Forsikringsklagenemnda Skade

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsikringsklagenemnda Skade"

Transkript

1 Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN If Skadeforsikring Bygning - innbo (kombinert) Rørbrudd aldersfradrag dekningstilsagn. Den oppsto det problem med avløpsrørene i sikredes bolig fra Skaden ble meldt selskapet pr. telefon Innholdet i telefonsamtalen er stikkordsmessig angitt i selskapets logg på saken. Selskapet tilskrev deretter sikrede og oppga at Så snart reparasjon av skaden er avsluttet kan du sende oss kopier av fakturaer. I brevet ble det også oppgitt at sikrede hadde opptjent rett til reduksjon i egenandelen, og slik at sikrede slapp å betale egenandel. Sikrede fikk deretter utbedret avløpsrørene og sendte inn fakturaene til selskapet. Selskapet avslo da kravet under henvisning til at aldersfradraget ved utbedring av utvendige ledninger utgjorde 100 % av utbedringskostnadene. Selskapet har senere dekket deler av skadebeløpet. Saken reiser spørsmål om selskapet innledningsvis ga et bindende tilsagn om dekning av skaden. ANTATT ØKONOMISK OMFANG: Kr Forsikringsklagenemnda Skade bemerker: Spørsmålet er om selskapet er ansvarlig for kostnadene til utbedring av brudd på avløpsrør på grunnlag av avgitt tilsagn om dekning. Det er ikke omtvistet at vilkårene hjemler 100 % aldersfradrag for skader på utvendige rør og (bunn)ledninger som er over 40 år gamle, og at sikrede derfor etter vilkårene ikke hadde krav på erstatning for skaden. Sikrede hevder imidlertid at selskapet er bundet til å dekke den fulle utbedringskostnaden som følge av dekningstilsagnet oversendt etter melding om skade. I dette tilsagnet heter det at så snart reparasjon av skaden er avsluttet kan du sende oss kopi av fakturaer. Videre er det henvist til egenandelen. Selskapet sier ingenting om aldersfradrag, og tar heller ikke forbehold om at dette skal trekkes fra. I utgangspunktet må derfor tilsagnet forståes slik at skaden er dekket uten aldersfradrag. Selskapet har da gitt et dekningstilsagn til sikrede som beror på en feil. Spørsmålet om sikrede kan bygge rett på tilsagnet avhenger av om hun var i god tro da hun mottok det, jf. avt.l. 32. Flertallet, Wilhelmsen, Norseth og Nielsen, mener dette må besvares benektende. Det er uklart om skaden ble meldt som innvendig rørbrudd, som ikke utløser aldersfradrag, eller utvendig rørbrudd, som utløser fradrag. Det følger av selskapets logg (scriptsammendrag) at sikrede meldte skaden over telefon. Saksbehandleren noterte skaden som problemer med kloakken, og at en rørlegger måtte se på skaden igjen og mulig skifte noen rørdeler. Det er også notert at dette er inne i kjelleren. Notatene fremkommer i loggens felt for generelle merknader og tyder på at skaden er meldt som innvending rørbrudd. Under punktet hva har skjedd står vann/utvendig ledning. Dette er imidlertid ifølge selskapet en generell del av scriptet, og ikke notert av saksbehandleren. I så fall sier det ingenting om hvordan skaden er meldt. Under punktet for årsak til skaden er det under spørsmålet Hvor kommer vannet fra? notert Avløp innvendig skjult. Også dette tyder på at skaden er meldt som innvendig brudd. Det er videre notert at årsaken er slitasje og elde, men dette utløser ikke noe aldersfradrag for innvendige rør. Ut fra saksbehandlerens notater knyttet til Side 1 av 6

2 skademeldingen mener flertallet under tvil at det er mest sannsynlig at skaden er meldt som skade på innvendige rør. Selskapets feil er i så fall utløst av sikredes skademelding. Spørsmålet er så om sikrede burde forstå at dekningstilsagnet bygget på denne feilen. Sikredes advokat har anført at sikrede ikke kjente til vilkårene, og derfor ikke burde forstå at utbedring av avløpsanlegget ikke var dekningsmessig. Dette er imidlertid en rettsvillfarelse som hun selv må ha risikoen for. Det dreide seg også om gamle rør hvor reparasjon har mer preg av vedlikehold enn av forsikringsmessig skade. På den annen side mener flertallet at selskapet kunne fulgt opp saken bedre. Under sterk tvil er flertallet likevel kommet til at sikrede i dette tilfellet ikke kan bygge på dekningstilsagnet slik det står. Mindretallet, Skofteland og Bjønness, har kommet til at selskapet må anses bundet av tilsagnet. Aktuelle skader fordret umiddelbar utbedring, og var tilknyttet store kostnader. Av innretningshensyn var det for sikrede av vesentlig betydning at de forsikringsmessige sider av saken ble avklart raskest mulig. Ved denne type skadetilfeller vil skadeårsak og omfang, i en innledende fase, kunne fremstå som usikkert. I den grad selskapet hadde behov for ytterligere dokumentasjon eller dekning fremsto som usikkert, burde dette tydelig og på et tidlig stadium vært presisert i dialogen med sikrede. Tilsagnet gitt sikrede i brev av fremstår vidt og uten forbehold. Dette på tross av at selskapets interne notater, utarbeidet før utsendelsen av tilsagnsbrevet, nettopp påpeker at skadeomfang og årsak ikke var endelig klarlagt. Etter mindretallets mening burde selskapet uttrykt seg langt klarere dersom tilsagnet var betinget av en bestemt skadeårsak. Uklarheten knyttet til meningsinnhold i selskapets brev av bør her gå utover selskapet, da de med enkelhet kunne tatt nødvendige forbehold. I vurderingen har mindretallet også vektlagt den lange tiden som har gått fra selskapet gav tilsagn, til det ble trukket tilbake. Tilsagn ble gitt og trukket tilbake først Konklusjon: Selskapet gis medhold. Uttalelsen er avgitt under dissens. Ved behandlingen deltok Trine-Lise Wilhelmsen (leder), Kjetil Norseth, Kjell S. Nielsen, Paal Bjønness og Helga Skofteland. Sekretariatets redegjørelse i FinKN sak FKN S av Saken gjelder spørsmål om If er ansvarlig for kostnadene til utbedring av brudd på avløpsrør på grunnlag av avgitt tilsagn om dekning. Fra forsikringsvilkårene gjengis: A.1.4. Rørbrudd, gass, vann og annen væske Forsikringen gjelder for bruddskade på bygnings rørledning for gass, vann og annen væske... A.5.5 Beregning av 4. Utvendige ledninger m.m. Ved bruddskade på utvendige rør og ledninger, tanker og kummer, gjøres fradrag på grunnlag av de totale reparasjonskostnader, herunder oppgraving og istandsettelsesutgifter, med 5 % for hvert påbegynt år fra utstyret er 20 år Bunnledninger Ved bruddskade på bunnledninger, det vil si de ledninger som ligger i grunnen under huset, beregnes fradrag som for utvendige ledninger i punkt 4 foran. Side 2 av 6

3 Den oppsto det problem med avløpsrørene i sikredes bolig bygget i Skaden ble meldt selskapet pr. telefon Det er i saken fremlagt et script/logg med oversikt over selskapets notater på saken. Fra dette scriptet gjengis: Generelle merknader: Problem med kloakken. De har kontaktet en rørlegger. Tett rør. Stakket opp før, men ikke bra. Må se på dette igjen og mulig skifte noen rørdeler. Dette er inne i kjelleren. Ingen ea så Ft sender faktura. Skadetype/dato... Hva har skjedd? Vann/utvendig ledning Årsak Hvor kommer vannet fra? Avløp innvendig skjult. Beskrivelse av skaden eller skadestedet: Rørdel/skjøt Årsaken til skaden: Slitasje og elde Beskrivelse av skadeårsak: Uvisst Er skaden erstatningsmessig? Ja Selskapet tilskrev deretter sikrede med slike merknader: Vi har mottatt melding om skaden. Så snart reparasjon av skaden er avsluttet kan du sende oss kopier av fakturaer.... Etter forsikringsavtalen din er egenandelen kroner. På egenandelskontoen har du opptjent rett til tilsvarende reduksjon i egenandelen. Dermed slipper du å betale egenandelen denne gangen. Sikrede fikk deretter gjennomført utbedring av avløpsanlegget. Det er ikke opplyst i saken nøyaktig hvilke utbedringer som ble gjennomført. Det er imidlertid opplyst at de samlede kostnadene kom på kr Det er videre opplyst at dette beløpet fremkom av fakturaer fra rørlegger og fra anleggsgartner. Fakturaene er ikke fremlagt i saken. Etter at utbedringen var gjennomført sendte sikrede fakturaene til selskapet. Selskapet skal da ha avslått å dekke skaden. Dette avslaget er ikke dokumentert i saken. Det rørleggerfirmaet som hadde stått for utbedringen tilskrev deretter selskapet slik: Som rørleggere vet vi av erfaring at lekkasje/brudd på gamle teglrør sjelden eller aldri dekkes av forsikring, da det er å betrakte som vedlikehold. (Sikrede) fått et brev av fra skadekonsulent... som hun har lest som om skaden ville bli dekket av forsikringen. Vi vet ikke hvordan skaden er beskrevet overfor selskapet, men forstår at når bilag er sendt selskapet, har hun fått avslag på dekning. (Sikrede) har bedt oss om å få bekreftet hvordan saken står, og vi er takknemlig for rask tilbakemelding til oss... Selskapet besvarte rørleggerfirmaets henvendelse slik: Hvis avløpsledningen er fra 1934 da huset er bygget dekker vi ikke denne skaden. Vi har aldersfradrag på utvendige bunnledninger med 5 % pr. år fra rørene er 20 år. Det vi si at når rørene er 40 år dekker vi ingenting. Det ser ut for meg at er tilfelle i denne saken. (Sikrede) må selv dekke kostnaden i denne saken. Med mindre dere kan bekrefte at rør er yngre enn 40 år. I brev til sikrede avslo selskapet å dekke skaden under henvisning til aldersfradragsreglene. Selskapet dekket likevel kostnadene ved spyling og filming av kloakken på kr Selskapet utbetalte i tillegg et beløp på kr og slik at selskapet totalt utbetalte kr Side 3 av 6

4 Sikrede engasjerte deretter advokat, som påklaget selskapets avgjørelse: (Sikrede) har kontaktet meg i forbindelse med ovennevnte sak. Hun opplyser at hun etter henvendelse til Dem v/mt fikk beskjed om at hun skulle kontakte arbeidsfolk, og få skaden reparert. Kostnadene til reparasjon av skaden ville bli dekket av If, opplyste T. Hun skulle derfor sende inn alle fakturaene til If når skaden var reparert. (Sikrede) oppfattet samtalen med T som et tilsagn om at selskapet dekket hele skaden. Som følge av tilsagnet fikk (sikrede) reparert skaden. De har fått oversendt fakturagrunnlag og regninger fra (rørlegger) samt (anleggsgartner). Samlet utgjorde reparasjonen en kostnad på kr Så vidt jeg kan forstå må If være bundet av sitt tilsagn om å dekke skaden. (Sikrede), som er en eldre dame, hadde ingen grunn til å tvile på at saksbehandlers utsagn ikke skulle gjelde. Dersom hun hadde fått en annen beskjed, ville hun fått familien til å hjelpe henne, noe som de alltid tidligere har gjort. Hun ville i så fall sluppet vesentlig billigere fra reparasjonen. Selskapet fastholdt sin tidligere avgjørelse i saken og viste til vilkårene pkt. A Selskapet ba også om dokumentasjon på at sikrede ville kunne fått utført arbeidet rimeligere dersom hun fra starten av var opplyst om aldersfradraget på 100 %. Sikredes advokat tilskrev selskapet med slike kommentarer: (Sikrede) kjente ikke forsikringsavtalens vilkår da hun kontaktet If og meldte skaden. Hun fikk vite av Deres saksbehandler at selskapet dekket skaden. Det vises også til Deres skriftlige bekreftelse i brev av til (sikrede). (Sikrede) ble også bedt om å kontakte fagpersonell som kunne utføre reparasjonen. På bakgrunn av denne beskjeden ble arbeidet utført straks etter at den var meldt til selskapet. Etter undertegnedes oppfatning har If da forpliktet seg til å erstatte skaden selv om tolkning av vilkårene skulle tilsi et motsatt resultat. Når det gjelder påstanden om at arbeidet kunne vært gjort billigere dersom selskapet ikke hadde påtatt seg ansvar, har dette sammenheng med at (sikrede) i så fall kunne fått utført dugnadsarbeid fra slekt og venner. Selskapet fastholdt sin tidligere avgjørelse. Selskapet kunne heller ikke se at det hadde påført sikrede merutgifter idet de aktuelle arbeidene var slike som måtte utføres av autorisert fagpersonell. Saken ble etter dette klaget inn for FinKN (tidligere FKK). I kommentar til klagen anførte selskapet følgende: Det synes ikke omstridt at den aktuelle forsikring ikke gir grunnlag for det erstatningskrav som er reist. Det grunnlaget som er angitt i klagen er at forsikringsselskapets saksbehandler skal ha gitt løfte om dekning ut over vilkår i telefonsamtale og bekreftet i brevet av 22. juli Til dette bemerkes først at tilsagnet må ses på bakgrunn av de opplysninger som forelå. Som det skal forklares nedenfor er det sannsynlighet for at selskapets saksbehandler trodde henvendelsen gjaldt en innvendig skade i kjelleren. Ansvarserkjennelse omfatter derfor ikke vedlikehold/utskiftning av bunnledningen. Alternativt må ansvar eventuelt bygges på at selskapet kan opptrådt uaktsomt. Dette er ikke berørt i klagen, men vi kan uansett ikke se at det skulle være utvist noen form for uaktsom i saken ut fra de opplysningene som vi har. Når det gjelder foreliggende opplysninger om skaden fremgår av scriptsammendraget at det var blitt opplyst om problemer med kloakken, at det var staket opp, men at det muligens var nødvendig med skifte av rørdeler. I notatet fremgår at dette var inne i kjelleren. I tråd med vanlig skadebehandling antas det korrekt av selskapet å gi dekningstilsagn for en slik skade, slik det ble gjort i brevet 22. juli At det er knyttet betingelser til forsikringsdekning er noe kundene er kjent med, og det var ingen forhold på dette tidspunktet som tilsa at selskapet burde minnet om spesielle deler av forsikringsavtalen. Jeg kan dermed ikke se at selskapet ga noen erkjennelse av dekning for vedlikehold av utslitt bunnledning eller annet enn det som var innrapportert fra klager. Selskapet ga også uttrykk for at det burde fremlegges dokumentasjon på de arbeidene som var utført slik at det kunne tas stilling til om arbeidene kunne blitt utført av sikredes venner og familie eller om arbeidene måtte ha blitt utført av fagfolk. Side 4 av 6

5 FinKN tok saken opp med selskapet med disse bemerkningene: Det synes ikke å være uenighet mellom partene om at vilkårene hjemler 100 % aldersfradrag for skader på utvendige rør og (bunn)ledninger som er over 40 år gamle. Det synes således å være enighet om at sikrede i utgangspunktet ikke hadde krav på erstatning for skaden. Tvistepunktet jeg skal vurdere er således om selskapet likevel er bundet til å dekke den fulle utbedringskostnaden som følge av dekningstilsagnet som ble sendt til sikrede etter at hun muntlig meldte skaden til selskapet. Det følger av selskapets logg (scriptsammendrag) at saksbehandler noterte skaden som problemer med kloakken og at rørlegger må se på skaden igjen og mulig skifte noen rørdeler. Det er også notert at dette er inne i kjelleren. Dette fremkommer i loggens felt for generelle merknader. Under punktet hva har skjedd har saksbehandler notert vann/utvendig ledning, og under punktet for årsak til skaden er det notert slitasje og elde. Selskapet har anført at saksbehandler trodde skaden dreide seg om en innvendig skade i kjelleren, og at han på dette grunnlag sendte ut dekningstilsagnet. Av loggen fremgår imidlertid ikke bare opplysninger om at det var skade inne i kjeller, men også at skaden gjelder utvendig ledning. Det fremgår også at skadeårsaken er notert som slitasje/elde. Disse momenter taler etter min mening for at selskapet hadde oppfordring nok til å ta inn forbehold i dekningstilsagnet. Sikredes advokat har anført at sikrede ikke kjente til vilkårene, og derfor ikke burde forstå at utbedring av avløpsanlegget ikke var dekningsmessig. Vilkårene er imidlertid en del av den avtale sikrede har inngått med selskapet. Sikredes argument om at hun ikke kjente til vilkårene kan etter min oppfatning følgelig ikke tillegges avgjørende vekt. Forsikringsskadenemnda har tidligere kommet med uttalelser som gjelder hvorvidt selskapet er bundet av et uriktig innvilget dekningstilsagn. I FSN 7294 fremkommer at etter nemndas oppfatning burde selskapet ha uttrykt seg klarere dersom dekning var betinget av bestemte skadeårsaker. Selskapet har ikke tatt utrykkelig reservasjon om dette. Selskapet har i nærværende sak sendt ut et dekningstilsagn etter samtale med sikrede. Det er i tilsagnet ikke gitt noen form for oppsummering eller spesifisering av hvilken skade som er å anse som dekket med unntak av overskriften Skade 22. mai 2009 Vann. Selskapet var på dette tidspunkt klar over at rørlegger måtte se på skaden på ny (jfr. tekst i selskapets logg), og at omfanget således ikke var fullstendig avdekket ennå. At tilsagnet likevel er gitt i en så generell form som det faktisk er gjort, mener jeg at selskapet må bære risikoen for. Sikrede har ikke hatt oppfordring til å kontakte selskapet igjen før reparasjon av skaden er avsluttet slik det fremkom i tilsagnsbrevet. På dette tidspunkt har sikrede allerede innrettet seg etter tilsagnet og pådratt seg de fulle utbedringskostnadene. I FSN 7104 har nemnda uttalt at sikrede etter så lang tid [6 uker] hadde en berettiget forventning om at skaden var dekket. Re integra regelen kan i så fall ikke påberopes. I nærværende sak har sikrede hatt forventning om at skaden var dekket fra juli 2009 til oktober/november De to ovennevnte saker gjelder begge saker hvor selskapet ved en feil har gitt tilsagn for skader som grunnet skadeårsak ikke ville vært dekningsmessige. I nærværende sak ville skaden i utgangspunktet vært dekningsmessig, men ikke ført til erstatningsutbetaling på grunn av fullt aldersfradrag. Min oppfatning er imidlertid at dette er nyanseforskjeller, og at nemndas ovennevnte uttalelser følgelig er relevante også i nærværende sak. I lys av ovenstående er jeg av den oppfatning at selskapet er bundet av tilsagnet som ble gitt 22. juli 2009, og at det således var for sent å trekke dette tilbake i oktober/november Selskapet har anført at det vil være hensiktsmessig at sikrede fremlegger et konkret krav med underlagsdokumentasjon. Dette for å dokumentere hva sikrede eventuelt kunne ha spart dersom hun fra starten av hadde vært klar over at selskapet ikke ville dekke skaden. Jeg er av den oppfatning at dette ikke er relevant for saken. Jeg mener at så lenge man kommer til at selskapet er bundet av tilsagnet som er gitt uten forbehold, er selskapet også bundet til å utbetale full erstatning for skaden. Dette må etter min mening gjelde uavhengig av om en del av kostnadene hadde kommet uavhengig av om sikrede hadde forsikringsdekning eller ei. Side 5 av 6

6 Selskapet fastholdt sitt tidligere standpunkt i saken. I selskapets brev ble det innledningsvis vist til uttalelse fra leder av selskapets skadesenter hva gjelder de opplysningene som ble lagt inn av saksbehandler i selskapets script. Uttalelsen kommenterer de enkelte opplysningene i scriptet slik: Når det gjelder henvisning til utvendig rør så vil den teksten være felles for alle vannscript, dette er scriptet for vann/utvendige rør. Han velger ikke fysisk at dette gjelder utvendige rør, bare at vi nå skal velge å registrere en skade som gjelder vannpunktet i vilkårene (om det er her dere viser til at dette er nevnt):... I første skript ved melding skriver han innvendig rør to ganger og det er i disse feltene han fysisk legger inn hva denne saken gjelder:... Han må vite at de er gamle, men gjør ikke noe med aldersfradrag siden han må være i den tro at vi ikke har med aldersfradragsbelagte rør å gjøre. I brevet ble det deretter anført følgende: Kritikken FKK reiser mot saksbehandlers dekningstilsagn svekkes ved dette i betydelig grad. Det er ingen dokumentasjon som tyder på annet enn at det var snakk om innvendig skade. Sikrede hadde ikke grunn til å tro at selskapet ville dekke utslitt bunnledning når det kun var skade på innvendig rør som var meldt. Jeg er dermed heller ikke enig med FKK i at det kun er snakk om små nyanseforskjeller mellom de tidligere avgjørelser i FKN og vår sak. At private brann- kombinert forsikringer ikke omfatter utskiftning av utslitte bunnledninger er så grunnleggende at det må kreves vesentlig klarere holdepunkter for ansvar enn det som er tilfellet i vår sak. Det vises til anførsler rundt dette fremført i mitt tidligere brev av 15. april Økonomisk tap FKK er av den oppfatning at det ikke er noen forutsetning for erstatningsansvar at dekningstilsagnet har medført økonomisk tap for klager. Hvis selskapet har gitt et løfte om dekning av utslitt bunnledning, og utgiftene faktisk omfatter slik utskifting er jeg enig i dette. Dersom man ser saken slik at det kan være spørsmål om erstatningsansvar for uklar eller uaktsom saksbehandling, vil det imidlertid på vanlig måte være krav om økonomisk tap. I og med at det ikke er lovet dekning ut over vilkår i vår sak er det mest naturlig å vurdere saken ut i fra det sist nevnte perspektivet. Dekning vil i tilfelle fremstå som en tilfeldig fordel for klager fordi dette var en vedlikeholdsutgift hun ville fått uansett. Vårt syn på saken ligger dermed fast til tross for innvendingene fra FKK. Dekningstilsagnet må ses i forhold til de opplysninger som forelå på tidspunktet for tilsagnet. Da tilsagnet ble gitt forelå det ikke opplysninger om det omfattende vedlikeholdsarbeidet ute som senere viste seg nødvendig. I brev til sikrede ga FinKN slik kommentar til selskapets brev: Som du vil se har selskapet vist til at deler av skadescriptet (loggen) er standardisert og følgelig ikke kan endres manuelt av saksbehandler. Selskapet har i den forbindelse påpekt at argumentet om at selskapet var klar over at det dreide seg om skader på utvendige rør dermed ikke kan føre frem. Jeg er av den oppfatning at det fortsatt kan stilles spørsmål ved om selskapet ved å gi et tilsagn som er så vidt og generelt i sin form, må anses bundet av tilsagnet. På tross av at saksbehandler ikke manuelt har ført inn i skadelogg at skaden gjaldt utvendig rør, er det notert at skaden skyldes slitasje/elde, og det er også notert at rørlegger må se på skaden på ny. Dette indikerer etter min mening at skadeomfanget ikke var endelig klarlagt på det tidspunkt dekningstilsagnet ble sendt til sikrede. Når selskapet er klar over at omfanget av skaden ennå ikke er klarlagt, kan det stilles spørsmål ved om ikke selskapet er nærmest til å bære risikoen for at det likevel er sendt ut et generelt tilsagn uten noen form for forbehold. Saken ble etter dette varslet fremlagt for nemnda. Nemnda bes ta stilling til om selskapet har avgitt bindende dekningstilsagn. Nemnda bes eventuelt ta stilling til erstatningens størrelse. Tidligere uttalelser: tilsagn basert på feil skadeårsak div 7104 Side 6 av 6

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-331 11.11.2009 Gjensidige Forsikring Rettshjelp Rettshjelputbetaling med befriende virkning direkte til advokat. Advokaten fikk utbetalt kr 40.175 fra selskapet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-291 18.8.2010 Gjensidige Forsikring Husdyr Misdannede valper omfattet av forsikringen avtalt dekning? informasjon/culpa. Sikrede drev med hundeoppdrett.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7389 26.9.2008 TrygVesta Forsikring AS KOMBINERT TILLEGG TIL UT. 7209 Bindende avtale om oppgjør? Den 23.1.06 ble det begått innbrudd i sikredes leilighet. I telefaks

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6807 4.9.2007 SPAREBANK 1 YRKESSKADE Bindende dekningstilsagn under yrkesskadeforsikringen - avt.l. 36 og 39. Forsikrede (f. 1979) fikk kort tid etter avtjening av førstegangstjeneste

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-324 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Rettshjelp Tvist om overformynderiets vedtak om overføring av eiendom sammenheng med arv? Sikrede fikk overført en fritidseiendom

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6155 15.5.2006 GJENSIDIGE REISEGODS Lommebok forsvunnet på reise sannsynliggjort forsikringstilfelle - unntak for mistet. Sikrede var i perioden 14.4.04 16.4.04 på reise

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4456* - 3.12.2002 KRITISK SYKDOM Syk innen tre mnd. etter tegning uklar informasjon - symptomklausul FAL 13-5. Forsikrede (f. 67) tegnet i okt. 96 forsikring mot kritisk

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7384 26.9.2008 White Label Insurance AS MOBILTELEFON Utjenelig forsøk FAL 8-1 annet ledd. Sikredes telefon, en Sony Ericsson W850i, ble stjålet 23.2.07. Sikrede kontaktet

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4598 10.3.2003 KOMBINERT Hund urinert på parkett misfarging plutselig uforutsett? Den 11.8.00 oppdaget sikrede en stor våt flekk på eikeparketten. Det viste seg at

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5556 7.3.2005 SPAREBANK 1 REISEGODS Informasjon om sumbegrensning - FAL 2-1 - forståelsen av sumbegrensning. Den 21.6.02 ble det begått innbrudd i sikredes bil, og en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5379 1.11.2004 IF MOTORVOGN Forsikring tegnet etter skade - svik identifikasjon - FAL 8-1, jfr. 4-11. Den 10.11.02 fikk sikrede motorstopp. Bilen ble tauet til Vikings

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3403 22.11.1999

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3403 22.11.1999 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3403 22.11.1999 ANSVAR Erstatningsutmåling utgifter til leiebil SKL 4-1 jfr 5-1. Skadelidtes bil havarerte den 27.5.97. Den ble først tauet inn til et verksted, men

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2345* - 25.9.1995. GJELD - Informasjon om invaliditetsdekning. Forsikrede tegnet i 1985 en gjeldsforsikring som omfattet en ren dødsrisikodekning. I juni 89 ble det

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-234 21.6.2010 ACE European Group Limited Kjøperforsikring Lekkasje bad, råteskader, sprekk i grunnmur avvik fra forventbar stand. Hus fra 1964 solgt som

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7578 31.12.2008 If Skadeforsikring AS RETTSHJELP Retten reduserte salærkrav opprinnelig salærkrav krevd dekket - FAL 4-10. Sikrede var part i tvist som gjaldt krav om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 5111* - 29.3.2004 GJELD Informasjon ved endring av vilkår til skade - FAL 19-6 og 19-8. Forsikrede (f. 49) ble 24.4.91 forsikret i selskap A som medlånetaker for en

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3195-21.12.1998 MOTORVOGN/RETTSHJELP oppsigelse, FAL 4-3,1 jfr. 3-3 + urimelige

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7189& 11.4.2008 GJENSIDIGE KOMBINERT Brann dekning av merverdiavgift for kommune. Den 3.9.03 brant en skole ned og kommunen (sikrede) mottok oppgjør etter fullverdiforsikring,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4335* - 24.9.2002 PENSJON Informasjon om ytelser FAL 11-3. Forsikrede (f. 34) tegnet i 74 individuell pensjonsforsikring med uføredekning. Forsikringen ble senere

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-371 14.12.2009 Gjensidige Forsikring Yrkesskade KOLS trygdevedtak i 2001, mén 35-44 % - økt til 65-74 % i 2008 meldt 22.1.08 YFL 15. Forsikrede (mekaniker,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2672* - 4.11.1996 FØRER- OG PASSASJERULYKKE - Beregning av renter - hensyn til

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7056 7.1.2008 IF MOTORVOGN Kollisjon ifm. brukstyveri uriktige opplysninger om sjåføren sviks hensikt? FAL 8-1. Den 19.2.05 var sikrede på fest hos A. Han ble tilbudt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6469 19.12.2006 VESTA SKADE YRKESSKADE Årsakssammenheng akuttsymptomer ikke journalført. Forsikrede (f. 1963) pådro seg skade 6.7.01 etter at han snublet og falt under

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2400* - 27.11.1995 KOLLEKTIV PENSJON: Uenighet om pensjonens størrelse - Spørsmål

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-081 28.2.2011 Codan Forsikring Motorvogn Brann i motor sannsynliggjort svik ved skadeoppgjøret FAL 8-1. Sikrede ringte selskapet 9.2.10 kl 12:20 for å gjenåpne

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5525 14.2.2005 ACE EIERSKIFTE Dobbeltforsikring når utgifter er dekket under villa og eierskifte? FAL 6-3 og 4-14. Sikrede (selger) ble saksøkt av kjøper etter overdragelsen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6653 2.5.2007 GJENSIDIGE KOMBINERT Svik ved oppgjør, benådning FAL 8-1. Ved innbrudd i sikredes leilighet 6.8.05 ble hun frastjålet betydelige verdier. I skademeldingen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4417 11.11.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4417 11.11.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4417 11.11.2002 KOMBINERT Spørsmål om verktøy er yrkesløsøre. Den 30.12.99 ble det stjålet bl.a. verktøy til verdi av nærmere kr 40.000 fra et hus sikrede hadde kjøpt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6969 13.11.2007 KLP GRUPPELIV Død informasjon om 1 års karens forsikringsbevis sendt - FAL 11-1, 11-2 og 19-10. Forsikrede og hennes ektefelle ble automatisk innmeldt

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4581 3.3.2003 REISEGODS Bagasje borte etter flytur svik identifikasjon FAL 8-1, jfr. 4-11. Forsikringstaker med familie hadde vært på ferie i Tunisia, hvor de opprinnelig

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6832 17.9.2007 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6832 17.9.2007 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6832 17.9.2007 IF MOTORVOGN Tyveri av bil svik ved oppgjøret. Den 23.10.04 dro sikredes kone på overnattingsbesøk til sin søster, og hun benyttet i denne forbindelse sikredes

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7320 24.6.2008 SpareBank 1 Livsforsikring AS SYKEFORSIKRING Barneforsikring svik ved tegning FAL 13-1, 13-2 og 13-13. Forsikredes foreldre (klager) søkte første gang om

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3595* - 16.10.2000 LIV Premiefritak spørsmål om forsikringen kan gjenopptas foreldelse FAL 18-6. Forsikrede tegnet i 80 og 83 kapitalforsikring og pensjons-/livrenteforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3706 26.2.2001

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3706 26.2.2001 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3706 26.2.2001 MOTORVOGN/RETTSHJELP Kasko sannsynliggjort skade oppsigelse FAL 3-3 og 8-5. Sikredes advokat varslet 2.1.98 Plus om påstått kaskoskade oppstått 24.12.97.

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-655 20.12.2012 Agria Dyreforsikring Dyr Skjulte feil matallergi faglig uenighet. Sikrede tegnet veterinærforsikring med virkning fra 31.8.09 for en fem år gammel

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2011-628 20.12.2011 SpareBank 1 Livsforsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Gruppelivsavtale minst 50 % varig arbeidsufør gyldig avtale om fortsettelsesforsikring?-

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2605* - 2.9.1996. UFØREKAPITAL/PREMIEFRITAK - Mangelfulle helseopplysninger -

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2428& 6.3.2008 TERRA MOTORVOGN Bil med prøveskilt triller i vannet FAL 4-8, 4-9, 4-11 og 2-2. Den 23.7.06 trillet sikredes bil i vannet og ble påført skade. Bilen hadde årsprøvekjennemerker

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5928 12.12.2005 VESTA BILANSVAR Avsavnstap leiebilperiode ved kondemnasjon. Etter bilulykke 14.9.03 ble skadelidtes bil kondemnert, og hun selv ble påført alvorlig personskade.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7161 4.3.2008 VITAL PENSJON Condictio indebeti tilbakebetalingskrav etter feilutbetaling. Forsikrede (f. 1917) døde 1.3.05. Hun hadde forut for dødsfallet utbetaling av

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2658-14.10.1996 FJØRFE - Informasjon vedr. avbruddsdekning - FAL 2-1. Sikrede

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-117 22.4.2010 TrygVesta Forsikring AS Motorvogn Uriktige opplysninger om bilens kilometerstand? FAL 8-1 2. ledd. Sikrede kjøpte en Audi A6 1997 modell fra

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-331 24.9.2015 Agria Dyreforsikring Dyr Livsverdierstatning for hund bakenforliggende årsak dokumentert? krav om obduksjon? Sikredes hund Maja ble avlivet 21.10.14.

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2012-216 29.5.2012 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bilansvar Regress opphør sannsynliggjort krav fal. 5-2 bal. 13 og 19. Klager kolliderte med en annen bil 23.2.10.

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-352 18.10.2010 Chartis Europe S.A. Advokatansvar Om oppdraget omfattet skifte uaktsomhet ved gjennomføringen av skiftet? Pr. nov. 2006 satt RJH, f 1927,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3057-21.9.1998 REISE - avbestilling - selskapets ansvar for mangelfull informasjon

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2011-007 13.1.2011 Chartis Europe S.A. Bygning - innbo (kombinert) Aldersfradrag datautstyr. Etter lynnedslag ble div. data- og telefonutstyr skadet hos sikrede

Detaljer

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser

Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes uttalelser Når selskapene ikke vil følge nemndenes NFT 2/2003 uttalelser av Elisabeth Berthelsen De siste årene har antallet nemndsuttalelser, som ikke aksepteres

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7556 12.12.2008 ACE European Group Limited EIERSKIFTE Skifte av tak i bygård passivitet avh.l. 3-9 og 4-19. Leilighet oppført i 1916, senere totaloppusset, ble overdratt

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-432 1.10.2013 If Skadeforsikring Bygning - innbo (kombinert) "Fast bebodde bolig ifølge Folkeregisteret"? I forbindelse med erstatningsoppgjør etter brann ble

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2030-15.6.1994. GRUPPELIV - Spørsmål om forsikringens varighet - FAL 19-6. Forsikrede ble 1.5.92 utmeldt av arbeidsgiverens gruppelivsforsikring etter at han i februar

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2546* - 13.5.1996 GJELD - Uriktige helseopplysninger - Ervervsufør - FAL 13-2

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 Bygdøy allé 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 22 43 08 87 - Telefax: 22 43 06 25 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2647-30.9.1996 KOMBINERT - Tyveri fra bolig - Brudd på FAL 4-10 - Ikke sannsynliggjort

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4119* 12.03.2002 LIVRENTE Tilbakebetalingsrett informasjon om tilleggspremie i utbetalingstiden FAL 11-1. Forsikrede (f. 21) tegnet i 94 avtale om livrente med tilbakebetaling

Detaljer

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET

INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Sak: 2006/1616 INNSYN I OPPLYSNINGER OM LISTA FLYPARK AS FORSVARSDEPARTEMENTET Saken gjelder innsyn i tre dokumenter knyttet til Forsvarsdepartementets gjennomgang av regnskapene til Lista Flypark AS.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2090-12.9.1994. LIV - Premiefritak - spørsmål om uriktige helseopplysninger - FAL 13-4. Ved tegning av kapitalforsikring undertegnet forsikrede helseerklæring 28.11.86

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5378 1.11.2004 VESTA MOTORVOGN Tyveri av bil arrangert biltyveri? svik FAL 8-1. Den 20.3.03 ble bilen, som sønnen til forsikringstaker eide og disponerte, meldt stjålet

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-005 5.1.2010 If Skadeforsikring AS Ansvar Unntak for skade som følge av bruk av åpen ild i forbindelse med tekking av tidligere tekkede tak skjult handlingsklausul?

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2100-26.09.1994 ADVOKATANSVAR - Spørsmål om inneståelseserklæring kan anses som eiendomsmegling i henhold til forsikringsavtalen. I forbindelse med eiendomshandel

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-120 22.4.2010 If Skadeforsikring AS Kombinert Fukskader i garasje dekningsmessig følgeskade eller oppstått før tegning? Sikrede tegnet bygningsforsikring

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3084* - 13.10.1998 YRKESSKADE - Tap av forsørger - forståelsen av forsørgerbegrepet

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, (advokat Thomas Meinich til prøve) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 10. april 2014 avsa Høyesterett dom i HR-2014-00755-A, (sak nr. 2013/2384), sivil sak, anke over dom, A (advokat Thomas Meinich til prøve) mot Danica Pensjonsforsikring AS (advokat

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-441 23.12.2010 Codan Forsikring Rettshjelp Tvist vedr. lånefinansierte spareprodukter - unntak for erverv? Sikrede inngikk i 2002 avtale om tegning av andeler

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4604* - 11.3.2003 YRKESSKADE Årsakssammenheng. Forsikrede (f. 55, sykepleier) har hatt periodiske ryggplager siden 89, da hun forløftet seg på en pasient. Den 8.5.98,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7589 31.12.2008 Gjensidige Forsikring MOTORVOGN Nøkkelkjørt gjenfunnet kaskoskadet uriktige opplysninger om skader? FAL 8-1 2. ledd. Sikredes 2001-modell Honda Civic ble

Detaljer

Finansklagenemnda Person

Finansklagenemnda Person Finansklagenemnda Person Uttalelse FinKN-2015-249 23.6.2015 SpareBank 1 Forsikring AS Livsforsikring/uføredekninger/pensjon Fra ytelses- til innskuddspensjon sykmeldt ved omdanning LOF 2-8, 4-11, 4-12

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Person

Forsikringsklagenemnda Person Forsikringsklagenemnda Person Uttalelse FKN-2009-008 3.2.2009 Genworth Financial Uførekapital Sammenhengende ufør reell friskmelding - forsikringstilfellets inntreden FAL 18-4. Forsikrede (f. 1957) var

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-071 13.3.2009 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Kombinert FAL 8-1 2. ledd tyveri av kamerautstyr. Sikrede hadde innbrudd 8.11.07. I sikredes tapsliste inngikk

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-350 15.10.2010 ACE European Group Limited Reisegods Forsinket bagasje? - unntak for siste destinasjon med offentlig transportmiddel på returreisen. På vei

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-603 19.12.2013 SpareBank 1 Skadeforsikring AS Bygning - innbo (kombinert) Erstatningsberegning for udeklarerte smykker/"smykkesett" - vilkårsbegrensning og

Detaljer

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE

AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE AVKORTNINGSNEMNDAS UTTALELSE 2486 31.12.2008 TRYGVESTA FORSIKRING AS ULYKKE Utforkjøring lett motorsykkel fører 16 år uten førerkort eller hjelm FAL 13-9. Forsikrede (f. 1987) kjørte utfor en fylkesvei

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5762* 13.9.2005 STOREBRAND SYKEFORSIKRING

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5762* 13.9.2005 STOREBRAND SYKEFORSIKRING FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5762* 13.9.2005 STOREBRAND SYKEFORSIKRING Årlig observasjon for grønn stær/glaucom skyldgrad - FAL 13-2 annet ledd og 13-13. Forsikrede (f. 1945) tegnet 5.11.00 behandlingsavtale,

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6719 5.6.2007 SPAREBANK 1 LIV PENSJON Redusert pensjon ved skifte av selskap. Forsikrede (f. 1931) fikk i forsikringsbevis av 1992 opplyst at livsvarig alderspensjon fra

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2319-4.9.1995.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2319-4.9.1995. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2319-4.9.1995. KASKO - Bilredning - Nødvendige merutgifter - FAL 4-10? Sikrede skulle 18.6.93 reise med bil fra Skien til Ørsta med planlagt retur dagen etter. På

Detaljer

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted:

(2) Fra konkurransegrunnlaget hitsettes følgende om tilbudsfrist og innleveringssted: Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse for kjøp av kartlegging og/eller analyser av grunnforhold i barnehager i Bergen kommune. Tildeling til leverandør

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3626* - 6.11.2000 GJELD - Nyresykdom fra 9-års alder - regelmessig kontroll - høyt blodtrykk - FAL 13-2 første ledd og 13-13. Forsikrede tegnet gjeldsforsikring med

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2009-216 23.6.2009 AIG Europe Reise Hvem som omfattes medlem av Norsk Folketrygd mangelfull informasjon? Sikrede (f. 1946) og ektefellen (begge uførepensjonister)

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4113 11.3.2002

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4113 11.3.2002 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4113 11.3.2002 BILANSVAR Erstatningsoppgjør - tap ved innbytte - avskrivningstap SKL 4-1. Skadelidte kjøpte ny Audi A4 i juli 98, til kostpris kr 393.000. Den 25.2.99

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6859 28.9.2007 IF MOTORVOGN

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6859 28.9.2007 IF MOTORVOGN FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6859 28.9.2007 IF MOTORVOGN Tyveri nøkkelkjørt FAL 8-1. Sikredes Audi A4 ble 26.2.06 i tidsrommet 1630-1900 stjålet fra en gate i Bergen. Bilen er ikke gjenfunnet, men

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-322 4.10.2010 If Skadeforsikring AS Motorvogn Motorvogn Avslag på erstatning promillekjøring, identifikasjon mellom sikrede og fører? Fører av motorvogn

Detaljer

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik:

VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Ved behandlingen av saken var tvisteløsningsnemnda sammensatt slik: Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 13.05.2013 Ref. nr.: 13/5492 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 22/13 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte torsdag

Detaljer

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i

TILSYNSUTVALGET. Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i TILSYNSUTVALGET FOR DOMMERE Tilsynsutvalget for dommere har i møte den 12. september 2012 truffet vedtak i Sak nr: 31/12 (arkivnr: 201200423-13) Saken gjelder: Utvalgsmedlemmer: Klage fra A på tingrettsdommer

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6581 20.3.2007 GJENSIDIGE LISENS Udyktighetserklæring utfylt etter fylte 60 år FAL 19-9 avt.l. 36. Forsikrede (17.8.43-30.11.03) arbeidet som kokk om bord på en ferge.

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 4552 10.2.2003 EIERSKIFTE Borebilleangrep i bjelkelag avh.l. 3-9. Ved kjøpekontrakt av 28.4.00 kjøpte kjøper en enebolig for kr 2,1 mill med overtagelse 1.7.00. Eiendommen

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3115* - 2.11.1998 GJELD - Forsikrede avga ren helseerklæring til tross for at

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70

FORSIKRINGSSKADENEMNDA Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 Bygdøy allè 19, I og III etg., 0262 Oslo Telefon: 23 13 19 60 - Telefax: 23 13 19 70 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 3166* - 7.12.1998 PENSJON - Uriktige opplysninger - Depresjoner/angst - informasjon

Detaljer

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett

2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett 2010-067 Påstand om manglende frarådning ved låneopptak prioritetsvikelse med borett Klager hevdet at hun burde ha vært frarådet å ta opp lån på kr 2.337.000,- sammen med sin daværende ektefelle i juni

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994.

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2054-22.8.1994. PENSJON - Informasjon. Forsikrede tegnet i 1979 privat pensjonsforsikring i Norsk Kollektiv Pensjonskasse (nå Vital Forsikring). Forsikrede døde 3.1.91,

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Avkortning

Forsikringsklagenemnda Avkortning Forsikringsklagenemnda Avkortning Uttalelse FKN-2010-054 17.2.2010 Chartis Europe Reisegods Tyveri av sekk med bl.a. en pc oppbevart i bagasjehylle på tog Brudd på sikkerhetsforskrift? FAL 4-8. Den 26.2.08

Detaljer

Forsikringsklagenemnda Skade

Forsikringsklagenemnda Skade Forsikringsklagenemnda Skade Uttalelse FKN-2010-114 13.4.2010 Gjensidige Forsikring Bedriftsansvar Brann mens bilen var i sikredes varetekt kontrollansvar bevisbyrde hvtj.l. 17 og 28. Etter en ulykke 23.2.06

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2015-302 4.9.2015 NEMI Forsikring ASA Motorvogn Brann i campingvogn tilbakeholdte opplysninger i skademelding? fal. 8-1 og 4-14. Sikredes campingvogn med tilhørende

Detaljer

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1

Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Eksamen JU 404: Kontraktsrett inkludert offentlige avtaler. Spørsmål 1 Den rettslige problemstillingen i denne oppgaven går ut på om Peder Ås har akseptert tilbudet som Marte Kirkerud gir i henhold til

Detaljer

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS

Kapitaltilskudd Puttara FUS barnehage AS KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Formannskap 24.09.2013 039/13 LRY Kommunestyret 03.10.2013 087/13 LRY Saksansv.: Karin Nagell Arkiv:K1-233, K2-A10 : Arkivsaknr.:

Detaljer

Finansklagenemnda Skade

Finansklagenemnda Skade Finansklagenemnda Skade Uttalelse FinKN-2013-072 8.2.2013 Tryg Forsikring Reise/reisegods Tyveri dokumentasjon på eierskap fal. 8-1 første ledd. Den 21.10.10 sto sikredes bil parkert i Oslo sentrum. Da

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. TVISTEBELØP: Uførepensjon kr. 7109,- årlig, iflg. fors.bevis av 24.11.92 FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE NR. 2029-15.6.1994. KOLLEKTIV PENSJON - Unntak for sykdom på innmeldingstidspunktet. Forsikrede ble meldt inn i ordningen 1. juli 1990. Hun var på dette tidspunkt - og

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6028 6.3.2006 SPAREBANK 1 KOMBINERT

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6028 6.3.2006 SPAREBANK 1 KOMBINERT FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 6028 6.3.2006 SPAREBANK 1 KOMBINERT Tyveri av smykker - verdifastsettelse - tapt arbeidsfortjeneste. Ved innbrudd i hjemmet ble sikrede frastjålet div. smykker. De fleste

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5974 7.2.2006 ERIKA REISESYKE

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5974 7.2.2006 ERIKA REISESYKE FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 5974 7.2.2006 ERIKA REISESYKE Legeordinert sengeleie mangelfull informasjon om forsikringsdekningen - FAL 2-1. Forsikrede (f. 1980) var i perioden 20.1.04-3.2.04 på ferie

Detaljer