Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN"

Transkript

1 Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN

2 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering Utvalgte parametre Kommunens kommentar Sammensetning av passiva Sammensetning av gjeldsporteføljen Lån som belaster kommunekassen Samlet gjeld fordelt på lånekilder Løpetid for passiva Vektet løpetid på gjeldsporteføljen Refinansiering kommende 24 måneder Avdrag på lån inneværende år Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva Bokført verdi og markedsverdi på ulike typer passiva Vesentlige markedsendringer Finansielle nøkkeltall Historisk utvikling i sentrale renter Styringsrente, 3 mnd. Nibor og 5 års fastrente Den norske rentekurven Endringer i risikoeksponeringen Nøkkeltall for risikoeksponering - oppsummering Stresstest Andel fast rente av samlet gjeld Vektet rentebinding Anslåtte rentekostnader inneværende år Netto gjeld per innbygger Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Markedsrenter og egne rentebetingelser Markedsrenter Egne rentebetingelser Vedlegg Eksisterende lån Eksisterende rentekontrakter Konfidensialitet og disclaimer Rapportens grunnlag Definisjoner og beregninger Kontaktpersoner SpareBank Verran kommune Side 2

3 1 Oppsummering 1.1 Utvalgte parametre Endring Gjeld Samlet gjeld Netto gjeld Netto gjeld pr. innbygger (tall i tusen) Renter Andel fast rente* 12 % 21 % -9 % Vektet rentebinding (år) 0,9 1,1-0,2 Gjennomsnittlig rente 1,8 % 1,9 % -0,1 % Budsjetterte rentekostnader 7,33 5,83 1,50 Anslåtte rentekostnader 5,04 5,67-0,63 Stresstest (1 % endring av renten) 2,59 1,89 0,70 Likviditet Vektet løpetid (år) 23,5 30,4-6,9 Refinansiering kommende 12 mnd Tabell: Oppsummering av utvalgte parametre. Tall i mill. kroner * Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente 1.2 Kommunens kommentar Gjeld Renter Kommunens netto gjeld er 249 mill. kroner i 1. tertial Dette er en økning på 51 mill. kroner fra årsskiftet. Av dette blir gjeld på 46 mill. kroner sikret gjennom lovregulerte gebyrer og stønadsordninger. Netto gjeld per innbygger er på kroner. Dette er kroner mer enn gjennomsnittet i Nord- Trøndelag. Andelen faste renter av samlet gjeld er 12 %. Dette er en reduksjon på 9 % fra årsskiftet. Kommunens gjennomsnittlige rentekostnad er på 1,8 %. Gjennomsnittlig vektet rentebinding på om lag 0,9 år Rentekostnader for 2015 er anslått til 5,04 mill. kroner. Dette er 2,29 mill. kroner mindre enn budsjetterte rentekostnader for En økning i markedsrenten (3 mnd. NIBOR) på 1 % vil øke kommunens renteutgifter med 2,59 mill. kroner Likviditet Gjennomsnittlig løpetid på kommunens gjeldsportefølje er 23,5 år. Kommunen har 74 mill. kroner i lån som skal refinansieres innen ett år. Verran kommune Side 3

4 2 Sammensetning av passiva 2.1 Sammensetning av gjeldsporteføljen Samlet gjeld Videreutlån Ubrukte lånemidler Netto gjeld VARFS Rentekompensasjon Lån som belaster kommunekassen Figur: Gjeldssammensetning. Tall i mill. kroner 2.2 Lån som belaster kommunekassen Endring Samlet gjeld Videreutlån Ubrukte lånemidler = Netto gjeld VARFS-formål (grunnlag) Rentekompensasjon fra Staten (grunnlag) = Lån som belaster kommunekassen Figuren viser hvor stor andel av samlet gjeld som per. 30. april 2015 bidrar til å belaste kommunekassens økonomi Fellesnevner for de grå søylene er at dette er gjeld hvor rentekostnader enten blir finansiert av tilsvarende renteinntekter (videreutlån og ubrukte lånemidler), dekket av lovregulerte gebyrer (VARFS), eller kompensert av staten (rentekompensasjon) Kommunens netto gjeld utgjør 249 mill. kroner per 30. april Av dette blir gjeld på 46 mill. kroner sikret gjennom lovregulerte gebyrer og stønadsordninger. I 1. tertial 2015 utgjør lån som belaster kommunekassen 203 mill. kroner Verran kommune Side 4

5 2.3 Samlet gjeld fordelt på lånekilder Lånekilder Endring Kommunalbanken Husbanken KLP Banklån Obligasjoner Sertifikater Andre Sum Figurer: Samlet gjeld fordelt på lånekilder - Største enkeltlån (beløp og andel av samlet gjeld.) Kommunen har tilsammen 22 lån, av dette er 11 lån knyttet til Husbankens startlånordning jf. vedlegg 9.1 Låneporteføljen er fordelt på 4 låneinstitusjoner - Kommunalbanken (154 mill. kroner) - KLP (45 mill. kroner) - Husbanken (20 mill. kroner) - Sertifikater (74 mill. kroner) Det største lånet er på 51 mill. kroner og er tatt opp i sertifikatmarkedet. Lånet utgjør om lag 18 pst. av samlet låneportefølje. Verran kommune Side 5

6 3 Løpetid for passiva 3.1 Vektet løpetid på gjeldsporteføljen ,5 30,4 Det betales en likviditetspremie for løpetid Lengre løpetid gir høyere likviditetspremie Gjennomsnittlig løpetid på kommunens gjeldsportefølje er 23,5 år. Dette er en reduksjon på nesten 7 år fra årsskiftet Figur: Gjennomsnittlig vektet løpetid for gjeldsporteføljen (år). 3.2 Refinansiering kommende 24 måneder mnd 6 mnd 12 mnd 24 mnd Figur: Refinansieringsbehov kommende 24 måneder. Tall i mill. kroner Kommunen har 74 mill. kroner som må refinansieres innen 12 måneder. 3.3 Avdrag på lån inneværende år 10 8, , Budsjett Minimum Figur: Budsjettert avdrag, minimumsavdrag. Tall i mill. kroner Minimumsavdrag er estimert til 8 mill. kroner. I 2015 er det budsjettert med 8,7 mill. kroner i avdrag. Minimumsavdraget utgjør 3,2 % av netto gjeld. Netto gjeld har en estimert nedbetalingstid på om lag 31 år. Kommunens avdragsprofil legger opp til en nedbetaling av netto gjeld på 28,5 år. Verran kommune Side 6

7 4 Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva 4.1 Bokført verdi og markedsverdi på ulike typer passiva Beløp i mill. kr Bokført verdi Markedsverdi Banklån flytende rente -125,4-125,4 Banklån fast rente* -93,6-94,3 Obligasjoner flytende rente 0,0 0,0 Obligasjoner fast rente* 0,0 0,0 Sertifikater -74,3-74,3 Rentebytteavtaler* 0,0-0,5 Sum -293,2-294,4 *Beregning av tap/gevinst tar ikke hensyn til kredittmargin Banklån flytende Banklån fast Obligasjoner flytende Obligasjoner fast Sertifikater Rentebytteavtaler Figur: Markedsverdi på ulike typer passiva. Tall i mill. Alle lån er i hovedsak tatt opp som ordinære avdragslån med flytende eller faste rentebetingelser. Banklån med faste renter utgjør 93,6 mill. kroner av samlet gjeld. Av dette er det ingen faste renter som forfaller innen ett år. Kommunen har ingen lån i obligasjonsmarkedet, og 2 lån i sertifikatmarkedet. Disse lånene er korte lån som forfaller innen ett år. Kommunen har 2 rentebytteavtaler à 15 mill. kroner, hvor 1 av disse avtalene forfaller innen ett år. Samlet markedsverdi på kommunes gjeld er 294,4 mill. kroner. Verran kommune Side 7

8 5 Vesentlige markedsendringer 5.1 Finansielle nøkkeltall Endring Norges Banks styringsrente 1,25 % 1,25 % 0 % 3 mnd. Nibor 1,5 % 1,48 % 0,02 % 3 års fast rente 1,45 % 1,22 % 0,23 % 5 års fast rente 1,73 % 1,39 % 0,34 % 10 års fast rente 2,11 % 1,92 % 0,19 % 3 års statsobligasjon 0,9 % 0,78 % 0,12 % 5 års statsobligasjon 1,15 % 0,94 % 0,21 % Oslo Børs (OSEBX) - indeks % S & P indeks ,3 % EUR/NOK (kroner pr. euro) 8,45 9,02-6,3 % USD/NOK (kroner pr. usd) 7,53 7,45 1,1 % SEK/NOK (kroner pr. 100sek) 90,35 95,45-5,3 % Oljepris (Brent spot) 66,8 57,3 16,5 % 5.2 Historisk utvikling i sentrale renter Styringsrente, 3 mnd. Nibor og 5 års fastrente 5,0 % 4,5 % 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % Norges Bank holdt styrinsgrenten uendret på rentemøtene i mars og mai I gjeldende referansebane til Norges Bank ligger det inne 100 % sannsynlighet for kutt på rentemøtet i juni og 20% sannsynlighet for ytterligere et kutt til høsten 5 års fasterente har kommet noe opp, men er fortatt på et historisk lavt nivå. 5 års swaprente NIBOR 3 mnd Styringsrenten Figur: Historisk utvikling i NBs styringsrente, 3 mnd. Nibor og 5 års fast rente. 5.3 Den norske rentekurven 2,2 % 2,0 % 1,8 % 1,6 % 1,4 % 1,2 % 1,0 % Figur: Markedsrente for ulike løpetider. Rentene har steget klart over hele kurven fra nyttår Norske renter bunnet like etter nyttår på klar ny bunnotering Korte renter har blitt dratt opp av noe mindre sannsynlighet for rentekutt fra Norges Bank Lange renter har til en viss grad blitt dratt opp av oppgangen i lange renter internasjonalt siden påske, noe som ikke var unaturlig gitt den ekstremt lave prisingen Lange renter ligger fortsatt lavere enn i mesteparten av 2014 Verran kommune Side 8

9 6 Endringer i risikoeksponeringen 6.1 Nøkkeltall for risikoeksponering - oppsummering Endring Renterisiko Stresstest (1 % endring av renten) 2,59 1,89 0,70 Andel fast rente* 12 % 21 % -9 % Vektet rentebinding (år) 0,9 1,1-0,2 Anslått rentekostnad inneværende år 5,04 5,67-0,63 Budsjetterte renter 7,33 5,83 1,50 Likviditetsrisiko Refinansiering kommende 12 mnd Vektet løpetid (år) 23,5 30,4-6,9 Gjeld Netto gjeld (mill. kroner) Netto gjeld pr. innbygger (tusen kroner) * Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente 6.2 Stresstest ,9 2,6 En økning i renten med 1 % øker kommunens årlige rentekostnader med 2,59 mill. kroner. Dette er en økning på kroner fra årsskiftet. En økning i rentenivået på 1 % vil øke kommunens rentekostnader med 51,38 % Figur: Endring i rentekostnad ved 1 % endring i markedsrenten. Tall i mill. 6.3 Andel fast rente av samlet gjeld 25 % 20 % 15 % 21 % 12 % Andelen faste renter utgjør 12 % av samlet gjeld. Dette er en reduksjon på 9 % siden årsskiftet. Kommunen har 2 rentebytteavtaler 10 % 5 % 0 % Figur: Andel fast rente av samlet gjeld. Verran kommune Side 9

10 6.4 Vektet rentebinding ,1 Ved 1. tertial 2015 var vektet rentebinding på 0,9 år Dette er en reduksjon på rundt 1,5 måned fra årsskiftet ,9 0,0 0,5 1,0 1,5 Figur: Vektet renteløpetid for hele gjeldsporteføljen (år). 6.5 Anslåtte rentekostnader inneværende år 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 5,7 Anslåtte rentekostander inneværende år ( ) 5,0 Anslåtte rentekostander inneværende år ( ) 7,3 Budsjettert rente ( ) Rentekostnader for 2015 er anslått til om lag 5 mill. kroner. Dette er en reduksjon på om lag kroner fra Anslåtte rentekostnader for 2015 er om lag 2 mill.kroner lavere enn budsjetterte rentekostnader for Figur: Anslått rentekostnad inneværende år gitt dagens rentenivå og påløpte rentekostnader hittil i år. Tall i mill. kroner 6.6 Netto gjeld per innbygger Kommunen har en netto gjeld per innbygger på kroner. Dette er en økning på kroner fra årsskiftet. Gjennomsnittlig netto gjeld per innbygger for fylket er på kroner. - Figur: Netto gjeld per innbygger sammenlignet med fylkes- og landsgjennomsnitt. Tall i 1000 kroner Verran kommune Side 10

11 7 Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet Finansreglement Krav Min Maks Gjeld Største enkeltlån (pst av samlet gjeld) Nei 18 % 16 % Netto gjeld per innbygger (1000 nok) Nei Avdrag som andel av minimumsavdrag Nei 109 % 101 % Renter Andel faste renter av samlet gjeld Ja 20 % 80 % 12 % 21 % Andel faste renter av rentebærende gjeld* Nei 17 % 33 % Andel faste renter av netto renteb. gjeld Nei 17 % 33 % Vektet rentebinding (år) Ja 0,0 4,0 0,9 1,1 Andel faste renter som går ut innen 2 år Nei 88 % 0 % Andel faste renter som går ut innen 2-5 år Nei 12 % 0 % Andel faste renter med løpetid over 5 år Nei 0 % 0 % Likviditet Refinansiering kommende 12 mnd. Ja Vektet løpetid (år) Nei 23,5 30,4 Renter og avdrag som andel frie inntekter Nei 6 % 6 % *Rentebærende gjeld = Lån som belaster kommunekassen (jf. tabell 2.2) I finansreglementet til Verran kommune er det lagt til grunn at andel faste renter skal være mellom 20 % og 80 % av samlet gjeld. Refinansiering kommende 12 mnd skal maksimalt utgjøre 40 % av den samlede låneporteføljen. Per 1. tertial 2015 har kommunen: Et lån som utgjør 18 pst. av samlet låneportefølje Netto gjeld per innbygger på kroner Avdrag som tilsvarer 109 pst. av minimumsavdaget Andel faste renter på 12 pst. av samlet gjeld Andel faste renter på 17 pst. av rentebærende gjeld Vektet rentebinding på under 1 (i praksis nesten hele låneporteføljen til kun flytende renter) 74 mill. kroner som må refinansieres innen 12 måneder Vektet løpetid på 23,5 år Renter og avdrag som tilsvarer 6 pst. av kommunens frie inntekter Konklusjon Kommunen har for lav andel faste renter av samlet gjeld ifht finansreglementet. Verran kommune Side 11

12 8 Markedsrenter og egne rentebetingelser 8.1 Markedsrenter Endring Norges Banks styringsrente 1,25 % 1,25 % 0 % 3 mnd. Nibor 1,5 % 1,48 % 0,02 % 3 års fast rente 1,45 % 1,22 % 0,23 % 5 års fast rente 1,73 % 1,39 % 0,34 % 10 års fast rente 2,11 % 1,92 % 0,19 % 3 års statsobligasjon 0,9 % 0,78 % 0,12 % 5 års statsobligasjon 1,15 % 0,94 % 0,21 % Tabell: Markedsrenter på utvalgte løpetider. Inkluderer ikke kredittpåslag. Tabell: 8.2 Egne rentebetingelser Rentesats Vektet Benchmark rentebinding (år) Generelt Budsjettert rente 2,2 % Gjennomsnittlig rente 1,8 % 0,90 1,22 % Fast og flytende rente Lån med flytende rente 1,72 % 0,49 1,5 % Lån med fast rente 2,02 % 0,88 1,19 % Rentebytteavtaler 2,09 % 2,38 1,39 % Rentesatser, vektet renteløpetid (renterisiko) og vektet løpetid (likviditetsrisiko) på hele gjeldsporteføljen. Benchmark rente er ekskl. kredittmargin Kommunens faktiske gjennomsnittsrente er på 1,8 pst. Lån med flytende rente har en gjennomsnittrente på 1,72 pst. Lån med faste renter har en gjennomsnittsrente på 2,02 pst. Vektet rentebinding er på nesten 1 år. Flytende renter har en løpetid på om lag 6 måneder, og de faste rentene har en løpetid på om lag 11 måneder. 5 års fastrente kan i dag handles til om lag 1,4 pst (pluss margin). En økning på 0,3 pst. poeng fra årsskiftet. Markedsrenten på 10 års faste renter var 1. terial på 2,11 pst. En økning på 0,19 pst. poeng fra årsskiftet. 3 måneders NIBOR var 1,50 pst. per 30. april Dette er samme nivå som ved årsskiftet. Verran kommune Side 12

13 9 Vedlegg 9.1 Eksisterende lån Nr Långiver / lånenr Rentetype Hovedstol Rente Tid til neste rentejustering (dager) Løpetid (år) 1 Kommunalbanken_ Investeringslån Fast ,00 % ,3 2 Kommunalbanken_ Investeringslån NIBOR ,69 % 50 37,2 3 Kommunalbanken_ Investeringslån NIBOR ,69 % 50 19,2 4 Kommunalbanken_ Investeringslån NIBOR ,69 % 50 32,2 5 Kommunalbanken_ Investeringslån NIBOR ,69 % 50 19,2 6 Kommunalbanken_ Investeringslån NIBOR ,69 % ,4 7 KLP_ Investeringslån Fast ,80 % 46 32,1 8 KLP_ Investeringslån NIBOR ,69 % 49 23,7 9 KLP_ investeringslån NIBOR ,51 % 49 20,9 10 Sertifikater_ Investeringslån Fast ,58 % 140 0,4 11 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % ,5 12 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % 32 15,1 13 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % ,4 14 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % 32 7,1 15 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % 124 9,3 16 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % ,5 17 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % 32 11,1 18 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % ,4 19 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % ,4 20 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % ,4 21 Husbanken_ Startlån p.t ,19 % ,4 22 Sertifikater_ investeringslån Fast ,52 % 140 0,4 Verran kommune Side 13

14 9.2 Eksisterende rentekontrakter Nr Kontraktsnummer Type kontrakt Hovedstol Fastrente Løpetid (år) 1 IRS32980 Sparebank 1 Rentebytteavtale ,37 % 3,9 2 IRS32979 Sparebank 1 Rentebytteavtale ,80 % 0,9 Verran kommune Side 14

15 9.3 Konfidensialitet og disclaimer Rapporten er konfidensiell. Distribusjon til andre enn kommunens administrasjon og styre må godkjennes av SpareBank 1 SMN. 9.4 Rapportens grunnlag Forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning setter rammene for rapportering av gjeldsforvaltningen. Gjeldsrapporten gir et statusbilde av kommunens gjeldsforvaltning. Gjeldsrapporten er utarbeidet av SpareBank 1 SMN, på oppdrag fra kommunen. Informasjon og innrapporterte tall fra kommunen danner grunnlaget for rapporten. 9.5 Definisjoner og beregninger Begrep Andel fast rente Anslått rentekostnad Avdrag på lån inneværende år Eksternfinansiert kapital Fast rente Flytende rente Gjennomsnittlig rente Kredittmargin Lån som belaster kommunekassen Lån til investeringsformål Markedsrente Netto gjeld Netto gjeld pr. innbygger Nibor Refinansiering kommende 12 mnd. Rentekompensasjon fra staten Definisjon Andel fast rente er beregnet som andel av samlet gjeld. Anslått rentekostnad er beregnet med utgangspunkt i kommunens gjeldsportefølje (forventet utvikling kommende 12 mnd.), løpende renteavtaler og markedsrenter (forventet utvikling kommende 12 mnd.). Avdrag på lån inneværende år gir en oversikt over kommunens budsjetterte avdrag samt kommunens beregning av minimumsavdrag. Med eksternfinansiert kapital menes den delen av gjeldsporteføljen som er selvfinansierende ved at kapitalkostadene dekkes av kommunale gebyrer, husleieinntekter, refusjoner og statlige tilskuddsordninger, beregnet som summen av VARFS-grunnlaget og grunnlag for rentekompensasjon fra staten. Renter med løpetid over ett år er definert som fast rente. Renter på lån og finansielle instrumenter er inkludert i beregningen. Renter med løpetid under ett år er definert som flytende rente. Renter på lån og finansielle instrumenter er inkludert i beregningen. P.t.-lån er definert som flytende rente. Gjennomsnittlig rente er beregnet som et veid gjennomsnitt av rentesatser på lån og finansielle instrumenter. Med kredittmargin menes det rentepåslag långiver har på markedsrentene. Med lån som belaster kommunekassen menes kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån, ubrukte lånemidler og eksternfinansiert kapital. Lån til investeringsformål er beregnes som kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån. Generelt uttrykk for rentenivået på ulike løpetider i markedet. Med netto gjeld menes kommunens samlede innlån fratrukket videre utlån og ubrukte lånemidler. Netto gjeld pr. innbygger er beregnet som netto gjeld dividert på antall innbyggere i kommunen. Norwegian Interbank Offered Rate. Den renten som norske banker låner penger til seg i mellom. Refinansiering kommende 12 måneder er beregnet som den delen av gjelden som skal refinansieres, typisk rullerende sertifikater og obligasjoner. Avdrag på lån er ikke inkludert i beregningen. Kommuner og fylkeskommuner kan søke om å få kompensert renteutgifter til utvalgte formål, herunder kirkebygg og skolebygg. Rentekompensasjon utbetales Verran kommune Side 15

16 (grunnlag) Samlet gjeld Stresstest (1 %) Ubrukte lånemidler VARFS-formål (grunnlag) Vektet løpetid Vektet rentebinding Videre utlån - andre Videre utlån - startlån etterskuddsvis og beregnes på grunnlag av rentekostnader etter et tilsvarende husbanklån med flytende rente over 20 år med 5 års avdragsfrihet. Kommunen beregner seg frem til hva grunnlaget for rentekompensasjon er, og implementerer dette i inputarket. Avdragene må kommunen dekke selv. Med samlet gjeld menes kommunens totale innlån, eksklusive eventuelle pensjonsforpliktelser. Rentefølsomhet er et uttrykk for hvor mye kommunens årlige rentekostnader øker med dersom renten økes med 1 %. Beregningen tar utgangspunkt i kommunens samlede lån og finansielle instrumenter på rapporteringstidspunktet. Med ubrukte lånemidler menes midler som står på bankkonto i påvente av en investering / forbruk. Med VARFS-formål (grunnlag) menes den delen av gjeldsporteføljen relatet til vann, avløp, renovasjon, feiing og slam som er selvfinansierende ved at kapitalkostnadene dekkes av kommunale gebyrer. Uttrykk for vektet gjennomsnittlig løpetid (tid til forfall) på rentepapirer (kapitalstrømmer på lån og finansielle instrumenter) eller en portefølje av rentepapirer. Benevnes også som durasjon på låneporteføljen. Uttrykk for vektet gjennomsnittlig løpetid (tid til forfall) på rentepapirer (rentebinding på lån og finansielle instrumenter) eller en portefølje av rentepapirer. Benevnes også som durasjon på rentebindingen. Lån som kommunen har tatt opp for videre utlån til virksomheter utenfor kommunekassen. Lån som kommunen har tatt opp i Husbanken for videre utlån (startlånsordningen). 9.6 Kontaktpersoner SpareBank 1 Navn ansvarsområde Virksomhet Telefonnummer Stig Ove Gravdal fagansvar SpareBank 1 SMN Robert Ness rentesikring SpareBank 1 Markets Verran kommune Side 16

Gjeldsrapport 2. tertial 2016 Osen kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 2. tertial 2016 Osen kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 2. tertial 216 Osen kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 31.8.216 Gjeldsrapport 2. tertial 216 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar...

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 16/499 ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2015 Rådmannens innstilling: Årsrapport for finansforvaltning for 2015 tas til orientering. Saksopplysninger:

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Finansrapport pr. 31.12.21 Saksbehandler: E-post: Tlf.: Meier Hallan meier.hallan@innherred-samkommune.no 7448215 Arkivref: 211/3456 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Låneporteføljen 31.12.2015

Låneporteføljen 31.12.2015 Verdal kommune. Låneporteføljen 31.12.2015 Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2013. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring?

18/01/2016. Agenda. Rentesikring. Fosnavåg Shippingklubb. Mandag 18. januar 2016. Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Rentesikring Fosnavåg Shippingklubb Mandag 18. januar 2016 Agenda Hvorfor og hvordan tilnærme seg temaet rentesikring? Det norske rentebildet Priser - rentesikring 2 1 Alt var bedre før. Oljeprisen er

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014

FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 FINANSRAPPORT 3/2014 PR. 31.12.2014 Finansrapport 3/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Side

Detaljer

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200

Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Sauherad kommune Arkiv: FE - 200 Saksmappe: 16/1079-2 Saksbehandler: Mona Slaaen Dato: 09.05.2016 Finansrapportering 1. tertial 2016 Formannskapet Kommunestyret Rådmannens innstilling: Kommunestyret tar

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2016 2019 jan.13 feb.13 mar.13 apr.13 mai.13 jun.13 jul.13 aug.13 sep.13 okt.13 nov.13 des.13 jan.14 feb.14 mar.14 apr.14 mai.14 jun.14 jul.14 aug.14 sep.14 okt.14 nov.14 des.14 jan.15 feb.15 mar.15 apr.15 mai.15

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2015

Finansrapport 2. tertial 2015 Finansrapport 2. tertial 2015 Vedlegg til 2. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE?

LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE? LÅNEFINANSIERING HVA VELGER KOMMUNENE? Komøk 28.mai 2015 Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Sesjon J Lånefinansiering Hva velger kommunene v/ Lars Strøm Prestvik Finans- og låneforvaltning i praksis

Detaljer

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1 Byrådssak /12 Rapport om finansforvaltningen i 2011 GOMI SARK-1402-201206087-1 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Rapporteringens formål er

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport desember 2015 Nøkkeltall pr 31. desember Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning desember 0,09 % 0,05 % 0,10 % Avkastning siste 12 mnd. 1,06 % 0,98 % 1,29 %

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport mars 2016 Nøkkeltall pr 31. mars Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning mars 0,32 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd. 1,33 % 0,90 % 1,21 % 3 mnd NIBOR

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

Finansrapportering Per mars 2017

Finansrapportering Per mars 2017 Finansrapportering Per 31.12.2016 23. mars 2017 I henhold til kommunens finansreglement (sist revidert av kommunestyret i september 2014, K-sak 73/14) skal rådmannen i forbindelse med tertialrapportering

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2015 2018 Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 1 kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017

Finansrapport. Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Finansrapport Vedlegg til 2. tertialrapport 2017 Innhold Låneporteføljen... 3 Markedet... 4 Plassering... 5 Oppsummering... 6 2 litvikling Låneporteføljen Pr. 31.08 har låneporteføljen en gjennomsnittlig

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2016

Finansrapport 1. tertial 2016 Finansrapport 1. tertial 2016 Vedlegg til 1. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013

Finansrapport 2013 FINANSRAPPORT. Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 FINANSRAPPORT Vedlegg til økonomirapport pr. 31.12.2013 Bakgrunn I samsvar med Møre og Romsdal fylkeskommunes finansreglement vedtatt av fylkestinget 15.06.10 skal det rapporterast om finansforvaltninga

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

Finansforvaltningsrapport 31. Desember 2016 Innledning Iht. finansreglementet for Longyearbyen lokalstyre skal det i forbindelse med tertialrapportering og ved årets utgang legges fram rapport for lokalstyret

Detaljer

Finansrapport 2/2014 Side 1

Finansrapport 2/2014 Side 1 Finansrapport 2/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 6: Finansformuen og avkastning Finansrapport 2/2014 Side 2 Finansreglementet.

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Låneporteføljen Rapport 30. april 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement. Kort sammendrag:

Detaljer

Finansreglement for Sortland kommune

Finansreglement for Sortland kommune SORTLAND KOMMUNE RÅDMANNEN Finansreglement for Sortland kommune Vedtatt i kommunestyret 17.06.2010 REGLEMENT FOR SORTLAND KOMMUNES FINANSFORVALTNING (FINANSREGLEMENT) 1. Hjemmel Reglement er vedtatt i

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Finansrapport 2. tertial 2016

Finansrapport 2. tertial 2016 Finansrapport 2. tertial 2016 Vedlegg til 2. tertialrapport 2016 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansreglement for Nittedal kommune

Finansreglement for Nittedal kommune V.6 Vedtatt av kommunestyret Finansreglement for Nittedal kommune Vedtatt av kommunestyret 26.05.2014 Innhold 1 Finansreglementets virkeområde og formål... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Formålet

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål:

Følgjande tabell viser fylkesrådmannen si rapportering på forvaltninga av ledig likviditet og andre midlar berekna for driftsføremål: Side 1 av 5 VEDLEGG 3 Rapportering på finansporteføljen per. 31.august 2014 Gjeldande finansreglement seier at fylkesrådmannen 3 gonger i året legg fram for fylkestinget rapport for finansforvaltninga.

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport november 2015 Nøkkeltall pr 30. november Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning november 0,00 % 0,08 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,12 % 1,09 % 1,32 %

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015.

Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. august 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Finansforvaltning 2013 - årsrapport

Finansforvaltning 2013 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.04.2014 22632/2014 2014/2289 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/58 Formannskapet 23.04.2014 14/54 Bystyret 07.05.2014 Finansforvaltning 2013 -

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2015 1 januar til 30 april

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2015 1 januar til 30 april Finansrapport Vinje kommune Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2015 1 januar til 30 april Vinje kommune - Forvaltning av kommunens gjeldsportefølje og finansieringsavtaler

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport september 2015 Nøkkeltall pr 30. september Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning september -0,22 % 0,07 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,25 % 1,41

Detaljer

BEREGNING AVDRAG/GJELD

BEREGNING AVDRAG/GJELD Totalt 114980618 115008658 115035578 Totalt Husbanken Husbanken Husbanken 24 519 002 24 519 002 24 519 002 Boligformål Boligformål Boligformål Startlån Startlån Startlån 2005 2006 2007 6 873 490 591 16

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport oktober 2015 Nøkkeltall pr 30. oktober Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* Avkastning oktober 0,14 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd 1,27 % 1,12 % 1,36 % 3 mnd

Detaljer

NYTT FRA KOMMUNALBANKEN

NYTT FRA KOMMUNALBANKEN NYTT FRA KOMMUNALBANKEN Økonomiforum Tromsø, 7. september 2015 v/marit Urmo Harstad, Kunde- og markedsansvarlig muh@kommunalbanken.no Tel.: 21 50 20 57 / 982 47 057 1. Budsjettrenter 2106-2018 2. Introduksjon

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015

SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 SKAGEN Høyrente Statusrapport januar 2015 Januar 2015 I årets første måned hadde SKAGEN Høyrente av avkastning på 0,18 % mot indeksens 0,19 %. Den effektive renten i fondet var 1,70 % ved utgangen av januar,

Detaljer

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015

SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon Statusrapport mars 2015 Mars 2015 SKAGEN Høyrente Institusjon hadde en avkastning på 0,14 % i mars. Indeksens avkastning i samme periode var 0,05 %. Fondets effektive rente

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015.

Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Verdal kommune. Låneporteføljen Rapport 30. september 2015. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2016 1 januar til 30 april

Finansrapport Vinje kommune. Rapport 2016 1 januar til 30 april Finansrapport Vinje kommune Forvaltning av gjeldsportefølje og finansieringsavtaler Rapport 2016 1 januar til 30 april (Rapportdato 30. april, utskrevet 10. mai 2016) Vinje kommune - Forvaltning av gjeldsportefølje

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016.

Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Levanger kommune. Låneporteføljen Rapport 31. desember 2016. Forklaring av ord og uttrykk finnes på siste side i rapporten. Innhold: Kort sammendrag. Rapportering i hht. krav i forskrift og eget finansreglement.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016

SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente Statusrapport august 2016 SKAGEN Høyrente nøkkeltall pr 31. august Nøkkeltall SKAGEN Høyrente Referanseindeks* 3 mnd. NIBOR Avkastning august 0,26 % 0,02 % 0,09 % Avkastning siste 12 mnd.

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010

Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune. 01.oktober 2010 Vurdering av Finansreglement i Kvam kommune 01.oktober 2010 Bakgrunn Deloitte har på forespørsel fra økonomisjefen foretatt en gjennomgang av Kvam kommunes utkast til nytt finansreglement i samsvar med

Detaljer

SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER

SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER SPØRSMÅL OG VURDERINGER VED VALG AV FINANSIERINGSLØSNINGER Komøk 28.mai 2015, Sesjon O Lars Strøm Prestvik, Kommunalbanken AS Agenda Sektorens utgangspunkt Valg av finansieringsstrategi hvilke spørsmål

Detaljer

Finansrapport 1/2014 Side 1

Finansrapport 1/2014 Side 1 Finansrapport 1/2014 Side 1 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E: Side 3: Finansreglementet. Side 4: Gjeld og rentesikring Side 7: Finansformuen og avkastning Finansrapport 1/2014 Side 2 Finansreglementet.

Detaljer