Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV."

Transkript

1 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IMO-13/ / Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / Stavanger formannskap (AU) / Stavanger formannskap / HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV. Forslag til vedtak: 1. Stavanger kommune støtter forslag til alle nye skilt som er med i høringsbrevet. 2. Stavanger kommune har i dag skiltmyndighet for alle vegtyper i kommunen unntatt E39. Vi ønsker å beholde denne myndigheten for å ivareta nødvendig samordning av areal- og transportplanlegging. 3. Skiltforskriften bør inneholde bestemmelse om at bykommuner med god trafikkteknisk kompetanse kan få delegert myndighet for fylkesveger, kommunale veger og private veger. 4. Stavanger kommune støtter forslag til innføring av sanksjoner ved brudd på pålegg som gis ved arbeid på og ved veg. Sammendrag Skiltforskriften gir regler om trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og skiltmyndighet. Vegdirektoratet foreslår endringer i skiltforskriften og har sendt forslaget på høring til Stavanger kommune. Høringen omfatter bl.a. forslag om nye opplysningsskilt for henholdsvis tungtrafikkfelt og automatisk trafikkontroll for strekningsmåling (streknings-atk), nytt serviceskilt for hurtiglading av motorvogn, samt vegvisningssymbol for godshavn. Forskriften 26 nr. 1 tredje ledd foreslås endret slik at det framgår at også fylkeskommunen har rett til å uttale seg før regionvegkontoret treffer vedtak om fartsgrenser. Det som berører Stavanger kommune mest er endring av skiltmyndighet etter 28 (trafikkregulerende skilt) som foreslås overført fra Stavanger kommune til Statens vegvesens regionvegkontor. Det foreslås videre en endring av 34 som omhandler sanksjoner i forbindelse med arbeidsvarsling, slik at muligheten for bruk av sanksjoner utvides noe. HØRING - FORSLAG TIL ENDRINGER I SKILTFORSKRIFTEN MV. 1

2 Bakgrunn for saken Skiltforskriften er gitt med hjemmel vegtrafikkloven 5. Formålet med forskriften er å ha et samlet regelverk om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking og trafikklyssignaler. Forskriften gir generelle rammebestemmelser. Den er bindende for de forskjellige vegmyndigheter over hele landet. Forskriftene bestemmer hvilket organ som har myndighet til å treffe vedtak og setter rammer for myndighetsutøvelsen. Statens vegvesen, Vegdirektoratet har den sendt på høring forslag til endringer i skiltforskriften. Høringen omfatter forslag om nye skilt, endring i regler for saksbehandling av fartsgrensesaker og endring av skiltmyndighet. Høringsfristen er satt til Stavanger kommune avgir uttalelse gjennom denne saken. Høringsbrevet følger saken som vedlegg 1. Stavanger kommune er sterkt berørt av endringene som foreslås i forhold til skiltmyndighet. Stavanger kommune har siden 1989 hatt egen lokal forskrift ang. skiltmyndighet. Forskriften gir Stavanger kommune skiltmyndighet for trafikkregulerende skilt på alle vegtyper i kommunen unntatt E39. Skiltmyndigheten er delegert til Kultur og byutvikling og forvaltes av Transportplanavdelingen. Fakta I høringsbrevet er det foreslått flere endringer i skiltforskriften. Det er foreslått følgende endringer i skilt og vegoppmerking: Nytt opplysningsskilt for tungtrafikkfelt For å ivareta framkommelighetsbehovet for næringstransport spesielt i byområder forslås innføring av nytt skilt 506 Tungtrafikkskilt. Skiltet kan benyttes til å reservere kjørefelt for tungtrafikk med angitt totalvekt. Nytt opplysningsskilt for automatisk trafikkontroll strekningsmåling Dagens skiltforskrift har skilt for trafikkontroll for punkt. For å ivareta sikkerheten på en strekning er det blitt aktuelt med å innføre trafikkontroll på strekninger. Det foreslås nytt skilt for dette formålet. Endring i ordlyden for skilt 308, forbudt for transport med farlig gods 2

3 I gjeldende skiltforskrift er det vist til forskrift 1. desember 2006 nr om transport av farlig gods på veg og jernbane. Forskriften det vises til er blitt erstattet av forskrift 1. april 2009 nr. 384 om landtransport av farlig gods. Av praktiske hensyn foreslås at skiltforskriften ikke henviser til konkret forskrift, men kun viser til enhver tid gjeldende forskrift om landtransport av farlig gods. Følgende ordlyd foreslås: Forbudet gjelder kjøretøy som medbringer farlig gods som er nevnt i den til enhver tid gjeldende forskrift om landtransport av farlig gods. Nytt serviceskilt for hurtiglading av motorvogn Det legges stadig bedre til rette for hurtiglading av motorvogn. Det etableres hurtigladepunkt med en ladeeffekt på 43 kw, noe som gjør at hurtiglading kan utføres på minutter. Hurtigladepunktene gjør det mulig å kjøre elektriske motorvogner over lengre avstander. Skiltet tar utgangspunkt i den utformingen som er valgt i Sverige. Nytt vegvisningssymbol for godshavn Det foreslås nytt vegvisningssymbol for godshavner. Ny skilt for rundkjøringsmarkering For å markere rundkjøringen bedre foreslås nytt markeringsskilt som skal plasseres i sentraløya. Dette for å tydeliggjøre kjøremønsteret gjennom rundkjøringen. Skiltet utformes som en «rundell». Andre endringer Skiltforskriften 26 inneholder regler om vedtaksmyndighet for fartsgrenser og mulighet for bestemte instanser til å uttale seg før fargrensevedtaket treffes. Fylkeskommune som vegeier er ikke høringspart i dagens forskrift. Det foreslås derfor å endre 26 slik at fylkeskommunen blir høringspart før det kan treffes vedtak om fartsgrenser. Overføring av myndighet for trafikkregulerende skilt ( 26) fra politiet til Statens vegvesens regionvegkontor. 3

4 I den tidligere skiltforskriften av 1980 hadde politiet skiltmyndighet for trafikkregulerende skilt i stort sett alle byer og tettsteder for alle vegtyper. Ved vedtak av sist endring i skiltforskrift i 2005 ble en stor del av politiets skiltmyndighet overført til Statens vegvesens regionvegkontor. Politiet fikk beholde myndighet i kommunene Oslo, Bergen, Trondheim, Kristiansand og Tromsø. For kommunene Stavanger, Drammen, Bærum og Steinskjær er det fastsatt særskilte ordninger. Disse kommunene ar hatt lokale forskrifter som gir kommunen utvidet skiltmyndighet. Vegdirektoratet foreslår nå å overføre skiltmyndighet fra politiet til regionvegkontorene i de gjenværende kommunene. Hensikten med denne endringen er å forenkle myndighetsreglene ved at færre instanser har en slik myndighet og politiet kan få frigjort ressurser til andre viktige samfunnsoppgaver. Politiet vil fremdeles ha adgang til regulere trafikken under spesielle forhold, jfr. vegtrafikkloven 9. I gjeldende forskrift er det en bestemmelse som åpner for at vedtaksmyndighet for kommunal veg kan delegeres helt eller delvis til kommune med god trafikkteknisk kompetanse. Denne bestemmelsen foreslås endret slik regionvegkontoret kan delegere skiltmyndighet for kommunal veg helt eller delvis til kommune eller politiet med god trafikkteknisk kompetanse. Arbeidsvarsling - sanksjoner Bestemmelsen om sanksjoner foreslås endret slik at skiltmyndigheten kan iverksette sanksjoner ved pålegg som ikke blir fulgt opp av entreprenører i forbindelse med arbeid på og ved veg. Vurdering Behov for skilting endrer seg over tid etter samfunnsutviklingen. Regelverket må oppdateres og tilpasses ettersom nye behov oppstår. Forslag til nye skilt gir nye muligheter til å regulere trafikken som er mer tilpasset dagens trafikkforhold. Stavanger kommune har siden 1990 hatt delegert skiltmyndighet. Dette ble gjort som en del av frikommuneforsøket. I forsøket inngikk bl.a. oppgavefordeling innenfor vei og trafikk. Formålet med forsøket var å overføre en del av statlige oppgaver til kommunen slik at kommunen fikk større grad av selvstyret. Ansvaret for veg og trafikk er fordelt ulike myndigheter. Kommunen ønsket et klarere og enklere forvaltnings- og saksbehandlingsregime, ved å overta vedtaksmyndighet fra Statens vegvesen og politiet, men likevel slik at disse myndighetene kunne være høringsinstanser i den kommunale saksbehandlingen. Bakgrunnen for forsøket var at kommunen ville prøve ut en ordning med helhetlig forvaltning av kommunalt og fylkeskommunalt vei- og gatenett. Frikommuneforsøket har resultert i at Stavanger kommunen har hatt skiltmyndighet etter vegtrafikkloven og skiltforskriftene vedrørende fartsgrense, skilt innenfor kommunegrenser for alle vegtyper unntatt stamvegen E39. Statens vegvesen har skiltmyndighet for Kyststamveien E39. Politiet er obligatorisk høringsinstans i saker som gjelder trafikkregulerende skilt. Delegeringen har ført til at skiltplanleggingen er blitt en integrert og naturlig del av en samordnet areal og transportplanlegging. På den måten kan en utøve en bytilpasset transportpolitikk innenfor rammene av gjeldende lovverk. Videre har en effektivisert saksbehandlingsrutiner og tydeliggjort ansvarsplasseringen. Faglig sett har kommunal skiltmyndighet resultert i større grad av samordning mellom planleggingen etter plan- og bygningsloven og skiltplanleggingen. Skiltbruksvurderingen kommer tidligere inn i planprosessen, noe som er gunstig. I arealplanleggingen forsøker en å ivareta mer helhetlige hensyn enn skiltforskriftene og normalene isolert tar opp. For å forenkle høringsrutiner, er det blitt opprettet eget høringsorgan for bl.a. skiltsaker. Det er lagt opp til en stor grad av direkte høring, dvs. at saken tas opp til diskusjon/høring i en faggruppe 4

5 (Samarbeidsgruppe for trafikksikkerhet) med representanter fra politiet, Statens vegvesen og kommunen. Høringen skjer derfor i et faglig sterkt forum, og fører til større grad av avklaring og enighet enn en ellers får. Det er sjelden dissens om sakene i dette organet. Det er svært sjelden kommunen fatter vedtak som ikke er i tråd med Statens vegvesens og politiets uttalelse. Stavanger kommune har i mange år deltatt aktivt i den overordnede transportplanleggingen. Kommunen har nødvendig kompetanse og kapasitet på skiltplanleggingen. Det er etablert velutviklede samarbeidsrutiner og fora med involverte organer. Det er etablert god rutiner og prosedyrer for forvaltning av skiltmyndigheten. Ifølge høringsbrevet er hovedgrunnen til endringer knyttet til skiltmyndigheten forenkling av myndighetsreglene og frigjøring av ressurser hos politiet. Den særskilte skilmyndighetsordningen som har eksistert i Stavanger kommune i flere tiår har vært enkel og oversiktlig. Ordningen har heller ikke beslaglagt politiets ressurser. Utøvelsen av skiltmyndigheten i regi av kommunen har skjedd fagmessig og innenfor rammene i gjeldende lovverk. Det har vært liten uenighet med tidligere myndighetsutøvere. Vi mener derfor større kommuner/byer som har fagkompetanse og kapasitet, bør har skiltmyndighet for alle veger i kommunen unntatt stamveger. Rådmannen ønsker at nåværende ordning for skiltmyndighet i Stavanger fortsetter. Konklusjon 1. Stavanger kommune støtter forslag til alle nye skilt som er med i høringsbrevet. 2. Stavanger kommune har i dag skiltmyndighet for alle vegtyper i kommunen unntatt E39. Vi ønsker å beholde denne myndigheten for å ivareta nødvendig samordning av areal- og transportplanlegging. 3. Skiltforskriften bør inneholde bestemmelse om at bykommuner med god trafikkteknisk kompetanse kan få delegert myndighet for fylkesveger, kommunale veger og private veger. 4. Stavanger kommune støtter forslag til innføring av sanksjoner ved brudd på pålegg som gis ved arbeid på og ved veg. Inger Østensjø rådmann Gunn Jorunn Aasland direktør Hildegunn Hausken transportplansjef Saksbehandler: Iqbal Mohammad Vedlegg: Høringsbrev fra Vegdirektoratet datert

6 Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur. 6