2.1 Lean har mange ansikter Valg av perspektiv...47

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.1 Lean har mange ansikter...40 2.2 Valg av perspektiv...47"

Transkript

1 Innhold Introduksjon...13 Del I lean som globetrotter...15 KapIttel 1 Den norske modellen Utviklingen av den norske modellen frem til andre verdenskrig Produktivitet og gjenreisning Industrielt demokrati og samarbeidsforsøkene Arven fra samarbeidsforsøkene Den norske modellen...32 KapIttel 2 lean på global vandring...33 av Jonas Ingvaldsen, Geir Ringen og Monica Rolfsen 2.1 Lean har mange ansikter Valg av perspektiv...47 KapIttel 3 lean blir norsk...48 av Geir Rin gen og Mo ni ca Rolf sen 3.1 Lean-reisen gjennom bildelindustrien Lean-reisen gjennom prosessindustri Lean-rei sen gjen nom konsulentbransjen Sammenligning av de ulike reisene...57 Oppsummering av del I...58 Del II Verktøykassa til lean...59

2 8 lean blir norsk KapIttel 4 Første verktøyskuff: standardisering...63 av Jo nas Ing vald sen og Geir Rin gen 4.1 Standardisering av arbeidsoppgaver Standard operasjonsprosedyre (SOP) Standardisering av arbeidsplassen gjennom 5S Statistisk prosesskontroll Totalt produktivt vedlikehold (TPV) Poka-yoke...70 KapIttel 5 andre verktøyskuff: Flyt...71 av Mo ni ca Rolf sen, tor Giæ ver og Hal vor Holt skog 5.1 Just-in-time og va rer i ar beid Flytorientert layout Ledetid Takttid Oppetid Verdistrømsanalyse Identifisering av og fjerning av flaskehalser Kartlegge kilder til sløsing Kanban SMED...81 KapIttel 6 tredje verktøyskuff: Visualisering...84 av Jo nas Ing vald sen og Geir Rin gen 6.1 Synlig ledelse og systematisk arbeidsobservasjon Tavler og tavlemøter...87 KapIttel 7 Fjerde verktøyskuff: Kontinuerlig forbedring...90 av Geir Rin gen og ei rin lod gaard 7.1 Kvalitetssirkler PDCA-hjulet Fem x hvor for og fiskeben-dia gram Six Sigma Verktøyet A Oppsummering: Er verktøyene nok for å lykkes?...100

3 InnHolD 9 Del III «Men det pas ser da ikke hos oss?» KapIttel 8 lean produktutvikling av tor geir Welo 8.1 Begrepet sløsing i produktutvikling Definisjoner av verdi Modell for lean-produktutvikling Praktisk anvendelse av modellen for lean produktutvikling KapIttel 9 lean kommune av Geir Rin gen og Mo ni ca Rolf sen 9.1 Lean i kommunesektoren Gimle Sykehjem som første pilot Lean som endringsstrategi for hele kommunen Ef fek ter av lean i Vest re To ten KapIttel 10 lean bygging av Mo ni ca Rolf sen og Hel le Cath rine Jensen 10.1 Lean i byggebransjen Særtrekk ved byggebransjen Reinertsens er far ing med lean byg ging Gangen i et byggeprosjekt Lean-prinsipper i byggebransjen Lean verk tøy for byg ging Norsk lean byg ging? KapIttel 11 lean innkjøp av tim tor vatn 11.1 Det lil le bil det bruk av lean i inn kjøps funk sjo nen Det store bildet innkjøpsfunksjonens eksterne ansvar for leverandørnettverket...145

4 10 lean blir norsk KapIttel 12 lean programvareutvikling av Mo ni ca Rolf sen og Kris tin Wulff 12.1 Eli mi ner sløs ing For sterk læ rings pro ses ser Gjør be slut nin ger så sent som mu lig Le ver så raskt som mu lig Gi makt til tea met Bygg inn kvalitet Se helheten KapIttel 13 lean i tjenesteytende virksomhet av Kris tin aune og Mar te Hol me mo 13.1 Tjenester Fra produksjon til tjenester Lean service Lean gjennom hele prosessen Finnes lean service? Lean i saksbehandlingsprosesser Ulike praksiser inspirert av lean-tenkning to eksempler fra kundesentre KapIttel 14 lean sykehus av Kat ri ne baa stad Karl sen, sil je tolo Haugland, Inger Gamme og Monica Rolfsen 14.1 Utfordringer i helsesektoren Lean-prinsippene anvendt i sykehus Kilder til sløsing i sykehus Lean i norske sykehus Standardiserte pasientforløp Elektroniske pasientjournaler Et eks em pel på lean i sy ke hus KapIttel 15 Kan alt bli lean? Del IV lean og endringsprosesser...195

5 InnHolD 11 KapIttel 16 Implementering av lean av eric breit og Mo ni ca Rolf sen 16.1 To forståelser av implementering Eksempler på implementering av lean Lean-implementering i praksis: Noen sentrale faktorer KapIttel 17 bruk av konsulenter i utviklingen av lean av eric breit og Mo ni ca Rolf sen 17.1 Bruk av lean-navigatører Rollen til lean-navigatørene Overføring av kunnskap fra eksterne til interne konsulenter: læring som situert praksis Situert læring i praksis Lean-navigatører som mottakere og oversettere av kunnskap KapIttel 18 lean i globale fabrikknettverk av torbjørn netland 18.1 Trenden XPS i multinasjonale bedrifter Hva kjennetegner et typisk XPS? Fabrikkenes respons på et XPS Oppsummering KapIttel 19 spredning i multinasjonale selskaper Overføring eller oversettelse av praksis? Norsk arbeidspraksis i Canada Ambisjonen om en blåkopi Oppsummering Del V Kan lean bli norsk? KapIttel 20 en mo dell for lean på norsk Den norske modellen på virksomhetsnivå...242

6 12 lean blir norsk 20.2 Lean team ar beid på norsk Lean part ner skap på norsk Lean arbeidsmiljø på norsk Lean le del se på norsk Referanser Forfattere stikkord...270

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten?

Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? MAGMA 313 fagartikler 5 Ikke-norske nasjonaliteter i petroleumsvirksomheten? Laila Potoku Ansatt i Dovre, har utdanningspermisjon for å ta en mastergrad innenfor Organisasjon og ledelse. Har års arbeidserfaring

Detaljer

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt

Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt 42 fagartikler MAGMA 0612 Norske bedrifter gjennom krisen: en oversikt Lasse B. Lien er professor ved Institutt for Strategi og Ledelse ved NHH. Leder for delprosjektet «Darwin: Bedrifter og Bransjer»

Detaljer

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f

Har kvaliteten på lærere falt over tid? f 62 fagartikler MAGMA 0612 Har kvaliteten på lærere falt over tid? f Jarle Møen er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved Norges Handelshøyskole. Hans forskningsinteresser inkluderer kunnskapspolitikk,

Detaljer

Kultur som næring møter som sammenstøter?

Kultur som næring møter som sammenstøter? 22 fagartikler MAGMA 0909 Kultur som næring møter som sammenstøter? Eli sa beth Fosseli Ol sen Britt Kram vig Kul tur næ rin gen blir reg net som en vekst næ ring som både skal ge ne re re øko no mis ke

Detaljer

Bok og nettside som integrert læreverk F

Bok og nettside som integrert læreverk F faglige perspektiver MAGMA 0312 fagartikler 63 Bok og nettside som integrert læreverk F Øy vind Bøh ren er professor i finansiell økonomi ved Handelshøyskolen BI, hvor han leder Senter for eierforskning

Detaljer

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.»

Kina før, under. «Chi na is full of conflicting trends and impulses, eve ry generalization about it is both true and fal se.» MAGMA 0310 fagartikler 43 Kina før, under og etter finanskrisen ARNE JON ISACHSEN er professor ved Handelshøyskolen BI og leder for Centre for Monetary Economics Sam men drag Den økonomiske politikken

Detaljer

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt

Im ple men te rings kva li tet om å få til tak til å vir ke: En over sikt Sørlie e Fag ar tik kel Mari-Anne Sør lie, Ter je Ogden, Roar Sol holm og As geir Røyr hus Ol seth Norsk sen ter for stu dier av pro blem atferd og in no va tiv prak sis (At ferds sen te ret) Im ple men

Detaljer

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor.

Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. LEAN Lean er et samlebegrep for ulike verktøy, teknikker og metoder som anvendes i utviklingsprosjekter i offentlig og privat sektor. Lean relaterer seg til Toyotas produksjonsmetoder som også bygger på

Detaljer

Finnes en ideell stemmerettsalder?

Finnes en ideell stemmerettsalder? Finnes en ideell stemmerettsalder? En analyse av debatter og forskning rundt stemmerett for 16-åringer 1 Guro Ødegård Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor (In sti tutt for sam funns

Detaljer

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1

Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Undermineres arbeidsviljen av velferdsstaten? 1 Knut Halvorsen Does the welfare state un der mi ne employment commitment? The re is a risk that welfare sta tes offering generous benefits will, over time,

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi

Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Fag ar tik kel Per-Ei nar Binder Jon Vøllestad In sti tutt for kli nisk psy ko lo gi Uni ver si te tet i Ber gen Å være til ste de sam men: Opp merk somt nær vær i psy ko te ra pi Kan opp merk somt nær

Detaljer

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi

Del I Teo re tisk ram me verk: Kon sep tu ell mo dell for ut led ning av egenkapitalverdi Del I Teo re isk ram me verk: Kon sep u ell mo dell for u led ning av egenkapialverdi Arikkelen er forfae av: Sas au o ri ser re vi sor Bjar e M. Jo nas sen Se ni or man ager De loi e S a v a n g e r Han

Detaljer

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1

Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hvor dan går det med ungdommens etablering på boligmarkedet? 1 Hans Christian Sandlie Artikkelen setter søkelys på utviklingslinjene i ungdommens boligetablering. Internasjonalt peker nyere studier i retning

Detaljer

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg

Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg Kli ma e f ek ten av uli ke transportvalg t e m p o Hvor dan reg ner vi ut kli ma ef fek ten av våre transportvalg? Og hvor dan på vir ker det reg ne styk ket om en også tar hen syn til an tall pas sa

Detaljer

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød

Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Liv Wergeland Sørbye Eksistensiell utfordring ved hjemmedød Sammendrag An del per so ner som dør hjem me i Norge, har vært syn ken de de sis te åre ne, men sta bi li sert seg på cir ka 15 pro sent. Hensikten

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

TørRskodd trivsel i Bergen

TørRskodd trivsel i Bergen TørRskodd Ber gen har alt, unn tatt sta bilt god vær. Men væ ret bør ikke hind re noen i å ha et her lig opp hold i Vest lan dets hovedstad. Mange av stedene hvor du kan gå inn for å kose deg, er reisemål

Detaljer

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015

Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Litt bedre i dag enn i går.. Kvalitetsstrategi for Helse Midt-Norge 2011-2015 Godkjent: Styrevedtak Dato: 01.09.2011 Innhold 1. Våre kvalitetsutfordringer 2. Skape bedre kvalitet 3. Mål, strategi og virkemidler

Detaljer

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie

Bakgrunnen for at David Norton, Robert Kaplan og. «The Balanced Scorecard» mer enn et målesystem. Øyvind Husby Johan Løvlie FAGARTIKKEL Øyvind Husby er siviløkonom fra BI (1994). Han har 4 års erfaring fra revisjon og rådgivning, og jobber i dag som konsulent i KPMG Management Consulting innen områdene strategiutvikling og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS.

Lærlinger svarer. Lærlinger svarer. En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen. Utarbeidet av Oxford Research AS. Lærlinger svarer, Lærlinger svarer En kvalitativ analyse av forhold rundt Lærlingundersøkelsen Utarbeidet av Oxford Research AS Oktober 2008 Forfatter: Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

og bedre skal det bli!

og bedre skal det bli! Hvordan kommer vi fra visjoner til handling? og bedre skal det bli! Veileder IS-1502 Praksisfeltets anbefalinger for å oppnå god kvalitet på tjenestene i sosial- og helsetjenesten Oppfølging av «og bedre

Detaljer

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder

Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder FoU rapport nr. 5/2010 Rapporten fra forskerprosjektet i VRI-Agder til styringsgruppen i VRI-Agder Hva har vi lært? Erfaringer fra samhandling i VRI Agder Kristiansand/Grimstad 31. mai 2010 Hans Chr. Garmann

Detaljer

Hvordan Holde orden i eget Hus

Hvordan Holde orden i eget Hus Veileder IS-1183 Hvordan Holde orden i eget Hus internkontroll i sosialog helsetjenesten innhold 1 Innledning... 6 1.1 Bakgrunn... 7 1.2 Hva er internkontroll... 7 1.3 Internkontroll som en del av et kvalitetssystem...

Detaljer

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst?

Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn av organisasjonens kontekst? Institutt for sosiologi, statsvitenskap og samfunnsplanlegging Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Hvordan anvender ledere i ulike organisasjoner ulik ledelsesatferd på bakgrunn

Detaljer