Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring."

Transkript

1 Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning. Forskriften inneholder blant annet detaljerte bestemmelser om omfattende rapportering. Bestemmelsene må sees på bakgrunn av det tillitsbruddet Terrasaken representerte. Flere mindre kommuner led ufattelige store tap på plasseringer i ulike typer rentebærende verdipapirer. På denne bakgrunnen kan en forstå departementets behov for å skjerpe regelverket. Selv om forskriften ikke trår i kraft før , legges den likevel til grunn for det som rapporteres til bystyret. Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Som følge av den nye forskriften legges det også frem egen sak om endring i rammeverket for finansforvaltningen til behandling i bystyret. Bystyrets vedtatte rammer for finansforvaltning og byrådets finansreglement vil bli erstattet med ett dokument. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har i gjeldende rammer for finansforvaltning vedtatt at det skal utarbeides årlig rapport om finansforvaltningen. Det vises også til kommuneloven Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse til etterretning. Monica Mæland byrådsleder Harald Victor Hove byråd for finans, konkurranse og eierskap 1

2 Saksutredning: Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens resultat, sammensetningen av lån og plasseringer samt finansiell risiko i forhold til fastsatte rammer. I samsvar med gjeldende forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf. kommuneloven har bystyret vedtatt rapporteringsrutiner. Det er vedtatt at rapporten skal bl.a. gi en skriftlig redegjørelse for det foregående årets låne- og plasseringsvirksomhet samt en vurdering av det kommende årets utvikling. Det grunnleggende er å ivareta forsvarlig økonomiforvaltning og å sikre at kommunen hver dag har tilstrekkelig likviditet tilgjengelig til å dekke sine løpende forpliktelser ved forfall. Dernest er målet er å minimere netto renteutgifter i økonomiplanperioden innenfor fastsatte risikorammer som skal sikre at eventuelle negative budsjettavvik ikke blir for store. Bergen Bolig og Byfornyelse KF er ikke omfattet av rapporten. Selskapet har fullmakt til ta opp lån uten å gå via Bergen kommunes lånefond. 1) Rapportering av renter, avdrag og utbytte i forhold til justert budsjett. Beløp i mill kr Regnskap Justert budsjett Avvik Renteinntekter m.m. 234,0 235,4-1,4 Utbytte 575,9 575,8 0,0 Sum inntekter 809,8 811,2-1,4 Renteutgifter -375,2-377,3 2,1 Ordinære avdrag -302,3-305,2 2,9 Sum utgifter -677,5-682,5 5,0 Netto merinntekt 132,3 128,7 3,6 Det er to avvik mellom tabellen og de tall som står i økonomisk oversikt over driftsregnskapet. Det første har sammenheng med at det bokføres renter og avdrag på andre tjenester enn de sentrale rente- og avdragstjenestene. Det andre avviket skyldes at kalkulatoriske renteinntekter fra avgiftsområdet samt byggelånsrenter er flyttet til de arter der disse størrelsene er budsjettert. (Av Kostrahensyn bokføres slike inntekter fra og med 2009 som reduksjon i renteutgiftene.) Tallene for utbytte, renteutgifter og avdrag er reelle kontantstrømmer. Renteinntekter er mer sammensatte. Disse inneholder ikke bare renter av bankinnskudd, utlån og plasseringer, morarenter og kursgevinster. I tillegg kommer størrelser som ikke inngår i den ordinære finansforvaltningen. Dette gjelder byggelånsrenter, (13,9 mill.) og kalkulatoriske renteinntekter og renteutgifter fra avgiftsområdet (netto kr. 50,3 mill). En nærmere analyse av tallene viser at ordinære renteinntekter (+ 1,3 mill), garantiprovisjoner (+ 0,5 mill) og utbytte ble om lag som budsjettert. Kursgevinster ved handel med verdipapirer (+ 35,5 mill), lavere renteutgifter (+ 2,1 mill), og høyere aktivering av byggelånsrenter (+ 2 mill), motsvares av lavere swapinntekter (- 24,6 mill), og lavere netto kalkulatoriske renteinntekter fra avgiftssektoren (- 16,1 mill) 2

3 2) Gjeldsrapportering for bykassen Bykassens langsiktige gjeld pr var ca kr. 7,5 mrd. Dette er en økning på kr 0,8 mrd fra året før. Økningen ligger hovedsakelig innenfor ikke-avgiftsfinansierte låneformål. Bykassens innlån Beløp i mill kr Husbanklån Gjeldsbrev, sertifikat- og obligasjonslån Lån fra kommunale foretak 67 Sum Lån til investeringsformål ble tatt opp i sertifikat-, obligasjons- og gjeldsbrevmarkedet. Veid gjennomsnittlig innlånsrente til bykassen og lånefondet ble 4,2 % p.a. regnet av gjennomsnittlig langsiktig gjeld. Bruk av rentesikringsinstrumenter medførte bare ubetydelig endring i lånerenten. For øvrig vises det til note 14 i bykassens regnskap. 3) Gjeldsrapportering for lånefondet Vektet gjennomsnittlig rentebindingstid for innlån til lånefondet samt rentesikringsinstrumenter (durasjon) 1, ble ikke endret i fjor. Den var fortsatt 2,4 år ved siste årsskifte. Så kort rentebinding på gjelden er nær grensen av det finansreglementet tillater. Lånefondets langsiktige gjeld var sammensatt slik pr : Langsiktig gjeld i mill kr Endring Annen gjeld Gjeldsbrevlån - Husbanken Gjeldsbrevlån - Kredittforetak m.v Obligasjonslån - Kredittforetak m.v Sum Lånefondets kontantoverskudd var kr 94 mill i fjor. Beløpet utgjør det vesentligste av forskjellen mellom lånefondets gjeldsvekst og bykassens gjeldsvekst. Nærmere analyse av tallene: Neste tabell viser når lånene pr skal ha renteregulering. Det er forutsatt i tabellen at avdrag blir refinansiert ved nytt låneopptak. Beløpene er oppgitt i mill kr. Årstall Husbanklån Øvrige lån Sum i mill kr Senere år Sum Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall for et lån, plassering eller rentesikringsinstrument (swap) beregnet ut fra nåverdien på framtidige kontantstrømmer. 3

4 Forfallsstrukturen for lånefondets gjeldsbrev-, sertifikat og obligasjonslån var slik pr : Lånefondets gjeld, unntatt Husbanklån Beløp i mill kr Kortsiktige gjeldsbrevlån med forfall i Langsiktige gjeldsbrevlån Sum gjeldsbrevlån Sertifikatlån med forfall i Obligasjonslån med forfall i Sum sertifikat og obligasjonslån Det fremgår av tabellen lån pålydende kr mill skal refinansieres i Sum låneopptak i fjor utgjorde kr 4,9 mrd. Som trykte vedlegg følger oversikter som viser: a) Sammensetningen av lånefondets innlån og bruk av rentesikringsinstrumenter gjennom Rapporteringstidspunktene er siste dag i hvert kvartal. b) Kommunens innlån gjennom gjeldsbrev- og obligasjonslån og tilhørende lånerente. Tabellen viser også markedspris den , effektiv rente (yield) og durasjon for hvert enkelt obligasjonslån. c) Avdragssammendrag for perioden for husbanklånene 4) Likviditet Kommunelovens 52.3 slår fast at: Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunens likviditet ble ytterligere svekket i fjor både ved trekk på likviditetsbeholdningen (345 mill) og ved kontantoverskudd i lånefondet (94 mill). Tabellen viser sammensetning av plasseringene. Beløp i mill kr Endring Rentebærende verdipapirer Rentebærende utlån Bykassens bankinnskudd Lånefondets bankinnskudd Sum Lånefondets samlede kontantoverskudd de siste tre år utgjør kr mill. Dette er innlån som ikke er brukt til å finansiere investeringer, men til finansiering av pensjonspremieavvik. Samlet premieavvik (forskjellen mellom betalt og regnskapsført pensjonspremie), utgjør ved årsskiftet hele 1,6 mrd kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette er en økonomisk og likviditetsmessig belastning for kommunens økonomi. Tilbakebetaling av premieavvik belastet bykassens drift med kr 113 mill i fjor. Premieavviket belaster i tillegg bykassens likviditet med over 1,6 mrd kr. 4

5 Netto kortsiktig gjeld økte med vel 220 mill kr. Vedtatte lån som ikke var lånt opp ved årsskiftet, økte med ca 250 mill kr i fjor og utgjorde ved årsskiftet mill kr. 5) Rapportering knyttet til bykassens rentebærende plasseringer Avkastningen på kommunens plasseringer ble 7,54 % i fjor. Dette er renter på bankinnskudd og obligasjoner, netto kursgevinster på obligasjonshandel, morarenter og utlånsrenter med unntak av renter på boliglån, i alt kr. 105,2 mill. Inntektene divideres på gjennomsnittlig obligasjonsbeholdning, rentebærende utlån og bankinnskudd. Urealisert gevinst på rentebærende verdipapirer utgjorde kr. 7,7 mill ved årsskiftet. Dette var en økning på kr. 1,8 mill fra året før. For øvrig vises det til note 11 i bykassens regnskap. Kredittrisikoen for bykassens utlån økte i fjor. Dette gjelder særlig tre lån. To av lånene er til Brann Stadion AS, og disse har restgjeld på vel kr.18 mill. Det er gitt avdragsfrihet i år Selskapets største leietaker er Sportsklubben Brann. Klubbens regnskap viste kr 24,9 mill i underskudd i fjor, og likviditeten har til tider vært anstrengt. Det siste lånet er på kr 6,75 mill til Bergen Vitensenter AS. Selskapets bokførte egenkapital er tapt, og det ble foretatt aksjeemisjon i fjor. Bystyret har i 2010 vedtatt å gi selskapet ytterligere lån. Det kan også være økonomisk risiko knyttet til ansvarlig lån til AS Bergen Tomteselskap. Et fellestrekk for utlånene er at bystyret selv har vedtatt disse. Kredittrisikoen i obligasjonsbeholdningen ble redusert i ) Rapportering i forhold til tallfestede mål En av nyhetene i den nye finansforskriften er at det skal tallfestes mål for finansforvaltningen. For gjeldsforvaltning har Kommunal- og regionaldepartementet i rundskriv H fra januar 2003 lagt til grunn at kommuner skal benytte 3 års statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % poeng ved beregning av kalkulatoriske renteinntekter fra avgiftsfinansiert virksomhet. Bystyret har imidlertid i gjeldende rammer for finansforvaltningen implisitt lagt til grunn en veid gjennomsnittlig rentebindingstid på nær 4 år, og dette er lagt til grunn for rapportering. Når det gjelder plasseringsrente vil det bli foreslått at kommunen skal søke å oppnå minst 0,5 % poeng høyere årlig avkastning på plasseringer enn effektiv rente for 1 måneds Nibor. I tillegg kommer eventuelt bidrag til økt avkastning fra ansvarlig utlån til AS Bergen Tomteselskap. Avkastning utover denne "risikofrie" renten rapporteres som resultat av likviditetsforvaltning. Dette er lagt til grunn for rapporteringen Lånerente justert for rentesikring 4,25 % 5,1 % 5,3 % 4 års statsobl. rente + 1 % poeng 4,02 % 5,5 % 5,8 % Bokført avkastning på plasseringer 7,54 % 9,2 % 6,7 % Risikofri rente *) 3,16 % 6,8 % 5,7 % *) Effektiv rente på 1 mnd Nibor med tillegg av 0,5 % poeng og meravkastning fra ansvarlig lån til Bergen Tomteselskap AS. 5

6 Neste tabell viser netto besparelse i mill kr som følge av lavere lånerente og høyere avkastning enn referanserentene i tabellen over. Gjennomsnittlig langsiktig gjeld og rentebærende beholdning er brukt som grunnlag for beregningen. Beløp i mill kr Lånerente justert for rentesikring Bokført meravkastning på plasseringer Sum besparelse i mill kr Finansreglementet forutsetter at lån og plasseringer skal vurderes under ett. For å kunne foreta slik måling er netto renteutgifter dividert med gjennomsnittet av netto rentebærende langsiktig gjeld. Deretter sammenlignes dette tallet med 4 års statsobligasjonsrente uten tillegg av noe slag. 2 Tabellen viser kommunens oppnådde nettorente sammenlignet med statens tilsvarende innlånsrente for samme rentebindingsperiode Oppnådd nettorente i Bergen kommune 3,45 % 3,94 % 4,72 % 4 års statsobligasjonsrente 3,02 % 4,48 % 4,78 % Differanse 0,43 % -0,56 % -0,06 % Tabellen viser at kommunen nettorente over de tre siste årene har vært litt lavere enn statsobligasjonsrenten. Bankenes tilsvarende innlånsrenter har i samme periode vært langt høyere. De oppnådde resultatene av finansforvaltningen har følgelig vært gode over tid. I det nye finansreglement som er under behandling, vil det bli foreslått at kommunen skal søke å oppnå årlig lavere lånerente i prosent p.a. enn den beregnede rente på 3,5 års statsobligasjonslån med tillegg av 1 % poeng. I årene var det svært liten forskjell på statsobligasjonsrenter med fast rente i tre, fire eller fem år. For 2009 ville en endring til 3,5 års statsobligasjonsrente skjerpet kravet i forhold til oppnådd resultat med 0,16 %. 7) Virkning av 1 % poeng renteøkning i 2010 med grunnlag i regnskap for Fordi beregningen foretas på grunnlag av regnskapstall for 2009, er budsjetterte låneopptak og avdrag i 2010 ikke tatt med i regnestykket. Betalingsstrømmer for lån eller plasseringer med regulerbar rente i 2010 inngår i beregningen fra den dato renten kan endres. Tabellen viser beregnet regnskapsvirkning i 2010 ved en renteøkning på 1 % poeng for både faste og flytende renter. mill kr Renter av bankinnskudd 2 Renter på utlån 4 Swapinntekter 12 Renter på formidlingslån (70 % har valgt flytende boliglånsrente) 11 Renter fra avgiftsfinansiert virksomhet 16 Økte lånerenter -31 Netto økning i inntekt ved 1 % poeng renteøkning ,5 og 4 års statsobligasjonsrente er beregnet ved interpolering. Norges Banks rentestatistikk er benyttet ved beregningen. 6

7 Kurstap på ihendehaverobligasjoner er ikke beregnet og vil redusere nettoinntekten ved en renteoppgang. Kursrisikoen i obligasjonsporteføljen ble redusert i fjor. 8) Kommunens tilpasning til rentemarkedet i fjor. Fjoråret var preget av internasjonal lavkonjunktur, og Norges Bank reduserte styringsrenten ytterligere 1 ¾ % poeng i løpet av første halvår i fjor. I løpet av høsten satte banken opp renten med ½ % poeng slik at den ved årsskiftet var 1 ¾ % p.a.. Rentenivået er fortsatt unormalt lavt. Endringene i den flytende interbankrenten (3 mnd Nibor,) var enda større. Renten ble redusert fra 4 % p.a. ved starten av året til ca 1 ¾ % p.a. i begynnelsen av august. Deretter økte renten til ca 2,2 % p.a. ved årsskiftet. Gjennomsnittsrenten for 3 mnd Nibor var 2 ½ % p.a. i fjor. Fastrentene mellom banker (swaprentene) var langt mer stabile Ved inngangen til året var renten ca 3,85 % p.a. for 5 års rentebinding. Renten falt til ca 3 ½ % p.a. i februar, men økte deretter i løpet av året med ca ¾ %. Gjennomsnittsrenten var 4 % p.a. i fjor. Kommunen valgte å binde lånerente på 4,2 % - 4,3 % p.a. i 10 år for i alt 718 mill i Husbanklån. Kr 306 mill ble bundet i 5 år til 3,6 % rente p.a. Ut over dette ble lånene tatt opp til flytende rente. Det ble ikke inngått nye swapkontrakter. 9) Utsikter og utfordringer Det forventes etter hvert at flytende renter fortsetter å øke. Det er imidlertid umulig å spå når rentenivået igjen er tilbake på normale nivåer. Erfaring har vist at overraskelser oppstår og utviklingen tar ny retning. I finansforvaltningen er det imidlertid tre andre utfordringer i tiden framover: For det første: Pensjonspremieavviket er også en finansiell utfordring. Kommunen oppnår som regel høyere avkastning på plasseringer enn lånerenten og kan på den måten redusere netto renteutgifter. Ved at pengene er brukt til å betale pensjonspremier i stedet for å settes i beredskap til finansiering av investeringer, begrenses mulighetene til å kunne dekke deler av kommunens renterisiko. For det andre: Husbanken har fra og med endret grunnlaget for sin rentesetting. Nå settes utlånsrentene på grunnlag av observerte statsobligasjons- og statsvekselsrenter to måneder tidligere. Tidligere hadde lånetakerne en frist på tre måneder. Denne skjerpelsen i lånevilkårene gjør at låntakere ikke kan se an renteutviklingen like lenge som tidligere når en må velge mellom fast eller flytende lånerente. For det tredje: Kommunen dekker direkte eller indirekte største delen av sitt lånebehov gjennom finansmarkedet. Nye regler bl.a. for krav til egenkapital og solvenskapital for finansnæringen er under utarbeidelse. Reglene kan derfor få betydning også for hvilke lånebetingelser kommuner kan oppnå i markedet. Lånefondets balanse pr viste at over 6 mrd kr var lånt inn direkte eller indirekte gjennom finansmarkedet. En permanent renteendring på bare 0,1 % poeng i året gir følgelig en endring i driftsrammen på 6 mill kr årlig. 7

8 PERSONALFORSIKRING Yrkesskadeforsikring er pålagt ved lov og tariffavtale, mens gruppelivsforsikring er hjemlet i hovedtariffavtalen. De bokførte driftsutgiftene i fjor ble kr. 18,1 mill mot budsjettert kr. 18 mill. Dette er en reduksjon på kr 5 mill fra året før. Reduksjonen har sammenheng med lavt antall - og få alvorlige yrkesskader. Tallet på skader var lavere enn forventet. Kommunen har selvforsikringsordning for yrkesskader for inntil 1 mill kr pr. hendelse. Dette reduserer utgiftene over tid, men medfører også at størrelsen på utgiftene svinger fra år til år samsvar med skadestatistikken. Endring i hovedtariffavtalen i 2008 har medført bedre økonomisk sikkerhet for etterlatte etter deltidsarbeidstakere. Utbetalingene har derfor økt, og premienivået er økende. En må regne med at årets budsjetterte beløp på kr mill kan bli for lavt. Dette vil bli tatt opp i en tertialrapport. INNKJØP AV ELEKTRISK KRAFT Gjennomsnittlig innkjøpspris for elektrisk kraft i fjor var 39,5 øre/kwh eksklusiv el. avgift, nettleie og merverdiavgift. (Året før var prisen 36 øre/kwh) Den høye prisen i fjor har sammenheng med at ca 41 % av forbruket ble kjøpt gradvis inn i god tid før året startet. Senere falt prisen på elektrisk kraft. Kommunens oppnådde pris i fjor var 8,3 øre høyere pr kwh enn spotprisen. (Spotprisen er den markedspris som fastsettes time for time dagen før kraften brukes.) Dette viser at en ikke klarte å forutse i tilstrekkelig grad den nedbygging av industrien i de nordiske land som på kort tid ble en realitet og medførte reduksjon i kraftforbruket. I 2010 ser det ut for at forbruket vender tilbake til det nivå en hadde før finanskrisen, og prisene har steget betydelig. Samlet strømforbruk for bykassen, foretakene og kirkelig fellesråd økte med 0,8 % i fjor til 242,8 mill kwh. I 2008 var gjennomsnittstemperaturen 0,3 grader celsius høyere enn i Hadde den energiveide, gjennomsnittlige temperaturen utendørs vært like høy som i 2008, ville strømforbruket blitt redusert i fjor. Dette er i samsvar med målsetning i vedtak i bystyresak 261/07 "Miljøledelse i Bergen kommune." Tabellen viser strømpris i øre pr. kwh: Kraftpris 25,22 36,04 39,51 Forbruksavgift 10,23 10,82 10,82 Nettleie 28,88 24,20 24,70 Strømpris i øre pr kwh eks mva. 64,33 71,06 75,03 8

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1 Byrådssak /12 Rapport om finansforvaltningen i 2011 GOMI SARK-1402-201206087-1 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Rapporteringens formål er

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Utfordringer og avveininger i gjeldsforvaltningen. med talleksempler fra Bergen kommune

Utfordringer og avveininger i gjeldsforvaltningen. med talleksempler fra Bergen kommune Utfordringer og avveininger i gjeldsforvaltningen med talleksempler fra Bergen kommune Innledning: Rammevilkår for finansforvaltning Kommuneloven 52.3: Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 16. mars Byrådet. Rapport om finansforvaltningen i 2010 SARK

Byrådssak /11. Dato: 16. mars Byrådet. Rapport om finansforvaltningen i 2010 SARK Dato: 16. mars 2011 Byrådssak /11 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2010 GOMI SARK-1400-201016967-5 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor, utsikter for i år

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Byrådssak 131 /16. Rapport om finansforvaltningen i 2015 ESARK

Byrådssak 131 /16. Rapport om finansforvaltningen i 2015 ESARK Byrådssak 131 /16 Rapport om finansforvaltningen i 2015 GOMI ESARK-1402-201608210-1 Hva saken gjelder: Finansrapporten er en årlig samlet rapport over kommunens likviditet og gjeld. Finansreglement 1 og

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Byrådssak 134/17. Rapport om finansforvaltningen i 2016 ESARK

Byrådssak 134/17. Rapport om finansforvaltningen i 2016 ESARK Byrådssak 134/17 Rapport om finansforvaltningen i 2016 GOMI ESARK-1402-201608210-11 Hva saken gjelder: Finansrapporten er en årlig samlet rapport over kommunens likviditet og gjeld. Finansreglement 1 og

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2014 2017 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. FINANSRAPPORT Årsrapport 2010

DRAMMEN KOMMUNE. FINANSRAPPORT Årsrapport 2010 DRAMMEN KOMMUNE FINANSRAPPORT Årsrapport 2010 Rådmannen i Drammen 05.04.2011 1 Drammen kommune Finansrapport årsrapport 2010 Bakgrunn Årsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 11. oktober 2016 2 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 1. juni 2017 Bakgrunn Finans- og gjeldsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finans- og gjeldsreglement

Detaljer

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 1 kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret

Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret Kvinesdal kommune Finansrapportering 1. tertial 2015 Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 200 2012/393 8507/2015 Ove Ege Saksnr: Utvalg: Dato: Formannskapet 19.05.2015 Kommunestyret 27.05.2015

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen

Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Årsrapport 2013 Finansforvaltningen Finansrapporteringen Årsrapport for Asker kommunes finansforvaltning er utarbeidet i henhold til Asker kommunes finansreglement og vedtatt mal for finansrapporteringen.

Detaljer

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09.

FINANS- REGLEMENT. Vedtatt av Sande kommunestyre sak 59/09. FINANS- REGLEMENT Vedtatt av Sande kommunestyre 09.12.09 sak 59/09. 1. Hjemmel/formål Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning av

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

FINANSRAPPORT Årsrapport 2011

FINANSRAPPORT Årsrapport 2011 DRAMMEN KOMMUNE FINANSRAPPORT Årsrapport 2011 Rådmannen i Drammen 11. april 2012 [Skriv inn tekst] Bakgrunn Årsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune,

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2017 2020 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Åge Aashamar, ØKONOMI Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 12/78-1 FINANSRAPPORT 2011 OG 3. TERTIAL 2011 Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Finansrapporten

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2013 og økonomiplan 2013-2016, vedtatt i bystyremøte 17. desember 2012. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 08.04.2013 Deres dato 15.01.2013 Vår referanse 2013/1167 331.1 Deres referanse 12/3574 Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017

Drammen bykasse Foreløpig regnskap Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Drammen bykasse Foreløpig regnskap 2016 Presentasjon for Formannskapet 14. februar 2017 Driftsoverskudd i 2016 på 186 millioner kroner o Drammen bykasses foreløpige driftsregnskap for 2016 viser et netto

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60.

Kommunen er ikke under statlig kontroll og godkjenning etter kommuneloven 60. Saksbehandler, innvalgstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 26.03.2012 Deres dato 15.01.2012 Vår referanse 2012/1127 331.1 Deres referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE - BUDSJETT

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer