Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner"

Transkript

1 Byrådssak 1326 /14 Høring - forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner NIHO ESARK Hva saken gjelder: Samferdselsdepartementet har ved brev datert 13. juni 2014 sendt på høring «Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner», med frist for uttale 4. september Forslaget til ny forskrift regulerer bestemmelsen i vegtrafikkloven 13 tredje ledd, som trådte i kraft 1. januar Etter at Stortinget vedtok å endre 13 i vegtrafikkloven, har Samferdselsdepartementet arbeidet med en forskrift som fastsetter at kjøretøyer med tillatt totalvekt over 3500 kg, skal være utstyrt med elektronisk betalingsbrikke. Forskriften gjelder motorvogner som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte benyttes i næringsvirksomhet. Påbudet om elektronisk brikke foreslås å gjelde for all kjøring på det offentlige vegnettet i Norge, men gjelder ikke kjøretøyer som benyttes til personlig bruk eller kjøretøyer som normalt ikke bruker det offentlige vegnettet, som for eksempel traktorer, motorredskaper og militære stridskjøretøyer. Formålet med å innføre en ordning med pålagt elektronisk brikke er dels å effektivisere bompengeselskapenes bompengeinnkreving og dels å bidra til at bompengeinntekter kan økes som følge av at flere trafikanter gjør opp for seg. For at kjøretøyer fra utlandet skal få tilgang til betalingsordningen med elektronisk brikke, planlegger Vegdirektoratet et system med distribusjon av brikker på de viktigste grenseovergangene. Som en del av dette arbeidet, vurderes det om betaling via elektronisk brikke kan kobles mot et kredittkort. Det framgår ikke av høringsnotatet om ordningen med distribusjon av brikker også skal omfatte bilferjer fra utlandet. Forskriften medfører at både eier, leasingtaker og fører av biler som er omfattet av påbudet, kan ilegges overtredelsesgebyr dersom påbudet om elektronisk bikke ikke følges. Det vil bli gjennomført kontroller for å undersøke om det er montert elektronisk brikke i frontruten, om kjøretøyet har gyldig avtale og om brikken gjelder for det aktuelle kjøretøyet. Departementet foreslår et overtredelsesgebyr på 8000 kroner for hver overtredelse av påbudet. Dersom påbudet brytes gjentatte ganger, kan det ilegges dobbelt gebyr. I forbindelse med kontroll av ordningen, foreslår departementet endring i forskrift nr 1310 om delegering av kontrollmyndighet. Forslag til endringer i denne forskriften og forslag til ny forskrift om bruk av elektronisk betalingsbrikke, er gjengitt under punktet «Saksutredning» i denne byrådssaken. Høringsnotatet omtaler grundig bakgrunnen for den nye forskriften, og høringsnotatet følger som vedlegg til byrådssaken. Byrådens forslag til høringsuttale: Bergen kommune stiller seg positiv til Samferdselsdepartementets forslag til «Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner». Bergen kommune har siden 1986 hatt bomring rundt Sentrum, og i perioden skal det i regi av Bergensprogrammet investeres for 12,7 milliarder kroner i samferdselsprosjekter. Mesteparten av investeringene er bompenger som kreves inn ved 14 bomstasjoner, som alle har elektronisk brikke som betalingssystem. Bergen kommune mener det er viktig at betalingssystemet fungerer enkelt og rettferdig, samtidig som kostnadene med å kreve inn bompenger holdes på lavest mulig nivå. 1

2 Som ledd i arbeidet med effektivisering av betalingssystemet, ble det i 2004 innført elektronisk betalingsbrikke (Autopass) i Bergen. Erfaringer med Autopass viser imidlertid relativt høye kostnader for innkreving av bompenger fra kjøretøyer som ikke har brikke, særlig for utenlandske kjøretøyer er innkrevingen både tidkrevende og kostbar. Det er derfor positivt at forskriften som nå foreslås, vil bidra til at Autopass blir mer effektiv, samtidig som det blir enklere for berørte trafikantgrupper å betale bompenger på en korrekt og hensiktsmessig måte. Nytten antas å være todelt ved at inntektene vil øke, samtidig som driftskostnadene blir redusert. Utenlandske kjøretøyer har etter gjeldende kabotasjeregler anledning til å ta inntil tre oppdrag pr innreise til Norge, med varighet på totalt sju dager. Den siste tiden har det i media vært flere oppslag om utenlandske kjøretøyer som unnlater å betale bompenger ved oppdrag i Norge, og at dette har vært konkurransevridende til de utenlandske kjøretøyenes fordel. Det er derfor sannsynlig at den nye forskriften vil bidra til mer rettferdig konkurranse mellom innenlandske og utenlandske transportører. I høringsnotatet blir det grundig drøftet hvor stort overtredelsesgebyret bør være, og det blir blant annet vist til utenlandske transportørers bompengekostnader ved grensepassering ved Svinesund. Departementet legger til grunn at den utenlandske næringstransporten trolig har bompengekostnader fra 500 kroner og oppover per innreise til Norge. Bergen kommune vil påpeke at kjøretøyer som trafikkerer Kyststamvegen, mest sannsynlig vil ha betydelig høyere bompengekostnader enn dette. Selv om størstedelen av utenlandske kjøretøyer kommer inn til Norge via Svinesund, bør det ved fastsettelse av overtredelsesgebyret foretas en bredere vurdering av om høringsnotatet reflekterer et korrekt bompengenivå som grunnlag for overtredelsesgebyret. Bompengeselskapene har de siste årene hatt et merkbart inntektstap av at ikke alle kjøretøyer har elektronisk brikke. Dette skyldes delvis kostbar og tidkrevende innkreving i ettertid, og delvis at bompenger for mange passeringer aldri blir betalt inn til bompengeselskapene. Selv om dette problemet vil bli mindre etter at den nye forskriften er innført, vil det trolig fortsatt være noen kjøretøyer som unnlater å følge påbudet om elektronisk betalingsbrikke. Når det gjennom kontroller avdekkes slike tilfeller, er det viktig at bompengeselskapene får dekket sitt inntektstap. Det videre arbeidet med forskriften må derfor legge vekt på å lage en gebyrordning som sikrer bompengeselskapenes økonomiske interesser, samtidig som kostnadene med kontrollordningen og gebyrenes preventive virkning tillegges vekt. Vedtakskompetanse: I medhold av byrådets fullmakter 7, bystyresak 294/13, avgir byrådet selv høringsuttalelser på vegne av Bergen kommune. Høringsuttalelser avgitt av byrådet sendes uten ugrunnet opphold bystyrets kontor til orientering. Denne saken anses ikke å være av prinsipiell karakter. Byråden for byutvikling, klima og miljø innstiller til byrådet å fatte følgende vedtak: 1. Bergen kommune avgir høringsuttalelse til «Forslag til forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner», slik det framgår av byrådens forslag til høringsuttale. 2. Melding om vedtak sendes bystyrets kontor Dato: 26. august 2014 Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Henning Warloe byråd for byutvikling, klima og miljø 2

3 Vedlegg: Brev datert 13. juni 2014 fra Samferdselsdepartementet Høringsnotat 3

4 Saksutredning Forslag til forskrifter Forskrift om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner Hjemmel: Fastsatt ved kongelig resolusjon dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr.4 om vegtrafikk 13, 31 og 31a. Fremmet av Samferdselsdepartementet. 1 Krav til bruk av elektronisk betalingsenhet Motorvogner med tillatt totalvekt over kg som er registrert på foretak, stat, fylkeskommune eller kommune, eller som på annen måte benyttes i næringsvirksomhet, skal ved all kjøring på offentlig veg være utstyrt med elektronisk betalingsenhet. Påbudet etter første ledd gjelder ikke traktorer og motorredskaper. Tilsvarende gjelder påbudet ikke kjøretøy som er tilknyttet NATO militære hovedkvarter, utenlandske NATOstyrker og styrker som er med i Partnerskap for fred, og påbudet gjelder heller ikke militære stridskjøretøy, selvdrevne artillerisystemer og lignende kjøretøy som er eid av forsvaret. 2 Krav til betalingsenhet og avtale Med betalingsenhet etter 1 menes en godkjent innretning i norske trafikantbetalingssystemer, som avleses når motorvognen passerer en bomstasjon eller et annet betalingssnitt på veg. Betalingsenheten skal være godkjent for bruk i hele Norge og være tilknyttet norsk eller utenlandsk utsteder av betalingsenheten ved gyldig avtale. Avtalen og betalingsenheten skal være knyttet til den enkelte motorvogn, og motorvognen skal være knyttet til en gyldig avtale. Norske utstedere av betalingsenheter kan fastsette generelle betingelser i avtalevilkårene om avtaleforholdet, avtaleperiode, endring av avtalen og oppsigelse og bestemmelser om brukerens ansvar knyttet til bruken av betalingsenheten, betaling av depositum for betalingsenheten og betalingsvilkår. 3 Ansvar Eier av motorvognen etter 1 er ansvarlig for at motorvognen er utstyrt med elektronisk betalingsenhet med gyldig avtale. Dersom fører av motorvognen ikke er den samme som registrert som eier, er føreren solidarisk ansvarlig. Ved leasing regnes leasingtaker som eieren av motorvognen 4 Montering Betalingsenheten skal være montert godt synlig i frontruten på motorvognen og være plassert i samsvar med monteringsinstruksen som følger med betalingsenheten. 5 Overtredelsesgebyr Politiet, tollvesenet og Statens vegvesens regionvegkontorer kan ilegge overtredelsesgebyr på kr for følgende overtredelser: a) unnlatt bruk av lesbar elektronisk betalingsenhet med en tilhørende gyldig avtale tilknyttet motorvognen b) bruk av betalingsenhet med avtale tilknyttet feil takstgruppe Ved gjentakelse kan det ilegges dobbelt overtredelsesgebyr. Overtredelsesgebyret kan ilegges eieren, føreren eller leasingtaker etter ansvaret i 3. Bestemmelsene i forskrift 17. september 1993 nr. 855 om gebyr for visse overtredelser av vegtrafikkloven 3, 5, 6, 7, 8 og 9 gjelder så langt de passer. For gebyrer som ilegges av tollvesenet, utfører tollvesenet myndigheten og oppgavene lagt til politiet og Statens vegvesens regionvegkontor etter disse bestemmelsene. Overtredelsesgebyr ilegges ikke dersom overtredelsen fremstår som særlig graverende 4

5 eller av andre særlige grunner bør følges opp ved vanlig straffeprosessuell forfølgning etter vegtrafikkloven 31 første ledd. Forskrift om endring av forskrift nr om delegering av kontrollmyndighet og myndighet til å gi påbud vedrørende visse regler i vegtrafikkloven med forskrifter. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet dd.mm.åååå med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 10 annet ledd. I forskrift nr om delegering av kontrollmyndighet og myndighet til å gi påbud vedrørende visse regler i vegtrafikkloven med forskrifter gjøres følgende endringer: Samferdselsdepartementet delegerer med dette myndighet til Tollvesenet til å foreta kontroll av og gi påbud vedrørende kjøretøy med tillatt totalvekt over kg hva angår overholdelse av forskrift 25. januar 1990 nr. 92 om bruk av kjøretøy 1-4 nr. 1 bokstav a annet ledd og nr. 2 og overholdelse av påbud etter forskrift dd.mm.åååå om krav til bruk av elektronisk betalingsenhet i motorvogner. Delegeringen begrenses til å gjelde reglene om krav til mønsterdybde i dekk, krav tilvinterdekk, plikten til å medbringe kjettinger og plikten til å utstyre motorvognen med elektronisk betalingsenhet med gyldig avtale. Tollvesenet delegeres også myndighet til å nedlegge bruksforbud etter lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven) 36 nr. 1, bokstavene c og d, ved overtredelse av bestemmelsene om krav til mønsterdybde i dekk, krav til vinterdekk og plikten til å medbringe kjettinger. Tollvesenets vedtak etter disse delegeringene kan påklages til Vegdirektoratet. 5

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010

Høringsnotat. Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 2.7.2010 Høringsnotat Utkast til forskrift til vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 7a (vegprising) Innhold 0 Forslagets hovedinnhold... 2 1 Bakgrunn... 2 2 Forholdet til EØS-regelverket... 2 3 Merknader til forskriftsutkastet...

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Statens vegvesen. Høring - Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy - bruk av utenlandske kjøretøy ved re-registrering (bruktimport)

Statens vegvesen. Høring - Endringer i forskrift om bruk av kjøretøy - bruk av utenlandske kjøretøy ved re-registrering (bruktimport) Statens vegvesen Likelydende brev Se vedlagt liste Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Magnus Kristian Mo - 22073878 2011/189674-001 20.12.2011

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning

Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning Byrådssak /15 Tidsdifferensierte bompengetakster - forslag om endringer i dagens bompengeordning NIHO ESARK-7112-201430737-9 Hva saken gjelder: På bakgrunn av bystyrets vedtak den 17. september 2014, legger

Detaljer

Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter

Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter Byrådssak 1098 /15 Dispensasjon fra Bergen kommunes regler for arbeidsoppdrag til arbeidsmarkedsbedrifter INKV ESARK-8200-201508066-2 Hva saken gjelder: Byrådet vedtok i sak 1313/09, den 30.09.09, regler

Detaljer

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet

Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Statens vegvesen Notat Saksbehandler/innvalgsnummer: Pål Rosland - 22073488 Vår dato: 17.08.2011 Forslag til endringer av dagens piggdekkpolitikk i lys av bedre luftkvalitet Klima- og forurensningsdirektoratet

Detaljer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer

Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Saksnr. 13/ 5262 18.12.2014 Høringsnotat - Omlegging av årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer Innhold 1 Innledning - bakgrunn... 5 2 Gjeldende regelverk... 6 2.1 Årsavgift... 6 2.2 Vektårsavgift...

Detaljer

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS

NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS 33333333333 SELSKAPSKONTROLL AV NORD JÆREN BOMPENGESELSKAP AS STAVANGER, SANDNES, SOLA, RANDABERG, KLEPP KOMMUNER OG ROGALAND FYLKESKOMMUNE OKTOBER 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak:

Bystyret behandlet den 26. mai 2008 sak om innfartsparkering, sak 94-08, og fattet følgende vedtak: Byrådssak 431/14 Høring - strategi for innfartsparkering NIHO ESARK-03-201400030-365 Hva saken gjelder: Hordaland fylkeskommune har ved epost 21. november 2014 sendt på høring rapporten «Strategi for innfartsparkering

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune.

Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. Byrådssak 91/15 Forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt boligsoneparkering i Bergen kommune. ANLS ESARK-6241-201218362-21 Hva saken gjelder: Saken gjelder forslag til ny lokal forskrift om avgiftsbelagt

Detaljer

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012

Anbefaling om regionale bompengeselskaper. Rapport 10. desember 2012 Anbefaling om regionale bompengeselskaper Rapport 10. desember 2012 1 Konklusjon og anbefaling... 3 1. Innledning... 4 2. Hvorfor endre struktur... 5 2.1 Administrasjons- og driftskostnader... 5 2.2 Finanskostnader...

Detaljer

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 310 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 93 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven mv.

Detaljer

Innst. S. nr. 149. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:28 (2007-2008)

Innst. S. nr. 149. (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. Dokument nr. 8:28 (2007-2008) Innst. S. nr. 149 (2007-2008) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Dokument nr. 8:28 (2007-2008) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om representantforslag

Detaljer

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder

Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder 48/2013 RAPPORT Lokal luftkvalitet Tiltaksveileder Forord Tiltaksveilederen er utarbeidet av Miljødirektoratet i samarbeid med Vegdirektoratet, Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og kommuner på bakgrunn

Detaljer

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser

Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser Trafikkskilt Del 1 Fellesbestemmelser NORMALER Håndbok 050 Vegdirektoratet Trafikksikkerhetsseksjonen 2009 Trafikkskilt Tekniske bestemmelser og retningslinjer for anvendelse og utforming (skiltnormal)

Detaljer

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr

Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak om overtredelsesgebyr Protector Forsikring ASA Postboks 1351 Vika 0113 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 12/00060-8/MHN 24. mai 2012 Endelig kontrollrapport for Protector Forsikring ASA - Vedtak

Detaljer

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015

Arbeids- og sosialdepartementet 10. september 2015 Høring om endringer i forskrift om HMS-kort for byggeog anleggsplasser, forskrift om offentlig godkjenning av renholdsvirksomheter og forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser

Detaljer

DI Utlendingsdirektoratet

DI Utlendingsdirektoratet DI Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdepartementet Arbeidsmarkedsavdelingen Postboks 8019 Dep 0030 OSLO ARBEIDS- OG INKLUDERINGSDEPARTEM MOTTATT 29 APR 2009 Deres ref: : 200900199 Vår ref:

Detaljer

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Flere av bestemmelsene om visum som har vært regulert i utlendingsforskriften

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 024 Arkivsaksnr.: 08/1666 FORSLAG TIL ENDRINGER I KOMMUNELOVEN - HØRINGSNOTAT HØRINGSUTTALELSE Rådmannens innstilling: 1. Herøy formannskap

Detaljer

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011

Rapport. Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen. Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Rapport Konstantin Frizen Bård Norheim 24 / 2011 Alternativ finansiering av kollektivtransporten i Kristiansandsregionen Innhold Sammendrag... 3 1. Bakgrunn og formål... 11 2. Det formelle grunnlaget

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201435113-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-45 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 9. mars 2015

Detaljer

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat.

Forslagene er nærmere forklart og begrunnet i vedlagte høringsnotat. Høringsinstansene Deres ref Vår ref Dato 15/280-28.01.2015 Høring - forslag til endringer i forskrift om Lånekassens adgang til innhenting av opplysninger Kunnskapsdepartementet sender på høring forslag

Detaljer

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159

Byrådssak 1020 /15. Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag ESARK-03-201300286-159 Byrådssak 1020 /15 Høringsuttalelse til forslag til læreplan i arbeidslivsfag LIGA ESARK-03-201300286-159 Hva saken gjelder: Utdanningsdirektoratet sendte den 27.10.2014 forslag til endringer i introduksjonsloven

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014

Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for samferdsel 8.10.2014 Møtested: Eidsvoll kommune, Rådhusgata 1, 2080 Eidsvoll Møterom: Kommunestyresalen Møtedato 08.10.2014 Tid 14:00 Program for hovedutvalg

Detaljer

Gjesdal Bompengeselskap AS

Gjesdal Bompengeselskap AS Selskapskontroll Rapport Gjesdal Bompengeselskap AS September 2009 Gjesdal, Forsand og Rogaland fylkeskommune www.rogaland-revisjon.no Gjesdal Bompengeselskap AS - 1 - Gjesdal, Forsand og Rogaland FK Innhold

Detaljer

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon

Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon Finansdepartementet Statsregnskapet 2000 Antegnelser med svar og forslag til desisjon (Antegnelsene utferdiget 6. september og svar avgitt 28. september 2001) Til observasjon 1 Likningen av likningskontorenes

Detaljer