AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging"

Transkript

1 AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

2 Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: (landsdekkende nr.) E-post: Web: Adresser: Skatt vest: Postboks 8103, 4068 Stavanger

3 Temaer Aksjonærmodellen med skjerming Fritaksmodellen med 3%-regel Utbyttebegrepet Overdragelser mellom selskap og aksjonær Andres bruk av selskapets eiendeler Låneforhold fordringer Overskuddsanvendelse Et lite råd til slutt

4 Må skille mellom selskap og aksjonær Som eget skattesubjekt regnes selskaper og sammenslutninger hvor alle eierne har begrenset ansvar, jf. skatteloven 2-2, for eksempel et AS AS `et ikke samme skattesubjekt som aksjeeier AS` et - er en upersonlig skattyter Aksjeeier - er en personlig skattyter Selskap og aksjonær lignes adskilt eget skatteoppgjør Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) Skattyter og firmaet lignes sammen felles skatteoppgjør Skattyter har fullt ansvar for selskapets forpliktelser

5 Aksjeselskap Selskapet har begrenset ansvar Selskapet må ha et styre Du eller styret har ansvar for internkontrollen Du og styret har ansvar for at selskapet oppfyller sine forpliktelser

6 Forenklinger i aksjeloven Minimumskrav til aksjekapital er kr Aksjeinnskudd kan bekreftes av finansinstitusjon Ved annet kapitalinnskudd enn kontanter må revisor bekrefte verdsettelsen Aksjeinnskuddet kan brukes til å betale kostnader for å stifte selskapet Selskaper med aksjekapital på kr kan sette ned aksjekapitalen til

7 Nedsettelse av aksjekapitalen Nedsettelse av aksjekapitalen kan gjøres ved å: Redusere antall aksjer Redusere pålydende pr aksje Beslutning om nedsettelse av aksjekapital må vedtas av generalforsamlingen

8 Revisor Et aksjeselskap kan velge å ikke ha revisor dersom: Driftsinntektene er mindre enn 5 millioner Balansen er mindre enn 20 millioner Antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk Må vedtas av generalforsamlingen Likningsmyndighetene kan pålegge revisjonsplikt

9 Lønn fra AS eller aksjeutbytte Skatt på lønnsutbetaling fra et aksjeselskap: selskapet må betale arbeidsgiveravgift (14,1%) men får fradrag for avgiften lønnsmottaker må betale inntektsskatt med 28 % av lønnen +9 % toppskatt for lønn som overstiger NOK % toppskatt for lønn som overstiger NOK lønnsmottager må betale trygdeavgift med 7,8 % av lønnen Sum: ,5 (effektiv arbeidsgiveravgift ifølge FIN) + 7,8 + 9(12) = 51 % eller 54, 3% Utbytteskatt på selskap og aksjonær sett under ett: Skatt på selskapsnivå: Inntektsskatt: 100 x 28% = 28 Skatt på aksjonærnivå: 72 x 28% = 20,16 Forutsatt 0 i skjermingsfradrag Marginalskattesats selskap og aksjonær under ett: ,16 = 48,16

10 Skatt som personlig næringsdrivende Overskudd i personlig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) personlig næringsdrivende betaler 28 % skatt av alminnelig inntekt Personlig næringsdrivende må betale 10,7 % trygdeavgift av beregnet personinntekt 9 % toppskatt av beregnet personinntekt over NOK % toppskatt av beregnet personinntekt over NOK Sum: ,7 + 9(12) = 47,7 (50,7) (Ikke rett til sykepenger fra 1. dag kan tegne forsikring)

11 Utbytte fra AS Utbytte gir eier avkastning på investert kapital i selskapet Utbytte er skattepliktig inntekt På visse vilkår er deler av utbytte skattefritt for eier Utbyttet må være lovlig utdelt for å gi rett til skjermingsfradrag 11

12 Aksjeutbytte - Aksjonærmodellen Lovlig utdelt aksjeutbytte til personlig skattyter skal fratrekkes et skjermingsfradrag og beskattes med 28 % Et AS selskapet får ikke inntektsfradrag for aksjeutbytte Utbytte etter aksjeloven kan bare lovlig utdeles på grunnlag av godkjent årsregnskap for det siste hele regnskapsår beslutningen om utdeling må gjøres av generalforsamlingen Utbytte kan bare lovlig utdeles innenfor rammen av selskapets regnskapsmessige årsresultat for siste regnskapsår Selskapet kan ikke dele ut utbytte dersom egenkapitalen er mindre enn 10 % av balansesummen eller kan bare utdeles inntil egenkapitalen bringes ned til denne grensen

13 Utbyttebegrepet Som utbytte etter skattelovgivningen anses som hovedregel enhver fordel ved hel eller delvis vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær Det er uten betydning om: utbetalingen skriver seg fra skattepliktig eller skattefri inntekt utbetalingen bare tilfeller enkelte av aksjonærene, eller er utdelt i strid med aksjeloven og derfor ikke gir rett til skjermingsfradrag Unntak: Tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, anses ikke som utbytte. Det samme gjelder for utbetaling i forbindelse med likvidasjon. Det er skattyter som må kunne sannsynliggjøre at tilbakebetalingen gjelder aksjekapital eller overkurs som tidligere er innbetalt. Posten Innskutt egenkapital i selskapsregnskapet kan inneholde både kapital som er innbetalt til selskapet og kapital som er opptjent i selskapet. Det samme gjelder fondsemittert kapital.

14 Oppgave Et selskaps aksjekapital er på NOK , fordelt på aksjer, hver med pålydende NOK 50 (innbetalt) Samme år konverterer selskapet opptjent egenkapital til aksjekapital (fondsemisjon) slik at selskapets aksjekapital blir utvidet med NOK , men uten at det blir innbetalt kapital utenfra. Det blir ikke utstedet fondsaksjer, men hver av de eksisterende aksjers pålydende blir skrevet opp til NOK 75. Selskapets aksjekapital er etter dette på NOK ( ), fordelt på aksjer, hver med et pålydende på NOK 75 Selskapet beslutter senere å skrive ned aksjekapitalen med NOK til NOK Kapitalnedsettelsen blir gjennomført ved at pålydende pr. aksje reduseres fra NOK 75 til NOK 40 og det foretas en utbetaling med NOK 35 pr. aksje, dvs totalt utbetalt NOK Hva blir skattepliktig utbytte? (350? 250? 100? 0?)

15 Svar: NOK Opptjent egenkapital kan ikke utbetales skattefritt Opptjent egenkapital er her NOK Innbetalt kapital som kan utbetales skattefritt, er her NOK Ikke skattlagt kapital skal i all hovedsak anses for å være tatt ut først. Opptjent egenkapital NOK utbetalt NOK = - NOK , dvs hele den opptjente egenkapital er tatt ut og må skattlegges, dvs NOK Innbetalt aksjekapital er redusert med NOK til NOK = NOK ( kan utbetales skattefritt) (

16 Aksjeutbytte og skjermingsgrunnlag Skjermingsgrunnlaget er normalt aksjens inngangsverdi på kjøpstidspunktet Skjermingsfradraget er det man kan ta ut i skattefritt utbytte i tillegg til tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital Skjermingen beregnes årlig og gis til den som eier aksjene pr Skjermingsrenten fastsettes av Stortinget for hvert enkelt inntektsår Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlag x skjermingsrenten (1,5 %)

17 Aksjonærmodellen - talleksempler Trine eier alle aksjene i et selskap. Hun har betalt inn NOK i aksjeselskap ved stiftelsen av selskapet. Anskaffelsesverdien på aksjene er dermed NOK Skjermingsrenter er i talleksempelet satt til 1,5 % År 1 Skjermingsgrunnlaget for aksjene er NOK Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten Skjermingsfradraget: NOK x 1,5 % = NOK 450 Trine mottar NOK i utbytte år 1 Skattepliktig utbytte = utbytte skjermingsfradrag Skattepliktig utbytte: NOK NOK 450 = NOK Skatt: NOK x 28 % = NOK 2 674

18 Aksjonærmodellen talleksempel forts. År 2 Skjermingsgrunnlaget for aksjene er NOK Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten Skjermingsfradraget: NOK x 1,5 % = NOK 450 I år 2 mottar Trine NOK 400 i aksjeutbytte Skattepliktig utbytte = utbytte skjermingsfradrag Skattepliktig utbytte: NOK 400 NOK 450 = - NOK 50 Skatt på Utbytte: NOK 0 x 28 % = NOK 0 Siden skjermingsfradraget overstiger mottatt utbytte vil skattepliktig utbytte være 0. Trine har da et ubenyttet skjermingsfradrag på NOK 50 som kan framføres til neste år. Ubenyttet skjermingsfradrag skal også inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget. (Men det gis samtidig fradrag for beløpet ved beregningen av skattepliktig utbytte ved at samlet skjermingsfradrag økes med NOK 50)

19 Aksjonærmodellen talleksempel forts. År 3 Skjermingsgrunnlaget for aksjene i år 3 er anskaffelsesverdi + ubenyttet skjermingsfradrag fra år 2 skjermingsrenten, som fortsatt er satt til 1,5 % skjermingsgrunnlag: NOK NOK 50 = NOK Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten Årets skjermingsfradrag: NOK x 1,5 % = NOK 451 Rest skjermingsfradrag fra år 2 = NOK 50 Samlet skjermingsfradrag år 3 = NOK NOK 50 = NOK 501 I år 3 mottar Trine NOK i utbytte Skattepliktig utbytte = Utbytte skjermingsfradrag Skattepliktig utbytte: NOK NOK 501 = NOK Skatt: NOK x 28 % = NOK 1 260

20 Aksjonærmodellen - Fritaksmetoden Norske selskap Beskatning på aksjonærnivå Beskatning på aksjonær og selskapsnivå Personlig aksjonær Skjermingsfradrag Personlig aksjonær Skatteplikt Aksjonærmodellen Skatteplikt Aksjonærmodellen Skjermingsfradrag AS AS 3 % regelen, gjelder kun utbytte utenfor konsern Skattefritt Fritaksmetoden AS

21 Virkningene av ulovlig utdelt aksjeutbytte Dersom det er foretatt utdelinger hvor de formelle og/eller de materielle kravene til utdeling etter aksjeloven ikke er fulgt, konsekvensene blir da: utdelingen vil i utgangspunktet ikke gi rett til skjermingsfradrag utdelingen vil heller ikke være skattefri etter fritaksmetoden (aksjeutbytte mellom selskap) Unntak for mindre formelle krav: feil i forhold til selskapsrettslige saksbehandlingsregler som ikke er av en slik art at de kan medføre ugyldighet selskapsrettslig dersom de blir påberopt

22 Kostnader/utgifter Kostnader til selskapets drift er fradragsberettiget Alle kostnader må være dokumentert med tilfredsstillende bilag 22

23 kronersregelen Ikke fradragsrett for kostnader betalt med kontanter på kr eller høyere Flere delbetalinger for samme leveranse regnes som en betaling 23

24 Representasjon Utgifter til representasjon er ikke fradragsberettiget Eksempler på representasjon: Jaktturer Fotballkamper Middag på byen 24

25 Bevertning av kunder Kostnader til bevertning av kunder kan fradras dersom: Sum mat og drikke pr person ikke overstiger kr 410 Det ikke serveres brennevin Bevertning skjer i arbeidstiden Dokumenteres med kvitteringer påført navn og firma på de personer som deltar 25

26 Driftsmiddel anskaffelse Nyanskaffelse driftsmiddel Ja Verdiforringelse? Nei Kostpris > ? Ja Levetid > 3 år? Ja Aktivering med avskrivning Nei Nei Direkte fradragsføring Aktivering uten avskrivning Beløpsgrensen på kr er inkludert mva dersom det ikke foreligger fradragsrett 26

27 Del 2 Selvangivelse og næringsoppgave Pliktige oppgaver Forskuddsskatt 27

28 Selvangivelse og næringsoppgave AS/NUF får ikke tilsendt selvangivelse Leveringsfritaket gjelder ikke for AS/NUF Leveringsfrister: 31. mai ved elektronisk levering 31. mars ved papirlevering 28

29 Selvangivelse, næringsoppgave og vedlegg Pliktige skjema: Selvangivelse Næringsoppgave 2, RF-1167 Avstemming av egenkapital, RF-1052 Aksjonærregisteroppgaven (AS), RF-1086 Betingede skjema for AS og NUF: Avskrivingsskjema, RF-1084 Forskjellsskjema, RF-1217 Lønns- og pensjonskostnader, RF-1022 Bilskjema, RF-1125 Skjema for enkelte bransjer 29

30 OBS OBS! Vedlegg uten reell betydning leveres ikke I næringsoppgave 2 må du svare på om du har valgt bort revisjon Følg leveringsfristene så unngår du forsinkelsesavgift 30

31 Aksjonærregisteroppgaven (kun AS) Aksjonærregisteroppgaven gir bl.a. oversikt over eiere, utdelt utbytte og hendelser i selskapet som påvirker aksjene Grunnlag for forhåndsutfylt selvangivelse og Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis for aksjonær Leveres elektronisk i Altinn Leveres innen 1. februar 31

32 Forskuddsskatt Selskap betaler forskuddsskatt i to like store beløp Hver termin med 50 % av siste års utliknede skatt Forskuddsskatten forfaller til betaling 15/2 og 15/4 Søknad om endring av forskuddsskatt gjøres på fastsatt skjema på altinn.no 32

33 Eksempel: Forskuddsskatt Et nystiftet aksjeselskap starter omsetning i april Du må fylle ut en meldingsblankett for hvor mye overskudd aksjeselskapet forventer i løpet av Dette danner grunnlag for beregning av forskuddsskatten, som betales i to like store beløp med forfall og

34 Lønnsutbetaling Alle økonomiske fordeler som selskapet gir eier, styremedlemmer, daglig leder eller andre ansatte i tilknytting til eller for utført arbeid, behandles som lønn. Det utløser plikt til å foreta: Forskuddstrekk Beregning av arbeidsgiveravgift 34

35 Lønn til daglig leder Utfører eier oppgaver i selskapet må lønn innberettes Selskapet er arbeidsgiver Du kan ikke velge å ta ut utbytte i stedet for lønn 35

36 Arbeidsgiveransvar Selskapet plikter å: Melde til A/A-registeret Foreta forskuddstrekk i lønn til ansatte inkl. daglig leder Sette forskuddstrekk inn på særskilt skattetrekkskonto Beregne og betale arbeidsgiveravgift av bruttolønn Levere terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Levere lønns- og trekkoppgave for hver ansatt innen hver år 36

37 Transaksjoner mellom selskap/eier Bruk av formuesgjenstand Kjøp/salg av formuesgjenstand Leie Uttak Lån 37

38 Overføring av eiendeler tjenester, forts. Dersom aksjonær bruker selskapets eiendeler fritt (helt eller delvis), selskapet skal uttaksbeskattes (må inntektsføre den økonomiske verdien av hva som er tatt ut av selskapet) I tillegg skal utbetalingen behandles som utbytte eller lønn hos aksjonæren. Også utbytte dersom det overføres verdier fra aksjonær til selskap til overpris

39 Transaksjoner mellom selskap/eier - verdsettelse Markedsverdien for transaksjonen skal benyttes. I motsatt fall behandles differansen mellom markedsverdi og betalt beløp som lønn eller utbytte. 39

40 Overføring av eiendeler - tjenester Som lønn/utbytte til aksjonær anses som hovedregel enhver fordel ved hel eller delvis vederlagsfri overføring av verdier. Obs: Hel eller delvis overføring av verdier fra selskapet til aksjonærens ektefelle (gjelder ikke for meldepliktige samboere) eller til personer som aksjonæren er i slekt med eller i svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, regnes også som utbytte/lønn for aksjonæren, jf. skatteloven nr. 2: Også til andre dersom det som følge av alminnelige tilordningsregler at utdelingen må anses å ha skjedd til aksjonæren pro forma eller gjennomskjæringsbetraktninger. Som lønn/utbytte for aksjonæren gjelder også overføringer til selskaper hvor aksjonæren eller dennes nærstående har dominerende innflytelse.

41 Oppsummert Fordelsbeskatning på mottaker/aksjonær All bruk som har økonomisk verdi utenforstående måtte ha svart vederlag for bruken Ingen formkrav, all tapping rammes skattemessig (både varer og tjenester) Uttaksbeskatning på selskapsnivå, simulerer omsetning av verdien av tappingen aksjonær, utbytte sktl , eventuelt lønn, sktl andre, kapitalinntekt, sktl. 5-20(3), (Som skattepliktig inntekt anses vederlagsfri bruk av andres eiendeler), eventuelt lønn, sktl. 5-10

42 Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 42

43 Naturalytelser Arbeidstaker mottar ytelse i annet enn penger, for eksempel rentefordel, fri bil, elektronisk kommunikasjon Naturalytelser er som hovedregel skattepliktig for mottaker, men det er gitt fritak for enkelte ytelser Skatteplikt gir også trekkplikt 43

44 Elektronisk kommunikasjon Eksempel på EK-tjenester: Bruk av mobiltelefon, fasttelefon, internett Fordelsbeskattes når de utgjør mer enn kr pr år Maksimalt kr ved en EK-tjeneste og kr ved to eller flere pr år Fordelen er trekkpliktig og skal innberettes på lønnsoppgaven Selskapet får skattemessig fradrag for alle kostnader 44

45 Fri bil Selskapet får skattemessig fradrag for alle kostnader ved kjøp og drift av bil Ansatte som har adgang til privat bruk av selskapets bil beskattes for fordelen Fordelen er trekkpliktig og skal lønnsinnberettes 45

46 Beregning av fordel ved firmabil Bil nyere enn 3 år, listepris kr % av listepris inntil kr kr % for det overstigende ( ) kr = Skattepliktig fordel kr Bil 3 år eller eldre, listepris kr % av listeprisen skal benyttes (300 ) 30 % av listepris inntil kr kr % for det overstigende ( ) kr = Skattepliktig fordel kr

47 Utgiftsgodtgjørelse Arbeidstaker mottar godtgjørelse til dekning av utgifter i yrket. Utgifter i yrket dokumentert med originalbilag kan refunderes trekkfritt. (Utgifter i yrket dekket etter regning ) Eksempel: Bilgodtgjørelse, diettgodtgjørelse, verneklær, verktøy 47

48 Bilgodtgjørelse for bruk av egen bil i yrket Ansatte kan benytte km sats etter Statens reiseregulativ når de er på tjenestereise Reiseregning må utfylles og signeres for hver enkelt reise reiseregningen.no 48

49 DEL 3 Utbetaling fra selskap til ansatte og eiere 49

50 Lønn Utbytte fordinger/lån Lønnsutbetaling Utbytte Fordringer Lån Fordekte verdioverføringer 50

51 Bruk av overskudd Stor valgfrihet Men hva om du som eier verken tar ut lønn eller utbytte? Tvangslønn? Tvangsutbytte? Lov til å bruke selskapet som sparegris

52 Lån til eget AS alltid skatteplikt for renter, jf. generell renteregel kun skatteplikt/fradragsrett for gevinst/tap i virksomhet aksjonæren må drive personlig virksomhet som fordringen har en særlig og nær tilknytning til Ikke fradragsrett for fordringstap utenfor virksomhet

53 Lån til eget AS, forts. Sktl stopp-regel skatteplikten etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til den alminnelige skatteplikten for renteinntekter, jf. sktl 5-20 Medfører: - dobbeltbeskatning på aksjonærnivå minus skjerming - men rentefradrag på selskapsnivå (hos skyldneren) jf. renteregelen - lov å sette renten tilsvarende skjermingsrenten selv om denne er lavere enn markedsrenten gir i realiteten identisk skattetrykk på personlige långivers renteinntekter som på personlige aksjonærers aksjeinntekter. Hindrer omgåelse av aksjonærmodellen gjelder ikke for mengdegjeldsbrev OBS: gjelder også for lån fra utestående skattyter som ikke er aksjonær

54 Lån til eget AS, eksempel 54

55 Lån fra eget selskap Skal aksjonær låne penger fra selskapet må følgende kriterier være oppfylt: Må behandles som lån i regnskapet Dersom markedsrente ikke benyttes, skal forskjellen lønnsinnberettes Låneavtale må foreligge og må følges ( rentebetingelser og tilbakebetalingsplikt) Låntaker har økonomisk evne til å betjene lånet Dersom lånet ikke er reelt, blir det skattemessig behandlet som lønn eller utbytte

56 Fordekte verdioverføringer må unngås ettergivelse av lån som aksjonæren har fått ikke-reell utgiftsgodtgjørelse fra selskapet til en aksjonær fakturering av varer og tjenester som i realiteten kommer aksjonæren til gode Lån fra selskap til aksjonær, når det ved utbetalingen eller senere må regnes med at beløpet ikke skal tilbakebetales

57 Sanksjoner Dersom skattemyndighetene mottar uriktige eller ufullstendige opplysninger eller ikke mottar selvangivelse og/eller regnskap kan: skattemyndighetene anvende skjønn ved fastsettelse av likningen. Likningen kan endres inntil 10 år tilbake i tid Tilleggsskatt/skjerpet tilleggsskatt kan gis med inntil 30 % + 30 % (60 %), 30 % + 15 % (45 %), 30 % og (10%). Selskapet kan ilegges foretaksstraff Styreleder kan anmeldes og idømmes fengselsstraff

58 Tilsidesettelse Fravikelse av skattyters påstand om hvordan skattereglene skal anvendes på det faktiske forhold er lovtolkning I tillegg: Ulovfestet: Lovfestet: Pro forma Skattemessig tilsidesettelse (gjennomskjæring) på grunn av ulovfestede regler ( også kalt den ulovfestede omgåelsesnormen) Sktl 13-1 armlengdeprinsippet hva er objektets verdi Sktl overføring av generelle skatteposisjoner

59 Hvordan innhente mer informasjon Bruk BFU spør oss først ved større transaksjoner dersom du er i tvil Bruk profesjonelle rådgivere ved usikkerhet om verdsettelse

60 Skatteetaten ønsker deg lykke til med virksomheten 60