Musikk i perspektiv 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Musikk i perspektiv 2"

Transkript

1 Innhald KAPITTEL Historisk bakgrunnsteppe for perioden fram mot den første verdskrigen Kunstretningar mel lom 1900 og Litteratur mellom 1880 og Impresjonisme i musikken Harmonikk og tonalitet Me lo dikk og ryt mikk Instrumentasjon og form Tonalitetskrise og musikalsk modernisme Tre sto re komponistar og tre uli ke svar på tonalitetskrisa Schönberg, pantonalitet og ekspresjonisme Béla Bartók og folkemusikken Igor Stra vin skij Amerikansk avantgarde og musikalsk futurisme Norsk mu sikk Chris ti an Sin ding Hjalmar Borgstrøm Jo han Hal vor sen Catharinus El ling Gerhard Schjelderup Bakgrunnsteppe for svart og kvit populærmusikk Kva er populærmusikk? Ord bruk og definisjonar Den sosiale og musikalske bakgrunnen til populærmusikken Bakgrunnen for populærmusikken i Nord-Amerika eit møte mel lom kulturar Den kvite kul tu ren Minstrels Coun try mu sic Den svarte kulturen Af ri kan ske musikkimpulsar Plantasjelivet i USA work songs, ne gro spi ri tuals og band Blues Kvite og svar te kulturar møtest Pianokultur og blåseorkester, marsj, cakewalk og ragtime... 57

2 8 Musikk i perspektiv 2 Nye distribusjonsmedium Tin Pan Al ley no te for lag og grammofonindustri «Underhaldningslaboratoriet» New York burlesque, sir kus, vaudeville og kabaret Dan se mu sik ken Jazz som populærmusikk Dei før s te åra til jaz zen New Or leans KAPITTEL Historisk bakgrunnsteppe for mellomkrigstida og den and re verdskrigen Kunstretningar i mellomkrigstida Litterære retningar i mellomkrigstida Fransk lit te ra tur i mel lom krigs ti da Nor disk lit te ra tur i mel lom krigs ti da Musikk i det franske kulturområdet i mellomkrigstida Les six Maskinar og støy som mu sikk? Musikk i det tyske kulturområdet i mellomkrigstida Schönberg og tolvtonemusikken Schön berg-elevane Berg og Webern den and re wienerskulen Paul Hindemith ein tysk neoklassikar To venstreorienterte komponistar Tilbake til fortida neoklassisisme Un garsk neo klas si sis me So sia lis tisk rea lis me Eng elsk neo klas si sis me Tsjek kisk neo klas si sis me Norsk musikk i mellomkrigstida Im pre sjo nis tisk in ter mes so Internasjonal stil Nasjonal stil Kul tur strid og kamp om verdiar Norsk musikkliv under okkupasjonen Populærmusikken i mellomkrigstida Tin Pan Alleys gull al der Ra dio en, eit nytt distribusjonsmedium for mu sikk Radiostjerner og ny teknologi Den amerikanske dominansen i musikkindustrien Mu sikk som fagforeiningssak og vare Stemningsmusikk (mood music), light music Musikalen

3 Innhald 9 Musikkfilmane frå Hollywood Film mu sik ken Jazzen i mellomkrigstida Chicago og dixieland Band og musikarar Nye impulsar pia no kul tur New York Swing og stor band Storbandleiarane og dei frem ste solistane Dei sentrale kvinnene i jazz Jaz zen i Eu ro pa før den and re verdskrigen Jazz i No reg før den and re verdskrigen KAPITTEL Historisk bakteppe for perioden Biletkunsten i pe ri oden Litteraturen i perioden Serialisme Fri tolvtonestil Aleatorikk Improvisasjon, grafisk notasjon og tekstpartitur Aleatorikk Elektroakustisk musikk Konkret musikk Elektronisk musikk Elek tro akus tis ke blan dings for mer Mi ni ma lis me Klangflatestil Sitatteknikk An ti kunst Norsk mu sikk Underhaldningsmusikken et ter den and re verdskrigen Film mu sikk Jaz zen frå 1945 til Be-bop Jazz i 1950-åra Cooljazz Hard bop/neobop Jazz i 1960-åra Frijazz La tin jazz third world mu sic verdsmusikk Jazz i 1970-åra Postjazz, jazzrock fusjon

4 10 Musikk i perspektiv 2 Jazz i No reg Ungdomskultur og musikk Rockekulturen rock and roll Røtene til roc ken Blues og rhythm and blues Gos pel og doowop Coun try åra rock and roll Tenåringsrevolusjonen Coverperioden Rock og pop i 1960-åra Musikk som studioproduksjon Soul Tidleg eng elsk rock og pop skiffle og merseybeat The Beatles Eng elsk blues The Rol ling Sto nes Visesong folk rock Bob Dy lan Norsk rock og pop fram til åra KAPITTEL Historisk skisse for perioden Postmodernisme Biletkunsten et ter Postmodernismen i biletkunsten Postmoderne kunst i Noreg Litteraturen etter Postmodernismen i litteraturen Norsk litteratur etter Musikken etter Kontemplativ bølgje Computermusikk Norsk mu sikk et ter åra åra og fram til i dag Postjazztendensar i ti åra på kvar side av tu sen års skif tet Postjazztendensar i Noreg omkring tusenårsskiftet Rock og pop frå og med sis te de len av 1960-åra Hippierørsle 68-ge ne ra sjo nen acid rock Wood stock Rock og pop i 1970-åra Prog rock kunst rock sym fo nisk rock Jazz rock fusion

5 Innhald 11 Hard rock heavy rock heavy me tal Coun try rock Pønk og ny veiv (new wave) Reg gae soul funk dis ko Rock som tea ter glam rock Songar og kom po nist singer/song wri ter visepoprørsla Easy listening musak Eu ro song Abba Vest kyst pop Tradisjonalistane i 1970-åra Norsk rock og pop Rockefestivalar Rock og pop i 1980-åra Nytradisjonalisme og roots Hardrockbølgja i 1980-åra og alt som er heavy og me tall Undergrunnsstrøymingar al ter na tiv rock manchesterrørsla Hip-hop og rapp House Soul og funk Popmusikken i 1980-åra Po li tisk rock world mu sic åra i norsk rock og pop Rock og pop Digital revolusjon Tek no mu sik ken rundt tu sen års skif tet Postmodernismen i populærmusikken Avantgarde blir stoverein Grønsj Britpop Kvinnelege artistar som popindustri og salsobjekt rundt hundreårsskiftet Kvin ne le ge artistar back to ba sic med sto re salstal Norsk rock og pop på beg ge si der av tu sen års skif tet Norsk folkemusikk i det tjuande hundreåret Or ga ni se ring av fol ke mu sik ken Institusjonar i fol ke mu sik ken Utdanningsvegar i folkemusikk Norsk folkemusikk på begge sider av tusenårsskiftet fusjon, tradisjon Fusjonistar Tradisjonalistar Sa misk mu sikk i det tjuande hund re året Den samiske musikken framover mot tusenårsskiftet

6 12 Musikk i perspektiv 2 Joik som verdsmusikk Joik som fusjonsmusikk Epilog Tidslinje FOTOLISTE NOTEDØME DER RETTANE ER FRIGITT STIKKORD NAMNEREGISTER

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le

Bru ker med virk ning i ut dan nin gen. Hvis bru kerne fikk be stem me, vil le Re por ta sje Ill.: YAY MICRO/Arne Olav L. Hageberg Hvis bru kerne fikk be stem me BAKGRUNN Bru ker med virk ning i ut dan nin gen Bru ker med virk ning er en lov fes tet ret tig het, og ikke noe tje nes

Detaljer

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080

Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Fagessay Det jø dis ke bar ne hjem met og Nic Waal 776080 Den 26. no vem ber 1942 gjen nom før te noen kvin ner en red nings ak sjon for 14 barn som bod de på det jø dis ke bar ne hjem met i Oslo. Le de

Detaljer

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen

Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen K A PIT TEL 8 Men tor skap på norsk be gre pet og prak si sen Po pu la ri tet og eks pan sjon Men tor skap er en ar beids form som tra di sjo nelt in ne bæ rer at en er fa ren yr kes ut øver hjel per en

Detaljer

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

7 løg ner om psy ko te ra pi

7 løg ner om psy ko te ra pi Fag es say 7 løg ner om psy ko te ra pi For skjel len mel lom hva vi psy ko lo ger egent lig gjør og hvor dan vi frem stil ler vår virk som het er på fal len de. For når vi prø ver å imi te re me di si

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

EN DAG MED CHI NA DAI LY

EN DAG MED CHI NA DAI LY 62 EN DAG MED CHI NA DAI LY ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics SAMMENDRAG Kina er et land som står midt oppe i store omstillinger, både i

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser

Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser MAGMA 0812 fagartikler 39 Gjenopprettelse av tillit etter konfliktfylte endringsprosesser Botsøvelser og andre øvelser William E. Graham fullførte mastergraden sin med spesialisering i strategi og ledelse

Detaljer

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945

«De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen. Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 Beretninger om krigsbarndom 1940 1945 «De har bom ba hele Kjel ler fly plass søn der og sam men» Dag bok no ta ter fra kri gen 8 tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2009 46 3 7 Foto:

Detaljer

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se

Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me til tak for barn og un ges psy kis ke hel se Fag es say Ung sinn en kunn skaps ba se over virk som me for barn og un ges psy kis ke hel se M Ungsinn er en kunnskapsdatabase som skal bidra til en kvalitetshevning av forebyggende og helsefremmende

Detaljer

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler

Liv laga i Lær dal? og det er in gen bom be at hem se døler Med tørr flue i fordums De sagn om sus te stam me ne av stor vokst laks og sjø ør ret i Lærdal sli ter tungt un der gy rosmit te og oppdrettslus. Men det ny åp ne de flue fis ket på brunør ret gir tro

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner

Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye re forsk ning og kli nis ke im pli ka sjo ner Fag ar tik kel Hel ga Tveit Kjell Ag nar Karl sen Av de ling for rus- og av hen gig hets be hand ling, Sør lan det sy ke hus Kristiansand Tveit Kog ni ti ve ef fek ter av kro nisk can na bis bruk: Nye

Detaljer

For mye eller for lite lån? f

For mye eller for lite lån? f 52 fagartikler MAGMA 0612 For mye eller for lite lån? f Betydningen av banker og kreditt i oppgangs- og nedgangstider Ove Rein Hetland har Ph.D. i finans fra Norges Handelshøyskole. Han har vært stipendiat

Detaljer

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og

Skading av egen kropp er som kli nisk fe no men svært sam men satt og Kroppsskading og deltakelse i den virtuelle verden Carina Fjelldal-Soelberg Artikkelen ser på om kroppsskaderes deltakelse i den virtuelle ver den er med på ska pe en egen kroppsskadingskultur. Kroppsskading

Detaljer

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F

Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F MAGMA 0213 fagartikler 39 Ledelse, lønnsomhet og etikk gjennom eksemplets makt F Harald Biong er dr.oecon, Institutt for markedsføring, Handelshøyskolen BI. Arne Nygaard er professor, dr.oecon, Institutt

Detaljer

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011

Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 2011 Bruk av al ko hol og can na bis blant ungdom i perioden 1995 211 Elin K. Bye Denne artikkelen beskriver utviklingen av alkohol- og cannabis bruk blant norsk ung dom i pe ri oden 1995 211. Da ta ene som

Detaljer

Ridderne av det Frie Ord

Ridderne av det Frie Ord Fritt Ord Ridderne av det Frie Ord Bordet bugner av bunker med søknader når de syv styremedlemmene kommer inn på mø te rom met. Drøye fem timer sei ne re er over ti mil li oner kro ner fordelt på 62 søkere.

Detaljer

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011

Aktuell litteratur. Ed vard Bef ring og Bjørg-Elin Moen Ungdom, læring og forebygging Oslo: Cappelen Damm Akademisk, 2011 Aktuell litteratur Oversikten er utarbeidet på grunnlag av søk på stikkordet «ung dom» i NORART og BIBSYS på års tal le ne 2010 og 2011. Listen omfatter primært publikasjoner med relevans for Norge og

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Finanskriser Hva Vet Vi? f

Finanskriser Hva Vet Vi? f 22 fagartikler MAGMA 0612 Finanskriser Hva Vet Vi? f Gernot Doppelhofer er professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole i Bergen. Han er samfunnsøkonom (Magister) fra Universitetet

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008).

Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt for samfunnsøkonomi, Norges Handelshøyskole (NHH). Hun er ph.d. fra NHH (2008). MAGMA 512 fagartikler 45 Et valg i blinde? F Norske ungdommers kjennskap til ulikheter i arbeidsmarkedet før de gjør sine utdanningsvalg Ing vild Alm ås er førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Institutt

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes

bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes bunader_ Vi els ker Hallingbunad fra Nes STAKKEN er i sort damask, mens jakken er i vadmel. Det er en åpen trøye med perlebrodert bringeklut festet innenfor livet. Foto: Scandinavian Folklore/Laila Duràn

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer