Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett"

Transkript

1 Innhold Kapittel I Generelt om skatter Hva er skatter Skattesubjekter Skatteobjekter Direkte og indirekte skatter Formålet med skattleggingen Hovedformålet med skattleggingen Biformål med skattleggingen Skatteutgifter Skattesystemets innvirkning på ressursanvendelsen Skatte- og avgiftsnivå Fordelingsvirkninger Internasjonale rammevilkår Hovedhensynene bak Skattereformen Hovedhensynene bak innføringen av fritaksmetoden i 2004 og aksjonærmodellen, deltakermodellen og foretaksmodellen i Beregningsgrunnlag for skatt Beregningsgrunnlaget for formuesskatt Beregningsgrunnlaget for inntektsskatt Alminnelig inntekt Personinntekt Omfanget av skattene Noen grunnprinsipper i det norske skattesystemet Gjennomskjæringsregler Den ulovfestede alminnelige gjennomskjæringsregel Andre mer spesielle lovfestede gjennomskjæringsregler 44 Kapittel II Rettskilder i norsk skatterett Utgangspunkt De formelt bindende rettskilder Grunnlovens regler Beskatningsretten tilkommer Stortinget Tidsbegrensningen Tilbakevirkning Skattevedtak Lover Forskrifter EØS-avtalen Skatteavtaler Tolkning av skattelover De veiledende rettskilder Rettspraksis Sivilombudsmannens uttalelser 58 7

2 3.3 Administrative retningslinjer Bindende forhåndsuttalelser Ligningspraksis Juridisk teori Nærmere om EØS-avtalen 61 Kapittel III Om skatteplikten til Norge og dens omfang. Internasjonal skatterett Innledning Hovedregler Uinnskrenket (full) skatteplikt for innlendinger Personer som er bosatt innen riket Innlending Skattyteren har vært bosatt innen riket bare en del av året Innflytting til Norge Endelig utflytting fra Norge Behandlingen av selskapsandeler ved utflytting fra Norge Selskaper og innretninger som er hjemmehørende i riket Utflytting av selskaper Begrenset skatteplikt for utlendinger Formue i og inntekt av fast eiendom eller løsøre som en utlending har her i riket Utlending som deltar i næringsvirksomhet her i riket NUF - norsk registrert utenlandsk foretak Personer som tar midlertidig opphold innen riket Godtgjørelse fra norsk selskap til direktør/styremedlem bosatt i utlandet Utlendingers gevinst ved salg av aksjer i norske selskaper Personer som ikke er bosatt i Norge, men har lønn fra den norske stat Utbytte til utlendinger av aksjer i norske aksjeselskaper Kildeskatt på utbetalt pensjon fra Norge Skatteplikt etter petroleumsskatteloven Utenlandske sjøfolk som er ansatt ombord på norsk skip Unntak Full skattefrihet Kongefamilien Staten, fylkene og kommunene Universiteter og skoler Kirker, kirkesamfunn, menigheter og milde stiftelser Selskaper og innretninger som ikke har erverv til formål Bureisere Diverse institusjoner Utenlandske eiere av skip Delvis skattefrihet Økonomisk virksomhet av ellers skattefrie institusjoner Familiestiftelser Konkursbo og insolvente døds- og administrasjonsbo Diplomater Tjenestemenn knyttet til NATO, OECD og EBRD Tjenestemenn knyttet til FN Utenlandske artister Inntekt på Svalbard samt Jan Mayen og de norske bilandene i Antarktis 97 8

3 3.2.9 Utenlandske studenter i Norge Regulering av skattlegging mellom Norge og andre land Bestemmelser i skatteloven som skal hindre dobbeltbeskatning eller dobbelt fradrag Beskatning av utlendingers formue i og inntekt av skip eller luftfartøy ved fart på norske havner Innlendingers faste eiendommer og virksomhet i utlandet Direkte ligning av norskeide aksjeselskap i utlandet Skattytere med midlertidig arbeidsopphold i utlandet Fradrag i norsk skatt for betalt skatt i utlandet (kreditmetoden) Innledning Forholdet mellom sktl flg. og skatteavtaler Skattepliktige som har rett til kreditfradrag I hvilke norske skatter kan fradrag gjøres? De utenlandske skattetyper som kan inngå i kreditfradraget Begrensninger i retten til kreditfradrag Tilordning av inntekts- og fradragsposter ved beregning av maksimalt kreditfradrag Særlig om behandling av utbytte Fremføring og tilbakeføring av kreditfradrag Tilbakeføring av inntektsfradrag ved overføring til eget skattesubjekt Avvikende regnskapsår Unntak fra kravet om at den utenlandske skatten må være utlignet på samme skattesubjekt som krever kreditfradrag Valutakurser ved beregning inntekter og utgifter i utlandet Beregning av den norske skatten Krav til dokumentasjon Frist til å fremsette krav om kreditfradrag Fradrag i inntekt for skatt betalt i utlandet Generelle fordelingsspørsmål utland/norge Utlending med begrenset skatteplikt for virksomhet (næring) i Norge Skattytere med full skatteplikt til Norge driver virksomhet i utlandet NOKUS-selskaper Skatteavtaler Skatteavtaler mellom Norge og andre land OECD s mønsteravtale Innledning Området for avtalen og definisjoner Begrepet «person» og «skattemessig bopel» Begrepet «fast driftssted» Skattlegging av inntekt Innlending Inntekt av fast eiendom Inntekt fra virksomhet Inntekt fra skipsfart og luftfart Særlige regler ved interessefellesskap mellom foretak Innledning Nærmere om internprising 132 9

4 Oppgave og dokumentasjonsplikt Aksjeutbytte Renter Royalties Kapitalgevinster Inntekt ved selvstendige personlige tjenester Lønnsinntekt Styrehonorar Artister mv Pensjoner Lønn fra ofentlig tjeneste Studenter og lærlinger Andre inntekter Skattlegging av formue Metoder til å unngå dobbeltskattlegging Særlige bestemmelser og sluttbestemmelser Subsidiær beskatningsrett 145 Kapittel IV Riktig skattesubjekt Innledning Personlige skattytere Utgangspunkt og hovedregel Ektefeller Hovedregel: Ligning under ett (sambeskatning) Unntak Særskilt ligning Ligning av ektefeller hver for seg fullstendig unntak Ligning ved separasjon/skilsmisse Foreldre/barn Barn og personinntekt Boet etter en avdød er overtatt udelt Skattlegging av formue på nyterens hånd Medlemmer av næringsdrivende ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Allmenninger Upersonlige skattytere Aksjeselskaper og dermed likestilte selskaper Selskaper med begrenset ansvar som ikke er likestilt med aksjeselskaper Foreninger Stiftelser, legater, fond og allmenningskasser (formuesmasser) Dødsbo Avdøde var enslig Avdøde etterlater seg ektefelle Konkursbo, insolvente døds- og administrasjonsbo Forskyvning av skattepliktig formue og inntekt mellom forskjellige skattesubjekter Prinsippet 161 Kapittel V Skattested Kommuneskatt Hovedregler

5 1.1.1 Fysiske personer Selskaper og andre skattepliktige innretninger Unntak fordeling mellom kommuner Stedbunden skattlegging Fast eiendom eller anlegg beskattes i eiendomskommunen Nærmere om stedbunden beskatning for kontor for privat bedrift Nærmere om avgrensningen av den stedbundne skattleggingen Formuen Inntekten Fordeling av gjeld, gjeldsrenter og underskudd mv Gjennomføringen av fordelingen på kommunene Utlending eller utenlandsk selskap som driver bergningsvirksomhet Fordeling av inntekt fra kraftforetak mellom kommuner Skjønnsmessig fordeling mellom kommuner av formue og inntekt i visse tilfeller Statsskatt Tvist om hvor en skattyter skal skattlegges 172 Kapittel VI Kompensasjon for forsørgelse mv Innledning Personfradrag Innledning Klasse Klasse Klasse Personfradrag ved skilsmisse og dødsfall Samboere Særskilt fradrag for Finnmark og Nord-Troms Skattefradrag i pensjonsinntekt Særfradrag Særfradrag på grunn av alder, uførhet, sykdom mv Særfradrag for uførhet Særfradrag på grunn av lettere nedsatt ervervsevne Særfradrag på grunn av store sykdomsutgifter etc Fordeling av særfradrag mellom ektefeller Fellesregler for klassefradrag og særfradrag Skattebegrensningsregel for skattytere med lav alminnelig inn-tekt Foreldrefradrag Barnetrygd Fosterhjemsgodtgjørelse 186 Kapittel VII Skatt på formue Plikten til å betale formuesskatt Tidspunktet for beregning av formuen Det er nettoformuen som skal skattlegges Hvilke eindeler regnes som skattepliktig formue? Hovedregel Unntak

6 Betingede rettigheter Tidsbegrensede bruksrettigheter Periodiske ytelser som løper i et begrenset tidsrom Krav på uforfalt lønn, rentetermin og utbytte Innbetalt forskuddsskatt og ventet tilbakebetaling av skatt Opphavsmanns patent-, forfatter- og kunstnerrett Goodwill og know how Aktiverte utgifter Beholdning av avling som trengs til gårdsdriften Grunnfondsbeviskapital Visse typer livsforsikringspoliser Uforfalt fordring på gevinst Visse spesielle slags eiendommer mv Skattefrihet for engangserstatning for personskade til barn Begunstiget i utenlandsk trust Verdsettelsen av formuespostene Fast eiendom Bolig- og fritidseiendommer Utleid næringseiendom Ikke utleid næringseiendom Jord- og skogbrukseiendom Eiendom som nyttes i kraftproduksjon Skip og andre fartøyer Maskiner, inventar og lignende driftsmidler (driftsløsøre) Utestående fordringer Varelageret Verdipapirer Andeler i deltakerlignet selskap Fordeling av andelshaveres formue i boligselskap Bankinnskudd Kontanter o.l Livspoliser o.l Kapitalverdien av individuell pensjonssparing (IPS) Innbo og løsøre mv som ikke gir inntekt Gjeldsfradrag Alminnelige regler Forpliktelser som ikke kan fratrekkes som gjeld Forpliktelser hvis inntreden er avhengig av en betingelse Tidsbegrensede bruksrettigheter som er påheftet skattyterens eiendeler Forpliktelse til å yte tidsbegrensede periodiske ytelser Ikke forfalne forpliktelser til utbetaling av rentetermin og utbytte Skattekrav Latente skatter Verdien av å yte ikke tidsbegrensede periodiske forpliktelser Tilbakeleveringsforpliktelse ved verdipapirlån Gjeld i dødsbo og konkursbo Underbalanse i konkursbo Fondsobligasjonslån 211

7 1.6 Skatteberegning Virkningen av formuesskatten 212 Kapittel VIII Alminnelig inntekt utenfor virksomhet Skattemessig inntekt Innledning Hovedregelen om hva som er skattepliktig inntekt Fordelen må ha økonomisk verdi Fordelen må være innvunnet Inntektsperioden Periodisering av inntekt Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsregler Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Fradragspostene Hovedregelen om fradragspostene Forholdet mellom utgift og inntektsanvendelse Fradraget må ha økonomisk verdi Fordelen må være oppofret Tiltak mot hvitvasking Fradragsperioden Periodisering av fradragsposter Nærmere om realisasjonsprinsippet Nærmere om kontantprinsippet Unntak fra de vanlige periodiseringsreglene Fradrag som ikke er knyttet til en bestemt inntekt Premie til tariffestet syke- eller ulykkestrygd eller -forsikring Tilskudd til offentlig pensjonsordning og godkjent pensjonsordning i arbeidsforhold Fradragsberettiget fagforeningskontingent Foreldrefradrag Fradrag for pensjoner, føderåd, etc Pliktig underholdsbidrag o.l Fradrag for renter Unntak - ikke fradragsrett for renter på restskatt ved for lite innbetalt skatt Tilskudd til pensjonsordning i arbeidsforhold Premie for individuell pensjonssparing (IPS) Fradrag for bidrag til forskning og yrkesopplæring Fradrag for pengegave til visse frivillige organisasjoner mv Utgifter i forbindelse med fremleggelse av arbeid for doktor- eller lisensiatgrad Fradrag for arveavgift på inntektsnytelse Særfradrag Nærmere om de enkelte inntektsarter Fordel vunnet ved arbeid Naturalytelser Skattefrie naturalytelser i arbeidsforhold Skattefrie naturalytelser

8 Gjenstandsgaver Erkjentlighetsgaver utenfor ansettelsesforhold Personalrabatt Fordel ved privat bruk av datautstyr utplassert hos arbeidstaker av arbeidsgiver Fordel med barnehageplass fra arbeidsgiver Rimelige velferdstiltak, bedriftskantine etc Subsidierte matkuponger Fri uniform eller annet spesielt arbeidstøy Kostbesparelse i hjemmet Arbeidsgivers dekning av reise mellom hjem og arbeidssted pga ekstraordinære forhold i arbeidet Fordel ved redusert årsavgift på betalingskort i arbeidsforhold Fri besøksreiser i Forsvaret Arbeidsgivers dekning av røykeavenningskurs Arbeidsgivers dekning av arbeidsreiser når arbeidsgiver er veldedig eller allmennyttig institusjon eller organisasjon og ved offentlig dekning av arbeidsreise for skattyter i anledning politisk verv Skattereduksjon ved ansattes erverv av aksjer eller grunnfondsbevis til underkurs Arbeidsgivers dekning av ansattes helseutgifter Rentefordel ved rimelig lån fra arbeidsgiver Arbeidsgivers dekning av utdannelsesutgifter Fritt opphold ombord på skip Skattepliktige naturalytelser Forskuddstrekkpliktige naturalytelser Naturalytelser som det er fastsatt satser for Fordel ved helt eller delvis fri kost og/eller losji Privat bruk av arbeidsgivers bil Fordel ved rimelig lån i arbeidsforhold 255

9 Fordel ved kostbesparelse i hjemmet Arbeidsgiverfinansiert elektronisk kommunikasjon Naturalytelser som skal verdsettes individuelt av ligningsmyndighetene Fordel ved helt eller delvis fri bolig Naturalytelser som skal verdsettes av arbeidsgiveren Fordel ved erverv av aksjer og opsjoner mv til underkurs i arbeidsforhold Ikke forskuddstrekkpliktige naturalytelser Fri transport ved reise til og fra arbeidet og for pendlere ved besøksreiser til hjemmet Naturalytelser i form av helt eller delvis fri bruk/utlån av kapitalgjenstander mv Arbeidsgivers godtgjørelse til arbeidstaker for tjenesteutgifter Arbeidsgivers dekning av den ansattes privatutgifter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved arbeid Minstefradrag Fradrag for faktiske utgifter istedenfor minstefradraget Fradrag i tillegg til minstefradraget Merutgifter til kost og losji ved tjenestereiser /opphold utenfor hjemmet Reiseutgifter til og fra arbeidsstedet Arbeidsreiser og yrkesreiser Reiseutgifter ved besøk i hjemmet Tilskudd til offentlig pensjonsordning og godkjent pensjonsordning i arbeidsforhold Premie for individuell pensjonssparing (IPS) Sjømannsfradrag Særskilt inntektsfradrag for barn som lignes for underholdsbidrag, barnepensjon, etc Standardfradrag for utlendinger Fradrag for personer med begrenset skatteplikt Fordel vunnet ved kapital Fordel vunnet ved fast eiendom Nærmere om fritaket for bruk av egen bolig/fritidsbolig Hva fritaket omfatter Utleieinntekter mv. vedrørende egen bolig Andelshavere i boligselskaper Fradrag for kostnad etter endret ligningsmåte Inntekt av annen fast eiendom utenfor virksomhet Inntektsposter

10 Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved eiendom Fordel vunnet ved finansaktiva og realobjekter Særregler for aksjeutbytte Avkastning på realobjekter Fradragsposter knyttet til fordel vunnet ved kapital Utgifter på realobjekter Fordel vunnet ved virksomhet Utvidelse av hovedregelen i sktl Livrente, føderåd og pensjon Regelmessig personlig understøttelse som den skattepliktige har krav på i henhold til lov eller overenskomst Utdelinger av legater og understøttelsesforeninger Vederlagsfri bruk av andres eiendeler Tilfeldige fordeler Gevinst ved avhendelse av faste eiendommer og andre formuesgjenstander Fordeler som er skattefrie Fordeler som er skattefri fordi de faller utenfor skattelovens inntektsbegrep Arv Mottatt arv er ikke skattepliktig inntekt Diskontinuitetsprinsippet Kontinuitetsprinsippet for aksjer mv og andeler i deltakerlignet selskap Etterlønn/etterpensjon Avdøde etterlater seg ektefelle Arveavgift Gaver Gjeldsettergivelse Foreldelse av gjeld Erstatning for varig tap i fremtidig erverv Engangsbeløp ved utbetaling av erstatning mv Oppreisning, ménerstatning og yrkesskade-erstatning Fordel med rentefrie eller rimelige lån Stipend i og utenfor arbeidsforhold Ulempeerstatning ved ekspropriasjon av eiendom Urettmessige fordeler Fordeler som er gjort skattefri ved uttrykkelig lovregel Avkastning av hobbyvirksomhet Avkastning av hage og høsting av naturprodukter som kan høstes fritt Fritt opphold, diverse tariffmessige hyretillegg, krigsrisikotillegg etc ombord i skip Ytelser til militære mannskaper og sivile tjenestepliktige Bostedstillegg i utlandet (utenlandstillegg) Vederlag ved opphør av arbeidsforhold Diverse understøttelser og trygdeytelser m.v Diverse ytelser for ikke-økonomisk skade Ettergivelse av studielån Fordel innvunnet i forbindelse med avtale inngått ved megling i konfliktråd

11 Beløp som enkelte bedrifter eller enkelte lønnstakere mottar fra sine respektive organisasjoner Arbeidsvederlag under beløpsgrensen for innberetningsplikt Arbeidsinntekt til barn under 13 år Kunstnerlønn, æres- og kulturpriser etc Vitenskapelige hedersgaver Avkastning på innskuddskonti med små beløp Rentegodtgjørelse ved tilbakebetaling av skatt Utbetaling på kapitalforsikring Livrente Eierens eller hans families bruk av varige forbruksgjenstander Verdien av eget arbeid i hjemmet Verdien av fritidsarbeid på eget boligbygg Visse tilfeldige gevinster Kapitalgevinst/kapitaltap Hovedregel og utgangspunkt Beregning av gevinsten Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Særregler Valutagevinst/tap Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Gevinst/tap på aksjer Gevinst/tap på andeler i deltakerlignede selskaper Gevinst/tap på finansielle opsjoner utenfor arbeidsforhold Gevinst/tap på ikke-finansielle opsjoner utenfor arbeidsforhold Beskatning av utlån av verdipapirer Reinvesteringsadgang ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved makeskifte Betinget skattefritak ved innløsning av festt tomt Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Unntak Innbo, løsøre og utenlandske betalingsmidler til personlig bruk Muntlige fordringer og andre gjeldsbrev enn mengdegjeldsbrev eller rettigheter til mengdegjeldsbrev Alminnelig gårdsbruk og skogbruk Overgangsregler Egen bolig, borettslagsleilighet, obligasjonsleilighet og fritidsbolig Overgangsregler i forbindelse med Skattereformen Alminnelig inntekt - beregningsgrunnlag for nettoskatt Årets inntekt Årets underskudd Fremføring av underskudd Beregning av årets skatt på alminnelig inntekt Fradrag i utregnet skatt Boligspareordning for ungdom (BSU) Kreditfradrag for utenlandsk skatt 350 Kapittel IX Alminnelig inntekt i virksomhet Virksomhetsinntekt Innledning

12 1.2 Nærmere om virksomhetsbegrepet Avgrensning mot andre inntektsarter Avgrensning mot fordel vunnet ved arbeid Avgrensning mot fordel vunnet ved kapital Inntekt vunnet ved eiendom Inntekt vunnet ved annen kapital enn eindom Avgrensning mot fritidssysler (hobbyvirksomhet) Tilknytningskravet Internprising Inntektsperioden Hva er skattepliktig næringsinntekt? Forholdet mellom skattesubjekt og regnskapsenhet Forholdet mellom skatteregler og regnskapsregler Nærmere om periodisering av inntekt og fradrag i virksomhet Realisasjonsprinsippet Regnskapsskjemaer etc Utsatt skatt Formelle krav til regnskapet Hvilke følger kan feil i regnskapet få? Påviste feil Indisier på at regnskapet er feil Kan skattyteren kreve rettinger i årsoppgjøret og selvangivelser som allerede er sendt ligningsmyndighetene? Før klagebehandlingen er avsluttet Etter at klagebehandlingen er avsluttet Skattemyndighetene godtar ikke det innsendte årsregnskap Bruttoinntekter Salg av varer Tilvirkningskontrakter Omdannelse av omløpsmiddel til anleggsmiddel og egentilvirkning av driftsmidler Salg av tjenester Løpende rettsforhold Uttak Generelt Særlig om uttak fra enkeltpersonforetak Kan uttak resultere i fradragsberettiget tap? Kapitalgevinst/kapitaltap i virksomhet Renteinntekt/renteutgift i virksomhet Offentlige tilskudd Skattefrie inntekter Kondemneringstilskudd Investeringstilskudd Gjeldsettergivelse Foreldelse Bidrag fra organisasjon Renter på tilbakebetalt skatt Bidrag til bureising Skattefradrag for forskning og utviklingskostnader Fradragspostene

13 3.1 Tiltak mot hvitvasking Varekostnad Generelt Nærmere om hva regnes som varelager? Særlig om tilvirkningskontrakter Unntak for visse bransjer/næringer Løpende rettsforhold Tap i næring Fradrag etter sktl Fradrag etter sktl Tap på fordring mellom nærstående selskaper Periodisering av tap i næring Særregel om nedskrivning for risiko for tap på kundefordringer Særregel om nedskrivning for risiko for tap i finansinstitusjoner Fradrag for urealisert tap på fordringer og gjeld i fremmed valuta Kortsiktige poster Langsiktige poster Finansielle instrumenter Frivillig syketrygd mv Fradrag for pensjonsinnskudd for personlig næringsdrivende Personalkostnader Lønn og feriepenger Pensjonskostnader Indirekte personalkostnader Arbeidsgiveravgift Bilkostnader Reise- og diettkostnader Kontingenter Representasjonskostnader Bestikkelser Gaver Reklameutgifter Fradrag for utgifter til elektronisk kommunikasjon Vedlikehold av driftsmidler Avskrivninger Regnskapsmessige avskrivninger Skattemessige avskrivninger De fire hovedvilkår for avskrivning Hvem kan avskrive? Hva kan avskrives? Direkte utgiftsføring Fordeling av avskrivningene på de enkelte år Lineær avskrivning Saldoavskrivning Hva kan avskrives etter saldosystemet? Inndeling i saldogrupper Nærmere om avskrivningsgrunnlaget Avskrivningssatsene

14 Gevinst/tap ved realisasjon av saldoavskrivbare driftsmidler Opphør av næring Gevinst og tapskonto mv ved opphør av skatteplikt til Norge Gevinst/tap ved realisasjon av driftsmidler som ikke avskrives etter saldoavskrivningsreglene Betinget skattefritak ved ufrivillig realisasjon Betinget skattefritak ved makeskifte med offentlig myndighet mv Betinget skattefritak ved innløsning av festet tomt Skattefritak ved realisasjon som ledd i rasjonalisering av virksomhet Skattlegging av urealiserte gevinster ved uttak av eiendeler mv fra norsk beskatningsområde Innledning Objekter som omfattes av uttaksskatteplikten Disposisjoner som faller utenfor reglene om uttak fra norsk beskatningsområde Disposisjoner som faller innenfor reglene om uttak fra norsk beskatningsområde Nærmere om gevinstberegningen Bortfall av skatteplikt dersom det ikke skjer realisasjon Utsettelse av beskatningen når beskatningen kan reverseres Reduksjon av ilignet skatt når faktisk vederlag er lavere enn verdien beregnet ved utflytting Fradrag i norsk gevinstskatt for skatt betalt i utlandet Oppgaveplikt i årene etter uttak Forfall av skattekravet Nedsettelse eller bortfall av skattekravet Eiendeler som på nytt tas inn i norsk beskatningsområde Fradrag for latent tap på uttakstidspunktet Forholdet til andre regler som gir hjemmel for oppgjør av skatteposisjoner ved uttak fra norsk beskatningsområde Skatteloven Skatteloven Skatteloven 14 7 og Sktl flg Særregler for driftsmidler som tas inn og ut av norsk beskatningsområde Innledning Hva menes med inntak i og uttak fra norsk beskatningsområde? Fastsettelse av inngangsverdien ved inntak Særregel for driftsmiddel tilhørende skattyter hjemmehørende i Norge eller annet EØS-land Avskrivning innenfor norsk beskatningsområde Lineær avskrivning Overgang til saldoavskrivning Særregel for driftsmiddel tilhørende skattyter hjemmehørende i Norge eller annet EØS-land Inntektsoppgjør ved uttak av driftsmiddel fra norsk beskatningsområde 506

15 Særregel for driftsmiddel tilhørende skattyter hjemmehørende i Norge eller annet EØS-land Avsetning til selvassuransefond for skip Skatter og avgifter Overgangsregel i forbindelse med Skattereformen Underskudd Årets underskudd Fremføring av underskudd Fremføringsrett for underskudd Avskjæring av underskuddsfremføringsadgangen Gjeldsettergivelse og akkord Konkurs Gjennomskjæring Tilbakeføring av underskudd Fradrag i skatt for kostnader til forskning og utvikling (skattefunnordningen) 515 Kapittel X Særregler for enkelte næringer Jordbruk Ligning etter regnskap og næringsoppgaver Bruttoinntekten Fradragspostene Skatteregler ved realisasjon av gårdsbruk Formuesligningen Skogbruk Ligning etter regnskap og næringsoppgaver Bruttoinntekten Fradragspostene Gjennomsnittsligning Skatteregler ved realisasjon av skogbruk Formuesligningen Fiske Grunnlaget for ligningen Bruttoinntekten Fradragspostene Formuesligningen Torvtak, steinbrudd, sandtak mv Bergverk Pelsdyroppdrett Skattlegging av undersjøiske petroleumsforekomster mv Lovens virkeområde Skatteplikten Særregler om fastsettelsen av skattepliktig formue i og inntekt av særskattepliktig virksomhet Normpris Avskrivninger aktivering/utgiftsføring Leteutgifter Fradrag for underskudd Fordeling av netto finansposter mellom sokkelkommunen og kommuner i land Fradrag for salgsprovisjoner mv

16 7.3.7 Arealavgift Gevinst/tap ved realisasjon av driftsmiddel i sokkelvirksomhet Fjerningsutgifter Særregel for beskatning av filial av utenlandsk selskap Særregel om inntektsføring av oppskrivningsfond for særskattepliktig selskap Vanlig skatt og særskatt Stedet for ligning Forhåndsuttalelse Retting, klagebehandling og søksmål Skattlegging av mannskapene Skattebetalingen terminskatt Arbeidsgiverens sekundærrettslige plikter Overdragelse eller interesseoverføring av andeler i petroleumsforekomster Kunstnere Reindrift Formuesligningen Inntektsligningen Særlig reindriftsfradrag ved inntektsligningen Avsetning til avviklings- og omstillingsfond for reineiere Reinbeitedistrikter 544 Kapittel XI Skattlegging av selskap og selskapsdel- takere Innledning Aksjeselskap mv Selskaper som likestilles med aksjeselskap Særlig om samvirkeforetak Skattlegging av formue Nærmere om beregning av formuesverdien av norske ikke børsnoterte aksjer Skattlegging av inntekt Innledning Skattespørsmål ved stiftelse av aksjeselskap Konsernbidrag Vilkår for fradrag for konsernbidrag Begrensning i fradragsretten Skatteplikt for det mottakende selskap Hva konsernbidraget består av Periodisering og regnskapsmessig behandling av konsernbidrag Konsernbidragets virkning for selskapenes skattemessige formuesverdi Endring av konsernbidrag Overføring av eiendeler mellom aksjeselskap innenfor et skattekonsern Skattested for aksjeselskap mv Beskatning av aksjeutbytte Innledning Utbyttebegrepet Identifikasjon med nærstående

17 Salg av eiendeler til aksjonær til underpris Kjøp av eiendeler fra aksjonær til overpris Aksjonærs bruk av selskapets eiendeler Uttaksbeskatning av selskapet ved utdeling av naturalutbytte Lån til aksjonær Utbetaling av ikke innbetalt aksjekapital Utdeling til aksjonær på annet innvinningsgrunnlag enn at mottaker er aksjonær Utbytteaksjer Utbytte på egne aksjer Avkastning på fondsobligasjoner Hvem er aksjonær? Utbyttet må være lovlig Maksimumsgrense for utbytte Formelle krav til utbyttevedtaket Skattemessig behandling av ulovlig utbytte Reversering av ulovlig utbytte Periodisering av utbytte Utbytte utdelt til selskapsaksjonærer (fritaksmetoden) Bakgrunnen for innføring av fritaksmetoden Hvem fritaksmetoden gjelder for (subjekter) Hva fritaksmetoden gjelder for (objekter) Fritaksmetoden og forholdet til norske regler om kildeskatt (utbytte fra norsk selskap til utenlandsk selskapsaksjonær) Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap m.v. til selskapsaksjonær hjemmehørende i Norge Fradragsrett for kostnader knyttet til aksjeinntekt Sjablonregel om reversering av skattefri inntekt etter fritaksmetoden (3%-regelen) Overgangsregler ved innføringen av fritaksmetoden Ekstrabeskatning av utbytte utdelt til personlige aksjonærer (aksjonærmodellen) Kort om aksjonærmodellen Hvem gjelder aksjonærmodellen for (skattesubjekt) Hva gjelder aksjonærmodellen for (skatteobjekt) Skjermingsfradrag Skjermingsgrunnlaget Kontinuitet ved arv og gave Renter på personlig aksjonærs lån til aksjeselskap Overgangsregel om ubenyttet godtgjørelse Aksjonærmodellen og forholdet til norske regler om kildeskatt (utbytte fra norsk selskap til utennlandsk personlig aksjonær) Utbytte fra utenlandsk aksjeselskap til personlig aksjonær bosatt i Norge Utbytte fra utenlandsk datterselskap Utbytte fra selskaper likestilt med aksjeselskap Aksjefond Obligasjonsfond Korreksjonsinntekt

18 Overgangsregler Aksjegevinst/tap Selskapsaksjonærs realisasjon av aksjer (fritaksmetoden) Overgangsregel Personlig aksjonærs realisasjon av aksjer (aksjonærmodellen - skjermingsmetoden) Beregning av gevinst/tap Utgangsverdi Inngangsverdi Konvertering av fordring til aksjer Fradrag for tap ved gavesalg Gjennomskjæring FIFU-prinsippet Periodisering av aksjegevinst/tap Realisasjonsbegrepet Aksjegevinst - noen ganger fordel vunnet ved arbeid Særskilt beskatningsregel for beskatning av aksjonær ved utflytting fra Norge Grunnfondsbevis Aksjefond Obligasjonsfond Utenlandske aksjonærer Partiell likvidasjon (kapitalnedsettelse) Likvidasjon av aksjeselskap Skatteplikt for gevinst på eiendeler mv. ved utflytting av selskap Fusjon og fisjon av aksjeselskaper mv Innledning Nærmere om fusjon av aksjeselskaper Grenseoverskridende fusjon Nærmere om fisjon av aksjeselskap mv Grenseoverskridende fisjon Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av aksjeselskap mv Aksjebytte Fusjon, fisjon og aksjebytte i utlandet mellom selskaper som har norske aksjonærer eller filial mv. i Norge Særregler for norsk-kontrollerte aksjeselskaper i lavskatteland (NOKUS) Innledning Bakgrunnen for reglene Nærmere om hvem reglene gjelder for Kravet om at det må være aksjeselskap eller likestilt selskap Kravet om at selskapet må være under norsk kontroll Kravet om at selskapet må være hjemmehørende i et lavskatteland Selskaper som omfattes av skatteavtale Selskaper som omfattes av EØS-avtalen Fastsettelse av skattepliktig inntekt Fradragsrett for underskudd Etablering og opphør av norsk kontroll Forholdet til utbytte- og gevinstbeskatning av deltakeren Skatt ilagt selskapet i utlandet 661

19 Formuesverdi av aksjer i NOKUS-selskaper Ligningstekniske forhold Selskaper som ikke likestilles med aksjeselskaper Boligselskaper Inntektsligningen Formuesligningen Kraftforetak Overskuddsskatt Naturressursskatt til kommunen og fylkeskommunen Grunnrenteskatt til staten Kommunalt eide kraftforetak Formuesskatt Eiendomsskatt Nettselskaper Gasskraftverk og vindkraftverk Forsikringsselskaper Særskilt skattesystem for rederiselskaper Krav til selskapsform Inntreden i rederiskatteordningen Krav til selskapets eiendeler Flaggkrav Krav til selskapets virksomhet Beskatning av selskapet Tonnasjeskatt Uttreden fra ordningen Konsernbidrag Deltakerlignede selskaper Innledning Ligningen av deltakerlignede selskaper Nærmere om nettoligning Formuesligning Ansvarlige deltakere Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Fastsettelse av alminnelig inntekt Ansvarlige deltakere Personinntekt fra deltakerlignet selskap - særskilt godtgjørelse for arbeid Fradragsbegrensning for kommandittister og stille deltakere Nærmere om ekstrabeskatning ved utdeling fra deltakerlignet selskap (deltakermodellen) Bakgrunn for deltakermodellen Hva omfattes av utdeling? Grunnlaget for ekstrabeskatningen Skjermingsgrunnlaget Skjermingsfradraget Lån mellom personlig deltaker og selskapet Periodisering av utdelingen Gevinst/tap ved realisasjon av andel Beskatning av gevinst/fradragsrett for tap Beregning av gevinst/tap

20 3.4.3 Periodisering av gevinst/tap Fordeling av resultat ved realisasjon av selskapsandel i løpet av inntektsåret Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra Norge Opptak av ny deltaker Utløsning/utelukking av deltaker Omdannelse av enkeltpersonforetak til deltakerlignet selskap Omdannelse fra en type deltakerlignet selskap til en annen type deltakerlignet selskap Overføring av eiendeler mellom deltakerlignede selskaper med samme eiere Omdannelse av enkeltmannsforetak eller deltakerlignet selskap til aksjeselskap Omdannelse av deltakerlignet selskap til enkeltpersonforetak Omdanning av filial av utenlandsk selskap til norsk aksjeselskap Selskapets oppløsning og avvikling Norske deltakere i utenlandsk deltakerlignet selskap Deltakere bosatt i utlandet Særlige regler for andel i deltakerlignet selskap som tas inn i eller ut av norsk beskatningsområde Særskilt beskatningsregel ved utflytting fra landet Skattested for inntekt og gevinst fra deltakerlignet selskap Fusjon/fisjon av deltakerlignede selskaper Innledning Nærmere om fusjon av deltakerlignede selskaper Nærmere om fisjon av deltakerlignede selskaper Ytelse av tilleggsvederlag ved fusjon/fisjon av deltakerlignet selskap Overgangsregler Skattefrie omdannelser Innledning Hva kan omdannes skattefritt? Nærmere vilkår for omdannelse etter kontinuitetsmetoden Det opprinnelige enkeltmannsforetak eller deltakerlignet selskap Det nystiftede selskap Overføring av aktiva og passiva Skattemessig kontinuitet Eiermessig kontinuitet Solidaransvar for skatter 724 Kapittel XII Personinntekt Innledning Aksjonærmodellen og deltakermodellen Personinntektens betydning for størrelsen av pensjonen fra folketrygden Periodisering av personinntekt Personinntekt utenfor virksomhet Arbeidsinntekt mv Pensjonsinntekt mv Ektefeller Personinntekt i virksomhet

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett

Kapittel I Generelt om skatter Kapittel II Om skatteplikten til Norge og dens omfang - Internasjonal skatterett Innhold Kapittel I Generelt om skatter 19 1. Hva skatter er 19 2. Skattesubjekt 20 3. Skatteobjekt direkte og indirekte skatter 20 4. Formålet med skattleggingen 21 4.1 Hovedformålet med skattleggingen

Detaljer

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST

SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2011/2012 (Redaksjonen avsluttet februar 2012) OSLO FEBRUAR 2012 POST Skattebetalerforeningen Det må ikke

Detaljer

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU (

POST & 1 * 2 ( & # 0 3 $ & ( & + + 3 $ ) # * & ( + ( 4 6NDWWHEHWDOHU ( POST POST SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 POST POST POST SVEIN TORE NILSEN PER HELGE STOVELAND SKATTE-NØKKELEN 2010/2011 (Redaksjonen avsluttet desember 2010) OSLO JANUAR 2011 POST Skattebetalerforeningen Det

Detaljer

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende

En ramme rundt et avsnitt markerer også at det dreier seg om utfyllende eller supplerende Forord Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i åttende utgave, skal være en relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen til bruk for praktikere og videregående studenter. I denne utgaven

Detaljer

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013

NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 REVISJON SKATT OG AVGIFT RÅDGIVNING FORETAKSSERVICE NYTTIG Å VITE - ÅRETS NYHETER 2014 OG ÅRSAVSLUTNINGEN 2013 BDO er et av Norges største kompetansemiljø innen: Revisjon, Skatt og avgift, Rådgivning,

Detaljer

Skattehåndboken 2012/2013

Skattehåndboken 2012/2013 Skattehåndboken 2012/2013 Skattebetalerforeningen Det må ikke kopieres fra denne boken i strid med åndsverkloven eller avtaler om kopiering inngått med KOPINOR, interesseorganisasjon for rettighetshavere

Detaljer

Bedrift, selskap og skatt

Bedrift, selskap og skatt Frederik Zimmer (red.) i samarbeid med Bugge, Arentz-Hansen & Rasmussen (BA-HR) Bedrift, selskap og skatt Skattlegging av nceringsdriven.de, selskaper og eiere 5. UTGAVE Universitetsforlaget Innhold Forord

Detaljer

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009

Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 meldinger Meldingen om likningen for inntektsåret 2009 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret 2009. Emneinndelingen følger i det vesentlige

Detaljer

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2005 Side 2065 2269 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 Utgitt 23. desember 2005 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2005 Des. 9. Lov nr. 107

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2003

Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Skattedirektoratet meldinger SKD 6/04, 5. mai 2004 Melding om ligningen for inntektsåret 2003 Meldingen inneholder i hovedsak en oversikt over de viktigste skattemessige endringer/nyheter for inntektsåret

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013

Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Skatteetaten Rettledning til selvangivelse for aksjeselskap mv. 2013 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2013 Denne selvangivelsen skal leveres av aksjeselskaper, verdipapirfond, banker, pensjonskasser,

Detaljer

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre?

Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Hvilke skattemessige områder skiller aksjeselskap og enkeltpersonforetak økonomisk fra hverandre? Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Student 1. Elin

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2004 2005) Skatte- og avgiftsopplegget 2005 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2.4 Privat kjørelengde... 22 4.2.5 Fordelssatser... 22 2 Endringer i lovbestemte beløps- 4.2.6 Skattlegging

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

Melding om ligningen for inntektsåret 2002

Melding om ligningen for inntektsåret 2002 Skattedirektoratet meldinger SKD 9/03, 7. mai 2003 Melding om ligningen for inntektsåret 2002 1 Generelt... 3 1.1 Garanti...3 2 Aksjer realisasjon av aksjer mv... 3 2.1 RISK...3 2.2 Tapsbegrensning...3

Detaljer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer

Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Ot.prp. nr. 1 (2008 2009) Skatte- og avgiftsopplegget 2009 lovendringer Innhold 1 Innledning... 11 4.2 Gjeldende rett... 22 4.3 Departementets vurderinger og 2 Endringer i lovbestemte beløps forslag...

Detaljer

Valg av foretaksform skattemessig vurdering

Valg av foretaksform skattemessig vurdering Valg av foretaksform skattemessig vurdering Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk- administrativ utdanning Av: Studentnr. 129226 Berit Grønstad Dette arbeidet er gjennomført som

Detaljer

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service

Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service Foran 2008 årsoppgjøret Av rådgiver Elling Bjerke i Bondelagets Servicekontor AS, avdeling for regnskap og juridisk service skatt, regnskap Innholdsfortegnelse GJELDENDE BOKFØRINGSREGLER MV.... 5 Virksomhet

Detaljer

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS

Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010. Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntektsskatt 8. desember 2010 Advokat Rolf Erik Disch, Deloitte Advokatfirma AS Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt for kraftforetak fastsettes som et utgangspunkt på tilsvarende måte som

Detaljer

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003

Resultatregnskap. Invest Finans & Holding AS. Note 2004 2003 Resultatregnskap Invest Finans & Holding AS Note 24 23 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Salgsinntekter 22 487 683 19 531 935 Annen driftsinntekt 79 536 SUM DRIFTSINNTEKTER 22 567 219 19 531 935 Varekostnader

Detaljer

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007

Innhold Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Nr. 12 2007 Side 1609 1825 NORSK LOVTDEND Avd. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 12-2007 Utgitt 11. januar 2008 nnhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2007 Des. 14. Lov nr. 98

Detaljer

Meldingen om ligningen for inntektsåret 2012

Meldingen om ligningen for inntektsåret 2012 Meldinger SKD 3/13, 26. februar 2013 Rettsavdelingen Meldingen om ligningen for inntektsåret 2012 Meldingen inneholder en oversikt over de viktigste skattemessige endringene og nyhetene for inntektsåret

Detaljer

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere

Skattemessige fradrag for lønnsmottakere Skattemessige fradrag for lønnsmottakere En bacheloroppgave i økonomi og administrasjon ved Høgskolen Stord/Haugesund Av: Hilde Liknes (Kandidat nr. 3) Åshild Levik (Kandidat nr. 12) William Rafdal (Kandidat

Detaljer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer

5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer Grant Thornton informerer Nr. 2/2007 5Aksjeselskap uten virksomhet 8Arv og gave av aksjer skjer med privat pensjonssparing? 12Hva om god bokføringsskikk 18Uttalelser Din samarbeidspartner innen revisjon

Detaljer

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget

Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Statsbudsjettet 2014 - skatteopplegget Regjeringen fremla den 14. oktober stortingsmelding med nasjonalbudsjett for 2014. Samtidig fremla Regjeringen proposisjonen til Stortinget med forslag til endringer

Detaljer

Praktisk skatte- og regnskapskurs

Praktisk skatte- og regnskapskurs Praktisk skatte- og regnskapskurs 1 2009 Kursmappen kap. 1 2 Agenda Nyheter 2009 Satser og innslagspunkter Regelendringer Person Bedrift Annet Selvangivelse og innberetning 3 Nyheter 2009 Skattesatser

Detaljer

Starthjelp for næringsdrivende

Starthjelp for næringsdrivende Selvangivelsen 2011 Selvangivelsen 2011 Starthjelp for næringsdrivende skatteetaten.no Selvangivelse for næringsdrivende må leveres Nye skatteregler for pensjonister Enkel elektronisk levering Leveringsfrister:

Detaljer

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT

NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT NORSK JURIDISK NASJONALRAPPORT Til: Nordisk Skattevitenskapelig Forskningsråd Fra: Wikborg, Rein & Co. Dato: 8. oktober 2003 Ansvarlig partner: Marianne Iversen Beskatning av små foretak - rettslige aspekter

Detaljer