Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett"

Transkript

1 Innhold Kapittel I Generelt om skatter Hva skatter er Skattesubjekt Skatteobjekt direkte og indirekte skatter Formålet med skattleggingen Hovedformålet med skattleggingen Biformål med skattleggingen Skattesystemets innvirkning på ressursanvendelsen Skatte- og avgiftsnivå Fordelingsvirkninger Internasjonale rammevilkår Hovedhensynene bak Skattereformen Hovedhensynene bak Skattereformen 2004/ Beregningsgrunnlag for skatt Beregningsgrunnlaget for formuesskatt Beregningsgrunnlag for inntektsskatt Alminnelig inntekt Personinntekt Omfanget av skattene Noen grunnprinsipper i det norske skattesystemet Skattelovene Tolkning av skattelover Den ulovfestede gjennomskjæringsregel 35 Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innledning Hovedregler Uinnskrenket (full) skatteplikt for innlendinger Fysiske personer som er bosatt i riket Fysiske personer (innlending) Innflytting til Norge Endelig utflytting fra Norge Behandling av selskapsandel ved utflytting fra Norge Skattyteren har vært skattepliktig til Norge for bare en del av året Selskaper og innretninger som er hjemmehørende i riket Utflytting av selskaper Begrenset skatteplikt for utlendinger Formue i og inntekt av fast eiendom eller løsøre som en utlending har her i riket 43 7

2 2.2.2 Utlending som deltar i næringsvirksomhet her i riket Utlending som mottar utbytte på aksjer eller renter av grunnfondsbevis Personer som tar midlertidig opphold innen riket Godtgjørelse fra norsk selskap til direktør/styremedlem bosatt i utlandet Person som ikke er bosatt i Norge, men som har lønn fra den norske stat Kildeskatt på utbetalt pensjon fra Norge Unntak Full skattefrihet Selskaper og innretninger som ikke har erverv til formål Utenlandske eiere av skip Delvis skattefrihet Økonomisk virksomhet av ellers skattefrie institusjoner Konkursbo og insolvente døds- og administrasjonsbo Diplomatisk personell Utenlandske artister Utenlandske studenter i Norge Inntekt på Svalbard og Jan Mayen og arktiske biland Regulering av skattlegging mellom Norge og andre land Bestemmelser i skatteloven som skal forhindre dobbeltbeskatning eller dobbelt fradrag Utlendingers skips- og lufttrafikk på norsk havn Innlendingers eiendeler i utlandet Direkte ligning av norskeide aksjeselskap i utlandet Skattytere med midlertidig arbeidsopphold i utlandet Fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet (kreditmetoden) Fradrag i inntekt for skatt betalt i utlandet Skatteavtaler 52 Kapittel III Riktig skattesubjekt Innledning Personlige skattytere Utgangspunkt og hovedregel Ektefeller Hovedregel: Ligning under ett (sambeskatning) Unntak: Særskilt ligning av inntekt Ligning av ektefeller hver for seg fullstendig unntak Foreldre/barn Boet etter en avdød er overtatt udelt Upersonlige skattytere Aksjeselskap samt likestilt selskap Selskaper med begrenset ansvar som ikke er likestilt med aksjeselskaper Foreninger Stiftelser, legater, fond og allmenningskasser (formuesmasser) Dødsbo Konkursbo, insolvente døds- og administrasjonsbo Forskyvning av skattepliktig formue og inntekt mellom skattesubjekter 63 8

3 Kapittel IV Skattested Hovedregler Fysiske personer Selskaper og andre skattepliktige innretninger Unntak Fordeling mellom kommuner Stedbunden skattlegging Tvist om hvor en skattyter skal skattlegges 67 Kapittel V Kompensasjon for forsørgelse mv Innledning Personfradrag Særskilt fradrag for Finnmark og Nord- Troms Skattefradrag i pensjonsinntekt Særfradrag Skattebegrensningsregel for skattytere med liten skatteevne Foreldrefradrag Barnetrygd 71 Kapittel VI Skatt på formue Innledning Plikten til å betale formuesskatt Tidspunktet for beregning av formuen Det er nettoverdien som skattlegges Hva regnes som skattepliktig formue? Hovedregel Unntak Betingede rettigheter Tidsbegrensede bruksrettigheter Periodiske ytelser som løper i et begrenset tidsrom Krav på uforfalt lønn, rentetermin og utbytte Patent-, forfatter- og kunstnerrett Goodwill og know how Innbetalt forskuddskatt og forventet tilbakebetaling av skatt Grunnfondsbeviskapital Skattefrihet for engangserstatning for personskade til barn Verdsettelse av formuespostene Fast eiendom Boligeiendommer utenfor virksomhet Utleid næringseiendom Ikke utleid næringseiendom Jord- og skogbrukseiendom Eiendom som nyttes i kraftproduksjon Skip og andre fartøyer Driftsløsøre Utestående fordringer Varelageret Verdipapirer Andeler i deltakerlignede selskaper Andelshaveres innskudd i boligselskap Bankinnskudd 83 9

4 3.10 Kontanter o.l Livspoliser o.l Kapitalverdi av individuell pensjonsavtale Innbo og løsøre Fradrag for gjeld Alminnelige regler Forpliktelser som ikke kan fratrekkes som gjeld Forpliktelser hvis inntreden er avhengig av en betingelse Tidsbegrensede bruksrettigheter Forpliktelser til å yte tidsbegrensede periodiske ytelser Ikke forfalne forpliktelser til utbetaling av rentetermin og utbytte Ikke forfalt skatt og ikke utlignet skatt Tilbakeleveringsforpliktelse ved verdipapirlån Skatteberegningen Virkningen av formuesskatten 88 Kapittel VII Alminnelig inntekt utenfor virksomhet Skattemessig inntekt Innledning Hovedregelen om hva som er skattepliktig inntekt Fordelen må ha økonomisk verdi Fordelen må være innvunnet Inntektsperioden Periodisering av inntekt Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsregler Fradragspostene Hovedregelen om fradragspostene Forholdet mellom utgift og inntektsanvendelse Fradraget må ha økonomisk verdi Fordelen må være oppofret Fradragsperioden Periodisering av fradragsposter Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsreglene Fradrag som ikke er knyttet til en bestemt inntekt Fradrag for renter Fradrag for trygdedes tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold Fradrag for innbetaling til individuell pensjonsavtale Premie til tariffestet syke- eller ulykkestrygd eller -forsikring Fradrag for kontingenter Fradrag for bidrag til forskning og yrkesopplæring Fradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner mv Foreldrefradrag Fradrag for pensjoner, føderåd, underholdsbidrag etc Utgifter i forbindelse med fremleggelse av arbeid for doktor- eller lisensiatgrad

5 Særfradrag De enkelte inntektsarter Fordel vunnet ved arbeid Naturalytelser Skattefrie naturalytelser Skattepliktige naturalytelser Forskuddstrekkpliktige naturalytelser Ikke forskuddstrekkpliktige naturalytelser Arbeidsgivers godtgjørelse til arbeidstaker for tjenesteutgifter Arbeidsgivers dekning av den ansattes privatutgifter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved arbeid Minstefradrag Fradrag for faktiske utgifter istedenfor minstefradraget Fradrag i tillegg til minstefradraget Standardfradrag for utlendinger Fordel vunnet ved kapital Fordel vunnet ved fast eiendom Nærmere om fritaket for bruk av egen bolig/fritidsbolig Utleieinntekter mv Andelshavere i boligselskaper Fradrag for kostnad etter endret ligningsmåte Inntekt av annen fast eiendom utenom næring Inntektsposter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved eiendom Fordel vunnet ved kapital Særregler for aksjeutbytte Avkastning på realobjekter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved kapital Utgifter på realobjekter Fordel vunnet ved virksomhet Utvidelse av hovedregelen i sktl Pensjon, livrente,og føderåd Regelmessig personlig understøttelse som den skattepliktge har krav på i henhold til lov eller avtale Utdelinger fra legater og understøttelsesforeninger Vederlagsfri bruk av andres eiendeler Tilfeldige fordeler Fordeler som er skattefrie Fordeler som er skattefri fordi de faller utenfor skattelovens inntektsbegrep Arv Mottatt arv er ikke skattepliktig inntekt Diskontinuitetsprinsippet Kontinuitetsprinsippet for aksjer mv. og andeler i deltakerlignet selskap Etterlønn/etterpensjon Avdøde etterlater seg ektefelle Arveavgift Gaver Gjeldsettergivelse

6 4.1.4 Foreldelse Erstatning for tap i fremtidig erverv Oppreisning, ménerstatning og yrkesskadeerstatning Fordeler som er gjort skattefri ved uttrykkelig lovregel Kapitalgevinster/kapitaltap Hovedregel og utgangspunkt Særregler Valutagevinst/tap Gevinst/tap på aksjer Gevinst/tap på finansielle opsjoner utenfor arbeidsforhold Beskatning av utlån av verdipapirer Reinvesteringsadgang ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved makeskifte Unntak Innbo, løsøre og utenlandske betalingsmidler til personlig bruk Muntlige fordringer og andre gjeldsbrev enn mengdegjeldsbrev eller rettigheter til mengdegjeldsbrev Alminnelig gårdsbruk og skogbruk Egen bolig, borettslagsleilighet, obligasjonsleilighet og fritidsbolig Alminnelig inntekt - beregningsgrunnlaget for nettoskatt Årets inntekt Årets underskudd Fremføring av underskudd Beregning av årets skatt på alminnelig inntekt Fradrag i utregnet skatt Boligspareordning for ungdom (BSU) Kredit for utenlandsk skatt 157 Kapittel VIII Alminnelig inntekt i virksomhet Virksomhetsinntekt Innledning Nærmere om virksomhetsbegrepet Avgrensning mot andre inntektsarter Avgrensning mot fordel vunnet ved arbeid Avgrensning mot fordel vunnet ved kapital Avgrensning mot fritidssysler (hobbyvirksomhet) Inntektsperioden Hva er skattepliktig næringsinntekt? Periodisering av inntekt og fradrag i virksomhet Bruttoinntekter Salg av varer Salg av tjenester Løpende rettsforhold Uttak Kapitalgevinst/tap i virksomhet Fradragspostene Tiltak mot hvitvasking Varekostnad Løpende rettsforhold Fradrag for tap

7 3.4.1 Fradrag for realiserte tap Tapsfradrag etter sktl Tapsfradrag etter sktl Tap på fordring mellom nærstående selskaper Periodisering av tapsfradrag Fradrag for urealiserte tap på kundefordringer Fradrag for urealiserte tap for banker etc Fordringer og gjeld i fremmed valuta i næring Kortsiktige poster Langsiktige poster Finansielle instrumenter Frivillig syketrygd mv Personalkostnader Lønn og feriepenger Pensjonskostnader Indirekte personalkostnader Arbeidsgiveravgift Bilkostnader Fradrag for utgifter til elektronisk kommunikasjon Kontingenter Representasjonskostnader Gaver Bestikkelser Vedlikehold av driftsmidler Avskrivninger Regnskapsmessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Saldoavskrivningsreglene Hva kan avskrives etter saldoavskrivningsreglene Inndeling i saldogrupper Kombinerte bygg Avskrivningsgrunnlaget Avskrivningssatsene Gevinst/tap ved realisasjon av saldoavskrivbare driftsmidler Opphør av næring Gevinst/tap ved realisasjon av driftsmidler som ikke avskrives etter saldoavskrivningsreglene Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet Skattlegging av urealiserte gevinster ved uttak av eiendeler mv fra norsk beskatningsområde Særregler for driftsmidler som tas inn og ut av norsk beskatningsområde Underskudd Årets underskudd Fremføring av underskudd Tilbakeføring av underskudd Innføring av en lovfestet gjennomskjæringsregel Fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling

8 Kapittel IX Skattlegging av selskap og selskapsdeltakere Innledning Aksjeselskaper/almennaksjeselskaper mv Selskaper som likestilles med aksjeselskap/allmennaksjeselskap Skattlegging av formue Skattlegging av inntekt Innledning Konsernbidrag Overføring av eiendeler mellom aksjeselskap innenfor et skattekonsern Skattested for aksjeselskap mv Beskatning av aksjeutbytte Innledning Utbyttebegrepet Periodisering av utbytte Utbyttet må være lovlig Utbytte utdelt til selskapsaksjonærer (fritaksmetoden) Bakgrunnen for innføring av fritaksmetoden Hvem fritaksmetoden gjelder for (subjekter) Hva fritaksmetoden gjelder for (objekter) Fritaksmetoden og forholdet til norske regler om kildeskatt Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap til selskapsaksjonær hjemmehørende i Norge Fradragsrett for kostnader knyttet til aksjeinntekt Sjablonregel om reversering av skattefri inntekt etter fritaksmetoden (3%-regelen) Ekstrabeskatning av utbytte utdelt til personlige aksjonærer (aksjonærmodellen) Kort om aksjonærmodellen Hvem gjelder aksjonærmodellen for (subjekter) Hva gjelder aksjonærmodellen for (objekter) Skjermingsfradrag Skjermingsgrunnlaget Kontinuitet ved arv og gave Renter på lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap eller likestilt selskap Aksjonærmodellen og forholdet til norske regler om kildeskatt Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap til personlig aksjonær bosatt i Norge Utbytte fra utenlandsk datterselskap Utbytte fra selskaper likestilt med aksjeselskap Aksjefond Obligasjonsfond Korreksjonsinntekt Aksjegevinst/tap Selskapsaksjonærs realisasjon av aksjer (fritaksmetoden) Personlig aksjonærs realisasjon av aksjer (aksjonærmodellen - skjermingsmetoden)

9 2.5.3 Særskilt beskatningsregel av aksjonær ved utflytting fra Norge Partiell likvidasjon (kapitalnedsettelse) Likvidasjon av aksjeselskap Aksjefond Obligasjonsfond Utenlandske aksjonærer Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. ved utflytting av selskap Fusjon og fisjon av aksjeselskaper mv Innledning Nærmere om fusjon av aksjeselskaper Nærmere om fisjon av aksjeselskap Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av aksjeselskap mv Aksjebytte Særregler for beskatning av norske aksjonærer i aksjeselskap i lavskatteland (NOKUS) Selskaper som ikke likestilles med aksjeselskaper Deltakerlignede selskaper Innledning Ligningen av deltakerlignede selskaper Nærmere om nettoligning Formuesligning Ansvarlige deltakere Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Fastsettelse av alminnelig inntekt Ansvarlige deltakere Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Nærmere om ekstrabeskatning ved utdeling fra deltakerlignet selskap (deltakermodellen) Deltakermodellen Særskilt godtgjørelse for arbeid Hva omfattes av utdeling? Grunnlaget for ekstrabeskatningen Skjermingsgrunnlaget Skjermingsfradraget Lån mellom deltaker og selskapet Periodisering av utdelingen Gevinst/tap ved realisasjon av andel Beskatning av gevinst/fradragsrett for tap Beregning av gevinst/tap Periodisering av gevinst/tap Fordeling av resultat ved realisasjon av selskapsandel i løpet av inntektsåret Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra Norge Opptak av ny deltaker Utløsning/utelukking av deltaker Endring fra en type deltakerlignet selskap til en annen type deltakerlignet selskap Overføring av eiendeler mellom deltakerlignede 15

10 selskaper med samme eiere Selskapets oppløsning og avvikling Norske deltakere i utenlandsk deltakerlignet selskap Deltakere bosatt i utlandet Særlige regler for andel i deltakerlignet selskap som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra Norge Skattested ved salg av andel Fusjon/fisjon av deltakerlignede selskaper Innledning Nærmere om fusjon av deltakerlignede selskaper med skattemessig kontinuitet Nærmere om fisjon av deltakerlignede selskaper med skattemessig kontinuitet Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av deltakerlignet selskap Skattefrie omdannelser 273 Kapittel X Personinntekt Innledning Personinntekt utenfor virksomhet Arbeidsinntekt mv Pensjonsinntekt mv Ektefeller Personinntekt i virksomhet Godtgjørelse for arbeidsinnsats Beregnet personinntekt i enkeltpersonforetak Hvordan personinntekt skal beregnes Innledning Fastsettelse av skjermingsgrunnlaget Finansposter Realkapital Immateriell kapital Verdsettelse av skjermingsgrunnlaget Valgadgang med hensyn til verdsettelsesmetode Middelverdiberegning ved avvikende regnskapsår Middelverdiberegning etter verdien av varelageret på andre tidspunkt enn ved regnskapsårets begynnelse og slutt Verdsettelse etter skattemessig verdi og lignings-verdi Verdsettelse etter regnskapsmessig verdi Driftsmidler med uforholdsmessig høy verdi Gjeld til finansinstitusjoner og gjeld knyttet til mengdegjeldsbrev Leverandørkreditter og forskuddsbetaling fra kunder Nærmere om beregning av skjermingsfradraget Oppstilling som viser skjermingsgrunnlaget Konsekvenser av valget av verdi i skjermingsgrunnlaget Fleksibel skjermingsrente Fastsettelse av beregnet skjerming Nærmere om fastsettelse av beregnet personinntekt Utgangspunkt er alminnelig inntekt i virksomheten

11 4.5.2 Korrigering for faktiske kapitalkostnader/tap og kapitalinntekter/tap mv Lønnsfradrag ved beregning av personinntekt Samordning av personinntekt/negativ peroninntekt Fremføring av negativ personinntekt Forholdet til utlandet Skatt på personinntekt Trygdeavgift Toppskatt 296 Kapittel XI Betaling av skattene Innledning Forskuddsbetaling av skatt Forskuddsstrekk Forskuddsskatt Avregning Innkreving av skattene Arbeidsgivers ansvar for skattetrekk Ettergivelse og nedsettelse av skatt 302 Kapittel XII Ligningsforvaltningen Innledning Organiseringen av ligningsforvaltningen Selvangivelsesplikten Selvangivelse for fysiske personer Selvangivelse for selskaper mv Selskapsoppgave Bindende forhåndsuttalelse Diverse kontrolloppgaver Ligningen Avrundingsregler Varslingsplikt Klage over ligning Klage til skattekontoret Klage til skatteklagenemnda Endring uten klage Ligningsmyndighetenes reaksjonsmidler Tap av klagerett Forsinkelsesavgift Gebyr for forsinkede/mangelfulle kontrolloppgaver Tilleggsskatt Straff Domstolsprøving Klage til Sivilombudsmannen 312 Vedlegg 1: Tabeller mv. for utregning av samlet skatte- og avgiftsbeløp for Vedlegg 2: inntektsåret 2011 for personlige skattytere 314 Tabeller mv. for utregning av samlet skatte- og avgiftsbeløp for inntektsåret 2012 for personlige skattytere 317 Stikkordregister 320 Forkortelser

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende Forord Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i åttende utgave, skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter. I denne utgaven

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND

GIMLETROLL MARKETING AS 4633 KRISTIANSAND Årsregnskap 2010 4633 KRISTIANSAND Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Agder Regnskapsservice AS Høyåshei 45 4812 KONGSHAVN Org.nr. 884460522 Utarbeidet

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2012 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2

Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Skatteetaten Rettledning til RF-1167 Næringsoppgave 2 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Næringsoppgave 2 skal leveres av aksjeselskaper og andre foretak som har regnskapsplikt etter

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE I - LØSNING GOL01.doc (ajour v15) Petter Hansen (oppgavesamling, utgave 2012) Inntektsberegning: Skatteklasse 2, felles ligning, sktl 2-10 og 15-4 Inntektsberegning: Lønn (trygdeavgift

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013

Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Skatteetaten Rettledning til RF-1175 Næringsoppgave 1 for 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet Nytt for 2013: Ingen nye poster. Presisering! Postene 7000 7080 skal kun nyttes til transportmidler! Kostnader

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2002

Melding om ligningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 9/03, 7. mai 2003 Melding om ligningen for inntektsåret 2002 1 Generelt... 3 1.1 Garanti...3 2 Aksjer realisasjon av aksjer mv... 3 2.1 RISK...3 2.2 Tapsbegrensning...3

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer