Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo."

Transkript

1 Styreprotokoll Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Carl I. Hagen Styremedlem Kristin Lande Styremedlem Rolf Selfors Varamedlem Randi Birgitte Bull Forfall: Fra administrasjonen: Styremedlem Elisabeth Stenwig (deltok på møte med Stortingets justiskomité) Direktør Sven Marius Urke Avdelingsdirektør KOMP Kari Berget Avdelingsdirektør ØKE Jann Ola Berget Avdelingsdirektør OPE Anne Mari Borgersen Avdelingsdirektør SERV Kersti Fjørstad Avdelingsdirektør KOMM Erling Moe Avdelingsdirektør JORD Solveig Moen Avdelingsdirektør IKT Olav B. Aasen Styresekretær Camilla Barø I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Besøksadresse Dronningensgt. 2 Telefon Telefaks Brukerstøtte Organisasjonsnr E-post

2 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 2 av 9 Sakliste Saksnr. Arkiv Tittel 14/1 Protokoll 9. desember /2 Direktøren orienterer: Hamarsaken Orientering fra møte justisministeren DAs rolle ved offisielle anledninger 14/3 Styreleder orienterer: 14/4 Saksavviklingsstatistikken for orienteringssak 14/5 Regnskap for domstolene og DA vedtakssak 14/6 Anvendelse av mindreforbruk for domstolene og DA vedtakssak 14/7 Føringer og prioriteringer for de fremtidige kompetanseløp - drøftingssak 14/8 Kvalitetsutvikling i domstolene - vedtakssak 14/9 Status i prosjektet "Fremtidig domstolstruktur i Oslo-regionen" - orienteringssak. 14/10 Møte med Justiskomiteen forslag til program - drøftingssak 14/11 Dommermøte for jordskifte 2014 utvikling av fagprogram 14/12 Sykefravær i domstolene og DA i orienteringssak 14/13 Deltagelse på grunnlovsarrangement på Eidsvoll og avklaring om representasjon ved offentlige arrangement orienteringssak 14/14 Eventuelt

3 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 3 av 9 Protokoll Sak: DA STY14 sak 1 Godkjenning og underskriving av protokollen fra styremøtet 9. desember 2013 Protokollen fra styremøtet fra 9. desember 2013 er godkjent ved sirkulasjon. Direktøren orienterer Sak: DA STY14 sak 2 Hamar-saken DAs styre ble orientert om status i Hamar-saken. Når det gjelder spørsmål om dekning av domstolleders tap og eventuell erstatning, er aktuelle dokumenter oversendt JD. JD vil med basis i oversendte dokumenter og drøfting ta stilling til innholdet i saken og deretter komme tilbake til DA. Orientering om møte med justisministeren Justisminister Anders Anundsen besøkte Domstoladministrasjonen 28. januar Statsråden er særlig opptatt av samarbeid i sektor. Dette gjelder særlig samhandling i straffesakskjeden. I tillegg er statsråden opptatt av en mer effektiv behandling av asylsaker i forvaltningen og i domstolene. DA avventer et brev fra departementet om strukturendringer i domstolene, men legger til grunn at det på dette tidspunkt ikke vil bli satt ned et Struktur II utvalg. DAs rolle ved offisielle anledninger Administrasjonen har bedt Stortinget om at DAs styre får delta på den offisielle åpningen av Grunnlovsjubileet på Eidsvoll 16. februar, slik styret har bedt om. Stortinget har svart negativt på dette, med begrunnelse at protokollen for offisielle arrangement ikke gir anledning til dette. Administrasjonen har fulgt opp overfor Stortinget om en vurdering av DAs rolle ved offisielle arrangement. Administrasjonen kommer tilbake til saken når ytterligere avklaringer er foretatt. Vedtak for orienteringssakene: Styreleder orienterer Sak: DA STY14 sak 3 Grunnlovsjubileet og domstolenes rolle Til neste år er det 200 års jubileum for domstolene, og det er naturlig at det skjer en markering i den anledning. Det er også ønskelig at jubileet markeres lokalt i domstolene. Det tas sikte på å gi en markering på domstolledermøtet i mai og i forbindelse med Åpen dag i domstolene i oktober. Vedtak for orienteringssaken:

4 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 4 av 9 Ordinære saker Sak: DA STY14 sak 4 Tittel: Saksavviklingsstatistikken for 2013 Type sak: orienteringssak Antall saker som bringes inn for Høyesterett har de senere år vært økende. I 2013 var antall innkomne saker noe høyere enn året før. Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett til ankeforhandlingen avholdes ligger stabilt på et tilfredsstillende nivå, med rundt fire måneder i straffesaker og sju måneder i sivile saker. I lagmannsrettene økte gjennomsnittlig saksbehandlingstid for anker over dom i sivile saker, mens saksbehandlingstiden gikk ned i straffesaker. Samlet klarte ikke lagmannsrettene i 2013 å nå målet for saksbehandlingstider, verken i de sivile sakene (seks måneder) eller i straffesakene (tre måneder). Saksbehandlingstiden for tvistesaker i førsteinstansdomstolene har vært stabil rundt 5 måneder de siste årene, og var på 5,1 måneder i Samlet er tingrettene fortsatt innenfor målet for saksbehandlingstid, men det er et økende antall førsteinstansdomstoler som er utenfor målsettingen på seks måneder i 2013 enn i I straffesakene var saksbehandlingstiden svakt økende både i enedommersaker og i meddomsrettssaker. I 2013 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på hhv 0,5 og 2,9 mnd. I enedommersakene var alle domstolene innenfor målsettingen på én måned i Et økende antall tingretter er nå utenfor målsetningene om saksbehandlingstid på tre måneder i meddomsrettssakene i 2013, sammenlignet med Saksinngang og beholdning av tvistesaker ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå. Saksinngang av enedommersaker og meddomsrettsaker øker også, og i 2013 rundet man for første gang innkomne enedommersaker (50 772). Saksveksten fra 2012 til 2013 tilsvarer et ressursbehov tilsvarende Drammen tingrett (ca.13 dømmende årsverk og 17 saksbehandlerårsverk). Saksavvikling og saksbehandlingstid i jordskifteoverrettene er fortsatt tilfredsstillende, og de anses å være à jour med så vidt få foreliggende saker. I jordskifterettene er gjennomsnittsalderen for avsluttede saker fortsatt høy, og det er økende saksinngang til jordskifterettene. Antallet behandlete saker økte markant i 2013, noe som har medført en noe redusert beholdning sammenlignet med 2012.

5 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 5 av 9 Sak: DA STY14 sak 5 Tittel: Regnskap for domstolene og DA 2013 Type sak: vedtakssak Styret er forelagt årsregnskapet for 2013 på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. Styret vedtar årsregnskapet for 2013 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Som innstilt Sak: DA STY14 sak 6 Tittel: Anvendelse av mindreforbruk for domstolene og DA 2013 Type sak: vedtakssak Styret ble forelagt forslag til anvendelse av mindreforbruk fra 2013 på kap 410, 411 og 413. Styret vedtar forslagene til anvendelse av mindreforbruk fra 2013 på kap 410, 411 og 413. Sak: DA STY14 sak 7 Tittel: Føringer og prioriteringer i fremtidige kompetanseløp Type sak: drøftingssak Styret har blitt orientert om det pågående arbeidet med `Føringer og prioriteringer i de fremtidige kompetanseløp`. Videre har Styret drøftet flere konkrete områder som vil kunne ha innvirkning på administrasjonens føringer og prioriteringer i de fremtidige kompetanseløpene for alle medarbeidergrupper i domstolene og DA. Styrets drøfting danner grunnlag for endelig vedtak i neste styremøte. Til drøfting jamfør spørsmålene i pkt. 5 og 6. Innspill fra styret tas med i det videre arbeidet med saken.

6 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 6 av 9 Sak: DA STY14 sak 8 Tittel: Kvalitetsutvikling i domstolene Type sak: vedtakssak DA satte i 2012 ned et "Kvalitetsprosjekt" med medlemmer både fra domstolene og DA. Arbeidet ble ferdigstilt i august Prosjektgruppen har utviklet et digitalt rammeverk som kan benyttes av alle domstoler i et systematisk kvalitetsarbeid. Rammeverket har fått navnet KRUT som står for KvalitetsRammeverk for UTvikling. Rammeverket bygger på de samme prinsipper som andre kvalitetsrammeverk, men er forankret i norske domstoler sine verdier. Kvalitetsrammeverket blir gjort tilgjengelig for domstolene på det nye intranettet våren I tillegg etableres det et prosjekt som får ansvaret for å fokusere på kvalitetsutvikling generelt sett og prøve ut rammeverket i noen pilotdomstoler. Styret ble orientert om leveransen fra prosjektet og administrasjonens forslag til videre arbeid med systematisk kvalitetsutvikling. Styret slutter seg til at det er opp til administrasjonen å ta stilling til den fremtidige forvaltning av kvalitetsrammeverket. Dette må sees i relasjon til erfaringer som gjøres i pilotperioden. Saken utsettes til styremøtet 17. mars Sak: DA STY14 sak 9 Tittel: Status i prosjektet "Fremtidig domstolstruktur i Oslo-regionen" Type sak: Orienteringssak Oslo-regionen forventes å få den sterkeste befolkningsveksten i landet de nærmeste årene. SSBs prognoser viser at befolkningsveksten i regionen samlet vil ligge opp mot 30 % frem mot Domstoladministrasjonen (DA) har satt i gang en bred og prinsipiell vurdering av framtidig domstolstruktur i første instans i Osloregionen. Det ble 2. halvår 2011 etablert et prosjekt med representasjon fra alle berørte domstoler, arbeidstakerorganisasjonene og Den norske dommerforening, samt hovedverneombud for de alminnelige domstolene. De har anslått fremtidig saksmengde, bemanningsbehov og alternative modeller for inndeling for å møte utfordringene befolkningsveksten vil gi. Prosjektet mener det ikke er naturlig at dette prosjektet skal ta inn over seg de forslag som nå ligger i regjeringsplattformen når det gjelder særdomstoler, forvaltningsdomstoler mv. Dette både ut fra tidspunktet for fremleggelse av plattformen opp mot varigheten på arbeid, og fordi de spørsmål som reises også er av stor betydning for andre enn domstolene i Oslo-regionen og det er således ikke naturlig at dette er spørsmål som skal besvares innenfor rammen av dette arbeidet. Prosjektet tar sikte på å sluttføre arbeidet i løpet av første tertial Styret tar saken til orientering.

7 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 7 av 9 Saken utsettes til styremøtet 17. mars Sak: DA STY14 sak 10 Tittel: Dommermøte for jordskiftedomstolene mars 2014 utvikling av fagprogram Type sak: orienteringssak Dommermøte for jordskiftedomstolene arrangeres mars 2014 i Trondheim. Temaet for årets dommermøte er innføring i ny jordskiftelov og den røde tråden i fagprogrammet er utfordringer og muligheter. Sak: DA STY14 sak 11 Tittel: Sykefraværet i domstolene og DA i 2013 Type sak: orienteringssak Totalt sykefravær for domstolene i perioden kvartal 2013, viser at domstolene ligger på 4,4 %, som er 0,6 prosentpoeng bedre enn maksimumsmålet for det totale sykefraværet på 5,0 %. Den differensierte oversikten, viser et lavere sykefravær for dommere både innenfor de alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene sett opp mot saksbehandlere/ingeniører og administrativt personell. For Domstoladministrasjonen (DA) ligger det totale sykefraværet på 4,2 %, noe som er 0,8 prosentpoeng under maksimumsmålet på 5 %. I DA er ingen sykefravær i 2013 oppgitt å være arbeidsrelatert. Alt sykefravær i DA blir tett fulgt opp av nærmeste leder, OPE og NAV der dette er nødvendig. Tilrettelegging av arbeidet skjer fortløpende etter behov. I forbindelse med oppfølgingen av langtidsfravær, benytter DA tjenester fra bedriftshelsetjenesten i den grad det anses som nødvendig. DA legger stor vekt på forebyggende aktiviteter av ulik karakter, og det gjennomføres en rekke sosiale tiltak, som skal bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø.

8 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 8 av 9 Sak: DA STY14 sak 12 Eventuelt Carl I. Hagen fremmet følgende sak: Styret viser til direktørens redegjørelse fra møtet med justisministeren og ber direktøren fremme en sak til styret om hvorledes DA kan arbeide videre med et konkret forslag til endringer av strukturen i første instans som kan fremsendes til Justisdepartementet for vurdering. Administrasjonen kommer tilbake til styret med et forslag til hvordan det skal arbeides videre med saken.

9 Styreprotokoll 10. februar 2014 Side 9 av 9 Protokollen godkjent: Bård Tønder Magni Elsheim Carl I. Hagen Styreleder nestleder Rolf Selfors Kristin Lande Kim Dobrowen Ove Einar Engen Berit Brørby Randi Birgitte Bull Sett: Elisabeth Stenwig

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-16 STYREPROTOKOLL Styremøte 21. november 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-18 STYREPROTOKOLL Styremøte 12. desember 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede på telefon: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014 DOMSTOLENE I NORGE Årsrapport Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Beretning 5 Beretning 7 Domstoladministrasjonen 8 Domstoladministrasjonens styre 8 DEL II: Om virksomheten og hovedtall 11 Dette

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012 Portrettet Per Kåre Sky s. 31 33 TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. 9 Leder Grunn til å være stolt Dette skrives i 22. julirettssakens

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-10 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2014 PORTRETTET Sven Marius Urke S. 20-24 NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5 Rekordmange tvistemål, s. 12-13 1 LEDER RESSURSER Domstolstatistikken for 2013 viser

Detaljer

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20 Innholdsfortegnelse Høringsbrev... 4 Høringsnotat... 6 Høyesterett... 17 Hålogaland lagmannsrett... 18 Asker og Bærum tingrett... 20 Brønnøy tingrett - dommerne... 21 Brønnøy tingrett - saksbehandlerne...

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/10 Møtedato/tid: 07.03.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1

STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 STRATEGISK PLAN 2014 2020 1 INNHOLD 3 Forord 4 Samfunnsoppdraget 5 Målsettinger 6 Strategiområder 6 A. Saksvekst og kompleksitet 7 B. Rettspolitiske utfordringer 7 C. Digital fornying 7 D. Kvalitet og

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

Inga Bejer Engh PORTRETTET. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I DOMSTOLENE s. 4-6. Sterk vekst i barnesaker i domstolene s. 8-9 S. 19-21

Inga Bejer Engh PORTRETTET. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I DOMSTOLENE s. 4-6. Sterk vekst i barnesaker i domstolene s. 8-9 S. 19-21 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2014 PORTRETTET Inga Bejer Engh S. 19-21 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I DOMSTOLENE s. 4-6 Sterk vekst i barnesaker i domstolene s. 8-9 1 LEDER NORTHUG En av de mest

Detaljer

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006

Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Styrets medlemmer og varamedlemmer til orientering Deres ref: Vår ref: Oslo, 31. august 2006 Innkalling til styremøte 4-2006 - 7. september 2006 Vi innkaller med dette til styremøte på SIFO Torsdag 7.

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Arne Ringnes PORTRETTET. SNUBLETRÅDER I RETTSPROSESSEN s. 6-7. Nye saksbehandlingssystemer i domstolene, s. 16-17 S. 19-21

Arne Ringnes PORTRETTET. SNUBLETRÅDER I RETTSPROSESSEN s. 6-7. Nye saksbehandlingssystemer i domstolene, s. 16-17 S. 19-21 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2014 PORTRETTET Arne Ringnes S. 19-21 SNUBLETRÅDER I RETTSPROSESSEN s. 6-7 Nye saksbehandlingssystemer i domstolene, s. 16-17 1 LEDER HØYESTERETT I siste statsråd

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde:

Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde: Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE

KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE KOMMUNEREFORMEN - OPPFØLGING I RINGERIKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 14/2628 Arkiv: 026 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato 118/14 Kommunestyret 25.09.2014 Forslag til vedtak: 1. Ringerike kommune er positiv til å

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning?

DAs rapportserie 3/2011. Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Hvordan fungerer domstolenes vitnestøtteordning? Evalueringsrapport fra Bernt Bahr Sorenskriver/Vitnestøttekoordinator i Domstoladministrasjonen Avgitt august 2011 FORORD... 3 OM RAPPORTEN... 4 Sammendrag...

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014

HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS. Årlig melding 2014 HELSEFORETAKENES SENTER FOR PASIENTREISER ANS Årlig melding 2014 Skien, 15.01.2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS

Detaljer

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl.

Sakliste. Møteinnkalling. Oppvekstutvalget. Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. Møteinnkalling Oppvekstutvalget Møtested: Rådhuset, møterom Møterom Gutzeit, 4. etg. Tidspunkt: Torsdag 15.04.2010 kl. 18:00 Eventuelle forfall meldes til Solveig Finstad, telefon 69 30 61 87, eller e-post

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 10/10 Styremøte 10/10 ble avholdt tirsdag 7. desember på Idrettens Hus i Bergen. Møtet startet kl. 16.35 og ble avsluttet kl. 18.45. Navn Tilstede For- Fall Merknad

Detaljer

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.

Saksframlegg. Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011. SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS 11/04/2011 SAK NR 020-2011 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 28.02.11 Forslag til vedtak: Styret

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius

Deltagere : Sigmund Jessen leder John Steinar Lervik nestleder Einar Sivertsen Åse Mastad Vigdis Norbotten Lossius HITRA KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hitra kommune Møtedato/tid : Torsdag 1. mars 2007 kl 10.00 Møtested/lokaler : Hitra helsetun, møterom Skarven. Deltagere : Sigmund

Detaljer