell informasjon om fond Y

1 Generell informasjon om fond Y Innhold 1 Generell informasjon om fond Y... 22 2 Bokføring av transaksjoner i fondsregnskapet for fond Y... 22 2.1 Dokumentasjon for transaksjoner... 22 2.2 Bokføring på kontoer... 24 3 Årsregnskap for

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 4. juni 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 4. juni 2012 201200012-8 STYREPROTOKOLL Styremøte 4. juni 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne Reiten

Detaljer

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003

KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 KR 9/03 Budsjett for de sentralkirkelige råd 2003 Råd, nemnder m.v. Kirkerådet Mellomkirkelig råd Samisk kirkeråd Møtested Oslo Oslo Hamarøy Møtedato 02.-04.03.2003 02.-04.03.2003 24.-25.02.2003 Saksbehandler:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL 2014. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 1.tertial 2014 til orientering. Til styret Dato: 5. juni VEDTAKSSAK Saksnr.: 19/ Journalnr.: /1346 Saksbehandler: Hanne Halvorsen m fler ØKONOMISK STATUS PR 1. TERTIAL I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for til orientering. II.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Karlsøy kommune. Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11. Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Telefonmøte møterom Fugløyfjord Møtedato: 21.12.2005 Tid: 11.00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-6 Revidert budsjett 2016 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - tilbakemelding på mail av 14.12.2015 Vedlegg

Detaljer

Resultatregnskap pr.:30.04.2007

Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Side 1 av 8 Resultatregnskap pr.:30.04.2007 Virksomhet: Kunsthøgskolen i Oslo Note 30.04.2007 30.04.2006 31.12.2006 Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 66 306 60 774 187 947 Gebyrer og lisenser

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 23.11.2015 15/153533 15/245258 Saksbehandler: Knut Skov Pedersen Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Formannskapet 01.12.2015

Detaljer

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II.

Til styret VEDTAKSSAK ØKONOMIRAPPORT FOR 2013. I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til orientering. II. Til styret Dato: 26. februar 2014 VEDTAKSSAK Saksnr.: 9/2014 Journalnr.: 2013/2537 Saksbehandler: Anne Berit Grindstad m/fl ØKONOMIRAPPORT FOR 2013 I. FORSLAG TIL VEDTAK Styret tar rapporten for 2013 til

Detaljer

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010

Budsjett for de sentralkirkelige råd 2010 2 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd KR 05/10 Oslo, 11.-13. mars 2010 Saksbehandler: Jahn-Oluf Skonnord Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID 09.11.2009 Statsbudsjettet 2010

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret. Sak: Regnskap 1. tertial 2009 Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Vedtakssak Dato: 09.06.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 1. tertial 2009 HS-V-023/09 Saksbehandler/-sted: Knut Aspås/SØR Tidligere sak(er): Vedlegg:

Detaljer

Styreprotokoll. Saksliste. Møtedato: Møtested: Nederland Møtetid: 08:30-12:30

Styreprotokoll. Saksliste. Møtedato: Møtested: Nederland Møtetid: 08:30-12:30 Styreprotokoll Møtedato: 15.06.2015 Møtested: Nederland Møtetid: 08:30-12:30 Møtedeltakere Bård Tønder Førstelagmann Magni Elsheim Rolf Selfors Kristin Lande Ove Einar Engen Elisabeth Stenwig Kim Dobrowen

Detaljer

Styreprotokoll. Saksliste. Møtedato: Møtested: Styrerommet Møtetid: 10:00-15:00

Styreprotokoll. Saksliste. Møtedato: Møtested: Styrerommet Møtetid: 10:00-15:00 Styreprotokoll Møtedato: 07.12.2015 Møtested: Styrerommet Møtetid: 10:00-15:00 Møtedeltakere Bård Tønder Magni Elsheim Rolf Selfors Kristin Lande Bente Fanavoll Elverum Marianne Abeler Berit Brørby Carl

Detaljer

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING

TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNYING TERTIALRAPPORT 3 2013 DIGITAL FORNING for bedre pasientsikkerhet og kvalitet Helse Sør-Øst er den statlige helseforetaksgruppen som har ansvar for spesialisthelsetjenestene i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark,

Detaljer

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046

Noter Staten Tall i 1 000 kroner. 1 Totale driftsutgifter NPE offentlig sektor 114 063. 2 Derav utgifter til medisinsk sakkyndige 22 046 Regnskap NPE ønsker med dette regnskapsoppsettet å gi et samlet bilde av kostnadene knyttet til pasientskadeordningen. Fremstillingen er annerledes enn den virksomheten plikter å sette opp i henhold til

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012

Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 Dato: 10. oktober 2012 BBB /12 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Regnskap og rapport på handlingsplan pr 2 tertial samt årsprognose for 2012 TKAR/SHO BBB-122-200802223-172 Hva saken gjelder: Regnskap

Detaljer

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd

KR 12/13 Budsjett 2013 for de sentralkirkelige råd DEN NORSKE KIRKE KR 12/13 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 14.-15. 03 2013 Referanser: KR 11/13, KR Saksdokumenter: Dok.dato Tittel Dok.ID KR 12.1/13 1. Tallbudsjett kap 1590.01 2013.pdf

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 10. desember 2012 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim

Styreprotokoll. Møtedato: 10. desember 2012 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styreprotokoll 201200012-20 Møtedato: 10. desember 2012 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Forfall: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013. SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 23/10/2013 SAK NR 47-2013 Virksomhetsrapportering pr 31.august 2013 Forslag til vedtak: Styret tar virksomhetsrapporteringen

Detaljer

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008.

Oversikten under viser hvilke nye faktorer som påvirker budsjettrammen for 2008. Høgskolen i Sør-Trøndelag Avdeling for helse- og sosialfag Dato: 29.04.2009 A-møte: 14.05.2009 TIL: Avdelingsstyret A-sak: 18/09 FRA: Dekan Dok: 1 SAK: Budsjettrevisjon nr. 3(revidert ramme) - 2008 Regnskap

Detaljer

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004

HELSE NORD PR 31. AUGUST 2004 Saksbehandler: Erik Arne Hansen, tlf.75 51 29 24 Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 10.11.2004 200300022-78 134 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Deres dato: Deres referanse: STYRESAK 81-2004

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016

Saksgang: Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 31/10/2016 SAK NR 58-2016 Mine pasientreiser, status etter innføring av ny ordning Forslag til vedtak:

Detaljer

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket

Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket Universitetet i Bergen UNIVERSITETSBIBLIOTEKET Arkivkode: 113.2 Styresak: 04/2012 Sak nr.: /4910 Møtedato: 17.01. 2012 Budsjett 2012 for Universitetsbiblioteket 1. Resultat UB startet med en samlet negativ

Detaljer

33/10 STYRESAK HALVÅRSREGNSKAP 2010

33/10 STYRESAK HALVÅRSREGNSKAP 2010 33/10 STYRESAK HALVÅRSREGNSKAP 2010 Går til Styrets medlemmer Styremøte 31 august 2010 Saksbehandler Morten Westvik og Janne Baugerød Saksfremlegg Nedenunder følger en redegjørelse vedrørende regnskap

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 SANDEFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Terje Hole Arkiv: 153 Arkivsaksnr.: 14/79-1 INNSTILLING/BEHANDLING: Utvalgsbehandling: Eldrerådet Rådet for funksjonshemmede Ungdomsrådet Kultur- og fritidsutvalget

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012 201200012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 17. september 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne

Detaljer

Regnskapsprogrammet i praksis

Regnskapsprogrammet i praksis Regnskapsprogrammet i praksis Hva betyr regnskapsprogrammet for dere i det daglige arbeidet? 07.06.2011 Senter for statlig økonomistyring Side 1 Gjennomgang Ny kontoplan Ny økonomimodell Oppsett kontantregnskap

Detaljer

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF

Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Saksframlegg til styret ved Sykehuset Telemark HF Styrets beretning og årsregnskap 2014 Sak nr. Saksbehandler Sakstype Møtedato 14-2015 Økonomidirektør Tom Helge Beslutningssak 25.3.2015 Rønning Trykte

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Prinsippnote for årsregnskapet

Prinsippnote for årsregnskapet Prinsippnote for årsregnskapet Årsregnskap for Statens senter for sammenligninger er utarbeidet og avlagt etter nærmere retningslinjer fastsatt i bestemmelser om økonomistyring i staten ( bestemmelsene

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-18 STYREPROTOKOLL Styremøte 12. desember 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede på telefon: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Mette Bakken og Kari Berget Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/905-1 Kvalitetsutvikling - KRUT Vedlegg: Prosjektrapport kvalitetsutvikling i domstolene

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember 2016

Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 7. desember SAK NR 103- Økonomirapportering per 31.oktober Forslag til vedtak: 1. Styret tar økonomirapporteringen til orientering 2. Styret

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 11/1616-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller, leder økonomi- og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2011 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle

Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: Sak: Regnskap 2. tertial Henvisning til HiSTs måltavle Høgskolen i Sør-Trøndelag Høgskolestyret Orienteringssak Dato: 15.09.09 Til: Høgskolestyret Fra: Rektor Sak: Regnskap 2. tertial 2009 HS-O-004/09 Saksbehandler/- sted: Tidligere sak(er): Vedlegg: Atle

Detaljer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer

HiST, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning. AVDELINGSSTYRET 20.10.2009. Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Til: AVDELINGSSTYRET Fra: DEKAN Saksframlegg ved: Kristin Johansen Dato: 14.10.09 O 08/09 Regnskap 2. tertial 2009 ALT kommentarer Vedlegg: Regnskap 2. tertial 2009 ALT Innledning Vi viser til orienteringssak

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-5 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2015 Vedlegg: Vedlegg A - Halvårsstatistikk 2011-2015_alminnelige

Detaljer

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10

ANBEFALT STANDARD. Statlig RegnskapsStandard 10 ANBEFALT STANDARD Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 3 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt

Detaljer

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14.

For framstilling av netto driftsresultat, se Økonomisk oversikt drift på regnskapets side 14. Del 1: Økonomisk resultat (Årsmeldingens obligatoriske del) Etter Forskrift om årsregnskap og årsberetning og kommunal regnskapsstandard skal rådmannen redegjøre for økonomisk stilling og avvik mellom

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 3

Statlig RegnskapsStandard 3 Statlig RegnskapsStandard 3 Prinsippendring, estimatendring og korrigering av feil Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Regnskapsføring av prinsippendring...

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: 28.02.08 Saksnummer: Saksbehandler: Journalnummer: Tone Elisabeth Østvedt/John Viflot 2007/1934 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP FOR 2007 Saken i korte trekk Høgskolens foreløpige

Detaljer

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010

Styresak. Styremøte 18. november 2009-1 - Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09. Saken gjelder: Driftsbudsjett 2010 Styremøte 18. november 2009-1 - Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Apotekene Vest HF Dato utarbeidet: 26.11.2009 Styremøte: 03.12.2009 Saksnummer: 62/09 Saksbehandler: Ingvild Våg Saken gjelder:

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803

NOTAT. Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014. Landsstyret Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 NOTAT Til: Landsstyret Fra: Gunhild Mohn Dato: 04.12.2013 Saksnummer: 13-803 Retningslinjer og økonomirutiner lokallag 2014 Økonomirutinene for FJ og lokallag ble sist revidert av LS 27. og 28. september

Detaljer

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG

NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG NOTER TIL RESULTATREGNSKAP OG BALANSE 2004 - HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Note 1 Spesifikasjon av driftsinntekter Årets tilskudd fra UFD 494 955 464 845 Årets tilskudd fra andre departement og statlige etater

Detaljer

Budsjettkorrigeringer 2016

Budsjettkorrigeringer 2016 Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2016/1590-1-153 Vigdis Jensen 14.11.2016 Budsjettkorrigeringer 2016 Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 22.11.2016 Lokalstyret 13.12.2016 Anbefaling:

Detaljer

Statlig RegnskapsStandard 10

Statlig RegnskapsStandard 10 Statlig RegnskapsStandard 10 Inntekt fra bevilgninger Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Mål... 2 Virkeområde... 2 Definisjoner... 3 Resultatføring av inntekt fra bevilgninger... 4 Inntekt fra bevilgninger...

Detaljer

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47

Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013. Hjemmel: Kommuneloven 47 Arkivsaksnr.: 13/868-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre BUDSJETTJUSTERINGER 1. TERTIAL 2013 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1. Budsjettjusteringer per

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 08.02.2011 Arkiv: SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 25.03.2011 Fra: Dekan A-sak: 02/2011 Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen Tittel: Budsjettrevisjon

Detaljer

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard

Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard Kapittel 5 Sysselmannen på Svalbard 3200 Salgsinntekt varer, utenfor avgiftsområdet -103 475-113 568 10 093 110-128 475 88 3230 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet -15 000-15 500 500 103-30

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 22.3.12 Sak nr: 18/ Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI JAN FEB Trykte vedlegg: Ingen Bakgrunn for

Detaljer

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag.

Vedlagte tabell 1 viser en økonomisk oversikt for 1. tertial 2012 for Fakultet for samfunnsfag. Dato: 17. august 2012 MELDINGSSAK Saksnr.: 23/12 Journalnr.: Saksbehandlere: Baki Vurucu, Svein Amund Skara og Knut Sverre Bjørndalen Røang Til fakultetsstyret REGNSKAPSRAPPORT FOR FØRSTE TERTIAL 2012

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-4 Forslag til budsjett og virksomhetsplan for domstolene og DA 2016 Vedlegg: Vedlegg 1 - kap. 61 Høyesterett

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945

Årsregnskap 2014 for. Vestlisvingen Huseierlag. Foretaksnr. 992017945 Årsregnskap 2014 for Vestlisvingen Huseierlag Foretaksnr. 992017945 Til årsmøtet i Vestlisvingen Huseierlag Oslo 10.03.2015 Revisjonsberetning for 2014. Jeg har revidert årsregnskapet for Vestlisvingen

Detaljer

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014

Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Møtedato: 29. oktober 2014 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Hilde Rolandsen/Bengt Nilsfors Bodø, 17.10.2014 Styresak 121-2014 FIKS 1 -prosjekt: Tertialrapport pr. 31. august 2014 Bakgrunn Styret i Helse

Detaljer

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731-

Saksbehandler: Gro Ankill 2008/2731- Styresak nr. 60/08 Revisjonsrapport pr. 2. tertial 2008 Saksbehandler: Gro Ankill Saksnr.: 2008/2731- Dato: 10.12.08 Dokumenter i saken : Trykt vedlegg: Nordlandssykehuset HF Oppsummering av revisjon 2.

Detaljer

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene

Bekreftelse på at regnskapet er avlagt i samsvar med reglene i de statlige regnskapsstandardene Styrets kommentarer til regnskapet (ledelseskommentarer) Institusjonens formål Formålet for Høgskolen i Telemark (HiT) er regulert i Lov om universiteter og høgskoler av 1. april 2005 nr. 15, jf. 1-1 om

Detaljer

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt.

Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Status og av styrevedtak t.o.m. 11.07. Saksnr. som inneholder: Godkjenning av møteprotokoll, administrerende direktørs orientering og orienteringssaker er utelatt. Saksnr. Sakstittel Vedtak Status// 59-2015

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd

Norsk RegnskapsStandard 4. Offentlige tilskudd Norsk RegnskapsStandard 4 (Oktober 1996, revidert juni 2008 1 ) 1. Innledning Denne standard omhandler regnskapsmessig behandling av offentlige tilskudd. Begrepet offentlig omfatter alle typer offentlige

Detaljer

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling.

Tittelen på kapitlet er endret slik at det fremgår at det omhandler budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. DFØ/FOA 25.9.2013 Kap. 3 i bestemmelser om økonomistyring i staten Felles standarder og systemer for budsjettering, regnskapsføring og betalingsformidling. Oversikt over endringer fastsatt av Finansdepartementet

Detaljer

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak

SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Dato: 15.03.2010 Arkiv: 10/723 SAKSNOTAT Avdelingsstyresak Til: Avdelingsstyret, avd. for helse- og sosialfag Møtedato: 26.03.2010 Fra: Dekan Saksbehandler: Anne-Grethe Nilsen A-sak 08/10: BUDSJETTREVISJON

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP

S T Y R E S A K # 48/14A STYREMØTET DEN BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP S T Y R E S A K # 48/14A Vedrørende: STYREMØTET DEN 16.06.16 BUDSJETT 2016: FORELØPIG REGNSKAP 31.05.16 Forslag til vedtak: Styret tar det foreløpige regnskapet pr 31.05.16 til etterretning. Vedlegg: Statusrapport

Detaljer

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015

estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 estab IKT strategi- og bestillerenhet for kommunene på Øvre Romerike Eidsvoll - Nes - Gjerdrum - Nannestad Hurdal - Ullensaker Budsjett 2015 Vedtak sak 41/14: 1. Forslag til budsjett tatt til orientering

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert

Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Norsk Redaktørforening Styremøte Oslo 2013-04-02 AJ Sak 2013-10: Årsberetning og regnskap 2011-2012 - korrigert Vedlagt følger årsregnskapet for NR for regnskapsåret 2012, som sammen med årsregnskapet

Detaljer

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN

Økonomimelding nr 02/2014 UNIVERSITETET I BERGEN Økonomimelding nr 02/2014 Regnskapet for 1. tertial 2014 for UNIVERSITETET I BERGEN Regnskapet for 1. tertial 2014 (1.01.-30.04.2014) skal avlegges i mai 2014. For å oppnå et korrekt regnskap er det viktig

Detaljer

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter

Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Dato Referanse 30. november 2015 Forvaltnings- og analyseavdelingen, seksjon for statlig regnskapsføring Endringslogg for standard kontoplan for statlige virksomheter Innhold Innledning... 2 Følgende endringer

Detaljer

Høgskolen i Telemark Styret

Høgskolen i Telemark Styret Høgskolen i Telemark Styret Møtedato: Saksnummer: Journalnummer: 21.10.04 04/00416-121 Saksbehandler: Tone Elisabeth Østvedt ØKONOMIRAPPORT FOR 2. TERTIAL 2004 Bakgrunn Jeg legger med dette frem regnskapsrapport

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo 201200012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 13. februar 2012 Grand Hotel, Oslo Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar

Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Årsregnskap for Konverteringsfondet for 2015 Ledelseskommentar Formål Konverteringsfondet i Lånekassen ble opprettet 1. november 2002. Kunnskapsdepartementet har forvaltningsansvaret for fondet, og forvaltningen

Detaljer

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015

Saksframlegg. Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 10/06/2015 SAK NR 38-2015 Statusrapportering prosjekt Mine pasientreiser per 30.04.15 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL

Resultatregnskap BFV pr for avdeling AITeL Resultatregnskap BFV pr 201512 for avdeling AITeL Tall i hele 1000 kr Regnskap pr 201512 Budsjett pr 201512 Avvik Regnskap i fjor pr 201412 Note Driftsinntekter 1 Inntekt fra bevilgninger -34 282-34 282

Detaljer

Akkumulert risikovurdering oktober 2015

Akkumulert risikovurdering oktober 2015 Akkumulert risikovurdering oktober 201 Sannsynlighet 1 Risiko for driftsstans i PRO og NISSY som følge av svakheter i løsning levert fra (6) Risiko for at Mine pasientreiser blir levert forsinket med redusert

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer