Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19"

Transkript

1 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften trådte i kraft , og inneholder blant annet detaljerte bestemmelser om minimumsinnhold og hyppighet av rapporteringen. Forskriften utfylles av kommunens finansreglement. På noen punkter i saksutredningen gis det informasjon utover de minimumsbestemmelser som finnes i forskriften. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens resultat, sammensetningen av lån og plasseringer samt finansiell risiko i forhold til det nevnte regelverket. Rentenivået var stabilt fjor for avtaler med flytende rente eller rentebinding inntil tre år. Rentenivået for fastrenteavtaler utover tre år hadde en beskjeden økning. Med endringsforskrift av ble det bestemt at statens rentemargin på utlån fra Husbanken skal være 1 % poeng. Dette var en økning på ½ % poeng. Sammen med endrede markedsforhold har dette medført at nye lån fra Husbanken har høyere rente enn andre lån som kommunen tar opp. Bare for lån med fast rente i 20 år er husbankrenten for øyeblikket lavere enn renten på lån fra finansmarkedet. Det er derfor aktuelt å refinansiere en del husbanklån i Av det omsøkte beløpet til Startlån fra Husbanken på kr 550 mill., fikk kommunen i fjor tildelt kr 522 mill. Etterspørselen etter lån på boligsosiale vilkår fra kommunen var større enn rammen fra Husbanken. I tillegg til at alle ubrukte lånemidler i regnskapet for 2012 ble lånt ut til boligformål i fjor, ble det også lånt ut kr 12,5 mill. av ekstraordinært innfridde midler fra boliglånslåntakere. Bystyret har vedtatt egen ramme for dette. For å tilfredsstille krav fra Kommunalbanken AS vedtok bystyret i juni 2013 å gi byrådet tillatelse til refinansiering av lån i Tilsvarende tillatelse for 2014 ble gitt i januarmøtet i år. (sak 26-14). Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har i gjeldende finansreglement punkt E 3, andre avsnitt, og i samsvar med 2 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt at det skal utarbeides årlig rapport til bystyret om finansforvaltningen. Krav til innhold m.m. er gitt i 4, 6 og 7 i forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning og gjentatt i finansreglementet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse til etterretning. Dato: 1. april 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Ragnhild Stolt-Nielsen byrådsleder 1

2 Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: 1) Lånerammer ) Spesifikasjon nye lån ) Status for innlån og rentebytteavtaler pr ) Lånefondets innlån pr

3 Saksutredning: Finansinntekter og finansutgifter - avvik mellom regnskap og justert budsjett Beløp i mill. kr Regnskap Justert budsjett Avvik Renteinntekter inkl. gevinst ved finansielle sikringer Renteutgifter inkl. tap ved finansielle sikringer Ordinære avdrag Netto renteutgifter og avdrag i Renteinntektene ble kr 6 mill. høyere enn justert budsjett. Ellers var det ubetydelige avvik. Utbytte inngår ikke i finansrapporteringen. Rapportering av renteavkastning og lånerente i prosent p.a. og i 1000-kroner. 1 Rente i prosent p.a Lånerente inkludert utgifter til rentesikring 3,2 % 4,2 % 4,2 % 3-års statsobligasjonsrente + 1 % poeng 2,6 % 2,4 % 3,2 % Bokført avkastning i kr på plasseringer Avkastning i prosent av gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 3,5 % 6,1 % 7,3 % Risikofri rente *) 1,8 % 2,2 % 2,9 % *) Risikofri rente er forutsatt å være årets gjennomsnittlige nominelle Tre-måneders Nibor rente. Neste tabell viser netto utgift i mill. kr som følge av forskjell i utgifter til renter på lån og renteavkastning i forhold til de referanserentene forvaltningen måles mot, og som dessuten er vist i forrige tabell. Ved tallfesting av bykassens gjeld brukes lånefondets gjennomsnittlige langsiktige gjeld minus lånefondets gjennomsnittlige utlån til andre enn bykassen, og pluss gjennomsnittet av rentebærende plasseringer. Tabellen viser kommunens oppnådde nettorenteutgifter i mill. kr sammenlignet med det en ville ha oppnådd dersom en kunne lånt til gjennomsnittlig tre - års statsobligasjonsrente tillagt 1 % poeng. Beløp i mill. kr Renteutgifter sammenlignet med 3-års statsobligasjon. + 1 % Bokført meravkastning på plasseringer utover risikofri rente Sum merutgift i mill. kr Tabellen viser at det finansielle målet for forvaltningen ikke ble oppnådd i fjor. Dersom en skulle oppnådd målet, måtte kommunen inngått avtaler eller plasseringer der den mottok fast rente selv om rentenivået var historisk lavt. Renterisikoen ved en slik strategi ble vurdert til å være for høy. Av budsjettmessige grunner var det heller ikke mulig å benytte likviditet til å dekke renterisikoen. Det ville i så fall krevd økt opplåning i Kommunen hadde dessuten betydelig låneforfall i begynnelsen av januar 2014 og behøvde likviditet til å dekke refinansieringsrisikoen, jf. finansreglementet punkt C 1. Rapportering av netto lånerente i prosent p.a. (ikke hjemlet i finansforskrift) Finansreglementet forutsetter at lån og plasseringer skal vurderes under ett, jf. finansreglementets punkt A5, tredje avsnitt. For å kunne foreta slik måling er netto renteutgifter dividert med gjennomsnittet av netto rentebærende langsiktig gjeld. Deretter sammenlignes dette tallet med statsobligasjonsrente. Den neste tabellen viser kommunens oppnådde nettorente sammenlignet med statens tilsvarende innlånsrente for samme rentebindingsperiode. 1 Målsettinger er gitt i reglementets punkt A6, målemetoder er gitt i punkt D 8 og rapportering i punkt E 5. 3

4 Netto lånerente i prosent p.a Oppnådd netto lånerente i bykassen i prosent 3,1 % 3,8 % 3,7 % 3-års statsobligasjonsrente + 1 % poeng 2,4 % 2,4 % 3,2 % Differanse 0,7 % 1,4 % 0,5 % Netto lånerente i prosent er isolert sett det viktigste nøkkeltallet ved vurdering av resultatet av forvaltningen. Årsaken er at kommunens likviditet svinger gjennom året. Forutsatt at kommunens driftsregnskap viser balanse, vil et typisk mønster være at likviditeten er lavere ved årsskiftene enn om sommeren. Siden renteavkastning måles i forhold til gjennomsnittsbeholdningene ved årsskiftene, vil avkastningen i prosent bli relativt høy. Alternativt kunne likviditeten om sommeren blitt brukt til å redusere gjelden midlertidig. Da hadde brutto lånerente i prosent blitt lavere. Netto lånerente påvirkes ikke av slike svingninger. Den påvirkes bare av avkastning og lånerente samlet. For å vurdere resultatet må en ta hensyn til gjeldens durasjon (veid rentebindingstid) fordi rentenivået øker med rentebindingstiden. Ved beregning av durasjon er det tatt hensyn til rentebytteavtaler (swap). Gjeldens durasjon måles mot durasjon i en referanseportefølje som er fastsatt i finansreglementet. Referanseporteføljen er laget for å kunne tallfeste veid rentebindingstid for en sammensetning av kommunens gjeld der risikoen begrenses for at renteendringer skal medføre innskrenkning i kommunens tjenesteproduksjon. Lav durasjon innebærer at økt rentenivå belaster årets budsjett. Lengre durasjon utsetter slike virkninger til senere års budsjetter og gir kommunen tid til omstilling. Pr var porteføljesammensetningen innenfor de risikorammer bystyret har vedtatt i finansreglementet. Neste tabell viser gjeldens durasjon. Det er ubetydelig endring fra året før. Veid rentebindingstid (durasjon) Gjeldens durasjon (modifisert) 2,8 2,8 3,4 Referanseporteføljen durasjon 2,7 2,7 2,6 Likviditetsforvaltning: Sammensetning av aktiva 3 Beløp i mill. kr Rentebærende verdipapirer Rentebærende utlån, bykassen Bykassens bankinnskudd Lånefondets bankinnskudd Sum finansielle aktiva Gode rentevilkår og høy fleksibilitet har medført at likviditeten i hovedsak er konsentrert til bankinnskudd i DNB. Samlet sett ble likviditeten i bykassen og lånefondet styrket med kr 117 mill. i fjor. Kommunen har også i fjor hatt positiv rentemargin. Dette betyr at kommunen låner rimelig og plasserer pengene på vanlig bankkonto med fortjeneste. Slik reduseres noe av refinansieringsrisikoen. Markedsrenter, markedsverdi og egne rentebetingelser Tabellen viser rentebærende verdipapirer i 1000 kr pr Navn på verdipapiret Bokført verdi Markedsverdi Rente Innfrielsesdato Danske Bank AS 09/16 FRN ,77 % 09-sept-16 Kommunalbanken AS 06/16 Step Call ,20 % 02-feb-16 KLP Rentefond II *) Sum Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall for et lån, plassering eller rentesikringsinstrument (swap) beregnet ut fra nåverdien på framtidige kontantstrømmer. 3 Se reglementets punkt B 1, E 4 og E 5. 4

5 *) Bundet innskudd knyttet til dekning av erstatninger, avgift til staten ved NAV og administrasjon av yrkesskadeforsikring for skadeårgangene Urealisert gevinst beregnet ut fra ligningskurser pr , er redusert med kr 0,063 mill. i Tabellen viser utlån fra bykassen i 1000 kr pr Lånenes løpetid er oppgitt i parentes. Navn på låntaker og løpetid for lån Innfrielsesdato Beløp i 1000 kr Rente Vestkanten AS (1991/2015) 01-jan ,0 % Bergen Tomteselskap AS - ansvarlig lån des ,25 % Turn- og idrettsforeningen Viking (1998/2017) 01-nov Rentefritt Brann Stadion AS (2006/2026) 12-okt ,8 % Magnus Barfotsgate 12 AS (2013/2017) 31-des ,0 % Bergen Tomteselskap AS - ansvarlig lån des ,25 % Stiftelsen Kulturhuset USF (1999/2016) 23-nov Rentefritt Brann Stadion AS (2009/2029) 30-jan ,0 % Stiftelsen Kulturhuset USF (2013/2018) 23-nov ,0 % Nygaards Bataljon (2011/2036) 01-des ,8 % Sum utlån pr Tabellen viser eksterne utlån fra lånefondet i 1000 kr pr Lånenes løpetid er oppgitt i parentes. Navn på låntaker og løpetid for lån Innfrielsesdato Beløp i 1000 kr Rente Bergen Bydrift AS (2009/2017) 15-des ,9 % Stift. Slettebakken menigh. eldresent.(13/23) 01-feb ,0 % Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bg.(13/23) 01-des ,0 % Stiftelsen Domkirkehjemmet i Bg.(13/29) 01-des ,0 % Stiftelsen Nykirkehjemmet (13/28) 01-des ,0 % Stiftelsen Landås menigh. Eldresent.(13/28) 01-des ,0 % Bergen Røde Kors Sykehjem AS (13/28) 01-des ,0 % Bergen Røde Kors Sykehjem AS (13/29) 01-des ,0 % Sum utlån pr Det er ikke avvik mellom markedsrenter og egne rentebetingelser. Rentebetingelser er hjemlet i vedtak i folkevalgte organer. I henhold til avtaler er bykassen den reelle betaler av renter og avdrag på de nevnte utlånene fra lånefondet så nær som utlånet til Bergen Bydrift AS. Utlånene fra lånefondet i tabellen over vil bli overført fra lånefondet til bykassen i løpet av Bykassens utlån i medhold av lov om sosial omsorg er ikke tatt med i oversiktene. Interne utlån fra lånefondet til kommunale foretak og Havnevesenet utgjorde i alt kr 339 mill. pr (Lån til Bergen Bolig og Byfornyelse KF er inkludert.) Endringer i risikoeksponering knyttet til likviditetsforvaltning og utlån Det fremgår av tabell over finansielle aktiva på forrige side at bankinnskudd har økt. Innskudd er mer likvid enn rentebærende verdipapirer. Kredittrisikoen for bykassens utlån pr er relativt lav. Størst risiko er knyttet til utlån til Brann Stadion AS og Kulturhuset USF. Alle lån er betjent. Gjeldsrapportering utviklingen i 2013: (finansreglementets punkt E 4 og D 8.) Bykassens rentebærende gjeld i mill. kr gjennomsnitt gjeldsøkning Husbanklån Gjeldsbrevlån, sertifikat- eller obligasjonslån Sum langsiktig gjeld i bykassen Lånefondets langsiktige gjeld minus anleggsmidler (utlån) Sum rentebærende gjeld i bykassen

6 Lånefondets gjeld omfatter kommunens innlån med unntak av lån som Bergen Bolig og Byfornyelse KF har tatt opp. Disse lånene er tatt opp i statsbanker og inngår ikke i tabeller pr Lånene er nå overført til lånefondet etter at Bergen Bolig og Byfornyelse KF er omgjort til etat den Neste tabell viser lånefondets gjeld fordelt etter lånekilde. Lånefondets langsiktige gjeld i mill. kr Annen gjeld (avdragsfri) Gjeldsbrevlån - Husbanken Gjeldsbrevlån -Kommunalbanken Sertifikat- eller obligasjonslån Sum langsiktig gjeld pr Det er vedlagt et sammendrag som viser lånefondets gjeldsutvikling hvert kvartal i 2013 fordelt på husbanklån, gjeldsbrevlån og obligasjons- og sertifikatlån. Rapporten viser også fastrente, flytende rente og andel fastrente for husbanklån, gjeldsbrevlån og sertifikat- eller obligasjonslån og bruk av swapavtaler. Avdragsprofil på lånefondets gjeld. Den neste tabellen viser hvilke avdragsbeløp i mill. kr. som forfaller til betaling hvert år Årstall Husbanklån Kommunalbanken Obligasjon & sertifikatlån Sum *) *) *) *) *) *) Etter Sum *) inkludert avdragsfrie lån som forfaller i sin helhet dette året. Lånefondet har høy andel husbanklån i forhold til totale innlån. Husbanklån var inntil november i fjor rimelige sammenlignet med andre lån. Det er en fordel for en kommune å ha staten eller statlig eide låneinstitusjoner som kreditor om de skulle bli krise i finansmarkedet. Disse var ved årsskiftet finansieringskilde for ca. 60 % av den langsiktige gjelden i lånefondet. Økt rente i statsbanker i forhold til andre långivere har ført til at andelen av lån fra statsbanker er redusert de to siste år. Gjeld som forfaller til betaling innen ett år har økt fra kr mill. pr til kr mill. pr Økningen utgjør følgelig kr 430 mill. Låneaktiviteten (rapportering er ikke hjemlet i finansforskrift eller finansreglement.) Verken lovgivningen eller finansreglementet krever at bystyret gjør egne vedtak om refinansiering av lån. Det er bare nye lån til investeringsformål, likviditetslån og til videre utlån som krever bystyrevedtak. Refinansiering av lån inngår i byrådets fullmakter. For å tilfredsstille krav fra Kommunalbanken AS vedtok bystyret i juni 2013 likevel å gi byrådet tillatelse til refinansiering av lån i Tilsvarende tillatelse ble gitt i møtet i januar 2014 for år 2014 (sak 26-14). Bakgrunnen for vedtaket og kravet fra Kommunalbanken er beskrevet i saksutredningene. Fordi det er gjort vedtak om refinansiering, er det naturlig at rapporteringen til bystyret også innrettes i forhold til dette. Neste tabell viser lånefondets innlån fordelt på investeringer, startlån og refinansiering. 6

7 Låneopptak i mill. kr Nye lån til investeringer og premieavvik Startlån fra Husbanken Lån til refinansiering Sum innlån Virkning av 1 % poeng renteøkning i 2014 basert på bykassens balanseregnskap for Fordi beregningen foretas på grunnlag av regnskapstall for 2013, er budsjetterte størrelser i 2014 ikke tatt med. Betalingsstrømmer for lån og rentesikringsavtaler med regulerbar rente i 2014 inngår i beregningen fra den dato i 2014 når renten kan endres. For renteinntekter forutsettes endret rente med virkning fra (Dersom det i stedet forutsettes økt rentesats på renteinntekter fra , halveres inntektsbeløpet, og netto inntektsøkning blir nær null). Tabellen viser beregnet regnskapsvirkning i 2014 ved en renteøkning på 1 % poeng: Inntekter Beløp i mill. kr Renter av bankinnskudd 23 Økt rentekompensasjon fra Husbanken 19 Renter av lån til videre utlån 18 Renter fra avgiftsfinansiert virksomhet 25 Utgifter Reduserte utgifter til rentesikring 12 Økte renteutgifter på gjeld -52 Kurstap obligasjonsbeholdning 0 Netto inntektsøkning i 2014 ved 1 % poeng renteøkning 45 Basert på gjeld pr vil ikke en økning i markedsrenter gi budsjettbelastning i Kommunens tilpasning til rentemarkedet i fjor og utviklingen i markedsrentene Plasseringer; Endrede rammevilkår i banksektoren etter krisen i og konkurransen mellom bankene, har ført til høyere innskuddsrente - også sett i forhold til alternative plasseringer. Kommunen har tilpasset seg utviklingen ved å øke bankinnskuddene. Det forventes at dette kan bli reversert over tid fordi banknæringen har lagt om sin finansieringsstruktur slik at innskuddsbehovet ikke er like stort som det var. Forvaltning av lånefondets gjeld pr a) I alt kr 6 mrd. er finansiert gjennom kortsiktige sertifikat- eller obligasjonslån som forfaller i økonomiplanperioden. Av dette skal rentene reguleres for lån pålydende kr 4,5 mrd., mens resten av beløpet har fast rente også i b) Av lånene fra Kommunalbanken AS forfaller kr 2,5 mrd. til betaling i Rentene skal reguleres for lån pålydende vel kr 3,2 mrd. c) Det ble valgt så lang rentebinding som mulig for kr 4,3 mrd. i husbanklån. Dette sikrer stabilitet i renteutgiftene for den delen av kommunens innlån. Sertifikatlån og kortsiktige gjeldsbrevlån har de laveste lånerentene, men kommunen utsettes for refinansieringsrisiko og renterisiko (budsjettrisiko). Utvikling i låne- og plasseringsvilkårene: Rentenivået var stabilt fjor for avtaler med flytende rente, (rente som kan reguleres hyppig), og obligasjoner med rentebinding inntil tre år. For tre års statsobligasjonsrenter utgjorde økningen ca. 0,3 % 7

8 poeng, mens for statsobligasjonslån med ti års fast rente utgjorde økningen nesten 1 % poeng. For ti års fastrentelån fra obligasjonsmarkedet var renteøkningen liten. Rentedelen av vann- og avløpsavgift var i fjor knyttet til tre - års statsobligasjonsrente. Det lave rentenivået medførte også i fjor svikt i bykassens renteinntekter fra den virksomhet som er finansiert ved avgifter. Rentevilkår for lån fra Husbanken er også knyttet til statsobligasjonsrenter. Med endringsforskrift av ble det bestemt at statens rentemargin på utlån fra Husbanken skal være 1 % poeng. Dette var en økning på ½ % poeng. Endringen gjennomføres med virkning fra Sammen med endrede markedsforhold har dette medført at nye lån fra Husbanken nå har høyere rente enn andre lån som kommunen tar opp. Bare for lån med fast rente i 20 år er husbankrenten for øyeblikket lavere enn renten på lån fra finansmarkedet. Figurene viser endringer i kommunens innlånsvilkår fra til Den oppgitte markedsrenten i figurene gjelder for kortsiktige sertifikatlån og for obligasjonslån. Et fellestrekk for disse er at hele lånebeløpet forfaller til betaling ved utløpet av låneperioden. Et alternativ til slike lån er langsiktige avdragslån fra Kommunalbanken. Renten på slike lån kan reguleres på kort varsel og har høyere rente enn kortsiktige sertifikatlån, men lavere rente enn vilkårene fra Husbanken. Gjennom avdragslån kan lånebeløpet bare delvis forsikres mot refinansieringsrisiko for Kommunalbanken har rett til å kreve innfrielse av lånene med seks måneders varsel. Banken har 8

9 imidlertid den beste kredittverdighet internasjonalt og store likviditetsressurser til bruk dersom det oppstår vansker i kredittmarkedet. (Banken har AAA rating.) Vesentlige markedsendringer for lån og plassering Tabellen viser kommunens innlånsvilkår ved de tre siste årsskiftene samt den Konkursrisiko innebærer at banker og større industriselskaper oppnår dårligere lånevilkår enn kommunene. Husbankens lånevilkår: (kvartalsvis beregnet og betalt rente) Rentebindingstid Rente Rente Rente Rente Regulerbar rente 2,477 % 2,084 % 1,985 % 2,771 % 3 år 2,673 % 2,869 % 1,985 % 2,280 % 5 år 3,065 % 3,260 % 2,084 % 2,575 % 10 år 3,747 % 3,941 % 2,477 % 3,065 % 20 år 4,038 % 4,038 % 2,673 % 3,260 % Lånevilkår i sertifikat-, gjeldsbrev eller obligasjonsmarkedet pr Rente i % p.a. 3 mnd. 3 år fastrente 5 år fastrente 10 år fastrente Interbankrente, (Nibor- eller swaprente) 1,7 % 2,2 % 2,5 % 3,2 % Kredittmargin for kommunelån - 0,2 % 0,4 % 0,6 % Kommuners lånevilkår i markedet 1,7 % 2,4 % 2,9 % 3,8 % Kommuner lånevilkår i markedet ,7 % 2,4 % 3,0 % 4,0 % Kommuner lånevilkår i markedet ,8 % 2,5 % 2,9 % 3,8 % Kommuner lånevilkår i markedet ,8 % 3,0 % 3,5 % 4,1 % Kommuner lånevilkår i markedet ,6 % 3,6 % 4,2 % 4,9 % Nye rentebytteavtaler i fjor Det ble ikke inngått nye rentebytteavtaler i Endringer i risikoeksponering. Den finansielle risikoen ble synliggjort i fjor ved at byrådet fikk fullmakt til å ta opp likviditetslån. Det var ikke problemer med å få tatt opp lån. Finansiell risiko ble økt gjennom økning i langsiktig gjeld i lånefondet (kr mill.), økning i gjeld som forfaller innen ett år (kr 430 mill.) og en reell svekkelse i kommunens tilgjengelige betalingsmidler. Den negative utviklingen motvirkes ved at likviditeten i bykassen og lånefondet samlet sett økte med kr 117 mill. og premieavviket redusert med kr 126 mill. Kontantoverskuddet i lånefondet var imidlertid kr 205 mill. slik at det regnskapsførte kontantoverskuddet var større enn den faktiske økningen i bankinnskudd. (kr 117 mill.) For å sikre tilstrekkelig likviditet til daglig drift. vedtok Bystyret i møte i sak 250/13 en ramme på kr mill. i likviditetslån. Beløpet var identisk med forskjellen mellom lånefondets langsiktige gjeld og utlån til investeringsformål pr Ved det siste årsskiftet hadde kommunen tatt opp kr 516 mill. av denne rammen. Differansen mellom lånefondets langsiktige gjeld og utlån til investeringsformål hadde gjennom året økt med de nevnte kr 205 mill., og utgjorde kr mill. pr Av dette utgjorde likviditetslånet kr 516 mill. Samlet premieavvik inklusiv arbeidsgiveravgift utgjorde kr mill. pr Det er i hovedsak finansiert ved den nevnte differansen på kr mill. mellom lånefondets langsiktige gjeld og utlån til investeringsformål. 9

10 Bruken av likviditetslån har også sammenheng med at kommunen har forbedret sin praksis for oppfølging av investeringsbudsjettet gjennom året. Budsjettet skal være realistisk. Investeringer som ikke blir gjennomført i løpet av året, skal derfor tas ut av årets budsjett sammen med tilhørende finansiering. I fjor medførte dette en reduksjon i budsjetterte låneopptak på kr mill., jf. bystyresakene 146 og 250/2013. Selv etter de to budsjettreduksjonene viste regnskapet betydelig avvik mellom budsjetterte og regnskapsførte investeringer. Avviket mellom budsjett og regnskap for lånefinansiering av bykasseinvesteringer alene utgjorde kr 743 mill. i fjor. Til tross for dette avviket var det ved årsskiftet det ingen ledige lånerammer til ikke- avgiftsfinansierte investeringer i bykassen og bare kr 163 mill. til avgiftsfinansierte investeringer. Beløpet er det laveste på minst 20 år. Likviditetsbeholdningen og trekkrettigheter i bank er nå blitt kommunens likviditetsbuffer. Dette er en stor endring i løpet av de siste to år. Tidligere utgjorde ubenyttede lånerammer til investeringsformål betydelige deler av bufferkapitalen. Dersom det ikke hadde vært avvik i fjor mellom budsjetterte og regnskapsførte investeringer, ville omtrent alle lånerammer også til likviditetslån - vært utnyttet pr I finansreglementet er det fastsatt at kommunen skal til enhver tid ha nok tilgjengelig likviditet til å dekke 60 dagers likviditetsbehov selv om kommunen ikke i mellomtiden får refinansiert gjeld ved forfall. Dette vilkåret er oppfylt nå og var det i hele fjor. Den høye likviditetsbeholdningen, kr mill. pr , samt trekkrettigheter for kr 750 mill., må ses i sammenheng med at hele kr mill. av lånefondets innlån forfaller innen ett år. Med mindre den tilgjengelige likviditeten øker, bør ikke gjeld som forfaller til betaling innen ett år, øke i økonomiplanperioden. Som vist i figurene over kommunens lånevilkår, vil lengre løpetid på gjeld kunne belaste budsjettrammene noe. Egne rentebetingelser - detaljoversikt lånefondets innlån. Tabell som viser husbanklån, restgjeld pr i mill. kr pr lån, innfrielsesdato, avtalt rente, rentebindingstid i antall år og reguleringsdato, er vedlagt. Tabell som viser restgjeld for gjeldsbrevlån i Kommunalbanken AS, avtalt rente, reguleringsdato og rentebindingsperiode, er vedlagt. Det forutsettes samme rentebindingsperiode også i framtiden som det som er avtalt på det enkelte lån. Tabell som viser restgjeld for sertifikat- og obligasjonslån, avtalt rente, reguleringsdato og rentebindingsperiode, er vedlagt. Det forutsettes samme rentebindingsperiode også i framtiden som det som er avtalt på det enkelte lån. Rentebytteavtaler (swap) Neste tabell viser kommunens rentebytteavtaler pr (flytende rente er oppgitt pr ) Beløp Fast Utløps Flytende Neste reg. Flytende Navn i mill. kr rente dato rente i mnd dato rente Nordea ,20 % ,68 % Danske ,00 % ,67 % Danske ,00 % ,67 % DnB ,295 % ,77 % Nordea ,29 % ,81 % Fokus ,81 % ,78 % Sum fast rente

11 Tabellen viser at renter tilsvarende lån kr mill. pr er lagt om fra flytende rente til fast rente ved rentebytteavtaler. I løpet av 2013 er beløpet blitt redusert med kr mill. Teknisk sett innebærer avtalene at kommunen betaler flytende rente på den underliggende låneavtalen og mottar flytende rente gjennom swapavtalen. Netto flytende rente blir dermed nær null. Til gjengjeld innebærer swapavtalen at kommunen betaler fast rente for et fast beløp i et fast tidsrom. Oversikt som viser forfallsår og beløp for avtaler som sikrer fast rente. Årstall Beløp i mill. kr Sum Utsikter og utfordringer Selv om Husbanken har skjerpet lånevilkårene, er rentenivået i Norge fortsatt lavt. Veksten i skatteinntekter avtok i fjor, og lønnspresset er trolig avtakende. Dette kan medvirke til fortsatt lave renter også neste år, men økt vekst utlandet kan føre til at utviklingen tar en annen retning. Erfaring har vist at overraskelser oppstår. Renten på lån med flytende rente fra Husbanken er imidlertid så høy at det er aktuelt å refinansiere disse med avdragslån fra Kommunalbanken. Av en husbankgjeld på kr mill. utgjorde andelen lån med flytende rente ved årsskiftet kun kr 293 mill. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i februar i år vedtatt ny nye retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Renteelementet i avgiftsgrunnlaget er fastsatt til gjennomsnittlig fem års swaprente med tillegg av ½ prosentpoeng. For tiden er dette noe høyere enn den tidligere rente som var tre års statsobligasjonsrente med tillegg av 1 % poeng. De nye reglene innebærer også mindre justeringer i beregningsgrunnlaget. Departementet skriver at renten endres for bedre å samsvare med kommunens faktiske rentebetingelser. Departementets begrunnelse viser at det er behov for å endre kommunens finansreglement. Målsettingen i reglementet er at kommunen skal oppnå lavere lånerente i prosent p.a. enn den effektive rente på tre års statsobligasjonslån tillagt 1 % poeng. Byrådet vil i egen sak legge fram forslag om at dette endres til fem års swaprente med tillegg av ½ prosentpoeng. Omleggingen fra statsobligasjonsrente til swaprente medfører også at, får norske kommuner får tilgang til verktøy som kan redusere risiko for at rentedelen av gebyrinntektene ikke dekker kommunes lånekostnader. Byrådet vil i samme sak be om adgang til å kunne rentesikre gebyrinntekter. I tillegg vil det bli foreslått en mindre justinger i reglementet som følge av at kommunen har inngått ny type avtale for yrkesskadeforsikring. Den observerte økningen i finansiell risiko kan også medføre behov for forlengelse av det tidsrommet kommunen skal ha nok tilgjengelig likviditet til å dekke sitt likviditetsbehov selv uten refinansiering av lån. Byrådet vil vurdere dette i forbindelse med sak om endring i finansreglementet. I inneværende år arbeides det dessuten med å tilpasse tidligere Bergen Bolig og Byfornyelse KF sin låneportefølje til forvaltning gjennom lånefondet. Det kan bli aktuelt å refinansiere et betydelig antall lån som hver for seg har lav restgjeld. 11

12 12

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1 Byrådssak /12 Rapport om finansforvaltningen i 2011 GOMI SARK-1402-201206087-1 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Rapporteringens formål er

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8

Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK-1402-201206087-8 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2013 2016 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken.

Fylkestinget slutter seg til reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune, slik det fremgår av vedlegg til saken. Saknr. 12/515-1 Ark.nr. Saksbehandler: Ane Tonette Lognseth Willy Kleven Reglement for finansforvaltningen i Hedmark fylkeskommune - revidering Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2014 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201016967-13 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: SARK-1400 Finansreglement for Bergen kommune INNHOLD A: INTRODUKSJON 4 A 1: Omfang og definisjon 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva og øvrige finansieringsavtaler

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1

Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Ås kommune Ås kommunes finansreglement - Revidering Saksbehandler: Emil Schmidt Saksnr.: 14/02061-1 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet 27.08.2014 Kommunestyret Rådmannens innstilling: 1. Rådmannens

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10

Reglement Finansforvaltning Meløy kommune. Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 Reglement Finansforvaltning Meløy kommune Vedtatt av Kommunestyret sak 70/10 GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN...2 1.1 HJEMMEL 1.2 FULLMAKTER 1.3 FORMÅL FOR REGLEMENTET 1.4 KVALITETSSIKRING

Detaljer

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 007 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 7.1. Hjemmel Reglement er vedtatt i medhold av Kommunelovens 52 og ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning fastsatt av KRD 9.juni 2009. 7.2 Forvaltning

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket.

Anskaffelsen gjøres som en konkurranse med forhandling, og tilbudskonkurransen er kunngjort i samsvar med regelverket. Dato: 6. desember 2010 Byrådssak 1449/10-1 Byrådet Bankavtale for Bergen kommune 2011-2014 GOMI SARK-141-201017838-16 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester (betalingsformidling,

Detaljer

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering

Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Møtedato: 25. november 2015 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Jan Petter Monsen, 75 51 29 00 Bodø, 13.11.2015 Styresak 129-2015 Finansreglement for Helse Nord RHF - oppdatering Formål Gjeldende finansreglement

Detaljer

! " ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ 0 0 1" ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ' ),$ -.

!  ' ' &# ' &! ' &($ ' * ' +$ ' % ' % ' ,$-. ' *$ 0 0 1 ' *$ & /$0 ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' %  ' ),$ -. Innholdsfortegnelse! " #$% #$%& ' ' &# ' &! ' &($ ' )%$) ' * ' +$ ' % ' % ' ",$-. ' *$ & /$0" ' *$ 0 0 1" ', $ ' 2 ' )) ' * $1 $$1) ' 3 ' ( 3 00 4 0 5(+ '! ' % " ',$-. " ' ),$ -. ) ' *$ ) ' %) ' ( )!)

Detaljer

FINANSFORVALTNINGA I 2011

FINANSFORVALTNINGA I 2011 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-13 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 22.02.2012-23.02.2012 13.03.2012-14.03.2012 FINANSFORVALTNINGA

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE

FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE FINANSSTRATEGI FOR LEVANGER KOMMUNE Sak nr., vedtatt av kommunestyret i møte den / 2002 Innhold Innledning, virksomhetsområde og avklaringer 3 1. Overordnet målsetting for finansfunksjonen i kommunen.

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013

Reglement for finansforvaltning. Grimstad kommune. Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Reglement for finansforvaltning I Grimstad kommune Vedtatt av kommunestyret Sak 81/13 i møte 27.05.2013 Innholdsfortegnelse Side 1 INNLEDNING... 3 1.1 Hjemmel 3 1.2 Målsetting. 3 1.3 Risikoprofil. 4 2

Detaljer

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement.

Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. Reglement for Eigersund kommune sin finansforvaltning Finansreglement. (Vedtatt i K-sak 135/03 15. des 03) 1. Hjemmel... 2 2. Formål... 2 3. Målsetting... 2 4. Risikoprofil... 2 5. Finansiell risiko og

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Saksmappe: 16/1079-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 09.05.2016 Finansrapportering 1. tertial 2016 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar

Detaljer

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18

Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 Byrådssak 1023 /15 Bankavtale for Bergen kommune fra 1.2.15 til 31.12.17 med opsjon til forlengelse til 31.12.18 GOMI ESARK-1706-201426660-5 Hva saken gjelder: Det er innhentet tilbud for levering av banktjenester

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2014 Nøkkeltall pr 28. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,15 % 0,11 % 0,13 % Avkastning siste 12 mnd 2,31 % 1,52 % 1,71 %

Detaljer

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013

FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Økonomiavdelinga Arkivsak 201010513-27 Arkivnr. 160 Saksh. Skeie, Ingvar Saksgang Fylkesutvalet Fylkestinget Møtedato 24.05.2013 11.06.2013-12.06.2013 FINANSRAPPORT FOR 1. TERTIAL

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015

ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 Mandal Kommune SAKSFREMSTILLING SAKSBEHANDLER: Anita Grønås SAKSMAPPE: 2015/288 ARKIV: 151 UTVALG: UTVALGSSAKSNR: MØTEDATO: Driftsstyret 09.06.2015 Bystyret 18.06.2015 RAPPORT OVER KOMMUNENS FINANSFORVALTNING

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet Bystyret 22.06.2010 80/10 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak : 200906671 Arkivkode : E: 255 Saksbeh. : Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 15.06.2010 86/10 Bystyret 22.06.2010 80/10 FORSLAG TIL NYTT REGLEMENT

Detaljer

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen

Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Kommuneøkonomiseminar fylkesmannen og NKK 9. april 2015 Stein Kittelsen Agenda Lenvikdommen Finansieringskilder og status i kommunene Kapitalmarkedet Mine vurderinger/anbefalinger Lenvikdommen Innklagede

Detaljer

SKAGENs pengemarkedsfond

SKAGENs pengemarkedsfond SKAGENs pengemarkedsfond Innhold: Nøkkeltall og kommentarer Side 2 SKAGEN Høyrente Side 7 SKAGEN Høyrente Institusjon Side 12 Desember 2012 Nøkkeltall 31 desember 2012 SKAGEN Høyrente SKAGEN Høyrente Institusjon

Detaljer

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern?

Aktuell kommentar. Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Nr. Aktuell kommentar Hvordan påvirker markedsuroen finansieringskostnadene for norske bankkonsern? Av Jermund Molland og Monique Erard, Avdeling for Likviditetsovervåking, Norges Bank Finansiell stabilitet*

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold

RISØR KOMMUNE. 2. Tertial 2013. Formannskap 10 okt 2013. Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold 2. Tertial 2013 Formannskap 10 okt 2013 Risør for gjestfrihet, nyskapning og mangfold Felles inntekter og utgifter Felles inntekter og utgifter pr.31/08-2013 Felles inntekter og utgifter Regnskap pr. 31.

Detaljer

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU)

Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Kommunal regnskapsstandard nr 3(revidert) Høringsutkast (HU) Høringsutkast til revidert standard fastsatt av styret iforeningen GKRS27.09.2011 1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 1. Økonomibestemmelsene i kommuneloven

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer