Forsikringsklagenemnda Person

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsklagenemnda Person"

Transkript

1 Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN Storebrand Livsforsikring AS Liv Utbetaling til livsarving samboer begunstiget - FAL 15-1, Klager og forsikrede (MT) var samboere siden De hadde begge barn fra tidligere opprettet de samboeravtale og gjensidig testament, hvor det bl.a. heter at Vi testamenterer gjensidig til hverandre 1/3-del av alt hver av oss måtte etterlate seg. Lengstlevendes arv skal likevel ikke overstige verdien av førstavdødes kontanter, innbo- og løsøre m.m. (alle aktiva eksklusive faste eiendommer og borettslagsleilighet).. MT hadde en kapitalforsikring i selskapet, hvoretter hennes datter IB var oppnevnt som begunstiget. MT tegnet så Livkontoforsikring etter søknad I søknadskjemaet var det angitt standardiserte alternativer for mottaker av ytelser/eventuell tilbakebetaling av premie Forsikredes ektefelle/arvinger (jfr. FAL 15-1, 2 og 3 ledd), Gjenlevende forsikringstaker, Begunstiget og Forsikrede selv. Det ble ikke oppnevnt begunstiget i søknaden. Forsikringsbevis er ikke fremlagt, men av dekningsoversikt inntatt i kontoutskrift fremgår om utbetaling/begunstigelse at Ved forsikringstakers død utbetales erstatningen til ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testamente i henhold til Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, paragraf 15-1, 2. og 3. ledd.. MT døde , og iht. skifteattest hadde klager og IB sammen eller ved fullmektig overtatt ansvaret for privat skifte. Etter anmodning fra IBs advokat som tolket testamentet slik at forsikringsbeløp falt utenfor samboers arv - utbetalte selskapet forsikringssummen til IB. Klager har bl.a. fremholdt at Livkontoen var del av en fortsettelse og delvis omgjøring av tidligere avtaler, at selskapets representant var kjent med samboersituasjonen og at de hadde forstått det slik at de i forsikringssammenheng var å betrakte som ektefeller. Selskapet fremholdt bl.a. at det etter omstendighetene var forpliktet til å utbetale iht. FAL 15-1, at det måtte følge den forståelsen av testamentet som tilsynelatende ble lagt til grunn av arvingene, og ikke kunne være forpliktet til å overprøve denne. ANTATT ØKONOMISK OMFANG: Forsikringssum = kr Forsikringsklagenemnda Person bemerker: Klageren ble ikke oppnevnt til begunstiget etter regelen i FAL 15-3 første ledd, og heller ikke etter 15-3 annet ledd om særskilt disponering over forsikringen i testament. Det finnes ikke rettslig grunnlag for å anse klageren som begunstiget når han ikke er oppnevnt i henhold til lovens regler, jfr tredje ledd. Klageren kan likevel i kraft av 15-1 tredje ledd ha rett til en del av forsikringssummen i egenskap av testamentsarving etter sin avdøde. Nemnda kan ikke gå inn på en nærmere vurdering av klagerens eventuelle rett til del av forsikringssummen i sin egenskap av testamentsarving. Det kan heller ikke være forsikringsselskapets oppgave å finne ut av dette. Klageren må sammen med livsarvingen finne ut om det er grunnlag for noe krav for klageren. Nemnda kan ikke konkludere med at det i den foreliggende situasjonen var uriktig i forhold til klageren at selskapet utbetalte forsikringssummen til livsarvingen. KONKLUSJON: Selskapet gis medhold. Uttalelsen er enstemmig. Side 1 av 7

2 Ved behandlingen deltok Trygve Bergsåker (leder), Leif Raanes, Monica de Jonge, Jon-Andreas Lange og Terje Sørensen. Sekretariatets redegjørelse i FKK sak JM av Saken gjelder Storebrand Livsforsikring sin utbetaling av dødsfallskapital tilknyttet Livkonto. Spørsmål om utbetaling til livsarving var korrekt, eller om forsikringssummen skulle vært utbetalt til forsikredes samboer. Fra generelle vilkår nr og Tilleggsvilkår nr hitsettes: Begunstiget Begunstiget er den/de som forsikringstaker har bestemt skal motta forsikringsutbetalingen når den forfaller. Begunstigelse kan gjøres endelig. Er begunstigelsen endelig, har forsikringstaker ikke rett til å disponere over forsikringen til skade for den begunstigete, uten den begunstigetes samtykke. 4. Utbetaling Dødsfallskapitalen utbetales i samsvar med reglene i FAL 15-1 dersom ikke særskilt begunstiget er oppnevnt. Klager og forsikrede (heretter: MT) var samboere. De hadde begge barn fra tidligere opprettet de samboeravtale og gjensidig testament, hvorfra hitsettes: I Vi har vært samboere fra 15. februar 1982 og ønsker å inngå en skriftlig avtale for å regulere de økonomiske sider ved oppløsning av samboerforholdet både i levende live og ved død. Da vi begge har barn, og avtalens pkt. IV forutsetter at den lengstlevende av oss får livsvarig bruksrett til de aktuelle eiendommer, er det en forutsetning at testamentsdelen av nærværende avtale godkjennes av barna, ved deres underskrift på dokumentet. IV Det er vårt ønske at ved den enes bortgang skal lengstlevende ha adgang til fortsatt å disponere de eiendeler som har vært først avdødes eneeie, herunder felles bolig og hytte i H. Våre livsarvinger forplikter seg til å gi den lengstlevende livsvarig bruksrett til de eiendommer de måtte arve. V Vi testamenterer gjensidig til hverandre 1/3-del av alt hver av oss måtte etterlate seg. Lengstlevendes arv skal likevel ikke overstige verdien av førstavdødes kontanter, innbo- og løsøre m.m. (alle aktiva eksklusive faste eiendommer og borettslagsleilighet). Det er en forutsetning at først avdødes eiendeler takseres. MT hadde en kapitalforsikring i selskapet, og det er fremlagt kontoutskrift for 1994 hvor det fremgår at MTs datter, IB, var oppnevnt som begunstiget: Begunstigelse Vi vil med jevne mellomrom informere deg om begunstigelsen på forsikringen din, slik at vi er sikre på at den er i overensstemmelse med dine ønsker. Som begunstiget ved eventuelt dødsfall, er oppnevnt: (IB) Begunstigelsen er gjenkallelig.. Vil du endre begunstigelsen, kan du sende skriftlig beskjed til: UNI Storebrand Livsforsikring AS. MT tegnet aktuelle Livkonto etter søknad I søknadskjemaet var det angitt følgende standardiserte alternativer for mottaker av ytelser/eventuell tilbakebetaling av premie Forsikredes ektefelle/arvinger (jfr. FAL 15-1, 2 og 3 ledd), Gjenlevende forsikringstaker, Begunstiget og Forsikrede selv. Det ble ikke oppnevnt begunstiget i søknaden. Side 2 av 7

3 Selskapet tilbød forsikring mot premietillegg i brev til MT , og dette ble akseptert ved underskrift fra MT Det er fremlagt dokumentasjon som viser at MT foretok uttak fra livkontoen i 1998, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 og Det er videre fremlagt kontoutskrift for 2006, hvor det på baksiden er inntatt oversikt over forsikringsdekningen: Utbetaling/begunstigelse: (MT) - Dødsfallskapital Ved forsikringstakers død utbetales erstatningen til ektefelle, subsidiært arvinger etter lov eller testamente i henhold til Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989, paragraf 15-1, 2. og 3. ledd. MT døde Klager kontaktet selskapet pr e-post : Jeg er noe usikker på om (MTs) avtaler begunstiger hennes datter, (IB) eller undertegnede. I en tidligere avtaler var datteren begunstiget. Selskapet tilskrev klager , og ba om innsendelse av uskifteattest/skifteattest, navn/tlf til kontaktperson, testamente og opplysninger om dødsårsak. Skifteattest forelå , og iht. denne hadde klager og IB sammen eller ved fullmektig - overtatt ansvaret for privat skifte iht. skifteloven 78. Advokat BN tilskrev selskapet , og fremla kopi av skifteattest samt MTs og klagers samboeravtale/testamente: Undertegnede bistår livsarvingen (IB) i forbindelse med arveoppgjøret. Som det fremgår av testamentets pkt. V, 2. Setning, er samboerens arv begrenset til verdien av avdødes kontanter og innbo og løsøre på dødsfallstidspunktet. Forsikringsbeløp som utbetales etter hennes død, tilkommer dermed livsarvingen. Jeg ber derfor om at forsikringssummen utbetales direkte til (IB), konto Nr. Henvendelser i saken kan gjøres til undertegnede. Klager kontaktet selskapet ved e-post , og ga uttrykk for forundring over at IB gjennom advokat hadde sendt inn opplysninger og fremsatt krav om utbetaling. Klager opplyste at de i arveoppgjøret var blitt enige om at han skulle ha kontakt med selskapet i forbindelse med forsikringsoppgjøret: I sin vurdering av hvem som skal ha forsikringssummen utbetalt har advokaten unnlatt å ta med opplysninger som etter min mening bør ligge til grunn når beslutningen skal tas. Det gjelder følgende: Da (MT) og undertegnede inngikk disse avtalene hadde vi vært samboere i en årrekke og vi hadde en samboeravtale. Dette var kjent for Storebrand og avtalene ble inngått med dette som grunnlag. Vi oppfattet at vi i forsikringssammenheng var å betrakte som ektefeller. Dette går klart frem i min avtale nr. (klager) hvor (MT) er begunstiget og definert som mottaker av ektefellepensjon. Det samme var vår oppfatning av (MTs) avtale nr. Den ble inngått samtidig og under samme forutsetninger. Klager presiserte sitt syn slik i notat til selskapet : Når avtalene ble inngått var disse en fortsettelse og delvis omgjøring av tidligere avtaler. De ble blant annet samlet i Deres selskap for å bli mer oversiktlige. Vi hadde en lang konferanse med Deres representant og det synes å være felles forståelse i saken. Side 3 av 7

4 Hensikten med disse avtalene var og gi den annen part en økonomisk støtte i den vanskelige overgangsfasen som det kan være når den ene parten faller bort. (Vi hadde også noen andre ordninger med grunnlag i Samboeravtalen og testamentet som vi hadde opprettet. For MTs del ville dette gitt henne bruksrett til en leilighet i O med leieinntekter, samt bruksrett inkludert mulighet til å leie ut andre eiendommer, som hytte ved T. For mitt vedkommende har jeg tilsvarende bruksrett til de eiendommene (MT) hadde som eneeier. (MT) og undertegnede hadde da hatt felles økonomi og hatt felles bo sammen i mange år. Forholdet ble formaliser i avtale fra 1989 med virkning fra Da hadde vi bodd samen fra Som en ser tok avtalen sikte på å lage en ordning som nært opp til å kunne sitte i uskiftet bo som er aktuelt for gifte par. Jeg må bare beklage denne advokat (Ns) oppførsel, han har klart og skape splid i en liten familie som tidligere hadde et godt forhold, med flere av sine noe merkelige tolkninger og utspill. Selskapet foretok utbetaling til IB I brev til klager viste selskapet til FAL 15-1, og forklarte at dette var lovens hovedregel om begunstigelse, og som gjaldt i alle tilfeller hvor forsikringstakeren ikke har bestemt noe annet: Da (MT) ikke etterlot seg noen ektefelle, er det arvinger etter lov eller testament som er begunstiget. Vi har fått forelagt samboeravtale og gjensidig testament mellom deg og (MT). Dette er datert Spørsmålet er om det er noe i dette testamentet som bestemmer at du skal være begunstiget til forsikringsavtalen. I følge forsikringsavtaleloven 15-3 er det å regne som en oppnevnelse av begunstiget dersom det i testament er disponert særskilt over en forsikring. Det betyr at forsikringen må være spesielt omtalt i testamentet. Den aktuelle forsikringsavtalen er ikke spesielt nevnt i testamentet, og vi kan derfor ikke se at det er oppnevnt noen begunstigelse på dette grunnlag. Dette betyr etter vår mening at det er arvinger etter loven som har rettigheter til denne forsikringen. I dette tilfellet er det avdødes datter (IB) som er hennes arvinger etter loven. Klager påpekte at vurderingen ikke hensyntok realitetene i saken, og ba om å få tilsendt tegningsdokumentene for å avklare om det hadde skjedd en saksbehandlingsfeil, f.eks. at de hadde blitt vurdert som ektefolk. Etter mottak av dokumentene tok klager kontakt med FKK : Grunnlagsmaterialet gav ikke avklaring av teksten i avtalen om vi av saksbehandler ble oppfattet som et ektepar eller samboere. Jeg tok derfor direkte kontakt med den saksbehandleren for evt. få avklart om han hadde dokumenter som kunne forklare at teksten i avtalen og grunnlaget for at samboer ikke var nevnt. Han hadde makulert alle notater eldre enn 2000, så det var ikke tilgjengelig noen annen skriftlig dokumentasjon utover grunnlagsdokumentet for avtalen. Han kunne naturlig nok heller ikke huske detaljene i den sammenheng. Han kunne derfor ikke hverken bekrefte eller avkrefte noe om avtalen. Vi har heller ikke noe skriftlig brev om krav til innhold siden forslaget til avtale ble utformet på møtet med saksbehandleren i Siden det står ikke noe om at vi var samboere i avtalen, må eneste forklaringen må være at vi ble oppfattet som ektepar i forbindelse med inngåelse av avtalen. Noe saksbehandleren som nevnt ikke verken kunne bekrefte eller avkrefte. Jeg kan heller ikke huske at det ble presisert spesielt at vi var samboere. Grunnen var vel ganske enkelt at vi hadde levd og bodd sammen så lenge at vi oppfattet oss som et "ektepar". Siden grunnlaget for avtalen ikke gir den nødvendige avklaring i saken, vil det av rimelighetsgrunner kunne være aktuelt at en ser på definisjon og forståelse av ektefelle og samboer i denne sammenheng. Vi levde i et "ekteskapslignende forhold" i over 25 år, med felles økonomi, tok opp lån i fellesskap ved utbedring og skifte av felles bolig, felleseie av ting som ble anskaffet, jfr. samboeravtale og gjensidig testament. Av naturlige årsaker, hadde vi ikke felles barn, siden vi begge nærmet oss 50 år. Selskapet opprettholdt sitt standpunkt, og presiserte at begunstigelsen på avtalen fremgikk av kontobrevene sendt MT årlig fra 2000, og hun hadde ikke kontaktet selskapet for å endre på denne. Klager poengterte på sin side at informasjonen i kontobrevene ikke hadde gitt dem oppfordring til endring, fordi avtalen var inngått med den forutsetning at han var begunstiget. Side 4 av 7

5 FKKs saksbehandler fant ikke grunnlag for å rette innvendinger mot selskapets avgjørelse, men ba likevel med henvisning til FSN selskapet vurdere betydningen av testamentets punkt V. Klager merket seg nemndas fokusering på veiledningsplikt, og mente det måtte være åpenbart at selskapets ikke hadde gitt nødvendig opplysning i forhold til hvem som skulle være begunstiget: Jeg antar at det må bero på at selskapets representant laget avtalen i den tro at vi var gifte. Hvis han hadde oppfattet at vi var samboere og at ikke avtalen ville gjelde meg, ble den utformet feil ut fra vårt ønske og han måtte da ha opplysningsplikt om at avtalen ikke ville gjelde meg. Den ville da kunne blitt rettet opp av oss siden vi begge var på møte sammen med han. Jeg har ikke referert det tidligere siden jeg ikke skrev ned nøyaktig hva som ble sakt i min telefonsamtale med saksbehandleren i Storebrand i forhold til om avtalen gjaldt meg. I samtalen med saksbehandler spurte jeg også om avtalen slik den var utformet ville omfatte meg som samboer. Han svarte spontant, men nødvendigvis ikke helt ordrett: Jo, gjør det ikke det, men jeg vet ikke, jeg er økonom og ikke jurist. Jeg vet ikke hvor stor vekt man skal legge på en slik uttalelse, sakt i en telefonsamtale uten spesiell forberedelse, men det tyder i alle fall på at han som saksbehandler ikke spontant var klar over at loven hadde klare grenser her. Det kan i så fall være en forklaring at det ikke ble gitt noen veiledning om at jeg som samboer ikke hadde noen rettigheter i forhold til avtalen. I forhold til testamentet og FSN 4259 redegjorde selskapet slik for sitt syn på saken: Ordlyden er: 'Vi testamenter gjensidig til hverandre 1/3-del av alt hver av oss måtte etterlate seg. Lengstlevendes arv skal likevel ikke overstige verdien av førsteavdødes kontanter, innbo- og løsøre m.m. (alle aktiva eksklusive faste eiendommer og borettslagsleilighet)". Spørsmålet blir hvilken betydning denne ordlyden skal ha i forhold til FAL 15-1, S. ledd, som gir testamentsarving visse rettigheter i konkurransen med livsarvinger. l nærværende sak inneholder testamentets ordlyd en formulering som krever at arvingene må foreta en beregning, samtidig som forsikringsutbetalingen ikke skal inn i boet i forhold til kreditorer. Forsikringsselskapet kan ikke være forpliktet til å innhente oversikt over alle boets aktiva og passiva, og videre be opplyst fordelingen av de forskjellige verdigjenstander, for deretter å beregne hvilket beløp av forsikringssummen som skal gå til livsarvinger og til eventuell testamentsarving. l nærværende sak, ville det bety at forsikringsselskapet måtte være forpliktet til å foreta en fullstendig utlodning av boet, noe som etter vår mening ikke kan kreves av et forsikringsselskap. Det er vel også tvilsom om forsikringsselskapet vil ha krav på å få innsyn i boets aktiva og passiva og for øvrig også situasjonen rundt partenes tegning av forsikringer. Vi minner om at det i nærværende sak forelå en skifteattest som viser at avdødes livsarving (IB) og (klager) sammen overtar ansvaret for avdødes forpliktelser og "skal forestå det private skiftet sammen eller ved fullmektig". Vi har foretatt utbetaling i tillit til skifteattesten og etter anmodning fra advokat. Advokaten må da, sammen med de selvskiftende arvingene være forpliktet til å fordele boet i samsvar med testamentets bestemmelser. Det er faktisk det de har lovet som selvskiftende arvinger. Avslutningsvis bemerkes at nærværende tegning av forsikring og ordlyden i det aktuelle testamentet er svært forskjellig fra situasjonen i FSN Denne saken gjaldt en forsikring som var solgt inn som gjeldsforsikring til fordel særlig for samboer. l innsalget til dette produktet reklamerte selskapet med at det var viktig å sikre samboers økonomiske stilling, at det var viktig å være riktig forsikret og at GJELD+ var skreddersydd for dette formålet. l FSN-saken ble det også reist spørsmål om selskapets veiledningsplikt overfor forsikringstakeren. Vår sak reiser ingen slike spørsmål i det det dreier seg om en ordinær forsikring der adgangen til begunstigelse fremkommer av forsikringssøknaden. Forsikringen er ikke solgt inn for et bestemt formål. Det fremgår av søknadsskjemaet som vedlegges i kopi at forsikredes arvinger etter loven er begunstiget om intet annet angis. Så vidt vi kan forstå var det innsalget som gjeldsforsikring som var avgjørende for resultatet i FSN-saken og ikke testamentet som sådan. l vår sak er det testamentets ordlyd som er det sentrale, en ordlyd som de selvskiftende arvingene skal etterleve. Side 5 av 7

6 Klager fremhold bl.a. at advokat N ikke hadde fullmakt til å kontakte noen instans på vegne av boet, og kun var IBs advokat. Ifølge klager burde selskapet ha forstått dette, eventuelt sørget for en avklaring. Klager mente det var betenkelig at selskapet godtok og aksepterte at advokat N opptrådte på vegne av boet når det hadde fått klare signaler på det motsatte, og at det med bakgrunn i de opplysninger han tidligere hadde gitt nærmest uttalte seg mot bedre vitende i sitt brev til FKK av Klager påpekte videre at selskapet ikke hadde kontaktet salgsrepresentanten for nærmere avklaring: Spørsmålet er om (NN) trodde vi var gift og skrev avtalen på det grunnlaget eller er det som han i utgangspunktet ga uttrykk for på telefonen. Hvis han derimot var klar over at det var forskjeller her, så måtte det være hans plikt å avklare dette. Det ville være naturlig å spørre om vi var gifte eller samboere siden vi hadde forskjellige etternavn. Uansett så laget han en avtale hvor vi klart gav uttrykk for det innholdet vi ønsket. Vi hadde derfor ikke noe grunnlag for å stille spørsmål med formuleringene å et senere tidspunkt. Hvis tanken var å videreføre den gamle avtalen var det rimelig at man hadde beholdt den gamle teksten hvor bare (IB) var begunstiget. Selskapet fastholdt at klager ikke var å anses som begunstiget iht. avtalen og FAL 15-1 og15-3, og tilbakeviste på den bakgrunn kritikken mot utbetalingen til advokat N. Selskapet måtte utbetale iht. hovedregelen i FAL 15-1: Hvordan fordelingen mellom arvingene blir som følge av dette punktet i testamentet er ikke klart. Fordelingen er ikke mulig å forutberegne for Storebrand Livsforsikring, bl.a. fordi testamentets pkt V forutsetter en taksering av avdødes eiendeler. Det gjelder også en begrensning i den delen som samboeren skal ha, se pkt V annen setning. På hvilken måte denne begrensningen skal forstås, og hvordan den følgende beregning skal gjøres er uklart. Det er bl.a. uklart om forsikringen skal legges til i boet, eller om den skal holdes utenfor. Det er også uklart om verdien av den livsvarige bruksretten som er omtalt i testamentets pkt IV skal inngå i beregningen i pkt V og om dette eventuelt er i strid med pliktdelsreglene i arveloven. Storebrand Livsforsikring har ingen mulighet til å tolke slike uklarheter i et testament. Testamentstolkning er underlagt helt bestemte tolkningsregler. Utgangspunktet er at det skal foretas en subjektiv tolkning, der forståelsen skal samsvare med testator vilje, jf AL. 65 første ledd. En slik tolkning vil ikke Storebrand Livsforsikring være forpliktet til å foreta. Dette vil være en oppgave for de selvskiftende arvinger eller skifteretten ved et offentlig skifte. Selskapet fremholdt at det ikke kunne være forpliktet til å overprøve advokat Ns tolkning av testamentet, og påpekte at klager heller ikke hadde bestridt denne forståelsen, men anført at han måtte anses som begunstiget i henhold til forsikringsavtalen: Hvordan delingen etter testamentet skal forstås har ikke vært et tema i klagers anførsler og selskapet er ikke kjent med hvordan boet er fordelt. Selskapet har som tidligere nevnt heller ikke mulighet til å overprøve en tolkning som arvingene gjør av dette. Når klager klart ikke kan regnes som begunstiget i henhold til FAL 15-3, er selskapet forpliktet til å utbetale forsikringen til arvingene etter lov eller testament, jf FAL 15-1 tredje ledd. Selskapet må videre følge den forståelsen av testamentet som tilsynelatende legges til grunn av arvingene, og kan ikke være forpliktet til å overprøve denne. Renteplikten i FAL 18-4 tilsier etter vår mening at det ikke kan stilles krav til at selskapet har en utvidet undersøkelsesplikt i forhold til dette, l nærværende sak må selskapet kunne støtte seg til den forståelsen som en arving har av testamentet, når denne forståelsen ikke er bestridt av andre arvinger eller bestridelsen ikke er gjort kjent for selskapet. Hvordan boet senere gjøres opp av de selvskiftende arvingene, er en sak mellom dem. Det er videre opp til dem å avgjøre om forsikringen er en del av fordelingen som er besluttet i testamentet slik dette er formulert. FKK ba opplyst om selskapet ville innhente en kommentar fra salgsrepresentanten. Selskapet ga i epost til FKK beskjed om at det ikke fant dette relevant i nærværende sak. FKN bes vurdere om selskapet har utbetalt til rette vedkommende iht. forsikringsavtalen og FAL 15-1 og Side 6 av 7

7 Tidligere uttalelser: 4259 Side 7 av 7

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON Condictio indebeti tilbakebetalingskrav etter feilutbetaling. Forsikrede (f. 1917) døde 1.3.05. Hun hadde forut for dødsfallet utbetaling av

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV Død informasjon om 1 års karens forsikringsbevis sendt - FAL 11-1, 11-2 og 19-10. Forsikrede og hennes ektefelle ble automatisk innmeldt

Detaljer

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011

Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Gjelder fra 01.01.2011 VILKÅR N72-1119 OBLIGATORISK GRUPPELIV FOR NORSK JOURNALISTLAG Forsikringsvilkår av 1. januar 2011 Forsikringen består

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

Arv og skifte. Frode Solheim

Arv og skifte. Frode Solheim Arv og skifte Frode Solheim Agenda Arveklasser Ektefellers arverett Samboeres arverett Livsarvingers arverett (egne barn) Særkullsbarn (ektefelle eller samboers barn) Uskiftet bo Forskjell mellom offentlig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort

Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode <<G>> på ditt medlemskort Avtalenr.: GRP. Utskriftdato: ddmmåå Forsikringsbevis LOfavør Grunnforsikring Dødsfalls-, ektefelle- og barneforsikring kode på ditt medlemskort Du er forsikret gjennom avtale mellom Landsorganisasjonen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON Utjenelig forsøk FAL 8-1 annet ledd. Sikredes telefon, en Sony Ericsson W850i, ble stjålet 23.2.07. Sikrede kontaktet

Detaljer

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2

1. Hvem forsikringen gjelder for... 2. 2. Når forsikringen gjelder... 2 Dødsfallsforsikring INNHOLD 1. Hvem forsikringen gjelder for... 2 2. Når forsikringen gjelder... 2 3. Opplysningsplikt ved tegning og konsekvenser av å gi uriktige opplysninger... 2 4. Forbehold om tilpasning

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN Forsikring tegnet etter skade - svik identifikasjon - FAL 8-1, jfr. 4-11. Den 10.11.02 fikk sikrede motorstopp. Bilen ble tauet til Vikings

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3057-21.9.1998 REISE - avbestilling - selskapets ansvar for mangelfull informasjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør.

Ved å sette deg godt inn sikkerhetsvilkårene forebygger du skader, og du kan lese om unntakene som begrenser et skadeoppgjør. Vilkår Liv (Liv01) Engangsutbetaling ved dødsfall. Forsikringsvilkår I dette dokumentet finner du alle forsikringsvilkår for gjeldene forsikring. Hvilken forsikring og dekning du har valgt fremkommer av

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-603 19.12.2013 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Erstatningsberegning for udeklarerte smykker/"smykkesett" - vilkårsbegrensning og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 KOMBINERT - Tyveri fra bolig - Brudd på FAL 4-10 - Ikke sannsynliggjort

Detaljer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer

Samboeravtale. Fødsels og personnummer Samboeravtale Følgende samboeravtale er i dag inngått mellom: Navn Fødsels og personnummer og Navn Fødsels og personnummer 1. Eiendeler som eies alene Det den enkelte av oss eide da vi flyttet sammen fortsetter

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS Informasjon om sumbegrensning - FAL 2-1 - forståelsen av sumbegrensning. Den 21.6.02 ble det begått innbrudd i sikredes bil, og en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4289* 3.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4289* 3.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4289* 3.9.2002 KOLLEKTIV ULYKKE Dokumentasjon for faktisk samboerforhold i to år avt.l. 36. Forsikrede var omfattet av arbeidsgivers kollektive ulykkesforsikring,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring

Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for. Livsforsikring Forsikringsvilkår av 9.1.2014 for Livsforsikring 1 Definisjoner... 2 2 Hvem forsikringen gjelder for... 2 3 Når forsikringen gjelder... 2 4 Hvor forsikringen gjelder... 3 5 Hva forsikringen omfatter...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7544 9.12.2008 Gjensidige Forsikring LIV Ikke opplyst om narkotika/rusmiddelbruk svik FAL 13-1, 13-2 og 13-4. Forsikrede (f. 1977) tegnet i 2000 kontoforsikring i selskapet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet 6.8.05 ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 FØRER- OG PASSASJERULYKKE - Beregning av renter - hensyn til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT Brann dekning av merverdiavgift for kommune. Den 3.9.03 brant en skole ned og kommunen (sikrede) mottok oppgjør etter fullverdiforsikring,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014

VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING. Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRING Gjelder fra 01.01.2014 VILKÅR FOR POLITIETS FELLESFORBUNDS FRIVILLIGE GRUPPELIVSFORSIKRINGER Gjelder fra 01.01.2014 For gruppelivsforsikringen

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-352 18.10.2010 Chartis Europe S.A. Advokatansvar Om oppdraget omfattet skifte uaktsomhet ved gjennomføringen av skiftet? Pr. nov. 2006 satt RJH, f 1927,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 1963-11.4.1994. INDIVIDUELL ALDERSPENSJON - Spørsmål om hva som er avtalt; selskapsrepresentants eventuelle stillingsfullmakt ved nytegning/-overføring av pensjonsforsikring.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE STOREBRAND LIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5997 14.2.2006 STOREBRAND LIV Informasjon om rentebærende skattegjeld i selskapet FAL 11-3. Den 6.9.82 tegnet forsikrede en individuell kapitalforsikring, som kom til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3115* - 2.11.1998 GJELD - Forsikrede avga ren helseerklæring til tross for at

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-003 12.1.2011 If Skadeforsikring Bygning - innbo (kombinert) Rørbrudd aldersfradrag dekningstilsagn. Den 22.5.09 oppsto det problem med avløpsrørene i sikredes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2576* - 17.6.1996 GJELD - Manglende premiebetaling - Forsikringens varighet -

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7240 13.5.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7240 13.5.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7240 13.5.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS PENSJON Tidligere ektefelles rett til utbetaling av etterlattepensjon EL 86. Klager, som er tidligere ektefelle med forsikrede,

Detaljer

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning:

Juss-Buss avtale for samboere. Veiledning: Juss-Buss avtale for samboere Veiledning: Innledning Vi anbefaler alle som har tenkt å benytte seg av denne samboeravtalen å lese nøye gjennom denne veiledningen før man begynner å fylle ut de enkelte

Detaljer

Gruppelivsforsikring for foreninger

Gruppelivsforsikring for foreninger Gruppelivsforsikring for foreninger Gjelder fra 1. januar 2008 Innholdsfortegnelse 1. Definisjoner 2 2. Når gruppelivsforsikringen trer i kraft 2 3. Innmelding i forsikringen 3 4. Utvidelse av forsikringen

Detaljer

Innhold. Forkortelser... 9

Innhold. Forkortelser... 9 Innhold Forkortelser... 9 1 Innledning... 11 1.1 Hva handler arveretten om?... 11 1.2 Hvordan utpekes arvingene?... 12 1.3 Arvefallet og dødsfallet... 13 1.4 Hva er gjenstand for arv?... 14 1.5 Litt terminologi:

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

Er førstavdødes bo solvent?

Er førstavdødes bo solvent? Innledning Jeg har holdt en del foredrag under tittelen «Jus for eldre», og har avdekket et stort behov for en nærmere redegjørelse til en større krets, slik at lengstlevende ektefelle kan vurdere og forstå

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning

Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Forsikringsvilkår for Bedriftsgruppelivsforsikring Dødsfallsdekning Selskap: Frende Livsforsikring AS Forsikringsvilkår gjeldende fra 1.1.2013 Innholdsfortegnelse 1. Tilslutning... 2 1.1. Krav om helse

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4809* - 17.6.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4809* - 17.6.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4809* - 17.6.2003 GRUPPELIV - Samboer krav til felles bopel i folkeregisteret avt.l. 36. Klager (f. 73) ble samboer med forsikrede (f. 73) sommeren 95 i Danmark. Fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3166* - 7.12.1998 PENSJON - Uriktige opplysninger - Depresjoner/angst - informasjon

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2702* - 16.12.1996 UFØREKAPITAL - Uriktige opplysninger - medikamentbruk - psykiske

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7090 25.1.2008 JERNBANEPERSONALET KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7090 25.1.2008 JERNBANEPERSONALET KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7090 25.1.2008 JERNBANEPERSONALET KOMBINERT Ervervet ved ulovlige midler oppfylt bevisbyrde? - FAL 8-1 2. ledd og str.l. 317. Sikrede ble frastjålet div. løsøregjenstander

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2013-075 8.1.2013 DNB Livsforsikring ASA Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Når foreligger fullstendig søknad? symptomklausul- fal. 12-1, 12-2 og 13-5 Spørsmål

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE

FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE FORSIKRINGSVILKÅR BOSTYRE Typegodkjent ansvarsforsikring etter LOV 1984-06-08 nr 58: Lov om gjeldsforhandling og konkurs (konkursloven), og sikkerhet etter LOV- 1930-02-21: Lov om skifte (skifteloven).

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3084* - 13.10.1998 YRKESSKADE - Tap av forsørger - forståelsen av forsørgerbegrepet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-216 23.6.2009 AIG Europe Reise Hvem som omfattes medlem av Norsk Folketrygd mangelfull informasjon? Sikrede (f. 1946) og ektefellen (begge uførepensjonister)

Detaljer

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner.

Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFFs ANKEUTVALGS BESLUTNING AV 8.10.2015 Ankesak 21/2015 Skeid Saken gjelder Skeids anke over NFFs vedtak av 2.10.2015 vedrørende kvalifisering fra 2. divisjon til 1. divisjon kvinner. NFF publiserte 27.8.2015

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-432 1.10.2013 If Skadeforsikring Bygning - innbo (kombinert) "Fast bebodde bolig ifølge Folkeregisteret"? I forbindelse med erstatningsoppgjør etter brann ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7243 13.5.2008 Storebrand Livsforsikring AS PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7243 13.5.2008 Storebrand Livsforsikring AS PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7243 13.5.2008 Storebrand Livsforsikring AS PENSJON Feilaktig utmeldt av kollektiv ordning påvirket størrelsen på uførepensjon. Forsikrede (f. 1943) var gjennom arbeidsgiver

Detaljer

Arverett Forelesninger Våren 2010

Arverett Forelesninger Våren 2010 Arverett Forelesninger Våren 2010 Professor dr. jur. Tone Sverdrup Institutt for privatrett, Juridisk Fakultet, UiO 1. Innledning 1.1 Hva handler arveretten om? Læringskrav hovedlitteratur 1.2 Rettskildene

Detaljer

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring

Forsikringsvilkår. Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Forsikringsvilkår Uføreforsikring Tilleggsdekning til gruppelivsforsikring Vilkår nr. V2021 Gjelder fra 01.01.2013 Innhold: 1. Hvem forsikringen gjelder for helseopplysninger ved innmelding... 3 2. Hva

Detaljer

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt

1. Bakgrunn - ekteskapslovens utgangspunkt Ekteskapsloven gir ektefeller anledning til å avtaleregulere sitt økonomiske forhold med bindende virkning ikke bare for dem, men også for arvinger, kreditorer og andre utenforstående innenfor visse rammer.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4113 11.3.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4113 11.3.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4113 11.3.2002 BILANSVAR Erstatningsoppgjør - tap ved innbytte - avskrivningstap SKL 4-1. Skadelidte kjøpte ny Audi A4 i juli 98, til kostpris kr 393.000. Den 25.2.99

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett

Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i. Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 5. desember 2017 truffet vedtak i Sak nr: 17-113 (arkivnr: 17/1375) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer B ved X tingrett Unni Sandbukt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-081 28.2.2011 Codan Forsikring Motorvogn Brann i motor sannsynliggjort svik ved skadeoppgjøret FAL 8-1. Sikrede ringte selskapet 9.2.10 kl 12:20 for å gjenåpne

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4

Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Forsikringsbevis - Gruppelivsforsikring Side 1 av 4 Avtalenr. : 10190 Gjelder fra og med : 01.09.2014 Utskriftsdato : 21.07.2014 Du er forsikret gjennom avtale mellom Sunndal Kjemiske Fagforening og SpareBank

Detaljer

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65.

Fordringshaver sendte faktura for kravet. Grunnet manglende betaling ble kravet inkassovarslet 30.01.15. Purregebyr var lagt til kravet med kr 65. Sandefjord, 27. april 2016: Vedtak i sak 101-2015. Klager: NN Innklaget: Svea Finans AS, Postboks 6601 Etterstad, 0607 Oslo. Saken gjelder: Om det i tide er fremmet en innsigelse klager burde fått vurdert.

Detaljer

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING

STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING STATENS SIVILRETTSFO RVALTNING Justis- og beredskapsdepartementet Lovavdelingen Pb 8005 Dep 0030 OSLO Deres dato 31.03.201 4 Deres referanse Vår referanse 14/982 EP KKF/KTU/bj 2014/1 051 AKN Vår dato 01.09.201

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR Avsavnstap leiebilperiode ved kondemnasjon. Etter bilulykke 14.9.03 ble skadelidtes bil kondemnert, og hun selv ble påført alvorlig personskade.

Detaljer

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING

VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING VILKÅR GRUPPELIV- FORTSETTELSESFORSIKRING Gjeldende fra: 01.01.2014 INNHOLD 1 DEFINISJONER... 3 2 HVA FORSIKRINGEN OMFATTER... 3 3 FORNYELSE OG VARIGHET... 3 4 IKRAFTTREDELSE, PREMIEFASTSETTELSE OG PREMIEBETALING...

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN Tyveri av bil arrangert biltyveri? svik FAL 8-1. Den 20.3.03 ble bilen, som sønnen til forsikringstaker eide og disponerte, meldt stjålet

Detaljer

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009

SILVER PENSJONSKONTO. Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 SILVER PENSJONSKONTO Forsikringsvilkår gjeldende fra 1. februar 2009 INNHOLD: Side: 1 Innledning 3 1.1 Om vilkårene 3 1.2 Forsikringens ikrafttredelse 3 1.3 Defi nisjoner 3 2 Forsikringsytelsene 4 2.1

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-377 17.12.2009 If Skadeforsikring AS Yrkesskade Tap pga. omskolering utmåling- YFL 13. Forsikrede (f. 1962, barnehageassistent) pådro seg en ankelskade

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5569 15.3.2005 GJENSIDIGE NOR PENSJON Informasjon ved tegningen - avtalens innhold - risiko for endring av tegningsforutsetning. Forsikrede (f. 1940) tegnet i jan. 1989

Detaljer

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn.

PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE. Kollektiv Barneulykke Antall Premie. Gjelder skolebarn og barnehagebarn. Forsikringstaker Forsikringsmegler Oppdal kommune Aon Norway AS, Ålesund Forsikringsperiode 01.01.2015-31.12.2015 PERSONALFORSIKRINGER - KOMMUNE Kollektiv Barneulykke Antall Premie Kollektiv Barneulykke

Detaljer

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen

Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring. Gjelder fra 01.01 2010. For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Forsikringsvilkår for individuell fortsettelsesforsikring Gjelder fra 01.01 2010 For tidligere medlemmer av gruppelivsforsikringen Innhold 1 Definisjoner 4 2 Hva forsikringsavtalen består av 4 3 Hva forsikringen

Detaljer

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring)

for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Forsikringsvilkår for fullt betalt forsikring/fortsettelsesforsikring utgått fra en kollektiv livsforsikring (gruppelivsforsikring/personalforsikring) Innhold: 1. Definisjoner 2 2. Hvilke ytelser forsikringen

Detaljer

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall

Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall Særskilte forsikringsbestemmelser per 01.01.2015 Dødsfall 1. Hvem kan forsikres når opphører forsikringen Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til og med 66 år. En forsikringsavtale kan bare

Detaljer