AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AS og eiere. Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging"

Transkript

1 AS og eiere Bente S. Lundekvam, Skatt vest avd. Forebygging

2 Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: (landsdekkende nr.) E-post: Web: Adresser: Skatt vest: Postboks 8103, 4068 Stavanger

3 Temaer Aksjonærmodellen med skjerming Fritaksmodellen med 3%-regel Utbyttebegrepet Overdragelser mellom selskap og aksjonær Andres bruk av selskapets eiendeler Låneforhold fordringer Overskuddsanvendelse Et lite råd til slutt

4 Må skille mellom selskap og aksjonær Som eget skattesubjekt regnes selskaper og sammenslutninger hvor alle eierne har begrenset ansvar, jf. skatteloven 2-2, for eksempel et AS AS `et ikke samme skattesubjekt som aksjeeier AS` et - er en upersonlig skattyter Aksjeeier - er en personlig skattyter Selskap og aksjonær lignes adskilt eget skatteoppgjør Personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) Skattyter og firmaet lignes sammen felles skatteoppgjør Skattyter har fullt ansvar for selskapets forpliktelser

5 Aksjeselskap Selskapet har begrenset ansvar Selskapet må ha et styre Du eller styret har ansvar for internkontrollen Du og styret har ansvar for at selskapet oppfyller sine forpliktelser

6 Forenklinger i aksjeloven Minimumskrav til aksjekapital er kr Aksjeinnskudd kan bekreftes av finansinstitusjon Ved annet kapitalinnskudd enn kontanter må revisor bekrefte verdsettelsen Aksjeinnskuddet kan brukes til å betale kostnader for å stifte selskapet Selskaper med aksjekapital på kr kan sette ned aksjekapitalen til

7 Nedsettelse av aksjekapitalen Nedsettelse av aksjekapitalen kan gjøres ved å: Redusere antall aksjer Redusere pålydende pr aksje Beslutning om nedsettelse av aksjekapital må vedtas av generalforsamlingen

8 Revisor Et aksjeselskap kan velge å ikke ha revisor dersom: Driftsinntektene er mindre enn 5 millioner Balansen er mindre enn 20 millioner Antall ansatte ikke overstiger 10 årsverk Må vedtas av generalforsamlingen Likningsmyndighetene kan pålegge revisjonsplikt

9 Lønn fra AS eller aksjeutbytte Skatt på lønnsutbetaling fra et aksjeselskap: selskapet må betale arbeidsgiveravgift (14,1%) men får fradrag for avgiften lønnsmottaker må betale inntektsskatt med 28 % av lønnen +9 % toppskatt for lønn som overstiger NOK % toppskatt for lønn som overstiger NOK lønnsmottager må betale trygdeavgift med 7,8 % av lønnen Sum: ,5 (effektiv arbeidsgiveravgift ifølge FIN) + 7,8 + 9(12) = 51 % eller 54, 3% Utbytteskatt på selskap og aksjonær sett under ett: Skatt på selskapsnivå: Inntektsskatt: 100 x 28% = 28 Skatt på aksjonærnivå: 72 x 28% = 20,16 Forutsatt 0 i skjermingsfradrag Marginalskattesats selskap og aksjonær under ett: ,16 = 48,16

10 Skatt som personlig næringsdrivende Overskudd i personlig næringsvirksomhet (enkeltpersonforetak) personlig næringsdrivende betaler 28 % skatt av alminnelig inntekt Personlig næringsdrivende må betale 10,7 % trygdeavgift av beregnet personinntekt 9 % toppskatt av beregnet personinntekt over NOK % toppskatt av beregnet personinntekt over NOK Sum: ,7 + 9(12) = 47,7 (50,7) (Ikke rett til sykepenger fra 1. dag kan tegne forsikring)

11 Utbytte fra AS Utbytte gir eier avkastning på investert kapital i selskapet Utbytte er skattepliktig inntekt På visse vilkår er deler av utbytte skattefritt for eier Utbyttet må være lovlig utdelt for å gi rett til skjermingsfradrag 11

12 Aksjeutbytte - Aksjonærmodellen Lovlig utdelt aksjeutbytte til personlig skattyter skal fratrekkes et skjermingsfradrag og beskattes med 28 % Et AS selskapet får ikke inntektsfradrag for aksjeutbytte Utbytte etter aksjeloven kan bare lovlig utdeles på grunnlag av godkjent årsregnskap for det siste hele regnskapsår beslutningen om utdeling må gjøres av generalforsamlingen Utbytte kan bare lovlig utdeles innenfor rammen av selskapets regnskapsmessige årsresultat for siste regnskapsår Selskapet kan ikke dele ut utbytte dersom egenkapitalen er mindre enn 10 % av balansesummen eller kan bare utdeles inntil egenkapitalen bringes ned til denne grensen

13 Utbyttebegrepet Som utbytte etter skattelovgivningen anses som hovedregel enhver fordel ved hel eller delvis vederlagsfri overføring av verdier fra selskap til aksjonær Det er uten betydning om: utbetalingen skriver seg fra skattepliktig eller skattefri inntekt utbetalingen bare tilfeller enkelte av aksjonærene, eller er utdelt i strid med aksjeloven og derfor ikke gir rett til skjermingsfradrag Unntak: Tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital, herunder overkurs, anses ikke som utbytte. Det samme gjelder for utbetaling i forbindelse med likvidasjon. Det er skattyter som må kunne sannsynliggjøre at tilbakebetalingen gjelder aksjekapital eller overkurs som tidligere er innbetalt. Posten Innskutt egenkapital i selskapsregnskapet kan inneholde både kapital som er innbetalt til selskapet og kapital som er opptjent i selskapet. Det samme gjelder fondsemittert kapital.

14 Oppgave Et selskaps aksjekapital er på NOK , fordelt på aksjer, hver med pålydende NOK 50 (innbetalt) Samme år konverterer selskapet opptjent egenkapital til aksjekapital (fondsemisjon) slik at selskapets aksjekapital blir utvidet med NOK , men uten at det blir innbetalt kapital utenfra. Det blir ikke utstedet fondsaksjer, men hver av de eksisterende aksjers pålydende blir skrevet opp til NOK 75. Selskapets aksjekapital er etter dette på NOK ( ), fordelt på aksjer, hver med et pålydende på NOK 75 Selskapet beslutter senere å skrive ned aksjekapitalen med NOK til NOK Kapitalnedsettelsen blir gjennomført ved at pålydende pr. aksje reduseres fra NOK 75 til NOK 40 og det foretas en utbetaling med NOK 35 pr. aksje, dvs totalt utbetalt NOK Hva blir skattepliktig utbytte? (350? 250? 100? 0?)

15 Svar: NOK Opptjent egenkapital kan ikke utbetales skattefritt Opptjent egenkapital er her NOK Innbetalt kapital som kan utbetales skattefritt, er her NOK Ikke skattlagt kapital skal i all hovedsak anses for å være tatt ut først. Opptjent egenkapital NOK utbetalt NOK = - NOK , dvs hele den opptjente egenkapital er tatt ut og må skattlegges, dvs NOK Innbetalt aksjekapital er redusert med NOK til NOK = NOK ( kan utbetales skattefritt) (

16 Aksjeutbytte og skjermingsgrunnlag Skjermingsgrunnlaget er normalt aksjens inngangsverdi på kjøpstidspunktet Skjermingsfradraget er det man kan ta ut i skattefritt utbytte i tillegg til tilbakebetaling av innbetalt aksjekapital Skjermingen beregnes årlig og gis til den som eier aksjene pr Skjermingsrenten fastsettes av Stortinget for hvert enkelt inntektsår Skjermingsfradrag = skjermingsgrunnlag x skjermingsrenten (1,5 %)

17 Aksjonærmodellen - talleksempler Trine eier alle aksjene i et selskap. Hun har betalt inn NOK i aksjeselskap ved stiftelsen av selskapet. Anskaffelsesverdien på aksjene er dermed NOK Skjermingsrenter er i talleksempelet satt til 1,5 % År 1 Skjermingsgrunnlaget for aksjene er NOK Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten Skjermingsfradraget: NOK x 1,5 % = NOK 450 Trine mottar NOK i utbytte år 1 Skattepliktig utbytte = utbytte skjermingsfradrag Skattepliktig utbytte: NOK NOK 450 = NOK Skatt: NOK x 28 % = NOK 2 674

18 Aksjonærmodellen talleksempel forts. År 2 Skjermingsgrunnlaget for aksjene er NOK Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten Skjermingsfradraget: NOK x 1,5 % = NOK 450 I år 2 mottar Trine NOK 400 i aksjeutbytte Skattepliktig utbytte = utbytte skjermingsfradrag Skattepliktig utbytte: NOK 400 NOK 450 = - NOK 50 Skatt på Utbytte: NOK 0 x 28 % = NOK 0 Siden skjermingsfradraget overstiger mottatt utbytte vil skattepliktig utbytte være 0. Trine har da et ubenyttet skjermingsfradrag på NOK 50 som kan framføres til neste år. Ubenyttet skjermingsfradrag skal også inngå i beregningen av neste års skjermingsfradrag ved at det legges til skjermingsgrunnlaget. (Men det gis samtidig fradrag for beløpet ved beregningen av skattepliktig utbytte ved at samlet skjermingsfradrag økes med NOK 50)

19 Aksjonærmodellen talleksempel forts. År 3 Skjermingsgrunnlaget for aksjene i år 3 er anskaffelsesverdi + ubenyttet skjermingsfradrag fra år 2 skjermingsrenten, som fortsatt er satt til 1,5 % skjermingsgrunnlag: NOK NOK 50 = NOK Skjermingsfradraget = skjermingsgrunnlaget x skjermingsrenten Årets skjermingsfradrag: NOK x 1,5 % = NOK 451 Rest skjermingsfradrag fra år 2 = NOK 50 Samlet skjermingsfradrag år 3 = NOK NOK 50 = NOK 501 I år 3 mottar Trine NOK i utbytte Skattepliktig utbytte = Utbytte skjermingsfradrag Skattepliktig utbytte: NOK NOK 501 = NOK Skatt: NOK x 28 % = NOK 1 260

20 Aksjonærmodellen - Fritaksmetoden Norske selskap Beskatning på aksjonærnivå Beskatning på aksjonær og selskapsnivå Personlig aksjonær Skjermingsfradrag Personlig aksjonær Skatteplikt Aksjonærmodellen Skatteplikt Aksjonærmodellen Skjermingsfradrag AS AS 3 % regelen, gjelder kun utbytte utenfor konsern Skattefritt Fritaksmetoden AS

21 Virkningene av ulovlig utdelt aksjeutbytte Dersom det er foretatt utdelinger hvor de formelle og/eller de materielle kravene til utdeling etter aksjeloven ikke er fulgt, konsekvensene blir da: utdelingen vil i utgangspunktet ikke gi rett til skjermingsfradrag utdelingen vil heller ikke være skattefri etter fritaksmetoden (aksjeutbytte mellom selskap) Unntak for mindre formelle krav: feil i forhold til selskapsrettslige saksbehandlingsregler som ikke er av en slik art at de kan medføre ugyldighet selskapsrettslig dersom de blir påberopt

22 Kostnader/utgifter Kostnader til selskapets drift er fradragsberettiget Alle kostnader må være dokumentert med tilfredsstillende bilag 22

23 kronersregelen Ikke fradragsrett for kostnader betalt med kontanter på kr eller høyere Flere delbetalinger for samme leveranse regnes som en betaling 23

24 Representasjon Utgifter til representasjon er ikke fradragsberettiget Eksempler på representasjon: Jaktturer Fotballkamper Middag på byen 24

25 Bevertning av kunder Kostnader til bevertning av kunder kan fradras dersom: Sum mat og drikke pr person ikke overstiger kr 410 Det ikke serveres brennevin Bevertning skjer i arbeidstiden Dokumenteres med kvitteringer påført navn og firma på de personer som deltar 25

26 Driftsmiddel anskaffelse Nyanskaffelse driftsmiddel Ja Verdiforringelse? Nei Kostpris > ? Ja Levetid > 3 år? Ja Aktivering med avskrivning Nei Nei Direkte fradragsføring Aktivering uten avskrivning Beløpsgrensen på kr er inkludert mva dersom det ikke foreligger fradragsrett 26

27 Del 2 Selvangivelse og næringsoppgave Pliktige oppgaver Forskuddsskatt 27

28 Selvangivelse og næringsoppgave AS/NUF får ikke tilsendt selvangivelse Leveringsfritaket gjelder ikke for AS/NUF Leveringsfrister: 31. mai ved elektronisk levering 31. mars ved papirlevering 28

29 Selvangivelse, næringsoppgave og vedlegg Pliktige skjema: Selvangivelse Næringsoppgave 2, RF-1167 Avstemming av egenkapital, RF-1052 Aksjonærregisteroppgaven (AS), RF-1086 Betingede skjema for AS og NUF: Avskrivingsskjema, RF-1084 Forskjellsskjema, RF-1217 Lønns- og pensjonskostnader, RF-1022 Bilskjema, RF-1125 Skjema for enkelte bransjer 29

30 OBS OBS! Vedlegg uten reell betydning leveres ikke I næringsoppgave 2 må du svare på om du har valgt bort revisjon Følg leveringsfristene så unngår du forsinkelsesavgift 30

31 Aksjonærregisteroppgaven (kun AS) Aksjonærregisteroppgaven gir bl.a. oversikt over eiere, utdelt utbytte og hendelser i selskapet som påvirker aksjene Grunnlag for forhåndsutfylt selvangivelse og Oppgave over aksjer og grunnfondsbevis for aksjonær Leveres elektronisk i Altinn Leveres innen 1. februar 31

32 Forskuddsskatt Selskap betaler forskuddsskatt i to like store beløp Hver termin med 50 % av siste års utliknede skatt Forskuddsskatten forfaller til betaling 15/2 og 15/4 Søknad om endring av forskuddsskatt gjøres på fastsatt skjema på altinn.no 32

33 Eksempel: Forskuddsskatt Et nystiftet aksjeselskap starter omsetning i april Du må fylle ut en meldingsblankett for hvor mye overskudd aksjeselskapet forventer i løpet av Dette danner grunnlag for beregning av forskuddsskatten, som betales i to like store beløp med forfall og

34 Lønnsutbetaling Alle økonomiske fordeler som selskapet gir eier, styremedlemmer, daglig leder eller andre ansatte i tilknytting til eller for utført arbeid, behandles som lønn. Det utløser plikt til å foreta: Forskuddstrekk Beregning av arbeidsgiveravgift 34

35 Lønn til daglig leder Utfører eier oppgaver i selskapet må lønn innberettes Selskapet er arbeidsgiver Du kan ikke velge å ta ut utbytte i stedet for lønn 35

36 Arbeidsgiveransvar Selskapet plikter å: Melde til A/A-registeret Foreta forskuddstrekk i lønn til ansatte inkl. daglig leder Sette forskuddstrekk inn på særskilt skattetrekkskonto Beregne og betale arbeidsgiveravgift av bruttolønn Levere terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk Levere lønns- og trekkoppgave for hver ansatt innen hver år 36

37 Transaksjoner mellom selskap/eier Bruk av formuesgjenstand Kjøp/salg av formuesgjenstand Leie Uttak Lån 37

38 Overføring av eiendeler tjenester, forts. Dersom aksjonær bruker selskapets eiendeler fritt (helt eller delvis), selskapet skal uttaksbeskattes (må inntektsføre den økonomiske verdien av hva som er tatt ut av selskapet) I tillegg skal utbetalingen behandles som utbytte eller lønn hos aksjonæren. Også utbytte dersom det overføres verdier fra aksjonær til selskap til overpris

39 Transaksjoner mellom selskap/eier - verdsettelse Markedsverdien for transaksjonen skal benyttes. I motsatt fall behandles differansen mellom markedsverdi og betalt beløp som lønn eller utbytte. 39

40 Overføring av eiendeler - tjenester Som lønn/utbytte til aksjonær anses som hovedregel enhver fordel ved hel eller delvis vederlagsfri overføring av verdier. Obs: Hel eller delvis overføring av verdier fra selskapet til aksjonærens ektefelle (gjelder ikke for meldepliktige samboere) eller til personer som aksjonæren er i slekt med eller i svogerskap med i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som onkel eller tante, regnes også som utbytte/lønn for aksjonæren, jf. skatteloven nr. 2: Også til andre dersom det som følge av alminnelige tilordningsregler at utdelingen må anses å ha skjedd til aksjonæren pro forma eller gjennomskjæringsbetraktninger. Som lønn/utbytte for aksjonæren gjelder også overføringer til selskaper hvor aksjonæren eller dennes nærstående har dominerende innflytelse.

41 Oppsummert Fordelsbeskatning på mottaker/aksjonær All bruk som har økonomisk verdi utenforstående måtte ha svart vederlag for bruken Ingen formkrav, all tapping rammes skattemessig (både varer og tjenester) Uttaksbeskatning på selskapsnivå, simulerer omsetning av verdien av tappingen aksjonær, utbytte sktl , eventuelt lønn, sktl andre, kapitalinntekt, sktl. 5-20(3), (Som skattepliktig inntekt anses vederlagsfri bruk av andres eiendeler), eventuelt lønn, sktl. 5-10

42 Naturalytelser og utgiftsgodtgjørelser 42

43 Naturalytelser Arbeidstaker mottar ytelse i annet enn penger, for eksempel rentefordel, fri bil, elektronisk kommunikasjon Naturalytelser er som hovedregel skattepliktig for mottaker, men det er gitt fritak for enkelte ytelser Skatteplikt gir også trekkplikt 43

44 Elektronisk kommunikasjon Eksempel på EK-tjenester: Bruk av mobiltelefon, fasttelefon, internett Fordelsbeskattes når de utgjør mer enn kr pr år Maksimalt kr ved en EK-tjeneste og kr ved to eller flere pr år Fordelen er trekkpliktig og skal innberettes på lønnsoppgaven Selskapet får skattemessig fradrag for alle kostnader 44

45 Fri bil Selskapet får skattemessig fradrag for alle kostnader ved kjøp og drift av bil Ansatte som har adgang til privat bruk av selskapets bil beskattes for fordelen Fordelen er trekkpliktig og skal lønnsinnberettes 45

46 Beregning av fordel ved firmabil Bil nyere enn 3 år, listepris kr % av listepris inntil kr kr % for det overstigende ( ) kr = Skattepliktig fordel kr Bil 3 år eller eldre, listepris kr % av listeprisen skal benyttes (300 ) 30 % av listepris inntil kr kr % for det overstigende ( ) kr = Skattepliktig fordel kr

47 Utgiftsgodtgjørelse Arbeidstaker mottar godtgjørelse til dekning av utgifter i yrket. Utgifter i yrket dokumentert med originalbilag kan refunderes trekkfritt. (Utgifter i yrket dekket etter regning ) Eksempel: Bilgodtgjørelse, diettgodtgjørelse, verneklær, verktøy 47

48 Bilgodtgjørelse for bruk av egen bil i yrket Ansatte kan benytte km sats etter Statens reiseregulativ når de er på tjenestereise Reiseregning må utfylles og signeres for hver enkelt reise reiseregningen.no 48

49 DEL 3 Utbetaling fra selskap til ansatte og eiere 49

50 Lønn Utbytte fordinger/lån Lønnsutbetaling Utbytte Fordringer Lån Fordekte verdioverføringer 50

51 Bruk av overskudd Stor valgfrihet Men hva om du som eier verken tar ut lønn eller utbytte? Tvangslønn? Tvangsutbytte? Lov til å bruke selskapet som sparegris

52 Lån til eget AS alltid skatteplikt for renter, jf. generell renteregel kun skatteplikt/fradragsrett for gevinst/tap i virksomhet aksjonæren må drive personlig virksomhet som fordringen har en særlig og nær tilknytning til Ikke fradragsrett for fordringstap utenfor virksomhet

53 Lån til eget AS, forts. Sktl stopp-regel skatteplikten etter denne bestemmelsen kommer i tillegg til den alminnelige skatteplikten for renteinntekter, jf. sktl 5-20 Medfører: - dobbeltbeskatning på aksjonærnivå minus skjerming - men rentefradrag på selskapsnivå (hos skyldneren) jf. renteregelen - lov å sette renten tilsvarende skjermingsrenten selv om denne er lavere enn markedsrenten gir i realiteten identisk skattetrykk på personlige långivers renteinntekter som på personlige aksjonærers aksjeinntekter. Hindrer omgåelse av aksjonærmodellen gjelder ikke for mengdegjeldsbrev OBS: gjelder også for lån fra utestående skattyter som ikke er aksjonær

54 Lån til eget AS, eksempel 54

55 Lån fra eget selskap Skal aksjonær låne penger fra selskapet må følgende kriterier være oppfylt: Må behandles som lån i regnskapet Dersom markedsrente ikke benyttes, skal forskjellen lønnsinnberettes Låneavtale må foreligge og må følges ( rentebetingelser og tilbakebetalingsplikt) Låntaker har økonomisk evne til å betjene lånet Dersom lånet ikke er reelt, blir det skattemessig behandlet som lønn eller utbytte

56 Fordekte verdioverføringer må unngås ettergivelse av lån som aksjonæren har fått ikke-reell utgiftsgodtgjørelse fra selskapet til en aksjonær fakturering av varer og tjenester som i realiteten kommer aksjonæren til gode Lån fra selskap til aksjonær, når det ved utbetalingen eller senere må regnes med at beløpet ikke skal tilbakebetales

57 Sanksjoner Dersom skattemyndighetene mottar uriktige eller ufullstendige opplysninger eller ikke mottar selvangivelse og/eller regnskap kan: skattemyndighetene anvende skjønn ved fastsettelse av likningen. Likningen kan endres inntil 10 år tilbake i tid Tilleggsskatt/skjerpet tilleggsskatt kan gis med inntil 30 % + 30 % (60 %), 30 % + 15 % (45 %), 30 % og (10%). Selskapet kan ilegges foretaksstraff Styreleder kan anmeldes og idømmes fengselsstraff

58 Tilsidesettelse Fravikelse av skattyters påstand om hvordan skattereglene skal anvendes på det faktiske forhold er lovtolkning I tillegg: Ulovfestet: Lovfestet: Pro forma Skattemessig tilsidesettelse (gjennomskjæring) på grunn av ulovfestede regler ( også kalt den ulovfestede omgåelsesnormen) Sktl 13-1 armlengdeprinsippet hva er objektets verdi Sktl overføring av generelle skatteposisjoner

59 Hvordan innhente mer informasjon Bruk BFU spør oss først ved større transaksjoner dersom du er i tvil Bruk profesjonelle rådgivere ved usikkerhet om verdsettelse

60 Skatteetaten ønsker deg lykke til med virksomheten 60

NOTAT Ansvarlig advokat

NOTAT Ansvarlig advokat NOTAT Ansvarlig advokat Jon Vinje TIL TEKNA DATO 15. juli 2005 EMNE VEDR SKATTEREFORMEN VÅR REF. - 1. Innlending Fra 1. januar 2006 innføres det nye regler for beskatning av personlige aksjonærer (aksjonærmodellen),

Detaljer

Utlån til personlige aksjonærer

Utlån til personlige aksjonærer Utlån til personlige aksjonærer v/ Toril Ulfsnes, 11.02.2016 Kvalitet for Nordmøre Nordmøre Revisjon Norom samarbeid med kontor i Kristiansund, Surnadal, Sunndal, Molde, Aure, Tingvoll. Største revisjonsmiljøet

Detaljer

Frivillige og ideelle organisasjoner

Frivillige og ideelle organisasjoner Frivillige og ideelle organisasjoner Ansvar som arbeidsgiver Buskerud Musikkråd 17.11.2012 Skatteoppkreverens oppgaver Innkreving av skatter og avgifter, kommunale avgifter. Særnamsmann utleggsforretning.

Detaljer

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016

Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Skattemessig innbetalt kapital Frokostseminar VPS 21.okt 2016 Leif Martin Sande, Skattedirektoratet Utbytteskatt fra 2006 10-11 Skatteplikt for utbytte Tanken er at verdier som dannes i selskapet skal

Detaljer

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi

Oslo likningskontor. Foretaksmodellen. Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi Foretaksmodellen Rådgiver Morten Roos Næringsområdet avdeling for bransjer og svart økonomi 1 DAGENS TEMA skattereformen 2005-2006 Kort om hensyn målsettinger forskjellige modeller nye ord og uttrykk Hovedtema

Detaljer

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming

Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver. Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Skatterett valgemne løsningsforslag oppgaver Oppgave 1 Alt 1: Aksjer solgt i desember Aksjeutbytte per aksje 20 Ikke eid over årsskiftet og derfor ingen skjerming Gevinstberetning per aksje: 75000/50 100000/100

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2009 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2009. Informasjonen nedenfor

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v14) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer

Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Forside / Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige aksjonærer Oppdatert: 29.05.2017 Beskatning av aksjeutbytte og aksjegevinster for personlige

Detaljer

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA

Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Hjelp til selvangivelsen for 2007 informasjon til aksjonærer i Aker ASA Aker ASA har fått mange henvendelser fra våre aksjonærer med spørsmål i forbindelse med selvangivelsen for 2007. Informasjonen nedenfor

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v15) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for. Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Januar 2011 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere. Miniguide for. ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) MARS 2010 Utenlandske næringsdrivende Norsk

Detaljer

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld.

Trond Kristoffersen. Organisasjonsformer. Organisasjonsformer. Finansregnskap. Egenkapitalen i selskap 4. Balansen. Egenkapital og gjeld. Trond Kristoffersen Finansregnskap en i selskaper Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd Balansen og

Detaljer

Fakultetsoppgave skatterett H10

Fakultetsoppgave skatterett H10 Fakultetsoppgave skatterett H10 Peder Ås eier en enebolig i Storeby som han selv bor i med sin familie. I sokkeletasjen er det en hybelleilighet som han leier ut. Han har tatt opp et banklån for å finansiere

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL

Aksjer og egenkapitalbevis 2013. Detaljert (RF-1088D) RETTLEDNING TIL RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet

Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet Skatteetaten Rettledning til Aksjer og fondsandeler mv. 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen

Detaljer

Uttaksutvalget NOU 2005: 2

Uttaksutvalget NOU 2005: 2 Pressekonferanse 12. januar 2005 NOU 2005: 2 Hovedelementene i utvalgets forslag Advokat Marianne Iversen, Wikborg Rein Mandat og forslag Utvalgets mandat: Utrede muligheten for uttaksbeskatning av personlig

Detaljer

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2014 (RF-1088) INNHOLD 2 Hvorfor finnes det 2 oppgaver og hva er forskjellen 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Forenklet» (RF-1088F) 2 Hva er «Aksjeoppgaven 2014 Detaljert» (RF-1088D)

Detaljer

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3.

Delen skal også fylles ut for realiserte tegningsretter eller tildelingsbevis. Unntatt er aksjer i boligselskaper som nevnt i skatteloven 7-3. Skatteetaten Rettledning til Aksje- og andelsoppgave over inngangsverdi, utbytte og realisasjon for 2008 INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold

Detaljer

OPPGAVESETT 5 - LØSNING

OPPGAVESETT 5 - LØSNING 1 OPPGAVESETT 5 - LØSNING OSL05.doc (ajour v17) KOMMANDITTSELSKAP OG SKATT De særskilte skattereglene for shipping i sktl 8-10 til 8-20 er ikke aktuelle for et KS med privatpersoner som eiere. Hvis alle

Detaljer

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Skatteetaten Miniguide for Utenlandske næringsdrivende, arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) 1 Utenlandske

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 11 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Overskuddsdisponering/ -optimalisering.

Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Overskuddsdisponering/ -optimalisering. Ragnar Nesdal 95 88 01 05 rnesdal@deloitte.no 8. desember 2010 1 2003 Firm Name/Legal Entity Innhold Skatteforhold i selskapet / konsernet Utbytte Konsernbidrag

Detaljer

Når skal oppgaven leveres

Når skal oppgaven leveres RETTLEDNING TIL Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) INNHOLD 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2013 Forenklet (RF-1088F) 2 Hva

Detaljer

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon

Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011. Bytteforholdet ved fusjon Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 17/11. Avgitt 20.6.2011 Bytteforholdet ved fusjon (aksjeloven 13-2, jf. skatteloven 11-2 flg. og 10-34) To selskap med identisk eiersits ønsket å gjennomføre

Detaljer

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4

Trond Kristoffersen. Oversikt. Aksjeselskap. Finansregnskap. Balansen. Egenkapitalen, jf rskl. 6-2. Egenkapital og gjeld. Regnskapsføring av skatt 4 Trond Kristoffersen Finansregnskap Regnskapsføring av skatt Eiendeler Anleggsmidler Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Omløpsmidler Varer Fordringer Investeringer Bankinnskudd

Detaljer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Forelesningsoppgaver, skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Ikke alle oppgavene omtales her. Oppgave 2. Etter asl. 8-1, 1. ledd kan selskapet i utgangspunkt dele ut annen egenkapital på 1 200 000

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v15) OPPGAVE A 1) Leieinntekter tomannsbolig: Forutsatt lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer

Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer Skattlegging av aksjeselskaper og aksjonærer H08 Skatterett valgemne Harald Hauge (hh@harboe.no) 1. Innledning - problemstillinger i selskapsbeskatningen 1.1 De alminnelige reglene om skattlegging av økonomisk

Detaljer

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år.

Etter omdanningen til obligasjonsfond vil Fondet utdele skattepliktig overskudd til andelshaverne hvert år. Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 19/12. Avgitt 11.07.2012 Endring fra aksjefond til obligasjonsfond realisasjon? (skatteloven 9-2) Saken gjaldt spørsmål om endring av vedtektene i

Detaljer

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv.

Kapittel 1 Innledning Kapittel 2 Beskatning av personlige eiere i aksjeselskaper mv. Innhold Kapittel 1 Innledning.................................. 13 1.1 Skattereformen 2004 2006: Bakgrunn................. 13 1.2 Ikrafttredelsen...................................... 14 1.3 Når kommer

Detaljer

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet

Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv Fastsatt av Skattedirektoratet Rettledning til RF-1059 Aksjer og fondsandeler mv. 2016 Fastsatt av Skattedirektoratet INNLEDNING Skjemaet er delt i tre deler. I Del 1 gis opplysninger om aksjer mv. som er i behold ved utgangen av året.

Detaljer

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no

Servicekontoret for næringslivet SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET. servicekontoret@nae.oslo.kommune.no SERVICEKONTORET FOR NÆRINGSLIVET 23 46 01 11 servicekontoret@nae.oslo.kommune.no AGENDA Om Servicekontoret Etablering generelt Valg av selskapsform Enkeltpersonforetak Ans/Da AS Registrering i Brønnøysundreg

Detaljer

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061)

Skatteetaten. Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Skatteetaten Rettledning til oppgave over realisasjon av aksjer mv. (RF-1061) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2007 HVEM SKAL LEVERE RF-1061? Oppgaven skal leveres av skattytere eller deltakerliknede

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GRUPPEOPPGAVE VII - LØSNING GOL07 (v16) DEL 1 1) Leieinntekter tomannsbolig: Med lik leieverdi pr. kvm så blir leieinntekten skattepliktig når eier benytter mindre enn halve leieverdien selv (nytt fra

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifter i bedrifter 1 Hvilke skatte- og avgiftsforhold er særlig viktige ved generasjonsskifte og salg av bedrift? BDO AS, v/statsautorisert revisor Dag Ramsberg dag.ramsberg@bdo.no

Detaljer

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd)

Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, første ledd, annet og tredje ledd, tredje ledd) Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 23/13. Avgitt 1.11.2013. Omorganisering av to indre selskap (Skatteloven 2-38 annet ledd, 5-2, 10-40 første ledd, 10-41 annet og tredje ledd, 10-44

Detaljer

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige

Frokostseminar - Aksjonærregisteret. Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Frokostseminar - Aksjonærregisteret Tone Aga Fastsetting etterskuddspliktige Aksjonærregisteret Formål Hovedformålet med aksjonærregisteret er å gjøre det enklere for skattyterne å forholde seg til reglene

Detaljer

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling

Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling 2016-11/Olsen og Vigdal Løsningsforslag til kapittel 10 Skatterett for økonomistudenter oppgavesamling Med mindre annet er opplyst, er det anvendt regler, satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2016.

Detaljer

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån

Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån Skatteetatens «tilgodelapper» forbud mot dobbeltbeskatning ved endret tilordning av vederlag, utdelinger og lån IFA-møte 11. mai 2016 Leif Martin Sande og Anders Torkildsen Nytrøen, Skattedirektoratet

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2012 Detaljert (RF-1088D) 2 Hva

Detaljer

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK

Velkommen til NUF seminar. Forhold i Norge og i UK Velkommen til NUF seminar Forhold i Norge og i UK Hvilken struktur ønsker vi å oppnå ved et NUF Enkeltpersonsforetak Aksjeselskap Norsk avdeling av Utenlandsk Foretak eier eier LTD (100 000) eier person

Detaljer

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din...

Oslo kommune Kemnerkontoret. Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma. Det handler om skatten din... Oslo kommune Kemnerkontoret Nyttig informasjon til deg som benytter deg av eller som er praktikant/dagmamma Det handler om skatten din... Slik leser du brosjyren Brosjyren gjelder for pass av barn under

Detaljer

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver

Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver M I N I G U I D E Idrettslag og ideelle organisasjoner plikter som arbeidsgiver Skatteoppkreveren Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Detaljert (RF-1088D) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner

M I N I G U I D E. Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner M I N I G U I D E Skatt for idrettslag og ideelle organisasjoner Innledning Idrettslag og ideelle organisasjoner går ofte under benevnelsen «ikke skattepliktig». Betingelsen er at organisasjonen «ikke

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere og deres oppdragsgivere ved oppdrag i Norge eller på norsk kontinentalsokkel Sentralskattekontoret for utenlandssaker (SFU) Utenlandske næringsdrivende

Detaljer

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2015 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2015 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2015 Detaljert»

Detaljer

En god start. Skatt Øst. Kurs for nyetablerte aksjeselskap. Oslo. Akershus. Hedmark. Oppland. Østfold 13.05.2015

En god start. Skatt Øst. Kurs for nyetablerte aksjeselskap. Oslo. Akershus. Hedmark. Oppland. Østfold 13.05.2015 En god start Kurs for nyetablerte aksjeselskap 1 Skatt Øst Akershus Hedmark Oppland Oslo Østfold Skatt Øst Kurs for nyetablerte aksjeselskap 2 1 Kontaktinformasjon til skatteetaten Tlf: 800 80 000 (landsdekkende

Detaljer

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088)

Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) RETTLEDNING TIL Aksjeoppgaven 2016 (RF-1088) INNHOLD 2 Det finnes to oppgaver 2 Hvorfor finnes det to oppgaver og hva er forskjellen 2 «Aksjeoppgaven 2016 Forenklet» (RF-1088F) 2 «Aksjeoppgaven 2016 Detaljert»

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Osl38 h15 Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 15 stp, høsten 2014. Del 1. Oppgave a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2.

Detaljer

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F)

Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) Rettledning til Aksjer og egenkapitalbevis 2011 Forenklet (RF-1088F) 2009 2010 2008 2011 2007 2006 Innhold 2 Hvem skal levere oppgaven 2 Når skal oppgaven leveres 2 Hva er Aksjer og egenkapitalbevis 2011

Detaljer

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper

Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Forside / Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Beskatning av ansvarlige selskaper og kommandittselskaper Oppdatert: 26.05.2017 Ansvarlige selskaper (herunder selskaper med delt ansvar)

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11. Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H11 Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går relativt sent i semesteret, konsentrert og med nokså få timer. Ordinære

Detaljer

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011

Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven for 2011 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2011 Hvem skal levere Aksjonærregisteroppgaven Aksjonærregisteroppgaven skal

Detaljer

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning)

Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Oppgavesett 22 (R h 2006 løsning) Osl22.doc h15 Del 1 Oppgave a Skattemessig behandling av Olsens personbil Bilen benyttes både i næringen og privat. Den behandles som driftsmiddel i næring siden den brukes

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi

2. Aksje ervervet før 1. januar 1989, oppregulert inngangsverdi ANSKAFFELSESVERDI PÅ AKSJER I NORSKE SKOG. De norske aksjonærene i Norske Skog har fått tilsendt dokumentet Utskrift fra aksjonærregistret. Oppgaven skal returneres det lokale ligningskontoret innen 30.

Detaljer

Nyhetsbrev 29. november 2004

Nyhetsbrev 29. november 2004 Nyhetsbrev 29. november 2004 Skattereformen og skatteopplegget for 2005 I sitt forslag til statsbudsjett for 2005 la Regjeringen frem forslag til en rekke endringer i skattereglene. Fredag 19. november

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING 1 GRUPPEOPPGAVE IX - LØSNING GOL09.doc v13 9.1 Andersen har kjøpt aksjer til underkurs i "eget" selskap a) og b) Markedsverdi X5: 10 2 000 20 000 Kjøpesum X5: 10 1 000 10 000 Underkurs, fordel av arbeid,

Detaljer

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016)

Lovvedtak 37. (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) Lovvedtak 37 (2015 2016) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 4 L (2015 2016), jf. Prop. 1 LS (2015 2016) og Prop. 1 S Tillegg 1 (2015 2016) I Stortingets møte 14. desember 2015 ble det gjort

Detaljer

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto

Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Saksnr. 16/4112 27.10.2016 Høringsnotat - Endret beskatning av fondskonto Innhold 1 Innledning... 3 2 Hva er en fondskonto?... 3 3 Gjeldende rett... 4 4 Departementets vurderinger og forslag... 5 5 Administrative

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013

ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim. Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 ENDRINGER I AKSJELOVGIVNINGEN v/erik Wold og Roger Sporsheim Frokostseminar Sparebanken Møre 12. september 2013 Dagens tema Betydelige endringer av aksjelovgivningen trådte i kraft den 1. juli 2013 Innebærer

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Nyheter: statsbudsjettet 2016 og forslag til skattereform

Detaljer

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015

STATSBUDSJETTET. Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform. Oktober 2015 Oktober 2015 STATSBUDSJETTET Forslag til statsbudsjett 2016 og skattereform Regjeringen Solberg la i dag frem forslag til Statsbudsjett for 2016 og Skattemeldingen Bedre skatt En skattereform for omstilling

Detaljer

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour v14) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører de

Detaljer

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG

OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG 1 OSL11.doc (à jour h15) OPPGAVESETT 11 (R. H-95) LØSNINGSFORSLAG DEL 1 - Årsoppgjør for X5 Andersen & Co. AS Oppgave a Note A) Varekostnad i finansregnskapet 16 000 000 +Redusert regnskapsmessig nedskrivning

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17

Innhold. Innhold 3. Forord... 13. 1 Innledning... 15. 2 Stiftelse... 17 Innhold Forord... 13 1 Innledning... 15 2 Stiftelse... 17 A Selskapsrettslige bestemmelser... 17 2.1 Stifterne... 17 2.2 Minstekrav til aksjekapital... 17 2.3 Opprettelse av stiftelsesdokument m/vedlegg...

Detaljer

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003

Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 Skatteetaten Rettledning for utfylling av Aksjonærregisteroppgaven 2003 (RF-1086) Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2003 A. Om oppgaven og oppgaveplikten Aksjonærregisteroppgaven skal leveres

Detaljer

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel

Miniguide for Utenlandske næringsdrivende og arbeidstakere ved oppdrag i Norge eller på norsk sokkel November 2008 - Opplag: 10.000 - Trykk: Aske Trykk AS (www.aske.no) RF-2025 B. Kontaktinformasjon Brønnøysundregistrene for spørsmål om organisasjonsnummer Postadresse: NO-8910 BRØNNØYSUND, NORGE Telefon:

Detaljer

Frokostseminar 22. april 2015

Frokostseminar 22. april 2015 Frokostseminar 22. april 2015 Forslag til nye skatteregler for verdipapirfond Kjersti Trøbråten, Harald Willumsen, Arvid Aage Skaar og Marius Sollund 01 Kort om dagens regelverk 01 Kort om dagens regelverk

Detaljer

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13

Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 Oppgavesett 18 (R. v. 2000) Løsning (Osl18.doc) ajour v13 OPPGAVE 1 AS HANDEL Siden vi skal benytte gjeldende skatteregler, er det sett bort fra eventuell RISKregulering for tiden før salget av aksjene.

Detaljer

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring

Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 30/12. Avgitt 17.12.2012 Kapitalnedsettelse, fusjoner, fisjoner og ulovfestet gjennomskjæring (skatteloven 11-1 flg., og ulovfestet gjennomskjæring)

Detaljer

Tåler din organisasjon bokettersyn?

Tåler din organisasjon bokettersyn? Skatt og arbeidsgiveravgift For frivillige og ideelle organisasjoner Tåler din organisasjon bokettersyn? Kemneren i Bergen Dagens tema Skattebetalingsordningen i Norge Idrettslaget som arbeidsgiver Lønnsutbetalinger

Detaljer

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010

Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 Informasjon til utenlandske arbeidstakere: Selvangivelsen 2010 2 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15

Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 Oppgavesett 16 (R. v. 2000) Løsning (Osl16.doc) ajour h15 DEL 1 AS HANDEL Oppgave a - Andersens aksjesalg i X3 Se sktl 10-10 til 10-12 og 10-30 til 10-36 Forutsetter at dagens skatteregler (Aksjonærmodellen)

Detaljer

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no)

Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Skattlegging av aksjeselskap og aksjonærer H12 (JUS5980) Professor Frederik Zimmer (frederik.zimmer@jus.uio.no) Forord: Undervisningen går konsentrert og med nokså få timer. Ordinære forelesninger har

Detaljer

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1.

Osl34 h15. Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Osl34 h15 Løsningsforslag til skatterett revisoreksamen 28.11.2012. Del 1. Oppgave a. Beregning av alminnelig inntekt. Beregninger av skattemessige verdier for å kunne beregne midlertidige forskjeller:

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS.

Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Osl20 (ajour h 2012) Løsningsforslag Oppgavesett 20 (R. v 2004) Oppgave 1 omdanning til AS. Spørsmål 1 omdanning til AS uten beskatning Se sktl 11-20 med tilhørende forskrift. Aksjeselskapet viderefører

Detaljer

Skattemessige konsekvenser ved valg av selskapsform; enkeltpersonforetak og aksjeselskap

Skattemessige konsekvenser ved valg av selskapsform; enkeltpersonforetak og aksjeselskap Skattemessige konsekvenser ved valg av selskapsform; enkeltpersonforetak og aksjeselskap Bacheloroppgave utført ved Høgskolen Stord/Haugesund Økonomisk-administrativ utdanning Av: Cathrine Gressvoll Berge

Detaljer

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014

Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Skatteetaten Rettledning til NOKUS-skjemaene RF-1234, RF-1245 og RF-1246 2014 Fastsatt av Skattedirektoratet for inntektsåret 2014 Norske deltakere i utenlandske selskaper som omfattes av skatteloven 10-60

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Olav S. Platou, Senior legal counsel Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Olav S. Platou, Senior legal counsel Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i skatte- og arveavgiftsregler fra 1.1.2014 Eierstruktur

Detaljer

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014

skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 skatteetaten.no Informasjon til utenlandske arbeidstakere Selvangivelsen 2014 I denne brosjyren finner du en svært forenklet omtale av de postene i selvangivelsen som er mest aktuelle for utenlandske arbeidstakere

Detaljer

#Oppdatert 2016 Transaksjoner mellom selskap og aksjonær

#Oppdatert 2016 Transaksjoner mellom selskap og aksjonær #Oppdatert 2016 Transaksjoner mellom selskap og aksjonær Partner advokat Ulf H. Sørdal og partner advokat Olav E. Midtgaard Utvalgte emner 1. Oversikt over problemstillinger - Utvalgte tema med fokus på

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter. Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Linda Hjelvik Amsrud & Olav S. Platou Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte og generasjonsskifte Eierskifter: Eierstruktur forut for

Detaljer

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, høsten 2014.

Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, høsten 2014. Løsningsforslag på Skatterett revisoreksamen, 20 stp, høsten 2014. Oppgave 1. Spm. 1a. Skattemessig varekostnad i X13. Lovhenvisning Varebeholdning pr. 01.01.X13, anskaffelseskost. Sktl 14-5.2. 3 880 000

Detaljer

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter

Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Skatt ved eierskifte og generasjonsskifte i bedrifter Harry Tunheim Advokat/Senior Legal Counsel Eierskiftealliansen Skien 20. mars 2014 Sentrale juridiske problemstillinger ved eierskifte Endringer i

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag

Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag Bindende forhåndsuttalelse fra Skattedirektoratet BFU 8 /12. Avgitt 27.03.2012 Omorganisering over landegrensen svensk filial av norsk AS til svensk aktiebolag (skatteloven 11-21 første ledd bokstav c

Detaljer

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE

AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE AKSJEEIERE I HURTIGRUTEN GROUP ASA OPPLYSNINGER TIL UTFYLLING AV BEHOLDNINGSOPPGAVE TIL LIGNINGSMYNDIGHETENE I forbindelse med innføring av nye skatteregler for beskatning av aksjegevinst og aksjeutbytte,

Detaljer

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010

Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter. Samarbeidsmøtene 2010 Skatt: Erfaringer fra årets likningsbehandling og nyheter Samarbeidsmøtene 2010 Skattyterregister i Skatt øst Antall skattytere i Skatt øst Lønnstakere/pensjonister Personlig næringsdrivende Deltakerliknede

Detaljer

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen

Generelt. Trond Kristoffersen. Regnskapsavleggelsen. Finansregnskap. Regulering av årsregnskapet. Regnskapsavleggelsen Trond Kristoffersen Finansregnskap Regulering av årsregnskapet Regnskapsavleggelsen Bokføring og dokumentasjon av regnskapsopplysninger Regulert i bokføringsloven (lov av 19. november 2004) Regnskapsrapportering

Detaljer