Saksframlegg styret i DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a) Halvårsstatistikk _tingretter og lagmannsretter Vedlegg b) Halvårsstatistikk _jordskifterettene Direktørens sakssammendrag: Det er utarbeidet statistikk som viser saksavviklingen for de alminnelige domstolene i første- og andreinstans, samt jordskifterettene første halvår Detaljert statistikk finnes i vedlegg a) og b). Saksopplysninger 1. Hovedtrekk Nøkkeltall første halvår Endring sammenlignet med første halvår 2015 i parentes. Sakstype Innkomne Behandlede Beholdning Gj.snittlig saksbeh.tid. Domstoler utenfor mål Mål Tingretter og Tviste (1%) 9080 (6%) 7234 (- 10%) 5,2 (-0,3 mnd) 14 (17) 6 mnd Oslo byfogdembete Enedommer- Meddomsretts (2 %) (3 %) 1633 (-20% ) 0,4 (-0,1 mnd) 1 (2) 1 mnd (3 %) (8 %) (-7 %) 2,9 (-0,1 mnd) 19 (22) 3 mnd

2 Lagmannsretter Anke over dom i sivile Begrenset anke i straffesak Bevisanke i straffesak (6 %) (-6 %) (3 %) 5,6 (-0,5 mnd) 1 (1) 6 mnd 287 (10 %) 326 (11 %) 159 (6 %) 4,2 (0,1 mnd) 6 (5) 3 mnd 391 (-6 %) 392 (6 %) 360 (1 %) 6,0 (0,4 mnd) 6 (6) 3 mnd Jordskifterettene Jordskifte 707 (- 9%) 569 (- 10%) 1890 (+ 2%) For de alminnelige domstolene i førsteinstans viser statistikken en økning i antall innkomne. Domstolene behandlet flere i første halvår 2016 enn i samme periode i 2015, og beholdningen av er redusert. Saksbehandlingstiden er noe redusert for både tviste, enedommer og meddomsretts. Samlet sett klarer domstolene målene for saksbehandlingstid, men det er fortsatt et betydelig antall enkeltdomstoler som er utenfor målene for saksbehandlingstid. For lagmannsrettene er inngangen av sivile anker over dom økende første halvår 2016, sammenlignet med første halvår Antallet behandlete er noe redusert, og beholdningen av er etter første halvår i 2016 økende sammenlignet med samme tid i Saksbehandlingstiden for avgjorte sivile anker over dom er redusert sammenlignet med første halvår i Antall innkomne begrensede anker i straffe er økende. Lagmannsrettene har også behandlet flere slike i første halvår av 2016 sammenlignet med samme periode i Beholdningen av er noe høyere enn på samme tid i Antall innkomne bevisanker i straffe går noe ned, mens antallet behandlete er økende. Beholdningen av etter første halvår 2016 er tilnærmet identisk med samme tidspunkt i Gjennomsnittlig saksbehandlingstid økte noe for både begrensete anker og bevisanker i første halvår 2016, sammenlignet med samme periode i I jordskifterettene kom det inn noen færre nye krav, og det ble også behandlet færre i første halvår 2016 sammenlignet med første halvår Antall i beholdning er noe høyere midtveis i 2016 enn hva status var på samme tid i Mer om saksavviklingen i førsteinstansdomstolene Sivile Statistikken for første halvår 2016 viser en økning på 1 % i saksinngangen sammenlignet med første halvår Av tvistesakene som kommer inn til domstolene var 42 % alminnelige tviste og 15 % etter barneloven. Domstolene behandlet vesentlig flere tviste i første halvår 2016 sammenlignet med samme periode i Beholdningen av er etter første halvår % lavere enn etter første halvår Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for tviste avgjort i første halvår av 2016 er redusert med 0,3 mnd sammenlignet med første halvår i 2015, og er nå på 5,2 måneder. Førsteinstansdomstolene 2

3 samlet klarer med det målsettingen i Prop. 1 S ( ) på 6 måneder i sivile. 14 av 66 domstoler har i første halvår 2016 en saksbehandlingstid som er utenfor målsettingen, mot 17 i første halvår av Halvårsstatistikken viser videre en høy inngang av gjeldsordnings, konkurs og tvangssalg av fast eiendom. Disse sakstypene har steget med henholdsvis 22 %, 10 % og 4 % etter de første seks månedene av 2016, sammenlignet med samme periode i Det er samtidig en nedgang i antallet innkomne dødsboskifter, skjønn og tvangssalg av borettsandeler. Det er en økning på 2 % i antall vigsler etter første halvår 2016, sammenlignet med første halvår i På straffesakssiden i førsteinstans er det 2 % flere innkomne enedommer i første halvår i 2016 enn i første halvår Antallet innkomne enedommer har økt hvert år i en lengre periode, og er eksempelvis 15 % høyere i første halvår 2016 enn i første halvår Saksbehandlingstiden for enedommer har vært stabil de siste årene, og var første halvår 2016 på 0,4 mnd. Målsettingen i Prop. 1 S tilsier at enedommer skal avvikles innen 1 mnd. Første halvår 2016 var det én tingrett som ikke nådde denne målsettingen. For meddomsrettssakene er antallet innkomne og antallet behandlete høyere enn i første halvår av I statsbudsjettet for 2015 ble påtalesiden i politiet styrket med om lag 50 stillinger, i tillegg til om lag 18 stillinger i den høyere påtalemyndighet. Det kan se ut som denne styrkingen nå genererer flere straffe til tingrettene. Tingrettene håndterer foreløpig denne saksveksten, og etter et første halvår i 2015 med lav avvikling av MED-, er antallet behandlete MED- i tingrettene igjen oppe på et nivå tilsvarende årene Gjennomsnittlig saksbehandlingstid var på 2,9 måneder - en reduksjon på 0,1 mnd sammenlignet med første halvår av 65 tingretter var utenfor målsettingen på 3 måneder i første halvår 2016, mot 22 i første halvår Situasjonen i Oslo tingrett Tallene for Oslo tingrett første halvår 2016 viser en nedgang (- 3 %) i antallet innkomne tviste sammenlignet med første halvår i Det ble avviklet 2 % flere tviste i Oslo tingrett første halvår 2016 enn i samme periode i Kombinert med lav saksinngang i siste halvdel av 2015 har det medført at beholdningen av tviste er vesentlig lavere etter 1 halvår 2016 enn på samme tid i Saksbehandlingstiden for tviste er redusert fra 6,1 måneder i første halvår 2015 til 5,9 måneder i første halvår Antallet innkomne straffe til Oslo tingrett i 1 første halvår 2016 er relativt stabilt sammenlignet med samme periode i Det kom inn 4 % færre enedommer og 1 % flere meddomsretts i første halvår av 2016 enn i første halvdel av Beholdningen av både enedommer og meddomsretts er noe redusert midtveis i 2016, sammenlignet med samme tid i I første halvår av 2016 hadde Oslo tingrett en saksbehandlingstid på 0,3 måneder i enedommer, uendret fra samme periode i For avgjorte meddomsretts var gjennomsnittlig saksbehandlingstid 3,0 måneder, en økning fra 2,7 måneder for samme periode i

4 3. Mer om saksavviklingen i lagmannsrettene Sivile anker over dom For de sivile ankene over dom er saksinngangen 6 % høyere første halvår 2016 sammenlignet med første halvår Domstolene har i perioden behandlet 6 % færre enn tilsvarende periode i Beholdningen er 3% høyere etter første halvår 2016, sammenlignet med nivået etter første halvår i Saksbehandlingstiden for sakene som er avgjort i første halvår av 2016 har gått betydelig ned, fra 6,1 mnd etter første halvår 2015 til 5,6 mnd etter første halvår i Dersom første halvår 2016 sammenlignes med første halvår 2015, var det en økning i saksinngangen av begrensede anker i straffe. Lagmannsrettene behandlet også flere enn i samme periode Grunnet høy saksinngang i siste del av 2015 er derfor beholdningen av høyere enn på samme tid i Antall innkomne bevisanker i straffe var noe lavere i første halvår 2016 enn i første halvår Antallet behandlete gikk noe opp. Beholdningen av er tilnærmet uendret midtveis i 2016, sammenlignet med samme tidpunkt i Saksbehandlingstiden for begrensede anker i straffe var i første halvår ,2 mnd, en økning på 0,1 mnd sammenlignet med første halvår i For bevisanker i straffe er det en økning i saksbehandlingstid på 0,4 mnd, til 6,0 mnd. Enkelte lagmannsretter er innenfor målene for saksbehandlingstid på 3 mnd i enkelte av undergruppene av straffe, men samlet sett når ingen domstoler målet om en saksbehandlingstid på 3 mnd i straffe. Situasjonen i Borgarting lagmannsrett Borgarting har fått inn vesentlig flere sivile anker over dom i første halvår 2016 enn i samme periode i Sammenlignet med den høye avviklingen av sivile anke som vi har sett i er antallet behandlete noe lavere i første halvår Ifølge domstolen påvirkes antallet avgjorte av at det i perioden er avviklet flere langvarige enn normalt. Det gjør at beholdningen av, etter flere år med reduksjon av restanser, igjen er noe økende. Uprioriterte sivile berammes nå til oktober Saksbehandlingstiden for anke over dom i sivile har i flere år vært høy. Gjennom 2015 ble saksbehandlingstiden for avgjorte vesentlig redusert, og utviklingen fortsetter også i første halvår av 2016, med en reduksjon på 0,6 mnd til 6,9 mnd. Borgarting lagmannsrett fikk inn vesentlig flere bevisanker i meddomsrett i første halvår 2016, sammenlignet med første halvår For de andre sakstypene av straffe var det mindre endringer i antallet innkomne. Samlet sett behandler Borgarting flere straffeanker i første halvår av 2016 enn i samme periode 2015, men grunnet vekst i beholdningene i flere av sakstypene gjennom 2015 er beholdningen høyere midtveis i 2016 enn på samme tid i Saksbehandlingstiden for avgjorte lagrette øker i Borgarting sammenlignet med første halvår i 2015, mens det for de andre typene av straffeanker er mindre endringer. 4. Mer om saksavviklingen i jordskifterettene Halvårsstatistikken for 2016 viser at sakstilgangen i jordskifterettene var noe lavere første halvår 2016 enn i samme periode i Antall innkomne var 9 % lavere enn første halvår

5 sammenlignet med første halvår Av de innkomne krav utgjør rettsfastsettings 66 %, rettsendrende 31 %, skjønn 3 %, mens det første halvår 2016 ikke kom inn noen krav om gjenåpning. Jordskifterettene avsluttet 10 % færre første halvår 2016 sammenlignet med første halvår Beholdningen av økte noe gjennom første halvår 2016 er nå 2 % høyere enn på samme tid i Nye målsettinger for saksbehandlingstid DA utarbeidet i 2009 et notat med forslag til nye mål for saksbehandlingstider. De nye målsettingene innebærer en større grad av nyansering av sakskategoriene, og at 75 % av sakene skal avvikles innen målsettingene til de respektive sakskategoriene. Nyanseringen innebærer også at det etableres to nye sakskategorier i førsteinstans kalt "spesielle tviste" og "spesielle meddomsretts". Spesielle tviste : Til kategorien Spesielle tviste hører: 1. Saker etter barneloven, dvs som behandles etter den spesielle meklingsformen i barneloven Saker med oppnevnt sakkyndig, dvs der det utarbeides sakkyndig rapport. (Det gjelder ikke med oppnevnt sakkyndige meddommere) 3. Saker med hovedforhandling av varighet 4 dager eller mer 4. Gruppesøksmål Dersom minst et av disse kriteriene er oppfylt, kommer saken inn under kategorien Spesielle tviste. Spesielle meddomsretts : Til kategorien Spesielle meddomsretts hører: 1. Saker med strafferamme over seks år 2. Saker med hovedforhandling av varighet 4 dager eller mer Dersom et av disse kriteriene er oppfylt, kommer saken inn under kategorien Spesielle meddomsretts. Styret fattet i 2010 et vedtak som om å prøve ut de nye målene over en toårsperiode, før de evalueres av DA. For å kunne dele opp tvistesakene slik det fremgår av rapporten, var det nødvendig å gjøre visse endringer i Lovisa. Disse endringene ble produksjonssatt i mars 2013, slik at 2014 var det første hele året som hvor det ble produsert statistikk på de nye målene. Under finnes to tabeller som viser mål og måloppnåelse samlet for de alminnelige domstolene i første og andreinstans etter første halvår Førsteinstans Sakstype Avgjorte Minst 75 % av sakene skal avvikles innen Status 1 hå andel innenfor mål Sivile Dødsboer mnd 59 % 5

6 Konkurs: Tid fram til bo besluttes åpnet/ikke åpnet mnd 99 % Tid fram til avsluttet bo mnd 76 % Klage mnd 76 % Tviste: Saker etter småkravsprosess mnd 46 % Alminnelige tviste mnd 76 % Spesielle tviste mnd 28 % Enedommer mnd 89 % Meddomsretts: Alminnelige meddomsretts mnd 64 % Spesielle meddomsretts mnd 40 % Andreinstans Sivile Tviste (anker over dom, førsteinstans) mnd 55 % Begrensede anker mnd 48 % Bevisanker mnd 53 % Tallmaterialet basert på saksavviklingen i 2014 og 2015 er sendt ut på høring til domstolene og justissektoren, med sikte på å innhente synspunkter på om hvorvidt de nye målsettingene for saksbehandlingstid bør inngå i den ordinære produksjonen av statistikk knyttet til saksavviklingen i norske domstoler. Høringsfristen er 23. september 2016, og etter avsluttet høring vil det fremlegges en sak til DAs styre med anbefalinger om videre bruk av de nye målsettingene. 6. Feil og usikkerhet Statistikken er basert på opplysninger som domstolene har lagt inn i saksbehandlingssystemet. Feilregistreringer og programmeringsfeil i tabellproduksjonen kan forekomme. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er beregnet ut fra saksbehandlingstiden på som er avsluttet i perioden. Særlig for mindre domstoler kan avslutning av en enkelt sak i en periode gi store utslag i den gjennomsnittlige saksbehandlingstiden. For jordskiftedomstolene er dette første periode der statistikk utarbeides med utgangspunkt i registrerte opplysninger på LOVISA-plattformen. Til tross for et omfattende arbeid knyttet til opplæring og bruk av systemet må en anta at det i et oppstartsår vil være noen avvik knyttet til 6

7 hvordan opplysninger registreres og føres i ulike jordskifteretter, og at dette i noen grad påvirker statistikken som genereres på grunnlag av registrerte opplysninger. Direktørens sakssammendrag For de alminnelige domstolene i førsteinstans viser halvårsstatistikken en økning i antall innkomne. Domstolene behandlet også flere i første halvår 2016 enn i første halvår Antallet i beholdning er redusert sammenlignet med første halvår i Gjennomsnittlig saksbehandlingstid er noe redusert for tviste, enedommer og meddomsretts. Antall enkeltdomstoler utenfor målene for saksbehandlingstid er også noe redusert. Lagmannsrettene fikk inn flere sivile anke og behandlet noen færre slike i første halvår av 2016, sammenlignet med første halvår året før. Lagmannsrettene mottok flere begrensete anker i første halvår av 2016, sammenlignet med samme periode året før, men noen færre bevisanker. Saksbehandlingstiden for sivile anker over dom er noe redusert i første halvår 2016 sammenlignet med samme periode i 2015, mens den er noe økende avgjorte anker i straffe. Samtlige seks lagmannsretter er utenfor minst ett av målene for saksbehandlingstid. I jordskifterettene kom det inn noen færre nye krav, og det ble også behandlet færre i første halvår 2016 sammenlignet med første halvår Antall i beholdning er noe høyere midtveis i 2016 enn hva status var på samme tid i Direktørens innstilling: Til orientering Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 7

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styreprotokoll 201300012-2 Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2011 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2011. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 6. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Styreprotokoll 201400012-2 Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2013 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2013. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

Vedlegg til høringsbrev

Vedlegg til høringsbrev Vedlegg til høringsbrev 1. Prognoser for befolkningsvekst i perioden (rapportens pkt 8.2.1) Rapportens beregninger bygger på SSBs og Oslo kommunes befolkningsframskrivinger fra 2012 og 2014. Det er fra

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2008 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2008. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er Norges 4. største tingrett. Embetsdistriktet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2013 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 DEL I : KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2013

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo

STYREPROTOKOLL. Styremøte 13. februar 2012. Grand Hotel, Oslo 201200012-2 STYREPROTOKOLL Styremøte 13. februar 2012 Grand Hotel, Oslo Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2013 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012

STYREPROTOKOLL. Styremøte 17. september 2012 201200012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 17. september 2012 Til stede fra styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Magne

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2014 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 4 2.5 Eksterne henvendelser... 5 2.6

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Berget Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1126-1 Status og utfordringer i arbeidet med kvalitet- og kompetanseutvikling Vedlegg: 1. Oppsummering av

Detaljer

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon)

Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) 2008 Årsrapport for Jæren tingrett (forkortet versjon) Fra Aula Magna i Justispalasset, Roma. Freske av C. Maccari e. P. Pscucci: Tribonia consegna le Pandette a Giustiniano. Foto: Trude Hell Larsen (2008)

Detaljer

Maktfordelingen i Norge

Maktfordelingen i Norge Maktfordelingen i Norge De tre statsmakter Stortinget Lovgivende makt Regjeringen Utøvende makt Domstolene Dømmende makt Domstolene og rettspleien i Norge Høyesterett 6 lagmannsretter 68 tingretter Inkludert

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim 201000012-12 STYREPROTOKOLL Styremøte 20. 21. september 2010 Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 4 Tinghuset i Tromsø Hålogaland lagmannsrett er Nord-Norges ankedomstol og en av seks lagmannsretter i Norge. Lagdømmet omfatter fylkene Nordland, Troms

Detaljer

Nedre Romerike tingrett

Nedre Romerike tingrett Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2014 Kommuner og innbyggere Nedre Romerike tingrett er domstol for Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Fet, Aurskog - Høland, Sørum, Gjerdrum og Nittedal kommune, se kart på

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30

Styreprotokoll. Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30 Styreprotokoll Møtedato: 28.09.2015 29.09.2015 Møtested: Domstoladministrasjonen, BorgEid Møtetid: 10:00-16:00 & 09:00 14:30 Styremøte for DAs styre og varamedlemmer Dag 1: Avdelingsdirektør OPE Anne Marie

Detaljer

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett.

Styreprotokoll. I tilknytning til styremøtet ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforeningen 28. april i Høyesterett. Styreprotokoll 201400012-6 Møtedato: 28.-29. april 2014 Møtested: Oslo tinghus Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby sak 25-31 Styremedlem Kim Dobrowen sak 25-33

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett

Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen. Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett Årsrapport for alminnelige domstoler og Finnmarkskommisjonen 2010 Årsrapport til Domstoladministrasjonen for Jæren tingrett 1 Domstolens saksavvikling og forklaringer til forretningsstatistikken Jæren

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/686-1 Klager over avslag på søknader om tilgang til domstolenes elektroniske pressesider Vedlegg:

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim

Styreprotokoll. Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styreprotokoll 201300012-4 Møtedato: 18. mars 2013 Møtested: Domstoladministrasjonen, Trondheim Styret: Forfall: Fra administrasjonen: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Magni

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans). Domstolene dømmer både i sivile saker

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2009 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2009 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 UTFALLET VED ANKE

Detaljer

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT

Å R S M E L D I N G HÅLOGALAND LAGMANNSRETT HÅLOGALAND LAGMANNSRETT Å R S M E L D I N G 2 1 Tinghuset i Tromsø ligger nord i sentrum like ved Tromsøbrua, og ble tatt i bruk i mars 3. Tinghuset har et bruksareal på ca. 5 m 2 og består av torgrom/vrimlehall,

Detaljer

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009

BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 BORGARTING LAGMANNSRETT ÅRSMELDING FOR 2009 Forord Borgarting lagmannsrett legger nå for åttende gang frem sin årsmelding for året 2009. For første gang vil årsmeldingen bare være å finne elektronisk.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 1. juli 2015 avsa Høyesterett kjennelse i HR-2015-01406-A, (sak nr. 2015/242), straffesak, anke over kjennelse, A (advokat Marius O. Dietrichson) S T E M M E G I V N I N G : (1)

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/52-1 Sammenslåing av Bergen og Nordhordland tingretter og Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg tingretter

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 19. 20. september 2011. DA, Trondheim. Styreleder Karl Arne Utgård

STYREPROTOKOLL. Styremøte 19. 20. september 2011. DA, Trondheim. Styreleder Karl Arne Utgård 201100012-10 STYREPROTOKOLL Styremøte 19. 20. september 2011 DA, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby deltok på sak 48-49, 51-57 Styremedlem

Detaljer

Domstolene i Norge 2007

Domstolene i Norge 2007 Domstolene i Norge 2007 Innhold Innledning Domstolene 2007 Styret i 2007... 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet... 4 De alminnelige domstolenes oppgaver 4 Kart domstolene... 6 Jordskifterettane

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2011

Domstolene i Norge. Årsmelding 2011 Domstolene i Norge Årsmelding 2011 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 6 Domstolenes rolle i samfunnet 6 De alminnelige

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2011 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

De alminnelige domstolene består av tre instanser:

De alminnelige domstolene består av tre instanser: DOMSTOLENE OG RETTSPLEIEN I NORGE DOMSTOLENE I NORGE DOMSTOLENE I NORGE SIDE 3 De alminnelige domstolene består av tre instanser: Høyesterett, lagmannsrettene (andre instans) og tingrettene (første instans).

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

Styreprotokoll. Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Berit Brørby

Styreprotokoll. Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Berit Brørby Styreprotokoll Websak:14/483 Møtedato: 17. november 2014 Møtested: Lillestrøm Deltakelse: Forfall Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Carl I. Hagen Styremedlem

Detaljer

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014.

Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014. En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. Kristiansand tingrett ÅRSMELDING FOR 2014 En kortfattet oversikt over virksomheten i Kristiansand tingrett i 2014. 1. Generelt om domstolen Kristiansand tingrett er en av Norges største tingretter. Embetsdistriktet

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsmelding 2013

DOMSTOLENE I NORGE. Årsmelding 2013 DOMSTOLENE I NORGE Årsmelding section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 8 Domstolenes rolle i samfunnet 8 De alminnelige

Detaljer

Arbeidsretten. Virksomhet. FORORD s. 2 NOEN NØKKELTALL s. 3

Arbeidsretten. Virksomhet. FORORD s. 2 NOEN NØKKELTALL s. 3 Arbeidsretten Virksomhet i 2005 Innholdsoversikt FORORD s. 2 NOEN NØKKELTALL s. 3 1. KORT OM ARBEIDSRETTENS VIRKEOMRÅDE s. 4 2. ARBEIDSRETTENS MEDLEMMER OG PERSONALE s. 6 3. SAKER OG SAKSBEHANDLING s.

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2008

Domstolene i Norge. Årsmelding 2008 Domstolene i Norge Årsmelding 2008 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Dette er domstolane 7 Domstolane si rolle i samfunnet 7 Oppgåver i dei alminnelege domstolane

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2014 PORTRETTET Sven Marius Urke S. 20-24 NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5 Rekordmange tvistemål, s. 12-13 1 LEDER RESSURSER Domstolstatistikken for 2013 viser

Detaljer

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser.

Tilståelsesrabatt. Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. Tilståelsesrabatt Oppfølgingsundersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser. 22. oktober 2010 Sammendrag Straffeloven av 1902 fikk i 2001 en egen bestemmelse om strafferabatt ved uforbeholden

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Dersom det er behov for hjelp til utfylling

Detaljer

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING

SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING SKJEMA FOR BEGJÆRING OM GJENÅPNING Utfylt skjema med eventuelle vedlegg sendes til: Kommisjonen for gjenopptakelse av straffesaker Postboks 8026 Dep N-0030 Oslo Hvis du trenger hjelp til utfylling av skjemaet,

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI - BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2010 6 SAKSTYPER - STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

Justis- og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo OPPGAVER FRA DOMSTOL TIL KOMMUNE. 1. Innledning

Justis- og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep. 0030 Oslo OPPGAVER FRA DOMSTOL TIL KOMMUNE. 1. Innledning Justis- og Beredskapsdepartementet Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref 14/794 - DRU Vår ref. 201400145-2 Saksbehandler GL/KB/KK Dato 13.03.2014 OPPGAVER FRA DOMSTOL TIL KOMMUNE 1. Innledning Det vises

Detaljer

Styreprotokoll. Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Drammen Tinghus, Biblioteket 3 et. Møtetid: 10:00-16:00

Styreprotokoll. Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Drammen Tinghus, Biblioteket 3 et. Møtetid: 10:00-16:00 Styreprotokoll Møtedato: 20.04.2015 Møtested: Drammen Tinghus, Biblioteket 3 et. Møtetid: 10:00-16:00 Program kl 1000 Møtestart kl 1200 Lunsj i møte kl 1430 Omvisning i Drammen Tingrett kl 1500 Møte med

Detaljer

Borgarting Lagmannsrett. Årsmelding 2013

Borgarting Lagmannsrett. Årsmelding 2013 Borgarting Lagmannsrett Årsmelding 2013 2 Innhold: Innledning side 4 Førstelagmannen har ordet side 5 Organisasjon og bemanning side 6 Saksavvikling og statestikk side 7 Kompetansearbeid side 8 Rettsmekling

Detaljer

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET FORSLAG OM ENDRING AV VERNETINGSREGLENE FOR MORTIFIKASJONSSAKER

JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET FORSLAG OM ENDRING AV VERNETINGSREGLENE FOR MORTIFIKASJONSSAKER I JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENTET Høringsnotat Lovavdelingen november 2007 Snr. 200703563 EP HCH/KVM FORSLAG OM ENDRING AV VERNETINGSREGLENE FOR MORTIFIKASJONSSAKER 1. Innledning 2 2. Gjeldende rett - dagens

Detaljer

Domstolene i Norge 2006

Domstolene i Norge 2006 Domstolene i Norge 2006 Innhold Styrelederen... 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet... 3 De alminnelige domstolenes oppgaver... 4 Kart over domstolene i Norge... 6 Jordskifterettane sine

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2002 KATEGORI 06.20 RETTSVESENET

ÅRSRAPPORT 2002 KATEGORI 06.20 RETTSVESENET ÅRSRAPPORT 2002 KATEGORI 06.20 RETTSVESENET 1 INNLEDNING Domstolene er en av de tre statsmakter. Domstolene skal i sin dømmende virksomhet behandle de straffesaker og sivile saker som bringes inn for retten.

Detaljer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer

Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Skal ligge på intranett/internett Nedre Romerike tingrett 3. mars 2014 Retningslinjer for rettens behandling av saker etter barneloven om hvem av foreldrene barnet skal bo sammen med, samvær, med mer Orientering

Detaljer

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013

Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett. Skedsmo Rådhus Januar 2013 Møte med meddommerne i Nedre Romerike tingrett Skedsmo Rådhus Januar 2013 Temaer som behandles Om rettssystemet og Nedre Romerike tingrett Meddommernes rolle/oppgaver Valg til meddommerutvalget Dommeres

Detaljer

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2

1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 ÅRSRAPPORT 2012 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 2. BARNESAKKYNDIG KOMMISJON... 2 2.1 Antall saker... 2 2.2 Behandlede saker... 2 2.3 Saksbehandlingstid... 3 2.4 Oppdragsgivere... 3 2.5 Eksterne henvendelser...

Detaljer

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim

Domstolledermøtet. 9. - 11. mai. Trondheim Domstolledermøtet 2007 p r o g r a m 9. - 11. mai Trondheim Tvistelovsdagen 2007 Domstollederes ansvar for forberedelse til ny tvistelov Nova Hotel kurs og konferanse Onsdag 9. mai Kl 09.00 10.30 Registrering

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Reidar Bruli Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1231-3 Styrke IKT-området i DA Direktørens sakssammendrag: Det er to grunner for å styrke IKT-området i

Detaljer

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR

BERGEN TINGHUS - 80 ÅR ÅRSMELDING 2 3 Bergen tingrett HORDALAND Sorenskriver Kari Johanne Bjørnøy Krav til domstolene BERGEN TINGHUS - 80 ÅR Domstolene skal være uavhengige. De skal sikre og fremme rettssikkerhet og verne om

Detaljer

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004

TILSTÅELSESRABATT. En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 TILSTÅELSESRABATT En oppfølgende undersøkelse om domstolenes bruk av strafferabatt ved tilståelser basert på undersøkelse i 2004 Domstoladministrasjonen februar 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1 Innledning...3

Detaljer

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN

DOMSTOL ADMINISTRASJONEN DOMSTOL ADMINISTRASJONEN NOTAT Bestemmelser om valg av lagrettemedlemmer og meddommere. Innledning Det er domstolleder som bestemmer antallet medlemmer i utvalgene, og som fordeler dette antallet mellom

Detaljer

Årsmelding 2013 Innhold

Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013 Innhold Årsmelding 2013... 1 Historie... 2 Litt mer historie:... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 3 Lokalisering... 4 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 5 Økonomi... 5

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2003

DOMSTOLENE I NORGE 2003 DOMSTOLENE I NORGE 2003 8 Innhold Innledning Domstolene 2003 2 Dette er domstolene 3 Domstolenes rolle i samfunnet 3 Illustrasjoner domsogn og lagdømme 3 Domstolenes oppgaver 4 Domstolenes virksomhet 5

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, (advokat Kjetil Krokeide) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 23. oktober 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-01841-A, (sak nr. 2008/1096), straffesak, anke over dom, Den offentlige påtalemyndighet (statsadvokat Per Egil Volledal) mot A (advokat

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2013. Unni Sandbukt. s. 19-21. FLERE KREVER SAK VED JORDSKIFTERETTENE s. 6-7. Barnebortføringssaker, s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2013. Unni Sandbukt. s. 19-21. FLERE KREVER SAK VED JORDSKIFTERETTENE s. 6-7. Barnebortføringssaker, s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2013 Portrettet Unni Sandbukt s. 19-21 FLERE KREVER SAK VED JORDSKIFTERETTENE s. 6-7 Barnebortføringssaker, s. 15 1 Leder VALG Stortingsvalget nærmer seg. DA har

Detaljer

DISPENSASJONS- OG KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET

DISPENSASJONS- OG KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET Side 1 av 11 Utskriftsvennlig versjon ÅRSRAPPORT 2005 DISPENSASJONS- OG KLAGENEMNDA FOR BEHANDLING I UTLANDET Forord Dispensasjons- og klagenemnda har i 2005 hatt et år med moderat inngang av klagesaker.

Detaljer

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan

NOTAT. 2. Plan- og bygningslovens bestemmelser om ekspropriasjon etter reguleringsplan NOTAT Oslo, 14. oktober 2014 Ansvarlig advokat: Terje Bjørndahl Til: Fra: Leangentravets Eiendom AS VEDR EKSPROPRIASJON AV TOMTER FOR TRAVBANE PÅ ORKDAL 1. Innledning Vi er blitt bedt om å foreta en vurdering

Detaljer

Ankeordningen for saker behandlet i jordskifteretten Nordfjord 3. og 4. april 2013 Per Kåre Sky

Ankeordningen for saker behandlet i jordskifteretten Nordfjord 3. og 4. april 2013 Per Kåre Sky Ankeordningen for saker behandlet i jordskifteretten Nordfjord 3. og 4. april 2013 Per Kåre Sky Disposisjon: Kort gjennomgang av jordskifteloven kapittel 7 Rettsmiddel Noen konkrete eksempler 1 Ankeordningen

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014 DOMSTOLENE I NORGE Årsrapport Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Beretning 5 Beretning 7 Domstoladministrasjonen 8 Domstoladministrasjonens styre 8 DEL II: Om virksomheten og hovedtall 11 Dette

Detaljer

Årsmelding 2014 Innhold

Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014 Innhold Årsmelding 2014... 1 Historie... 2 Ankedomstol for tingretter og jordskifteretter... 2 Lokalisering... 3 Lagmannsrettens hus, Eidsvoll... 4 Økonomi... 4 Ansatte... 4 Dommere...

Detaljer

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN?

RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? RETTSMEKLING TVISTELØSNING FOR FREMTIDEN? INNLEDNING Siden 1. januar 1997 har et prøveprosjekt om rettsmekling vært utprøvd ved Tønsberg byrett, Agder lagmannsrett, Nordmøre herredsrett, Salten herredsrett,

Detaljer

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING

Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING Eidsivating lagmannsrett ÅRSMELDING 2012 1 INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING 3 OPPRETTELSEN 3 GEOGRAFI BEFOLKNING JURISDIKSJON 4 ANSATTE I 2012 6 SAKSTYPER STATISTIKK BEHANDLINGSTID 9 LAGMANNSRETTENS KOMMENTARER

Detaljer

Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d.

Når tilregnelighet går under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet. Pål Grøndahl, ph.d. Når tilregnelighet går "under radaren hvem er skyldig? Gjenopptakelseskommisjonens praksis ved spørsmål om utilregnelighet Pål Grøndahl, ph.d. Ulf Stridbeck, Professor, Juridisk fakultet HELSE SØR-ØST

Detaljer

Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009

Nedre Romerike tingrett. Årsrapport 2009 Nedre Romerike tingrett Årsrapport 2009 Innhold Goliat - Norges høyeste tre - på Setskog i Aurskog-Høland kommune. På sitt høyeste regner man at det har vært opp mot 47 m, men det er fortsatt 40 m. På

Detaljer

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang

Eksamen 2013 JUS242 Rettergang Eksamen 2013 JUS242 Rettergang DEL II Spørsmål 1 Overordnet spørsmål er om det foreligger tilstrekkelig fare for bevisforspillelse etter strpl. 184, jf. 171 (1) nr. 2 Loven krever at det er nærliggende

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i

NORGES HØYESTERETT. Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i NORGES HØYESTERETT Den 9. februar 2011 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Matningsdal, Bårdsen og Normann i HR-2011-00291-U, (sak nr. 2011/129), sivil sak, anke over kjennelse: Prosjekt

Detaljer

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren

Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato. Høring - felles ordning for varsling om kritikkverdige forhold i virksomhetene i justissektoren Justis- og beredskapsdepartementet v/ Plan- og administrasjonsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 201300318- Ingrid Olsen/Gunvor Løge 26.09.2013 Høring - felles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 040 Arkivsaksnr.: 10/7 DELEGASJONSSAKER Rådmannens forslag til vedtak: De fremlagte sakene avgjort av administrasjonen tas til orientering. Saken

Detaljer

Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Årsrapport til Domstoladministrasjonen Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2008 1.1 Domstolens

Detaljer

Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky. Gulating jordskifteoverrett 1

Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky. Gulating jordskifteoverrett 1 Hovedtrekkene i ny jordskiftelov Eiendomskonferansen, Solstrand 12. oktober 2015 Per Kåre Sky Gulating jordskifteoverrett 1 Disposisjon 1) Endringer i lovens struktur mv. 2) Nye jordskiftevirkemidler 3)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16.

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/457 VALG AV MEDDOMMERE TIL ALSTAHAUG TINGRETT 2013-16. Rådmannens innstilling: Valgnemnda vil fremme innstilling i saken. Bakgrunn: Kommunene

Detaljer

Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker

Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Årsrapport 2009 Fylkesnemndene for Barnevern og Sosiale saker Innhold 1 Organisasjon... 3 1.1 Bemanning i fylkesnemndene... 3 2 Formål... 4 2.1 Utvalgene... 5 2.2 Barnets talsperson... 5 3 Måloppnåelse

Detaljer

STYREPROTOKOLL STYREMØTE 21. MAI 2003 I TRONDHEIM

STYREPROTOKOLL STYREMØTE 21. MAI 2003 I TRONDHEIM STYREPROTOKOLL STYREMØTE 21. MAI 2003 I TRONDHEIM Til stede: Styrets medlemmer: Styreleder Ingeborg Moen Borgerud, nestleder Erik Elstad, Jan Fougner, Kjersti Graver og Anne S. Nordmo Styrets mer: Kari

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte mandag 13. mars 2006 Haugesund

STYREPROTOKOLL. Styremøte mandag 13. mars 2006 Haugesund 200600079-5 STYREPROTOKOLL Styremøte mandag 13. mars 2006 Haugesund Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Jan Fougner Styremedlem Kjersti Graver Styremedlem Ole Henrik

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. juni 2008 Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll

STYREPROTOKOLL. Styremøte 16. juni 2008 Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll 200800011-8 STYREPROTOKOLL Styremøte 16. juni 2008 Øvre Romerike tingrett, Eidsvoll Til stede: Forfall: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Anne Austbø Styremedlem Ove Einar

Detaljer

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2)

FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskriften) Side 1 av 6 FOR 2007-12-21 nr 1605: Forskrift til tvisteloven (tvistelovforskrift2) DATO: DEPARTEMENT: AVD/DIR: PUBLISERT: IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen?

Hvordan finne fram i Oslo tingrett. domstolsverdenen? Hvordan finne fram i Oslo tingrett domstolsverdenen? SKUP 21.3.2015 Hva er utfordringene? Hvorfor er det ugreit? Vanskelig regelverk 66 tingretter og 6 lagmannsretter Mye skjønn ulik praksis De viktigste

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 31. januar 3013 truffet vedtak i Sak nr: 97/12 (arkivnr: 201200863-11) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra advokat A på vegne

Detaljer

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014

Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 NORD-TROMS JORDSKIFTERETT Juss i beitefeltet Fagdag på Finnsnes 18.11.2014 Jordskifterettens virkemidler i forbindelse med konflikter i beitefeltet Liv Nergaard jordskifterettsleder Jordskifterettens virkemidler

Detaljer

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013

Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 2010 til 2012 samt forventet utvikling i 2013 Møtedato: 27. mars 214 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Nils Bie Normann, 75 51 29 81 Bodø, 14.3.214 Styresak 38-214 Kostnadsutvikling for pasientreiseområdet 21 til 212 samt forventet utvikling i 213

Detaljer

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter

Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av tingretter og jordskifteretter Dato 28.3.2014 Oppsummering av domstollederes synspunkter på sammenslåing og samlokalisering av er og jordskifteretter 1. Sammenslåinger 1.1 Førsteinstansdomstolene i de alminnelige domstolene Dagens førsteinstansdomstoler

Detaljer

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie

AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie 20. februar 2009 AFI-forum Arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie Disposisjon NAV - Mål og resultater Status for reformarbeidet Finanskrisen og konsekvenser for NAV Prioriteringer it i og tiltak i 2009

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014

ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 ÅRSBERETNING FOR ADVOKATBEVILLINGSNEMNDEN 2014 Advokatbevillingsnemndens sammensetning Advokatbevillingsnemndens virksomhet og sammensetning følger av domstolloven 226. Nemndens sammensetning har i 2014

Detaljer

1. Innledning... 2 1.1 Arbeidsgruppens mandat, sammensetning og arbeid... 2 1.1.1 Mandatet... 2 1.1.2 Sammensetning... 3 1.1.3 Gruppens arbeid...

1. Innledning... 2 1.1 Arbeidsgruppens mandat, sammensetning og arbeid... 2 1.1.1 Mandatet... 2 1.1.2 Sammensetning... 3 1.1.3 Gruppens arbeid... 1. Innledning... 2 1.1 Arbeidsgruppens mandat, sammensetning og arbeid... 2 1.1.1 Mandatet... 2 1.1.2 Sammensetning... 3 1.1.3 Gruppens arbeid... 3 1.2 Sammendrag... 3 2. Grunnleggende utgangspunkter for

Detaljer

Høring NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Høring NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer Justis- og beredskapsdepartementet postmottak@jd.dep.no Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 13/4482 2001300354 Solveig Moen 1.10.2013 Høring NOU 2013:9 Ett politi - rustet til å møte fremtidens utfordringer

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Gruvekroa Møtedato: Torsdag 06.11.2014 Tid: kl 08.30 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET Formannskapet møter kl 08.30 for behandling av sak 55/14. Kl 09.00 12.00 blir det arbeidsmøte

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE

RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE RETNINGSLINJER FOR SAMTALEPROSESS I FYLKESNEMNDENE 1. Tilbud om samtaleprosess Fylkesnemnda skal på ethvert trinn av saken vurdere å gi sakens parter tilbud om samtaleprosess, med mindre hensynet til barnets

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 10. desember 2015 truffet vedtak i Sak nr: 15-073 (arkivnr: 15/1044) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på dommerfullmektig B ved X tingrett. Unni Sandbukt

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i

NORGES HØYESTERETT. Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i NORGES HØYESTERETT Den 1. desember 2015 ble det av Høyesteretts ankeutvalg bestående av dommerne Skoghøy, Indreberg og Bårdsen i HR-2015-02400-U, (sak nr. 2015/1948), sivil sak, anke over kjennelse: Staten

Detaljer