Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Styreprotokoll. Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo"

Transkript

1 Styreprotokoll Møtedato: 11. februar 2013 Møtested: Høyesterett, Oslo Styret: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem Carl I. Hagen Styremedlem Kirsti Ramberg Styremedlem Magne Reiten Styremedlem Elisabeth Stenwig Fra administrasjonen: Direktør Tor Langbach Nestleder/avdelingsdirektør JUR Willy Nesset Avdelingsdirektør ØKE Jann Ola Berget Avdelingsdirektør OPE Anne Mari Borgersen Styresekretær Camilla Barø Merknader: I forbindelse med styremøtet 11. februar 2013, ble det avholdt et møte med Den norske Dommerforening og et møte med Borgarting lagmannsrett. Domstoladministrasjonen Postboks 5678 Sluppen 7485 Trondheim Besøksadresse Dronningensgt. 2 Telefon Telefaks Brukerstøtte Organisasjonsnr E-post

2 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 2 av 9 Sakliste Saksnr. Arkiv Tittel 13/ Protokoll 12. november /2 Direktøren orienterer: Sorenskriversaken Deltakelse i utvalg Åremål direktør i Domstoladministrasjonen 13/3 Styreleder orienterer: Ansettelse av ny direktør i Domstoladministrasjonen Strategisk plan for Domstoladministrasjonen og domstolene 13/ Organisasjonsgjennomgangen i DA - orienteringssak 13/ Disponering av mindreforbruk vedtakssak 13/ Revidert nasjonalbudsjett (RNB) vedtakssak 13/ Saksavviklingsstatisktikken orienteringssak 13/ Regnskap for domstolene vedtakssak 13/ Klage på avslag om adgang til domstolenes pressetjeneste på nett vedtakssak 13/ Regelutvalgets rapport nr. 7 - vedtakssak 13/ Sykefravær i domstolene og DA i orienteringssak 13/ Ny jordskiftelov bekymring for den avsluttende fasen av lovarbeidet - vedtakssak 13/13 Eventuelt Tilrettelegging for meddommere med en hørselsnedsettelse

3 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 3 av 9 Protokoll Sak: DA STY13 sak 1 Godkjenning og underskriving av protokollen fra styremøtet 11. desember 2012 Protokollen fra styremøtet fra 10. desember 2012 er godkjent ved sirkulasjon. Direktøren orienterer Sak: DA STY13 sak 2 Deltakelse i utvalg Direktør Tor Langbach er utnevnt som medlem av et utvalg som skal vurdere straffelovens regler om utilregnelighet og bruken av rettspsykiatrisk sakkyndige i straffesaker. Sorenskriversaken Direktøren orienterte styret om status i den såkalte sorenskriversaken. Åremål direktør i Domstoladministrasjonen Direktør Tor Langbach orienterte styret om at han ikke søker på nytt åremål som direktør i Domstoladministrasjonen. Nåværende åremål utløper i september Vedtak for orienteringssaken: Til orientering. Styreleder orienterer Sak: DA STY13 sak 3 Ansettelse av ny direktør i Domstoladministrasjonen Det er satt i gang en prosess med rekruttering av ny direktør for Domstoladministrasjonen. Søknadsfristen er satt til 13. mars Tilsettingen er tenkt å skje i månedsskiftet april/mai Strategisk plan for Domstoladministrasjonen og domstolene Det er igangsatt et arbeid med revidering av strategisk plan for Domstoladministrasjonen og domstolene. Temaet tas opp på Domstolledermøtet i mai. Vedtak for orienteringssaken: Til orientering.

4 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 4 av 9 Saker Sak: DA STY13 sak 4 Tittel: Organisasjonsgjennomgang i Domstoladministrasjonen Type sak: orienteringssak Direktøren besluttet i 2012 å foreta en organisasjonsgjennomgang i DA. Administrativt Forskningsfond (AFF) har bistått i dette arbeidet. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe med personell fra AFF og tre ansatte fra DA til å gjennomføre en kartlegging av forbedringspunkter og fremtidige utfordringer. Rapporten fra arbeidsgruppe ble levert 17. desember Arbeidet med organisasjonsgjennomgangen vil bli videreført av en intern arbeidsgruppe, ledet av direktøren. Til orientering. Sak: DA STY13 sak 5 Tittel: Disponering av mindreforbruk 2012 Styret ble forelagt forslag til disponering av mindreforbruk fra 2012 på kap 410, 411 og 413. Styret vedtar forslagene om disponering av mindreforbruk fra 2012 på kap 410, 411 og 413. Sak: DA STY13 sak 6 Tittel: DAs innspill til revidert nasjonalbudsjett (RNB) 2013 Type sak: vedtakssak I sammenheng med RNB 2013 vil DA peke på følgende behov: Kapittel 61 Høyesterett o Lønnsøkning for dommere (1,86 mill. kr) Kapittel 410 Tingrettene og lagmannsrettene o Lønnsøkning for dommere (32,35 mill. kr) o Bemanning (23,7 mill. kr) o Prosjektering - Sikkerhet- og adgangskontroll i store tinghus (2,0 mill. kr) Engangsinvesteringer IKT (12,0 mill. kr)

5 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 5 av 9 Styret sluttet seg til forslaget som oversendes JD. Sak: DA STY13 sak 7 Tittel: Saksavviklingsstatisktikken 2012 Type sak: Orienteringssak Antall saker som bringes inn for Høyesterett har de senere år vært økende. I 2012 er antall innkomne saker noe høyere enn året før. Gjennomsnittlig behandlingstid fra saken er innkommet Høyesterett til ankeforhandlingens start økte i 2012 i de sivile sakene, men er for straffesakene på samme nivå som i I lagmannsrettene øker gjennomsnittlig saksbehandlingstid for anker over dom både i sivile saker og straffesaker. Samlet klarte ikke lagmannsrettene i 2012 å nå målsettingene for saksbehandlingstider, verken i de sivile sakene eller i straffesakene. Saksbehandlingstiden for tvistesaker har vært stabil rundt 5 måneder de siste årene. Den var på 5,1 måneder i Tingrettene samlet er fortsatt innenfor målsettingene når det gjelder saksbehandlingstid. Antallet førsteinstansdomstoler innenfor målsettingen var lavere i 2012 enn i I straffesakene var saksbehandlingstiden på samme nivå som tidligere både i enedommersaker og i meddomsrettssakene. I 2012 var gjennomsnittlig saksbehandlingstid på hhv 0,4 og 2,8 mnd. I enedommersakene var alle domstolene innenfor målsettingen på 1 måned i 2011, mens to domstoler var så vidt utenfor i Flere tingretter klarte målsetningene om saksbehandlingstid på 3 måneder i meddomsrettssakene i 2012 enn i Saksinngang og beholdning av tvistesaker ser ut til å ha stabilisert seg på et høyt nivå. Saksinngang av enedommersaker er økt, mens antall meddomsrettsaker går noe ned. Saksavvikling og saksbehandlingstid i jordskifteoverrettene er fortsatt tilfredsstillende, og de anses å være à jour med så vidt få foreliggende saker. I jordskifterettene er gjennomsnittsalderen for avsluttede saker fortsatt høy. Tendensen over flere år har vært økt saksmengde til jordskiftedomstolene samtidig som det har vært en gradvis reduksjon av beholdningen. Dette har nå snudd, beholdningen øker og gjennomsnittsalderen for avsluttede saker forventes derfor å øke. Til orientering

6 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 6 av 9 Sak: DA STY13 sak 8 Tittel: Årsregnskap for 2012 Styret er forelagt årsregnskapet for 2012 på kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap 411. Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftdomstolene. Styret vedtar årsregnskapet for 2012 for kap. 61 Høyesterett, kap. 410 Tingrettene og lagmannsrettene, kap. 411 Domstoladministrasjonen og kap. 413 Jordskiftedomstolene. Sak: DA STY13 sak 9 Tittel: Klage på avslag om adgang til domstolenes pressetjeneste på nett Klageren anses ikke å oppfylle kravene for å bli godkjent som pressebruker da dennes hovedsakelige yrke ikke er å være journalist, men informasjonssjef i et selskap. Klageren anses heller ikke å kunne sies ha særlige grunner som tilsier at han skal gis adgang. Klagen tas ikke til følge. Sak: DA STY13 sak 10 Tittel: Regelutvalgets rapport nr. 7 Regelutvalgets sjuende rapport forelegges med dette Domstoladministrasjonens styre for eventuelle kommentarer. Etter styrebehandlingen vil rapporten, vedlagt eventuelle kommentarer fra Domstoladministrasjonen, oversendes Justisdepartementet for videre oppfølging. På bakgrunn av innspillene som knytter til barnevernloven og barneloven, vil rapporten også bli oversendt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

7 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 7 av 9 Regelutvalgets rapport nr. 7 oversendes Justisdepartementet. På bakgrunn av innspillene som knytter til barnevernloven og barneloven, vil rapporten også bli oversendt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Sak: DA STY13 sak 11 Tittel: Sykefravær i domstolene og DA i 2012 Type sak: Orienteringssak Totalt sykefravær for domstolene i perioden kvartal 2012, viser at domstolene ligger på 4,4 %, som er 0,6 prosentpoeng bedre enn maksimumsmålet for det totale sykefraværet på 5,0 %. Den differensierte oversikten, viser et lavere sykefravær for dommere både innenfor de alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene sett opp mot saksbehandlere/ingeniører og administrativt personell. Forskjellen er størst innenfor de alminnelige domstoler. For Domstoladministrasjonen (DA) ligger det totale sykefraværet på 4,5 %, noe som er under maksimumsmålet på 5 %. Dette skyldes i all hovedsak at de som var langtidssykemeldt enten har sluttet i DA, eller er tilbake i arbeid. I DA er ingen sykefravær i 2012 oppgitt å være arbeidsrelatert. Alt sykefravær i DA blir tett fulgt opp av nærmeste leder, OPE og NAV der dette er nødvendig. Tilrettelegging av arbeidet skjer fortløpende etter behov. I forbindelse med oppfølgingen av langtidsfravær, benytter DA tjenester fra BHT i den grad det anses som nødvendig. DA legger stor vekt på forebyggende aktiviteter av ulik karakter, og det foregår en rekke med sosiale tiltak, som skal bidra til å opprettholde et godt arbeidsmiljø. Til Orientering. Sak: DA STY13 sak 12 Tittel: Ny jordskiftelov bekymring for den avsluttende fasen av lovarbeidet Det har siden 2006 pågått et arbeid med ny jordskiftelov i Landbruks- og matdepartementet. Arbeidet er nå i ferd med å sluttføres. Såfremt Landbruks- og matdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet blir enige om hvem skal fronte de økonomiske og administrative konsekvensene av ny jordskiftelov, vil loven kunne fremmes for Stortinget våren Direktøren

8 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 8 av 9 er bekymret for at de to departementene ikke klarer å enes om dette. Direktøren ber derfor om at styret sender et brev til de to departementene hvor vi anmoder om at de samarbeider om å få sluttført arbeidet med ny jordskiftelov, og at de nødvendige økonomiske midlene blir stilt til disposisjon for domstolene. Styret sender brev til Landbruks- og matdepartementet og til Justis- og beredskapsdepartementet hvor DA ber om at de to departementene samarbeider og enes om å sluttføre arbeidet med ny jordskiftelov. I tillegg anmodes det om de nødvendige økonomiske midlene stilles til disposisjon for domstolene over statsbudsjettet Som innstilt, med det tillegg at det også sendes kopi til Næringskomiteen og til Justiskomiteen. Sak: DA STY13 sak 13 Eventuelt Tilrettelegging for meddommere med en hørselsnedsettelse. Berit Brørby tok opp et spørsmål omkring tilrettelegging for personer med hørselsnedsettelse som meddommere.

9 Styreprotokoll 11. februar 2013 Side 9 av 9 Protokollen godkjent: Karl Arne Utgård Elisabeth Stenwig Ove Einar Engen styreleder Helge Aarseth Magne Reiten Magni Elsheim nestleder Berit Brørby Kirsti Ramberg Carl I. Hagen

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo.

Styreprotokoll. I forbindelse med styremøtet, ble det også avholdt møte med Stortingets justiskomité i Oslo tingrett og middag på Grand Hotel, Oslo. Styreprotokoll 201400012-2 Møtedato: 10. februar 2014 Møtested: Oslo tinghus, Oslo Styret: Styreleder Bård Tønder Nestleder Magni Elsheim Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Kim Dobrowen Styremedlem Ove

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 21. november 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-16 STYREPROTOKOLL Styremøte 21. november 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede: Styreleder Karl Arne Utgård Nestleder Helge Aarseth Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Magni Elsheim

Detaljer

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim

STYREPROTOKOLL. Styremøte 12. desember 2011. Domstoladministrasjonen, Trondheim 201100012-18 STYREPROTOKOLL Styremøte 12. desember 2011 Domstoladministrasjonen, Trondheim Til stede på telefon: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Berit Brørby Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem

Detaljer

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010

Domstolene i Norge. Årsmelding 2010 Domstolene i Norge Årsmelding 2010 section title INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning ved direktør og styreleder 4 Domstoladministrasjonens styre 5 Dette er domstolene 7 Domstolenes rolle i samfunnet 7 De alminnelige

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1443-3 Saksnr Sakstype Møtedato 15/012 Vedtakssak 23.02.2015 Rapportering for 2014 - regnskap, VP og Strategisk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-10 Rapportering på økonomi og virksomhetsplan første tertial 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap.

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE 2005

DOMSTOLENE I NORGE 2005 DOMSTOLENE I NORGE 2005 Innhold Styrelederen Viktige oppgaver framover 2 Dette er domstolene Domstolenes rolle i samfunnet 3 Domstolenes oppgaver 6 Domstolenes virksomhet Måloppnåelse 7 Innkomne og behandlede

Detaljer

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20

Høringsbrev... 4. Høringsnotat... 6. Høyesterett... 17. Hålogaland lagmannsrett... 18. Asker og Bærum tingrett... 20 Innholdsfortegnelse Høringsbrev... 4 Høringsnotat... 6 Høyesterett... 17 Hålogaland lagmannsrett... 18 Asker og Bærum tingrett... 20 Brønnøy tingrett - dommerne... 21 Brønnøy tingrett - saksbehandlerne...

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012. Per Kåre Sky s. 31 33. TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 2 2012 Portrettet Per Kåre Sky s. 31 33 TEMA: Domstolene 10 år, s. 10 22 Debatt om sakkyndige i domstolene, s. 9 Leder Grunn til å være stolt Dette skrives i 22. julirettssakens

Detaljer

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24

Sven Marius Urke PORTRETTET. NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5. Rekordmange tvistemål, s. 12-13 S. 20-24 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 1 2014 PORTRETTET Sven Marius Urke S. 20-24 NORDEN HAR BEST RETTSSIKKERHET s. 4-5 Rekordmange tvistemål, s. 12-13 1 LEDER RESSURSER Domstolstatistikken for 2013 viser

Detaljer

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014

DOMSTOLENE I NORGE. Årsrapport 2014 DOMSTOLENE I NORGE Årsrapport Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE DEL I: Beretning 5 Beretning 7 Domstoladministrasjonen 8 Domstoladministrasjonens styre 8 DEL II: Om virksomheten og hovedtall 11 Dette

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no SAKSLISTE Gamvik kommune MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Mehamn samfunnshus, restauranten Møtedato: 09.10.2012 Tid: 10.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78496300 eller e-post til: seko@gamvik.kommune.no

Detaljer

Bedre rettsinformasjon til domstolene

Bedre rettsinformasjon til domstolene Bedre rettsinformasjon til domstolene Rapport fra Rettsinformasjonsutvalget Domstoladministrasjonen Domstoladministrasjonen 7485 Trondheim Tlf: 73 56 70 00 Faks: 73 56 70 01 postmottak@domstoladministrasjonen.no

Detaljer

Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde:

Barne- og likestillingsdepartementets ansvarsområde: Barne- og likestillingsdepartementet 1 Barne- og likestillingsdepartementets forvaltning og gjennomføring av budsjettet for 2008 1.1 Generelt om resultatet av revisjonen Tabell 1.1 (tall i mill. kroner)

Detaljer

Dokument nr. 4:1 (2008-2009)

Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Dokument nr. 4:1 (2008-2009) Særskilt melding fra SIVILOMBUDSMANNEN Ombudsmannens undersøkelse av saksbehandlingstid og saksbehandlingsrutiner i Norsk Pasientskadeerstatning Avgitt til Stortinget 6. oktober

Detaljer

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV

DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV Høringsinstanser ifølge vedlagte liste Deres ref Vår ref. Saksbehandler Dato 200900487-001 Audun Hognes Berg 73 56 70 59 19. juni 2009 DOMMERFULLMEKTIGORDNINGEN - HØRINGSBREV 1. Bakgrunn De fleste lands

Detaljer

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis.

1. varamedlem møter fast. Øvrige varamedlemmer møter etter nærmere avtale / i tråd med tidligere praksis. LIERNE KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: Tirsdag 17.04.07 kl. 10.00 STED: Liss-salen Nordli Samfunnshus Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested:, Rådhuset Dato: 27.11.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en sak, må

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har den 4. juni 2014 truffet vedtak i Sak nr: 80/13 (arkivnr: 201300669-25) Saken gjelder: Klage fra A på tidligere dommerfullmektig B, tingrettsdommer

Detaljer

Inga Bejer Engh PORTRETTET. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I DOMSTOLENE s. 4-6. Sterk vekst i barnesaker i domstolene s. 8-9 S. 19-21

Inga Bejer Engh PORTRETTET. ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I DOMSTOLENE s. 4-6. Sterk vekst i barnesaker i domstolene s. 8-9 S. 19-21 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2014 PORTRETTET Inga Bejer Engh S. 19-21 ELEKTRONISK KOMMUNIKASJON I DOMSTOLENE s. 4-6 Sterk vekst i barnesaker i domstolene s. 8-9 1 LEDER NORTHUG En av de mest

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen på rådhuset Møtedato: 19.06.2012 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr.

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Frøya kommune Arkivsak: Møtedato/tid: 10.09.2014, kl. 09:00 Møtested: Kommunestyresalen, herredshuset Møtedeltakere: Johan G. Foss, leder Jarl Arthur Dyrvik, nestleder

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

Saksliste styremøte 29. januar 2015

Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksliste styremøte 29. januar 2015 Saksbehandler: Øyvind Juell Vår dato: 22.01.2015 Arkivnummer: 012 Daglig leder i Helseforetakenes nasjonale luftambulansetjeneste ANS (Luftambulansetjenesten ANS) kaller

Detaljer

Del I. Leders beretning

Del I. Leders beretning Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014... 1 Del I. Leders beretning... 3 Del II Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 4 Omtale av virksomheten og samfunnsoppdraget... 4 Omtale av organisasjonen...

Detaljer

Årsrapport til Domstoladministrasjonen

Årsrapport til Domstoladministrasjonen Årsrapport for domstolene i første og andre instans 2008 Årsrapport til Domstoladministrasjonen Nedre Romerike tingrett DEL I KOMMENTARER TIL RESULTATOPPNÅELSE OG ADMINISTRATIV UTVIKLING I 2008 1.1 Domstolens

Detaljer

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008)

Innst. S. nr. 285. (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen. Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innst. S. nr. 285 (2007 2008) Innstilling til Stortinget fra næringskomiteen Dokumentet nr. 8:90 (2007 2008) Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Torbjørn

Detaljer

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25

Magni Elsheim PORTRETTET. KOMPETANSELØPENE s. 36-45. Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 S. 23-25 Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 4 2014 PORTRETTET Magni Elsheim S. 23-25 KOMPETANSELØPENE s. 36-45 Tiltroen til domstolene slår alle rekorder s. 4-5 1 LEDER DUSØR Halvannet år etter huset til sorenskriver

Detaljer

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s.

Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET. Karl Arne Utgård. Mekling i barnesaker side 10 12. Kollegaveiledning s. Aktualitetsmagasin for domstolene nr. 3 2011 PORTRETTET Karl Arne Utgård Mekling i barnesaker side 10 12 Kollegaveiledning s. 14 16 INNSyN og ÅpeNHet Domstoladministrasjonen (DA) mottar mange innsynsforespørsler.

Detaljer

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg.

Møteinnkalling. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget. TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. HØYLANDET KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling TID: 22.05.2006 kl. 19.00 STED: Spiserom, kommunehuset underetg. Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall, eller er

Detaljer