Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke"

Transkript

1 Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke

2 Dokumentet kan endres uten foregående varsling. Dette gjelder ikke endringer som i henhold til forskrift eller avtale krever foregående varsling. Endringslogg Versjon Dato Beskrivelse Foreløpig versjon publisert på Oppdatert etter vedtatt forskrift. Endret i kapittel: C Oppdatert med nye bestemmelser vedrørende garanti. Endret i kapittel: C Oppdatert med flere endringer i samtlige kapitler Innhold Del A Beskrivelse av den norske bompenge- og ferjeordningen AutoPASS Samvirke... 5 A 1. Lovgrunnlag... 5 A 2. Om AutoPASS samvirke... 5 A 3. Bompenger på det offentlige vegnett... 6 A 3.1 Fastsettelse av bompengetakster og -rabatter... 8 A 3.2 Fritak... 8 A 3.3 Andre prisingsregler... 9 A 3.4 Rabatter... 9 A 4. Ferjebetaling på offentlige ferjesamband i Norge... 9 A 4.1 Priser og prisingsregler for AutoPASS på ferje... 9 A 5. Lokale avtaler... 9 A 6. AutoPASS samvirke og EETS A 7. Overgangsordning for dagens utsteder som opererer i Norge Del B Tekniske spesifikasjoner og prosedyrer B 1. Tekniske spesifikasjoner B 1.1 Krav til elektronisk brikke (OBE) B 1.2 Krav til sikkerhet B 1.3 Krav til statusliste B 1.4 Datautveksling via AutoPASS HUB B 1.5 Krav til testing B 2. Prosedyrer og tjenester B 2.1 Prosedyrer for kundehåndtering og henvendelser B 2.2 Produksjon, lagring og utveksling av salgsbilag B 3. Krav til tjenestenivå Del C Merkantile og administrative forhold

3 C 1. Kostnader/kostnadsdeling i forbindelse med testing C 1.1 Eksempler på situasjoner der testing er nødvendig C 1.2 Særlig om overholdelse av tidsplan i forbindelse med godkjenning av AutoPASS-utsteder C 1.3 Særlig om betaling av bompenger i forbindelse med godkjenning av AutoPASSutsteder 14 C 2. Utsteders godtgjørelse C 2.1 Utstedergodtgjørelse for avtalepasseringer C 2.2 Godtgjørelse for annen bruk av avtale og elektronisk brikke C 2.3 Felles krav til AutoPASS-utsteders faktura til operatør C 3. Garantier C 4. Oppgjør mellom AutoPASS-utsteder og bompengeselskap for passering og ferjebilletter C 5. Tidsfrister og overføring av ansvar og risiko C 5.1 Overføring av ansvar og risiko ved endring av status på avtale/brikke C 5.2 Tidsfrister for overføring av passeringer/ferjebilletter Del D Søknadsprosess for godkjenning som AutoPASS- og EETS-utsteder D 1. Søknadsprosess for å bli operativ AutoPASS-utsteder D 2. Godkjenning som AutoPASS-utsteder etter D 3. Godkjenning som AutoPASS-utsteder etter D 4. Idriftsettelse av AutoPASS-utsteder etter godkjenning D 5. Prosess for søknad om å bli registrert som EETS-utsteder etter D 6. Språk Del E Vedlegg

4 Om dette dokumentet Dette dokumentet er områdeerklæringen for AutoPASS Samvirke og følger krav angitt i utstederforskriften 30. Dokumentet er rettet mot selskaper som ønsker å søke om å bli AutoPASS-utsteder, ref utstederforskriftens 21 og 22. Dokumentet er også rettet mot selskaper som ønsker å søke Vegdirektoratet om å bli godkjent som EETS-utsteder, ref. utstederforskriftens 24. Dokumentet fungerer også som en oversikt over de til enhver tid gjeldende kravene rettet mot operatører og AutoPASS-utstedere i AutoPASS Samvirke. Dokumentet er delt i fem deler. Del A er kun til informasjon. Delene B-E inneholder krav som aktørene må oppfylle. A Generell beskrivelse av den norske bompenge- og ferjeordningen B Tekniske spesifikasjoner som utsteder skal oppfylle C Merkantile og administrative forhold D Søknadsprosedyre E Vedlegg Endringer i dokumentet Dokumentet er utarbeidet og forvaltes av Vegdirektoratet. Vegdirektoratet vil ajourføre dokumentet ved behov. Den til enhver tid gjeldende versjon vil ligge på Ved motstrid mellom dette dokumentet og nasjonal lovgiving har nasjonal lovgivning forrang. Ved motstrid mellom dette dokumentet og utstederavtalen har dette dokumentet forrang. Statens vegvesen har gjennom utstederforskriften hjemmel til å fastsette krav til innhold i utstederavtalen ( 5), og tekniske og operasjonelle krav ( 29). Før Statens vegvesen endrer krav i områdeerklæringen skal operatører og AutoPASS-utstedere konsulteres, jf. utstederforskriften 29 andre ledd. Konsultasjonens form og innhold, og påfølgende tidsfrist for gjennomføring, må vurderes opp mot hvor omfattende endringen er. 4

5 Del A Beskrivelse av den norske bompenge- og ferjeordningen AutoPASS Samvirke Beskrivelsen i Del A er kun til informasjon. Denne delen vil ikke nødvendigvis bli oppdatert samtidig med løpende endringer, organisering av operatører, endringer i antall passeringer, takstvedtak med mer. Der det er relevant vil det i Del A vises til dokumenter eller nettsteder der eksakt informasjon kan finnes. A 1. Lovgrunnlag Oversikten under viser noen sentrale lover og forskrifter for bompenger, ferjer og utstedervirksomhet i Norge. Norge har gjennom EØS-avtalen tilsluttet seg sentrale EUdirektiv på området. Lov/forskrift/annet Lov av 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) Forskrift av 14. desember 2018 om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) Forskrift av 10. oktober 2014 om krav til bruk av elektronisk brikke i motorvogner over kg Forskrift av 28. november 2016 om betaling av bompenger Forskrift av 14. juni 2013 om innkreving av bompenger fra tunge godskjøretøy med tillatt totalvekt over kg Lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy (yrkestransportlova) Område/relevans Veglova 27 er hjemmelsgrunnlag for bompengeinnkreving på offentlig vei. 62 hjemler utfyllende forskrifter til denne loven. Utstederforskriften regulerer «utstedervirksomhet for bompenger på det offentlige vegnettet i Norge og elektronisk billettering gjennom AutoPASS Samvirke i offentlig ferjedrift, forvaltningen av AutoPASS Samvirke, regulering av tvisteløsning mellom AutoPASS-utstederne og operatørene, brukernes rettigheter i kundeforholdet med AutoPASS-utstederne og regulering av klageinstans for brukerne.» Forskrift om elektronisk betalingsenhet i motorvogner påbyr tunge kjøretøy på det norske vegnettet å bruke en elektronisk betalingsenhet. Forskrift om betaling av bompenger hjemler betaling av bompenger ved passering av bomstasjon Forskrift om innkreving av bompenger fra tunge godskjøretøy implementerer Eurovignett-direktiv 1999/62/EC og påfølgende revisjoner i norsk rett. Forskriften regulerer blant annet et øvre tak på rabatter til lokale brukere. Yrkestransportlova regulerer blant annet løyve for selskap eller annen juridisk person som driver rutetransport med bilførende fartøy i tilknytning til det offentlige vegnettet A 2. Om AutoPASS samvirke AutoPASS Samvirke er nettverket for elektronisk betaling på det offentlige vegnettet i Norge. Nettverket sikrer interoperabilitet mellom deltakende aktører og forvaltes av Statens 5

6 vegvesen. Med interoperabilitet menes evnen de ulike systemene har til å virke sammen slik at de oppleves enhetlig for brukerne. AutoPASS Samvirke består av følgende aktører: - Samordningsorgan: Statens vegvesen som forvalter av AutoPASS Samvirke - AutoPASS-utstedere - Operatører - Brukere Norske bompengeselskaper er forpliktet til å inngå som operatører i AutoPASS Samvirke. 1 Med bompengeselskaper forstås i denne sammenhengen aktører som etter avtale med Samferdselsdepartementet eller Statens vegvesen har rett til å kreve inn bompenger på offentlig vei i Norge med hjemmel i veglova 27. Ferjeselskaper, alternativt ferjeselskapets oppdragsgiver kan godkjennes som operatører i samvirket etter avtale med Statens vegvesen. For å sikre full interoperabilitet og likebehandling av bompengeselskaper, brukere og utstedere har utstedere i AutoPASS Samvirke rett og plikt til å inngå utstederavtale med alle operatører som inngår i AutoPASS Samvirke. Kravene til alle utstedere er likelydende og styres av utstederforskriften. Figur 1 Prinsippmodell som viser aktører i AutoPASS Samvirke og forholdet mellom dem. Figuren er forenklet og viser ikke forhold slik som lokale avtaler og manuell betaling på ferje. A 3. Bompenger på det offentlige vegnett Alle bompengeprosjekt i Norge er del av et bompengeselskap som er ansvarlig for finansieringen av vegprosjektet. Retten til å kreve inn bompenger er gitt ved inngåelse av en avtale med Statens vegvesen - Vegdirektoratet. Statens vegvesen er den utøvende myndighet på vegne av staten og Stortinget. 1 Per 1. januar 2019 er det ett bompengeselskap i Norge som ikke inngår i AutoPASS Samvirke Atlanterhavstunnelen AS. Dette bompengeselskapet inngår dermed ikke i det interoperable samarbeidet. 6

7 Bompenger er å regne som en offentlig avgift. Det svares ikke merverdiavgift for bompenger. Alle norske bompengeprosjekt vil etter hvert inngå i ett av fem regionale bompengeselskaper. Det vil inntil videre være et mindre antall bompengeprosjekter som vil være organisert i egne bompengeselskaper på utsiden av den regionale strukturen. Det er fem regionale bompengeselskap i Norge: - Bompengeselskap Nord AS - Vegamot AS - Ferde AS - Vegfinans AS - Fjellinjen AS Per 1. januar 2019 er det om lag 65 ulike bompengeprosjekter med 250 bomstasjoner i landet. Se for en oversikt over bompengeprosjekt i AutoPASS Samvirke Innkreving av bompenger skjer på to måter: - En bruker kan tegne en avtale med en AutoPASS-utsteder. AutoPASS-utsteder krever da inn pengene på vegne av det enkelte bompengeselskapet i AutoPASS Samvirke og kunden betaler AutoPASS-utsteder med befriende virkning. - For kjøretøy som det ikke er registrert en avtale på vil bompengeselskapet kreve dette direkte fra den som er registrert som kjøretøyets eier. Alle norske bompengeselskap som inngår i AutoPASS Samvirke baserer sin innkreving på punktbasert betaling. Det vil si at alle kjøretøy som passerer et punkt/ bomsnitt på en veg potensielt skal avkreves en avgift. Videre er alle norske bompengeselskap i AutoPASS Samvirke satt opp med vegkantsystemer som er helautomatiske med fri flyt av trafikk (freeflow systems). For kunder som har avtale med en AutoPASS-utsteder er den primære kilden for identifikasjon en elektronisk brikke. Ved utilstrekkelig lesing av den elektroniske brikken eller manglende elektronisk brikke i kjøretøyet tas det bilde av kjøretøyet, slik at kjøretøyets registreringsnummer kan knyttes til avtalen via en statusliste. For kunder uten avtale baserer identifikasjonen seg på gjenkjenning av registreringsnummeret. I løpet av 2017 ble det krevd inn om lag 10,2 mrd. kr. Av dette ble om lag 8,2 mrd. kr. krevd inn gjennom avtaler med brukerne. Alle norske og utenlandske motorvogner med tillatt totalvekt over 3,5 tonn registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med gyldig elektronisk brikke knyttet til gyldig avtale for betaling av bompenger i Norge. Hverken AutoPASSutstedere eller norske bompengeselskaper har en rolle i å håndheve kravet om obligatorisk elektronisk brikke for tunge kjøretøy. De har kun en rolle i forbindelse med innkrevingen av passeringsavgiften. 7

8 A 3.1 Fastsettelse av bompengetakster og -rabatter Det fattes egne taksvedtak for hvert bompengeprosjekt i Norge. Takstvedtakene skal følge et sett med takstretningslinjer. Dette kapittelet gir en forenklet oversikt over takster og rabatter i AutoPASS Samvirke. For detaljert informasjon om generelle prisingsregler se for informasjon om fritak se og for detaljert oversikt over priser i det enkelte bompengeprosjekt se Takstgrupper Følgende takstgrupper er i bruk i Norge: Takstgruppe 1: Kjøretøy med tillatt totalvekt til og med 3500 kilo, samt alle biler uavhengig av vekt i kjøretøygruppe M1 2. Tyngre biler: For at kjøretøy over 3500 kg i kjøretøygruppe M1 skal inngå i takstgruppe 1, stilles det krav om elektronisk brikke og gyldig avtale. Takstgruppe 2: Kjøretøy med tillatt totalvekt fra og med 3501 kilo, med unntak av biler som registrert i kjøretøygruppe M1. Takstgrupper ved miljødifferensiering: I bompengeprosjekt som bruker miljødifferensiert takst er ytterligere undergrupper tatt i bruk. o Takstgruppe 1 deles i nullutslipp, diesel, andre (bensin, ladbar hybrid, etc). o Takstgruppe 2 deles i nullutslipp, Euro VI og Pre-Euro VI. AutoPASS-utsteder skal innhente og oppgi til operatøren de opplysninger om kjøretøyet som er nødvendig for at operatøren kan plassere kjøretøyet i riktig takstgruppe. AutoPASSutsteder har ansvar for at opplysningene er korrekte, jf Utstederavtalens punkt 6.4. A 3.2 Fritak I AutoPASS Samvirke finnes det ulike typer fritak. For enkelte fritak kreves det at brukeren har en avtale med en AutoPASS-utsteder. Utover å inngå avtale med brukeren har ikke AutoPASS-utstederen noe videre ansvar for å samle inn og administrere informasjon om fritaksforholdet. Dette gjøres av operatørene. Følgende er eksempler på slike fritak - Uniformerte utrykningskjøretøy - Sivile utrykningskjøretøy i tjeneste - Kollektivtransportkjøretøy i konsesjonert rute - Fritak i enkelte bomstasjoner basert på bostedsadresse 2 Kjøretøygruppe M1 inkluderer biler for persontransport med maks åtte sitteplasser i tillegg til førersetet. De fleste bobiler, campingbiler og enkelte andre større personbiler er inkludert i denne kjøretøygruppen. 8

9 Utsteder vil for enkelte fritakstyper ha ansvaret for å samle inn og administrere informasjonen som gjør at brukerens passeringer blir fritatt for bompenger der fritakene gjelder. Per 1. januar 2019 gjelder dette følgende kjøretøy: - Kjøretøy som er elektrisk drevet, og har drivstoffkode 5 i vognkortet - Hydrogenkjøretøy med drivstoffkode 6 i vognkortet A 3.3 Andre prisingsregler Eksempel på andre prisingsregler som brukes i AutoPASS Samvirke er: Timesregel. Det belastes kun for én passering innen et gitt tidsrom, i de fleste tilfeller 60 minutter. Omvendt timesregel. Gratis hvis man bruker mer enn 60 minutter på å passere to bomstasjoner. Månedstak - Det belastes et maksimalt antall passeringer per måned, per kjøretøy som er tilknyttet avtalen. A 3.4 Rabatter Generell AutoPASS-rabatt I mange bompengeprosjekt gis det en generell AutoPASS-rabatt for passeringer med kjøretøy i takstklasse 1 foretatt med en gyldig AutoPASS-avtale. Per 1. januar 2019 vil rabatten normalt være på 20 % for de bompengeprosjekter som har en slik rabattordning. Enkelte bompengeprosjekter har en rabatt på 10 %. A 4. Ferjebetaling på offentlige ferjesamband i Norge Statens vegvesen kan også godkjenne at ferjesamband skal inngå i AutoPASS Samvirke. En trafikant vil da kunne bruke avtalen med sin AutoPASS-utsteder for å betale for bruken av ferjen. Se for oversikt over hvilke ferjesamband som inngår i AutoPASS Samvirke. Det vil enten være selskapet som drifter ruten eller den offentlige oppdragsgiveren som vil inneha rollen som operatør i AutoPASS Samvirke. AutoPASS-utstedere vil ha rett og plikt til å inngå utstederavtale med ferjeselskapene/oppdragsgiver på lik linje med bompengeselskapene. Ferjebilletten er en betaling for en merverdiavgiftspliktig transporttjeneste. Per 1. januar 2019 er mva-satsen på 12 %. A 4.1 Tekst kommer. A 5. Priser og prisingsregler for AutoPASS på ferje Lokale avtaler Hos enkelte bompengeselskap er det mulig å inngå en egen avtale som gir mulighet for å motta egen faktura for passeringer kun i det aktuelle bompengeprosjektet, oppnå forskuddsbaserte rabatter og lignende. For å inngå en slik lokal avtale er det et krav om at det er inngått en brukeravtale for det aktuelle kjøretøyet med en AutoPASS-utsteder. Den lokale 9

10 avtalen vil opphøre når brukeravtalen med AutoPASS-utsteder tas bort fra statuslista, f.eks. ifm sperring eller avslutning av brukeravtalen. Ordningen med lokale avtaler skal etter hvert opphøre. Brukeren vil etter hvert kunne inngå en AutoPASS ferjekort-avtale med et eget selskap. Dette vil gi forskuddsbaserte rabatter på ferjestrekninger. Denne ordningen vil også forutsette at en bruker har en gyldig bruker-avtale med en AutoPASS-utsteder. En AutoPASS-utsteder har ingen offisiell rolle i henhold til rollemodellen for AutoPASS Samvirke ved inngåelse av lokale avtaler, utover å tillate at teknisk utstyr brukes av operatøren ifm inngåelse og håndtering av den lokale avtalen. A 6. AutoPASS samvirke og EETS I den norske bompengekonteksten er EETS-området sammenfallende med virkeområdet for forskrift om godkjenning av AutoPASS-utstedere og EETS-utstedere. En EETS-utsteder som godkjennes for virksomhet i AutoPASS vil ha de samme rettigheter og plikter overfor operatørene i AutoPASS og overfor AutoPASS Samvirke som en ordinær AutoPASSutsteder. A 7. Overgangsordning for dagens utsteder som opererer i Norge For å sikre brukervennlighet og interoperabilitet i AutoPASS Samvirke frem til utstedermarkedet er fullt ut etablert, legges det opp til at de selskapene som utfører utstedertjenester i Norge ved utstederforskriftens ikrafttredelse kan få dispensasjon fra utstederforskriften i en overgangsperiode med varlighet og begrensninger fastsatt av Samferdselsdepartementet. Dette vil gjelde eksisterende EasyGo-utstedere og norske bompengeselskaper som driver integrert utstedervirksomhet. 10

11 Del B Tekniske spesifikasjoner og prosedyrer Utsteder skal oppfylle og etterleve alle tekniske spesifikasjoner og prosedyrer som beskrives her såfremt ikke annet er konkret angitt. I en rekke tilfeller vises til dokumenter utarbeidet gjennom EasyGo-samarbeidet. Referansen viser til den til enhver tid gjeldende versjonen av dette dokumentet. EasyGo-dokumenter er tilgjengelig på B 1. Tekniske spesifikasjoner B 1.1 Krav til elektronisk brikke (OBE) AutoPASS-utsteder skal ha teknisk utstyr (elektronisk brikke) som følger Electronic fee collection - Interoperability application profile for DSRC: EN (sikkerhetsnivå 1 er obligatorisk). Nærmere krav til AutoPASS-utsteders utstyr (elektronisk brikke) er angitt i dokument 4.7 Requirements for On-board Equipment (OBE) for use in AutoPASS Samvirke (vedlegg 3F). AutoPASS-utsteder skal levere bilder av alle utsteders ulike visuelle varianter av elektronisk brikke som vil være i bruk i AutoPASS til godkjenningsmyndigheten (Vegdirektoratet). Bildene skal være av henholdsvis forside og bakside, eventuelt også et bilde av den siden av den elektroniske brikken der brikke-id (OBE ID) står. Med ulike visuelle varianter av elektronisk brikke menes her variasjon i den visuelle utformingen, dvs. når det er forskjeller i størrelse, form, farge, plassering av brikke ID og lignende. AutoPASS-utsteder skal levere bildene til godkjenningsmyndigheten ifm. første søknadsbehandling og etter det løpende når AutoPASS-utsteder introduserer nye elektroniske brikker som har en annen visuell utforming enn de elektroniske brikkene som allerede er i bruk. Denne prosedyren er kun ment for at myndigheten skal ha informasjon om variasjonen i visuell utforming. Bildene vil ikke være en del av myndighetenes verifisering av samsvar med spesifikasjoner eller bruksegnethetstest. B 1.2 Krav til sikkerhet Alle aktører i AutoPASS skal følge de deler av ISO/TS som er relevant for DSRCbasert bompengeinnkreving. Metode for håndtering av sikkerhetsnøkler framgår av dokument 4.5 Security Architecture for AutoPASS (vedlegg 3B). B 1.3 Krav til statusliste Operatører i Norge benytter statusliste (whitelist) blant annet for å: - Knytte kjøretøyets registreringsnummer til korrekt avtale ved manglende avlesning av elektronisk brikke. - Hente informasjon om kjøretøy for å fastsette riktig takst. Videre brukes statuslisten ved norske myndigheters kontroll med at krav til obligatorisk elektronisk brikke i tunge kjøretøy etterleves. Kjøretøy tilhørende AutoPASS-utsteders brukere må være oppført på statuslisten for at brukernes avtalepasseringer skal regnes som gyldige i AutoPASS Samvirke. 11

12 AutoPASS-utsteder er ansvarlig for at informasjonen på statuslisten er korrekt og oppdatert. Krav til format og innhold på statusliste er angitt i 4.3 AutoPASS Data Formats Overview og AutoPASS Formats Appendixes (vedlegg 3A). B 1.4 Datautveksling via AutoPASS HUB AutoPASS-utsteder og operatører utveksler data via AutoPASS HUB. Det følgende er eksempler på filer som utveksles mellom AutoPASS HUB og AutoPASS-utsteder: - ACT (actor table) - TST (toll station table) - Whitelist/HGV - TIF (transit information file) og TIC (TIF confirmation file) - ALM (Alarm/event message) og ALC (Alarm confirmation) Kravene til disse filene er spesifisert i 4.3 AutoPASS Data Formats Overview og 4.3 AutoPASS Formats Appendixes (vedlegg 3A). Krav til oppkobling mot AutoPASS HUB er beskrevet i dokument 6.4 Requirements for access to and test of interface with AutoPASS HUB (vedlegg 3E). En AutoPASS-utsteder kan hvis ønskelig bruke EasyGo HUB for å utveksle data med AutoPASS HUB og de norske operatørene i AutoPASS Samvirke. AutoPASS-utstederen er i så fall selv ansvarlig for bruken av EasyGo HUB. Kravene til datautvekslingen med AutoPASS HUB gjelder uansett. B 1.5 Krav til testing Testing skal følge prinsippene som framgår av 5.6 Test strategy - AutoPASS TSP Suitability for use (vedlegg 3C). Testing av datautveksling mellom AutoPASS-utsteders IT-system og AutoPASS HUB skal skje iht. 6.4 Requirements for access toand test of interface with AutoPASS HUB (vedlegg 3E). AutoPASS-utsteders elektroniske brikker skal testes mot vegkantutstyret iht. 5.5 OBE Test Description - AutoPASS TSP Suitability for use (vedlegg 3D). B 2. Prosedyrer og tjenester B 2.1 Prosedyrer for kundehåndtering og henvendelser Norsk AutoPASS-dokument utarbeides senere. Inntil videre kan EasyGo dokument 302 Principles for handling of customer relations and complaints brukes som retningslinje. Tidsfrister nevnt i denne Områdeerklæringen overstyrer de nevnt i dokument 302. B 2.2 Produksjon, lagring og utveksling av salgsbilag Norsk AutoPASS-dokument utarbeides senere. Inntil videre kan EasyGo dokument 304 Invoicing specifications brukes som retningslinje. 12

13 B 3. Krav til tjenestenivå Per 1. januar 2019 er det ikke innført eksplisitte krav til tjenestenivå (SLA) mellom operatør og AutoPASS-utsteder. Operatør og utsteder er allikevel forpliktet til å etterfølge tekniske og operasjonelle krav. Ved avvik vil utstederavtalens generelle misligholds- og erstatningsregime kunne komme til anvendelse. 13

14 Del C Merkantile og administrative forhold AutoPASS-utsteder skal oppfylle og etterleve alle merkantile og administrative forhold som beskrives her såfremt ikke annet er konkret angitt. C 1. Kostnader/kostnadsdeling i forbindelse med testing Det er en rekke situasjoner som kan utløse behov for testing, som involverer både AutoPASSutsteder og operatør. Hovedprinsippet er at begge parter skal samarbeide om slike tester hvis det er nødvendig, og dekke sine egne kostnader forbundet med testingen. Hvis pålagt eller avtalt testomfang fører til en urimelig belastning av kostnader for en av partene, kan saken bringes inn for Vegdirektoratet i rollen som tvisteløsningsorgan. Vegdirektoratet skal behandle tvisten i tråd med utstederforskriften 34. C 1.1 Eksempler på situasjoner der testing er nødvendig Testing av teknisk utstyr kan være nødvendig i ulike situasjoner. Det følgende er eksempler på slike situasjoner: - Lokale tester etter sentral testplan ved godkjenning av en AutoPASS-utsteder - Tester ved etablering av nye operatører eller lokasjoner - Tester som foretas ved endring, vedlikehold eller oppgradering av det tekniske utstyret hos operatør eller AutoPASS-utsteder. Dette inkluderer blant annet: o Avlesningsutstyr og tilhørende installasjoner hos operatør (vegkantutstyr) o Elektroniske brikker o IT-systemer hos AutoPASS-utsteder og operatør o Sentral infrastruktur for informasjonshåndtering, herunder registre/lister, datautvekslingsløsninger, sikkerhetsløsninger mv. - Tester som foretas ved endring, vedlikehold eller oppgradering av de sentrale tekniske spesifikasjonene og prosedyrene angitt i denne områdeerklæringen - Tester som følge av unormale eller uønskede driftssituasjoner og påfølgende oppfølging - Tester initiert av operatør som del av kontroll av AutoPASS-utsteders oppfyllelse av krav til tjenestenivå. Disse testene kan være uanmeldte, jf. utstederforskriften Tester når en operatør eller AutoPASS-utsteder opphører sin virksomhet i AutoPASS Samvirke C 1.2 Særlig om overholdelse av tidsplan i forbindelse med godkjenning av AutoPASS-utsteder Dersom søker ikke overholder tidsfrister i sentral testplan, og dette skyldes forhold som søker må svare for, kan Vegdirektoratet kreve at søker dekker alle kostnader for den delen av testingen som skyldes forsinkelsen. C 1.3 Særlig om betaling av bompenger i forbindelse med godkjenning av AutoPASS-utsteder Søker skal ikke betale bompenger ved gjennomføring av testaktiviteter i bruksegnethetstesten som omfatter kjøring av kjøretøy gjennom bomstasjoner. 14

15 Søker skal ikke betale bompenger ved gjennomføring av ende-til-ende test i idriftsettelsen av utsteder. C 2. Utsteders godtgjørelse Samferdselsdepartementet bestemmer satsen for AutoPASS-utsteders godtgjørelse. AutoPASS-utsteder kan ikke kreve annen betaling eller kostnadsdekning fra en operatør for tjenester under utstederavtalen enn de som fremkommer under. C 2.1 Utstedergodtgjørelse for avtalepasseringer En operatør skal betale AutoPASS-utstederen en godtgjørelse for alle aksepterte avtalepasseringer som gjelder brukere hos AutoPASS-utstederen. Krediteringer skal inngå i beregningen av godtgjørelsen. Utstedergodtgjørelsen skal beregnes av verdien av takst/ferjebillett etter oppnådde rabatter og inklusive eventuell mva på billett/takst. Per 1. januar 2019 er satsen for utstedergodtgjørelsen på 1,75 % (eks. mva) av summen av verdien på avtalepasseringene. AutoPASS-utsteder fakturerer operatør for utstedergodtgjørelse hver måned. Faktura skal gjelde for alle aksepterte avtalepasseringer i perioden fra og med den 1. i hver måned til og med siste dag i måneden. Faktura for utstedergodtgjørelse skal ha samme periodisering som oppgjør for avtalepasseringer, se kapittel C 4. Faktura for utstedergodtgjørelse skal dokumenteres med nødvendig oppgjørsdokumentasjonen, EasyGo dokument 304, Appendix 6 kan benyttes som retningslinje. Fakturering fra AutoPASS-utsteder skal skje innen den 10. hver måned og med 14 dager betalingsfrist for operatør. C 2.2 Godtgjørelse for annen bruk av avtale og elektronisk brikke Det følger av utstederforskriftens 9 at AutoPASS-utstederen må stille sitt utstyr til rådighet for at operatøren skal kunne identifisere lokale avtaler. Departementet kan fastsette satser for operatørens bruk av AutoPASS-utstederens utstyr. Per 1. januar 2019 er det ikke satt noen sats og AutoPASS-utsteder vil dermed ikke få godtgjørelse for operatørens bruk av utstederens utstyr i forbindelse med identifisering av lokale avtaler. Departementet har til hensikt å innføre en sats på et senere tidspunkt. EasyGo-ordningen med godtgjørelse for annen bruk av utstyr opphører å gjelde i AutoPASS fra 1. juli C 2.3 Felles krav til AutoPASS-utsteders faktura til operatør Faktura fra AutoPASS-utsteder til operatør skal oppfylle krav i norsk lov. Faktureringen skal skje i norske kroner. 15

16 C 3. Garantier Det følger av utstederforskriften at operatør har rett og plikt til å be AutoPASS-utstedere om å stille finansielle garantier når gitte forhold er oppfylt. Det er i AutoPASS Samvirke bestemt at det skal være et generelt krav om garanti for alle utstedere. Dette betyr at alle utstedere skal stille med en finansiell garanti overfor hver enkelt operatør for innkrevingen av bompenger på vegne av operatøren. Slike garantier skal stilles overfor samtlige operatører i AutoPASS Samvirke. Garantien skal være i form av en on-demand garanti utstedt av en finansinstitusjon etablert i EØS-området. Alternativt kan AutoPASS-utstederen stille med en morselskapsgaranti eller lignende som operatøren finner gir tilfredsstillende sikkerhet. Garantien skal være på et beløp tilsvarende det gjennomsnittlige beløpet AutoPASSutstederen krever inn på vegne av operatøren hver måned. Gjennomsnittlig månedlig beløp baseres på AutoPASS-utstederens totale transaksjonsbeløp for operatøren i forrige kalenderår, eller AutoPASS-utstederens forretningsplan der det ikke foreligger relevant historikk. Der operatøren er del av et regionalt bompengeselskap skal gjennomsnittlig beløp beregnes basert på summen av innkrevd beløp for alle operatører tilhørende dette regionale bompengeselskapet. Garantien skal ha en varighet på minst 13 måneder. Den skal fornyes hver 12. måned og senest 14 dager før utløp av eksisterende garanti. Garantien skal være etablert og dokumentert overfor operatør før oppstartdato, ref Utstederavtalens punkt 3.2. Ved stor endring i en AutoPASS-utsteders innkrevde beløp på vegne av operatør kan AutoPASS-utsteder eller operatør kreve en ny garanti som gjenspeiler endringen. Dette kan skje utenfor ordinær dato for fornying. En stor endring vil være en endring av gjennomsnittlig månedlig beløp på mer enn 20 %, basert på gjennomsnittet siste 12 måneder. Når det kreves at AutoPASS-utsteder stiller garanti skal dokumentasjonen på garantistillelsen ligge som vedlegg til Utstederavtalen. C 4. Oppgjør mellom AutoPASS-utsteder og bompengeselskap for passering og ferjebilletter Oppgjøret mellom AutoPASS-utsteder og operatøren for de mottatte og aksepterte avtalepasseringer AutoPASS-utstederen skal kreve inn på vegne av operatøren skal være for maksimalt én kalendermåned av gangen. Oppgjøret skal skje senest den 15. i den etterfølgende måneden. Når AutoPASS-utstederen krever inn mindre enn kr per måned på vegne av en operatør kan AutoPASS-utsteder og operatør avtale annen oppgjørsfrekvens. Oppgjøret kan uansett ikke omfatte innkreving for mer enn tre måneders avtalepasseringer av gangen. Oppgjør for avtalepasseringer skal skje i norske kroner til den konto som operatøren har angitt. 16

17 AutoPASS-utstederen skal samtidig med oppgjøret sende operatøren dokumentasjon for oppgjøret brutt ned per dag. C 5. Tidsfrister og overføring av ansvar og risiko C 5.1 Overføring av ansvar og risiko ved endring av status på avtale/brikke Operatør skal bruke ny, oppdatert statusliste så snart som mulig etter at AutoPASS-utsteder har tilgjengeliggjort denne på AutoPASS HUB og senest 24 timer etter at den er tilgjengeliggjort. Hvis operatør berettiget avviser en melding om endring fra AutoPASSutsteder, vil tidsfristen regnes fra det tidspunktet riktig melding er mottatt. For endringer som er satt frem i tid skal tidsfristen på 24 timer regnes fra klokkeslettet angitt på endringsmeldingen. (Denne opsjonen er ikke tilgjengelig i gjeldende versjon av de tekniske spesifikasjoner). Hvis det oppstår en forsinkelse på operatørens side på mer enn 24 timer fra endringsmeldingen er tilgjengeliggjort på AutoPASS HUB, vil operatøren være ansvarlig for de feil og mangler som eventuelt oppstår på grunn av manglende oppdatering av statusliste. Dette gjelder også for overføring av betalingsansvar mellom operatør og AutoPASS-utsteder og mellom AutoPASS-utstedere. C 5.2 Tidsfrister for overføring av passeringer/ferjebilletter En AutoPASS-utsteder har rett til å avvise en passering/ferjebillett sendt fra operatør der det har gått mer enn 180 dager siden passeringen/ferjeturen skjedde. 17

18 Del D Søknadsprosess for godkjenning som AutoPASS- og EETS-utsteder Utstederforskriften fastsetter tre ulike former for godkjenning, med hvert sitt søknadsløp: - Norske og utenlandske selskap som ønsker å drive utstedervirksomhet i Norge innenfor AutoPASS Samvirke, må være godkjent av Statens vegvesen, jf Selskap som allerede er godkjent som EETS-utsteder i sitt hjemland behøver kun å få driftsgodkjenning av Statens vegvesen for å drive utstedervirksomhet her, jf Norske selskap som ønsker å bli godkjent som EETS-utsteder kan søke Statens vegvesen om det, jf. 24. De ulike formene for godkjenning/driftsgodkjenning er skissert under: Figur 2 Utstederforskriftens ulike former for godkjenning Merk at godkjenning som EETS-utsteder etter 24 gir aktøren en formell status med tilhørende rettigheter og plikter i EETS, men gir ikke rett til å drive utstedervirksomhet i Norge innenfor AutoPASS Samvirke. For dette kreves det i tillegg en driftsgodkjenning etter 22. Se Veileder for søker (vedlegg 1G) for nærmere beskrivelse av omfanget og vurderingene i de ulike godkjenningsløpene. Vegdirektoratet vil ha det overordnede ansvaret i Statens vegvesen for gjennomføring av godkjenningsprosess og ha et koordinerende ansvar for idriftsettelsen av godkjent utsteder. D 1. Søknadsprosess for å bli operativ AutoPASS-utsteder For å bli operativ som AutoPASS-utsteder må søker gå igjennom to sekvensielle steg. Første steg er å bli godkjent av Vegdirektoratet som AutoPASS-utsteder. Denne godkjenningen kan enten skje gjennom godkjenning som AutoPASS-utsteder etter 21, eller 18

19 gjennom driftsgodkjenning av en EETS-utsteder etter 22. Når utsteder er godkjent har denne rett til å inngå utstederavtale med alle operatører i AutoPASS Samvirke. I steg to vil det være en kontrollert og verifisert etablering av utstederen for å sikre at oppstart av kommersielle operasjoner for utsteder kan skje uten ulempe for AutoPASS-utsteder, operatør og ikke minst bruker. Dette steget er felles for utstedere godkjent etter 21 og 22, og innebærer en plikt til å signere utstederavtale med alle operatører i AutoPASS Samvirke, samt verifiseringen av en rekke aktiviteter knyttet til merkantile, administrative og tekniske forhold. Søker ønsker å bli AutoPASSutsteder Godkjenning av AutoPASS utsteder etter 21 Driftsgodkjenning av EETS-utsteder etter 22 Vurdering av: økonomisk evne kompetanse omdømme Verifisere samsvar med tekniske spesifikasjoner Søknadsbehandling Søknadsbehandling Bruksegnethetstest Bruksegnethetstest Verifisere samsvar med tekniske spesifikasjoner Idriftsettelse av utsteder i AutoPASS Samvirke Avtaleinngåelse med operatører Verifisering av merkantile, administrative og tekniske forhold Fastsettelse av oppstartdato for idriftsettelse Operativ AutoPASSutsteder Figur 3 Overordnet prosess for å bli operativ som AutoPASS-utsteder D 2. Godkjenning som AutoPASS-utsteder etter 21 Godkjenningsløpet for søkere som ønsker å bli AutoPASS-utsteder jf 21 starter ved at søker sender Søknadsskjema for AutoPASS-utsteder - 21 (vedlegg 1D-n) til Vegdirektoratet. Søknaden skal ha vedlagt dokumentasjonen som kreves for godkjenning og forberedelse av idriftsettelse. Dette er beskrevet nærmere i Søknadsveilederen (vedlegg 1G) for godkjenning som AutoPASS-utsteder, vedlagt dette dokumentet. Vegdirektoratet behandler søknaden når denne er komplett. Godkjenningsløpet kan deles i to deler: 19

20 Figur 4 Overordnet flyt for søknad om godkjenning som AutoPASS-utsteder etter 21 I den første delen av godkjenningen er søker ansvarlig for å fremlegge dokumentasjon på å oppfylle krav til godt omdømme, tilfredsstillende økonomisk evne og tilfredsstillende kompetanse. På bakgrunn av dokumentasjonen fremlagt av søker vil Vegdirektoratet vurdere hvorvidt disse kravene er oppfylt. Søker skal også fremlegge dokumentasjon på at teknisk utstyr og komponenter samsvarer med de angitte spesifikasjonene i AutoPASS Samvirke. Vegdirektoratet er ansvarlig for å vurdere hvorvidt denne dokumentasjonen er komplett og tilstrekkelig. Dersom Vegdirektoratet vurderer at søker oppfyller kravene nevnt over, og søkers dokumentasjon av det tekniske utstyrets spesifikasjoner er vurdert å være komplett og tilstrekkelig, vil søker kunne påbegynne neste del av godkjenningsprosessen. Del to av godkjenningsprosessen er en test av at det tekniske utstyret er egnet til bruk i AutoPASS Samvirke. Dette innebærer blant annet test av kommunikasjon mellom partenes IT-systemer, og mellom søkerens elektroniske brikker og operatørens vegkantutstyr, samt ende-til-ende testing. Søker vil i forbindelse med bruksegnethetstesten være ansvarlig for å produsere en testplan, stille med testleder og er ansvarlig for fremdriften i testingen. Vegdirektoratet vil være ansvarlig for gjennomføringen av bruksegnethetstesten, og evalueringen av testresultatene. En søker som oppfyller kravene i 21 vil bli godkjent av Vegdirektoratet som AutoPASSutsteder. For mer informasjon om søknadsprosessen for godkjenning som AutoPASS-utsteder etter 21, se Søknadsveilederen (vedlegg 1G). 20

21 D 3. Godkjenning som AutoPASS-utsteder etter 22 For en søker som allerede er en godkjent EETS-utsteder vil Vegdirektoratet anerkjenne og legge til grunn den prosessen søkeren allerede har vært igjennom for å oppnå status som EETS-utsteder. Prosessen starter ved at søker sender Søknadsskjema for AutoPASS-utsteder - 22 (vedlegg 1E-n) til Vegdirektoratet. Søknaden skal inneholde den dokumentasjonen som kreves for godkjenning og forberedelse av idriftsettelse. Dette er beskrevet nærmere i Søknadsveilederen (vedlegg 1G). Vegdirektoratet behandler søknaden når denne er komplett. Figur 5 Overordnet flyt for søknad om godkjenning som AutoPASS-utsteder etter 22 EETS-utstedere som søker driftsgodkjenning som AutoPASS-utsteder etter 22 må fremlegge dokumentasjon på at teknisk utstyr og komponenter samsvarer med de angitte spesifikasjonene i AutoPASS Samvirke. Vegdirektoratet er ansvarlig for å vurdere hvorvidt denne dokumentasjonen er komplett og tilstrekkelig. Etter denne vurderingen må EETS utstedere i del to av godkjenningsløpet gjennom samme bruksegnethetstest som en søker som skal godkjennes etter 21. Dette innebærer blant annet test av søkerens elektroniske brikke, baksystemer, samt ende-til-ende testing. Søker vil i forbindelse med bruksegnethetstesten være ansvarlig for å produsere en testplan, stille med testleder og er ansvarlig for fremdriften i testingen. Vegdirektoratet vil være ansvarlig for gjennomføringen av bruksegnethetstesten, og evalueringen av testresultatene. En søker som oppfyller kravene i 22 vil bli godkjent av Vegdirektoratet som AutoPASSutsteder. For mer informasjon om søknadsprosessen for godkjenning som AutoPASS-utsteder etter 22, se Søknadsveilederen (vedlegg 1G). 21

22 D 4. Idriftsettelse av AutoPASS-utsteder etter godkjenning Det er behov for å gjennomføre en kontrollert og verifisert idriftsettelse av utsteder etter godkjenning etter utstederforskriftens 21 eller 22, som skissert i Figur 3. Når en søker som er godkjent etter 21 eller 22 ønsker å inngå utstederavtale med operatører i AutoPASS Samvirke, starter løpet for idriftsettelse av AutoPASS-utsteder. Vegdirektoratet er i dette løpet ansvarlig for å legge til rette for at utsteder enkelt og praktisk kan inngå avtale med samtlige operatører i samvirke. Vegdirektoratet er også ansvarlig for å opprette en plan for aktiviteter som må gjennomføres før kommersielle operasjoner kan starte. Partene forplikter seg til å gjennomføre disse aktivitetene ved signering av utstederavtale mellom den aktuelle utsteder og samtlige operatører i AutoPASS Samvirke, jf utstederforskriften 5. Etter avtaleinngåelsen vil det være behov for å gjennomføre en rekke aktiviteter knyttet til merkantile, administrative og tekniske forhold for å sikre at utsteder og øvrige aktører i AutoPASS Samvirke er klare for at utsteder starter kommersielle operasjoner. Noen av disse aktivitetene vil gjelde felles for alle selskap, for eksempel gjennomføring av pilot, verifisering av produksjonsmiljøer, stadfesting av forespeilet markedsposisjon og krav til å tilby en basistjeneste (jf. 19), og verifisering av form og innhold av utsteders brukeravtaler (jf. 15). Andre aktiviteter vil være individuelle, for eksempel avklaring av kontaktpunkter hos aktørene, stadfesting av krav om bankgaranti (jf. 8) og opprettelse av avregningskonto. Vegdirektoratet er ansvarlig for å verifisere at disse aktivitetene er utført før kommersielle operasjoner kan starte. Etter at merkantile, administrative og tekniske forhold er verifisert gjennomført av Vegdirektoratet, er utsteder klar for å starte kommersielle operasjoner. Oppstart av full kommersiell operasjon skal skje på samme tidspunkt for samtlige operatører i AutoPASS Samvirke, på en oppstartdato fastsatt av Vegdirektoratet i samarbeid med operatører og den aktuelle utsteder. D 5. Prosess for søknad om å bli registrert som EETS-utsteder etter 24 [Ikke utarbeidet ennå] D 6. Språk Forskrift og avtaler vil være på norsk. Eventuelle oversettelser vil kun være til informasjon. En del underlagsdokumentasjon, spesielt teknisk dokumentasjon vil være på engelsk. Det formelle språket i forbindelse med søknadsbehandling vil være på norsk. Arbeidsspråk underveis i søkeprosess, inklusive testing vil kunne være på engelsk. 22

23 Del E Vedlegg Generelt Vedlegg Dokument Versjon nummer 1A-n Mal for utstederavtale v B Mal for anbefalt databehandleravtale [Vil ikke bli utarbeidet] 1C Avtale om utveksling av personopplysninger V D-n Søknadsskjema for AutoPASS-utsteder - 21 v1.2 1E-n Søknadsskjema for driftsgodkjenning av EETSutsteder F-n Søknadsskjema for godkjenning som EETS-utsteder - 24 [Ikke utarbeidet ennå] 1G Søknadsveileder [Ikke utarbeidet ennå] v H-n Egenerklæringsskjema v Administrative forhold Vedlegg nummer 2A Dokument AutoPASS Tjenestenivå og prosedyrer for håndtering av avvik [Ikke utarbeidet ennå] 2B AutoPASS Prosedyrer for kundehåndtering og henvendelser [Ikke utarbeidet ennå] Versjon Tekniske krav Vedlegg Dokument Versjon nummer 3A 4.3 AutoPASS Data Formats Overview v AutoPASS Data Formats Appendixes v B 4.5 Security Architecture for AutoPASS v C 5.6 Test strategy - AutoPASS TSP Suitability for use v

24 3D 3E 3F 5.5 OBE Test Description - AutoPASS TSP Suitability for use 6.4 Requirements for access to and test of interface with AutoPASS HUB 4.7 Requirements for On-board Equipment (OBE) for use in AutoPASS Samvirke v v v

Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke

Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke Versjon 0.8 16. november 2018 Områdeerklæring for AutoPASS Samvirke Dette er en foreløpig versjon. Den er publisert for informasjonsformål og kan endres fortløpende. Om dette dokumentet Dette dokumentet

Detaljer

Kapittel 1. Formål, definisjoner og virkeområde

Kapittel 1. Formål, definisjoner og virkeområde Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl. res. dd.mm.åååå med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova) 62. Fremmet av

Detaljer

AutoPASS-utstedere i det norske bompengesystemet

AutoPASS-utstedere i det norske bompengesystemet AutoPASS-utstedere i det norske bompengesystemet Orientering om etablering av marked for uavhengige utstedere Oslo 28. juni 2018 28. 06. 2018 1 Formålet med møtet Opplyse om det kommende utstedermarkedet

Detaljer

Utstederavtale («Utstederavtalen») mellom. [Selskapsnavn utsteder] AS (heretter «Utsteder») [Operatør i AutoPASS Samvirke] (heretter «Operatør»)

Utstederavtale («Utstederavtalen») mellom. [Selskapsnavn utsteder] AS (heretter «Utsteder») [Operatør i AutoPASS Samvirke] (heretter «Operatør») Versjon: 0.8 Dato: 16.11.2018 Dette er en foreløpig versjon. Den er publisert for informasjonsformål og kan endres fortløpende. Offisiell versjon vil foreligge når utstederforskriften er vedtatt. Utstederavtale

Detaljer

Vegdirektoratet Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg

Vegdirektoratet Takstretningslinjer for bompengeprosjekter på offentlig veg Vegdirektoratet 2019 for bompengeprosjekter på offentlig veg RETNINGSLINJE Håndbok R702 R511 - SIKKERHETSFORVALTNING AV VEGTUNNELER Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Statens vegvesens

Detaljer

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no

E6 Øyer Tretten. 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på. autopass.no 17. desember kl 12 starter innkreving av bompenger på E6 Øyer Tretten Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering, men kjøre rett igjennom. Det finnes ingen myntmaskiner eller boder

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften)

HØRINGSNOTAT. Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) Vegdirektoratet 14. mai 2018 HØRINGSNOTAT Høring om forslag til innføring av Forskrift om utstedervirksomhet for bompenger og ferjebilletter (utstederforskriften) og opphevelse av Forskrift om samvirkningsevnen

Detaljer

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet.

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet. AutoPASS-regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. mars 2018 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av

Detaljer

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla

Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2017/2992-2 Saksbehandler: Åse Ferstad Saksframlegg Omlegging av takst og rabattstruktur Namdal bompengeselskap Utvalg

Detaljer

Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften)

Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften) Forskrift om samvirkningsevnen mellom elektroniske trafikantbetalingssystemer i Europa (EETS-forskriften) Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 20. mars 2015 med hjemmel i lov 21. juni 1963 nr. 23 om vegar (veglova)

Detaljer

AutoPASS-regulativfor ferjetakster

AutoPASS-regulativfor ferjetakster AutoPASS-regulativfor ferjetakster Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt av kjøretøy inklusiv fører. Det

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Vedlegg 1 Sentrale begreper

Konkurransegrunnlag. Vedlegg 1 Sentrale begreper Konkurransegrunnlag Del II av samlet omfang av leveranser, tjenester og kontrakter Vedlegg 1 Sentrale begreper Prosjekt: Prosjekteier: Felles IKT-løsning for bompengebetaling AutoPASS Grindgut Vegdirektoratet,

Detaljer

Svar - Innføring av EETS - høring

Svar - Innføring av EETS - høring Saknr. 14/7655-2 Saksbehandler: Rune Hoff Svar - Innføring av EETS - høring Innstilling til vedtak: Fylkesrådet vedtar følgende som Hedmark fylkeskommunes uttalelse til høringen: Hedmark fylkeskommune

Detaljer

Avtale om utveksling av personopplysninger

Avtale om utveksling av personopplysninger Versjon 1 13.08.2019 Avtale om utveksling av personopplysninger Mellom Bompengeselskap, org.nr. heretter: «Bompengeselskapet» og Selskap/enhet, org.nr. heretter: «AutoPASS-utsteder» Avtalen gjelder: Utveksling

Detaljer

Bompengeinnkreving hvor går den europeiske utviklingen?

Bompengeinnkreving hvor går den europeiske utviklingen? Bompengeinnkreving hvor går den europeiske utviklingen? Adm. direktør Jacob Trondsen Fjellinjen AS Bompengekonferansen Trondheim 11. september 2008 1 Innhold Organisering av utviklingsarbeidet Status og

Detaljer

Hva koster anonymitet i bompengebetalingen?

Hva koster anonymitet i bompengebetalingen? Hva koster anonymitet i bompengebetalingen? Senior rådgiver Trond Foss SINTEF 1 Litt om prosjektet Anonyme AutoPASS avtaler Gjennom Stortingets behandling av St.meld. nr. 17 (2006-2007), er det lagt til

Detaljer

Nye regionale bompengeselskaper. Status i arbeidet med bompengereformen. Åge K. Jensen Seksjon for brukerfinansiering

Nye regionale bompengeselskaper. Status i arbeidet med bompengereformen. Åge K. Jensen Seksjon for brukerfinansiering Nye regionale bompengeselskaper Status i arbeidet med bompengereformen Åge K. Jensen Seksjon for brukerfinansiering 23.06.2017 Bompengereformen - Meld. St. 25 (2014-2015) Bompengereformens elementer Bompengereformen

Detaljer

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet.

2.3 Takstene Takstene for de ulike sonene og de ulike kjøretøygruppene går frem av taksttabell for AutoPASS-regulativet. AutoPASS-regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2018 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesamband der AutoPASS-brikkebetaling er innført, og gjelder for frakt

Detaljer

Vedlegg til Kvalifiseringsgrunnlag - Prekvalifisering

Vedlegg til Kvalifiseringsgrunnlag - Prekvalifisering Vedlegg til Kvalifiseringsgrunnlag - Prekvalifisering Beskrivelse av samlet omfang av leveranser, tjenester og kontrakter Prosjekt: Prosjekteier: Felles IKT-løsning for bompengebetaling AutoPASS Grindgut

Detaljer

Er veien videre klar?

Er veien videre klar? Er veien videre klar? Norvegkonferansen 2012 Trondheim 18. september 2012 Terje Moe Gustavsen Vegdirektør Tall i mill. 2012 kr Veginvesteringer 2002-2012 30 000 2002 og 2003: Fylke 15 % Stat 85 % 2007,

Detaljer

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK-03-201400030-212 Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert

Detaljer

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14.

[ololoqoic^ - /a. MO i TATT. Bøm1 o^^^vegsel ska p. Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER. Bremnes, 14. MO i TATT 1 -åokt 2ei1 Statens vegvesen Region vest Askedalen 4 6863 LEIKANGER Z^ < n'.''t ' 2011 [ololoqoic^ - /a Bøm1 o^^^vegsel ska p Bremnes, 14. oktober 2011 TAKSTSØKNAD FOR BØMLOPAKKEN Vi viser til

Detaljer

Veien til EETS gjennom EasyGo. Bompengekonferansen 13. Oktober 2011

Veien til EETS gjennom EasyGo. Bompengekonferansen 13. Oktober 2011 Veien til EETS gjennom EasyGo Bompengekonferansen 13. Oktober 2011 Innhold EasyGo System, tjeneste og operativ drift CREATE og EETS Hva gjør EasyGo i forhold til EETS? Viktige utfordringer og mulige løsninger

Detaljer

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene

Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Saknr. 17/305-2 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E6 Dal-Kolomoen - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved de seks bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken

Statens vegvesen. Mulighet for bompengefinansiering av trafikkløsning i Presterødbakken Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi til: Bypakke Tønsberg-regionen Statens vegvesen Region sør, Styrings- og strategistab Saksbehandler/telefon: Karl Sandsmark Vår dato: 12.04.2016 Vår referanse: 16/55426-2

Detaljer

Vedlegg X: AutoPASS - konsept og krav

Vedlegg X: AutoPASS - konsept og krav Vedlegg X: AutoPASS - konsept og krav 1. AutoPASS konsept-generell orientering Det vises til www.vegvesen.no og www.autopass.no for generell informasjon om AutoPASS. På www.easygo.com er det informasjon

Detaljer

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2017/1212-2 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Omlegging av takst- og rabattstruktur E6 Trondheim-Stjørdal

Detaljer

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene

Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Saknr. 17/306-3 Saksbehandler: Rune Hoff Strekningen E16 Kongsvinger-Slomarka - Forslag om omlegging av dagens takst- og rabattstruktur ved bomstasjonene Innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst og rabattstruktur på strekningen fv 255 Jørstad Segelstad bru Statens vegvesen Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg /

Detaljer

AutoPASS betaling i riksvegferjedriften. Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2.

AutoPASS betaling i riksvegferjedriften. Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2. AutoPASS betaling i riksvegferjedriften Morten Welde, Statens vegvesen Vegdirektoratet, Ferjekonferansen 2012, Bodø, 1.-2.november Bakgrunn for prosjektet Målsetning om et felles betalingssystem for veg

Detaljer

Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene. Fung. vegdirektør Lars Aksnes

Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene. Fung. vegdirektør Lars Aksnes Vegdirektørens time Signaler og forventninger til bompengeprosjekter og bompengeselskapene Fung. vegdirektør Lars Aksnes Innledning Bompenger blir et stadig viktigere instrument for vegfinansiering, tross

Detaljer

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen

19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Logo autopasss Orig 19. oktober kl. 0600 starter innkreving av bompenger på Rv. 255 Gausdalsvegen og fv. 315 Baklivegen Blå. CMYK 100c 100m 40k Bomstasjonene er automatiske Du skal ikke stoppe ved passering,

Detaljer

E6 Gardermoen Kolomoen

E6 Gardermoen Kolomoen Logo autopasss Orig 19. oktober klokken 1.00 starter innkrevingen av bompenger på Gardermoen Kolomoen Blå. CMYK 100c 100m 0k På oppdrag fra Stortinget, er Statens vegvesen i gang med å utvide til en firefelts

Detaljer

Forslag til takstvedtak for bompenger på strekningen E6 Kolomoen Moelv

Forslag til takstvedtak for bompenger på strekningen E6 Kolomoen Moelv Statens vegvesen Ringsaker kommune Postboks 13 2381 BRUMUNDDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Ane Cecilie P Stepaschko/ 16/28476-281 05.04.2019

Detaljer

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr.

Avtale om. gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS. Org. nr. (heretter Nettselskapet) KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. Avtale om gjennomfakturering av nettjenester (Avtalen) mellom NETTSELSKAP AS Org. nr. (heretter Nettselskapet) og KRAFTLEVERANDØR AS Org. nr. (heretter Kraftleverandør) (i fellesskap benevnt Partene) Side

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag til endring av: Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004

HØRINGSNOTAT. Forslag til endring av: Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004 HØRINGSNOTAT Forslag til endring av: Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift av 30. april 2004 Vegdirektoratet Veg- og transportavdelingen Juni 2015 1 Bakgrunnen for forslaget Vegdirektoratet

Detaljer

Regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2017 AutoPASS-regler med verdikort og storbrukerkort som betalingsmiddel

Regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2017 AutoPASS-regler med verdikort og storbrukerkort som betalingsmiddel Regulativ for ferjetakster Gjeldende fra 1. januar 2017 AutoPASS-regler med verdikort og storbrukerkort som betalingsmiddel 1. Hvem gjelder regulativet for Regulativet gjelder for riksvegferjesambandene

Detaljer

Utredning av veiavgift for tunge kjøretøy

Utredning av veiavgift for tunge kjøretøy Utredning av veiavgift for tunge kjøretøy Bompengekonferansen 2009 Statens vegvesen 8. Oktober 2009 1 Bakgrunn Varslet i St.prp. nr.1 (2008-2009) Skatte-, avgifts-, og tollvedtak at Finansdepartementet

Detaljer

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift

Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Saknr. 16/6128-2 Saksbehandler: Rune Hoff Høring - forslag til endring av Forskrift om betaling av bomavgift og tilleggsavgift Innstilling til vedtak: 1. Fylkesrådet mener at inntektene som Vegfinans AS

Detaljer

Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur. Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling

Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur. Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling Vurdering av konsekvenser ved omlegging av takst- og rabattstruktur Notat som grunnlag for lokalpolitisk behandling Gjennom Stortingets behandling av Prop. 1 S / Innst. 13 S (2015-2016) er det vedtatt

Detaljer

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren

Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner grense - Jaren Arkivsaksnr.: 06/169 Lnr.: 312/17 Ark.: PLAN 84 Saksbehandler: rådgiver politikk og samfunn Anne Grønvold Forslag til omlagt takst- og rabattstruktur for bompengeinnkrevingen på strekningen Rv 4 Lunner

Detaljer

Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma

Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 15/02558-12 Saksbehandler Laila Vestby Forslag om omlegging av takst- og rabattstrukturen for fv 108 Kråkerøyforbindelsen og fase 1 av Bypakke Nedre Glomma Saksgang Møtedato

Detaljer

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet

Omlegging av takst og rabattsystemet for Halsnøysambandet Kvinnherad kommune 5470 ROSENDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region vest Kristian Bauge / 55516337 16/28476-67 31.03.2017 Omlegging av takst og rabattsystemet

Detaljer

Fremtidens brikketeknologi. Steinar Furan VP Business Development and Compliance 8 oktober 2009

Fremtidens brikketeknologi. Steinar Furan VP Business Development and Compliance 8 oktober 2009 Fremtidens brikketeknologi Steinar Furan VP Business Development and Compliance 8 oktober 2009 Hvor er vi i dag? CEN DSRC OBUs, heretter kalt brikker, benyttes i alle deler av verden. Den europeiske standarden

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato

Deres ref Vår ref Dato Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 15/439-03.07.2015 Høring Forslag til forskrift om energi- og miljøkrav ved kjøp av kjøretøy til veitransport - Implementering av EU-direktiv 2009/33 Ved EØS-komiteen

Detaljer

Forslag til omlegging av takst- og rabattsystem fv. 255 Gausdalsvegen

Forslag til omlegging av takst- og rabattsystem fv. 255 Gausdalsvegen Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg / 91199158 16/28476-268 29.01.2019 Forslag

Detaljer

Forslag til finansiering av Harstadpakken. Hans-Arne Haugland Prosjektleder Harstad/Bjarkøy

Forslag til finansiering av Harstadpakken. Hans-Arne Haugland Prosjektleder Harstad/Bjarkøy Forslag til finansiering av Harstadpakken Hans-Arne Haugland Prosjektleder Harstad/Bjarkøy Bakgrunn Transportplan for Harstad 1995 Kommuneplan for Harstad 2009 Trafikksikkerhetsplan for Harstad 2010-2013

Detaljer

Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling

Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling Forslag om forenklet rabattering av buss i rute og begrensning av ordning med forhåndsbestilling September 2016 Vedlegg 3 5. Forslag om forenklet rabattering av buss i rute Utfordringer med særbestemmelser

Detaljer

Statens vegvesens strategi for AutoPASS Robert Fjelltun Bøe Seksjon for transportinformatikk 7. oktober 2009

Statens vegvesens strategi for AutoPASS Robert Fjelltun Bøe Seksjon for transportinformatikk 7. oktober 2009 Statens vegvesens strategi for AutoPASS 2009-2019 Robert Fjelltun Bøe Seksjon for transportinformatikk 7. oktober 2009 Hva er AutoPASS? Samordnet betalingstjeneste for bompenger i Norge Idriftsatt 1. februar

Detaljer

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der

Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der Vedlegg 1 Utdypende beskrivelse av viktige føringer for utforming av bompengeordninger i byomra der En enkel vurdering av de viktigste føringene for utforming av bompengeordninger i byområdet er foretatt

Detaljer

Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon

Omlegging av takst og rabattstruktur Fosenvegene AS, Krinsvatnet bomstasjon Åfjord kommune Øvre Årnes 7 7170 ÅFJORD Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Knut Erik Bjerkan / 71274210 16/28476-80 24.03.2017 Omlegging av

Detaljer

Høyringsuttale - bruk av betalingseining i motorvogner

Høyringsuttale - bruk av betalingseining i motorvogner SAMFERDSELSAVDELINGA Transportplanseksjonen - SAMF AVD Samferdselsdepartementet Postboks 8010 0030 OSLO Dato: 01.09.2014 Vår ref.: 2014/17734-3 Saksbehandlar: bjomidt Dykkar ref.: 11/1732 Høyringsuttale

Detaljer

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes

Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Teknologisk utvikling i bransjen, henger vi med i svingene? Direktør for styringsstaben i Statens vegvesen Vegdirektoratet, Lars Aksnes Færre bompengeselskap? Færre bompengeselskap Ønske om færre bompengeselskap

Detaljer

2. Status for bompengeselskapets økonomi

2. Status for bompengeselskapets økonomi Grunnlagsdokument for fv. 78 Holand Leirosen med forbindelse Drevja Ømmervatn og fv. 78 Halsøya - Hjartåstunnelen som gjelder omlegging av takst- og rabattsystem i igangsatt/stortingsbehandlet bompengeprosjekt

Detaljer

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no

Fosenpakken. 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i. autopass.no Logo autopasss Orig 1. januar 2012 starter innkreving av bompenger i Fosenpakken lå. CMYK 100c 100m 40k Innkreving av bompenger i Fosenpakken vil skje på tre punkter: Fergesambandet rekstad Valset Fergesambandet

Detaljer

Bompengekonferansen 2011 Trondheim

Bompengekonferansen 2011 Trondheim Bompengekonferansen 2011 Trondheim Overføring av arbeidsoppgaver til Regionene Geir Kjønigsen, Vegdirektoratet Temaer Et tilbakeblikk Hva har skjedd på 3 år ELM 3.5.2011 Hvor står vi? Hvor går vi? Tilbakeblikk

Detaljer

Hvordan logger jeg inn på Min Side.

Hvordan logger jeg inn på Min Side. Hvordan logger jeg inn på Min Side. For å ta i bruk min side må du ha en e-postadresse. Norske privat og bedriftskunder, samt kunder med D-nummer, velger «Logg inn» De som ikke har elektronisk ID må ta

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 2 Forslag til endring av utrykningsforskriften Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist:

Detaljer

Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy - T - forbindelsen

Bortfall av bompengefritak for nullutsleppskøyretøy - T - forbindelsen Likelydande brev - sjå vedlagde liste Behandlande eining : Sakshandsamar / telefon : Vår referanse : Dykkar referanse : Vår dato : Region vest Kristian Bauge / 5551 6337 1 8/1 87731-1 2 2 9. 1 0.201 8

Detaljer

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg / /

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg / / Gausdal kommune Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg / 91199158 16/28476-134 21.07.2017 Revidert

Detaljer

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift

Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Statens vegvesen Vedlegg 2 Forslag til ny forskrift Høring om forslag til ny forskrift om kontroll av kjøretøy langs veg. Vegdirektoratet Trafikant- og kjøretøyavdelingen 21. desember 2016 Forslag til

Detaljer

Statens vegvesen. Notat. Ny mal for skilting i automatiske bomstasjoner (AB)

Statens vegvesen. Notat. Ny mal for skilting i automatiske bomstasjoner (AB) Statens vegvesen Saksbehandler/telefon: Kristian Wærsted /91519589 Vår dato: 05.10.2018 Vår referanse: Notat Til: Fra: Kopi til: Statens vegvesens regioner Vegdirektoratet Ny mal for skilting i automatiske

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Q33 Lnr.: 11050/17 Arkivsaksnr.: 16/

Saksframlegg. Ark.: Q33 Lnr.: 11050/17 Arkivsaksnr.: 16/ Saksframlegg Ark.: Q33 Lnr.: 11050/17 Arkivsaksnr.: 16/1155-14 Saksbehandler: Jon Sylte OMLEGGING AV RABATTSYSTEMET I IGANGSATTE BOMPENGEPROSJEKTER I OPPLAND - NY BEHANDLING Vedlegg: 1. Brev fra Statens

Detaljer

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til

E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N. Fylkesrådet legger saken fram for fylkestinget med slikt forslag til Saknr. 10/7624-2 Ark.nr. Q10 Saksbehandler: Per Olav Bakken E6 GARDERMOEN - KOLOMOEN - FINANSIERING FASE 3 - MINNESUND - LABBDALEN N Fylkesrådets innstilling til vedtak: Fylkesrådet legger saken fram for

Detaljer

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415

Rammeavtale. for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 Rammeavtale for juridisk bistand Saksnr.: 15/3415 1 Avtale om juridiske tjenester Avtale er inngått mellom: Kongsberg kommunale eiendom KF (heretter kalt oppdragsgiver) og (Advokat/firma) (heretter kalt

Detaljer

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Statens vegvesen. Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Statens vegvesen «Adresselinje_1» «Adresselinje_2» «Adresselinje_3» «Adresselinje_4» «Adresselinje_5» «Adresselinje_6» Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato:

Detaljer

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst- og rabattstruktur på E6 Øyer - Tretten

Statens vegvesen. Forslag om omlegging av takst- og rabattstruktur på E6 Øyer - Tretten Statens vegvesen Øyer kommune Kongsvegen 325 2636 ØYER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Wilberg / 91199158 16/28476-48 15.02.2017 Forslag

Detaljer

Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje

Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje Transport & Logistikk 2015 Bruk av AutoPASS-brikker for å kontrollere og redusere ulovlig kabotasje Trond Foss Seniorrådgiver SINTEF Transportforskning 1 Kabotasje Kabotasje er nasjonal transport mot vederlag

Detaljer

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS

NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Saknr. 11/3230-1 Ark.nr. Saksbehandler: Per Olav Bakken NY EIERMODELL FOR ADMINISTRASJONSSELSKAPET VEGFINANS AS Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet

Detaljer

Anonymitet og sletterutiner i automatiske bomstasjoner

Anonymitet og sletterutiner i automatiske bomstasjoner Anonymitet og sletterutiner i automatiske bomstasjoner Merete Kjærnli Seksjon for transportinformatikk Bompengekonferansen 8. oktober 2009 1 Bakgrunn 1. februar 2004 ble de første automatiske stasjoner

Detaljer

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve.

Vedlegg 1 Høringsnotat. Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve. Statens vegvesen Vedlegg 1 Høringsnotat Forslag til endring i regelen om tillatt lengde for buss innrettet for kombinert transport uten ruteløyve Høring om forslag til endring i: - forskrift 25. januar

Detaljer

Fremtidens betalingsløsninger og ny bruk av kjent teknologi.

Fremtidens betalingsløsninger og ny bruk av kjent teknologi. Fremtidens betalingsløsninger og ny bruk av kjent teknologi. Per Einar Pedersli, ITS seksjonen, avd TMT, Statens vegvesen Innhold Teknologier DSRC (Dedicated Short-Range Communications) GNSS (Global Navigation

Detaljer

Statens vegvesens strategi for AutoPASS

Statens vegvesens strategi for AutoPASS Statens vegvesens strategi for AutoPASS Morten Welde, Teknologi Trondheim Bompengekonferansen 2008, 10.-11. september Britannia Hotell, Trondheim 1 Organisering av strategiarbeidet Prosjekt ledet av Robert

Detaljer

Regler om straksbetalinger

Regler om straksbetalinger Regler om straksbetalinger Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor. Endret av Bits AS 19.12.2017. 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy

Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester. AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy Konkurransegrunnlag Del C utkast til kontrakt for levering av tjenester AVTALE OM LEVERING AV Innkreving av bompenger fra utenlandske kjøretøy mellom Leverandør og Oppdragsgiver Dokumentets dato: 07.02.2012

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase.

Konkurransegrunnlag Del C. Utkast til kontrakt. AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase. Konkurransegrunnlag Del C Utkast til kontrakt AVTALE OM LEVERING AV Juridiske tjenester ved anskaffelse av ny nasjonal rutedatabase mellom [Fyll inn leverandør] ( Leverandør ) og Statens vegvesen, Vegdirektoratet

Detaljer

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter

VEDLEGG 4. Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter VEDLEGG 4 Retningslinjer for oppgjør av billettinntekter Innhold 1. Innledning... 3 2. Partenes ansvar... 3 3. Oppgjør billettinntekter... 3 4. Rapportering... 4 6. Fakturering av kredittsalg og merverdiavgiftsplikt...

Detaljer

KUNDEN, slik angitt i ordrebekreftelse fra, eller annen avtale med, ABAX (Behandlingsansvarlig, heretter "Kunden")

KUNDEN, slik angitt i ordrebekreftelse fra, eller annen avtale med, ABAX (Behandlingsansvarlig, heretter Kunden) 24.04.2018 DATABEHANDLERAVTALE Mellom og ABAX AS, org. nr. 993 098 736 (Databehandler, heretter "ABAX") KUNDEN, slik angitt i ordrebekreftelse fra, eller annen avtale med, ABAX (Behandlingsansvarlig, heretter

Detaljer

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen

Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen Ranheim-Åsen Arkiv: Q10 Arkivsaksnr: 2017/1494-3 Saksbehandler: Ole Christian Iversen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Forslag til delfinansiering med bompenger på ny E6, strekningen

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HIHA-15/4469-2 37838/15 08.04.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 23.04.2015

Detaljer

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre

PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre PRISREGULATIV OG VILKÅR FOR BRUK TYSFJORD HAVN 2015 og inntil videre TYSFJORD KOMMUNE, NORDLAND FYLKE DIVTASVUONA SUOHKAN, NORDLÁNDA FYLKKA. Fastsatt av Tysfjord kommunestyre den 18.12.2014 med hjemmel

Detaljer

SSA-D Bilag 8. Bilag 8. Endringer i den generelle avtaleteksten. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform /

SSA-D Bilag 8. Bilag 8. Endringer i den generelle avtaleteksten. Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform / Bilag 8 Endringer i den generelle avtaleteksten Anskaffelse av analyse- og informasjonsplattform Anskaffelsesnummer Saksnummer 20170021 2017/345746 Side 1 av 5 Bilag 8: Endringer i den generelle avtaleteksten

Detaljer

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste

TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste TILSLUTNINGSAVTALE FOR Mediasite Tjeneste Mellom UNINETT AS ("UNINETT") og INSTITUSJON INN HER ("Virksomheten") heretter samlet omtalt som "Partene", er det i dag inngått følgende avtale ("Avtalen"): 1/6

Detaljer

Samarbeidsavtale. AutoPASS i ferjedriften. Vedlegg Y Dato: 29. april 2014 Filnavn: Autopass i ferjedriften Samarbeidsavtale ver april 2014.

Samarbeidsavtale. AutoPASS i ferjedriften. Vedlegg Y Dato: 29. april 2014 Filnavn: Autopass i ferjedriften Samarbeidsavtale ver april 2014. Samarbeidsavtale AutoPASS i ferjedriften Vedlegg Y Dato: 29. april 2014 Filnavn: Autopass i ferjedriften Samarbeidsavtale ver 1-0 24 april 2014.doc Versjon: 1,0 Generelt om AutoPASS avtaleverk AutoPASS

Detaljer

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen

Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Oppdateringsseminar Mikroflyseksjonen Gardermoen Februar 2009 Luftfartstilsynets Den første f 8 var skrevet for de første f mikroflyene på p 80 tallet. Side 2 av 12 FORSKRIFT OM FLYGING MED MIKROLETTE

Detaljer

Prop. 102 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 102 S. ( ) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 102 S (2017 2018) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Revidert finansieringsopplegg for E6 Helgeland nord, inkl. utbedring av strekningen Krokstrand sentrum Bolna, i Nordland

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. desember 2017 kl. 17.20 PDF-versjon 8. januar 2018 19.12.2017 nr. 2240 Forskrift om

Detaljer

Direktiv 2007/46/EF Forordning EF/1060/2008

Direktiv 2007/46/EF Forordning EF/1060/2008 Direktiv 2007/46/EF Forordning EF/1060/2008 Nytt rammedirektiv Asbjørn. Hagerupsen, Direktiv 2007/46/EF / Erstatter direktiv 70/156/EØF med senere endringer Direktivet består av ca. 62 rettsakter (kravområder)

Detaljer

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato: 21.03.2011 Innholdsfortegnelse 1 Innledning...3 2 Generell

Detaljer

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74

Byrådssak 271/10. Dato: 4. mai 2010. Byrådet. E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner BBY-714-200513584-74 Dato: 4. mai 2010 Byrådssak 271/10 Byrådet E 39 Bergen - Os. Plassering av bomstasjoner NIHO BBY-714-200513584-74 Hva saken gjelder: I Nasjonal transportplan (2010-2019) er det gitt klarsignal for å bygge

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: Q33 Arkivsaksnr: 2016/8252-3 Saksbehandler: Klas Kolden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Bompengeprosjekter i Nord- og Sør-Trøndelag - omlegging av takst- og

Detaljer

Bompengeinnkreving i 2017

Bompengeinnkreving i 2017 Bompengeinnkreving i 2017 18.01.2019 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 1.1 Endringer i rammebetingelser... 2 1.1.1 Innføring av nye takstgrupper... 2 1.1.2 Avvikling av innkreving av tilleggsavgift...

Detaljer

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes.

Oppdraget som her beskrives er tre (3) deler forventet tidsbruk fremkommer i parentes. Bilag 1 Kundens beskrivelse av Oppdraget Kundens krav til Oppdraget beskrives her. Dette gir grunnlag for hva som skal leveres fra Konsulenten til slutt, og har også betydning for hva som regnes som mangler

Detaljer

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon

Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon Bilag 1 Kundens kravspesifikasjon I bilaget skal Kunden spesifisere utstyr, programvare og/eller andre ytelser ( leveransen ) som skal anskaffes etter avtalen. Kunden skal på bakgrunn av sine formål og

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse

Konkurransegrunnlag. Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke ref 13/ Kontrakt. Del C Godtgjørelse Konkurransegrunnlag Rutetransport Hurtigbåt Ryfylke 2015 ref 13/10117 Kontrakt Del C Godtgjørelse Vedlegg 1: Prisskjema INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KONTRAKTSPRINSIPPER FOR GODTGJØRELSE... 3 1. TILBUDSGRUNNLAG...

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn

DEN NORSKE KYRKJA Sauherad og Nes sokn KONTRAKTSVILKÅR 1 Formål og anvendelse Prosjektet gjennomføres på grunnlag av arbeidsprogram og kostnadskalkyle som fremgår av kontrakten eller annet avtaledokument. Kontraktsvilkårene har til formål å

Detaljer

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017

Anbudsinnbydelse. Tilrettelagt skoleskyss. Skoleåret 2016/2017 Anbudsinnbydelse Tilrettelagt skoleskyss Skoleåret 2016/2017 Bodø 14.06.2016 Innhold Innledning... 1 Kvalifikasjonskriterier... 2 Valg av tilbyder... 3 Oppdrag... 3 Oppgjør og statistikk... 3 Reguleringsklausul...

Detaljer

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår

Bilag 1 Omforent spesifikasjon av SaaS-tjenestene med forutsetninger og vilkår UNDER FØLGER BILAG TIL AVTALEN. ALL UTFYLLING GJØRES I VEDLEGG 7 OG 8 OG FLYTTES INN I FRA VALGTE LEVERANDØRS TILBUD TIL KORREKT BILAG I AVTALEN FØR SIGNERING. SaaS-avtale Bilag 1 Omforenet spesifikasjon

Detaljer

Statens vegvesen. Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR NAMDAL BOMPENGBELSKAP

Statens vegvesen. Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / OMLEGGING AV TAKST OG RABATTSTRUKTUR NAMDAL BOMPENGBELSKAP W/smz Statens vegvesen Likelydende brev se vedlagt Iiste Behandlende enhet: Region midt Saksbehandler/telefonz Knut Erik Bjerkan / 71274210 Vår referanse: 16/28476-83 Deres referanse: Vår dato: 22.03.201

Detaljer

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor

Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor Regler om straksoverføringer Fastsatt 03.05.2012 av Bransjestyre betalingsformidling og infrastruktur i FNO Servicekontor 1 Reglenes omfang og virkeområde Reglene gjelder for kreditoverføringer i norske

Detaljer