Ascotel Office Terminals by ascom

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ascotel Office Terminals by ascom"

Transkript

1 Ascotel Office Terminals by ascom Office 45 Office 45pro Bruksanvisning med sikkerhetsråd de_ba_b0

2 END Betjenings- og displayelementer Betjenings- og displayelementer A: ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ B: ABC ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ B: ABC Ŝ C: ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ D: ABCDEFGHIKLMOPQRSTUVWXYZ Ŝ ABC GHI 4 1 JKL 5 ABC 2 MNO 6 DEF 3 PQRS 7 TUV 8 WXYZ

3 Betjenings- og displayelementer 1 Display 1) A: Listfremstilling B: Statuslinje/Symboler C: Informasjoner D: Funksjoner til revetasten 2 Revetast Tast med flere funksjoner: kort: tilordnet funksjon aktivere lang: programmering av revetast 3 Displaytaster Markere listeposteringer 4 Markørtaster kort: Skifte mellom listeposteringer lang: Skifte mellom display 5 Infotast Vis mer informasjon 6 Menytast Tilgang til menyfunksjoner kort: bla gjennom funksjoner på revetasten lang: programmeringsmodus 7 Høyttalermikrofon 8 Varsellampe/ LED blinker: anrop Lyser: Voic , beskjed eller tilbakeanrop 9 Tastatur Tast inn sifre eller bokstaver (med Alfatast) 10 Fritt programmerbare taster med LED programmerbar som: Nummertast: 1x kort: 1. Nummer ringes 2x kort: 2. Nummer ringes lang: taste programmeres Funksjontast: kort: Funksjon aktivere/ deaktivere lang: Taste konfigurieren Teamtast: 1x kort: Ringe eller plukkeopp 2x kort: Annonsering til teampartner lang: Taste konfigurieren Linjetast: kort: Belegg linje 11 Merkelapp 12 Høyttaler 13 Justeringstast Regulering av lydstyrke, flytte markøren 14 Repetisjonstast kort: gjentar sist slåtte nummer lang: Besvarte anrop 15 Kodelås Sperring av telefonen med en personlig kode 16 Mikrofontast Høyttaler- eller Røremikrofon på/ av 17 Høyttalertast Handsfree på/ av 18 Gaffelkontakt 19 Rørholder 20 END-Tast kort: END Under samtale: avslutte og ny samtale Meny/ programmeringsmodus: 1 trinntilbake uten å lagre lang: Tilbake i hvilestilling uten å lagre 21 Rettetast Sletter siste tegnet 22 Listetast Lister opp numre i personlig kartotek 23 Notisblokktast Under samtale: lagrer nummeret tilsamtalepartner I hvilestilling: lister opp lagrete numre 24 Fraværstast Programmert med viderekoblingsfunksjon Programmerbar som nummertast og funksjonstast 25 Alfatast I hvilestilling: ABC 1x kort: Søke etter navn i samtlige listene 2x kort: Søke etter navn kun i personlig liste Editere: Skifte mellom inntasting av sifre og bokstaver 1) Bakgrunnbelysning på 45pro 3

4 Betjenings- og displayelementer display-symboler 4 v Bla framover (tallet viser nummeret til postering) 4 V Bla bakover (tallet viser nummeret til postering) M Mikrofon på m Mikrofon av Ms Hoyttalermodus aktivert s Høyttaler på T Funksjon aktivert (revetast) i Informasjon foreligger Tekstmodus aktivert Fullduplex handsfree A Firma A (2-Firma-system) B Firma B (2-Firma-system) b Anrop B Tilbakeanrop ( hvis overføring av samtale mislykkes) I Intern-anrop P Parkert samtale(parkere) E Ekstern-anrop H Samtale satt på hold (På hold ) a Samtale er satt over vellykket Viktig Nærmere beskrivelse av betjenings- og displayelementer finner du under kapitel Bruk av telefonen. 4

5 Innholdet Innholdet Betjenings- og displayelementer Leveringsomfang Opsjoner Sikkerhet og Garantiansvar Motta og ringe samtaler Du blir ringt Du vil ringe ut Bruk av displayet og andre funksjoner Bruksområder til telefonen Display Taster Inntasting Menyveiledning Signaler Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Du forlater arbeidsplassen din Du er medlem av et team Du ønsker å mestre spesielle situasjoner Du bruker linjetaster Du bruker et sentralbord- apparat Oppsett av telefonen din Grunn- oppsett Regulering av ringe- egenskaper Administrere kartoteket Programmering av tastene Oppsett av linjetastene Formulering av funksjoner Oppsett av sentralbordet System oppsett Alfatastatur og ekstra- tastemodul Installasjon og idriftsettelse Problemløsing Funksjonskoder Meny- oversikt Indeks Konformitetsforklaring Referanse til andre dokumenter

6 END ABC PQRS 7 GHI TUV 8 JKL 5 ABC 2 6 WXYZ 9 MNO DEF 3 M Leveringsomfang Leveringsomfang Telefon Telefonrør Telefonrør- holder Telefonledning Telefonrørledning 2 Forbindelsesstrips Strømforsyning 1) belyst display 1) Kun 45pro - utførelse landspesifikk Opsjoner Alfa tastatur Ekstra- tastemodul Forskjellige fargete apparatedeksler Headset 6

7 Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhet og Garantiansvar Sikkerhetsinformasjon Å unnlate å legge merke til denne informasjonen kan være risikabelt og bryte eksisterende lover. Vennligst les bruksanvisningene og oppbevar dem for fremtidig referanse. Pass på at du legger ved disse bruksanvisningene når du overlater telefonen din til andre. Vedlikehold Bruk kun original rekvisita. Pass på at all installering og reparasjon blir utført av kvalifiserte teknikere. Bruk alltid en myk, fuktet eller antistatisk klut for å rengjøre telefonen din. Ikke bruk kjemikalier eller kjemiske produkter. Omgivelsesbetingelser Bruk bare telefonen fra +5 C til cirka +35 C. Unngå at telefonen utsettes for direkte sollys og andre varmekilder. Beskytt telefonen din mot væte, masse støv, etsende vesker og damp. Ikke utsett telefonen din for elektromagnetiske felter (elektriske motorer, husholdningsartikler). Talekvaliteten kan bli påvirket. For å unngå forstyrrelser, unngå å plassere telefonen din i umiddelbar nærhet til datamaskiner, radioer, TV-er, videospillere og andre telefonsett. Kassering Pass på at du kvitter deg med telefonen og innpakningen på en miljømessig forenelig måte; alternativt send det tilbake til leverandøren eller forhandleren din. Bruksområde Denne telefonen skal kun brukes på tilsvarende systemer. Utelukkelse av garantiansvar Dette produktet er produsert i samsvar med ISO 9001 kvalitetskrav. Dette produktet og brukerinformasjonen som leveres sammen med den er produsert med meget høy nøyaktighet. Produktets funksjoner er testet og godkjent etter omfattende konformitetstester. Likevel kan ikke feil utelukkes helt. Garantien er begrenset til erstatning av defekt maskinvare. Produsentene skal ikke være ansvarlige for enhver direkte eller indirekte skade som påføres av uriktig håndtering, uriktig bruk eller andre feilaktige handlinger på produktet. Garantiansvar for tap av fortjeneste skal ekskluderes i ethvert slikt tilfelle. 7

8 Motta og ringe samtaler Motta og ringe samtaler Du blir ringt Denne delen forklarer hvordan du svarer på en oppringing. Svare på en oppringing Telefonen din ringer og Varsellampen/LED blinker. For å svare på oppringingen: Løft opp håndsettet. Viktig Trykk på Høyttalertasten. Håndfri modus aktiveres. Nummeret til den som ringer vises i displayet dersom det ble overført. Navnet på den som ringer vises også dersom nummeret er lagret i telefonens eller systemets minne. Dersom det ikke er nok plass på displayet, vises ett "+". Bruk Info. tasten for mer informasjon. Avslutte en oppringing For å avslutte oppringingen: Samtalevarighet vises automatisk etter at samtalen er slutt. Du kan også få tak i dette ved bruk av Info. tasten. Samtalepris for utgående samtaler vises prisen etter at samtalen er slutt dersom denne egenskapen supporteres av leverandøren din.. Legg på håndsettet. Dersom du brukte håndfri modus, trykk på høyttalertasten. END Viktig Trykk på END tasten. Displayet viser "Tast nummer". Etter at du har trykket på END tasten, er telefonen klar for å godta et telefonnummer. 8

9 Motta og ringe samtaler Du vil ringe ut Denne delen forklarer ulike ringemåter. Taste inn et telefonnumer Du vil taste inn et nummer for å ringe til noen. Tast inn nummeret ved bruk av talltaster. Displayet viser telefonnummeret. Viktig Bruk korreksjonstasten for å slette uriktige tall. Løft opp håndsettet. Nummeret blir slått. Bruk av gjenta ringe funksjon Du vil ringe til noen som du nylig har ringt til. Telefonen din bruker gjenta ringe funksjon for å lagre automatisk numrene til de personene du har ringt til inklusive navnene deres dersom de er tilgjengelige. Du kan bruke gjenta ringe funksjon for å ringe til disse personene igjen. Trykk på repetisjonstasten. Det første nummeret på repetisjonstasten vises. For å rulle gjennom de siste 10 numrene (maks.), trykk på repetisjonstasten. Bruk rulletastene for å rulle gjennom de 10 siste numrene. Løft opp håndsettet. Viste nummer blir slått. Ved bruk av høyttalende modus Du vil at andre personer i rommet skal kunne høre på samtalen. I høyttalende modus, er høyttaleren også skrudd på. I løpet av en samtale: Trykk på Høyttalertasten. Høyttalende modus aktiviseres. Viktig Du kan fortsette å bruke håndsettet på vanlig måte. 9

10 Motta og ringe samtaler Deaktivering av høyttalende modus: Trykk på høyttalertasten en gang til. Høyttalende modus er dekativert. Viktig For å avslutte en samtale i høyttalende modus, trykk på høyttalertasten og legg på håndsettet. Dersom du bare legger håndsettet på, vil høyttaleren fortsatt være på. Bruk av håndfri modus Du vil at andre skal ta del i samtalen eller å ha hendene frie i en samtale. Din telefon gjør handsfree- modus mulig med bra lydkvalitet(avhengig av systemutvidelse). For å forbedre lydkvaliteten ytterligere, sett høyttalervolumet så lavt som mulig. I løpet av en samtale: Trykk på Høyttalertasten. Høyttalende modus aktiviseres. Viktig Legg på håndsettet. Håndfri modus er aktivisert. Pass på at det ikke er noe i veien for den håndfrie mikrofonen. Dersom lydkvaliteten varierer, ta kontakt med systemadmistratoren din. Fortsette samtalen med håndsettet. Løft opp håndsettet. Høyttaleren og den håndfrie mikrofonen er av. Midlertidig utkobling Du snakker med noen i telefonen og vil snakke kort med en annen person som er i samme rom uten at den du snakker med i telefonen kan høre deg. Du kan skru mikrofonen på og av i løpet av en samtale. For å deaktivere mikrofonen: Trykk på MIK tasten. Displayet viser n symbolet. For å aktivere mikrofonen: Trykk på MIK tasten. Displayet viser o symbolet. 10

11 av displayet og andre funksjoner Bruksområder til telefonen Tilgjengelige Telefon Oppsett Systemadministratoren din kan sette opp telefonen din som følger: som en basistelefon som en hovedtelefon som et sentralbord Bruk av displayet og andre funksjoner Du kan også gjøre dine egne systemoppsett i programmeringsmodus "Systemassistent" menyen. Disse oppsettene skal du imidlertid bare endre på dersom du kjenner systemet. Du trenger også ett passord. Display Forkortelser Avhengig av LED/Varsellampeig plass i displayet, kan visse uttrykk bli forkortet, f.eks. "Annons." for "Annonsering". Det er imidlertid lett å forstå forkortelsene. Navigering gjennom Revetast Menyen Revetasten gir tilgjengelige funksjoner for gjeldende situasjon. Displayet viser eksisterende muligheter på Revetasten. Bruk Menytasten for å vise ytterligere Revetast muligheter. Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil du kommer til ønsket valg. Navigering gjennom Info Linjer Displayet viser en "i" i hvileposisjon eller en "+" for ytterligere tekst. En "i" i displayet forteller deg at det er en oppringerliste, beskjeder, tilgjengelige aktive funksjoner i ulike info linjer. Bruk Info tasten for å ringe opp info linjer. Dersom det ikke er nok plass på displayet for å vise hele teksten, en "+" kommer opp. Trykk på Info tasten for å se resten av teksten. Viktig Viktig Å plukke opp info linjer: Trykk gjentatte ganger på Infotasten inntil informasjonen vises. Etter siste info linje viser displayet den første info linjen igjen. For å se resten av teksten: Trykk på Infotasten. Displayet viser resten av teksten. Trykk på Infotasten så mange ganger som nødvendig for å lese hele teksten. 11

12 Bruk av displayet og andre funksjoner Skifte mellom display Under en samtale kan du skifte displayet mellom standard- visning og detaljer i privat- kartoteket og som sentralbord mellom sentralbord- og standarddisplay. Dette gjøres ved hjelp av markør- tastene. Langtrykk på Rulletast. Displayet skifter. Taster Trykke på en Tast Avhengig av eksisterende situasjon, kan en tast ha ulike funksjoner. Aktivert funksjon avhenger av antall ganger en tast trykkes ned eller om den trykkes ned fort eller holdes nede et øyeblikk eller ikke. Her er noen eksempler: Trykk på tasten. <lang> Hold tasten nede et øyeblikk (omtrent 2 sekunder). <2x korte> Trykk på tasten to ganger i en rask rekkefølge. ABC <2x, 3x, 4x, etc.> I tekstmodus, trykk to ganger på tasten, tre ganger, fire ganger, etc. WXYZ 9 Bruk av Revetasten Funksonstasten har variable funksjoner. Disse funksjonene vises ovenfor tasten. Det er flere kontakter under Revetasten for å spore opp hvor den er trykket på. Trykk på Revetasten under ønsket funksjon på displayet. Inntasting Legge inn Tegn Talltastene brukes for å legge inn tallene 0 til 9. 12

13 Bruk av displayet og andre funksjoner Taste inn Bokstaver og Spesialtegn Du kan også bruke talltastene til å taste inn bokstaver og spesialtegn. Hver tast er tildelt et antall bokstaver og spesialtegn. For å kunne taste inn bokstaver og spesialtegn med talltastene må du være i tekstmodus. Displayet viser symbolet " ". Du kan bytte frem og tilbake mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av innleggingen din. ABC For å bytte mellom nummermodus og tekstmodus i løpet av inntastingen din: Trykk på Alfatasten. Viktig Dersom telefonen forventer en tekst inntasting, aktiveres tekstmodus automatisk. Tegnene er knyttet til talltastene på som følger: -.? 1!, : ; " A B C 2 Ä Æ Å Ç 1 2 a b c 2 ä æ å à ç ABC DEF 3 D E F 3 É d e f 3 é è ê GHI 4 G H I 4 g h i 4 ì JKL 5 J K L 5 j k l 5 MNO 6 M N O 6 Ñ Ö Ø m n o 6 ñ ö ø ò PQRS 7 P Q R S 7 p q r s 7 ß TUV 8 T U V 8 Ü t u v 8 ü ù WXYZ 9 W X Y Z 9 w x y z * / ( ) < = > % & Mellomrom # <1x, 2x, 3x, etc.> Trykk gjentatte ganger på talltasten inntil du får ønsket tegn. 13

14 Bruk av displayet og andre funksjoner Bytte mellom Store og Små bokstaver Du ønsker å bytte mellom store og små bokstaver mens du taster inn i tekstmodus. Til å begynne med er store bokstaver aktivert i tekstmodus. Etter at du har tastet inn den første bokstaven, bytter tekstmodus automatisk til små bokstaver. Du kan bruke Revetasten for å bytte manuelt mellom store og små bokstaver ved inntasting. A>a For å bytte til små bokstaver: Trykk på Revetast "A>a". a<a For å bytte til store bokstaver: Trykk på Revetasten "a<a". Viktig Å bytte mellom små og store bokstaver gjelder bare for en enkelt bokstav. Dette menypunktet vil ikke komme frem dersom det er koblet et Alfa tastatur til telefonen din da Alfa tastaturet har en skifttast for å bytte mellom store og små bokstaver. Taste inn et Telefonnummer før du skal ringe Du ønsker å taste inn et telefonnummer uten at dette blir slått automatisk, slik at du har tid til å sjekke nummeret og hvis nødvendig, å rette det opp. Nummeret blir ikke slått før du tar av røret, for eksempel ved å ta opp håndsettet. Tast inn et telefonnummer før du ringer. Displayet viser telefonnummeret. Korrigering av det du har lagt inn Du ser at du har lagt inn feil tall eller tegn. Du kan slette en feil inntasting enten tegn for tegn eller alt samtidig. For å slette det siste tegnet: Trykk på Korreksjonstasten. END Å avslutte inntastingen uten å lagre: Trykk på END tasten. Viktig Du kan flytte til det tegnet du ønsker å slette ved bruk av Markørtastene (se "Flytting av Markøren"). Flytting av Markøren Du ønsker å gå til et spesielt tegn for innlegging eller korrigering. Bruk Markørtastene for å flytte markøren til venstre ( ) eller til høyre (+). Bruk eller + tasten for å flytte markøren. 14

15 Bruk av displayet og andre funksjoner Menyveiledning Omgjøring av handlinger Du kan gjøre om siste handling uten å lagre den ved å trykke på END tasten. END Viktig Trykk på END tasten. Gjør om siste handling. For å sette telefonen tilbake i hvilestatus, er det mulig du må trykke på END tasten flere ganger. Navigering gjennom Lister Du kan bruke Rulletastene for å rulle opp eller ned gjennom en liste, linje for linje. Trykk på Rulletasten. Linjen rulles i respektiv retning. Markering og Valg i Listen Du kan bruke en Displaytast for å markere og velge. Trykk på tilhørende Inngangs-valgtast. Valget du har valgt blir valgt. Dersom valget er valgt allerede: Trykk på tilhørende Inngangs-valgtast. Avhengig av valget, blir tilhørende nummer slått eller funksjon aktivert. Signaler Indikator LED/Varsellampe Signaler LED/Varsellampen blinker LED/Varsellampen er ikke tent LED/Varsellampen er tent i hvileposisjon Telefonen ringer Telefonen er i hvileposisjon Voic , beskjed eller tilbakeanrop mottatt, men enda ikke besvart 15

16 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Følgende seksjoner forklarer tilleggsfunksjonene i telefonen for effektiv bruk. Du ønsker å bygge opp en samtale på en komfortabel måte Denne seksjonen forklarer noen forenklede muligheter i din telefon for å ringe. Ringe nummer med Navn Hurtigring Du vil ringe ved å taste inn et navn. Med Hurtigring trenger du bare å trykke en tall tast for hver bokstav en gang, til og med når en talltast har flere bokstaver. En spesiell algoritme gjør raskt søkeresultat Krav: Navnet og det tilhørende telefon nummeret må lagres påtelefonen eller i systemet. Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal ha fornavn elle etternavn først. Trykk sifre- tasten en gang for hver bokstav. For hver bokstav, viser displayet tilsvarende tall, for eksempel "6" for bokstaven "n". ABC trykk på alfatasten. Telefonen søker etter samsvarende navn. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha før navnet blir vist i displayet. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Bemerk Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Navne du vil ha er markert. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Når du bruker Hurtigring søkes i alle telefonbøkene parallelt. 16

17 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Navnevalg Du vil ringe ved å taste inn et navn. Navnevalg funksjonen er gitt spesielt for denne bruk. Du kan lete opp navn i telefonen eller i systemets telefon bok. Etternavnet og fornavnet må skilles med en avstand, for eksempel "no s" (6 6 # 7) for Nobel Stefan. Bruk #-tasten for å sette in avstand. Spør din system administrator om du skal ha fornavn elle etternavn først. ABC kortnummervalg For å søke gjennom alle telefonbøkene: trykk på alfatasten. Tekst er aktivert. Displayet viser "Søke: Alle". For å søke bare i kortnummervalg listen: Tast " Kortnummer " Revetast. Displayet viser etter. valgt katalog. <2x korte> For å søke i den private telefonboken: Trykk alfatasten to ganger med to raske trykk. ABC Bokstav inntasting er aktivert. Displayet viser " Navnevalg: Privat telefonbok". Skriv den første bokstaven Telefonen søker etter samsvarende navn. Bemerk Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner et samsvarende navn, viser skjermen Listen er tom. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha før navnet blir vist i displayet. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Navne du vil ha er markert. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. 17

18 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Ringing med Alfa Tastaturet Du har koblet et alfa tastatur til din telefon og vil ringe med å skrive et navn. Alfatastaturet er en enkel søkemåte I telefonboken. Alt du trenger å gjøre er å skrive den første bokstaven. Ringe med navn blir automatisk aktivert. Fornavn og etternavn må separeres med et mellomrom, for eksempel "no s" for Nobel Stefan. Spør din system administrator om du skal starte med for eller etternavn. Skriv den første bokstaven Telefonen søker etter samsvarende navn. Bemerk Søkefunksjonen er ikke påvirket av store og små bokstaver. Hvis telefonen ikke finner samsvarende navn, "Listen er tom" vises i displayet. Du må muligens skrive en annen eller ytterligere bokstaver for navnet du vil ha før navnet blir vist i displayet. Bruk rulle tastene på Alfa tastaturet for å velge navnet du vil ha. Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Navne du vil ha er markert. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Tast ENTER Tasten på Alfa tastaturet. Personen ringes opp i håndfri modus. Ringe fra anropsliste Vil du ringe noen som har tidligere prøvet å kontakte deg. Telefonen di har automatisk lagret personens telefonnummer i anropslisten. Du kan nå ringe personen tilbake ved hjelp av anropslisten. Anropslisten består av maksimum 10 innringte nummer. Bemerk Anropsliste "Anropliste"er bare tilgjengelig hvis det er registrert noe i listen. Tryk ned Anropliste " Revetast. Displayet viser en liste over de siste ubesvarte samtalene. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. 18

19 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Feltet bli opplyst merket. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Så snart samtalen er oppe blir den slettet automatisk i anroplisten. Ringe fra Besvarte anrop Vil du ringe tilbake til noen du har svart tidligere. Din telefon lagrer automatisk mottatte besvarte nummer i listen med besvarte anrop. Du kan ringe tilbake ved bruk av listen besvarte anrop. Listen med besvarte anrop består av maksimum 10 registrerte anrop. Besvarte anrop Trykk ned Meny tasten flere ganger til displayet viser "Liste over besvarte anrop". Trykk "Liste med besvarte anrop" Revetast. Displayet viser listen med de siste anrop. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Bemerk Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Feltet bli opplyst merket. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Du kan også aktivere listen med besvarte anrop ved å holde repetisjonstasten ned i ca.2sek. Ringing med fritt programmerbar tast Nummer Tast Du vil ringe noen som du har nummeret lagret på en konfigurerbar tast. Du kan ringe personen ved å trykke den programmerte nummertast. Aktiver nummer i minne 1: Trykk tasten en gang. Nummeret i minne 1 vises i displayet. <2x korte> Aktiver nummer i minne 2: Trykk ned tasten raskt to ganger. Nummeret i minne 2 vises i displayet. For å ringe personen i displayet: Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. 19

20 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Ringing med Notisblokktast Du har lagret noen telefon nummer i din elektroniske notisblokk og du vil ringe personen. Notisblokken inneholder maksimum 10 inntastinger. Trykk ned Notisblokktasten. Displayet viser en liste med abonnenter. Bruk rulletasten for å velge den personen du ønsker. Trykk ned displaytasten for personen du leter etter. Feltet bli opplyst merket. Løft opp håndsettet. Personen ringes opp. Tilbakeringing Du vil snakke med en bestemt person. Personen er opptatt eller svarer ikke. Du kan be om tilbakerining både med interne og eksterne abonnenter. Ikke alle nettoperatører supporterer denne funksjonen. Hvis den oppringte er opptatt, kan du be om en automatisk tilbakeringing. I dette tilfelle, vil din telefon ringe så snart den andre legger på og har ledig linje. Når du løfter av håndsettet vil det ringe hos den andre. Hvis den andre ikke svarer, kan du be om en tilbakeringing. Den oppringte vil da se en melding om tilbakerining til deg på sin telefon. Eksempel Tilbakering Tilbake Bemerk Du ringer til en person og hører opptatt- eller ringetone. For å aktivere tilbakeringing : Trykk "Ring tilbake " Revetast. Displayet viser "Utført". Legg på håndsettet. Displayet viser "Anrop ventes..." og "Tilbake". Du kan ha 1 aktive tilbakeringing av gangen. Ditt ønske om tilbakerining blir automatisk fjernet av systemet etter cirka en halv time. Du kan også fjerne tilbakeringing før det. Avbryte tilbakeringing: Trykk på "Tilbake" Revetasten. 20

21 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Svare på Ventende Samtale Du er i en samtale og hører samtale venter tonen. Noen prøver å få tak i deg. Du kan enten svare eller avvise samtalen. Svar Avvise Avslutte For å svare på anropet: Trykk på "Svar" Revetasten. 1. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. For å avvise anropet: Trykk på "Avvis" Revetasten. Du har fortsatt forbindelse med din opprinnelige samtale partner. Samtale-venter parten hører opptattsignalet. Å avslutte pågående samtale og svare på samtale-venter anropet: Trykk på "Avslutte" Revetasten. 1. Den første samtalen avsluttes. Du har nå forbindelse med den parten som tok initiativet til samtale venter. Bryte inn hos en intern abonnent Du vil snakke med en intern abonnent. Personen er imidlertid opptatt. Som et resultat av din samtale venter, hører denne personen en samtale venter tone og telefonnummeret og navnet ditt fremkommer på displayet hans. Personen kan enten svare eller avvise anropet dit. Anrop venter Bemerk Trykk på "Anrop venter" Revetasten. Du hører ringetone. Dersom personen avviser anropet ditt eller dersom samtale venter ikke er mulig, avbrytes samtalen (opptattsignal). Sette i gang en annonsering Du vil henvende deg til interne abonnenter direkte via deres høytaleren(dersom telefonnen har høyttaler), uten å vente på svar (som et calling system). Du kan sette i gang en annonsering til utvalgte abonnenter, forutsatt at system administratoren din har klargjort telefonen din for dette. Tast inn telefonnummeret til abonnenten eller gruppen. Annonsering Trykk gjentatte ganger på Menytasten inntil displayet viser "Annonsering". Trykk på "Annonsering" Revetasten. Løft opp håndsettet. Deltagere hører kvitteringstonen. Displayet viser "Annonsering"...". Nå kan du snakke. 21

22 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Motta en annonsering Etter en varseltone vil du bli snakket til via høyttaleren din. Du kan høre på annonseringen eller stoppe den. END Bemerk For å fortsette annonseringen som en telefonsamtale: Løft opp håndsettet. Nå har du forbindelse med den personen som satte i gang annonseringen. Alle andre mottagere av annonseringen utelukkes. For å stoppe annonseringen: Trykk på END tasten. Du ønsker å bruke funksjoner under en samtale Denne seksjonen forklarer de forsjellige mulighetene tilgjengelig under en samtale. Spørreanrop under en samtale Du vil ringe noen andre en kort stund uten å miste din eksisterende samtale partner. Du vil så gjenoppta din opprinnelige samtale. Med spørreanrop funksjonen kan du ringe en annen midt i en samtale ved å sette din opprinnelige samtale partner på vent. Du kan gjøre et spørreanrop til både interne og eksterne abonnenter. Spørreanrop Trykk på "Ny samtale" Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Tast inn telefonnummeret til den ønskete personen. Samtalen blir satt opp. Du hører ringetone. END Bemerk For å avslutte spørreanropet : Trykk på END tasten. Du er nå tilbake til din opprinnelige samtale partner. Hvis både din spørreanrop partner og du legger på, vil du høre et kontinuerlig ringe signal i 10 sekunder for å minne deg på at den opprinnelige samtalen fremdeles er på vent. Hvis du tar opp håndsettet mens det ringer, blir du tilbakekoblet til din opprinnelig 22

23 Bruk av tilleggfunksjoner for å være mer effektiv Megling mellom et spørreanrop og din opprinnelige samtalepartner Du sitter i et spørreanrop og har din opprinnelige samtale partner på vent. Du vil gjerne bytte frem og tilbake mellom de to. Under et spørreanrop kan du bruke megling 1) funksjonen for å bytte mellom de to samtalene spørreanrop og samtale på vent. Megling er mulig både med interne og eksterne abonnenter. Du kan også megle mellom deltaker i en gruppekonferanse og et spørreanrop. Megling END For å megle: Trykk ned "Veksle" Revetast. Dine samtalepartere bytter. Den andre blir satt på vent. For å avslutte eksisterende samtale: Trykk på END tasten. Samtalen er brudd. Forbindelse med samtalen på vent. Overføre en Samtale Du vil sette en samtale over til noen annen. Med spørreanrop funksjonen kan du overføre samtalen til en annen. Du kan koble interne og eksterne abonnenter til hverandre. Spørreanrop Trykk på "Ny samtale" Revetasten. Din opprinnelige samtale partner settes på vent. Tast den andre personens telefon nummer. Du ringer den andre personen. Bemerk Overføring med annonsering: Vent til personen har svart. Annonser hvem du ringer for. Legg på håndsettet. Din samtale partner og den andre er nå oppkoblet med hverandre. Overføring uten annonsering: 1. Vent til det ringer mot andre enden, legg på. Samtalen blir da koblet direkte mot den opprigte. Tilbakerining: Hvis den oppringte ikke svarer, kommer samtalen tilbake til din telefon. 1) Avhengig av type system, denne funksjonen er kalt "Veksle" eller " 2. samtale" 23

Alcatel Office Premium REFLEXES

Alcatel Office Premium REFLEXES Alcatel Office Premium REFLEXES Easy REFLEXES N S FI Norsk manual Presentasjon av telefonapparatet, anrop, behandle flere anrop, arbeide i gruppe, når du ikke er tilstede Styre kostnader, justere og tilpasse

Detaljer

Installasjonsveiledning Bruksanvisning

Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Bruksanvisning Installasjonsveiledning Kjære kunde, Ved hjelp av den etterfølgende installasjonsveiledningen kan du ta faksmaskinen både hurtig og enkelt i bruk; nærmere forklaringer

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

SL370 SL370. www.gigaset.com. This user guide is made from 100% recycled paper. GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. SL370 SL370 Gigaset Communications GmbH Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt Manufactured by Gigaset Communications GmbH under trademark license of Siemens AG. As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the

Detaljer

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0

DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 BRUKERHÅNDBOK ELECTRONICS. Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 BRUKERHÅNDBOK DUAL BAND GSM TELEFON SGH-A800 ELECTRONICS World Wide Web http://www.samsungmobile.com Printed in Korea Code No.: GH68-03203A Norsk. 01/2003. Rev.2.0 Innhold Viktige sikkerhetsforholdsregler...................

Detaljer

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn

Gigaset C45. SX353isdn / SX303isdn SX255isdn / SX205isdn CX253isdn / CX203isdn s Issued by Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG Schlavenhorst 66 D-46395 Bocholt Siemens Home and Office Communication Devices GmbH & Co. KG 2006 All rights reserved. Subject to

Detaljer

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.

DX800. DX800 A all in one. A all in one GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX800 A all in one A all in one DX800 GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. Gigaset DX800A all in one en solid samboer Gigaset DX800A all in one en solid samboer... med overbevisende indre og ytre verdier.

Detaljer

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3

Brukerhåndbok. 9354853 Utgave 3 Brukerhåndbok 9354853 Utgave 3 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet NHL-4U er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive): 1999/5/EC.

Detaljer

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset

Gigaset S685 IP / S675 IP. Gigaset s Gigaset S685 IP / S675 IP Gigaset Kort oversikt over håndsettet 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 Ð ½ V INT 1 15.01.08 09:45? SMS Taster, håndsett 1 Display i hviletilstand (eksempel) 2 Batteriets ladetilstand

Detaljer

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord

NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord NetCom Trådløs Bedrift Web-basert sentralbord Brukerveiledning Gjelder ved betjening med mobiltelefon og modem Innhold 1 Om Web-basert sentralbord... 4 1.1 Innlogging... 4 1.2 Før bruk av kalenderintegrasjon...

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business

BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business BRUKERHÅNDBOK Cisco Small Business IP-telefoner i SPA 300-serien Modell 301 og 303 Juni 2010 Cisco og Ciscos logo er varemerker for Cisco Systems, Inc. og/eller tilknyttede selskaper i USA og andre land.

Detaljer

Videotelefon Brukermanual

Videotelefon Brukermanual Videotelefon Brukermanual Innhold 1. ACN videotelefon...4 1-1. Komponenter til videotelefonen... 4 1-2. Sikkerhetsinstruksjoner... 4 1-3. Slik gjør du deg kjent med videotelefonen... 6 1-4. Slik installerer

Detaljer

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco.

BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1. Cisco Telepresence-system Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set, MX200, MX300. www.cisco. Cisco Telepresence-system Profile Series Codec C Series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 BRUKER- VEILEDNING VERSJON TC6.1 D14582.14 Profile Series, Codec C Series, Quick Set C20, SX20 Quick Set,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109

Din bruksanvisning PHILIPS CT8558/AKUSATP2 http://no.yourpdfguides.com/dref/1034109 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for PHILIPS CT8558/AKUSATP2. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på PHILIPS CT8558/AKUSATP2 i bruksanvisningen

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 6810. 9311574 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 6810 9311574 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet RM-2 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager

Artikkelnr. P0936079 02. Business Communications Manager. Brukerhåndbok for Personal Call Manager Artikkelnr. P0936079 02 Business Communications Manager Brukerhåndbok for Personal Call Manager 2 Copyright 2002 Nortel Networks Med enerett. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Alle

Detaljer

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300

Brukerveiledning TC 7.2. Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 1 Cisco TelePresence Profile Series Codec C-series Quick Set C20 SX20 Quick Set MX200 MX300 TC 7.2 Brukerveiledning 2 Innhold Hva denne veiledningen inneholder Introduksjon til video konferanser Mønsterpraksis...4

Detaljer

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609

BRUKSANVISNING. Trådløs telefon. Modell: e800. Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608. Ver. 001-200609 BRUKSANVISNING Trådløs telefon Modell: e800 Nr: 36-1606, 36-1607, 36-1608 Ver. 001-200609 Binatone e800 System Trådløs telefon med nummerviser. Denne telefonen er ikke beregnet til å ringe nødsamtaler

Detaljer

Nye og endrede funksjoner

Nye og endrede funksjoner Gigaset S675 IP, S685 IP, C470 IP, C475 IP: Nye og endrede funksjoner Dette dokumentet utfyller brukerveiledningen til Gigaset-VoIP-telefonene: Gigaset C470 IP, Gigaset C475 IP, Gigaset S675 IP og Gigaset

Detaljer

Komme i gang-veiledning for VSX-serien

Komme i gang-veiledning for VSX-serien Komme i gang-veiledning for VSX-serien versjon 8.5 Mai 2006-utgaven 3725-21296-006/A KOMME I GANG-VEILEDNING FOR VSX-SERIEN Varemerkeinformasjon Polycom, the Polycom-logoen og ViewStation er registrerte

Detaljer

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927

Din bruksanvisning SONY ERICSSON Z300I http://no.yourpdfguides.com/dref/819927 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637

Din bruksanvisning PHILIPS CD1302S http://no.yourpdfguides.com/dref/1034637 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Doro PhoneEasy 615. Norsk

Doro PhoneEasy 615. Norsk Doro PhoneEasy 615 Norsk 1 13 2 12 11 14 15 16 22 3 4 5 A B C 1 4 2 ABC 5 3 DEF 6 GHI JKL MNO 10 9 8 7 17 21 20 19 7 8 9 PQRS TUV 0 WXYZ 6 18 23 1. Høreelement 2. Venstre menytast 3. Ringetast 4. Hurtigtaster

Detaljer

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere.

OFX 9100. Brukerinstrukser (For telefaks) Fax. Norsk. Maskinen Din. Gjøre Deg Kjet Med. Maskinen Din. Installere. Programmere. Fax Brukerinstrukser (For telefaks) OFX 900 Lose Problemer Skrive Ut Rapporter Og Lister Nettverksfunks-joner Vanserte Funksjoner Installere Maskinen Din Programmere Maskinen Din Grunnleggende Bruk Gjøre

Detaljer

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET

TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Telenor Etude 30 TELEFON MED NUMMERVISNING, TELEFONBOK, HØYTTALERFUNKSJON, TILKOBLING AV HEADSET Brukerveiledning Innholdsfortegnelse Generelt Deler med navn...................................................................

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia 7200. 9311394 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia 7200 9311394 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION erklærer under vårt eneansvar at produktet RH-23 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia X3-02

Brukerhåndbok for Nokia X3-02 Brukerhåndbok for Nokia X3-02 3.0. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 4 Komme i gang 5 Taster og deler 5 Sette inn SIM-kortet og batteriet 6 Sette inn eller ta ut et minnekort 7 Lade batteriet 8 Lade batteriet

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia N8 00

Brukerhåndbok for Nokia N8 00 Brukerhåndbok for Nokia N8 00 2.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Kom i gang 6 Taster og deler 6 Endre volumet på et anrop, en sang eller en video 8 Låse eller låse opp tastene og skjermen 8 Sette

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Oro

Brukerhåndbok for Nokia Oro Brukerhåndbok for Nokia Oro 1.1. utgave 2 Innhold Innhold Sikkerhet 5 Komme i gang 7 Taster og deler 7 Sette inn SIM-kortet 9 Sette inn eller ta ut et minnekort 10 Sette inn batteriet 11 Lade 12 Slå enheten

Detaljer