6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness"

Transkript

1 Forord Avgrensningen av virksomhetsinntekter mot inntekter fra andre kilder, eventuelt skattefrie inntekter, er i mange tilfeller en komplisert affære hvor anvendelsen av de sentrale vilkårene: aktivitet med økonomisk karakter av tilstrekkelig omfang og varighet, utført for egen regning og risiko, forutsetter inngående kunnskaper på ganske forskjellige områder i skatteretten. Ideen bak denne boka er å gi en samlet framstilling av de forskjellige avgrensningsområdene vist gjennom praktiske eksempler. Denne praktiske innfallsvinkelen er forsøkt gjennomført som en rød tråd i framstillingen. I enkelte avsnitt kan det være lite eksempler, men da er det også tynt med avgjørelser på området. Den praktiske innfallsvinkelen vil gjøre stoffet lettere tilgjengelig og samtidig gi et godt grunnlag for helhetsforståelse. Presentasjonen på de enkelte områdene vil ut fra dette også være godt egnet for praktikeren når relevante momenter skal trekkes fram og vektlegges. Framstillingen er bygd opp rundt avgjørelsene til Høyesterett og lagmannsrettene. En del underrettsdommer er referert, særlig hvor det ikke finnes avgjørelser fra høyere instanser. Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelser er en utmerket kilde til innblikk i dagsaktuelle skatterettslige problemstillinger og må oppfattes å være representativ for forvaltningens oppfatninger. Relevante uttalelser er i stor grad referert i framstillingen. I framstillingen er det lagt stor vekt på lovforarbeidene. De eldste er dessverre vanskelig tilgjengelig. Finansdepartementet bør absolutt supplere sin presentasjon av proposisjoner og utredninger. En annen linje i framstillingen er sammenligningen av reglene for merverdiavgiften mot tilsvarende regler for skatteretten. Bakgrunnen for dette er først og fremst den interesse som har vært rettet mot forholdet mellom skatterettens virksomhetsbegrep og merverdiavgiftslovens næringsbegrep. Det er også nyttig for

2 6 forord forståelsen av avgrensingsforholdene å ha øye for forskjellene i regelverket på de enkelte områdene. Og ikke minst er det ved håndteringen av praktiske forhold, hensiktsmessig å ha oversikt over både skatterettslige og avgiftsrettslige virkninger. Skatteloven står i «organisk» sammenheng med folketrygdloven, i motsetning til forholdet til regnskapsloven hvor navlestrengen ble kuttet for noen år siden. Det er også en tett sammenheng mellom reglene for skattebetaling, lønnsoppgaveplikt og arbeidsgiveravgiften. Disse sammenhengene hører hjemme i en presentasjon av virksomhetsbegrepet. I noen grad redegjøres det for anvendelsen av virksomhetseller næringsbegrep i annet lovverk, det er gjort for rettsområder som er relevant å hente fram i forskjellige sammenhenger. Skatt er politikk og skatteretten er dynamisk, det skjer stadig store endringer, ikke minst på det internasjonale planet. Forståelsen for reglene kan bli fragmentarisk. Det er derfor trukket opp noen historiske utviklingslinjer for å belyse visse sammenhenger. Ikke alle dommer og uttalelser framstår som like treffende i resultat eller premisser. Det hører med å komme med kritiske innvendinger, også i forhold til dommer i Høyesterett. Ikke minst er dette viktig i forhold til Skattedirektoratets bindende forhåndsuttalelser, som ikke kan påklages. Disse uttalelsene fortjener en levende faglig diskusjon. Er inntekt ved korrupsjon eller fra poker skattepliktig, og hvorfor skal de prostituerte skattlegges for sine surt ervervede midler? Boka avrundes med disse spørsmålene, ikke bare fordi dette er aktuelle temaer, men også fordi det her ligger en liten faglig godbit og venter for leseren. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness

3 Innhold Forord... 5 Kapittel 1 Innledning «Inntekt av virksomhet», hva dreier dette temaet seg om? Avgrensninger, forskjellige avgrensningstemaer i forskjellige sammenhenger Hvem avgjør saken? Kapittel 2 Virksomhetsbegrepet i skatteretten, generelle trekk. 2.1 Fordel vunnet ved virksomhet Det må foreligge en innvunnet fordel Inntektens tilordning og tilknytning Når en aktivitet er virksomhet skatterettens definisjon av begrepet «virksomhet» Kriterier for avgrensning av virksomhet mot andre inntektskilder Kapittel 3 Begrepet «næringsvirksomhet» i andre lover Folketrygdelovens næringsbegrep Trygdeavgift, systematikken i regelverket Arbeidsgiveravgift

4 8 innhold 3.2 Ligningsloven oppgaveplikt Skattebetalingslovens næringsbegrep Forskuddstrekk eller forskuddsskatt Skattebetalingslovens arbeidsgiverbegrep Merverdiavgiftsloven Regnskapslovgivningen Kapittel 4 Inntekt av virksomhet eller arbeidsinntekt Nye tider, nye arbeidsformer Hvilken betydning har avgrensningsspørsmålet? «For egen regning og risiko» avgrensning mot arbeidsinntekter i tjenesteforhold Generelt om avgrensningen av virksomhetsinntekter mot arbeidsinntekter i tjenesteforhold Selvstendig konsulent eller ansatt i tjenesteforhold Administrasjon og ledelse («management for hire») Forholdet til eget aksjeselskap Godtgjørelse for medlemskap i styrer, råd og utvalg, utbetalt til næringsdrivende Forretningsverdi eller forskuddsbetalt lønn «Vedvarende» virksomhet avgrensning mot arbeidsinntekter utenfor tjenesteforhold Utleie av arbeidskraft Utleie/innleie av arbeidskraft, en populær arbeidsorganisering Alternative relasjoner Kontraktørens stilling i de ulike trekantrelasjonene Eksempler på vurdering av selvstendig næringsvirksomhet ved utleie av arbeidskraft Spesielle forhold knyttet til enkelte yrkesgrupper Agenter Leger, veterinærer mv., forholdet til sammenslutninger Advokater Fiskere Kunstnere, forfattere og skribenter Fotomodeller og mannekenger

5 innhold Dagmamma mv. Godtgjørelse for pass av barn Idrettsutøvere Sammendrag Kapittel 5 Inntekt av virksomhet eller kapitalinntekt gevinster og tap Generelt om kapitalinntekt gevinst og tap Aktivitetens «omfang og varighet» avgrensning av virksomhet mot passiv kapitalforvaltning og enkeltstående forretningstransaksjoner Inntekt av virksomhet eller av kapital, behandlingen i skattesystemet Hvilken betydning har avgrensningsspørsmålet? Skjermingsmetoden Fritaksmetoden sktl Personinntekt i enkeltpersonforetak, foretaksmodellen Deltakermodellen beskatning ved utdeling til deltakere i ansvarlige selskap mv Aksjonærmodellen Formuesobjektets tilknytning til virksomhet Driftsmiddel, generelle regler Spesielle regler for bil som driftsmiddel Aksjer og fordringer Utleie Generelt for utleievirksomhet Utleie av bygninger/lokaler Tomtefeste Forpaktning Utleie av løsøre Eiendomsutvikling Sammenfatning

6 10 innhold Kapittel 6 Inntekt av virksomhet eller hobbyinntekt mv., aktivitetens økonomiske karakter Generelt om avgrensningen virksomhet/hobbyaktivitet Jord- og skogbruksvirksomhet avgrensning mot hobbyaktiviteter Fiske, avgrensning mot inntekt av hobbyfiske Avl og hold av dyr travsport Omsetning av løsøre Håndverksarbeid i fritiden på egen bolig mv Håndverksarbeid nedlagt i løsøre, biloppretting mv Danseband Sammenfatning Kapittel 7 Kostnader Generelt om kostnader Kostnadens tilknytning til inntekt Merkostnader Reisekostnader Generelt om fradrag for reisekostnader Yrkesreise eller arbeidsreise Besøksreiser Yrkesreiser avgrensning mot reiser med feriemessig preg Naturalytelser velferd Naturalytelser, generelle trekk Velferd Utdanning Representasjon Generelt om kostnader til representasjon Litt historikk Representasjon, avgrensning mot andre typer kostnader Bestikkelser Bilkostnader, avgrensning mot privat bruk Leie av rom i privat bolig «hjemmekontor»

7 innhold Leie av lokaler i privat bolig Fradrag for kostnader til hjemmekontor Kapittel 8 Foretaket fra oppstart til opphør, omdanning, uttak mv. Visse forhold knyttet til skattesubjektet Oppstart av virksomhet Opphør av virksomhet Temaer ved opphør av virksomhet Underskuddsframføring ved opphør av virksomhet Omdanning av virksomhet Generelle forhold Fusjoner og fisjoner Skattefri omdanning av virksomhet, sktl Avgrensning når et skattesubjekt driver flere virksomheter Uttak fra virksomhet Skatt Uttaksmerverdiavgift Omdisponering innen egen økonomi til annen inntektsgivende aktivitet Generasjonsskifte Merverdiavgift Omsetning innenfor / utenfor avgiftsområdet Fradrag for inngående merverdiavgift Kapittel 9 Subjektiv skatteplikt og avgiftsplikt til Norge Skatteplikt etter norske internregler Alminnelig (global) skatteplikt Begrenset skatteplikt til Norge for virksomhetsinntekter Tilordning av inntekt til virksomhet Norge, armlengdeprinsippet NOKUS. Norskkontrollert selskap hjemmehørende i lavskatteland 9.2 Skatteavtale. Begrensning av skatteplikten til Norge Generelle regler Allokering av inntekt i henhold til skatteavtalene

8 12 innhold 9.3 Skatteplikt for gevinst på eiendeler som tas ut av norsk beskatningsområde Avgiftsplikt til Norge Kapittel 10 Skattesubjekter som er fritatt for beskatning De generelle unntaksreglene for skattesubjekter Institusjoner og organisasjoner som ikke har erverv til formål, sktl Hvilke type skattesubjekter omfattes av sktl Skatteplikt for en skattefri organisasjon Ansvar i forhold til ansatte, arbeidsgiveravgift og lønnsoppgaveplikt Merverdiavgift for veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner Kapittel 11 Tilfeldig inntekt Kapittel 12 Ulovlig inntekt Generelle betraktninger Avgrensning av skatteplikten når inntekten er innvunnet på ulovlig vis Rettspraksis Hva med bestikkelsen til den korrupte? Er prostitusjon skattepliktig som arbeid eller virksomhet?... Litteratur... Norges Offentlige Utredninger... Proposisjoner og meldinger

9 innhold 13 Lovregister... Norsk Retstidende... Utvalget... Bindende forhåndsuttalelser... Stikkord

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten

EØS-avtalen og norsk skatterett. Inntekt av virksomhet Virksomhetsbegrepet i skatteretten Januar 2010 Omar G. Dajani, Thor Leegaard, Thomas Nordby og Kjerstin Ongre Omslag ikke tilgjengelig EØS-avtalen og norsk skatterett Boken redegjør for EØS-avtalens gjennomføring og virkning på skatteområdet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen

Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2001 2002 1 Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen 2 2001 2002 2001 2002 3 Forord Rapporten fra Riksrevisjonens undersøkelse av delingsmodellen sendes ikke Stortinget som egen sak. Stortinget

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet.

Innsenders fremstilling er av anonymiseringshensyn vesentlig forkortet. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 5/12. Avgitt 29.02.2012 Om et nederlandsk datterselskap var reelt etablert (Skatteloven 2-38 (3) a Det norske morselskapet hadde et datterselskap i

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende?

Skatteetaten. Arbeidstaker eller næringsdrivende? Skatteetaten Arbeidstaker eller næringsdrivende? Innhold Nyttig for deg? Oversikt over viktige bestemmelser Arbeidstaker, ikke-ansatt arbeidstaker eller næringsdrivende? Når er det næringsvirksomhet? Ansvar

Detaljer

Fradragsrett for tap på fordringer

Fradragsrett for tap på fordringer Fradragsrett for tap på fordringer med fokus på interessefellesskap av Anna S. Jensen Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det juridiske fakultet Våren 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT. HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Nilsson) (advokat Ola Haugen) S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 27. mai 2015 avsa Høyesterett dom i HR-2015-01133-A, (sak nr. 2014/2017), sivil sak, anke over dom, Staten v/skatt øst (Regjeringsadvokaten v/advokat Sture Nilsson) mot A (advokat

Detaljer

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG

FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG FRITIDSARBEID PÅ EGEN BOLIG Skatteloven 5-15 første ledd j nr. 6 Kandidatnummer: 528 Veileder: Tore Bråthen Leveringsfrist: 25.11.2006 Til sammen 16.691 ord 28.11.2006 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING

Detaljer

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP

SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP SAMMENLIGNING AV GENERASJONSSKIFTE I ENKELTPERSONFORETAK OG AKSJESELSKAP Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Kandidatnummer: Ingrid Majala 21 Melita

Detaljer

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt.

Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Arv og gaveoverføring av ikke-børsnoterte aksjer. Arveavgift og skatt. Kandidatnummer: 635 Leveringsfrist: 25. november 2007 Til sammen 17 891 ord 08.07.2008 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1 Problemstilling

Detaljer

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2

Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 Skatterett 2 2012 [31] 97 119 Hjemmehørende-begrepet i skatteloven 2-2 av advokat Petter Dragvold Petter Dragvold er er født i 1954, cand.jur i 1981, og advokat i advokatfellesskapet Arntzenlegal (Kontorfellesskap).

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen

Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen Skatte- og avgiftsmessige forhold for hestebransjen 1 Innledning 2 Skatt 2.1 Det skatterettslige virksomhetsbegrep 2.1.1 Generelt om begrepet og de mest sentrale vilkår 2.1.2 Nærmere om de mest sentrale

Detaljer

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen

Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Merverdiavgift ved uttak spesielt i bygg- og anleggsbransjen Kandidatnummer: 584 Leveringsfrist: 25.04.2013 Antall ord: 15 505 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING... 1 1.1 Tema, oppgavens problemstilling...

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer

ENKELT- PERSON- FORETAK

ENKELT- PERSON- FORETAK E-bok 038 ENKELT- PERSON- FORETAK OG SKATT 2012 Otto Risanger Otto Risanger Gå til innhold ENKELT- PERSON- FORETAK og skatt R!SANGERS EBOK 038 - DrivBedre-pakken Utgitt av R!SANGER AS Dronningensgt 22,

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

SKATTLEGGING AV POKER

SKATTLEGGING AV POKER HÅNDBOK OM SKATTLEGGING AV POKER I NORGE 1 Styret i NORSK Fra venstre: Pål Skønberg Løvik, Mads Åmot (nestleder), Sigurd Eskeland (leder), Kjetil Flåten og Andreas Torbergsen. POKERFORBUND 2 Bilde med

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1

Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Skattedirektoratets arbeidsgiverhefter1 Del 1: Forskuddstrekk Påleggstrekk Regnskap Oppgjør Ansvar Innhold Forord Side 6 7 1. Innledning 7 1.1 Skattebetalingsordningen 7 1.2 Forskuddsordningen 7 1.3 Forskuddstrekk

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen

FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP. En veileder for gjennomføring av prosessen FRA DRIFT I AVDELING TIL UTSKILLING I SELSKAP En veileder for gjennomføring av prosessen FORORD Dette heftet er utarbeidet av advokatfirmaet Haavind Vislie AS med advokat og partner Kristin Bjella som

Detaljer

Aksjonærlån og aksjeutbytte den skatterettslige grensedragningen.

Aksjonærlån og aksjeutbytte den skatterettslige grensedragningen. Aksjonærlån og aksjeutbytte den skatterettslige grensedragningen. Masteroppgave JUS399 Det juridiske fakultet UNIVERSITETET I BERGEN Kandidatnummer: 187197 Veileder: Hugo P. Matre Leveringsfrist: 3.6.2013

Detaljer

Om lov om endringer i skatteloven

Om lov om endringer i skatteloven Finansdepartementet Ot.prp. nr. 30 (2008 2009) Tilråding fra Finansdepartementet av 26. januar 2009, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Stoltenberg II) 1 Skattefradrag for tilbakeføring av underskudd

Detaljer

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid

Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Skattepliktig fordel vunnet ved arbeid Universitetet i Oslo Det juridiske fakultet Kandidatnummer: 647 Leveringsfrist: 25.11.2011 Til sammen 17648 ord 23.11.2011 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 1 1.1

Detaljer

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø

Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter. Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø Skatte- og avgiftsmessige forhold ved småskala foredling av landbruksprodukter Roald Sand Finn Andersen Hans Martin Storø NORD-TRØNDELAGSFORSKNING Steinkjer 2000 Tittel : SKATTE- OG AVGIFTSMESSIGE FORHOLD

Detaljer

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave

Lønns-ABC 2013. Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013. 16. utgave Lønns-ABC 2013 Veiledning ved utfylling av lønns- og trekkoppgaver for 2013 16. utgave Formålet med dette heftet er å gi deg som er arbeidsgiver et praktisk hjelpemiddel ved utfylling av lønns- og trekkoppgavene

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer