Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring."

Transkript

1 Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning. Forskriften inneholder blant annet detaljerte bestemmelser om omfattende rapportering. Bestemmelsene må sees på bakgrunn av det tillitsbruddet Terrasaken representerte. Flere mindre kommuner led ufattelige store tap på plasseringer i ulike typer rentebærende verdipapirer. På denne bakgrunnen kan en forstå departementets behov for å skjerpe regelverket. Selv om forskriften ikke trår i kraft før , legges den likevel til grunn for det som rapporteres til bystyret. Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Som følge av den nye forskriften legges det også frem egen sak om endring i rammeverket for finansforvaltningen til behandling i bystyret. Bystyrets vedtatte rammer for finansforvaltning og byrådets finansreglement vil bli erstattet med ett dokument. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har i gjeldende rammer for finansforvaltning vedtatt at det skal utarbeides årlig rapport om finansforvaltningen. Det vises også til kommuneloven Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse til etterretning. Monica Mæland byrådsleder Harald Victor Hove byråd for finans, konkurranse og eierskap 1

2 Saksutredning: Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens resultat, sammensetningen av lån og plasseringer samt finansiell risiko i forhold til fastsatte rammer. I samsvar med gjeldende forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf. kommuneloven har bystyret vedtatt rapporteringsrutiner. Det er vedtatt at rapporten skal bl.a. gi en skriftlig redegjørelse for det foregående årets låne- og plasseringsvirksomhet samt en vurdering av det kommende årets utvikling. Det grunnleggende er å ivareta forsvarlig økonomiforvaltning og å sikre at kommunen hver dag har tilstrekkelig likviditet tilgjengelig til å dekke sine løpende forpliktelser ved forfall. Dernest er målet er å minimere netto renteutgifter i økonomiplanperioden innenfor fastsatte risikorammer som skal sikre at eventuelle negative budsjettavvik ikke blir for store. Bergen Bolig og Byfornyelse KF er ikke omfattet av rapporten. Selskapet har fullmakt til ta opp lån uten å gå via Bergen kommunes lånefond. 1) Rapportering av renter, avdrag og utbytte i forhold til justert budsjett. Beløp i mill kr Regnskap Justert budsjett Avvik Renteinntekter m.m. 234,0 235,4-1,4 Utbytte 575,9 575,8 0,0 Sum inntekter 809,8 811,2-1,4 Renteutgifter -375,2-377,3 2,1 Ordinære avdrag -302,3-305,2 2,9 Sum utgifter -677,5-682,5 5,0 Netto merinntekt 132,3 128,7 3,6 Det er to avvik mellom tabellen og de tall som står i økonomisk oversikt over driftsregnskapet. Det første har sammenheng med at det bokføres renter og avdrag på andre tjenester enn de sentrale rente- og avdragstjenestene. Det andre avviket skyldes at kalkulatoriske renteinntekter fra avgiftsområdet samt byggelånsrenter er flyttet til de arter der disse størrelsene er budsjettert. (Av Kostrahensyn bokføres slike inntekter fra og med 2009 som reduksjon i renteutgiftene.) Tallene for utbytte, renteutgifter og avdrag er reelle kontantstrømmer. Renteinntekter er mer sammensatte. Disse inneholder ikke bare renter av bankinnskudd, utlån og plasseringer, morarenter og kursgevinster. I tillegg kommer størrelser som ikke inngår i den ordinære finansforvaltningen. Dette gjelder byggelånsrenter, (13,9 mill.) og kalkulatoriske renteinntekter og renteutgifter fra avgiftsområdet (netto kr. 50,3 mill). En nærmere analyse av tallene viser at ordinære renteinntekter (+ 1,3 mill), garantiprovisjoner (+ 0,5 mill) og utbytte ble om lag som budsjettert. Kursgevinster ved handel med verdipapirer (+ 35,5 mill), lavere renteutgifter (+ 2,1 mill), og høyere aktivering av byggelånsrenter (+ 2 mill), motsvares av lavere swapinntekter (- 24,6 mill), og lavere netto kalkulatoriske renteinntekter fra avgiftssektoren (- 16,1 mill) 2

3 2) Gjeldsrapportering for bykassen Bykassens langsiktige gjeld pr var ca kr. 7,5 mrd. Dette er en økning på kr 0,8 mrd fra året før. Økningen ligger hovedsakelig innenfor ikke-avgiftsfinansierte låneformål. Bykassens innlån Beløp i mill kr Husbanklån Gjeldsbrev, sertifikat- og obligasjonslån Lån fra kommunale foretak 67 Sum Lån til investeringsformål ble tatt opp i sertifikat-, obligasjons- og gjeldsbrevmarkedet. Veid gjennomsnittlig innlånsrente til bykassen og lånefondet ble 4,2 % p.a. regnet av gjennomsnittlig langsiktig gjeld. Bruk av rentesikringsinstrumenter medførte bare ubetydelig endring i lånerenten. For øvrig vises det til note 14 i bykassens regnskap. 3) Gjeldsrapportering for lånefondet Vektet gjennomsnittlig rentebindingstid for innlån til lånefondet samt rentesikringsinstrumenter (durasjon) 1, ble ikke endret i fjor. Den var fortsatt 2,4 år ved siste årsskifte. Så kort rentebinding på gjelden er nær grensen av det finansreglementet tillater. Lånefondets langsiktige gjeld var sammensatt slik pr : Langsiktig gjeld i mill kr Endring Annen gjeld Gjeldsbrevlån - Husbanken Gjeldsbrevlån - Kredittforetak m.v Obligasjonslån - Kredittforetak m.v Sum Lånefondets kontantoverskudd var kr 94 mill i fjor. Beløpet utgjør det vesentligste av forskjellen mellom lånefondets gjeldsvekst og bykassens gjeldsvekst. Nærmere analyse av tallene: Neste tabell viser når lånene pr skal ha renteregulering. Det er forutsatt i tabellen at avdrag blir refinansiert ved nytt låneopptak. Beløpene er oppgitt i mill kr. Årstall Husbanklån Øvrige lån Sum i mill kr Senere år Sum Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall for et lån, plassering eller rentesikringsinstrument (swap) beregnet ut fra nåverdien på framtidige kontantstrømmer. 3

4 Forfallsstrukturen for lånefondets gjeldsbrev-, sertifikat og obligasjonslån var slik pr : Lånefondets gjeld, unntatt Husbanklån Beløp i mill kr Kortsiktige gjeldsbrevlån med forfall i Langsiktige gjeldsbrevlån Sum gjeldsbrevlån Sertifikatlån med forfall i Obligasjonslån med forfall i Sum sertifikat og obligasjonslån Det fremgår av tabellen lån pålydende kr mill skal refinansieres i Sum låneopptak i fjor utgjorde kr 4,9 mrd. Som trykte vedlegg følger oversikter som viser: a) Sammensetningen av lånefondets innlån og bruk av rentesikringsinstrumenter gjennom Rapporteringstidspunktene er siste dag i hvert kvartal. b) Kommunens innlån gjennom gjeldsbrev- og obligasjonslån og tilhørende lånerente. Tabellen viser også markedspris den , effektiv rente (yield) og durasjon for hvert enkelt obligasjonslån. c) Avdragssammendrag for perioden for husbanklånene 4) Likviditet Kommunelovens 52.3 slår fast at: Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler slik at tilfredsstillende avkastning kan oppnås, uten at det innebærer vesentlig finansiell risiko, og under hensyn til at kommunen og fylkeskommunen skal ha midler til å dekke sine betalingsforpliktelser ved forfall. Kommunens likviditet ble ytterligere svekket i fjor både ved trekk på likviditetsbeholdningen (345 mill) og ved kontantoverskudd i lånefondet (94 mill). Tabellen viser sammensetning av plasseringene. Beløp i mill kr Endring Rentebærende verdipapirer Rentebærende utlån Bykassens bankinnskudd Lånefondets bankinnskudd Sum Lånefondets samlede kontantoverskudd de siste tre år utgjør kr mill. Dette er innlån som ikke er brukt til å finansiere investeringer, men til finansiering av pensjonspremieavvik. Samlet premieavvik (forskjellen mellom betalt og regnskapsført pensjonspremie), utgjør ved årsskiftet hele 1,6 mrd kroner inklusiv arbeidsgiveravgift. Dette er en økonomisk og likviditetsmessig belastning for kommunens økonomi. Tilbakebetaling av premieavvik belastet bykassens drift med kr 113 mill i fjor. Premieavviket belaster i tillegg bykassens likviditet med over 1,6 mrd kr. 4

5 Netto kortsiktig gjeld økte med vel 220 mill kr. Vedtatte lån som ikke var lånt opp ved årsskiftet, økte med ca 250 mill kr i fjor og utgjorde ved årsskiftet mill kr. 5) Rapportering knyttet til bykassens rentebærende plasseringer Avkastningen på kommunens plasseringer ble 7,54 % i fjor. Dette er renter på bankinnskudd og obligasjoner, netto kursgevinster på obligasjonshandel, morarenter og utlånsrenter med unntak av renter på boliglån, i alt kr. 105,2 mill. Inntektene divideres på gjennomsnittlig obligasjonsbeholdning, rentebærende utlån og bankinnskudd. Urealisert gevinst på rentebærende verdipapirer utgjorde kr. 7,7 mill ved årsskiftet. Dette var en økning på kr. 1,8 mill fra året før. For øvrig vises det til note 11 i bykassens regnskap. Kredittrisikoen for bykassens utlån økte i fjor. Dette gjelder særlig tre lån. To av lånene er til Brann Stadion AS, og disse har restgjeld på vel kr.18 mill. Det er gitt avdragsfrihet i år Selskapets største leietaker er Sportsklubben Brann. Klubbens regnskap viste kr 24,9 mill i underskudd i fjor, og likviditeten har til tider vært anstrengt. Det siste lånet er på kr 6,75 mill til Bergen Vitensenter AS. Selskapets bokførte egenkapital er tapt, og det ble foretatt aksjeemisjon i fjor. Bystyret har i 2010 vedtatt å gi selskapet ytterligere lån. Det kan også være økonomisk risiko knyttet til ansvarlig lån til AS Bergen Tomteselskap. Et fellestrekk for utlånene er at bystyret selv har vedtatt disse. Kredittrisikoen i obligasjonsbeholdningen ble redusert i ) Rapportering i forhold til tallfestede mål En av nyhetene i den nye finansforskriften er at det skal tallfestes mål for finansforvaltningen. For gjeldsforvaltning har Kommunal- og regionaldepartementet i rundskriv H fra januar 2003 lagt til grunn at kommuner skal benytte 3 års statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % poeng ved beregning av kalkulatoriske renteinntekter fra avgiftsfinansiert virksomhet. Bystyret har imidlertid i gjeldende rammer for finansforvaltningen implisitt lagt til grunn en veid gjennomsnittlig rentebindingstid på nær 4 år, og dette er lagt til grunn for rapportering. Når det gjelder plasseringsrente vil det bli foreslått at kommunen skal søke å oppnå minst 0,5 % poeng høyere årlig avkastning på plasseringer enn effektiv rente for 1 måneds Nibor. I tillegg kommer eventuelt bidrag til økt avkastning fra ansvarlig utlån til AS Bergen Tomteselskap. Avkastning utover denne "risikofrie" renten rapporteres som resultat av likviditetsforvaltning. Dette er lagt til grunn for rapporteringen Lånerente justert for rentesikring 4,25 % 5,1 % 5,3 % 4 års statsobl. rente + 1 % poeng 4,02 % 5,5 % 5,8 % Bokført avkastning på plasseringer 7,54 % 9,2 % 6,7 % Risikofri rente *) 3,16 % 6,8 % 5,7 % *) Effektiv rente på 1 mnd Nibor med tillegg av 0,5 % poeng og meravkastning fra ansvarlig lån til Bergen Tomteselskap AS. 5

6 Neste tabell viser netto besparelse i mill kr som følge av lavere lånerente og høyere avkastning enn referanserentene i tabellen over. Gjennomsnittlig langsiktig gjeld og rentebærende beholdning er brukt som grunnlag for beregningen. Beløp i mill kr Lånerente justert for rentesikring Bokført meravkastning på plasseringer Sum besparelse i mill kr Finansreglementet forutsetter at lån og plasseringer skal vurderes under ett. For å kunne foreta slik måling er netto renteutgifter dividert med gjennomsnittet av netto rentebærende langsiktig gjeld. Deretter sammenlignes dette tallet med 4 års statsobligasjonsrente uten tillegg av noe slag. 2 Tabellen viser kommunens oppnådde nettorente sammenlignet med statens tilsvarende innlånsrente for samme rentebindingsperiode Oppnådd nettorente i Bergen kommune 3,45 % 3,94 % 4,72 % 4 års statsobligasjonsrente 3,02 % 4,48 % 4,78 % Differanse 0,43 % -0,56 % -0,06 % Tabellen viser at kommunen nettorente over de tre siste årene har vært litt lavere enn statsobligasjonsrenten. Bankenes tilsvarende innlånsrenter har i samme periode vært langt høyere. De oppnådde resultatene av finansforvaltningen har følgelig vært gode over tid. I det nye finansreglement som er under behandling, vil det bli foreslått at kommunen skal søke å oppnå årlig lavere lånerente i prosent p.a. enn den beregnede rente på 3,5 års statsobligasjonslån med tillegg av 1 % poeng. I årene var det svært liten forskjell på statsobligasjonsrenter med fast rente i tre, fire eller fem år. For 2009 ville en endring til 3,5 års statsobligasjonsrente skjerpet kravet i forhold til oppnådd resultat med 0,16 %. 7) Virkning av 1 % poeng renteøkning i 2010 med grunnlag i regnskap for Fordi beregningen foretas på grunnlag av regnskapstall for 2009, er budsjetterte låneopptak og avdrag i 2010 ikke tatt med i regnestykket. Betalingsstrømmer for lån eller plasseringer med regulerbar rente i 2010 inngår i beregningen fra den dato renten kan endres. Tabellen viser beregnet regnskapsvirkning i 2010 ved en renteøkning på 1 % poeng for både faste og flytende renter. mill kr Renter av bankinnskudd 2 Renter på utlån 4 Swapinntekter 12 Renter på formidlingslån (70 % har valgt flytende boliglånsrente) 11 Renter fra avgiftsfinansiert virksomhet 16 Økte lånerenter -31 Netto økning i inntekt ved 1 % poeng renteøkning ,5 og 4 års statsobligasjonsrente er beregnet ved interpolering. Norges Banks rentestatistikk er benyttet ved beregningen. 6

7 Kurstap på ihendehaverobligasjoner er ikke beregnet og vil redusere nettoinntekten ved en renteoppgang. Kursrisikoen i obligasjonsporteføljen ble redusert i fjor. 8) Kommunens tilpasning til rentemarkedet i fjor. Fjoråret var preget av internasjonal lavkonjunktur, og Norges Bank reduserte styringsrenten ytterligere 1 ¾ % poeng i løpet av første halvår i fjor. I løpet av høsten satte banken opp renten med ½ % poeng slik at den ved årsskiftet var 1 ¾ % p.a.. Rentenivået er fortsatt unormalt lavt. Endringene i den flytende interbankrenten (3 mnd Nibor,) var enda større. Renten ble redusert fra 4 % p.a. ved starten av året til ca 1 ¾ % p.a. i begynnelsen av august. Deretter økte renten til ca 2,2 % p.a. ved årsskiftet. Gjennomsnittsrenten for 3 mnd Nibor var 2 ½ % p.a. i fjor. Fastrentene mellom banker (swaprentene) var langt mer stabile Ved inngangen til året var renten ca 3,85 % p.a. for 5 års rentebinding. Renten falt til ca 3 ½ % p.a. i februar, men økte deretter i løpet av året med ca ¾ %. Gjennomsnittsrenten var 4 % p.a. i fjor. Kommunen valgte å binde lånerente på 4,2 % - 4,3 % p.a. i 10 år for i alt 718 mill i Husbanklån. Kr 306 mill ble bundet i 5 år til 3,6 % rente p.a. Ut over dette ble lånene tatt opp til flytende rente. Det ble ikke inngått nye swapkontrakter. 9) Utsikter og utfordringer Det forventes etter hvert at flytende renter fortsetter å øke. Det er imidlertid umulig å spå når rentenivået igjen er tilbake på normale nivåer. Erfaring har vist at overraskelser oppstår og utviklingen tar ny retning. I finansforvaltningen er det imidlertid tre andre utfordringer i tiden framover: For det første: Pensjonspremieavviket er også en finansiell utfordring. Kommunen oppnår som regel høyere avkastning på plasseringer enn lånerenten og kan på den måten redusere netto renteutgifter. Ved at pengene er brukt til å betale pensjonspremier i stedet for å settes i beredskap til finansiering av investeringer, begrenses mulighetene til å kunne dekke deler av kommunens renterisiko. For det andre: Husbanken har fra og med endret grunnlaget for sin rentesetting. Nå settes utlånsrentene på grunnlag av observerte statsobligasjons- og statsvekselsrenter to måneder tidligere. Tidligere hadde lånetakerne en frist på tre måneder. Denne skjerpelsen i lånevilkårene gjør at låntakere ikke kan se an renteutviklingen like lenge som tidligere når en må velge mellom fast eller flytende lånerente. For det tredje: Kommunen dekker direkte eller indirekte største delen av sitt lånebehov gjennom finansmarkedet. Nye regler bl.a. for krav til egenkapital og solvenskapital for finansnæringen er under utarbeidelse. Reglene kan derfor få betydning også for hvilke lånebetingelser kommuner kan oppnå i markedet. Lånefondets balanse pr viste at over 6 mrd kr var lånt inn direkte eller indirekte gjennom finansmarkedet. En permanent renteendring på bare 0,1 % poeng i året gir følgelig en endring i driftsrammen på 6 mill kr årlig. 7

8 PERSONALFORSIKRING Yrkesskadeforsikring er pålagt ved lov og tariffavtale, mens gruppelivsforsikring er hjemlet i hovedtariffavtalen. De bokførte driftsutgiftene i fjor ble kr. 18,1 mill mot budsjettert kr. 18 mill. Dette er en reduksjon på kr 5 mill fra året før. Reduksjonen har sammenheng med lavt antall - og få alvorlige yrkesskader. Tallet på skader var lavere enn forventet. Kommunen har selvforsikringsordning for yrkesskader for inntil 1 mill kr pr. hendelse. Dette reduserer utgiftene over tid, men medfører også at størrelsen på utgiftene svinger fra år til år samsvar med skadestatistikken. Endring i hovedtariffavtalen i 2008 har medført bedre økonomisk sikkerhet for etterlatte etter deltidsarbeidstakere. Utbetalingene har derfor økt, og premienivået er økende. En må regne med at årets budsjetterte beløp på kr mill kan bli for lavt. Dette vil bli tatt opp i en tertialrapport. INNKJØP AV ELEKTRISK KRAFT Gjennomsnittlig innkjøpspris for elektrisk kraft i fjor var 39,5 øre/kwh eksklusiv el. avgift, nettleie og merverdiavgift. (Året før var prisen 36 øre/kwh) Den høye prisen i fjor har sammenheng med at ca 41 % av forbruket ble kjøpt gradvis inn i god tid før året startet. Senere falt prisen på elektrisk kraft. Kommunens oppnådde pris i fjor var 8,3 øre høyere pr kwh enn spotprisen. (Spotprisen er den markedspris som fastsettes time for time dagen før kraften brukes.) Dette viser at en ikke klarte å forutse i tilstrekkelig grad den nedbygging av industrien i de nordiske land som på kort tid ble en realitet og medførte reduksjon i kraftforbruket. I 2010 ser det ut for at forbruket vender tilbake til det nivå en hadde før finanskrisen, og prisene har steget betydelig. Samlet strømforbruk for bykassen, foretakene og kirkelig fellesråd økte med 0,8 % i fjor til 242,8 mill kwh. I 2008 var gjennomsnittstemperaturen 0,3 grader celsius høyere enn i Hadde den energiveide, gjennomsnittlige temperaturen utendørs vært like høy som i 2008, ville strømforbruket blitt redusert i fjor. Dette er i samsvar med målsetning i vedtak i bystyresak 261/07 "Miljøledelse i Bergen kommune." Tabellen viser strømpris i øre pr. kwh: Kraftpris 25,22 36,04 39,51 Forbruksavgift 10,23 10,82 10,82 Nettleie 28,88 24,20 24,70 Strømpris i øre pr kwh eks mva. 64,33 71,06 75,03 8

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning. - en veiledning. www.kommunalbanken.no Kommunalt låneopptak og gjeldsforvaltning - en veiledning www.kommunalbanken.no Innhold 1 Innledning... 3 2 Regelverk for kommunale låneopptak... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer...4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune

Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Reglement for finansforvaltning Troms fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget 20.03.2012, utvalgsak 2/12 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no

KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING. - en veiledning. www.kommunalbanken.no KOMMUNALT LÅNEOPPTAK OG GJELDSFORVALTNING - en veiledning www.kommunalbanken.no INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 REGELVERK FOR KOMMUNALE LÅNEOPPTAK... 4 2.1 Grunnleggende retningslinjer... 4 2.2 Hva kan kommunene

Detaljer

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING

11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 1 11. REGLEMENT FOR SØNDRE LAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING 11.1. Regulerende bestemmelser Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25. september 1992 52 nr. 2 Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Finansreglement for. Sel. kommune

Finansreglement for. Sel. kommune Finansreglement for Sel kommune 1 1. Formål Kommunens strategi for finansforvaltning skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelser om optimal utnyttelse av kommunens tilgjengelige ressurser

Detaljer

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2.

Saksfremlegg. Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert reglement 2. Saksfremlegg Arkivsak: 07/4920 Sakstittel: REVIDERING AV FINANSREGLEMENTET K-kode: 240 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Økonomireglementet endres i samsvar med forslaget til revidert

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Dette kapittelet omhandeler de befolkningsmessige og økonomiske rammebetingelsene som legges til grunn for handlingsprogram 2014-17. Kommunens ressursbruk må

Detaljer

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning.

Skaun kommune. Reglement for finansforvaltning. Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Skaun kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Skaun kommune 23.06.2010, sak 51/10. 1 av 15 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR SKAUN KOMMUNE...

Detaljer

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge

Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Utviklingstrekk i kredittmarkedet nye utlånstyper og omfanget av fastrentelån i Norge Gunnar Almklov, seniorrådgiver, og Espen Tørum, rådgiver i Statistikkavdelingen, og Marita Skjæveland, konsulent i

Detaljer

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet.

Pensjonskassens virksomhet er utenfor det rammeområde som bystyret har delegert til byrådet. Byrådssak /15 Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2014 GOMI ESARK-0870-201200048-154 Hva saken gjelder: Bergen kommune kan velge mellom å ha egen pensjonskasse eller å inngå avtale

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune

Reglement for finansforvaltning. Stokke kommune Stokke kommune Utkast 2 23 01 2009 Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Stokke kommune dd.mm.2009 1 av 14 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR

Detaljer

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET

3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Arendal kultur- og rådhus 3. RAMMEBETINGELSER FOR HANDLINGSPROGRAMMET Både befolkningsutviklingen, økonomiske betingelser og føringer fra Storting og regjering setter rammebetingelser for den kommunale

Detaljer

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013.

Fylkesmannen har mottatt særutskrift av bystyresak om budsjett for 2014 og økonomiplan 2014-2017, vedtatt i bystyremøte 18.desember 2013. Sakshandsamar, innvalstelefon Håvard Rød, 5557 2143 Vår dato 07.03.2014 Dykkar dato 15.01.2014 Vår referanse 2014/909 331.1 Dykkar referanse 13/2925 Bergen kommune, Postboks 7700, 5020 Bergen BERGEN KOMMUNE

Detaljer

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV

Vedlegg 1: Finansreglement. Stavanger kommune. Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Vedt 1 VV Vedlegg 1: Finansreglement Stavanger kommune Vedt 1 VV Vedtatt av Stavanger bystyre 15. februar 2010. Side 2 av 27 Innholdsfortegnelse 1 Formål med finansforvaltningen Side 3 2 Overordnete rammer Side

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune

Reglement for finansforvaltning. Vedtatt K.sak.77-08. Sirdal kommune Vedtatt K.sak.77-08 Sirdal kommune Utarbeidet i henhold til forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning, jf forskrift fra kommunal- og regionaldepartementet av 9. juni 2009 Innhold Del 1

Detaljer

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune

Årsberetning 2012 Nord-Trøndelag fylkeskommune Årsberetning Nord-Trøndelag fylkeskommune 1 Internt notat uten behandlingskontroll Til: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Dato: Tone Mediaas Reitlo 12/00529-25 123 15.3.2013 1 Innledning... 2 2 Økonomi...

Detaljer

Etterlevelse av finansreglementet i

Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune Rapport 12/2012 2 0 1 2 Etterlevelse av finansreglementet i Oslo kommune - integritet og verdiskaping Rapport 12/2012 Tidligere publikasjoner fra i Oslo Rapport 01/2011 Planlegging, styring

Detaljer