Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet."

Transkript

1 Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen eller kan man være liten blant de store barna som skal begynne på skolen? Og hva med de midt i mellom? Alle er vi små men på hver vår måte. Alle kan vi og føle oss små når vi ikke mestrer situasjoner eller oppgaver. Men vi er like viktige for det. Kanskje er det stort å innrømme at man synes noe er vanskelig? Kanskje blir man større av å våge noe nytt og se at man mestrer det? Kanskje er det største å hjelpe noen av vennene sine som er litt små til å bli større? I våres barnehager møter barna voksne som er omsorgsfulle, de gir trøst og nærhet. Våre voksne har evne til å vise humor og kan få frem smilet hos barna, de er engasjerte og gode på å motivere, Vi tilpasser grenser og regler fleksibelt ut fra barnas forutsetninger og modningsnivå og tar barnets signaler ut fra dets forutsetninger. Våre voksne er bevisst sin rolle som viktige rollemodeller Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Felleskap Vi ønsker at barna i våre barnehager skal få oppleve verdien av å høre til og å være en del av et fellesskap. De skal erfare hva som kreves av dem for å opprettholde og ivareta fellesskapet. Barna skal få kunnskaper om hvordan man hjelper og inkluderer andre og hvordan de bidrar til et bra felleskap der alle trives. Mestring. Vår visjon er at barna skal lykkes. Det å mestre hverdagen, seg selv, og det sosiale skaper trygghet. Barn som er trygge og har tro på seg selv skaper grunnlaget for et godt felleskap. Vi har i år valgt å lage årsplaner i felleskap, på tvers av hus og avdelinger. Vi ønsker med det å fokusere på at alle barna er like viktige uansett alder. Vi ønsker at det skal være en tydelig projeksjon i barnas liv, utvikling og læring i barnehagen

2 PRAKTISK INFORMASJON Viktig å huske: De dagene det er aktiviteter som tur, må alle være i barnehagen senest Hvis dere har fri eller barna er syke så ring oss, senest 09.30, å gi beskjed. På turdagene skal dere ta med mat, drikke og sitteunderlag i sekken. God ryggsekk og gode sko er viktig for en positiv turopplevelse. Ettermiddagsmat spiser vi ca kl Vi serverer frukt. Vi håper dere respekterer at vi har arbeidstid til kl 17.00, så beregn god nok tid når dere henter. Pass på at barnet har det de trenger av klær og utstyr! Ha med akkurat passe med skiftetøy, som passer til årstiden! Det er viktig for både barna, for dere og oss at alt av utstyr er navnet. Skriftlig informasjon sendes på mail, gi beskjed dersom dere har ny mailadresse Planleggingsdager dette barnehageåret er 7. og 10. september, 2. januar, 2. april og 10. mai. Disse dagene er barnehagen stengt.

3 SOSIAL KOMPETANSE Sosial kompetanse innebærer å kunne samarbeide, ha selvkontroll, selvhevdelse, ansvarlighet og empati. De store barna skal over tid klare å etablere og vedlikeholde vennskap. De voksne er tilstedeværende for å hjelpe barna med dette. Gjennom hverdagen bruker vi mye glede og humor. Vi legger tilrette for et variert tilbud som for eksempel venne/lekegrupper, har sosial kompetanse som tema i samlingsstund og som en rød tråd gjennom barnehagehverdagen. Metoder vi bruker er bl.a. LØFT, dette står for Løsnings Fokusert Tilnærming. Dette betyr i praksis at vi ser etter det positive i barnet og det barnet kan/mestrer. Vi ønsker at barna skal utvikle selvstendighet og selvfølelse gjennom mestring, trivsel og glede og at alle skal oppleve å ha en venn og å kunne være en venn. VI TAR VARE PÅ NATUREN I Torstadsonens barnehager jobber vi for å ta vare på miljøet. På grunn av dette fokuset har vi fått Grønt flagg, dette er en utmerkelse for barnehager og skoler som jobber aktivt for miljø! For å opprettholde Grønt flagg velger vi miljøvennlige produkter og sorterer avfallet med tanke på gjenvinning. De største barna skal gjennomføre LOOP Miljøskole, dette er et undervisningsopplegg om kildesortering, gjenvinning, kretsløp og miljø. Målet med Miljøskolen er at barn og unge skal få et bevisst forhold til miljø. Oppleggene i Miljøskolen er faglige, samtidig som de skal engasjere og vekke nysgjerrighet. LOOP Miljøskole består blandt annet av fortellingen "Fuglen som forsvant", hefter, tegneserier, musikk, og oppgaver. Mens 3 og 4 åringene på avdelingen skal ha et foto/tegneprosjekt om å ta vare på jorda. Alle barna skal bruke naturmaterialer og gjenbruksartikler til forming og konstruksjon. I løpet av året kommer vi jevnlig til å ha samlinger med barna der vi har fokus på miljøspørsmål. I tillegg har vi satt av to miljøuker.

4 SPRÅK, TEKST OG KOMMUNIKASJON Vi som jobber i barnehagen er voksne som undrer seg sammen med barna. Hvor vi lytter og samtaler om store og små opplevelser, som f.eks. turer, fellessamlinger, eventyrstunder, konkurranser, karneval, ulike fester, bursdager, bibliotekturer med mer. Musikk, lesing av bøker og dramatisering av fortellinger og eventyr vil være en naturlig del av det språklige arbeidet, samt spill, konkreter og ulike lekemateriell. De store barna begynner å forstå formen på rim, regler, gåter og vitser. Dette gir mye glede og humor i et fellesskap. Vi vil kartlegge barnas språkferdigheter gjennom TRAS (Tidlig Registrering Av Språkutvikling). Kartleggingen av språkutviklingen er først og fremst ment som et verktøy for oss, slik at vi kan treffe barnet der det er i utviklingen. ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI Etikk, religion og filosofi preger våre verdier og holdninger og er med på å forme hvordan vi oppfatter verden og andre mennesker. I barnehagen reflekterer og respekterer vi det mangfoldet som er representert i barnegruppa. Samtidig tar vi med oss verdier og tradisjoner fra den kristne kulturarven. I den etiske veiledningen tar vi hensyn til barnets forutsetninger og det enkelte hjems kulturelle og religiøse tilknytning. For å få til dette må vi gi rom for ro til undring og tenkning, opplevelse, samtaler og fortellinger. Skape interesse, forståelse og toleranse for forskjellige kulturer og ulike levemåter. Få kjennskap og innsikt til kristne grunnverdier og deres plass i kulturen(kristne høytider og tradisjoner). Lære barna i konfliktsituasjoner til å finne konstruktive løsninger. Gi barna støtte i egen identitet og respekter hverandre.

5 NATUR, MILJØ OG TEKNIKK Naturen gir rom for mangfold av opplevelser og aktiviteter. Barnehagen skal bidra til at barn blir kjent med og får forståelse for planter og dyr, landskap, vær og årstider, likeså bærekraftig utvikling. Det er et mål å utvikle barnas kjærlighet til naturen, forståelse for samspillet i naturen og mellom mennesket og naturen. Vi vil utvikle barnas evne til å utforske, undre seg og bruke sine sanser aktivt, barna skal få se og erfare hvordan ulike tekniske ting rundt oss fungerer, plukke fra hverandre og bygge sammen. De skal få oppleve historiefortellinger og eventyr på sin ferd i naturen. Barnet skal få god tid til å undre seg og stille spørsmål. Turmålet er ikke alltid det viktigste, det er her og nå situasjonen, lek og undring og nysgjerrighet, et lite plass er like spennende som et stort et, mikroperspektiv og rom for bevegelse. Vi lærer å ta med oss søppel og holde turveien og turstedet søppelfri Å TA BARNAS PERSPEKTIV Barna skal få oppleve at de har innflytelse på sin egen barnehage hverdag, ved at de skal bli sett, hørt, forstått og respektert. Voksne skal være interessert til stede, ved å lytte og oppmuntre barn til å sette ord på hva de føler og tenker. Barna skal oppleve å ta valg som får konsekvenser for hele gruppen. Dette gjør vi ved at barna bl.a. er med å velger bordsang, varmmat, samling, aktiviteter, fellessamling og turer i nærmiljøet. Barna er med å planlegge og evaluerer uka og tema sammen med de voksne. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET Fellesopplevelser bidrar til samhørighet. Det er få fag som innbyr så mye til fellesskap og samhørighet som kunst og kulturfag. Spesielt musikk, dans, drama, film og litteratur er inkluderende i sin form. Alle kan bli med! Billedkunst, skulptur, arkitektur og design er også områder der barna vil kunne utfolde seg kreativt. Barn er skapende i sin lek. Ved å legge til rette fysisk, og ved å ha ulike materialer tilgjengelig, vil barna få muligheter til kunstnerisk utfoldelse daglig. Derfor har vi forskjellig formingsmateriell, musikkinstrumenter og utkledningstøy tilgjengelig for barna daglig, samt at vi har voksne som vil kunne komme med innspill, ideer og lære bort ulike teknikker.

6 LEK Vi setter lek og vennskap høyt. Å delta i lek og få gode venner er avgjørende for barnets trivsel. Lek med andre barn legger grunnlaget for sosial kompetanse og læring. Leken fremmer barnets utvikling emosjonelt, språklig, motorisk og kognitivt. Lek brukes til bearbeiding av følelser og ikke minst gir lek glede. Leken har mange uttrykksformer og kan føre til vennskap på tvers av alder, kjønn og kulturelle ulikheter. Leken står veldig sterkt i barnehagehverdagen, og vi legger forholdene til rette for en god lek med: Å være tilgjengelig for barnet Utforming av det fysiske rom. Leker som inspirerer til fantasi Gode voksenmodeller Lyttende voksne Omsorg Opplevelser Muligheter for å bearbeide inntrykk Undring sammen med barnet Veiledende og støttende voksne i leken Å bidra til at alle har noen å leke med Lek på barna premisser NÆRMILJØ OG SAMFUNN Vi i barnehagen skal bidra til at barna møter verden utenfor familien med tillit og nysgjerrighet. Vi vil derfor gi dem erfaringer med lokalsamfunnet, naturen, kunst og kultur, arbeidsliv, tradisjoner og ulike levesett Gjennom arbeid med miljø og samfunn skal vi bli bedre kjent med nærmiljøet vårt. Hva heter veien vi bor i? Hvor langt er det hjem til meg/andre? Hva kan vi se på veien? Hvilke turområder har vi rundt oss og hva slags kulturhistorie har Asker/Hvalstad? Vi skal ha arrangementer sammen med barna på avdeling, på huset og felles i Torstadsonen slik at barna skal oppleve at de er en del av ett felleskap.

7 ANTALL, ROM OG FORM Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Barnehagen har et ansvar for å oppmuntre barns egne utforskninger og legge til rette for god stimulering. Sammen skal vi utforske og leke med form og farger, antall og størrelser. Vi skal se på likheter og forskjeller, avstand og nærhet. Vi finner alle disse tingene i helt hverdagslige ting, og personalet skal benevne og bevisstgjøre barna om dette. For eksempel gjennom matlaging eller ulike idretter. Ved å samtale om ukedagene, eller ved å bygge med klosser eller spille spill. Under dette fagområdet handler det både om å bli kjent med og lære seg de matematiske begrepene som forberedelse til videre skolegang. Men det handler også om å bli bevisst alle de matematiske begrepenes bruk i hverdagen. SOMMER Sommer er tid til glede og sol Sommeren er den delen av året når solen står høyest på himmelen og temperaturen er høyest. For mange er det årstiden for ferie og fritid. Vi eksperimenterer og leker med vann. For eksempel lager vi vannhjul og demning eller bader i sprederen. Vi bruker oppslagsbøker for å finne ut og undre oss over insekter, blomster og fugler i vårt nærmiljø. Barna er med å rydde og gjøre klart for et nytt barnehageår. Skolestarterne forbereder seg på å slutte i barnehagen og begynne på skolen og de yngre barna tar et steg nærmere å være de eldste i barnehagen. Vi forbereder sommerfesten. Det blir en periode med færre organiserte aktiviteter og mer lek på tvers av avdelingene.

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter?

Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Hvordan styrke samarbeidet med minoritetsspråklige foreldre ved hjelp av bilder og konkreter? Flerkulturell pedagogikk i barnehagen Høgskolen i Østfold SKUT-2008 Elin Johannessen Guro Vatn Marita Bjørnstad

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015

Fritid på skolen. Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Fritid på skolen Kvalitetsplan for SFO 2011 2015 Innhold Forord...7 Innledning...8 Fokusområder i kvalitetsplanen... 10 Sosial kompetanse gjennom lek...11

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Prosjekt Den lille larven aldrimett

Prosjekt Den lille larven aldrimett Prosjekt Den lille larven aldrimett Mål for prosjektet: Prosjekt Den lille larven aldrimett Gi barna kjennskap til fortellingen om Den lille larven aldrimett med utgangspunkt i rammeplanens fagområder.

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen

Ressurshefte. for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Ressurshefte for flerspråklig arbeid i barnehagen Basert på NAFOs kompetanseutviklingsprosjekt for barnehageansatte 2005-10 Marit Gjervan, Gro Svolsbru

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

MATEMATIKK I BARNEHAGEN

MATEMATIKK I BARNEHAGEN MATEMATIKK I BARNEHAGEN Idéhefte og erfaringer fra et kompetansehevingsprosjekt 8 NASJONALT SENTER FOR MATEMATIKK I OPPLÆRINGEN www.matematikksenteret.no Karen Omland og Gerd Åsta Bones MATEMATIKK I BARNEHAGEN

Detaljer

Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst.

Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst. Barnehagens mål i forhold til fagområdene i Rammeplanen, aldersgruppen 0 3 år: Fagområde: (0)1 2 år: 2 3 år: Kommunikasjon, språk og tekst. Kropp, bevegelse og helse. Kunst, kultur og kreativitet. Enkle

Detaljer

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ]

R Å D. Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] 63 R Å D OM PSYKISK HELSE GOD Hverdagslykke [ EN BRUKSANVISNING ] Forord Hva kan vi gjøre for å få mest mulig hverdagslykke? Om vi hygger oss med venner en sommerkveld, er på skitur i påskesol, eller

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer