Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B)"

Transkript

1 Veiledning for jernbaneforetak som skal søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge (veiledning om sikkerhetssertifikat del B) Utgivelsesdato:

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning Generell informasjon Om søknadsprosessen Klagerett Rettslige krav Krav om og til sikkerhetssertifikat del B Krav om forsikring Krav om fornying, utvidelse og tilbakekall av sikkerhetssertifikat Om forholdet mellom sikkerhetssertifikat del A og del B Nasjonale sikkerhetsregler og TSI-er Om tillatelse til å ta i bruk rullende materiell Dokumentasjon som må fremlegges for å dokumentere at kravet i jernbaneforskriften 6 2 første ledd bokstav b er oppfylt Samsvar med nettspesifikke regler Nettverksspesifikk kompetanse for personell Nettverksspesifikk håndtering av rullende materiell Samsvar med TSI-er eller deler av TSI-er Dokumentasjon på krav om forsikring...10 Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 2 av 10

3 1 Innledning I henhold til forskrift 10. desember 2010 nr om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) 6-1 annet ledd må jernbaneforetak med lisens fra annen EØSstat eller Sveits og sikkerhetssertifikat i henhold til 6-2 bokstav a, ha sikkerhetssertifikat i henhold til 6-2 bokstav b og oppfylle kravet til forsikring i 6-3. Veiledningen er ment å gi jernbaneforetak veiledning om søknadsprosessen og de krav som stilles for å kunne få sikkerhetssertifikat del B i Norge. Veiledningen er å finne på tilsynets hjemmeside 2 Generell informasjon Jernbaneforetak som har lisens og sikkerhetssertifikat del A i Norge eller en annen EØS-stat eller Sveits kan søke om sikkerhetssertifikat del B i Norge. Skriftlig eller elektronisk søknad skal sendes til: Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass NO-0130 Oslo eller til: Statens jernbanetilsyn er National Safety Authority i Norge iht. EU-lovgivning. For eventuelle spørsmål om denne veiledningen, om prosessen eller kravene som stilles for sikkerhetssertifikat del B, kan tilsynet kontaktes på ovennevnte adresse eller også: Telefonnummer: Kontaktpersoner: Senioringeniør Charlotte Grøntved ( ) eller juridisk rådgiver Harald Hilton ( ). Denne veiledningen, lover og forskrifter mv. er tilgjengelig på tilsynets hjemmeside: Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 3 av 10

4 3 Om søknadsprosessen Søknad om sikkerhetssertifikat del B bør sendes på fastlagt søknadsskjema tilgjengelig på tilsynets hjemmeside: Ved å bruke skjemaet settes tilsynet i stand til å kunne behandle saken innen de angitte tidsfrister nedenfor. Dersom virksomheten ikke bruker skjemaet må søkeren allikevel oversende de nødvendige opplysninger om foretaket som fremgår av søknadsskjemaets side 1-3. Søknaden kan være utformet på norsk, svensk, dansk eller engelsk. Tilsynet kan kreve at søknaden skal være utformet på norsk, jf. jernbaneforskriften 6-4, men vil normalt ikke kreve dette. I henhold til lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven) vil tilsynet forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Søknaden om sikkerhetssertifikat del B avgjøres omgående og senest fire måneder etter at Statens jernbanetilsyn har mottatt alle de nødvendige opplysninger og eventuelle tilleggsopplysninger som kreves. Dersom søkeren anmodes om å fremlegge tilleggsopplysninger, skal disse fremlegges umiddelbart. I behandlingen av saken vil tilsynet vurdere søknaden opp mot vilkårene for å få sikkerhetssertifikat og de krav som er fastsatt. Søkeren skal gjennom søknaden sannsynliggjøre for tilsynet at kravene er oppfylt, eller vil være oppfylt ved oppstart av virksomheten i Norge. Tilsynet vil kunne be om tilleggsopplysninger på enkelte områder ved mangler, eller dersom det er nødvendig ta stikkprøver i form av intervjuer eller verifiseringer (revisjoner) for å kontrollere at kravene faktisk er ivaretatt og implementert i virksomheten. Statens jernbanetilsyn tar ikke honorar for å behandle søknader om sikkerhetssertifikat. 3.1 Klagerett Vedtak om sikkerhetssertifikat er et enkeltvedtak etter forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b. I henhold til reglene i forvaltningsloven 28 flg. kan vedtaket påklages. Klagefristen er tre uker fra mottakelse av vedtaket og klagen skal sendes til Statens jernbanetilsyn. Dersom tilsynet opprettholder vedtaket blir klagen sendt videre til Samferdselsdepartementet for endelig avgjørelse. 4 Rettslige krav 4.1 Krav om og til sikkerhetssertifikat del B I henhold til kravene i kreves det at et jernbaneforetak må ha lisens og sikkerhetssertifikat del A i én EØS-stat eller Norge eller Sveits, samt ha sikkerhetssertifikat del B i hvert av landene foretaket skal trafikkere. Kravene til lisens og sikkerhetssertifikat del A følger av lisensforskriften 4-1 og 5-1 jf. 5-2 første ledd bokstav a. Statens jernbanetilsyn gir lisens til jernbaneforetak som er etablert i Norge og som oppfyller kravene til vandel, økonomisk evne og faglig dyktighet, samt forsikring/garanti som beskrevet i lisensforskriften 4-3 til 4-6. Gjennom å gi sikkerhetssertifikat del A iht. lisensforskriften 5-1 jf. 5-2 første ledd bokstav a bekrefter tilsynet godtakelsen av jernbaneforetakets sikkerhetsstyringssystem. Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 4 av 10

5 I henhold til forskrift om jernbanevirksomhet mv. på det nasjonale jernbanenettet (jernbaneforskriften) 6-1 annet ledd må jernbaneforetak med lisens i Norge eller fra annen EØS-stat eller Sveits og sikkerhetssertifikat i henhold til 6-2 bokstav a, ha sikkerhetssertifikat i henhold til 6-2 bokstav b (kalt sikkerhetssertifikat del B) og oppfylle kravet til forsikring i 6-3. Det følger av lisensforskriften 6-2 første ledd bokstav b at virksomheten må kunne oppfylle spesifikke nasjonale krav som er satt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av nettet. Videre fremgår det av lisensforskriften 6-2 tredje ledd at: For å dokumentere at kravet i bokstav b er oppfylt må jernbaneforetak fremlegge følgende dokumentasjon: a) beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten, herunder bestemmelser for personell og rullende materiell, b) beskrivelse av de forskjellige kategoriene av personell hos foretaket eller hos underleverandøren, og hvordan disse oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og dokumentasjon som viser at personell er behørig autorisert eller sertifisert, c) beskrivelse av de forskjellige typene rullende materiell som skal brukes i virksomheten, herunder dokumentasjon som viser at materiellet oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og eventuelt er godkjent eller tillatt tatt i bruk. I henhold til vilkårene angitt ovenfor må virksomheten vise hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten. Dette innebærer at virksomheten må vise at virksomheten har benyttet sine generiske prosesser og prosedyrer for å tilpasse virksomheten til et nytt land/jernbanenett. Spesielt hvordan jernbaneforetaket har identifisert spesifikk informasjon om jernbanenettet, og videre hvordan de har utviklet prosesser og prosedyrer for å håndtere de relevante risikoene. Det gjøres rede for mer om forholdet mellom sikkerhetssertifikat del A og del B i punkt 4.4 under. Det følger også av vilkårene at virksomheten må oppfylle de kravene som Norge har fastsatt med henblikk på risikohåndtering og sikker bruk av nettet. Disse reglene omfatter nasjonale sikkerhetsregler og eventuelt krav fra TSI-er (tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne) som er tatt inn i norsk regelverk. For mer om dette, se punkt 4.5. Sikkerhetssertifikat del B vil bli gitt for deler av eller hele det nasjonale jernbanenettet i Norge, avhengig av hva det er søkt om og hva som er dokumentert. 4.2 Krav om forsikring Virksomheter med lisens utstedt i annen EØS-stat eller Sveits må også oppfylle kravene til forsikring i jernbaneforskriften 6-3. Av kravet fremgår det at virksomheten må ha forsikring eller ha garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykke, særlig når det gjelder passasjerer, bagasje, frakt, post og tredjemann. Forsikringen/garantien må til enhver tid som minimum ha en dekning på 4500 G (folketrygdens grunnbeløp) per skadetilfelle. Grunnbeløpet justeres normalt 1. mai hvert år. Forsikrings-/garantibeløp Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 5 av 10

6 må eventuelt justeres tilsvarende. For jernbaneforetak etablert i Norge og med lisens i Norge, er kravet om forsikring allerede ivaretatt gjennom lisensen. 4.3 Krav om fornying, utvidelse og tilbakekall av sikkerhetssertifikat Et sikkerhetssertifikat gis maksimalt varighet på fem år fra vedtaksdato. I god tid før vedtaket går ut må foretaket søke om fornyelse av sertifikatet (jf. jernbaneforskriften 6-8). Jernbaneforetaket skal også underrette Statens jernbanetilsyn omgående om alle vesentlige endringer i forutsetningene som ble lagt til grunn for utstedelsen av sikkerhetssertifikatet. Foretaket skal i tillegg underrette Statens jernbanetilsyn hver gang det innføres en ny kategori personell eller nye typer rullende materiell. Statens jernbanetilsyn kan kreve at sikkerhetssertifikatet skal revideres ved vesentlige endringer i krav i eller i medhold av jernbaneloven. Sikkerhetssertifikatet skal ajourføres helt eller delvis ved alle vesentlige endringer av virksomhetens art eller omfang. Statens jernbanetilsyn vil tilbakekalle hele eller deler av sikkerhetssertifikatet dersom jernbaneforetaket ikke oppfyller kravene til sikkerhetssertifikatet. Tilsynet vil også tilbakekalle sertifikatet dersom det viser seg at virksomheten ikke har anvendt det i året etter utstedelsen (jf. jernbaneforskriften 6-9). Ved søknad om utvidelse av sikkerhetssertifikat skal kun relevant dokumentasjon fremlegges. Normalt vil en utvidelse av sikkerhetssertifikat dreie seg om nye strekninger. Virksomheten må fremlegge dokumentasjon som viser at virksomheten har benyttet sine generiske prosesser og prosedyrer for å tilpasse virksomheten til den utvidede trafikken. Spesielt hvordan jernbaneforetaket har identifisert spesifikk informasjon for den nye trafikken/nye strekninger (risikoanalyse), og videre hvordan de har utviklet prosesser og prosedyrer for å håndtere de relevante risikoene (for eksempel relevant informasjon om nye rutiner, endringer i opplæring av personell mv.). 4.4 Om forholdet mellom sikkerhetssertifikat del A og del B I sikkerhetssertifikat del A har virksomheten etablert sitt sikkerhetsstyringssystem i samsvar med kravene i forskrift 19. desember 2005 nr om krav til jernbanevirksomhet på det nasjonale jernbanenettet (sikkerhetsforskriften). For utenlandske foretak er sikkerhetsstyringssystemet sertifisert i en annen EØS-stat eller Sveits iht. nasjonal implementering av kravene i direktiv 2004/49/EF sikkerhetsdirektivet Artikkel 9 og Annex III (også jf. jernbaneforskriften 6-1 jf. 6-2 første ledd bokstav a). Når en virksomhet søker om del B i Norge vil tilsynet ikke sjekke at de generiske prosessene i sikkerhetsstyringssystemet er etablert. Det som kreves er derimot at virksomheten har benyttet sine generiske prosesser og prosedyrer for å tilpasse virksomheten til et nytt land/jernbanenett. Spesielt hvordan jernbaneforetaket har identifisert spesifikk informasjon om jernbanenettet, og videre hvordan de har utvikles prosesser og prosedyrer for å håndtere de relevante risikoene. Enkelte prosesser/krav i sikkerhetsstyringssystemet er normalt ikke relevant for del B. Disse er: Reglene om sikkerhetspolitikk (jf. sikkerhetsdirektivets Annex III nr. 2 bokstav a) Reglene om sikkerhetsmål (jf. Annex III nr. 2 bokstav b) Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 6 av 10

7 Reglene om interne revisjoner og ledelsens gjennomgang (jf. Annex III nr. 2 bokstav j) De andre områdene i sikkerhetsstyringssystemet (iht. sikkerhetsdirektivet) vil være relevante i forbindelse med en nettverkstilpasning. Disse er: Reglene om å kunne oppfylle TSI-er, regler, standarder osv. (jf. Annex III nr. 2 bokstav c) Reglene om risikovurdering (jf. Annex III nr. 2 bokstav d) Reglene om kompetanse (jf. Annex III nr. 2 bokstav e) Reglene om informasjonsflyt (jf. Annex III nr. 2 bokstav f) Reglene om dokumentasjon av sikkerhetsinformasjon (jf. Annex III nr. 2 bokstav g) Reglene om ulykkesgranskning og rapportering (jf. Annex III nr. 2 bokstav h) Reglene om beredskap (jf. Annex III nr. 2 bokstav i) De ovennevnte prosessene er relevante ved dokumenteringen av at man har etablert de prosesser og prosedyrer som er nødvendig for å kunne trafikkere et nytt jernbanenett. Det vil i hovedsak være resultatet av prosessene som er relevant å verifisere i en søknadsprosess, for eksempel beredskapsplaner for de aktuelle strekningene, risikoanalyse for de aktuelle strekningen og opplysninger om hvordan virksomheten håndterer informasjon mellom infrastrukturforvalter og foretaket m.m. 4.5 Nasjonale sikkerhetsregler og TSI er I henhold til kravene i sikkerhetsdirektivet Artikkel 8 har Statens jernbanetilsyn notifisert de sikkerhetsregler som gjelder i Norge. Enkelte TSI-er er også tatt inn i norsk regelverk. I forbindelse med en søknad om sikkerhetssertifikat del B må virksomheten sannsynliggjøre oppfyllelse av alle relevante krav i de notifiserte sikkerhetsreglene og i de TSI-er som er tatt inn i norsk regelverk, jf. kapittel 5 i denne veiledningen. Det skal kun fremlegges kortfattet dokumentasjon for de elementer som oppfyller TSI-er og andre krav fastsatt i samtrafikkforskriften og høyhastighetsforskriften. De notifiserte sikkerhetsreglene i Norge er per dags dato alle forskrifter som er tilgjengelige på tilsynets hjemmeside: 4.6 Om tillatelse til å ta i bruk rullende materiell I henhold til kravene i jernbaneforskriften 6-2 tredje ledd bokstav c, skal virksomheten blant annet legge frem dokumentasjon som viser at materiellet oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og eventuelt er godkjent eller tillatt tatt i bruk. For materiell som ikke innehar tillatelse til å bli tatt i bruk i Norge, må virksomheten søke om slik tillatelse i henhold til sikkerhetsforskriften Kravene til dokumentasjon i denne forbindelse fremgår av sikkerhetsforskriften 13-10, og En søknad om tillatelse til å ta i bruk rullende materiell vil bli behandlet som en egen sak i tilsynet. Da kun foretak som har sikkerhetssertifikat i Norge kan motta vedtak om tillatelse til å ta i bruk rullende materiell, vil tilsynet samkjøre sine interne prosesser slik at tillatelsen til å ta i bruk materiellet blir gitt i sammenheng med vedtaket om sikkerhetssertifikat. Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 7 av 10

8 Tekniske krav til rullende materiell fremgår av sikkerhetsforskriften kapittel 13 og For materiell som er omfattet av tekniske spesifikasjoner for samtrafikkevne (TSI-er) gjelder kravene i Forskrift 10. april 2006 nr. 411 om samtrafikkevnen i det konvensjonelle jernbanesystemet (samtrafikkforskriften). 5 Dokumentasjon som må fremlegges for å dokumentere at kravet i jernbaneforskriften 6 2 første ledd bokstav b er oppfylt 5.1 Samsvar med nettspesifikke regler Jernbaneforskriften 6-2 tredje ledd bokstav a: beskrivelse av hvordan sikkerhetsstyringssystemet sikrer samsvar med krav i eller i medhold av jernbaneloven og andre regler som gjelder for virksomheten, herunder bestemmelser for personell og rullende materiell Hovedformålet med kravet er å la jernbaneforetaket vise hvordan de har tilpasset sitt etablerte sikkerhetsstyringssystem, for tilsvarende type virksomhet (gods eller passasjer) til de spesifikke karakteristikker og regler for nettverket som enda ikke er fullt ut interoperabelt. I disse tilfellene må de vise hvordan de eksisterende prosesser og prosedyrer kan identifisere, tilpasse seg og oppfylle TSI-er og andre relevante nasjonale tekniske regler (der det er relevant, relevante nasjonale sikkerhetsregler eller andre spesifikke regler utarbeidet av infrastrukturforvalteren). Dette bør være del av en større analyse for å identifisere de overordnede risikoer som oppstår som følge av manglende infrastruktur kompatibilitet på et spesifikt nettverk, og etablere tiltak for å håndtere den overordnede risikoen identifisert. Relevante dokumenter for å vise samsvar med kravet: Risikoanalyse for å identifisere de relevante risikoer ved driften, herunder særskilte risikoforhold rundt strekninger som skal trafikkeres, organisasjonsmessige og trafikkmessige forhold mv. Beredskapsplaner for de aktuelle strekninger Dokumentasjon på hvordan virksomheten håndterer informasjon mellom infrastrukturforvalter og virksomheten/førere Dokumentasjon som beskriver hvordan virksomheten er organisert i Norge Listen er ikke uttømmende. Det må vises hvordan følgende nasjonale sikkerhetsregler er tilfredsstilt: Sikkerhetsforskriften 9-1 Togframføringsforskriften 2-4 og 2-5 Varslings- og rapporteringsforskriften 3, 4, 5, 6 og 7 Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 8 av 10

9 5.2 Nettverksspesifikk kompetanse for personell Lisensforskriften 6-2 tredje ledd bokstav b: beskrivelse av de forskjellige kategoriene av personell hos foretaket eller hos underleverandøren, og hvordan disse oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og dokumentasjon som viser at personell er behørig autorisert eller sertifisert Formålet med kravet er å vise at relevante prosedyrer som allerede er etablert under sikkerhetssertifikatets del A, spesielt de som gjelder kompetansehåndtering, blir brukt for å møte de spesifikke behovene som oppstår ved å trafikkere et nytt nettverk. Dette er for å sikre at jernbaneforetaket benytter personell som er opplært, er ved bra helse og er kompetente for de oppgavene som må mestres ved å trafikkere et nytt nettverk. Relevante dokumenter for å vise samsvar med kravet: Kompetansekrav og opplæringsprogram/planer for personell som skal brukes i Norge (også ref. autorisasjonsforskriften og opplæringsforskriften). Listen er ikke uttømmende. Det må vises hvordan følgende nasjonale sikkerhetsregler er tilfredsstilt: Helsekravforskriften 1-14 Fråhaldspliktforskrifta 2 og 3 Autorisasjonsforskriften 3-15 Opplæringsforskriften Nettverksspesifikk håndtering av rullende materiell Jernbaneforskriften 6-2 tredje ledd bokstav c: beskrivelse av de forskjellige typene rullende materiell som skal brukes i virksomheten, herunder dokumentasjon som viser at materiellet oppfyller kravene i eller i medhold av jernbaneloven og eventuelt er godkjent eller tillatt tatt i bruk Søkeren må tydelig beskrive den type og omfang av virksomheten som er planlagt, passasjertrafikk (med eller utenom høyhastighetsbaner), gods (med eller uten farlig gods) og typer rullende materiell som skal brukes i driften. Som det fremgår av bestemmelsen må søkeren beskrive de forskjellige typer rullende materiell som skal brukes i den planlagte driften. Videre må det fremlegges dokumentasjon som viser at materiellet er tillatt tatt i bruk i Norge. Dersom materiellet ikke har slik tillatelse må det søkes om tillatelse til å ta det i bruk, jf. punkt 4-6 over. Relevante dokumenter for å vise samsvar med kravet: Beskrivelse av hvordan vedlikehold blir ivaretatt når materiellet er i Norge. Listen er ikke uttømmende. Det må vises hvordan følgende nasjonale sikkerhetsregler er tilfredsstilt: Sikkerhetsforskriften 11-1, 11-2, 11-3 og Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 9 av 10

10 5.4 Samsvar med TSI er eller deler av TSI er Søkeren må fremlegge kortfattet informasjon, der dette er relevant, om samsvar med TSI-er eller deler av TSI-er som er tatt inn i norsk lovgivning. 5.5 Dokumentasjon på krav om forsikring Jernbaneforskriften 6-3: Foretak med lisens utstedt i annen EØS-stat eller Sveits må være forsikret eller ha garanti for erstatningsansvar som kan oppstå på grunn av virksomheten, herunder dekning av erstatningsansvar i tilfelle ulykker, særlig når det gjelder passasjerer, bagasje, frakt, post og tredjemann. Forsikringen/garantien må som minimum ha en dekning på 4500G (folketrygdens grunnbeløp) per skadetilfelle. For å dokumentere at kravet til forsikring/garanti er oppfylt, må det fremlegges opplysninger om forsikring eller garanti som dekker erstatningsansvar nevnt i første ledd. Virksomheter med lisens utstedt i annen EØS-stat eller Sveits må fremlegge dokumentasjon på at virksomheten er forsikret i henhold til kravet i jernbaneforskriften 6-3, herunder at forsikringen gjelder i Norge på de aktuelle strekninger virksomhetens skal trafikkere, og at dekningen er på minimum 4500G (folketrygdens grunnbeløp) per skadetilfelle jf. punkt 4.2 ovenfor. Statens jernbanetilsyn Veiledning om sikkerhetssertifikat del B Dato: Side 10 av 10

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften)

Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Utkast til forskrift om lisens, sikkerhetssertifikat, sikkerhetsgodkjenning og andre forhold relatert til sikkerheten på jernbanen (lisensforskriften) Fastsatt av Samferdselsdepartementet XX.XX.2015 med

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 11-09

Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 11-09 Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-09 Railcare Tåg AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 11-09 Saksnummer: 09/461 Inspeksjonsdato: 22-23.09.2009 Foretak: Railcare Tåg AB Enhet: Virksomhet i Norge Kontaktperson:

Detaljer

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011

Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen. Utgivelsesdato: 28.06.2011 Veiledning Søknad om tillatelse til å ta i bruk delsystemer som er en del av jernbaneinfrastrukturen Utgivelsesdato: 28.06.2011 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med veiledningen... 3 1.2 Relevante forskrifter...

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1569 OM TILLATELSE TIL Å DRIVE TRAFIKKVIRKSOMHET OG INFRASTRUKTUR FOR SPORVEI, TUNNELBANE, FORSTADSBANE OG GODSBANE, SAMT SIDESPOR, HAVNESPOR M.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

Detaljer

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER

UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER UTVALGTE LOVER OG FORSKRIFTER MED KOMMENTARER 1. Jernbaneloven 2. Jernbaneundersøkelsesloven 3. Varslings- og rapporteringsforskriften 4. Jernbaneundersøkelsesforskriften 5. Helsekravforskriften 6. Opplæringsforskriften

Detaljer

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07

Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr 5-07 Ofotbanen AS Ofotbanen AS jernbanevirksomhet TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 5-07 Saksnr: 07/83 SF 63 Revisjonsdato: 18. 20.04.076

Detaljer

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004

28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF. av 29. april 2004 28.6.2007 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 31/101 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/49/EF 2007/EØS/31/32 av 29. april 2004 om sikkerhet på Fellesskapets jernbaner og om endring

Detaljer

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET

GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET statens jernbanetilsyn lernbane taubane park og GRENLAND RAIL AS TILSYNSRAPPORT NR. 2013-17 REVISJON AV SIKKERHETSSTYRINGSSYSTEMET 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvikssammendrag 4 4 Avvik 4 5 Observasjoner

Detaljer

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn

Green Cargo AB. TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk. Rapport nr. 2012-20. statens jernbanetilsyn statens jernbanetilsyn re,rbane. taubane parl, ag Ovol Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Revisjon av sikkerhetssertifikat del B for godstrafikk Rapport nr. 2012-20 Green Cargo AB TILSYNSRAPPORT Rapport nr.:

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer www.sjt.no Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 22 99 59 00 Faks: 22 99 59 03 E-post: post@sjt.no 1. Jernbaneloven 2. Fordelingsforskriften

Detaljer

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet

DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ. EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet DET EUROPEISKE JERNBANEBYRÅ EN SYSTEMTILNÆRMING Veiledning til utforming og gjennomføring av et sikkerhetsstyringssystem innen jernbanevirksomhet Versjon 1.0 13.12.2010 Versjonkontroll Dokument utarbeidet

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer www.sjt.no Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Statens jernbanetilsyn Postboks 7113 St. Olavs plass 0130 Oslo Tlf.: 22 99 59 00 Faks: 22 99 59 03 E-post: post@sjt.no 1. Jernbaneloven 2. Fordelingsforskriften

Detaljer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer

Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer Utvalgte lover og forskrifter Med kommentarer 1. Jernbaneloven 10. Kravforskriften 2. Fordelingsforskriften 11. Førerforskriften 3. Jernbaneforskriften 12. Helsekravforskriften 4. Tillatelsesforskriften

Detaljer

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11

statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 statensjernbanetilsyn Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 11-11 Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: Saksnr: Inspeksjonsdato: Foretak: Kontaktperson: Inspeksjonslag: 11-11 11/634 SF63 19.5-31.5.2011

Detaljer

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10

Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 12-10 Malmtrafikk AS Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 12-10 Saksnr: 10/574 SF63 Revisjonsdato: 19.-21.10.2010 Foretak: Malmtrafikk

Detaljer

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25

NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 NOR/310R1169.em OJ L 327/10, p. 13-25 COMMISSION REGULATION (EU) No 1169/2010 of 10 December 2010 on a common safety method for assessing conformity with the requirements for obtaining a railway safety

Detaljer

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation)

Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) NOR/304R0881.00T OJ L 220/04, p. 3-15 Regulation (EC) No 881/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 establishing a European railway agency (Agency Regulation) EUROPAPARLAMENTS-

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-03 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-03 GM-Gruppen Rapport nr. 18-03 Arkivkode: 03/304 T631 Revisjonsdato: 12.11.03-18.11.03 Foretak: GM-Gruppen Kontaktperson: Styreleder Jarl Hole Rapportens innhold

Detaljer

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 3-07

GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 3-07 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr 3-07 GM-Gruppen TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 03-07 Saksnr: 06/774 SF63 Revisjonsdato: 17.01-23.01.2007 Foretak: GM-Gruppen Revisjonslag: Sjur Sæteren, Statens jernbanetilsyn,

Detaljer

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21

NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19. Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 statens jernbanetilsyn lembane taubane nank og uvol, NSB TILSYNSRAPPORT NR. 2013-19 Vedlikehold av kjøretøy oppfølging av revisjon 2012-21 1 Bakgrunn og mål 3 2 Konklusjon 3 3 Avvik 4 4 Observasjoner 5

Detaljer

Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 10-04. Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14

Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 10-04. Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14 Krøderbanen Sikkerhetsstyring TILSYNSRAPPORT Rapport nr 10-04 Statens jernbanetilsyn. Rapport 10-04 Side 1 av 14 Krøderbanen TILSYNSRAPPORT Rapport nr. 10-04 Arkivkode: 04/363 Revisjonsdato: 10. 12.08.04

Detaljer

Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-05. Statens jernbanetilsyn. Rapport 18-05 Side 1 av 15

Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 18-05. Statens jernbanetilsyn. Rapport 18-05 Side 1 av 15 Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT Rapport nr 18-05 Statens jernbanetilsyn. Rapport 18-05 Side 1 av 15 Vedlikeholdsstyring av infrastruktur Jernbaneverket TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 06-11

Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT. Rapport nr 06-11 Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT Rapport nr 06-11 Fjord1 Partner TILSYNSRAPPORT Rapport nr.: 06-11 Saksnr: 11/436 SF63 Revisjonsdato: 21.-24.3.2011 Foretak: Fjord1 Partner Kontaktperson: Trond Magne Målsnes

Detaljer

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune

Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 09/858/09/5428 09/00171-8 /ABE 30. juni 2009 Vedtak om pålegg - oversendelse av endelig kontrollrapport for kommune Det vises til Datatilsynets

Detaljer

Kapittel 10. Krav til foretakenes system

Kapittel 10. Krav til foretakenes system Kapittel 10. Krav til foretakenes system Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 10.07.2015 Kapittel 10. Krav til foretakenes system Innledning Alle foretak som søker om godkjenning for ansvarsrett

Detaljer

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom

Veksfag del I. Regelverk - for alternativ behandling. Lov om alternativ behandling av sykdom Veksfag del I Regelverk - for alternativ behandling Lov om alternativ behandling av sykdom Forskrift om frivillig registerordning for utøvere av alternativ behandling Norges Landsforbund av Homøopraktikere

Detaljer

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter

Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter Rundskriv Finanstilsynets praksis etter ny verdipapirfondlov og -forskrift, særlig om verdipapirfonds vedtekter RUNDSKRIV: 16/2012 DATO: 15.10.2012 RUNDSKRIVET GJELDER FOR: Forvaltningsselskaper FINANSTILSYNET

Detaljer

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN

FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN Høringsnotat FORSLAG TIL ENDRING AV EIENDOMSMEGLINGSFORSKRIFTEN PÅ BAKGRUNN AV TJENESTELOVEN 1 Innledning Lov 19. juni 2009 om tjenestevirksomhet (tjenesteloven) vil tre i kraft 28. desember 2009. Loven

Detaljer

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk

Prosjekt TPT metodikk og regelverk. Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Prosjekt TPT metodikk og regelverk Delrapport 2 Evaluering av tilsynsmetodikk og regelverk Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Mandatet for evalueringen... 3 1.3 Overordnende føringer...

Detaljer