Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett"

Transkript

1 Innhold Kapittel I Generelt om skatter Hva er skatter Skattesubjekter Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter Formålet med skattleggingen Hovedformålet med skattleggingen Biformål med skattleggingen Skatteutgifter Skattesystemets innvirkning på ressursanvendelsen Skatte- og avgiftsnivå Fordelingsvirkninger Internasjonale rammevilkår Hovedhensynene bak Skattereformen Hovedhensynene bak innføringen av fritaksmetoden i 2004 og aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen i Beregningsgrunnlag for skatt Beregningsgrunnlaget for formuesskatt Beregningsgrunnlaget for inntektsskatt Alminnelig inntekt Personinntekt Omfanget av skattene Noen grunnprinsipper i det norske skattesystemet Gjennomskjæringsregler Den ulovfestede alminnelige gjennomskjæringsregel Andre mer spesielle lovfestede gjennomskjæringsregler 44 Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett Utgangspunkt De formelt bindende rettskilder Grunnlovens regler Beskatningsretten tilkommer Stortinget Tidsbegrensningen Tilbakevirkning Skattevedtak Lover Forskrifter EØS-avtalen Skatteavtaler Tolkning av skattelover De veiledende rettskilder Rettspraksis Sivilombudsmannens uttalelser 58 7

2 3.3 Administrative retningslinjer Bindende forhåndsuttalelser Ligningspraksis Juridisk teori Nærmere om EØS-avtalen 61 Kapittel III Om skatteplikten til Norge og dens omfang. Internasjonal skatterett Innledning Hovedregler Uinnskrenket (full) skatteplikt for innlendinger Personer som er bosatt innen riket Innlending Skattyteren har vært bosatt innen riket bare en del av året Innflytting til Norge Endelig utflytting fra Norge Behandlingen av selskapsandeler ved utflytting fra Norge Selskaper og innretninger som er hjemmehørende i riket Utflytting av selskaper Begrenset skatteplikt for utlendinger Formue i og inntekt av fast eiendom eller løsøre som en utlending har her i riket Utlending som deltar i næringsvirksomhet her i riket NUF - norsk registrert utenlandsk foretak Personer som tar midlertidig opphold innen riket Godtgjørelse fra norsk selskap til direktør/styremedlem bosatt i utlandet Utlendingers gevinst ved salg av aksjer i norske selskaper Personer som ikke er bosatt i Norge, men har lønn fra den norske stat Utbytte til utlendinger av aksjer i norske aksjeselskaper Kildeskatt på utbetalt pensjon fra Norge Skatteplikt etter petroleumsskatteloven Utenlandske sjøfolk som er ansatt ombord på norsk skip Unntak Full skattefrihet Kongefamilien Staten, fylkene og kommunene Universiteter og skoler Kirker, kirkesamfunn, menigheter og milde stiftelser Selskaper og innretninger som ikke har erverv til formål Bureisere Diverse institusjoner Utenlandske eiere av skip Delvis skattefrihet Økonomisk virksomhet av ellers skattefrie institusjoner Familiestiftelser Konkursbo og insolvente døds- og administrasjonsbo Diplomater Tjenestemenn knyttet til NATO, OECD og EBRD Tjenestemenn knyttet til FN Utenlandske artister Inntekt på Svalbard samt Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis 97 8

3 3.2.9 Utenlandske studenter i Norge Regulering av skattlegging mellom Norge og andre land Bestemmelser i skatteloven som skal hindre dobbeltbeskatning eller dobbelt fradrag Beskatning av utlendingers formue i og inntekt av skip eller luftfartøy ved fart på norske havner Innlendingers faste eiendommer og virksomhet i utlandet Direkte ligning av norskeide aksjeselskap i utlandet Skattytere med midlertidig arbeidsopphold i utlandet Fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet (kreditmetoden) Innledning Forholdet mellom sktl flg. og skatteavtaler Skattepliktige som har rett til kreditfradrag I hvilke norske skatter kan fradrag gjøres? De utenlandske skattetyper som kan inngå i kreditfradraget Begrensninger i retten til kreditfradrag Tilordning av inntekts- og fradragsposter ved beregning av maksimalt kreditfradrag Særlig om behandling av utbytte Fremføring og tilbakeføring av kreditfradrag Tilbakeføring av inntektsfradrag ved overføring til eget skattesubjekt Avvikende regnskapsår Unntak fra kravet om at den utenlandske skatten må være utlignet på samme skattesubjekt som krever kreditfradrag Valutakurser ved beregning inntekter og utgifter i utlandet Beregning av den norske skatten Krav til dokumentasjon Frist til å fremsette krav om kreditfradrag Fradrag i inntekt for skatt betalt i utlandet Generelle fordelingsspørsmål utland/norge Utlending med begrenset skatteplikt for virksomhet (næring) i Norge Skattytere med full skatteplikt til Norge driver virksomhet i utlandet NOKUS-selskaper Skatteavtaler Skatteavtaler mellom Norge og andre land OECD s mønsteravtale Innledning Området for avtalen og definisjoner Begrepet «person» og «skattemessig bopel» Begrepet «fast driftssted» Skattlegging av inntekt Innlending Inntekt av fast eiendom Inntekt fra virksomhet Inntekt fra skipsfart og luftfart Særlige regler ved interessefellesskap mellom foretak Innledning Nærmere om internprising 132 9

4 Oppgave og dokumentasjonsplikt Aksjeutbytte Renter Royalties Kapitalgevinster Inntekt ved selvstendige personlige tjenester Lønnsinntekt Styrehonorar Artister mv Pensjoner Lønn fra ofentlig tjeneste Studenter og lærlinger Andre inntekter Skattlegging av formue Metoder til å unngå dobbeltskattlegging Særlige bestemmelser og sluttbestemmelser Subsidiær beskatningsrett 145 Kapittel IV Riktig skattesubjekt Innledning Personlige skattytere Utgangspunkt og hovedregel Ektefeller Hovedregel: Ligning under ett (sambeskatning) Unntak Særskilt ligning Ligning av ektefeller hver for seg fullstendig unntak Ligning ved separasjon/skilsmisse Foreldre/barn Barn og personinntekt Boet etter en avdød er overtatt udelt Skattlegging av formue på nyterens hånd Medlemmer av næringsdrivende ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Allmenninger Upersonlige skattytere Aksjeselskaper og dermed likestilte selskaper Selskaper med begrenset ansvar som ikke er likestilt med aksjeselskaper Foreninger Stiftelser, legater, fond og allmenningskasser (formuesmasser) Dødsbo Avdøde var enslig Avdøde etterlater seg ektefelle Konkursbo, insolvente døds- og administrasjonsbo Forskyvning av skattepliktig formue og inntekt mellom forskjellige skattesubjekter Prinsippet 161 Kapittel V Skattested Kommuneskatt Hovedregler

5 1.1.1 Fysiske personer Selskaper og andre skattepliktige innretninger Unntak fordeling mellom kommuner Stedbunden skattlegging Fast eiendom eller anlegg beskattes i eiendomskommunen Nærmere om stedbunden beskatning for kontor for privat bedrift Nærmere om avgrensningen av den stedbundne skattleggingen Formuen Inntekten Fordeling av gjeld, gjeldsrenter og underskudd mv Gjennomføringen av fordelingen på kommunene Utlending eller utenlandsk selskap som driver bergningsvirksomhet Fordeling av inntekt fra kraftforetak mellom kommuner Skjønnsmessig fordeling mellom kommuner av formue og inntekt i visse tilfeller Statsskatt Tvist om hvor en skattyter skal skattlegges 172 Kapittel VI Kompensasjon for forsørgelse mv Innledning Personfradrag Innledning Klasse Klasse Klasse Personfradrag ved skilsmisse og dødsfall Samboere Særskilt fradrag for Finnmark og Nord-Troms Skattefradrag i pensjonsinntekt Særfradrag Særfradrag på grunn av alder, uførhet, sykdom mv Særfradrag for uførhet Særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne Særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter etc Fordeling av særfradrag mellom ektefeller Fellesregler for klassefradrag og særfradrag Skattebegrensningsregel for skattytere med lav alminnelig inn-tekt Foreldrefradrag Barnetrygd Fosterhjemsgodtgjørelse 186 Kapittel VII Skatt på formue Plikten til å betale formuesskatt Tidspunktet for beregning av formuen Det er nettoformuen som skal skattlegges Hvilke eindeler regnes som skattepliktig formue? Hovedregel Unntak

6 Betingede rettigheter Tidsbegrensede bruksrettigheter Periodiske ytelser som løper i et begrenset tidsrom Krav på uforfalt lønn, rentetermin og utbytte Innbetalt forskuddsskatt og ventet tilbakebetaling av skatt Opphavsmanns patent-, forfatter- og kunstnerrett Goodwill og know how Aktiverte utgifter Beholdning av avling som trengs til gårdsdriften Grunnfondsbeviskapital Visse typer livsforsikringspoliser Uforfalt fordring på gevinst Visse spesielle slags eiendommer mv Skattefrihet for engangserstatning for personskade til barn Begunstiget i utenlandsk trust Verdsettelsen av formuespostene Fast eiendom Bolig- og fritidseiendommer Utleid næringseiendom Ikke utleid næringseiendom Jord- og skogbrukseiendom Eiendom som nyttes i kraftproduksjon Skip og andre fartøyer Maskiner, inventar og lignende driftsmidler (driftsløsøre) Utestående fordringer Varelageret Verdipapirer Andeler i deltakerlignet selskap Fordeling av andelshaveres formue i boligselskap Bankinnskudd Kontanter o.l Livspoliser o.l Kapitalverdien av individuell pensjonssparing (IPS) Innbo og løsøre mv som ikke gir inntekt Gjeldsfradrag Alminnelige regler Forpliktelser som ikke kan fratrekkes som gjeld Forpliktelser hvis inntreden er avhengig av en betingelse Tidsbegrensede bruksrettigheter som er påheftet skattyterens eiendeler Forpliktelse til å yte tidsbegrensede periodiske ytelser Ikke forfalne forpliktelser til utbetaling av rentetermin og utbytte Skattekrav Latente skatter Verdien av å yte ikke tidsbegrensede periodiske forpliktelser Tilbakeleveringsforpliktelse ved verdipapirlån Gjeld i dødsbo og konkursbo Underbalanse i konkursbo Fondsobligasjonslån 211

7 1.6 Skatteberegning Virkningen av formuesskatten 212 Kapittel VIII Alminnelig inntekt utenfor virksomhet Skattemessig inntekt Innledning Hovedregelen om hva som er skattepliktig inntekt Fordelen må ha økonomisk verdi Fordelen må være innvunnet Inntektsperioden Periodisering av inntekt Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsregler Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Fradragspostene Hovedregelen om fradragspostene Forholdet mellom utgift og inntektsanvendelse Fradraget må ha økonomisk verdi Fordelen må være oppofret Tiltak mot hvitvasking Fradragsperioden Periodisering av fradragsposter Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsreglene Fradrag som ikke er knyttet til en bestemt inntekt Premie til tariffestet syke- eller ulykkestrygd eller -forsikring Tilskudd til offentlig pensjonsordning og godkjent pensjonsordning i arbeidsforhold Fradragsberettiget fagforeningskontingent Foreldrefradrag Fradrag for pensjoner, føderåd, etc Pliktig underholdsbidrag o.l Fradrag for renter Unntak - ikke fradragsrett for renter på restskatt ved for lite innbetalt skatt Tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold Premie for individuell pensjonssparing (IPS) Fradrag for bidrag til forskning og yrkesopplæring Fradrag for pengegave til visse frivillige organisasjoner mv Utgifter i forbindelse med fremleggelse av arbeid for doktor- eller lisensiatgrad Fradrag for arveavgift på inntektsnytelse Særfradrag Nærmere om de enkelte inntektsarter Fordel vunnet ved arbeid Naturalytelser Skattefrie naturalytelser i arbeidsforhold Skattefrie naturalytelser

8 Gjenstandsgaver Erkjentlighetsgaver utenfor ansettelsesforhold Personalrabatt Fordel ved privat bruk av datautstyr utplassert hos arbeidstaker av arbeidsgiver Fordel med barnehageplass fra arbeidsgiver Rimelige velferdstiltak, bedriftskantine etc Subsidierte matkuponger Fri uniform eller annet spesielt arbeidstøy Kostbesparelse i hjemmet Arbeidsgivers dekning av reise mellom hjem og arbeidssted pga ekstraordinære forhold i arbeidet Fordel ved redusert årsavgift på betalingskort i arbeidsforhold Fri besøksreiser i Forsvaret Arbeidsgivers dekning av røykeavenningskurs Arbeidsgivers dekning av arbeidsreiser når arbeidsgiver er veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon og ved offentlig dekning av arbeidsreise for skattyter i anledning politisk verv Skattereduksjon ved ansattes erverv av aksjer eller grunnfondsbevis til underkurs Arbeidsgivers dekning av ansattes helseutgifter Rentefordel ved rimelig lån fra arbeidsgiver Arbeidsgivers dekning av utdannelsesutgifter Fritt opphold ombord på skip Skattepliktige naturalytelser Forskuddstrekkpliktige naturalytelser Naturalytelser som det er fastsatt satser for Fordel ved helt eller delvis fri kost og/eller losji Privat bruk av arbeidsgivers bil Fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold 255

9 Fordel ved kostbesparelse i hjemmet Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon Naturalytelser som skal verdsettes individuelt av ligningsmyndighetene Fordel ved helt eller delvis fri bolig Naturalytelser som skal verdsettes av arbeidsgiveren Fordel ved erverv av aksjer og opsjoner mv til underkurs i arbeidsforhold Ikke forskuddstrekkpliktige naturalytelser Fri transport ved reise til og fra arbeidet og for pendlere ved besøksreiser til hjemmet Naturalytelser i form av helt eller delvis fri bruk/utlån av kapitalgjenstander mv Arbeidsgivers godtgjørelse til arbeidstaker for tjenesteutgifter Arbeidsgivers dekning av den ansattes privatutgifter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved arbeid Minstefradrag Fradrag for faktiske utgifter istedenfor minstefradraget Fradrag i tillegg til minstefradraget Merutgifter til kost og losji ved tjenestereiser /opphold utenfor hjemmet Reiseutgifter til og fra arbeidsstedet Arbeidsreiser og yrkesreiser Reiseutgifter ved besøk i hjemmet Tilskudd til offentlig pensjonsordning og godkjent pensjonsordning i arbeidsforhold Premie for individuell pensjonssparing (IPS) Sjømannsfradrag Særskilt inntektsfradrag for barn som lignes for underholdsbidrag, barnepensjon, etc Standardfradrag for utlendinger Fradrag for personer med begrenset skatteplikt Fordel vunnet ved kapital Fordel vunnet ved fast eiendom Nærmere om fritaket for bruk av egen bolig/fritidsbolig Hva fritaket omfatter Utleieinntekter mv. vedrørende egen bolig Andelshavere i boligselskaper Fradrag for kostnad etter endret ligningsmåte Inntekt av annen fast eiendom utenfor virksomhet Inntektsposter

10 Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved eiendom Fordel vunnet ved finansaktiva og realobjekter Særregler for aksjeutbytte Avkastning på realobjekter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved kapital Utgifter på realobjekter Fordel vunnet ved virksomhet Utvidelse av hovedregelen i sktl Livrente, føderåd og pensjon Regelmessig personlig understøttelse som den skattepliktige har krav på i henhold til lov eller overenskomst Utdelinger av legater og understøttelsesforeninger Vederlagsfri bruk av andres eiendeler Tilfeldige fordeler Gevinst ved avhendelse av faste eiendommer og andre formuesgjenstander Fordeler som er skattefrie Fordeler som er skattefri fordi de faller utenfor skattelovens inntektsbegrep Arv Mottatt arv er ikke skattepliktig inntekt Diskontinuitetsprinsippet Kontinuitetsprinsippet for aksjer mv og andeler i deltakerlignet selskap Etterlønn/etterpensjon Avdøde etterlater seg ektefelle Arveavgift Gaver Gjeldsettergivelse Foreldelse av gjeld Erstatning for varig tap i fremtidig erverv Engangsbeløp ved utbetaling av erstatning mv Oppreisning, ménerstatning og yrkesskade-erstatning Fordel med rentefrie eller rimelige lån Stipend i og utenfor arbeidsforhold Ulempeerstatning ved ekspropriasjon av eiendom Urettmessige fordeler Fordeler som er gjort skattefri ved uttrykkelig lovregel Avkastning av hobbyvirksomhet Avkastning av hage og høsting av naturprodukter som kan høstes fritt Fritt opphold, diverse tariffmessige hyretillegg, krigsrisikotillegg etc ombord i skip Ytelser til militære mannskaper og sivile tjenestepliktige Bostedstillegg i utlandet (utenlandstillegg) Vederlag ved opphør av arbeidsforhold Diverse understøttelser og trygdeytelser m.v Diverse ytelser for ikke-økonomisk skade Ettergivelse av studielån Fordel innvunnet i forbindelse med avtale inngått ved megling i konfliktråd

11 Beløp som enkelte bedrifter eller enkelte lønnstakere mottar fra sine respektive organisasjoner Arbeidsvederlag under beløpsgrensen for innberetningsplikt Arbeidsinntekt til barn under 13 år Kunstnerlønn, æres- og kulturpriser etc Vitenskapelige hedersgaver Avkastning på innskuddskonti med små beløp Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt Utbetaling på kapitalforsikring Livrente Eierens eller hans families bruk av varige forbruksgjenstander Verdien av eget arbeid i hjemmet Verdien av fritidsarbeid på eget boligbygg Visse tilfeldige gevinster Kapitalgevinst/kapitaltap Hovedregel og utgangspunkt Beregning av gevinsten Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Særregler Valutagevinst/tap Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Gevinst/tap på aksjer Gevinst/tap på andeler i deltakerlignede selskaper Gevinst/tap på finansielle opsjoner utenfor arbeidsforhold Gevinst/tap på ikke-finansielle opsjoner utenfor arbeidsforhold Beskatning av utlån av verdipapirer Reinvesteringsadgang ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved makeskifte Betinget skattefritak ved innløsning av festt tomt Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Unntak Innbo, løsøre og utenlandske betalingsmidler til personlig bruk Muntlige fordringer og andre gjeldsbrev enn mengdegjeldsbrev eller rettigheter til mengdegjeldsbrev Alminnelig gårdsbruk og skogbruk Overgangsregler Egen bolig, borettslagsleilighet, obligasjonsleilighet og fritidsbolig Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Alminnelig inntekt - beregningsgrunnlag for nettoskatt Årets inntekt Årets underskudd Fremføring av underskudd Beregning av årets skatt på alminnelig inntekt Fradrag i utregnet skatt Boligspareordning for ungdom (BSU) Kreditfradrag for utenlandsk skatt 350 Kapittel IX Alminnelig inntekt i virksomhet Virksomhetsinntekt Innledning

12 1.2 Nærmere om virksomhetsbegrepet Avgrensning mot andre inntektsarter Avgrensning mot fordel vunnet ved arbeid Avgrensning mot fordel vunnet ved kapital Inntekt vunnet ved eiendom Inntekt vunnet ved annen kapital enn eindom Avgrensning mot fritidssysler (hobbyvirksomhet) Tilknytningskravet Internprising Inntektsperioden Hva er skattepliktig næringsinntekt? Forholdet mellom skattesubjekt og regnskapsenhet Forholdet mellom skatteregler og regnskapsregler Nærmere om periodisering av inntekt og fradrag i virksomhet Realisasjonsprinsippet Regnskapsskjemaer etc Utsatt skatt Formelle krav til regnskapet Hvilke følger kan feil i regnskapet få? Påviste feil Indisier på at regnskapet er feil Kan skattyteren kreve rettinger i årsoppgjøret og selvangivelser som allerede er sendt ligningsmyndighetene? Før klagebehandlingen er avsluttet Etter at klagebehandlingen er avsluttet Skattemyndighetene godtar ikke det innsendte årsregnskap Bruttoinntekter Salg av varer Tilvirkningskontrakter Omdannelse av omløpsmiddel til anleggsmiddel og egentilvirkning av driftsmidler Salg av tjenester Løpende rettsforhold Uttak Generelt Særlig om uttak fra enkeltpersonforetak Kan uttak resultere i fradragsberettiget tap? Kapitalgevinst/kapitaltap i virksomhet Renteinntekt/renteutgift i virksomhet Offentlige tilskudd Skattefrie inntekter Kondemneringstilskudd Investeringstilskudd Gjeldsettergivelse Foreldelse Bidrag fra organisasjon Renter på tilbakebetalt skatt Bidrag til bureising Skattefradrag for forskning og utviklingskostnader Fradragspostene

13 3.1 Tiltak mot hvitvasking Varekostnad Generelt Nærmere om hva regnes som varelager? Særlig om tilvirkningskontrakter Unntak for visse bransjer/næringer Løpende rettsforhold Tap i næring Fradrag etter sktl Fradrag etter sktl Tap på fordring mellom nærstående selskaper Periodisering av tap i næring Særregel om nedskrivning for risiko for tap på kundefordringer Særregel om nedskrivning for risiko for tap i finansinstitusjoner Fradrag for urealisert tap på fordringer og gjeld i fremmed valuta Kortsiktige poster Langsiktige poster Finansielle instrumenter Frivillig syketrygd mv Fradrag for pensjonsinnskudd for personlig næringsdrivende Personalkostnader Lønn og feriepenger Pensjonskostnader Indirekte personalkostnader Arbeidsgiveravgift Bilkostnader Reise- og diettkostnader Kontingenter Representasjonskostnader Bestikkelser Gaver Reklameutgifter Fradrag for utgifter til elektronisk kommunikasjon Vedlikehold av driftsmidler Avskrivninger Regnskapsmessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger De fire hovedvilkår for avskrivning Hvem kan avskrive? Hva kan avskrives? Direkte utgiftsføring Fordeling av avskrivningene på de enkelte år Lineær avskrivning Saldoavskrivning Hva kan avskrives etter saldosystemet? Inndeling i saldogrupper Nærmere om avskrivningsgrunnlaget Avskrivningssatsene

14 Gevinst/tap ved realisasjon av saldoavskrivbare driftsmidler Opphør av næring Gevinst og tapskonto mv ved opphør av skatteplikt til Norge Gevinst/tap ved realisasjon av driftsmidler som ikke avskrives etter saldoavskrivningsreglene Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved makeskifte med offentlig myndighet mv Betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet Skattlegging av urealiserte gevinster ved uttak av eiendeler mv fra norsk beskatningsområde Innledning Objekter som omfattes av uttaksskatteplikten Disposisjoner som faller utenfor reglene om uttak fra norsk beskatningsområde Disposisjoner som faller innenfor reglene om uttak fra norsk beskatningsområde Nærmere om gevinstberegningen Bortfall av skatteplikt dersom det ikke skjer realisasjon Utsettelse av beskatningen når beskatningen kan reverseres Reduksjon av ilignet skatt når faktisk vederlag er lavere enn verdien beregnet ved utflytting Fradrag i norsk gevinstskatt for skatt betalt i utlandet Oppgaveplikt i årene etter uttak Forfall av skattekravet Nedsettelse eller bortfall av skattekravet Eiendeler som på nytt tas inn i norsk beskatningsområde Fradrag for latent tap på uttakstidspunktet Forholdet til andre regler som gir hjemmel for oppgjør av skatteposisjoner ved uttak fra norsk beskatningsområde Skatteloven Skatteloven Skatteloven 14 7 og Sktl flg Særregler for driftsmidler som tas inn og ut av norsk beskatningsområde Innledning Hva menes med inntak i og uttak fra norsk beskatningsområde? Fastsettelse av inngangsverdien ved inntak Særregel for driftsmiddel tilhørende skattyter hjemmehørende i Norge eller annet EØS-land Avskrivning innenfor norsk beskatningsområde Lineær avskrivning Overgang til saldoavskrivning Særregel for driftsmiddel tilhørende skattyter hjemmehørende i Norge eller annet EØS-land Inntektsoppgjør ved uttak av driftsmiddel fra norsk beskatningsområde 506

15 Særregel for driftsmiddel tilhørende skattyter hjemmehørende i Norge eller annet EØS-land Avsetning til selvassuransefond for skip Skatter og avgifter Overgangsregel i forbindelse med Skattereformen Underskudd Årets underskudd Fremføring av underskudd Fremføringsrett for underskudd Avskjæring av underskuddsfremføringsadgangen Gjeldsettergivelse og akkord Konkurs Gjennomskjæring Tilbakeføring av underskudd Fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (skattefunnordningen) 515 Kapittel X Særregler for enkelte næringer Jordbruk Ligning etter regnskap og næringsoppgaver Bruttoinntekten Fradragspostene Skatteregler ved realisasjon av gårdsbruk Formuesligningen Skogbruk Ligning etter regnskap og næringsoppgaver Bruttoinntekten Fradragspostene Gjennomsnittsligning Skatteregler ved realisasjon av skogbruk Formuesligningen Fiske Grunnlaget for ligningen Bruttoinntekten Fradragspostene Formuesligningen Torvtak, steinbrudd, sandtak mv Bergverk Pelsdyroppdrett Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv Lovens virkeområde Skatteplikten Særregler om fastsettelsen av skattepliktig formue i og inntekt av særskattepliktig virksomhet Normpris Avskrivninger aktivering/utgiftsføring Leteutgifter Fradrag for underskudd Fordeling av netto finansposter mellom sokkelkommunen og kommuner i land Fradrag for salgsprovisjoner mv

16 7.3.7 Arealavgift Gevinst/tap ved realisasjon av driftsmiddel i sokkelvirksomhet Fjerningsutgifter Særregel for beskatning av filial av utenlandsk selskap Særregel om inntektsføring av oppskrivningsfond for særskattepliktig selskap Vanlig skatt og særskatt Stedet for ligning Forhåndsuttalelse Retting, klagebehandling og søksmål Skattlegging av mannskapene Skattebetalingen terminskatt Arbeidsgiverens sekundærrettslige plikter Overdragelse eller interesseoverføring av andeler i petroleumsforekomster Kunstnere Reindrift Formuesligningen Inntektsligningen Særlig reindriftsfradrag ved inntektsligningen Avsetning til avviklings- og omstillingsfond for reineiere Reinbeitedistrikter 544 Kapittel XI Skattlegging av selskap og selskapsdel- takere Innledning Aksjeselskap mv Selskaper som likestilles med aksjeselskap Særlig om samvirkeforetak Skattlegging av formue Nærmere om beregning av formuesverdien av norske ikke børsnoterte aksjer Skattlegging av inntekt Innledning Skattespørsmål ved stiftelse av aksjeselskap Konsernbidrag Vilkår for fradrag for konsernbidrag Begrensning i fradragsretten Skatteplikt for det mottakende selskap Hva konsernbidraget består av Periodisering og regnskapsmessig behandling av konsernbidrag Konsernbidragets virkning for selskapenes skattemessige formuesverdi Endring av konsernbidrag Overføring av eiendeler mellom aksjeselskap innenfor et skattekonsern Skattested for aksjeselskap mv Beskatning av aksjeutbytte Innledning Utbyttebegrepet Identifikasjon med nærstående

17 Salg av eiendeler til aksjonær til underpris Kjøp av eiendeler fra aksjonær til overpris Aksjonærs bruk av selskapets eiendeler Uttaksbeskatning av selskapet ved utdeling av naturalutbytte Lån til aksjonær Utbetaling av ikke innbetalt aksjekapital Utdeling til aksjonær på annet innvinningsgrunnlag enn at mottaker er aksjonær Utbytteaksjer Utbytte på egne aksjer Avkastning på fondsobligasjoner Hvem er aksjonær? Utbyttet må være lovlig Maksimumsgrense for utbytte Formelle krav til utbyttevedtaket Skattemessig behandling av ulovlig utbytte Reversering av ulovlig utbytte Periodisering av utbytte Utbytte utdelt til selskapsaksjonærer (fritaksmetoden) Bakgrunnen for innføring av fritaksmetoden Hvem fritaksmetoden gjelder for (subjekter) Hva fritaksmetoden gjelder for (objekter) Fritaksmetoden og forholdet til norske regler om kildeskatt (utbytte fra norsk selskap til utenlandsk selskapsaksjonær) Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap m.v. til selskapsaksjonær hjemmehørende i Norge Fradragsrett for kostnader knyttet til aksjeinntekt Sjablonregel om reversering av skattefri inntekt etter fritaksmetoden (3%-regelen) Overgangsregler ved innføringen av fritaksmetoden Ekstrabeskatning av utbytte utdelt til personlige aksjonærer (aksjonærmodellen) Kort om aksjonærmodellen Hvem gjelder aksjonærmodellen for (skattesubjekt) Hva gjelder aksjonærmodellen for (skatteobjekt) Skjermingsfradrag Skjermingsgrunnlaget Kontinuitet ved arv og gave Renter på personlig aksjonærs lån til aksjeselskap Overgangsregel om ubenyttet godtgjørelse Aksjonærmodellen og forholdet til norske regler om kildeskatt (utbytte fra norsk selskap til utennlandsk personlig aksjonær) Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap til personlig aksjonær bosatt i Norge Utbytte fra utenlandsk datterselskap Utbytte fra selskaper likestilt med aksjeselskap Aksjefond Obligasjonsfond Korreksjonsinntekt

18 Overgangsregler Aksjegevinst/tap Selskapsaksjonærs realisasjon av aksjer (fritaksmetoden) Overgangsregel Personlig aksjonærs realisasjon av aksjer (aksjonærmodellen - skjermingsmetoden) Beregning av gevinst/tap Utgangsverdi Inngangsverdi Konvertering av fordring til aksjer Fradrag for tap ved gavesalg Gjennomskjæring FIFU-prinsippet Periodisering av aksjegevinst/tap Realisasjonsbegrepet Aksjegevinst - noen ganger fordel vunnet ved arbeid Særskilt beskatningsregel for beskatning av aksjonær ved utflytting fra Norge Grunnfondsbevis Aksjefond Obligasjonsfond Utenlandske aksjonærer Partiell likvidasjon (kapitalnedsettelse) Likvidasjon av aksjeselskap Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. ved utflytting av selskap Fusjon og fisjon av aksjeselskaper mv Innledning Nærmere om fusjon av aksjeselskaper Grenseoverskridende fusjon Nærmere om fisjon av aksjeselskap mv Grenseoverskridende fisjon Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av aksjeselskap mv Aksjebytte Fusjon, fisjon og aksjebytte i utlandet mellom selskaper som har norske aksjonærer eller filial mv. i Norge Særregler for norsk-kontrollerte aksjeselskaper i lavskatteland (NOKUS) Innledning Bakgrunnen for reglene Nærmere om hvem reglene gjelder for Kravet om at det må være aksjeselskap eller likestilt selskap Kravet om at selskapet må være under norsk kontroll Kravet om at selskapet må være hjemmehørende i et lavskatteland Selskaper som omfattes av skatteavtale Selskaper som omfattes av EØS-avtalen Fastsettelse av skattepliktig inntekt Fradragsrett for underskudd Etablering og opphør av norsk kontroll Forholdet til utbytte- og gevinstbeskatning av deltakeren Skatt ilagt selskapet i utlandet 661

19 Formuesverdi av aksjer i NOKUS-selskaper Ligningstekniske forhold Selskaper som ikke likestilles med aksjeselskaper Boligselskaper Inntektsligningen Formuesligningen Kraftforetak Overskuddsskatt Naturressursskatt til kommunen og fylkeskommunen Grunnrenteskatt til staten Kommunalt eide kraftforetak Formuesskatt Eiendomsskatt Nettselskaper Gasskraftverk og vindkraftverk Forsikringsselskaper Særskilt skattesystem for rederiselskaper Krav til selskapsform Inntreden i rederiskatteordningen Krav til selskapets eiendeler Flaggkrav Krav til selskapets virksomhet Beskatning av selskapet Tonnasjeskatt Uttreden fra ordningen Konsernbidrag Deltakerlignede selskaper Innledning Ligningen av deltakerlignede selskaper Nærmere om nettoligning Formuesligning Ansvarlige deltakere Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Fastsettelse av alminnelig inntekt Ansvarlige deltakere Personinntekt fra deltakerlignet selskap - særskilt godtgjørelse for arbeid Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Nærmere om ekstrabeskatning ved utdeling fra deltakerlignet selskap (deltakermodellen) Bakgrunn for deltakermodellen Hva omfattes av utdeling? Grunnlaget for ekstrabeskatningen Skjermingsgrunnlaget Skjermingsfradraget Lån mellom personlig deltaker og selskapet Periodisering av utdelingen Gevinst/tap ved realisasjon av andel Beskatning av gevinst/fradragsrett for tap Beregning av gevinst/tap

20 3.4.3 Periodisering av gevinst/tap Fordeling av resultat ved realisasjon av selskapsandel i løpet av inntektsåret Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra Norge Opptak av ny deltaker Utløsning/utelukking av deltaker Omdannelse av enkeltpersonforetak til deltakerlignet selskap Omdannelse fra en type deltakerlignet selskap til en annen type deltakerlignet selskap Overføring av eiendeler mellom deltakerlignede selskaper med samme eiere Omdannelse av enkeltmannsforetak eller deltakerlignet selskap til aksjeselskap Omdannelse av deltakerlignet selskap til enkeltpersonforetak Omdanning av filial av utenlandsk selskap til norsk aksjeselskap Selskapets oppløsning og avvikling Norske deltakere i utenlandsk deltakerlignet selskap Deltakere bosatt i utlandet Særlige regler for andel i deltakerlignet selskap som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra landet Skattested for inntekt og gevinst fra deltakerlignet selskap Fusjon/fisjon av deltakerlignede selskaper Innledning Nærmere om fusjon av deltakerlignede selskaper Nærmere om fisjon av deltakerlignede selskaper Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av deltakerlignet selskap Overgangsregler Skattefrie omdannelser Innledning Hva kan omdannes skattefritt? Nærmere vilkår for omdannelse etter kontinuitetsmetoden Det opprinnelige enkeltmannsforetak eller deltakerlignet selskap Det nystiftede selskap Overføring av aktiva og passiva Skattemessig kontinuitet Eiermessig kontinuitet Solidaransvar for skatter 724 Kapittel XII Personinntekt Innledning Aksjonærmodellen og deltakermodellen Personinntektens betydning for størrelsen av pensjonen fra folketrygden Periodisering av personinntekt Personinntekt utenfor virksomhet Arbeidsinntekt mv Pensjonsinntekt mv Ektefeller Personinntekt i virksomhet

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 19 1. Hva skatter er 19 2. Skattesubjekt 20 3. Skatteobjekt direkte og indirekte skatter 20 4. Formålet med skattleggingen 21 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Innhold KapIttel I Generelt om skatter KapIttel II Rettskilder i norsk skatterett

Innhold KapIttel I Generelt om skatter KapIttel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter... 37 1. Hva er skatter... 37 2. Skattesubjekter... 38 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter... 38 4. Formålet med skattleggingen... 39 4.1 Hovedformålet

Detaljer

Skatterett for næringsdrivende

Skatterett for næringsdrivende Skatterett for næringsdrivende Arthur J. Brudvik Skatterett for næringsdrivende 37. utgave 36. utgave Arthur J. Brudvik 1. utgave 1974 v/leiv Vårdal 2. utgave 1976 v/leiv Vårdal 3. utgave 1978 v/leiv

Detaljer

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 33 1. Hva er skatter 33 2. Skattesubjekter 34 3. Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter 34 4. Formålet med skattleggingen 35 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak)

Lovvedtak 11. (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Lovvedtak 11 (2013 2014) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2013 2014), jf. Prop. 1 LS (2013 2014) og Prop. 1 LS Tillegg 1 (2013 2014) I Stortingets møte 5. desember 2013 ble det gjort

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe

Noen ordforklaringer. Avskrivningsgrunnlag. Kategori av (fysiske) gjenstander som skal avskrives under ett. Avskrivningsgruppe Noen ordforklaringer Dette er tenkt som et vedlegg til ny utgave av læreboken i skatterett til hjelp ved lesingen. Synspunkter er velkomne (frederik.zimmer@jus.uio.no) Fremstillingen bruker en del ord

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2014 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet.

Reglene får også anvendelse for personlige skattytere som overfører aksjene mv til ektefelle som er bosatt i utlandet. Skatteetaten Rettledning til RF-1141 Gevinst og tap på aksjer og andeler ved utflytting og til RF-1314 Realisasjon av aksjer og andeler etter opphør av skattemessig bosted i Norge INNLEDNING Etter skatteloven

Detaljer

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( )

Besl. O. nr. 29. ( ) Odelstingsbeslutning nr. 29. Jf. Innst. O. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) Besl. O. nr. 29 (2008 2009) Odelstingsbeslutning nr. 29 Jf. Innst. O. nr. 1 (2008 2009) og Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) År 2008 den 2. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2015 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG 1 OPPGAVESETT 7 (R. H-77) LØSNINGSFORSLAG OSL07.doc (àjour h12) OPPGAVE 1 - BJØRN BAKKE & CO. a) Hvor stort privatuttak har eierne hatt i året i tillegg til arbeidsvederlaget? Overskudd til fordeling iflg

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11

Skatt og generasjonsskifte i virksomhet. Professor Frederik Zimmer H11 Skatt og generasjonsskifte i virksomhet Professor Frederik Zimmer H11 Disposisjon 1. Innledning 2. Inntektsskatt generelt 3. Arveavgift generelt 3.1 Avgiftsplikt 3.2 Gaver til/fra selskaper/stiftelser

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler.

d) omsetningsgjenstander, og e) immaterielle eiendeler. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2011 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd.

Etter dette overføres aksjene som Mor Ltd mottar i Newco AS, til Holding AS som tingsinnskudd. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 3/14. Avgitt 14.2.2014. Omdanning av IS, med NUF som stille deltaker, til AS. Skatteloven 11-20 og 9-14. Skattedirektoratet kom til at et indre selskap

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser. Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Tidligere LTO-koder a-ordningens beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn 1 Innhold 110-A Fri kost og losji... 4 111-A Lønn, honorarer mv.... 4 112-A Trekkpliktige naturalytelser...

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( )

Lovvedtak 27. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L ( ), jf. Prop. 1 LS ( ) Lovvedtak 27 (2014 2015) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2014 2015), jf. Prop. 1 LS (2014 2015) I Stortingets møte 15. desember 2014 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringer i

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (h15) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013.

gevinst/tap skal fylles ut og leveres for uttak som har funnet sted i løpet av inntektsåret 2013. Skatteetaten Rettledning til oppgave over uttak fra norsk område for skattlegging 2013 (RF-1109) INNLEDNING I skatteloven 9-14 er det regler om beskatning ved uttak av visse eiendeler og forpliktelser

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING DEL 1 Oppgave a - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN GOL05.doc (v17) Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene fastsetter inntekten hver for seg, (adskilt etter sktl

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H10 Skatterett valgemne Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen De alminnelige reglene om skattlegging

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING

GRUPPEOPPGAVE V LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE V LØSNING GOL05.doc (v15) OPPGAVE 5A - OLE SVENDSEN OG SIGRID OLSEN Ekteskapet er inngått i løpet av inntektsåret. Ektefellene lignes da hver for seg, (sktl 2-12). Den som har lavest inntekt,

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08

Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Grunnleggende inntektskatterett Skatterett 4. avd. H08 Harald Hauge (hh@harboe.no) Disposisjon MANDAG 1. Innledning 1.1 Skatterett som fag; hvorfor studere skatterett? 1.2 Skattesystemet 1.2.1 Mange skatter

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour v16) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 Oppgave a: Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness

6 forord. 15. mars 2009 Gregar Berg-Rolness Forord Avgrensningen av virksomhetsinntekter mot inntekter fra andre kilder, eventuelt skattefrie inntekter, er i mange tilfeller en komplisert affære hvor anvendelsen av de sentrale vilkårene: aktivitet

Detaljer

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter www.pwc.com Eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Partner/Advokat Gunnar Bøyum, Advokatfirmaet Sogn og Fjordane - lokal kompetanse i heile fylket 28 år i Sogn og Fjordane (etablert i 1987) Kontor

Detaljer

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL09.doc àjour v13 OPPGAVESETT 9 (R. H-89) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1, del 1 - Tor Haug Spm. A Et konkursbo er skattepliktig når det driver virksomhet for egen regning (sktl. 2-2, 1. ledd h 2, jf 2-33

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG

OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OSL02.doc (ajour h12) 1 OPPGAVESETT 2 (R-V 76) LØSNINGSFORSLAG OPPGAVE 1 Spm. 1 Inngangsverdi ny bolig: Byggeomkostninger (inkl. tomt) 1 990 000 Byggelånsrenter* 28 000 Tinglysing og dokumentavgift 15

Detaljer

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere Saksnr. 13/2642 06.06.2013 Høringsnotat Justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere 1 1 Innledning og sammendrag Det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere

Detaljer

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr.

Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. Skjema Skjema-navn Første år Siste år RF-1001 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 2 2004 2006 RF-1002 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 3 2004 2006 RF-1003 Aksjonærbeskatningen - Formular nr. 4 2004

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv.

Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Forside / Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Aksjegevinster og utbytte mv. for selskaper mv. Oppdatert: 23.05.2017 Skattefritak for aksjeinntekter for aksjeselskap Skattefritak for aksjeinntekter

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-09/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.

Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4. Skatteetaten Rettledning til RF-1315 Begrensning av rentefradrag mellom nærstående 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Pkt. 10 Petroleumsselskap, endret 21.4.2015 Fra og med inntektsåret 2014 er det innført

Detaljer

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov

Jf. Innst. O. nr. 1 ( ), Ot.prp. nr. 1 ( ), Ot.meld. nr. 1 ( ) og Ot.prp. nr. 26 ( ) vedtak til lov Besl. O. nr. 10 (2005-2006) Odelstingsbeslutning nr. 10 Jf. Innst. O. nr. 1 (2005-2006), Ot.prp. nr. 1 (2005-2006), Ot.meld. nr. 1 (2005-2006) og Ot.prp. nr. 26 (2005-2006) År 2005 den 29. november holdtes

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet.

b) Beregn Smiths alminnelige inntekt i Norge. Satser for 2015 er benyttet. Løsningsforslag Oppgavesett 21 ( R. h 2004) Osl21.doc à jour v15 Oppgave 1 John Smith, midlertidig opphold i Norge a) Blir Smith skattepliktig til Norge? Oppholdet i Norge er under 183 dager. Men Smith

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe

Statsbudsjettet 2015. Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Statsbudsjettet 2015 Morgenseminar 9. oktober 2014 fagsjef Rolf Lothe Satser, innslagspunkter og fradrag Satser 2015 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1 million kroner til 1,2

Detaljer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer

Grunnleggende inntektsskatterett. Forelesninger H09 Frederik Zimmer Grunnleggende inntektsskatterett Forelesninger H09 Frederik Zimmer 1 Skattetyper og skatteproveny anslag 2009 (1.2.1) Totalt skatte- og avgiftproveny 938 Inntektsskatt 243 Trygdeavgift 90 Inntektsskatt

Detaljer

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn

Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Gamle LTO-Koder nye beskrivelser Kodespeil for å registrere a-melding direkte i Altinn Du kan søke i dokumentet ved å trykke CTRL+F. Søkefeltet vises øverst i dokumentet. Innhold 110-A Fri kost og losji...

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 201708-b/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 1 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2017.

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 800 00 (landsdekkende nr.) E-post: skattvest@skatteetaten.no Web: www.skatteetaten.no Adresser:

Detaljer

likeledes føre til en skattereduserende forskjell.

likeledes føre til en skattereduserende forskjell. Skatteetaten Rettledning til RF-1217 Forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier Fastsatt av Skattedirektoratet Skjemaet skal fylles ut av alle som utarbeider årsregnskap etter regnskapsloven

Detaljer

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde

Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde Finansdepartementet 25.03.2009 Høringsnotat om utfyllende forskrift om skattlegging ved uttak av eiendel eller forpliktelse fra norsk beskatningsområde 1. INNLEDNING Ved lov 12. desember 2008 nr. 99 ble

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H13 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Det er nokså få timer til disposisjon. Ordinære forelesninger har da lite for seg.

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Einar Harboe Truls Leikvang Rino S. Ly stad. Ligningsloven. med kommentarer. Lov 1980-06-13 nr. 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven)

Einar Harboe Truls Leikvang Rino S. Ly stad. Ligningsloven. med kommentarer. Lov 1980-06-13 nr. 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) Einar Harboe Truls Leikvang Rino S. Ly stad Ligningsloven med kommentarer Lov 1980-06-13 nr. 24: Lov om ligningsforvaltning (ligningsloven) 6. UTGAVE Universitetsforlaget Innhold Innledning 15 Oversikt

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 19. desember 2017 kl. 16.10 PDF-versjon 19. desember 2017 19.12.2017 nr. 121 Lov om endringer

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer