Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Byrådssak 174/13. Rapport om finansforvaltningen i 2012 ESARK-1402-201206087-8"

Transkript

1 Byrådssak 174/13 Rapport om finansforvaltningen i 2012 GOMI ESARK Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor. Rapporteringens formål er å informere om finansforvaltningens resultat, sammensetningen av lån og plasseringer samt finansiell risiko i forhold til fastsatte rammer i kommunens finansreglement og i forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning. Til slutt i saken omhandles tiltak for å bidra til at kommunen fortsatt kan benytte Kommunalbanken AS som leverandør for lån til refinansiering. Statsobligasjonsrentene ble etter hvert svært lave i fjor. Fordi rentedelen av vann- og avløpsavgift er knyttet til 3 - års statsobligasjonsrente, medførte det lave rentenivået svikt i bykassens renteinntekter fra den virksomhet som er finansiert ved avgifter. På den annen side er rentevilkår for lån fra Husbanken knyttet til statsobligasjonsrenter. Lavt rentenivå gav kommunen mulighet til å inngå gunstige fastrentelån fra Husbanken. Isolert sett førte dette til økte renteutgifter fordi rentenivået var enda lavere for lån med flytende rente. Når rentenivåene vender tilbake til normale nivåer, vil avtalene gi besparelser. Selv om budsjettmålet ble oppnådd, ble ikke det finansielle målet oppnådd i fjor. Kommunen betalte dyrt for at vel 80 % av gjelden pr hadde fast rente. Rentenivået for lån med fast rente falt for tredje år på rad. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har i gjeldende finansreglement punkt E 3, andre avsnitt, og i samsvar med 2 i forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning, vedtatt at det skal utarbeides årlig rapport til bystyret om finansforvaltningen. Krav til innhold m.m. er gitt i 4, 6 og 7 i forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning og gjentatt i finansreglementet. Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse til etterretning. Bystyret vedtar å refinansiere følgende innlån til kommunens lånefond: Lån 722, stort kr mill. og med forfallsdato Lån 727, stort kr 600 mill. og med forfallsdato Lån 696, stort kr 200 mill. og med forfallsdato Lån 729, stort kr 500 mill. og med forfallsdato Bystyret gir byrådet fullmakt til refinansiering av lånene før forfallsdato. Dato: 06. jun 2013 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Monica Mæland byrådsleder 1

2 Liv Røssland byråd for finans, eiendom og eierskap Vedlegg: 1) Kvartalsvis status for innlån og rentebytteavtaler i ) Lånefondets lån i Husbanken pr ) Lånefondets gjeldsbrevlån i Kommunalbanken AS pr ) Lånefondets sertifikat- og obligasjonslån ) Lånefondets sertifikat og obligasjonslån pr ) Lånefondets gjeldsbrevlån i Kommunalbanken AS pr

3 Saksutredning: Finansinntekter og utgifter - avvik mellom regnskap og justert budsjett Beløp i mill. kr Regnskap Justert budsjett Avvik Renteinntekter inkl. gevinst ved finansielle sikringer Renteutgifter inkl. tap ved finansielle sikringer Ordinære avdrag Netto renteutgifter og avdrag i Både renteinntekter og renteutgifter hadde et negativt budsjettavvik på 1 mill i fjor. Rapportering av renteavkastning og lånerente i prosent p.a. og i 1000-kroner. 1 Rente i prosent p.a Lånerente inkl. rentesikring 4,2 % 4,2 % 3,9 % 3-års statsobligasjonsrente + 1 % poeng 2,4 % 3,2 % 3,9 % Bokført avkastning på plasseringer i 1000 kr Avkastning i prosent av gjennomsnittlig likviditetsbeholdning 5,9 % 11,3 % 7,3 % Risikofri rente *) 2,2 % 2,9 % 2,5 % *) Risikofri rente er forutsatt å være årets gjennomsnittlige nominelle 3-måneders Nibor rente. Neste tabell viser netto utgift i mill. kr som følge av forskjell i lånerente og avkastning i forhold til de referanserentene forvaltningen måles mot, og som dessuten er vist i forrige tabell. Oppnådd resultat i 2012 var svakt. Ved tallfesting av bykassens gjeld brukes lånefondets gjennomsnittlige langsiktige gjeld minus lånefondets gjennomsnittlige utlån til andre enn bykassen, og pluss gjennomsnittet av rentebærende plasseringer. Tabellen viser kommunens oppnådde nettorenteutgifter i mill. kr sammenlignet med det en ville ha oppnådd dersom en kunne lånt til gjennomsnittlig 3 - års statsobligasjonsrente tillagt 1 % poeng. Beløp i mill. kr Renteutgifter sammenlignet med 3-års statsobligasjon. + 1 % Bokført meravkastning på plasseringer utover risikofri rente Sum merutgift i mill. kr Tabellen viser at det finansielle målet for forvaltningen ikke ble oppnådd i fjor. Dersom en skulle oppnådd målet, måtte kommunen inngått avtaler eller plasseringer der den mottok fast rente selv om rentenivået var historisk lavt. Renterisikoen ved en slik strategi ble vurdert til å være for høy. Av budsjettmessige grunner var det heller ikke mulig å benytte likviditet til å dekke renterisikoen. Det ville i så fall krevd økt opplåning i 2012 og høyere avdragsbelastning i Kommunen hadde dessuten betydelig låneforfall i begynnelsen av januar 2013 og behøvde likviditet til å dekke refinansieringsrisikoen, jf. finansreglementet punkt C 1. Rapportering av netto lånerente i prosent p.a. (ikke hjemlet i finansforskrift) Finansreglementet forutsetter at lån og plasseringer skal vurderes under ett, jf. finansreglementets punkt A5, tredje avsnitt. For å kunne foreta slik måling er netto renteutgifter dividert med gjennomsnittet av netto rentebærende langsiktig gjeld. Deretter sammenlignes dette tallet med statsobligasjonsrente. 1 Målsettinger er gitt i reglementets punkt A6, målemetoder er gitt i punkt D 8 og rapportering i punkt E 5. 3

4 Tabellen viser kommunens oppnådde nettorente sammenlignet med statens tilsvarende innlånsrente for samme rentebindingsperiode. Netto lånerente i prosent p.a Oppnådd netto lånerente i bykassen i prosent 3,8 % 3,7 % 3,4 % 3-års statsobligasjonsrente + 1 % poeng 2,4 % 3,2 % 3,5 % Differanse 1,4 % 0,5 % - 0,1 % Netto lånerente er isolert sett det viktigste nøkkeltallet ved vurdering av resultatet av forvaltningen. Årsaken er at kommunens likviditet svinger gjennom året. Forutsatt at kommunens driftsregnskap viser balanse, vil et typisk mønster være at likviditeten er lavere ved årsskiftene enn om sommeren. Siden renteavkastning måles i forhold til gjennomsnittsbeholdningene ved årsskiftene, vil avkastningen i prosent bli relativt høy. Alternativt kunne likviditeten om sommeren blitt brukt til å redusere gjelden midlertidig. Da hadde brutto lånerente i prosent blitt lavere. Netto lånerente påvirkes ikke av slike svingninger. Den påvirkes bare av avkastning og lånerente samlet. For å vurdere resultatet må en ta hensyn til endringer i gjeldens durasjon (veid rentebindingstid) fordi rentenivået øker med rentebindingstiden. Ved beregning av durasjon er det tatt hensyn til rentebytteavtaler (swap). Gjeldens durasjon måles mot durasjon i en referanseportefølje som er fastsatt i finansreglementet. Referanseporteføljen er laget for å kunne tallfeste veid rentebindingstid for en sammensetning av kommunens gjeld der risikoen begrenses for at renteendringer skal medføre innskrenkning i kommunens tjenesteproduksjon. I finansreglementet som ble vedtatt i bystyrets møte , er det foretatt betydelige endringer i hvordan referanseporteføljen tallfestes ved at det nå tas hensyn til renteavhengige statstilskudd. Rammene for hvor mye den faktiske durasjonen kan avvike fra referanseporteføljens durasjon, er dessuten endret. Pr var porteføljesammensetningen innenfor de risikorammer bystyret har vedtatt. Neste tabell viser at durasjonen er redusert med 0,6 mens referanseporteføljen er nær uendret. Durasjonsavviket pr er bare 0,1. Veid rentebindingstid (durasjon) Gjeldens durasjon (modifisert) 2,8 3,4 3,7 Referanseporteføljen durasjon 2,7 2,6 3,1 Likviditetsforvaltning Sammensetning av aktiva 3 Beløp i mill. kr Rentebærende verdipapirer Rentebærende utlån Bykassens bankinnskudd Lånefondets bankinnskudd Sum finansielle aktiva Tabellen viser at porteføljen av rentebærende verdipapirer ble redusert også i fjor og likviditeten konsentrert til bankinnskudd i DnB. Samlet sett ble likviditeten i bykassen og lånefondet styrket med kr 617 mill. i fjor. Kontantoverskuddet i lånefondet var imidlertid hele kr 707 mill. Bykassens likviditet ble følgelig redusert med kr 90 mill. 2 Durasjon er den vektede gjennomsnittstiden til forfall for et lån, plassering eller rentesikringsinstrument (swap) beregnet ut fra nåverdien på framtidige kontantstrømmer. 3 Se reglementets punkt B 1, E 4 og E 5. 4

5 Markedsrenter, markedsverdi og egne rentebetingelser Tabellen viser rentebærende verdipapirer i 1000 kr pr Navn på verdipapiret Bokført verdi Markedsverdi Rente Innfrielsesdato Danske Bank AS 09/16 FRN ,01 % 09-sept-16 Eksportfinans ASA 03/13 5, 70 % C ,70 % 11-mar-13 Kommunalbanken AS 06/16 Step Call ,20 % 02-feb-16 KLP Rentefond II *) Sum *) Bundet innskudd knyttet til dekning av skader og administrasjon av yrkesskadeforsikring. Urealisert gevinst beregnet ut fra ligningskurser pr , er økt med kr 0,2 mill. i Tabellen viser utlån fra bykassen i 1000 kr pr Lånenes løpetid er oppgitt i parentes. Navn på låntaker og løpetid for lån Innfrielsesdato Beløp i 1000 kr Rente Landås Menighets Eldresenter (1975/2016) *) 01-jan ,5 % Vestkanten AS (1991/2015) 01-jan ,6 % Bergen Tomteselskap AS - ansvarlig lån des ,25 % Turn- og idrettsforeningen Viking (1998/2017) 01-nov Rentefritt Brann Stadion AS (2006/2026) 12-okt ,0 % Bergen Vitensenter AS (2007/2017) 23-mai ,2 % Bergen Tomteselskap AS - ansvarlig lån des ,25 % Stiftelsen Kulturhuset USF (1999/2016) 23-nov Rentefritt Brann Stadion AS (2009/2029) 30-jan ,0 % Bergen Vitensenter AS (2010/2017) 23-mai ,2 % Bergen Parkering AS (2011/2013) 30-des ,2 % Nygaards Bataljon (2011/2036) 01-des ,6 % Sum utlån pr *) Innfridd januar 2013 Det er ikke avvik mellom markedsrenter og egne rentebetingelser. Rentebetingelser er hjemlet i vedtak i folkevalgte organer. Endringer i risikoeksponering Det fremgår av oversikten over aktiva på forrige side at bankinnskudd har økt. Innskudd er mer likvid enn rentebærende verdipapirer. Kredittrisikoen for bykassens utlån ble ikke redusert i fjor. Bystyret vedtok imidlertid i møte , sak 23-13, å ettergi lån til AS Bergen Vitensenter, Vil Vite. Lån til Landås Menighets Eldresenter ble innfridd med regnskapsmessig virkning i Gjeldsrapportering (finansreglementets punkt E 4 og D 8.) Bykassens rentebærende gjeld har utviklet seg slik det siste året: Bykassens rentebærende gjeld i mill. kr gjennomsnitt gjeldsøkning Husbanklån Gjeldsbrevlån, sertifikat- eller obligasjonslån Sum langsiktig gjeld i bykassen Lånefondets langsiktige gjeld minus utlån Sum rentebærende gjeld i bykassen Lånefondets gjeld omfatter kommunens innlån med unntak av lån som Bergen Bolig og Byfornyelse KF har tatt opp i statsbanker. Utlån til kommunale foretak, Bergen Bydrift AS og Havnevesenet utgjorde i alt kr 363 mill. pr

6 Neste tabell viser lånefondets gjeld fordelt på de ulike typer passiva. Lånefondets langsiktige gjeld i mill. kr Annen gjeld Gjeldsbrevlån - Husbanken Gjeldsbrevlån -Kommunelbanken Sertifikat- eller obligasjonslån Sum langsiktig gjeld pr Det er vedlagt et sammendrag som viser lånefondets gjeldsutvikling hvert kvartal i 2012 fordelt på husbanklån, gjeldsbrevlån og obligasjons- og sertifikatlån. Rapporten viser også fastrente, flytende rente og andel fastrente for husbanklån, gjeldsbrevlån og sertifikat- eller obligasjonslån. Til sist vises hvor mye av gjelden pr som er lagt om til fast rente ved hjelp av swapavtaler. Beløpet utgjør kr mill. Lånefondet har høy andel husbanklån i forhold til totale innlån. Husbanklån er rimelige sammenlignet med andre lån, og det er en fordel for en kommune å ha staten eller statlig eide låneinstitusjoner som kreditor om de skulle bli krise i finansmarkedet. Disse var ved årsskiftet finansieringskilde for 2/3 av den langsiktige gjelden i lånefondet. Gjeldens løpetid og forfallsår. Den neste tabellen viser hvilke avdragsbeløp i mill. kr og som forfaller til betaling pr. år Årstall Husbanklån Kommunalbanken Obligasjon & sertifikatlån Sum *) *) *) *) Etter Sum *) inkludert avdragsfrie lån som forfaller i sin helhet dette året. I tillegg kommer kr 1,4 mill. uten avdrag. Virkning av 1 % poeng renteøkning i 2013 med grunnlag i bykassens regnskap for Fordi beregningen foretas på grunnlag av regnskapstall for 2012, er budsjetterte låneopptak og avdrag i 2013 ikke tatt med i regnestykket. Betalingsstrømmer for lån eller plasseringer med regulerbar rente i 2013 inngår i beregningen fra den dato renten kan endres. Tabellen viser beregnet regnskapsvirkning i 2013 ved en renteøkning på 1 % poeng for både faste og flytende renter. Inntekter Beløp i mill. kr Renter av bankinnskudd og utlån 18 Økt rentekompensasjon fra Husbanken 15 Renter av lån til videre utlån 16 Renter fra avgiftsfinansiert virksomhet 20 Utgifter Reduserte utgifter til rentesikring 11 Økte renteutgifter på gjeld -38 Kurstap obligasjonsbeholdning - 1 Netto inntektsøkning pr. år ved 1 % poeng renteøkning 42 6

7 Tabellen viser at kommunen er posisjonert for renteøkning. Økte markedsrenter vil ikke gi budsjettbelastning i 2013 basert på gjelden pr På den annen side betyr renteøkning at nye investeringer får dyrere finansiering. Renteinntekter og tilskudd fra Husbanken vil øke mye ved en renteøkning. Kommunens tilpasning til rentemarkedet i fjor og utviklingen i markedsrentene Plasseringer; Endrede rammevilkår i banksektoren og konkurransen mellom bankene har ført til høyere innskuddsrente i forhold til alternative plasseringer. Kommunen har tilpasset seg endrede markedsforhold ved fortsatt å øke bankinnskuddene på bekostning av rentebærende verdipapirer. Forvaltning av lånefondets gjeld pr a) kr 4,4 mrd. er finansiert gjennom kortsiktige sertifikatlån eller ved langsiktige, men dyre obligasjonslån. Lånene forfaller i Sertifikatlån medfører lave lånerenter, men kommunen utsettes for refinansieringsrisiko og renterisiko (budsjettrisiko). b) Ingen av lånene fra Kommunalbanken AS, (kr 4,3 mrd.), forfaller til betaling i 2013, men renten skal reguleres for lån pålydende vel kr. 2,4 mrd. c) Det ble valgt så lang rentebinding som mulig for kr 4,2 mrd. i Husbanklån. Dette sikrer stabilitet i renteutgiftene for den del av kommunens lån. Utvikling i markedsrentene Figuren på forrige side viser at kommunen forholder seg til to ulike markeder når det gjelder lån og lånevilkår. Husbankrentene er knyttet til de vilkår staten oppnår for sine innlån tillagt en rentemargin på 0,5 % poeng. Utlånsrentene fastsettes på grunnlag av effektive renter på statsobligasjoner eller statskasseveksler to måneder tilbake i tid. Dette gir en ekstra verdi for låntakerne fordi de kan se an renteutviklingen for de bestemmer seg for faste eller flytende lånerenter. Fastrentevilkårene endres hver måned. Kommunenes muligheter til lån i husbanken er i praksis begrenset til opptak av startlån, men en har ingen plikt til å returnere innfridde boliglån. Disse inngår i kommunens finansiering av investeringer. Det er ingen tilsvarende låntakerrettigheter knyttet andre typer lån. Rentenivået endres kontinuerlig, og subsidier finnes ikke. Figuren viser dessuten at det er betydelig avstand mellom de betingelser staten oppnår på sine fastrentelån, og de betingelser en kommune kan oppnå i obligasjons- eller gjeldsbrevmarkedet. Fastrenteavtaler med Husbanken har lavere rente enn tilsvarende lån i obligasjonsmarkedet, mens avstanden er liten for lån med flytende rente. 7

8 Vesentlige markedsendringer for lån og plassering Tabellen viser kommunens innlånsvilkår ved de tre siste årsskiftene. Konkursrisiko innebærer at banker og større industriselskaper oppnår dårligere lånevilkår enn kommunene. Husbankens lånevilkår: (kvartalsvis beregnet og betalt rente) Rentebindingstid Lånerenter Lånerenter Lånerenter Flytende rente 1,985 % 2,771 % 2,80 % 3 år 1,985 % 2,280 % 2,80 % 5 år 2,084 % 2,575 % 3,10 % 10 år 2,477 % 3,065 % 3,70 % 20 år 2,673 % 3,260 % 4,00 % Lånevilkår i sertifikat-, gjeldsbrev eller obligasjonsmarkedet pr Rente i % p.a. 3 mnd. 3 år fastrente 5 år fastrente 10 år fastrente Interbankrente, (nibor- eller swaprente) 1,8 % 2,2 % 2,5 % 3,2 % Kredittmargin for kommunelån i følge DNB - 0,3 % 0,4 % 0,6 % Kommuners lånevilkår i markedet 1,8 % 2,5 % 2,9 % 3,8 % Kommuner lånevilkår i markedet ,8 % 3,0 % 3,5 % 4,1 % Kommuner lånevilkår i markedet ,6 % 3,6 % 4,2 % 4,9 % Tabellene viser betydelig rentefall i fjor. Nye rentebytteavtaler i fjor Det ble ikke inngått nye rentebytteavtaler i Lånefondets bevilgningsregnskap viser at det ble tatt opp lån i 2012 for kr 7,45 mrd. mot kr 7,07 mrd. året før. Som i 2011 ble betydelige deler av lånene kortsiktig plassert på bankkonto. Kommunen har positiv rentemargin. Dette betyr at kommunen låner rimelig og plasserer pengene på vanlig bankkonto med fortjeneste. Slik reduseres noe av refinansieringsrisikoen. Endringer i risikoeksponering, jf. punkt C 2 i reglementet Som vist til tabell på side 4 ble durasjonen på lånefondets gjeld redusert med 0,6 i fjor. Vedtatte lån som ikke var lånt opp, ble redusert med kr 900 mill. og utgjorde ved årsskiftet kr 535 mill. Reduksjonen skyltes i hovedsak bystyrets vedtak av i sak : «Oppbudsjettering av investeringsbudsjettet for 2012». Vedtaket innebar en reduksjon i lånerammene på kr 821,6 mill. Lånefondet hadde ved årsskiftet kr mill. mer i innlån enn det som er lån ut til investeringsformål eller til lån til boligsosiale formål. Beløpet, som økte med kr 708 mill. i løpet av 2012, har sammenheng med finansiering av pensjonspremieavvik. Pensjonspremieavviket er også en finansiell utfordring. For det første oppnår kommunen høyere avkastning på plasseringer enn lånerenten og kan på den måten redusere netto renteutgifter. For det andre er pengene brukt til å betale pensjonspremier i stedet for å settes i beredskap til finansiering av investeringer. Dersom alle vedtatte investeringer gjennomføres i henhold til plan, kan likviditetsmangel oppstå. Kommunelovens bokstav b oppheves imidlertid med virkning fra Dette innebærer at kommuner ikke lenger behøver å tilbakebetale likviditetslån innen regnskapet vedtas året etter. Dette betyr at det i praksis blir adgang til lånefinansiering av premieavvik på permanent basis. 8

9 For det tredje begrenser finansiering av premieavvik tilgjengelige virkemidler til å kunne dekke deler av kommunens renterisiko. Egne rentebetingelser - detaljoversikt lånefondets innlån. Tabell som viser Husbanklån, restgjeld pr i mill. kr pr lån, innfrielsesdato, avtalt rente, rentebindingstid i antall år og reguleringsdato, er vedlagt. Tabell som viser restgjeld for gjeldsbrevlån i Kommunalbanken AS, avtalt rente, reguleringsdato og rentebindingsperiode, er vedlagt. Det forutsettes samme rentebindingsperiode også i framtiden som det som er avtalt på det enkelte lån. Tabell som viser restgjeld for sertifikat- og obligasjonslån, avtalt rente, reguleringsdato og rentebindingsperiode, er vedlagt. Det forutsettes samme rentebindingsperiode også i framtiden som det som er avtalt på det enkelte lån. Rentebytteavtaler Neste tabell viser kommunens rentebytteavtaler pr Positivt beløp betyr at kommunen betaler fast rente og mottar flytende rente. Negativt beløp betyr at kommunen betaler flytende rente og mottar fast rente. Beløp i Fast Forfall Flytende Neste reg. Flytende mill.kr. rente rente i mnd dato rente Royal Bank of Scotland ,495 % ,93 % DnB ,53 % ,93 % 750 Royal Bank of Scotland ,30 % ,88 % CDC ,41 % ,88 % Nordea ,20 % ,93 % Danske ,00 % ,90 % Danske ,00 % ,90 % 300 DnB ,295 % ,08 % Nordea ,29 % ,37 % Fokus ,81 % ,44 % Sum fast rente Tabellen viser at renter tilsvarende lån kr mill. pr er lagt om fra flytende rente til fast rente ved rentebytteavtaler. Teknisk sett innebærer dette at kommunen betaler flytende rente på den 9

10 underliggende låneavtalen. Utgiftene nettes ved at kommunen mottar flytende rente gjennom rentebytteavtalen. Til gjengjeld betaler kommunen avtalt fast rente for et fast beløp i et fast tidsrom. Beløpsfordeling av netto fast rente betaling pr. år Årstall Beløp i mill. kr Sum Tabellen viser at over halvparten av avtalebeløpene avsluttes i En viktig oppgave er derfor å planlegge endringer i låneporteføljen de neste 12 måneder. Utsikter og utfordringer Det er fortsatt god utvikling i norsk økonomi. Skatteinngangen var uventet høy i fjor, og utviklingen har fortsatt i Kombinasjonen av lavt rentenivå og lav inflasjon, høy sysselsetning og reallønnsvekst skulle isolert sett medføre betydelige forventinger til renteøkning. Økonomiske vansker i utlandet har medført at utviklingen tok en annen retning. Det er umulig å spå når rentenivået igjen er tilbake på normale nivåer. Erfaring har vist at overraskelser oppstår, som f. eks fjorårets rentefall. I løpet av 2013 forfaller store deler av kommunens fastrenteforpliktelser. I tillegg har kommunaldepartementet sendt ut forslag til nytt selvkostregelverk for avgiftsfinansiert virksomhet. Renteelementet i avgiftene er foreslått knyttet mot swaprenter og ikke mot statsobligasjonsrenter. Blir forslaget vedtatt, får norske kommuner tilgang til verktøy som kan redusere renterisiko for gjeld knyttet til avgiftsfinansiert virksomhet. Kommunalbanken AS sine vilkår for lån til refinansiering Kommunalbanken AS er et heleid statlig kredittforetak. Formålet er «å yte lån til kommuner, fylkeskommuner, interkommunale selskaper og andre selskaper som utfører kommunale oppgaver enten mot kommunal garanti, statlig garanti, eller annen betryggende sikkerhet.» Mot slutten av 2012 gikk Kommunalbanken gjennom sine vilkår og dokumentasjonskrav for utlån til kommuner og utlån mot selvskyldnergaranti fra kommuner. Når det gjelder garantivilkårene, vises det til bystyresak : Lån til private pleie- og omsorgsinstitusjoner. Til denne saken er det lagt ved et notat fra kommuneadvokaten. Notatet er kritisk til en del av de gjennomførte endringene. Banken har fått kopi av notatet, men valgt å holde fast på sin praksis. Dokumentasjonskravene for nye lån til investeringer fungerer tilfredsstillende både for Kommunalbanken og for kommunen. Kommunens revisor avgir hvert halvår erklæring om sammenhengen mellom den lånefinansiering som bystyret har vedtatt til investeringsformål, og den lånefinansiering som er gjennomført. Differansen mellom disse er vedtatt, men ikke opptatt lånefinansiering. Kommunalbanken har skjerpet dokumentasjonskravene for å yte lån til refinansiering, og det er krevende å oppfylle disse kravene På denne bakgrunn sendte byrådsavdeling for finans-, eiendom og eierskap Kommunalbanken følgende forslag til rutineendring i epost av 5. april 2013: 10

11 a) «Bystyret vedtar refinansiering av de lån som skal refinansieres innenfor budsjettåret. Lånene identifiseres. Vedtaket vil også gjelde eventuell ytterligere refinansiering innenfor budsjettåret, f. eks dersom lån er kortsiktige sertifikatlån. b) Avregningsoppgave eller annen dokumentasjon for det lån som skal refinansieres, er offentlig informasjon og kan sendes långiver på forespørsel. c) Det stilles ikke krav til at lån skal refinansieres på forfallstidspunktet. Det er tilstrekkelig at refinansiering skjer innenfor budsjettåret. Den faktiske refinansiering kan følgelig skje enten før eller etter at det forrige lånet forfaller.» Kommunalbanken tok innspillet til vurdering og sendte den følgende oppdaterte vilkår: «Sentralt for dokumentasjonskravene ved finansiering av nye investeringer og ved refinansieringer, er at det må foreligge gyldig kommunestyre/fylkestingsvedtak for låneopptaket. Dette kan være mer utfordrende når lånet er av eldre dato eller består av flere tidligere sammenslåtte lån. I ovennevnte gjorde vi oppmerksom på dokumentasjonskravene ved refinansiering av eksisterende lån. I det følgende gis en oppdatering, hvor vi vil behøve ett av dokumentene i punkt 1-3, samt avregningsoppgave i punkt 4. Dokumentet under punkt 3 er nytt og et resultat av nevnte kundedialoger. 1. Kommunestyrets/fylkestingets vedtak om det opprinnelige låneopptaket. Vedtaket skal omfatte beløp og løpetid. Dersom låntager var underlagt betinget godkjenning og kontroll på vedtakstidspunktet, kreves fylkesmannens/departementets godkjenning. 2. Revisors bekreftelse på at det foreligger gyldig kommunestyre/fylkestingsvedtak på opprinnelig låneopptak. 3. Vedtak fra kommunestyret/fylkestinget som bekrefter, at lånet som skal refinansieres allerede er vedtatt av kommunestyret/fylkestinget. o En måte å gjøre dette på, er at (f)kommuneadministrasjonen en gang i året (evt. som en del av budsjettvedtaket) lager en oversikt over eksisterende låneportefølje og oppgir vedtatt lånebeløp (evt.), utestående lånebeløp med gjenstående løpetid og hvilke lån som er til refinansiering. Kommunestyret/fylkestinget vedtar denne oversikten. 4. Avregningsoppgave fra nåværende långiver på lån som skal refinansieres. Konsekvenser og avsluttende kommentarer: Kommuneloven av 1992 krevde statlig godkjenning av vedtak som innebar lånefinansiering av investeringer. Refinansiering behøvde ikke ny godkjenning. Med lovendring noen år senere tok Stortinget bort kravet til statlig godkjenning av vedtakene, men gjorde unntak for kommuner som er registrert i ROBEK registeret. Lån avdras regnskapsmessig over mange år, men kan refinansieres innenfor avdragsperioden. Ved refinansiering slås restlån sammen eller splittes og det kan også være elementer av nytt lån i det samlede lånebeløpet. Dette innebærer at et lån kan ha sammenheng med en rekke investeringsvedtak. Revisor kontrollerer regnskapsføringen ved revisjon av årsregnskap og avgir dessuten erklæring på sammenhengen mellom vedtatt og opptatt lånefinansiering. Gjennom dette arbeidet tar også revisor stilling til størrelsen på refinansiering, men ikke til tidspunktene da bystyret opprinnelig vedtok investering og finansiering. Slike vedtak for lån som refinansieres nå, kan i prinsippet være gjort for mer enn 20 år siden. På den bakgrunn er Kommunalbankens krav om dokumentasjon av det opprinnelige 11

12 vedtaket svært vanskelig å etterkomme. Det gir heller ikke banken trygghet for lovligheten av nye lån til refinansiering. Kravet fra banken har heller ikke sikker hjemmel i lov eller forskrift. Så lenge kravet til planmessige avdrag i kommuneloven 50.7, bokstav a, er oppfylt, kan det gjenstående lånebeløpet refinansieres. Det opprinnelige lånebeløpet kan ikke refinansieres selv om budsjettvedtak sendes Kommunalbanken. Som vist på side 8 i saksframstillingen endrer også saker om oppbudsjettering av investeringer planene for finansiering og dermed også forutsetningene for låneopptak (se bystyresak ). Bergen kommune har i henhold til kommuneloven 50.8 opprettet eget lånefond. Dette innebærer svakere knytning mellom hvert enkelt investeringstiltak med finansieringsplan, f. eks oppgradering av et bygg, og det konkrete innlån i lånefondet. I tillegg forekommer endringer i finansieringsplaner herunder økt finansieringsbehov ved tilleggskostnader. Dette kan innebære enten økt lånebehov eller redusert lånefinansiering hvis andre finansieringskilder er tilgjengelige. De dokumenter som er avgjørende for lovligheten av faktiske låneopptak er ikke budsjettvedtak, men vedtatte og reviderte årsregnskaper, som inkluderer justert budsjett samt med en tilhørende erklæring fra revisor vedrørende opplåning. Regnskapet viser hvordan budsjett- og budsjettendringer (plan), er fulgt opp i praksis (regnskap). Når byrådet nå tilbyr Kommunalbanken å vedta refinansiering, er dette en betydelig endring i praksis. Endringen er ikke knyttet til gjeldende budsjett eller regnskapsregler. Det er heller ikke i tråd med kommunens vedtatte finansreglement. På grunn av bankens statlige eierskap, formål og som stor leverandør av lån til kommuner, vil Bergen kommune likevel strekke seg langt for å etterkomme de nye dokumentasjonskravene. For å kunne sikre at tilbud og aksept på lån fra Kommunalbanken ikke gis under bristende forutsetninger slik at lån ikke utbetales, vil Bergen kommune kreve erklæring fra banken om at dokumentasjonskravet er oppfylt. Dette blir et kvalifikasjonskrav for at banken skal få gi tilbud. Det er ikke vurdert om Kommunalbankens dokumentasjonskrav kan få konsekvenser for konkurransen i markedet. 12

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1

Byrådssak /12. Rapport om finansforvaltningen i 2011 SARK-1402-201206087-1 Byrådssak /12 Rapport om finansforvaltningen i 2011 GOMI SARK-1402-201206087-1 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Rapporteringens formål er

Detaljer

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19

Byrådssak 114/14. Rapport om finansforvaltningen i 2013 ESARK-1402-201206087-19 Byrådssak 114/14 Rapport om finansforvaltningen i 2013 GOMI ESARK-1402-201206087-19 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken for noen år tilbake utarbeidet departementet forskrift om finansforvaltning. Forskriften

Detaljer

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering.

Byrådet innstiller til bystyret å fatte følgende vedtak: Bystyret tar byrådets redegjørelse «Rapport om finansforvaltningen 2014» til orientering. Byrådssak 164/15 Rapport om finansforvaltningen i 2014 GOMI ESARK-1402-201206087-25 Hva saken gjelder: Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning trådte i kraft 1.7.2010, og inneholder

Detaljer

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring.

Låneopptakene i fjor var betydelig høyere enn bruk av lån til investeringsformål. På lengre sikt gir dette grunn til bekymring. Dato: 27. mars 2009 Byrådssak 166/09 Byrådet Finansforvaltningen i 2008 GOMI SARK-14-200812499-43 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor og utsikter for i år. Regnskapet

Detaljer

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring.

Saken inneholder også avsnitt om kjøp av elektrisk kraft og personforsikring. Dato: 15. mars 2010 Byrådssak 147/10 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2009 GOMI SARK-14-200812499-82 Hva saken gjelder: Etter Terrasaken har departementet sendt ut ny forskrift om finansforvaltning.

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17

Byrådssak /11. Dato: 1. november 2011. Byrådet. Finansreglementet i Bergen kommune 2011 SARK-1400-201016967-17 Dato: 1. november 2011 Byrådssak /11 Byrådet Finansreglementet i Bergen kommune 2011 GOMI SARK-1400-201016967-17 Hva saken gjelder: Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap har ansvar for å vurdere

Detaljer

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet.

Gjeldsforvaltning i praksis. Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Gjeldsforvaltning i praksis Renter, avdrag og budsjettusikkerhet. Noen nøkkeltall for kommunens lånefond Lånefondets balanse 2008: Obligasjoner og sertifikater: Sum lån i 2008 (inkl. refin.): 9.757 mill

Detaljer

Byrådssak /11. Dato: 16. mars Byrådet. Rapport om finansforvaltningen i 2010 SARK

Byrådssak /11. Dato: 16. mars Byrådet. Rapport om finansforvaltningen i 2010 SARK Dato: 16. mars 2011 Byrådssak /11 Byrådet Rapport om finansforvaltningen i 2010 GOMI SARK-1400-201016967-5 Hva saken gjelder: Saken gir en oppsummering av finansforvaltningen i fjor, utsikter for i år

Detaljer

Utfordringer og avveininger i gjeldsforvaltningen. med talleksempler fra Bergen kommune

Utfordringer og avveininger i gjeldsforvaltningen. med talleksempler fra Bergen kommune Utfordringer og avveininger i gjeldsforvaltningen med talleksempler fra Bergen kommune Innledning: Rammevilkår for finansforvaltning Kommuneloven 52.3: Kommuner og fylkeskommuner skal forvalte sine midler

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.08.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 31.12.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

Byrådssak 134/17. Rapport om finansforvaltningen i 2016 ESARK

Byrådssak 134/17. Rapport om finansforvaltningen i 2016 ESARK Byrådssak 134/17 Rapport om finansforvaltningen i 2016 GOMI ESARK-1402-201608210-11 Hva saken gjelder: Finansrapporten er en årlig samlet rapport over kommunens likviditet og gjeld. Finansreglement 1 og

Detaljer

Byrådssak 131 /16. Rapport om finansforvaltningen i 2015 ESARK

Byrådssak 131 /16. Rapport om finansforvaltningen i 2015 ESARK Byrådssak 131 /16 Rapport om finansforvaltningen i 2015 GOMI ESARK-1402-201608210-1 Hva saken gjelder: Finansrapporten er en årlig samlet rapport over kommunens likviditet og gjeld. Finansreglement 1 og

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2017 1 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per

Detaljer

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning

Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Statusrapport for Frogn kommunes gjeldsforvaltning Pr. 30.04.2016 1 Formål I henhold til Frogn kommunes finansreglement skal Frogn kommune i forbindelse med tertialrapporteringen per 30. april og per 31.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 9. oktober 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Reglement for finansforvaltning i Lenvik kommune, jf. k.sak 82/11, 119/14 og 95/15 Side 1 Innholdsfortegnelse REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING... 3 1.1 Finansreglementets

Detaljer

Finansrapport 1/2017 Side 1

Finansrapport 1/2017 Side 1 Finansrapport 1/2017 Side 1 Innhold Finansreglementet... 3 Rapportering... 3 Likviditet... 4 Gjeld og rentesikring... 5 Finansformuen - avkastning... 6 Forvaltningen... 7 Finansrapport 1/2017 Side 2 Finansreglementet

Detaljer

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00

FINANSREGLEMENT FOR 12/2197-10 200 &00 12/2197-10 200 &00 FINANSREGLEMENT FOR Vedtatt av Hemne kommunestyre 22.03.11, sak 14/11. ( 07/2807-13 200 &00) Kvalitetssikret 22.12.10 Vedtatt av Hemne kommunestyre 11.12.12., sak 120/12 Kvalitetssikret

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2012 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2012 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2012 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Dyrøy kommune Vedtatt av kommunestyret 25.06.2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder

Detaljer

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/

Til behandling i kommunestyret. Torsken kommune. Kommunestyrets vedtak 40/ Til behandling i kommunestyret Til Torsken behandling kommune Kommunestyrets i kommunestyret vedtak 40/17 Finansreglement Torsken kommune Finansreglement Kommunestyrets vedtak 40/17 10.10.2017 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029.

3. Bergen kommune bevilger lån til Stiftelsen Domkirkehjemmet, til rest kr 42 256 080, - pr 31.12.2012. Lånet skal være innfridd senest 31.12.2029. Byrådssak 136/13 Lån til private pleie - og omsorgsinstitusjoner GOMI ESARK-154-201200047-104 Hva saken gjelder: Bystyret vedtok i møte 26.11.2012, sak 297-12, å stille selvskyldnergaranti for refinansiering

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 2. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 7. oktober 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt

Detaljer

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler.

Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: Bystyret har ikke delegert byrådet fullmakt til utlån av bykassens midler. Byrådssak 358/12 Nytt lån til Stiftelsen Kulturhuset USF GOMI SARK-15-201200043-21 Hva saken gjelder: Som følge av økte kostnader ved ombygging søker USF om tilskudd eller rentefritt lån kr 3 900 000,-.

Detaljer

Finansreglement. for Ibestad kommune

Finansreglement. for Ibestad kommune Finansreglement for Ibestad kommune Vedtatt i kommunestyret 24.06.2010 1 Innholdsfortegnelse: REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 2. juni 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune

Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Reglement for finansforvaltning Målselv kommune Vedtatt av kommunestyret 02.11.16, sak 97/2016 Side 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. FINANSREGLEMENTETS VIRKEOMRÅDE... 3 1.1 HENSIKTEN MED REGLEMENTET...

Detaljer

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx

Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx KLÆBU KOMMUNE Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret xx.xx.2010, sak xx/xx 2 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING OVERHALLA KOMMUNE Rådmannens forslag av 28/1-2013 1 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for...

Detaljer

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret

Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap /2017 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksnr. Styre, råd, utvalg Møtedato 19/2017 Formannskap 03.10.2017 15/2017 Kommunestyret 19.10.2017 Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.: 17/102 Arkiv: FE - 250 Finansrapport

Detaljer

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015

Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 Drammen kommunes lånefond Økonomiplan 2012 2015 1. Innledning Bystyret vedtok i 2004 etableringen av Drammen kommunes lånefond. Opprettelsen av Lånefondet må bl. a ses i sammenheng med etablering av Drammen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2014 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2014 Rådmannen i Drammen 3. juni 2014 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE

ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE ØKONOMIREGLEMENT / FINANS- OG GJELDSREGLEMENT REGLEMENT FOR TINGVOLL KOMMUNE 1. Hjemmel Reglementet er vedtatt i medhold av kommuneloven 52 og forskrift om kommuners og fylkeskommuners finans- og gjeldsforvaltning.

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2014

Finansrapport 1. tertial 2014 Finansrapport 1. tertial 2014 Vedlegg til 1. tertialrapport 2014 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2015 Rådmannen i Drammen 8. oktober 2015 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR.31.12.2011. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere til kommunestyret med hensyn på utviklingen gjennom året og status ved utgangen av året.

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 11. oktober 2016 2 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007

Vedlegg 3. FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Vedlegg 3 FINANSRAPPORT 1. tertial 2007 Rådmannen i Drammen 30.05.2007 Finansrapport pr. 1. tertial 2007 1. Oppfølging av låneporteføljen 1.1 Lånefond I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 ble

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2016 Rådmannen i Drammen 2. juni 2016 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

Saksframlegg. Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/ Dato: Rapportering - ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Hanne Slettum Arkiv: 17/4707-1 Dato: 18.04.2017 RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2016 Rapportering pr 31.12.2016 jfr. gjeldende finansreglement. Rapportering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arnvid Bollingmo Arkiv: 100 Arkivsaksnr.: 14/1519 FINANSRAPPORT FOR 2014 Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret tar finansrapport for 2014 til etterretning. Rådmannen

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013

DRAMMEN KOMMUNE. Finansrapport pr. 1. tertial 2013 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 1. tertial 2013 Rådmannen i Drammen 4. juni 2013 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement for Drammen kommune, fastsatt av

Detaljer

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn:

Saksframlegg. Lillehammer kommune RAPPORTERING FINANSFORVALTNING PR 31.12.2011. Bakgrunn: Lillehammer kommune 31.12.2010 30.04.2011 31.08.2011 31.12.2011 Mill. NOK % Mill. NOK % Mill. NOK % Innskudd hos hovedbankforbindelse, Nordea 33,0 80 49,4 52 91,6 59 % 81,6 55 % Pengemarkedsfond 8,0 20

Detaljer

Torsken kommune Møteinnkalling

Torsken kommune Møteinnkalling Torsken kommune Møteinnkalling Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: formannskapssalen, Kommunehuset i Gryllefjord Dato: 24.04.2012 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 778

Detaljer

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE

FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE FINANS- REGLEMENT FOLLDAL KOMMUNE 1 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet... 3 1.2 Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål

3 Forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål Vedlegg D Likviditets og låneforvaltning rapportering per 31.08 1 Innledning: Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet

Detaljer

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017

Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt KS 56/2017 Reglement for gjelds- og finansforvaltning Rauma kommune Vedtatt 5.9.2017 KS 56/2017 Innhold: 1. Rammer og begrensninger for finansforvaltningen... 3 1.1 Hjemmel og formål med reglementet... 3 1.2 Fullmakter...

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Balsfjord kommune Behandles av kommunestyret 24.2.2016, k-sak 16/xx (Versjon 22.1.2016) 1 Innholdsfortegnelse 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1 Hensikten med reglementet...

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING RENDALEN KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 19/11 den 28.04.11 Innhold i reglement for finansforvaltning: 1. Finansreglementets virkeområde...3 1.1.

Detaljer

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2

FINANSREGLEMENT. vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50. 1 Fullmaktens virkeområde...2. 2 Hjemmel og gyldighet...2 FINANSREGLEMENT vedtatt av Kommunestyret 15.06.2010 sak 50 1 Fullmaktens virkeområde...2 1.1 HENSIKTEN MED FULLMAKTEN...2 1.2 HVEM FULLMAKTEN GJELDER FOR...2 2 Hjemmel og gyldighet...2 2.1 HJEMMEL...2

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE. FINANSRAPPORT Årsrapport 2010

DRAMMEN KOMMUNE. FINANSRAPPORT Årsrapport 2010 DRAMMEN KOMMUNE FINANSRAPPORT Årsrapport 2010 Rådmannen i Drammen 05.04.2011 1 Drammen kommune Finansrapport årsrapport 2010 Bakgrunn Årsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med revidert finansreglement

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finansrapport pr. 2. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 10. oktober 2017 Bakgrunn Finansrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finansreglement for Drammen kommune. Finansreglementet

Detaljer

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11

Rakkestad kommune Finansreglement. Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 Rakkestad kommune Finansreglement Saksnr. 11/1189 Arkiv 250 Dato: 30.06.2011 Vedtatt i kommunestyret 16.06.2011 sak 32/11 1 2 1 Hjemmel og lovgrunnlag Reglementet er vedtatt med hjemmel i kommunelovens

Detaljer

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007

Drammen kommunes lånefond. Årsberetning og regnskap 2007 Drammen kommunes lånefond Årsberetning og regnskap 2007 Rådmannen i Drammen 03.04.2008 Drammen kommunes lånefond årsberetning 2007 I henhold til bystyrets budsjettvedtak for 2004 er Drammen kommunes lånefond

Detaljer

Likviditets- og låneforvaltning

Likviditets- og låneforvaltning Vedlegg G Likviditets- og låneforvaltning 1 Innledning Rapporteringen tar utgangspunkt i gjeldende finansreglement, vedtatt 29.10.2012. Formål med finansforvaltningen: 1. Reglementet skal ivareta grunnprinsippet

Detaljer

Reglement for Finansforvaltning

Reglement for Finansforvaltning Reglement for Finansforvaltning Kommunestyrets vedtak 22.06.2010, ksak 067/10 1. Formål... 1 2. Hjemmel og gyldighet... 1 3. Målsetting... 1 4. Risiko... 2 5. Derivater... 2 6. Forvaltning av langsiktige

Detaljer

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune

Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Reglement for finansforvaltning Arendal kommune Utkast til justert tekst mai 2015 1 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for kommunens

Detaljer

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT OG FULLMAKT FOR LEVANGER KOMMUNES FINANSFORVALTNING Oversikt side 1. Hensikten med reglementet 3 2. Hjemmel 3 3. Gyldighet 3 4. Begrensninger 3 5. Overordnet finansiell strategi/ -målsetting

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2015

Finansrapport 1. tertial 2015 Finansrapport 1. tertial 2015 Vedlegg til 1. tertialrapport 2015 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Reglement og fullmakt for finansforvaltning

Reglement og fullmakt for finansforvaltning Levanger kommune Reglement og fullmakt for finansforvaltning Kommunestyret Levanger, 03.09.2014. Innholdsfortegnelse: 1. Hensikten med reglementet...3 2. Hjemmel...3 3. Gyldighet...3 4. Begrensninger...3

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 Den 16.12.2010 i k-sak 119/10 vedt Gran kommunestyre reglement for finansforvaltning som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning som trådte i kraft

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2015/1392-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 31.12.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 24.02.2015 Namsos kommunestyre

Detaljer

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017

DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 DRAMMEN KOMMUNE Finans- og gjeldsrapport pr. 1. tertial 2017 Rådmannen i Drammen 1. juni 2017 Bakgrunn Finans- og gjeldsrapporten er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende finans- og gjeldsreglement

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012

Ringerike kommune. Finansrapport 2. tertial 2012 Ringerike kommune Finansrapport 2. tertial 2012 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT

FINANSFORVALTNINGSRAPPORT FINANSFORVALTNINGSRAPPORT 2013 FINANSFORVALTNINGSRAPPORT Gran kommunes finansreglement ble vedtatt av kommunestyret den 16.12.2010 i k-sak 119/10 som en følge av ny forskrift om kommunal finansforvaltning

Detaljer

Finansreglement Aurskog-Høland kommune

Finansreglement Aurskog-Høland kommune Finansreglement Aurskog-Høland kommune Vedtatt av kommunestyret 19.06.2017 Utarbeidet 10. mai 2017 Side 1 REGLEMENT FOR FINANS- OG GJELDSFORVALTNING 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten

Detaljer

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013

Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Finansforvaltningen 3.kvartal 2013 Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 3. kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune

Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI. Finansreglement for Bergen kommune Saksnr: 201300256-34 Saksbehandler: GOMI Delarkiv: ESARK-14 Finansreglement for Bergen kommune Innholdsfortegnelse A: INTRODUKSJON... 4 A 1: Omfang og definisjon... 4 A 2: Langsiktige finansielle aktiva

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014.

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2014. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR

FINANSRAPPORT PR FINANSRAPPORT PR.30.04.2012. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2014. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Gjeldende fra 01.07.2010 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet gjelder for... 3 2. Hjemmel og gyldighet...

Detaljer

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret.

Dato: 5.mai 2011. Begrunnelse for fremleggelse for bystyret: I følge BKPs selskapsvedtekter skal årsregnskap og årsberetning legges fram for bystyret. Dato: 5.mai 2011 Byrådssak 128/11 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2010 GOMI SARK-0870-200900099-110 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING

REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING REGLEMENT FOR FROSTA KOMMUNES FINANSFORVALTNING Vedtatt av Frosta kommunestyre i møte 15.06.2010, sak 47/10 H:\Økonomireglemet\Finansreglement 2010 (gjeldende fra 01.07.10) - Oversendelse revisjonen.doc

Detaljer

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT

REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT REGLEMENT FOR TANA KOMMUNES FINANSFORVALTNING FINANSREGLEMENT Vedtatt av kommunestyret den 17.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Hjemmel... 3 2. Formål... 3 3. Målsetting... 3 4. Risikoprofil... 4 5. Finansiell

Detaljer

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010

Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 Finansreglement for Kvitsøy kommune (i hht. ny finansforskrift) Gjeldene fra 1. juli 2010 1. Finansreglementets virkeområde 1.1 Hensikten med reglementet Reglementet skal gi rammer og retningslinjer for

Detaljer

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN

Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune. I samarbeid med SpareBank 1 SMN Gjeldsrapport 1. tertial 2015 Verran kommune I samarbeid med SpareBank 1 SMN 30.4.2015 Innholdsfortegnelse 1 Oppsummering... 3 1.1 Utvalgte parametre... 3 1.2 Kommunens kommentar... 3 2 Sammensetning av

Detaljer

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009.

Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse (BKP) for 2009. Dato: 27. april 2010 Byrådssak 242/10 Byrådet Årsrapport for Bergen kommunale pensjonskasse for 2009 GOMI SARK-0870-200900099-58 Hva saken gjelder: Vedlagt følger årsrapport fra Bergen kommunale pensjonskasse

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING LYNGDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret 03.09. 2015 Lyngdal.kommune.no Vi Vil Vi Våger Lyngdal Kommune 2 Lyngdal Kommune Vi Vil Vi Våger Innhold 1. Finansreglementets virkeområde...

Detaljer

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013

Ringerike kommune. Finansrapport 1. tertial 2013 Ringerike kommune Finansrapport 1. tertial 2013 Innholdsfortegnelse Innledning...2 Overordnet finansiell strategi og stilling...2 Utviklingen i netto finansutgifter...2 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

5.10 Finansinntekter/-utgifter

5.10 Finansinntekter/-utgifter 5.10 Finansinntekter/-utgifter Kapitlet viser kommunens renter og avdrag på lån og renter/avkastning på innskudd/- plasseringer, inklusive renter og avdrag for de selvfinansierende virksomhetene vann/avløp

Detaljer

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK:

SAKSFORELEGG. Sola kommune. Formannskapet Kommunestyret FINANSRAPPORT PR RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL VEDTAK: Sola kommune SAKSFORELEGG Styre, råd, utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato Saksbehandler: Sunniva Gotuholt Lunde Arkivsaksnr.:17/1532-1Arkiv: FINANSRAPPORT PR. 30.04.17 RÅDMANNENS TILRÅDNING TIL

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gro Øverby Arkiv: 250 Arkivsaksnr.: 17/1021 Saksnr. Utvalg Møtedato ÅRSRAPPORT FINANSFORVALTNING 2016 Rådmannens innstilling Årsrapport for finansforvaltning for 2016 tas til

Detaljer

Finansrapport 1. tertial 2017

Finansrapport 1. tertial 2017 Finansrapport 1. tertial 2017 Vedlegg til 1. tertialrapport 2017 2 Bakgrunn I henhold til Rælingen kommunes finansreglement skal en finansrapport forelegges kommunestyret til orientering hvert tertial.

Detaljer

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013

Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 Finansreglement for Haugesund kommune. Vedtatt i bystyret 04.09.2013 1. Hjemmel og gyldighet Finansreglementet er vedtatt med hjemmel i Kommunelovens 52 nr. 2 og Forskrift om kommuners og fylkeskommuners

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016.

FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. FINANSRAPPORT PR. 30.04.2016. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016

REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING Vedtatt av kommunestyret i Rendalen kommune K-sak 1/16 den 18.02.2016 Innhold 1. Finansreglementets virkeområde... 3 1.1. Hensikten med reglementet... 3 1.2. Hvem reglementet

Detaljer

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR

SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR 1. Innledning: SLUTTRAPPORT FOR FINANSFORVALTNINGEN PR. 31.12.2015. Rådmannen skal etter årets utgang rapportere utviklingen gjennom året, og status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Namsos kommune. Saksframlegg. Økonomiavdelingen Namsos. Finansrapport 30.04.2013. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Økonomiavdelingen Namsos Saksmappe: 2013/4379-1 Saksbehandler: Erik Fossland Lænd Saksframlegg Finansrapport 30.04.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet

Ringerike kommune. Årsrapport 2013 Finansområdet Ringerike kommune Årsrapport 2013 Finansområdet Innholdsfortegnelse Innledning... 2 Overordnet finansiell strategi og stilling... 2 Utviklingen i netto finansutgifter... 3 Samlet oversikt over kortsiktig

Detaljer

Reglement for finansforvaltning

Reglement for finansforvaltning Reglement for finansforvaltning Vedtatt av kommunestyret 31.05.2016 (K-sak 44/16) Side 1 av 11 Innhold 1. Formål... 3 2. Hjemmel og gyldighet... 3 3. Målsetting... 3 4. Risiko... 4 4. 1 Risikoprofil...

Detaljer

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING

FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING FINANSREGLEMENT OG RAPPORTERING Lars Ludvigsen Kunde og markedsansvarlig, Kommunalbanken AS KOMØK torsdag 26. mai 2016 Agenda Finansreglementet Revidering Endrede rammer Finansrapport Innhold Tips og eksempler

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr.

MØTEINNKALLING. Saksfremlegg med vedlegg i farger er tilgjengelig på kommunens internettsider. SAKSLISTE NR 5 Del 2. Saksnr. Arkivsaksnr. RINGERIKE KOMMUNE Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.03.2013 Tid: KL. 15:00 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning

Randaberg kommune. Reglement Finansforvaltning Randaberg kommune 2010 Reglement Finansforvaltning Innholdsfortegnelse 1. GENERELLE RAMMER OG BEGRENSNINGER FOR FINANSFORVALTNINGEN... 2 1.1 HJEMMEL... 2 1.2 FULLMAKTER... 2 1.3 RAMMER FOR REGLEMENTET...

Detaljer

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl

Fylkesrådet. Møteinnkalling. Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: kl Fylkesrådet Møteinnkalling Sted: Fylkehuset, Hamar Dato: 17.02.2012 kl. 11.00 HEDMARK FYLKESKOMMUNE Fylkesrådet Møte 17.02.2012 SAKSLISTE SAK (ARKIV)SAKSNR. TITTEL VEDTAK 42/12 12/515 Reglement for finansforvaltningen

Detaljer

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015.

FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. FINANSRAPPORT PR. 31.08.2015. 1. Innledning: Rådmannen skal i forbindelse med tertialrapportering per 30. april og per 31. august rapportere på status for forvaltningen av ledig likviditet og andre midler

Detaljer

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å

Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Finansforvaltningen 2. kvartal 2013 Å Asker kommunes finansforvaltning rapportering i henhold til finansreglementet Finansrapportering 1 kvartal 2013 Asker kommunes nye finansreglement ble vedtatt i kommunestyresak

Detaljer

Finansforvaltning 2014 - årsrapport

Finansforvaltning 2014 - årsrapport Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 09.04.2015 26156/2015 2015/2126 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/38 Formannskapet 22.04.2015 15/39 Bystyret 07.05.2015 Finansforvaltning 2014 -

Detaljer