Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS 2012 13"

Transkript

1 Markeds- og kommunikasjonsplan ifokus AS

2 INNHOLD 1 SITUASJONSANALYSE 1.1 Interne arbeidsbetingelser 1.2 Eksterne arbeidsbetingelser 1.3 SOFT-analyse 2 FORRETNINGSIDÉ OG VISJON 3 MÅLFORMULERING 3.1 Markedsandel 3.2 Omsetning 3.3 Fortjeneste 4 HANDLINGSPLAN 2012/ Markedsanalyse 4.2 Budsjett 4.3 Tidsplan 5 OPPFØLGING OG EVALUERING 5.1 Markedsføringsstrategi 5.2 KONKLUSJON

3 1 SITUASJONSANALYSE 1.1 Interne arbeidsbetingelser Personalressurser Bedriften har god kompetanse på virksomhetens kjerneområder; attføring og kvalifisering. Forholdsvis lav turnover har sikret verdifull kompetanse og solid erfaring i alle enheter. Faglig sett ligger ifokus AS langt fremme i nasjonal målestokk Økonomiske/finansielle forutsetninger: ifokus AS har solid økonomi, med egenkapital på over 20 millioner kroner. Selskapets fortjeneste - slik regnskapet er bygget opp - viser at det er barnehagedriften som har mest fortjeneste med over 3 millioner i pluss. Selskapets samlede overskudd første halvdel av 2012 er på kr ,-. ivekst ligger an til et overskudd i 2012 på ca kr , Produkt/sortiment De to søylene i selskapets drift er salg av attføringstjenester til NAV og barnehagevirksomhet. Ut over dette tilbyr bedriften, gjennom datterselskapet ivekst AS, arbeid til grupper arbeidssøkere som ikke har de nødvendige forutsetninger for å vinne innpass i det ordinære jobbmarkedet varig tilrettelagt arbeid (VTA). ifokus har fire attføringsbarnehager; Tjølling, Lysheim, Torpeløkka og Grevle, som fungerer som kvalifiserende arenaer til barne- og ungdomsmedarbeiderutdanning (fagbrev). ifokus leverer også inn anbud på ulike konkurranseutsatte tiltak NAV etterspør. I 2012 og 2013 har vi sammen med Fønix AS vunnet anbudet på arbeidsrettet rehabilitering Produksjon Produksjon av varer var en fremtredende del av virksomheten i tidligere tider, da mekanisk/industriell produksjon var dominerende. I dag er det lite fysisk produksjon igjen; det meste handler om tjenesteproduksjon, ref. punkt I den grad virksomheten har fysisk produksjon, er denne å finne på våre arbeidsforberedende arenaer samt ivekst. Potetkasser, Fjordstolen, søppelstativer og andre trevarer er kjente produkter herfra Teknologi Alle enheter er i dag på samme plattform, og alle faste ansatte er knyttet opp mot Sharepoint. Bedriften tilbyr hjemmearbeidsløsninger og fri mobiltelefon (med grensebeløp). Felles administrativt program er CAT/Visma. Bedriften har egen hjemmeside som er gjenstand for revisjon høsten Målet er å få siden mer brukervennlig og mindre statisk.

4 ifokus har p.t. ingen mobilstrategi ; man har ikke tilgang på selskapets nettside via mobiltelefon og ipad. Damgården har p.t. ikke tilfredsstillende mobilforhold Markedsføring Bedriften har i 2012 ikke budsjettert med kostnader relatert til markedsføring i virksomhetens budsjett. Imidlertid vil en kompetanserettet virksomhet som ifokus stå og falle på utadrettet virksomhet, der det å knytte kontakter i lokalt næringsliv til enhver tid blir viktig. Litt forenklet kan man si at den beste markedsføring for ifokus vil være det ryktet vi til enhver tid har. Det utfordrer oss, enten kunden er NAV, en jobbsøker eller en lokal bedrift vi samarbeider med. Alle ansatte i selskapet må anses som ambassadører for ifokus Profil Virksomheten har de siste årene gjennomgått en transformasjon fra en tradisjonell, industrirelatert attføringsvirksomhet, til å bli et moderne kompetansesenter innen attføring og kvalifisering. De fleste ansatte har utdanning på høyskolenivå. Bedriften har meget god respons på utlyste stillinger. Gjennomsnittsalderen på de ansatte er p.t. 1.2 Eksterne arbeidsbetingelser Økonomiske forhold Selv om Norge har kommet godt fra det hva angår finanskrisen er det ikke til å stikke under en stol at Vestfold har en høyere ledighet enn landsgjennomsnittet. Fattigdomsproblematikken har igjen blitt satt på dagsorden og levekårene i deler av Larvik kommune er blant de verste i Norge. Næringslivet i Vestfold har tradisjonelt gått veldig bra når tidene er gode, og tilsvarende dårlig når det er nedgangskonjunkturer. Dette må ses i lys av at Vestfold er et av de viktigste eksportfylkene i landet. En annen utfordring for Vestfold er at virksomhetene i ikke ubetydelig grad etterspør arbeidskraft det fra før er mangel på, eksempelvis ingeniører. For Larviks del ble svært mange industriarbeidsplasser lagt ned ved årtusenskiftet. Ca 1000 arbeidsplasser forsvant over 2-3 år da virksomheter som Wallboardfabrikken, Agnes, Rockwool og Smelteverket avviklet driften i Larvik. Kommunen som eneeier har en meget anstreng økonomi, og er registrert i Register for betinget kontroll, også kalt ROBEK.

5 1.2.2 Politiske/juridiske forhold ifokus AS er et frittstående aksjeselskap heleid av Larvik kommune. Frem til nå har ikke eierskapet bydd på spesielle utfordringer; bedriften har vært dyktig på håndtere sitt samfunnsoppdrag og selskapet har en god standing i det politiske miljøet. Lavek (ivekst) ble i 2009 et heleid datterselskap av ifokus. Dette kom som følge av et politisk initiativ, og bekrefter anseelsen ifokus har i kommunestyret. I Eierskapsmeldingen 2012 tar rådmannen til orde for at kommunens personalpolitikk også skal gjøres gjeldende i alle kommunale enheter, foretak (KF) og heleide aksjeselskaper. Vi vil gå i dialog med rådmannen på dette punktet, da det kan bli krevende økonomisk, bl.a. med tanke på kostnader knyttet til medlemskap i KLP. Selskapet har tatt inn over seg at virksomheten sorterer under Offentlighetsloven, med de konsekvenser dette har på for eksempel innkjøpssiden Kunder (kjøpere) ifokus AS har grovt sett en tredelt kundegruppe; NAV, brukere (bl.a. arbeidssøkere) og de som kjøper våre fysiske produkter eller tjenester. Det er stort sprik mellom disse kundegruppene, men de har det til felles at ifokus kan dekke et behov for dem. NAV har behov for flere i arbeid og færre på stønad, våre brukere har behov for drahjelp inn mot arbeidsmarkedet/avklaring av helsemessig situasjon og våre øvrige kunder behov for barnehageplass eller et pakkeoppdrag. ifokus har ca 45% av sine inntekter fra NAV og 45% fra barnehagedriften Konkurrenter Det ville være en grov forenkling å hevde at ifokus ikke har konkurranse i sine markeder. Innenfor skjermet sektor har vi en dominerende posisjon lokalt, men denne posisjonen blir til stadighet utfordret. Vi kan kjapt nevne aktører som Fønix (som vi også samarbeider med), Arbeid og kvalifisering samt Larvik læringssenter. I det konkurranseutsatte markedet møter vi en rekke aktører, bl.a. Podium og Reaktorskolen Kultur Kulturen i det lokale arbeidsmarkedet er preget av en nedarvet solidaritetsfølelse overfor den som trenger drahjelp med tanke på å komme tilbake i arbeidslivet. Larvik er en gammel industriby, der begreper som omsorg og solidaritet fortsatt står sterkt. Vi erfarer at arbeidsgivere lokalt er positive og villige til å gi våre arbeidssøkere en sjanse. Samtidig ser vi at arbeidsgivere lett tyr til merkelapper på våre arbeidssøkere ( sånne folk som de på ifokus ).

6 1.3 SWOT-analyse S Kompetansen i organisasjonen; innovative på organisering og metodikk Relasjonen til NAV Vi leverer de gunstigste formidlingene i Vestfold Nettverket i næringslivet Profilert lokalt God standing nasjonalt: Bransjeleder innovativ Tilfredse brukere godt rykte Organisasjon som kan dokumentere historisk gode resultater O Ringer i Vannet -satsingen i samarbeid med NHO Markedsaktiviteter i samarbeid med NAV: Rekrutteringsmesser, Stat/Næringsliv Partnerskap Fønix Utvikling av nye, markedstilpassede tilbud: Riktige tilbud = gode innsøkingstall = godt omdømme Utdanningsbehovet i Larvik Fattigdomsproblematikken Kriser utløser energi Ny organisering og metodikk W Balansen mellom interne og eksterne arbeidsforberedende arenaer Turbulens har påvirket selvbildet i organisasjonen (og resultater?) Matriseorganisering rundt A3/A2 gir uklare roller/mandat, lavere omsetningskapasitet og gjennomføringsevne? Uklart mandat i lederroller p.t. Kunnskap om NAV som bestiller? Lite planmessig jobbing mot marked Fordommer knyttet til vårt tilbud T Manglende måloppnåelse = konsekvens NAV? Utdaterte tilbud gir manglende innsøking: Utdaterte tilbud = manglende innsøk = dårlig omdømme? Deregulering av skjermede tiltak eller at NAV tar tilbake avklarings og/eller oppfølgingsarbeidet Attføringsbedrifter stenges ute fra konkurranseutsatte tiltak Eiers kunnskap om oss Ledelse på vikende front? Synkende barnetall i Larvik overkapasitet i barnehagemarkedet? Redusert handlingsrom; svak finansiering, detaljstyring fra NAV (ikke bærekraft)

7 2 FORRETNINGSIDÉ OG VISJON Selskapets formål er å være godkjent tiltaksarrangør av arbeidsmarkedstiltak samt utvikle tilbud innen samfunnets behov for arbeids-, velferds- og inkluderingstjenester, og utvikle arbeidskraft for næringslivet. Mennesker og fremtid ifokus gjør forskjellen Våre verdier: Åpenhet, kompetanse og skapende 3 MÅLFORMULERING - Spesielt vil vi bestrebe oss på å nå måltallene som er satt i tilleggskravspesifikasjonen for A2/A3: Formidling til arbeid/utdanning 0-6 mnd: 65% Formidling til arbeid/utdanning 6-12 mnd: 85% Andel i ekstern hospitering til enhver tid: 65% Gjennomsnittstid i tiltak: 8 mnd. for A3 og 2,5 mnd. for A2 Og i tillegg sier STP følgende: Vi skal kontinuerlig arbeide for at - NAV, eier og andre samarbeidspartnere oppnår resultater de ikke ville nådd uten oss. - våre deltakere oppnår ønsket og hensiktsmessig utvikling - våre ansatte har et unikt engasjement og et grunnleggende ønske om forbedringer - ansatte verdsettes som den viktigste ressursen selskapet har - vårt samfunnsoppdrag løses med solide resultater og er et positivt bidrag til lokalsamfunnet - barnehagenes ansatte skal tilby helhet, nærhet og skape trygghet for barn og foreldre gjennom å være: engasjert; vi skal være aktive, deltakende, nære og motiverte modig; vi skal være nysgjerrige og tørre utfordre humørfylt; vi skal spre glede og humor

8 og ha åpent sinn; vi skal vise respekt, lytte, være tilstede i øyeblikket Markedsandel Vi anslår vår markedsandel innenfor området attføring til å være tett opp mot 100%, i og med at vi er eneste attføringsbedrift lokalt. Vi håndterer til enhver tid ca 325 personer av et totalantall på ca 2000 mottakere av arbeidsavklaringspenger (AAP) i Larvik. Vi ser imidlertid at vårt tilbud ikke alltid er adekvat for denne målgruppen. Den størrelsen som det er mest usikkerhet knyttet til, er de konkurranseutsatte tjenestene; det vil være et mål å være konkurransedyktig her, men samtidig vanskelig å være konkret i forhold til hvor stor andel av markedet det er realistisk å ta. Dette er også en størrelse som varierer ut fra NAVs budsjetter og innkjøpsvolum. Barnehagene har i dag en andel i markedet på ca xx% Omsetning ifokus som konsern omsatte i 2011 samlet for ca kr , Fortjeneste Det er et mål for ifokus som konsern å drive godt faglig arbeid på et sunt økonomisk fundament. Ideelt sett bør det være økonomisk bærekraft i alt det vi foretar oss, men vi har erfaring for at det er vanskelig å tjene penger i alle ledd til enhver tid. All fortjeneste skal pløyes tilbake til selskapet. Kommunen kan ikke ta ut utbytte på ifokus sitt driftsoverskudd.

9 4 HANDLINGSPLAN Aktivitet Frist Ansvar Delta på ukentlige markedsmøter NAV Larvik Løpende Teamledere Delta på månedlige resultatoppfølgingsmøter NAV Larvik Løpende Driftsleder, Teamledere m.fl. Gjennomføre minst en rekrutteringsmesse i samarbeid med NAV Jobbservice og/eller Fønix Driftsleder, Teamledere Opprettholde og fylle rammene NAV setter for deltakelse i tiltak Løpende Driftsleder, tiltakskoordinator 10 % andel med overgang til studier fra A Jobbkonsulenter, fagteam, ledelse Andel som går til utdanning fra ca 0,5% i 2011 til 5% i 2012 (gjennomsnittet siste 10 år) Doble bruken av lønnstilskudd ved overgang til jobb - fra ca 12% til 25% i perioden Fagcafé med NAV; tema unntaksbestemmelser utdanning, lønnstilskudd Jobbstrategien mulig samarbeid med NAV invitere prosjektleder og coach på møte Driftsleder, teamledere Team Tiltakskoordinator evt. fagteamledere Driftsleder Delta i NAV Larviks strategiske gruppe for arbeidsmarked stat/næringsliv Løpende Driftsleder Sikre ifokus minst ett konkurranseutsatt tiltak i Ledergruppa Basere tilbudet knyttet til arbeidsforberedende arenaer på etterspørsel i markedet innbefattet train and place /primærbedrifter Avholde møte med markedssjef Sandefjord Helsepark vedr. kantinedrift Avholde møte med leder NAV Larvik vedr. kantinedrift Utvikle nye kursprogram som kan tilpasses Ringer i Vannet; eks. næringsmiddelindustri, lager, logistikk, Ledergruppa, Fagteam kompetanse Driftsleder Driftsleder Fagansvarlig

10 HMS eller andre bransjer Arrangere 3 infomøter for lokalt næringsliv vedr. Ringer i vannet-strategien Tegne 5 primærbedrift og/eller samarbeidsavtaler Ringer i Vannet for 2012 Tegne 10 primærbedrift og/eller samarbeidsavtaler Ringer i Vannet for 2013 Tilrettelegge møte for Larvik Næringsforening på Elveveien Delta aktivt på møter i regi av Larvik Næringsforening og NHO Måle kundetilfredshet; NAV, brukere, næringsliv Andel av våre kunder (deltakere og arbeidsgivere) som svarer på brukertilfredshet skal minimum være 75% Ta i bruk Facebook og andre sosiale medier som markedsføringskanal av våre ulike tilbud og tjenester Utvikle en mobilstrategi evt. en digital strategi for å synliggjøre våre tjenester og produkter på Google og lignende Revidere våre nettsider og tilpasse til ny plattform for mobilbruk responsiv og dynamisk vurdere questbackfunksjoner for spørreundersøkelser etc Fagteam Næringsliv, Driftsleder Driftsleder, Fagteam Næringsliv Driftsleder, Fagteam Næringsliv Fagteam Næringsliv Løpende Løpende Egen arbeidsgruppe Minst ett positivt oppslag (evt. kronikk) per kvartal i lokale medier Løpende Alle Utvikle, tilby og teste ut kurs for arbeidsgivere og bransje i inkluderingskompetanse. Egen prosjektressurs settes på oppgaven Prosjektansvarlig Lande løsning for Damgården Ledelsen/styret Beslutning om salgskurs og evt. iverksette bestilling hos relevant tilbyder Ledelsen, fagteam næringsliv

11 Evaluere ny organisering justere Driftsleder, teamledere Besøk av departementet: Presentasjon av resultater, metodikk etc. NAV Larvik Ledelsen Besøk av ny rådmann Larvik kommune Ledelsen Utvikle arenaer for studier/fjernundervisning evt. formalisere samarbeid med LUN eller andre aktuelle studiesentre Gjennomføre en idag per halvår (vår og høst) for å synliggjøre bredt prioriteringer/målsettinger og få eierforhold til midlene vi bruker for å nå målene Utvikle strategi for profilering av selskapet gjennom sponsing (for eksempel innen utdanning, kultur, velferd, idrettslag eller lignende) for å synliggjøre at vi også gir noe tilbake til lokalsamfunnet Bedriften stiller lag på minst ett årlig arrangement lokalt, for eksempel Ta sjansen, Larviksløpet, Farrisrunden eller lignende Markedsmøte på Nordbyen og/eller AMFI: Presentere ifokus tilbud for butikkene Beslutte om vi skal ha en ifokus-pris og hva den skal bestå i, hvis ja, innføre ordningen i 2013 Lage en rutine for å fange opp nye forslag/initiativ/forbedringer/tiltak nedenfra i organisasjonen Ledelsen Ledelsen Ledelsen Alle Fagteam Næringsliv Ledelsen Ledelsen

12 4.1 Budsjett 4.2 Tidsplan 5. OPPFØLGING OG EVALUERING 5.1 Strategi og virkemidler Målene over dreier seg ikke uventet over tiltak knyttet til marked og kommunikasjon. Grovt sett kan vi si at vi strategisk jobber langs følgende akser: 1. NAV sitt krav om fleksibel tiltaksportefølje og treffsikker bruk av tiltak 2. Relasjonen til det lokale næringsliv og avdekking av behov her 3. Tilbudet vi gir våre attføringskunder og de muligheter det gir i arbeidslivet 4. Måloppnåelse ved synliggjøring av prioriteringer, frister og oppnådde resultater 5. Synliggjøring av ifokus sitt samlede tilbud som samfunnsaktør lokalt 5.2 Konklusjon

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring

Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Status Måloppnåelse etter 3. kvartal 2012 Tar utgangspunkt i strategisk plan for 2012-2015, samt handlingsplaner for 2012 Tjenesteleveranser og fagutvikling - attføring Mål: Flere personer raskere ut i

Detaljer

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital.

Selskapet har hatt en gjennomgående solid likviditet de siste årene og høy egenkapital. ØKONOMI Økonomienheten Dato 5. februar 2014 Saksnr.: 201400301-1 Saksbehandler Ragne Karine Eklind Saksgang Møtedato Kommunalutvalget 18.02.2014 Bystyret 12.03.2014 Eierskapsmelding 2 for Valhalla Verksted

Detaljer

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016

Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Omdømme Plan for omdømmearbeid i Hammerfest kommune 2013-2016 Innhold INNHOLD... 2 1 INNLEDNING... 3 1.1 OMDØMME I OFFENTLIG SEKTOR... 3 1.2 OM PLANEN... 3 1.3 STYRINGSDOKUMENTER... 4 2. OMDØMMEARBEID

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Styrets årsberetning

Styrets årsberetning Styrets årsberetning Årsregnskap 2013 for Amento AS ÅRSBERETNING 2013 1. Formål og visjon 2. Aksjonæroversikt 3. Styret 4. Ansatte /Arbeidsmiljø 5. Attføring 6. Evaluering og utvikling av tjenester 7.

Detaljer

Nyhetsbrev fra NAV Nordland

Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nyhetsbrev fra NAV Nordland Nr. 2 Juni 2014 02 05 08 Nytt fra fylkesdirektøren - Fornøyde brukere og styrket markedsarbeid Rådmannen i Øksnes - Store utfordringer lokalt Alveland - Drømmen ble REN virkelighet

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS

SÁPMI NÆRINGSHAGE AS SÁPMI NÆRINGSHAGE AS Forprosjekt «Nye IFU 2015» Sápmi Næringshage Innhold 1. Innledning... 2 2. Hva er en næringshage?... 2 3. Næringshager i Finnmark... 3 4. Hvorfor Sápmi Næringshage?... 4 5. Visjon

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen

Kommuneplan. Iveland kommune fram mot 2026. Del A: Samfunnsdelen Kommuneplan Iveland kommune fram mot 2026 Del A: Samfunnsdelen Vedtatt av kommunestyret 9. oktober 2014 Formelt grunnlag Kravene til samfunnsdelen av kommuneplanen er hjemlet i Plan- og bygningslovens

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015

RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET. Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 RAPPORTERING OM KVALIFISERINGSPROGRAMMET 2014 Arbeids- og velferdsdirektoratet 12.02.2015 Årsrapportering 2014 - Kvalifiseringsprogrammet Rapporten om Kvalifiseringsprogrammet (KVP) består av fylkesmennenes

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 26.05.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

Frivillighet og mangfold

Frivillighet og mangfold IMDi Veileder i mangfoldsarbeid for kommuner og frivillige organisasjoner Illustrasjonsfoto: Shutterstock og IMDI Design og trykk: Wittusen & Jensen ISBN 978-82-8246-149-8 (trykk) ISBN 978-82-8246-150-4

Detaljer

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune

NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune NAV samarbeid og måloppnåelse Rygge kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Høringsutkast Rolvsøy 23. mai 2013 østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026

Kommunedelplan kommunikasjon 2015 2026 Kommunedelplan kommunikasjon 2026 Med handlingsdel Sist revidert februar INNHOLD INNLEDNING 3 FØRINGER OG LOVVERK 3 TEMA: OMDØMME 4 DAGENS SITUASJON 4 VIDERE UTVIKLING 5 TEMA: INFORMASJON 6 DAGENS SITUASJON

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN!

RAPPORT. Organisasjonsgjennomgang. Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! RAPPORT Organisasjonsgjennomgang Hvordan kan fremtidens næringsarbeid og næringsutvikling organiseres i Eigersund kommune? EN DØR INN! Eigersund kommune 24.09.12 1 INNLEDNING OG BAKGRUNN 4 1.1 MANDAT 4

Detaljer

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Innhold: 1.0 Innledning s. 3 2.0 Kontaktopplysninger s. 3 3.0 Eierforhold s. 4 4.0 Organisasjonskart ivekst s. 4 5.0

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012

2012/13. Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET. Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 2012/13 Utdannings-Hedmark SLIK VI SER DET Utdanningsforbundet Hedmark 08-10.05.2012 Revidert mai 2013 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Kontekstbeskrivelse... 6 Innspill fra våre samarbeidsparter...

Detaljer