Saksframlegg styret i DA

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksframlegg styret i DA"

Transkript

1 Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/ Fremtidig organisering av regnskap- og lønnsfunksjonene i domstolene Etablering og lokalisering Vedlegg: Utredning og anbefaling om etablering av domstolenes landsdekkende regnskap- og lønnsfunksjon DRL Vedlegg 1 - DRL arbeidsprosesser Direktørens sakssammendrag: I denne saken utredes grunnlag for endelig beslutning om valg av lokalisering og etablering av den nye landsdekkende regnskaps- og lønnsfunksjonen i domstolene, se vedlagt utredning. Styret bes om å vedta at tiltaket om etablering og innføring av en felles enhet for regnskap- og lønnsfunksjonen for domstolene gjennomføres, med lokalisering i Trondheim og igangsetting så snart som mulig. Kostnadsberegningene bekrefter at omorganisering av dagens løsning for regnskaps- og lønnsfunksjonene i domstolene er et meget lønnsomt tiltak, og bør derfor iverksettes. De viktigste begrunnelsene for lokalisering i Trondheim er de positive synergieffektene knyttet til DAs eksisterende virksomhet, muligheten til å etablere et fremtidig tjenestesenter i Trondheim som omfatter flere oppgaver for domstolene, samt lokaliseringen av regnskapsavdelingen til DFØ i Trondheim. Dette vil bidra til å redusere risikoen ved oppbygging av den nye enheten og å sikre den langsiktige utviklingen av driften i DRL. På kort sikt er muligheten til å kunne legge til rette for en tidlig automatisering av arbeidsprosesser ved å anvende DFØs kompetanse på dette området en viktig fordel.

2 Saksopplysninger Bakgrunn Styret behandlet , sak 18/103, Fremtidig organisering av regnskap- og lønnsfunksjonene i domstolene. Anbefaling om tilknytning og lokalisering mv. Prosjektet anbefalte tilknytning til DA, og fire rangerte lokaliseringsalternativ; Moss, Drammen, Bergen og Trondheim. Styret vedtok at den nye landsdekkende regnskaps- og lønnsfunksjonen gis en organisatorisk tilknytning til DA. Styret ba om at lokalisering ble utredet videre, jf. vedtak: «Styret ber om at det arbeides videre med Trondheim som hovedalternativ for lokalisering av regnskap- og lønnsfunksjonen. I utredningsarbeidet bør synergieffekter opp mot DAs eksisterende virksomhet i Trondheim og et fremtidig tjenestesenter for domstolene spesielt vurderes. Det bør også drøftes om lokaliseringen av regnskapsavdelingen til Direktoratet for økonomistyring i Trondheim skal tillegges vekt. Konsekvensene av en lokalisering i Trondheim bør sammenlignes med de høyest rangerte lokaliseringsalternativene på Østlandet som fremgår i saken». Vedtaket om lokalisering må ses i sammenheng med sak 18/096, Lokalisering av virksomhet vedtakskompetanse, som ble behandlet i samme møte. Utdrag av styrets vedtak i saken: «Domstoladministrasjonens styre har kompetanse til å beslutte hvor lønns- og regnskapsfunksjonen skal lokaliseres». I denne saken utredes grunnlag for endelig beslutning om valg av lokalisering og etablering av den nye landsdekkende regnskaps- og lønnsfunksjonen i domstolene, se vedlegg 1 Utredning og anbefaling om etablering av domstolenes landsdekkende regnskap- og lønnsfunksjon (DRL). Drøfting I. Endelig valg av lokalisering Prosjektet har for endelig valg av lokalisering lagt til grunn en kostnadsberegning (komparativ nåverdiberegning). Kostnadsberegninger bekrefter at det å omorganisere dagens løsning for regnskaps- og lønnsfunksjonene i domstolene er et meget lønnsomt tiltak, i form av fremtidige kostnadsbesparelser. Beregningene viser også at det er små kostnadsforskjeller i et 10 års perspektiv mellom å velge Moss eller Trondheim som lokaliseringssted for DRL. Forskjellen utgjør i nåverdi 2,4 MNOK i favør av Moss. Differansen i kostnader (nåverdi), mellom lokaliseringsalternativene, utgjør i et 10 års perspektiv ca. 1 %. Det drøftes også om det foreligger synergieffekter som taler i favør av en lokalisering av DRL i Trondheim. Ved endelig beslutning om lokalisering må det tas stilling til om synergieffekter opp mot 2

3 DAs eksisterende virksomhet og et fremtidig tjenestesenter i Trondheim, samt om lokaliseringen av regnskapsavdelingen til DFØ i Trondheim, skal tillegges vekt. II. Anbefaling om innføring og etablering Prosjektet har identifisert og definert hovedprosessene innenfor regnskap- og lønnsfunksjonen i domstolene som skal overføres til DRL. I tillegg er det pekt på tilpasningsbehov og optimaliseringsmuligheter ved samling av oppgaveutførelsen i DRL. Ved etablering av DRL kan trolig dagens ressursinnsats på 80 årsverk innenfor regnskap- og lønnsfunksjonen i domstolene reduseres til 40 årsverk. Prosjektet har på denne bakgrunn utarbeidet/designet organiseringen som grunnlag for etablering av DRL. Det foreslås at DRL organiseres som en seksjon i DA. Seksjonen underlegges avdeling for økonomi og styring (ØST). Dette legges til grunn for forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonen i DA. Det er vurdert to ulike innfasingsløp for hvordan DRL kan realiseres; ettstegs eller stegvis innføring. Prosjektets vurdering er at en stegvis tilnærming gir bedre kontroll, lavere risiko og vil gi større leveransesikkerhet, enn å gjennomføre innfasingen i ett steg. Det er på et overordnet nivå vurdert risikoen ved gjennomføring av tiltaket. Prosjektet foreslår at det jobbes videre med usikkerhetsstyring, og at dette blir en sentral del av oppfølging og rapportering i innfasingsprosjektet. Prosjektet anbefaler: 1. At styret på grunnlag av foreliggende vurderinger i denne rapporten, beslutter lokaliseringssted for DRL. 2. At styret gir DA i oppdrag å starte forberedelser av og gjennomføre implementeringen av DRL, så raskt som praktisk mulig. 3. At det legges til grunn en stegvis innfasingstilnærming, hvor DRL gradvis innfaser nye regioner/domstoler. 4. At DA etablerer et innføringsprosjekt, som skal legge til rette for en rask og god etablering av DRL på valgt sted. 5. At det jobbes systematisk med usikkerhet for å finne gode tiltak for å ta ned risiko. 6. At det i DA, utenfor innføringsprosjektet, etableres kapasitet for å følge opp omstillingstiltakene som må gjennomføres for medarbeidere som berøres når oppgaver bortfaller ved etablering av DRL. 3

4 III. Direktørens vurderinger Endelig valg av lokalisering Kostnadsberegningene bekrefter at omorganisering av dagens løsning for regnskaps- og lønnsfunksjonene i domstolene er et meget lønnsomt tiltak, og bør derfor iverksettes. Samtidig viser beregningene at det er små kostnadsforskjeller i et 10 års perspektiv mellom å velge Moss eller Trondheim som lokaliseringssted for DRL. Etter direktørens vurdering har kostnadsforskjellen mellom lokaliseringsstedene mindre betydning for valg av lokalisering. Det avgjørende for endelig valg av lokaliseringssted blir derfor en avveining mellom om det skal bygges opp et nytt fagmiljø i Moss som en «satellittenhet» av DA, eller om DAs virksomhet i Trondheim skal utvides til å omfatte flere fellestjenester for domstolene. Dvs. om det er fordelaktig i et langsiktig perspektiv å samle DAs virksomhet på en geografisk lokalisering når dette er mulig. I drøftingen om fagmiljø er de avgjørende elementene omfanget og behovet for videreføring av saksregnskapskompetanse fra domstolene i Moss og Trondheim vurdert opp mot synergieffekter mot andre fagmiljøer i Trondheimsalternativet, herunder også DAs eget fagmiljø. Fagmiljø saksregnskapskompetanse Hovedargumentet for en lokalisering i Moss, er at dette alternativet trolig kan samle flest medarbeidere med saksregnskapskompetanse fra domstolene. Dette kan på kort sikt i innføringsfasen være fordelaktig med hensyn til kompetanseoverføring og å sikre stabil drift. Forutsatt at medarbeiderne i de aktuelle domstolene vil følge oppgavene til Moss, vil dette ha en positiv betydning for disse sammenlignet med Trondheimsalternativet. Prosjektet har på den annen side ikke problematisert usikkerheten knyttet til om medarbeiderne faktisk vil pendle til Moss, eller om de heller vil søke alternative stillinger for å unngå pendling. En annen faktor er at i DRL vil det arbeides på en annen måte med oppgavene enn i domstolene. Den nye enheten innebærer blant annet økt spesialisering, vektlegging av kontrollfunksjoner, vil bære preg av å være en «produksjonsbedrift» og dermed gi endringer i jobbinnhold. Dette kan medføre at enkelte medarbeidere ikke ønsker å følge oppgavene til Moss. Dette har vært erfaringene ved lignende omstillinger i andre virksomheter. Synergieffekter ved lokalisering i Trondheim Synergieffekter som er vurdert beror hovedsakelig på fysisk nærhet til aktuelle fagmiljøer ved en lokalisering i Trondheim. Dette gjelder fagmiljøer i DAs eksisterende organisasjon, DFØ og er i stor grad knyttet til opsjonen om etablering av et fremtidig tjenestesenter for domstolene i Trondheim. I utredningen er det pekt på fordelene med en enkel interaksjon med avdeling for Økonomi og styring (ØST), som vil måtte ha det faglige ansvaret både i oppbygging og driftsfasen for den nye enheten. Gjennom ØST går også den formelle kontakten med DFØ som er den nye enhetens primære leverandør av regnskap- og lønnssystemer og annen spisskompetanse på dette området. Lokalisering i Trondheim vil også være ressursbesparende når det gjelder å anvende kompetansen i andre avdelinger i DA for eksempel; IT, Innovasjon og utvikling, og HRK ved for eksempel ved rekrutteringer og andre problemstillinger knyttet til medarbeidere. Dette lar seg naturligvis også løse over distanse til Moss, men det må antas at kontakten blir en annen ved lokalisering i Trondheim. 4

5 Denne nærheten vil i forbindelse med utviklingsarbeid (automatisering og robotisering) knyttet til den enkelte arbeidsprosess, gi lavere prosjektkostnader i Trondheim sammenlignet med Moss. Dette er vanskelig å kvantifisere og er ikke tatt inn i prosjektets kostnadsberegninger. Innføring og etablering Etter direktørens vurdering gir prosjektets utredning knyttet til; oppgaver som skal overføres fra domstolene organisering av DRL stegvis innføring risikovurdering et tilstrekkelig grunnlag til å beslutte igangsette innføring og etablering. Etter direktørens syn er Trondheim et bedre alternativ for lokalisering av en felles lønn- og regnskapsenhet sammenlignet med Moss. De viktigste begrunnelsene for dette er: De positive synergieffektene knyttet til DAs eksisterende virksomhet, muligheten til å etablere et fremtidig tjenestesenter i Trondheim som omfatter flere oppgaver for domstolene, samt lokaliseringen av regnskapsavdelingen til DFØ i Trondheim. Dette vil bidra til å redusere risikoen ved oppbygging av den nye enheten og å sikre den langsiktige utviklingen av driften i DRL. På kort sikt er muligheten til å kunne legge til rette for en tidlig automatisering av arbeidsprosesser ved å anvende DFØs kompetanse på dette området en viktig fordel. Når det gjelder Trondheimsalternativets antatte begrensede muligheter til å videreføre domstolkompetanse i den nye enheten, kan dette kompenseres ved gode tiltak for kompetanseoverføring og bruk av domstolansatte som nøkkelressurser i oppbyggingsfasen. Uavhengig av lokaliseringsalternativ anbefaler direktøren en stegvis innføringsmetode for etablering av den nye enheten. Dette bidrar til læring og er også et risikoreduserende tiltak. Organisering av DRL i DA Prosjektets forslag om at DRL organiseres som en seksjon i DA bør følges. Seksjonen underlegges avdeling for økonomi og styring (ØST). Ved en eventuell samling av flere tjenester som kan gi grunnlag for et tjenestesenter, er det naturlig å vurdere den organisatoriske tilknytningen i DA på nytt. Dette legges til grunn for forhandlinger med arbeidstakerorganisasjonen i DA. 5

6 Direktørens innstilling: Styret bes om å vedta at tiltaket om etablering og innføring av en felles enhet for regnskap- og lønnsfunksjonen for domstolene gjennomføres, med lokalisering i Trondheim og igangsetting så snart som mulig Sven Marius Urke direktør Jann Ola Berget avdelingsdirektør 6

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1711-9 Fremtidig organisering av regnskap- og lønnsfunksjonene i domstolene Anbefaling om valg av tilknytningsform og lokalisering

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1711-3 Fremtidig organisering av regnskap- og lønnsfunksjonene i domstolene Anbefaling om valg av organiseringsalternativ

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/600-3 Prosess for utarbeidelse av ny strategisk plan for domstolene og DA Saksfremlegg Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/877-2 Fremtidig organisering av regnskap- og sentralbordfunksjonene Vedlegg: Fremtidig organisering

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunnar Kvitsand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1330-1 Gebyrinnkreving i domstolene Vedlegg: RETTSGEBYR, prisliste per 29.04.2016 Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jon Bottheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 19/394-6 Framtidig ledelse ved Alta tingrett og Hammerfest tingrett Direktørens sakssammendrag: Direktøren foreslår at styret vedtar

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/240-1 Etablering av utrederenhet i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 - Evaluering av utrederordningen i Gulating

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1459-1 Utredning av fremtidig domstolstruktur Begrensninger i økonomiske disposisjoner Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland

Forprosjekt lønn og regnskap. Styringsgruppa Jan Willy Føreland Forprosjekt lønn og regnskap Styringsgruppa 12.11.2010 Jan Willy Føreland Oppdraget Felles kompetanseutvikling og samarbeid om spisskompetanse Standardisering og samordning av rutiner og prosedyrer, innføring

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Hilde Wahl Moen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1481-18 Felles ledelse, omgjøring til fast felles ledelse for enkelte jordskifteretter Vedlegg: TFoU-rapport

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1104-12 Anvendelse av mindreforbruk 2018 - budsjettendringer i 2019 Vedlegg: Vedlegg 1 - Tilbakemeldinger fra medlemmer i samarbeidsrådet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jostein Müller-Strømmen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/544-1 Nøytral merverdigavgift og kjøp av tjenetser Direktørens sakssammendrag: Tjenester som

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunvor Løge Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/934-20 Domstolene 2025 - ny strategisk plan Vedlegg: Vedlegg 1 - Domstolene 2025 etter styremøte i desember Vedlegg 2 -Domstolene

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Gunvor Løge Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/1209-2 Gjennomføring av strategisk plan - Domstolene 2025 Direktørens sakssammendrag: Strategisk plan - Domstolene 2025 - ble

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1130-14 Situasjonen i Borgarting lagmannsrett Vedlegg: Vedlegg 1 Saksfremlegg styresak mai 2011 Vedlegg

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Arkivsaksnr.: 18/1528-1 Lokalisering av virksomhet - vedtakskompetanse Direktørens sakssammendrag: Direktøren har på oppdrag fra styret

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Hinrichsen Gjervold Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/509-1 Sidegjøremål - rutiner og teknisk løsning Styresak Direktørens sakssammendrag: Domstoladministrasjonen

Detaljer

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør

STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE. Øystein Børmer, direktør STATLIGE FELLESTJENESTER I NORGE Øystein Børmer, direktør Kort om Direktoratet for økonomistyring Hvorfor fellestjenester? e økonomitjenester i Norge Nyvinninger og muligheter DFØs oppdrag Visjon Effektiv

Detaljer

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester

Beslutningsnotat vedrørende fellestjenester Universitetsledelsen Arkivref.: 2016/1514/JSE001 Dato: 08.12.2017 Avdeling for bygg og eiendom Avdeling for forskning og utviklingsarbeid Avdeling for IT Avdeling for kommunikasjon og samfunnskontakt Avdeling

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett

SAKSFREMLEGG. Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett SAKSFREMLEGG Sak 56/09 Faglig strategi og langtidsbudsjett 2010-2016 Utvalg: Styret ved St. Olavs Hospital HF Saksbehandler: Jan Morten Søraker Arkivsak: 09/4170-49 Arkiv: 029 Innstilling 1. Styret ved

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Klaus Kristiansen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/958-8 Domstoladministrasjonens regelutvalg - Regelutviklingsbehov og forslag om avvikling Direktørens

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/1239-7 Saksnr Sakstype Møtedato 15/01 Vedtakssak 23.02. Anvendelse av mindreforbruk i domstolene og DA 2014

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1400-34 Ny budsjettmodell for domstolene Vedlegg: Vedlegg 1 - Høringsnotat alternativ budsjettmodell

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Kari Hinrichsen Gjervold Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 17/509-4 Sidegjøremål - rutiner og teknisk løsning Vedlegg: Vedlegg 1 - Kapittel 6A Dommernes

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1318-12 Anvendelse av mindreforbruk 2015 Styremøte Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ine Evensen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/632-9 Tvangs - og gjeldssaker i førsteinstans Vedlegg: Vedlegg 1 - Rapport 27. juni 2017 Vedlegg 2 - Utredning

Detaljer

Styreprotokoll. Varamedlem for styreleder, høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, deltar fast som observatør fra Høyesterett.

Styreprotokoll. Varamedlem for styreleder, høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, deltar fast som observatør fra Høyesterett. Styreprotokoll Møtedato: 25.02.2019 Møtested: Trondheim Møtetid: 10.00-16.00 Varamedlem for styreleder, høyesterettsdommer Cecilie Østensen Berglund, deltar fast som observatør fra Høyesterett. Under Direktøren

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Wuttudal/Solveig Moen Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/209-3 Ingeniøren i et fremtidsperspektiv Vedlegg: Vedlegg 1 Rapport Vedlegg 2 Høringssvar Direktørens sakssammendrag:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Ingrid Olsen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/52-1 Sammenslåing av Bergen og Nordhordland tingretter og Eiker, Modum og Sigdal og Kongsberg tingretter

Detaljer

DFØs mål og samhandling med brukerne

DFØs mål og samhandling med brukerne DFØs mål og samhandling med brukerne Partnerforum 14. november 2011 Direktør Marianne Andreassen 24.11.2011 Direktoratet for økonomistyring Side 1 Nasjonal- og statsbudsjettet for 2012 Utgifter (forslag

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Anita Engan Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/428-11 Innføring av WebSak i pilotdomstoler - felles arkivtjeneste for administrative saker Vedlegg: Vedlegg

Detaljer

Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 til DFØ 2019 oppdrag med å forberede organisasjonsendringer fra 1. januar 2020

Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 til DFØ 2019 oppdrag med å forberede organisasjonsendringer fra 1. januar 2020 Direktoratet for økonomistyring Postboks 7154 St. Olavs plass 0130 OSLO Deres ref Vår ref Dato 18/4054 12.04.2019 Tillegg til tildelingsbrev nr. 1 til DFØ 2019 oppdrag med å forberede organisasjonsendringer

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Marit Lie-Nordsjø Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/708-6 Internrevisjon i Domstolene Vedlegg: Rundskriv 117 av 20052015 om Internrevisjon i statlige

Detaljer

Styreprotokoll. Under Direktøren orienterer deltok avdelingsdirektørene Bjørn-Are Lyngstad (fungerende), Jann Ola Berget og Solveig Moen.

Styreprotokoll. Under Direktøren orienterer deltok avdelingsdirektørene Bjørn-Are Lyngstad (fungerende), Jann Ola Berget og Solveig Moen. Styreprotokoll Møtedato: 10.12.2018 Møtested: DA BorgEid Møtetid: 08.30-17.00 Under Direktøren orienterer deltok avdelingsdirektørene Bjørn-Are Lyngstad (fungerende), Jann Ola Berget og Solveig Moen. I

Detaljer

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3

Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Styresak 41/2017: Elektronisk Medikasjon og Kurve fase 3 Møtedato: 27.04.2017 Møtested: Telefonmøte Forord Planleggingsfasen for systemstøtte for Elektronisk Medikasjon og Kurve (fase 2) i elektronisk

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1137-12 Anvendelse i 2018 av mindreforbruk 2017 Styret Vedlegg: Vedlegg1 - Kap 410 Domstolene Direktørens sakssammendrag: Statsregnskapet

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Olav Berg Aasen Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1196-2 Støttefunksjoner og kompetanse Direktørens sakssammendrag: Saken er en oppfølging av styresak

Detaljer

Status: Lokalisering av statlige virksomheter i regionen

Status: Lokalisering av statlige virksomheter i regionen Saksframlegg Arkivsak-dok. 17/8671-88 Saksbehandler Dag Ole Teigen Utvalg Møtedato Fylkesutvalget 30.01.2018 Fylkestinget 13.02.2018 Status: Lokalisering av statlige virksomheter i regionen 1. FORSLAG

Detaljer

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør

EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER. Gøril Aune avdelingsdirektør EN HISTORIE OM EFFEKTIVE FELLESTJENESTER Gøril Aune avdelingsdirektør Agenda Kort om DFØ Fra desentraliserte til sentraliserte tjenester Muligheter og fremtidsutsikter DFØs oppdrag Visjon Effektiv ressursbruk

Detaljer

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon.

Saksgang: Styret Pasientreiser HF 07/06/ Styret slutter seg til fremlagte sak om plan for virksomhetsoverdragelse for reiser uten rekvisisjon. Saksframlegg Referanse Saksgang: Styre Møtedato Styret Pasientreiser HF 07/06/2017 SAK NR 14-2017 Plan for virksomhetsoverdragelse reiser uten rekvisisjon Forslag til vedtak: 1. Styret slutter seg til

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 09/549 NYTT ØKONOMISYSTEM Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret godkjenner at Herøy deltar i skissert samarbeid mellom

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD

HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Styresaknr. 19/05 REF: 2004/000286 HØRING -ORGANISERING AV IKT-FUNKSJONEN I HELSE NORD Saksbehandler: Jørn Stemland Dokumenter i saken: Trykt vedlegg : Oversendelses brev 03.03.2005 og høringsnotat fra

Detaljer

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019

Bosetting av enslige mindreårige flyktninger over 15 år i perioden 2016-2019 Arkiv: F30 Arkivsaksnr: 2016/1030-2 Saksbehandler: Eli Trøan Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd Formannskapet Kommunestyret Bosetting av enslige mindreårige flyktninger

Detaljer

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017

Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 6. desember 2017 SAK NR 078-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Roar Bakås Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/921-13 Anvendelse av mindreforbruk 2016 styret Vedlegg: Vedlegg 1 - Kap 410 Domstolene_anvendelse mindreforbruk

Detaljer

Rapport om overføring av fylkesvegoppgaver

Rapport om overføring av fylkesvegoppgaver Regionreformen Rapport om overføring av fylkesvegoppgaver Konsekvenser og vurderinger Oppdraget fra departementet Oppfølging av anmodningsvedtaket Utredning basert på Utredningsinstruksen Oppgaver som

Detaljer

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012

STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6. Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 STYREMØTE 21. mai 2012 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/243 Aktivitets- og økonomirapport per 1. tertial 2012 Sammendrag: Sykehuset Østfold HF (SØ) har per 1. tertial 2012 et negativt

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Arkivsaksnr.: 19/935-4 Økonomiplan for domstolene 2021-2024 og forslag til satsingsforslag 2021 Vedlegg: Vedlegg 1 - Utfordringer og problemstillinger

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Arkivsaksnr.: 15/131-17 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2018 Styresak Vedlegg: Vedlegg 1 - Halvårsstatistikk 2014-2018 tingretter og

Detaljer

Styreprotokoll. Nestleder Helge Aarseth. Direktør Tor Langbach Avdelingsdirektør ØKE Jann Ola Berget Styresekretær Camilla Barø

Styreprotokoll. Nestleder Helge Aarseth. Direktør Tor Langbach Avdelingsdirektør ØKE Jann Ola Berget Styresekretær Camilla Barø Styreprotokoll 201300012-6 Møtedato: 7. mai 2013 Møtested: Rica Nidelven hotell, Trondheim Styret: Forfall: Styreleder Karl Arne Utgård Styremedlem Magni Elsheim Styremedlem Ove Einar Engen Styremedlem

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Hurum kommune Arkiv: 612. D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07 Hurum kommune Arkiv: 612 Saksmappe: 2006/1425 Saksbehandler: Reidun Mizda Dato: 09.01.2008 D-sak. Framtidig samlokalisering av administrative funksjoner - oppfølging av kommunestyrets vedtak sak 103/07

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Solveig Moen Arkiv: Arkivsaksnr.: 19/478-5 Vurdering av felles ledelse i Indre Finnmark tingrett og Øst-Finnmark tingrett Vedlegg: Vedlegg 1 Brev fra konstituert

Detaljer

Vurdering av internrevisjon i DFØ. Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer

Vurdering av internrevisjon i DFØ. Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer Vurdering av internrevisjon i DFØ Topplederseminar 8. mars Direktør Øystein Børmer DFØs hovedprosesser Forvalte økonomiregelverket, utredningsinstruks og samfunnsøkonomisk analyse Utvikle regelverkene

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Frank Egil Holm Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-9 Saksavviklingsstatistikk for første halvår 2016 Saksframlegg for DAs styre Vedlegg: Vedlegg a)

Detaljer

Saksframlegg FAKTA: FUNKSJONSMODELL

Saksframlegg FAKTA: FUNKSJONSMODELL Arkiv: JournalpostID: 19/3407 Saksbehandler: Tore Jan Killi Dato: 17.01.2019 Saksframlegg Omorganisering av Statens Vegvesen - Fra regioner til divisjoner Regionsjefens forslag til vedtak: Regionrådet

Detaljer

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31.

Saksframlegg. Saksgang: Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehuspartner HF 7. februar 2018 SAK NR 010-2017 OPPFØLGING AV VEDTAK FRA FORETAKSMØTE SYKEHUSPARTNER HF 31. MAI 2017 Forslag til vedtak: 1. Styret tar saken

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jenny Melum Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 14/635-84 Sannhetens øyeblikk - Handlingsplan for serviceutvikling i domstolene og DA Sak til styret Tidligere

Detaljer

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6

Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Vedlegg A. Kravspesifikasjon. Side 1 av 6 Vedlegg A Kravspesifikasjon Side 1 av 6 1 Domstoladministrasjonens virksomhetsområde Domstoladministrasjonen (DA) har ansvaret for den sentrale administrasjonen av Norges alminnelige domstoler og jordskiftedomstolene,

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011

Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 17. mars 2011 SAK NR 011-2011 MILJØ- OG KLIMATILTAK I SPESIALISTHELSETJENESTEN - SLUTTRAPPORT FRA NASJONALT SAMARBEIDSPROSJEKT Forslag til

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. april 2016 SAK NR 036-2016 PASIENTREISER UTEN REKVISISJON FREMTIDIG ORGANISERING ETTER INNFØRING AV NY LØSNING MINE PASIENTREISER Forslag

Detaljer

Styret Sykehusinnkjøp HF

Styret Sykehusinnkjøp HF Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Sykehusinnkjøp HF 01.09.2017 SAK NR 068-2017 Status for arbeidet med plan for omstilling Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering Styret ber administrerende

Detaljer

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER

UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER UNIVERSITETET I STAVANGER HR-avdelingen 09.11.2017 SHA 48/17 BEMANNINGSPLANER OG STILLINGSBESKRIVELSER Ny organisering Som kjent vedtok styret i sak 44/17 ny overordnet administrativ organisering fra 2018.

Detaljer

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU

Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative organiseringen av NTNU 1 av 5 Rektor Notat Til: Fakultetene, Vitenskapsmuseet, NTNU i Gjøvik og NTNU i Ålesund Kopi til: Fra: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby Signatur: Mandat for utredning av den framtidige faglige og administrative

Detaljer

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T

NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas N O T A T NTNU S-sak 50/15 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 12.11.2015 Saksansvarlig: Ida Munkeby Saksbehandler: Trond Singsaas Til: Styret Fra: Rektor Om: Fusjonsoppgaver 2016 N O T A T Tilråding:

Detaljer

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende:

Rådmannens forslag til vedtak: Stjørdal formannskap viser til høringsnotat administrasjonssteder i nye politidistrikt og uttaler følgende: STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: X31 Arkivsaksnr: 2015/5788-2 Saksbehandler: Kjell Fosse Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 138/15 29.10.2015 HØRINGSNOTAT ADMINISTRASJONSTEDER I NYE POLITIDISTRIKT

Detaljer

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT

ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT ETABLERING AV SENTRALT TJENESTESENTER HOS NORSK HELSENETT Prosjektmandat 26.02.2016 Norsk Helsenett SF 2 DOKUMENTINFORMASJON Saksnummer i 360: DATO VERSJON UTARBEIDET AV: GODKJENT AV: 26.02.16 1.0 Norsk

Detaljer

Regionalisering av Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Presentasjon til høringsdokumentet. 20.mars 2017 // Utredningsprosjektet

Regionalisering av Arbeids- og tjenestelinjen i NAV. Presentasjon til høringsdokumentet. 20.mars 2017 // Utredningsprosjektet Regionalisering av Arbeids- og tjenestelinjen i NAV Presentasjon til høringsdokumentet 20.mars 2017 // Utredningsprosjektet Intensjonen med regionaliseringen NAV må følge samfunnsutviklingen. Digitalisering

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

Susanne Bratli <Susanne.Bratli@steinkjer.kommune.no> Sendt: 26. mai 2016 09:44 Postmottak POD Kopi:

Susanne Bratli <Susanne.Bratli@steinkjer.kommune.no> Sendt: 26. mai 2016 09:44 Postmottak POD Kopi: Fra: Susanne Bratli Sendt: 26. mai 2016 09:44 Til: Postmottak POD Kopi: 'Kjerkol Ingvild'; 'arild.grande@stortinget.no'; 'marit.arnstad@stortinget.no'; Skjelstad André

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Arnstein Fikkan Arkiv: Arkivsaksnr.: 17/1034-33 Innspill til Revidert nasjonalbudsjett 2019 Direktørens sakssammendrag: Til Revidert nasjonalbudsjett (RNB) for 2019

Detaljer

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ)

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Nordisk statsregnskapssjefmøte Island 2011 Senter for statlig økonomistyring (SSØ) Nytt navn (14. november): Direktoratet for økonomistyring (DFØ) Ekonomistyrelsen i varje land 11.10.2011 Senter for statlig

Detaljer

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen

Styret ved Vestre Viken HF 062/ Trykte vedlegg: Ingen Dato Saksbehandler 20.06.11 Runar Nygård Saksfremlegg Status for iverksettelse av tiltak Direkte telefon Vår referanse Arkivkode Saksnr. Møtedato Styret ved Vestre Viken HF 062/2011 27.06.11 Trykte vedlegg:

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN - RETNINGSVALG Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 8/15 Formannskapet 27.01.2015 5/15 Kommunestyret

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON

Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 20. november 2014 SAK NR 078-2014 NASJONAL INNKJØPSORGANISASJON UTREDNING AV EN FELLES INNKJØPSFUNKSJON Forslag til vedtak: Styret tar rapporten

Detaljer

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver

Lærernes arbeidsoppgaver - tidstyver Grunnskolekontoret Saksframlegg / referatsak Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.05.2017 18057/2017 2017/8866 Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for Oppvekst og kultur 07.06.2017 Bystyret 15.06.2017 Lærernes

Detaljer

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten

Høring - NOU 2016:25 - Organisering og styring av spesialisthelsetjenesten v4-29.07.2015 Returadresse: Helsedirektoratet, Pb. 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge HDIR Innland 21971935 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres ref.: 16/6520 Vår ref.:

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Baard Marstrand Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/131-13 Saksavviklingsstatistikk første halvår 2017 Orienteringssak Vedlegg: Vedlegg a - Halvårsstatistikk

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet /100 Kommunestyre /49 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 09.06.2016 16/100 Kommunestyre 22.06.2016 16/49 Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Susanne Bratli KOMMUNEREFORMEN - SAMMENSLÅING

Detaljer

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen

ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen ROLLAG KOMMUNE Sentraladministrasjonen Vestre Viken HF 3004 DRAMMEN Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2013/99 EBG.. 31 02 30 30 H10 10.05.2013 Høring - Utviklingsplan for Vestre Viken helseforetak

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: Arkivsaksnr.: 03/08170-001 Dato: 17/12-03 FELLES LØNN- OG REGNSKAPSFUNKSJON FOR KOMMUNENE ASKER, BÆRUM OG DRAMMEN INNSTILLING TIL: ADMINISTRASJONSUTVALGET

Detaljer

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak:

Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og UMB. Dokumenter: a) Saksframlegg. Forslag til vedtak: US-SAK NR: 24 /2011 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØREN 1302 1901 SAKSANSVARLIG: UNIVERSITETSDIREKTØREN ARKIVSAK NR: 2010/30-12 Tidspunkt for samorganiseringen mellom NVH og

Detaljer

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Theis Juel Theisen Arkiv: 002 Arkivsaksnr.: 04/04983-010 Dato: 10.11.04 FRAMTIDAS KOMMUNESTRUKTUR - DRØFTINGSSAK INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET: Ordførers innstilling: Saken

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012

Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 21. juni 2012 SAK NR 048-2012 SYKEHUSET ØSTFOLD HF SALG AV BOLIGER I MOSS OG HALDEN Forslag til vedtak: 1. Styret i Helse Sør-Øst RHF oversender

Detaljer

Bilag 1 Kravspesifikasjon

Bilag 1 Kravspesifikasjon Bilag 1 Kravspesifikasjon Kundens krav til Bistanden beskrives her Om Politiets IKT-tjenester I 2014 ble Politiets IKT-tjenester (PIT) etablert som en egen organisatorisk enhet underlagt Politidirektoratet.

Detaljer

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering

Programmandat. Versjon Program for administrativ forbedring og digitalisering Programmandat Versjon 1.5 28.05.2018 Program for administrativ forbedring og digitalisering Behandlet dato Behandlet av Utarbeidet av 13.10.2017 Programstyret Jan Thorsen 25.05.2018 Programstyret Jan Thorsen

Detaljer

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato:

Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Solheim Arkiv: Arkivsaksnr.: 04/03305-004 Dato: 21.09. 2004 NYE DRAMMEN DRIFT INNSTILLING TIL: Administrasjonsutvalget/Formannskapet driftsstyret for plan- og økonomisaker/bystyret

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jon Bottheim Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 16/1481-24 Felles ledelse for Lofoten tingrett og Salten tingrett Vedlegg: Vedlegg 1 - Notat av 27. april

Detaljer

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET

HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Org.nr. 98 68 776 HELSE MIDT-NORGE RHELSEFORETAK STYRET Styresak 0/7 Risikovurdering Gjennomføringsevne e-helseporteføljen Saksbehandler Ansvarlig direktør Saksmappe /7 Dag Hårstad/Åsmund Kjeldstad Lie

Detaljer

Direktørens resultatkrav 2019

Direktørens resultatkrav 2019 Direktørens resultatkrav 2019 1. En bruker- og utviklingsorientert konfliktløser 1.1 Reell tilgang til domstolene 1.2 Riktige avgjørelser til rett tid 1.3 Tjenester tilpasset brukernes behov 1.4 Utvikle

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016

Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Politidirektoratet Postboks 8051 Dep 0030 Oslo Deres referanse Vår referanse Saksbehandler Dato 16/06736-6 Kirsti Haagensli 03.06.2016 Høringsuttalelse fra Nord-Trøndelag fylkeskommune - Forslag til lokalisering

Detaljer

Rapport. OMSTILLING OG UTVIKLING Juni 2018

Rapport. OMSTILLING OG UTVIKLING Juni 2018 Rapport OMSTILLING OG UTVIKLING Juni 2018 FORORD Sykehusinnkjøp HF er inne i en omstillingsprosess. Samtidig skal daglig drift og leveranser til helseforetakene opprettholdes. Dette vil ha høyeste prioritet.

Detaljer

Saksframlegg styret i DA

Saksframlegg styret i DA Saksframlegg styret i DA Saksbehandler: Jon Bottheim Arkiv: Unntatt offentlighet Arkivsaksnr.: 15/1190-9 Orientering, eventuell felles ledelse i Brønnøy tingrett Direktørens sakssammendrag I henhold til

Detaljer

Levanger kommune Rådmannen

Levanger kommune Rådmannen Levanger kommune Rådmannen Kommunal- og regionaldepartementet Deres ref: Vår ref: RMK 2010/4350 Dato: 27.08.2010 Høring Difi rapport 2010:3 Utredning for etablering av en sentral valgenhet. Ovennevnte

Detaljer

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016)

Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) DFØ mål og strategi 2 Gjelder fra 1. januar 2010 (oppdatert 2016) Virksomhetsidéen tydeliggjør hvilken rolle vi spiller og hvilken arena vi opererer på. Virksomhetsidé Som statens ekspertorgan skal DFØ,

Detaljer

Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte

Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte Universitetet i Oslo Enhet for lederstøtte Notat Til: AMU Dato: 16. mai 2019 Orientering om BOTT 1.1 Bakgrunn, hva er BOTT? BOTT-samarbeidet har som formål å styrke de deltakende organisasjonenes evne

Detaljer

Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet

Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet Kommunal- og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref. Dato 17/3091 17/00249 23.02.2018 Høring om utkast til ny lov om behandling av opplysninger i kredittopplysningsvirksomhet Ansvarlig myndighet:

Detaljer

Lik organisering av divisjonene

Lik organisering av divisjonene Sak 49/2018 Saksfremlegg til styret i Sykehusinnkjøp Lik organisering av divisjonene Møtedato: 14.06.2018 Tidligere behandlet i styret/saksnr. 068/2017 078/2017 Type sak (orienteringssak, diskusjonssak,

Detaljer