Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett"

Transkript

1 Innhold Kapittel I Generelt om skatter Hva skatter er Skattesubjekt Skatteobjekt direkte og indirekte skatter Formålet med skattleggingen Hovedformålet med skattleggingen Biformål med skattleggingen Skattesystemets innvirkning på ressursanvendelsen Skatte- og avgiftsnivå Fordelingsvirkninger Internasjonale rammevilkår Hovedhensynene bak Skattereformen Hovedhensynene bak Skattereformen 2004/ Beregningsgrunnlag for skatt Beregningsgrunnlaget for formuesskatt Beregningsgrunnlag for inntektsskatt Alminnelig inntekt Personinntekt Omfanget av skattene Noen grunnprinsipper i det norske skattesystemet Skattelovene Tolkning av skattelover Den ulovfestede gjennomskjæringsregel 35 Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innledning Hovedregler Uinnskrenket (full) skatteplikt for innlendinger Fysiske personer som er bosatt i riket Fysiske personer (innlending) Innflytting til Norge Endelig utflytting fra Norge Behandling av selskapsandel ved utflytting fra Norge Skattyteren har vært skattepliktig til Norge for bare en del av året Selskaper og innretninger som er hjemmehørende i riket Utflytting av selskaper Begrenset skatteplikt for utlendinger Formue i og inntekt av fast eiendom eller løsøre som en utlending har her i riket 43 7

2 2.2.2 Utlending som deltar i næringsvirksomhet her i riket Utlending som mottar utbytte på aksjer eller renter av grunnfondsbevis Personer som tar midlertidig opphold innen riket Godtgjørelse fra norsk selskap til direktør/styremedlem bosatt i utlandet Person som ikke er bosatt i Norge, men som har lønn fra den norske stat Kildeskatt på utbetalt pensjon fra Norge Unntak Full skattefrihet Selskaper og innretninger som ikke har erverv til formål Utenlandske eiere av skip Delvis skattefrihet Økonomisk virksomhet av ellers skattefrie institusjoner Konkursbo og insolvente døds- og administrasjonsbo Diplomatisk personell Utenlandske artister Utenlandske studenter i Norge Inntekt på Svalbard og Jan Mayen og arktiske biland Regulering av skattlegging mellom Norge og andre land Bestemmelser i skatteloven som skal forhindre dobbeltbeskatning eller dobbelt fradrag Utlendingers skips- og lufttrafikk på norsk havn Innlendingers eiendeler i utlandet Direkte ligning av norskeide aksjeselskap i utlandet Skattytere med midlertidig arbeidsopphold i utlandet Fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet (kreditmetoden) Fradrag i inntekt for skatt betalt i utlandet Skatteavtaler 52 Kapittel III Riktig skattesubjekt Innledning Personlige skattytere Utgangspunkt og hovedregel Ektefeller Hovedregel: Ligning under ett (sambeskatning) Unntak: Særskilt ligning av inntekt Ligning av ektefeller hver for seg fullstendig unntak Foreldre/barn Boet etter en avdød er overtatt udelt Upersonlige skattytere Aksjeselskap samt likestilt selskap Selskaper med begrenset ansvar som ikke er likestilt med aksjeselskaper Foreninger Stiftelser, legater, fond og allmenningskasser (formuesmasser) Dødsbo Konkursbo, insolvente døds- og administrasjonsbo Forskyvning av skattepliktig formue og inntekt mellom skattesubjekter 63 8

3 Kapittel IV Skattested Hovedregler Fysiske personer Selskaper og andre skattepliktige innretninger Unntak Fordeling mellom kommuner Stedbunden skattlegging Tvist om hvor en skattyter skal skattlegges 67 Kapittel V Kompensasjon for forsørgelse mv Innledning Personfradrag Særskilt fradrag for Finnmark og Nord- Troms Skattefradrag i pensjonsinntekt Særfradrag Skattebegrensningsregel for skattytere med liten skatteevne Foreldrefradrag Barnetrygd 71 Kapittel VI Skatt på formue Innledning Plikten til å betale formuesskatt Tidspunktet for beregning av formuen Det er nettoverdien som skattlegges Hva regnes som skattepliktig formue? Hovedregel Unntak Betingede rettigheter Tidsbegrensede bruksrettigheter Periodiske ytelser som løper i et begrenset tidsrom Krav på uforfalt lønn, rentetermin og utbytte Patent-, forfatter- og kunstnerrett Goodwill og know how Innbetalt forskuddskatt og forventet tilbakebetaling av skatt Grunnfondsbeviskapital Skattefrihet for engangserstatning for personskade til barn Verdsettelse av formuespostene Fast eiendom Boligeiendommer utenfor virksomhet Utleid næringseiendom Ikke utleid næringseiendom Jord- og skogbrukseiendom Eiendom som nyttes i kraftproduksjon Skip og andre fartøyer Driftsløsøre Utestående fordringer Varelageret Verdipapirer Andeler i deltakerlignede selskaper Andelshaveres innskudd i boligselskap Bankinnskudd 83 9

4 3.10 Kontanter o.l Livspoliser o.l Kapitalverdi av individuell pensjonsavtale Innbo og løsøre Fradrag for gjeld Alminnelige regler Forpliktelser som ikke kan fratrekkes som gjeld Forpliktelser hvis inntreden er avhengig av en betingelse Tidsbegrensede bruksrettigheter Forpliktelser til å yte tidsbegrensede periodiske ytelser Ikke forfalne forpliktelser til utbetaling av rentetermin og utbytte Ikke forfalt skatt og ikke utlignet skatt Tilbakeleveringsforpliktelse ved verdipapirlån Skatteberegningen Virkningen av formuesskatten 88 Kapittel VII Alminnelig inntekt utenfor virksomhet Skattemessig inntekt Innledning Hovedregelen om hva som er skattepliktig inntekt Fordelen må ha økonomisk verdi Fordelen må være innvunnet Inntektsperioden Periodisering av inntekt Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsregler Fradragspostene Hovedregelen om fradragspostene Forholdet mellom utgift og inntektsanvendelse Fradraget må ha økonomisk verdi Fordelen må være oppofret Fradragsperioden Periodisering av fradragsposter Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsreglene Fradrag som ikke er knyttet til en bestemt inntekt Fradrag for renter Fradrag for trygdedes tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold Fradrag for innbetaling til individuell pensjonsavtale Premie til tariffestet syke- eller ulykkestrygd eller -forsikring Fradrag for kontingenter Fradrag for bidrag til forskning og yrkesopplæring Fradrag for pengegaver til visse frivillige organisasjoner mv Foreldrefradrag Fradrag for pensjoner, føderåd, underholdsbidrag etc Utgifter i forbindelse med fremleggelse av arbeid for doktor- eller lisensiatgrad

5 Særfradrag De enkelte inntektsarter Fordel vunnet ved arbeid Naturalytelser Skattefrie naturalytelser Skattepliktige naturalytelser Forskuddstrekkpliktige naturalytelser Ikke forskuddstrekkpliktige naturalytelser Arbeidsgivers godtgjørelse til arbeidstaker for tjenesteutgifter Arbeidsgivers dekning av den ansattes privatutgifter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved arbeid Minstefradrag Fradrag for faktiske utgifter istedenfor minstefradraget Fradrag i tillegg til minstefradraget Standardfradrag for utlendinger Fordel vunnet ved kapital Fordel vunnet ved fast eiendom Nærmere om fritaket for bruk av egen bolig/fritidsbolig Utleieinntekter mv Andelshavere i boligselskaper Fradrag for kostnad etter endret ligningsmåte Inntekt av annen fast eiendom utenom næring Inntektsposter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved eiendom Fordel vunnet ved kapital Særregler for aksjeutbytte Avkastning på realobjekter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved kapital Utgifter på realobjekter Fordel vunnet ved virksomhet Utvidelse av hovedregelen i sktl Pensjon, livrente,og føderåd Regelmessig personlig understøttelse som den skattepliktge har krav på i henhold til lov eller avtale Utdelinger fra legater og understøttelsesforeninger Vederlagsfri bruk av andres eiendeler Tilfeldige fordeler Fordeler som er skattefrie Fordeler som er skattefri fordi de faller utenfor skattelovens inntektsbegrep Arv Mottatt arv er ikke skattepliktig inntekt Diskontinuitetsprinsippet Kontinuitetsprinsippet for aksjer mv. og andeler i deltakerlignet selskap Etterlønn/etterpensjon Avdøde etterlater seg ektefelle Arveavgift Gaver Gjeldsettergivelse

6 4.1.4 Foreldelse Erstatning for tap i fremtidig erverv Oppreisning, ménerstatning og yrkesskadeerstatning Fordeler som er gjort skattefri ved uttrykkelig lovregel Kapitalgevinster/kapitaltap Hovedregel og utgangspunkt Særregler Valutagevinst/tap Gevinst/tap på aksjer Gevinst/tap på finansielle opsjoner utenfor arbeidsforhold Beskatning av utlån av verdipapirer Reinvesteringsadgang ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved makeskifte Unntak Innbo, løsøre og utenlandske betalingsmidler til personlig bruk Muntlige fordringer og andre gjeldsbrev enn mengdegjeldsbrev eller rettigheter til mengdegjeldsbrev Alminnelig gårdsbruk og skogbruk Egen bolig, borettslagsleilighet, obligasjonsleilighet og fritidsbolig Alminnelig inntekt - beregningsgrunnlaget for nettoskatt Årets inntekt Årets underskudd Fremføring av underskudd Beregning av årets skatt på alminnelig inntekt Fradrag i utregnet skatt Boligspareordning for ungdom (BSU) Kredit for utenlandsk skatt 157 Kapittel VIII Alminnelig inntekt i virksomhet Virksomhetsinntekt Innledning Nærmere om virksomhetsbegrepet Avgrensning mot andre inntektsarter Avgrensning mot fordel vunnet ved arbeid Avgrensning mot fordel vunnet ved kapital Avgrensning mot fritidssysler (hobbyvirksomhet) Inntektsperioden Hva er skattepliktig næringsinntekt? Periodisering av inntekt og fradrag i virksomhet Bruttoinntekter Salg av varer Salg av tjenester Løpende rettsforhold Uttak Kapitalgevinst/tap i virksomhet Fradragspostene Tiltak mot hvitvasking Varekostnad Løpende rettsforhold Fradrag for tap

7 3.4.1 Fradrag for realiserte tap Tapsfradrag etter sktl Tapsfradrag etter sktl Tap på fordring mellom nærstående selskaper Periodisering av tapsfradrag Fradrag for urealiserte tap på kundefordringer Fradrag for urealiserte tap for banker etc Fordringer og gjeld i fremmed valuta i næring Kortsiktige poster Langsiktige poster Finansielle instrumenter Frivillig syketrygd mv Personalkostnader Lønn og feriepenger Pensjonskostnader Indirekte personalkostnader Arbeidsgiveravgift Bilkostnader Fradrag for utgifter til elektronisk kommunikasjon Kontingenter Representasjonskostnader Gaver Bestikkelser Vedlikehold av driftsmidler Avskrivninger Regnskapsmessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger Saldoavskrivningsreglene Hva kan avskrives etter saldoavskrivningsreglene Inndeling i saldogrupper Kombinerte bygg Avskrivningsgrunnlaget Avskrivningssatsene Gevinst/tap ved realisasjon av saldoavskrivbare driftsmidler Opphør av næring Gevinst/tap ved realisasjon av driftsmidler som ikke avskrives etter saldoavskrivningsreglene Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet Skattlegging av urealiserte gevinster ved uttak av eiendeler mv fra norsk beskatningsområde Særregler for driftsmidler som tas inn og ut av norsk beskatningsområde Underskudd Årets underskudd Fremføring av underskudd Tilbakeføring av underskudd Innføring av en lovfestet gjennomskjæringsregel Fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling

8 Kapittel IX Skattlegging av selskap og selskapsdeltakere Innledning Aksjeselskaper/almennaksjeselskaper mv Selskaper som likestilles med aksjeselskap/allmennaksjeselskap Skattlegging av formue Skattlegging av inntekt Innledning Konsernbidrag Overføring av eiendeler mellom aksjeselskap innenfor et skattekonsern Skattested for aksjeselskap mv Beskatning av aksjeutbytte Innledning Utbyttebegrepet Periodisering av utbytte Utbyttet må være lovlig Utbytte utdelt til selskapsaksjonærer (fritaksmetoden) Bakgrunnen for innføring av fritaksmetoden Hvem fritaksmetoden gjelder for (subjekter) Hva fritaksmetoden gjelder for (objekter) Fritaksmetoden og forholdet til norske regler om kildeskatt Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap til selskapsaksjonær hjemmehørende i Norge Fradragsrett for kostnader knyttet til aksjeinntekt Sjablonregel om reversering av skattefri inntekt etter fritaksmetoden (3%-regelen) Ekstrabeskatning av utbytte utdelt til personlige aksjonærer (aksjonærmodellen) Kort om aksjonærmodellen Hvem gjelder aksjonærmodellen for (subjekter) Hva gjelder aksjonærmodellen for (objekter) Skjermingsfradrag Skjermingsgrunnlaget Kontinuitet ved arv og gave Renter på lån fra personlig aksjonær til aksjeselskap eller likestilt selskap Aksjonærmodellen og forholdet til norske regler om kildeskatt Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap til personlig aksjonær bosatt i Norge Utbytte fra utenlandsk datterselskap Utbytte fra selskaper likestilt med aksjeselskap Aksjefond Obligasjonsfond Korreksjonsinntekt Aksjegevinst/tap Selskapsaksjonærs realisasjon av aksjer (fritaksmetoden) Personlig aksjonærs realisasjon av aksjer (aksjonærmodellen - skjermingsmetoden)

9 2.5.3 Særskilt beskatningsregel av aksjonær ved utflytting fra Norge Partiell likvidasjon (kapitalnedsettelse) Likvidasjon av aksjeselskap Aksjefond Obligasjonsfond Utenlandske aksjonærer Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. ved utflytting av selskap Fusjon og fisjon av aksjeselskaper mv Innledning Nærmere om fusjon av aksjeselskaper Nærmere om fisjon av aksjeselskap Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av aksjeselskap mv Aksjebytte Særregler for beskatning av norske aksjonærer i aksjeselskap i lavskatteland (NOKUS) Selskaper som ikke likestilles med aksjeselskaper Deltakerlignede selskaper Innledning Ligningen av deltakerlignede selskaper Nærmere om nettoligning Formuesligning Ansvarlige deltakere Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Fastsettelse av alminnelig inntekt Ansvarlige deltakere Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Nærmere om ekstrabeskatning ved utdeling fra deltakerlignet selskap (deltakermodellen) Deltakermodellen Særskilt godtgjørelse for arbeid Hva omfattes av utdeling? Grunnlaget for ekstrabeskatningen Skjermingsgrunnlaget Skjermingsfradraget Lån mellom deltaker og selskapet Periodisering av utdelingen Gevinst/tap ved realisasjon av andel Beskatning av gevinst/fradragsrett for tap Beregning av gevinst/tap Periodisering av gevinst/tap Fordeling av resultat ved realisasjon av selskapsandel i løpet av inntektsåret Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra Norge Opptak av ny deltaker Utløsning/utelukking av deltaker Endring fra en type deltakerlignet selskap til en annen type deltakerlignet selskap Overføring av eiendeler mellom deltakerlignede 15

10 selskaper med samme eiere Selskapets oppløsning og avvikling Norske deltakere i utenlandsk deltakerlignet selskap Deltakere bosatt i utlandet Særlige regler for andel i deltakerlignet selskap som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra Norge Skattested ved salg av andel Fusjon/fisjon av deltakerlignede selskaper Innledning Nærmere om fusjon av deltakerlignede selskaper med skattemessig kontinuitet Nærmere om fisjon av deltakerlignede selskaper med skattemessig kontinuitet Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av deltakerlignet selskap Skattefrie omdannelser 273 Kapittel X Personinntekt Innledning Personinntekt utenfor virksomhet Arbeidsinntekt mv Pensjonsinntekt mv Ektefeller Personinntekt i virksomhet Godtgjørelse for arbeidsinnsats Beregnet personinntekt i enkeltpersonforetak Hvordan personinntekt skal beregnes Innledning Fastsettelse av skjermingsgrunnlaget Finansposter Realkapital Immateriell kapital Verdsettelse av skjermingsgrunnlaget Valgadgang med hensyn til verdsettelsesmetode Middelverdiberegning ved avvikende regnskapsår Middelverdiberegning etter verdien av varelageret på andre tidspunkt enn ved regnskapsårets begynnelse og slutt Verdsettelse etter skattemessig verdi og lignings-verdi Verdsettelse etter regnskapsmessig verdi Driftsmidler med uforholdsmessig høy verdi Gjeld til finansinstitusjoner og gjeld knyttet til mengdegjeldsbrev Leverandørkreditter og forskuddsbetaling fra kunder Nærmere om beregning av skjermingsfradraget Oppstilling som viser skjermingsgrunnlaget Konsekvenser av valget av verdi i skjermingsgrunnlaget Fleksibel skjermingsrente Fastsettelse av beregnet skjerming Nærmere om fastsettelse av beregnet personinntekt Utgangspunkt er alminnelig inntekt i virksomheten

11 4.5.2 Korrigering for faktiske kapitalkostnader/tap og kapitalinntekter/tap mv Lønnsfradrag ved beregning av personinntekt Samordning av personinntekt/negativ peroninntekt Fremføring av negativ personinntekt Forholdet til utlandet Skatt på personinntekt Trygdeavgift Toppskatt 296 Kapittel XI Betaling av skattene Innledning Forskuddsbetaling av skatt Forskuddsstrekk Forskuddsskatt Avregning Innkreving av skattene Arbeidsgivers ansvar for skattetrekk Ettergivelse og nedsettelse av skatt 302 Kapittel XII Ligningsforvaltningen Innledning Organiseringen av ligningsforvaltningen Selvangivelsesplikten Selvangivelse for fysiske personer Selvangivelse for selskaper mv Selskapsoppgave Bindende forhåndsuttalelse Diverse kontrolloppgaver Ligningen Avrundingsregler Varslingsplikt Klage over ligning Klage til skattekontoret Klage til skatteklagenemnda Endring uten klage Ligningsmyndighetenes reaksjonsmidler Tap av klagerett Forsinkelsesavgift Gebyr for forsinkede/mangelfulle kontrolloppgaver Tilleggsskatt Straff Domstolsprøving Klage til Sivilombudsmannen 312 Vedlegg 1: Tabeller mv. for utregning av samlet skatte- og avgiftsbeløp for Vedlegg 2: inntektsåret 2011 for personlige skattytere 314 Tabeller mv. for utregning av samlet skatte- og avgiftsbeløp for inntektsåret 2012 for personlige skattytere 317 Stikkordregister 320 Forkortelser

Innhold KapIttel I Generelt om skatter KapIttel II Rettskilder i norsk skatterett

Innhold KapIttel I Generelt om skatter KapIttel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter... 37 1. Hva er skatter... 37 2. Skattesubjekter... 38 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter... 38 4. Formålet med skattleggingen... 39 4.1 Hovedformålet

Detaljer

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 31 1. Hva er skatter 31 2. Skattesubjekter 32 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter 32 4. Formålet med skattleggingen 33 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Skatterett for næringsdrivende

Skatterett for næringsdrivende Skatterett for næringsdrivende Arthur J. Brudvik Skatterett for næringsdrivende 37. utgave 36. utgave Arthur J. Brudvik 1. utgave 1974 v/leiv Vårdal 2. utgave 1976 v/leiv Vårdal 3. utgave 1978 v/leiv

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 33 1. Hva er skatter 33 2. Skattesubjekter 34 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter 34 4. Formålet med skattleggingen 35 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Harald Hauge (hh@harboe.no) Disposisjon MANDAG 1. Innledning 1.1 Skatterett som fag; hvorfor studere skatterett? 1.2 Skattesystemet 1.2.1 Mange skatter

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni Lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven)

Kunngjort 21. juni 2017 kl PDF-versjon 21. juni Lov om endringar i lov 26. mars 1999 nr. 14 om skatt av formue og inntekt (skatteloven) NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 21. juni 2017 kl. 15.05 PDF-versjon 21. juni 2017 21.06.2017 nr. 78 Lov om endringar i

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG 1 OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG OSL07.doc (àjour h12) OPPGAVE 1 - BJØRN BAKKE & CO. a) Hvor stort privatuttak har eierne hatt i året i tillegg til arbeidsvederlaget? Overskudd til fordeling iflg

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness

6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness Forord Avgrensningen av virksomhetsinntekter mot inntekter fra andre kilder, eventuelt skattefrie inntekter, er i mange tilfeller en komplisert affære hvor anvendelsen av de sentrale vilkårene: aktivitet

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H09 Frederik Zimmer 1 Skattetyper og skatteproveny anslag 2009 (1.2.1) Totalt skatte- og avgiftproveny 938 Inntektsskatt 243 Trygdeavgift 90 Inntektsskatt

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708-b/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017.

Detaljer

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL08 h15.doc OPPGAVESETT 8 (R. V-90) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a - MVA ved salg til underpris til aksjonær/ansatt Etter MVA-lovens 3-23(1)a skal det, når fradragsrett for inngående mva ikke er avskåret

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2014 for forsikringsselskap, pensjonskasser mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Skatteendringer for personlige skattytere

Skatteendringer for personlige skattytere Skatteendringer for personlige skattytere Stortinget. Fotografi. Wikimedia. 12. mai 2015. http://commons.wikimedia.org/wiki/file:stortinget,_oslo,_norway_(cropped).jpg Bacheloroppgave utført ved Høgskolen

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond

Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Saksnr. 14/1798 14. april 2015 Høringsnotat - Skattemessig behandling av verdipapirfond Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 SAMMENDRAG AV FORSLAGENE... 3 3 GJELDENDE REGLER... 5 4 PROBLEMER MED GJELDENDE REGLER...

Detaljer

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v.

Organisasjonsnummer. Skadeforsikringsselskaper: Nærmere spesifisering av forsikringstekniske avsetninger m.v. Skatteetaten Næringsoppgave 3 for 2012 For forsikringsselskaper mv. Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 19. desember 2017 19.12.2017 nr. 121 Lov om endringer

Detaljer

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen

Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Næringsoppgave 3 for forsikringsforetak, pensjonskasser mv. 2016 Se rettledningen (RF-1172) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til skattemeldingen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra Til Navn

Detaljer

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK

Skatterett. Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Ole Gjems-Onstad Tor S Kildal Skatterett Sporsmäl og svar GYLDENDAL AKADEMISK Innhold Dell Oppgaver 23 1 Rettskilder Oppgave 1-1 Lovtolkning 25 Oppgave 1-2 Juridisk terminologi 25 2 Personbeskatning Oppgave

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Saksnr. 13/ Høringsnotat

Saksnr. 13/ Høringsnotat Saksnr. 13/394 05.04.2013 Høringsnotat om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag etter skatteloven 16-21 - forslag om endring av forskrift 19. november 1999 nr. 1158 (FSFIN)

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

I. Deltakers formue og inntekt

I. Deltakers formue og inntekt Skatteetaten Rettledning til utfylling av oppgavene over deltakerens formue og inntekt i kommandittselskap mv. (RF-1228 og1235) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 27 Dette er en felles rettledning

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 125 ( ) og Ot.prp. nr. 92 ( )

Besl. O. nr ( ) Odelstingsbeslutning nr Jf. Innst. O. nr. 125 ( ) og Ot.prp. nr. 92 ( ) Besl. O. nr. 126 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 126 Jf. Innst. O. nr. 125 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 92 (2004-2005) År 2005 den 14. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 25 (R h 2006 løsning) Osl25.doc h12 Oppgave 1 Spm 1 Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer