!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Årsplan Del A. Generelt om virksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Årsplan 2014-2015. Del A. Generelt om virksomheten"

Transkript

1 Årsplan Del A Generelt om virksomheten

2 Innhold ÅrsplanenbyggerpåLovombarnehagerogRammeplanforbarnehager. Årsplaneneretviktigarbeidsredskapforpersonaletslikatvirksomhetenkanstyresien bevisstog uttalt retning. Samtidig gir den verdifull informasjon om virksomheten til foreldreogandreinteressenter. Vi har valgt å dele årsplanen i to deler. Del A skal gi informasjon om virksomheten generelt,omvårorganisasjonogrammefaktorersompåvirkerdetpedagogisketilbudet vigir.denskalsynliggjørevisjonogverdiersomvibyggervirksomhetenpå.delbhartil hensikt å informere om hvilke mål, innhold, aktiviteter, prosjekter og arrangementer som er ment gjennomført i barnehagen spesielt dette barnehageåret, og om hvilke verdierogholdningersomliggertilgrunn. Årsplanenutarbeidessomfølgeavetsamarbeidipersonalgruppen,medforeldreneog SU.EvalueringsFogvurderingsarbeiddannergrunnlagfornyårsplan. W Innholdsfortegnelse- DelA VelkommentilLeangenKulturbarnehage 3 Strukturogdriftsform 4 Fysiskmiljø 5 Kompetenteansatte 6 Målmeddetpedagogiskearbeidetihverdagen 7 Dokumentasjonogvurderingsarbeid 10 DelB Barnehageåret Medfortideninnifremtiden 12 Hverdagslykke 13 Mål 13 Arbeidsmetoder 14 ViløfterfremprofilområdeneDramaogmatgledeiår 16 Slikharviorganisertossiår 17 Årshjul 18 Innholdogaktivitetermånedformåned 19F30 Kontaktinformasjon 31 2

3 Velkommen(til( Leangen&Kulturbarnehage Visjon:Engodstartpålivet BarnehagenerførsteoffentligedanningsFoglæringsarena forbarnaslivslangeutviklingsprosess,ogleangenkulturbarnehage loveråbidratilatbarnaherfårengodstartpålivet. DagliglederWencheTingstad Kulturbegrepet Viharvalgtåhabegrepetkultursomendelavbarnehagensnavn.Dettefordivimener detfavnerbarnehagenssosiokulturelleoghelhetligebetraktingeravbarnet,ogfordivi bruker kulturelle aktiviteter både i kraft av sin egenverdi og som metoder for måloppnåelse. Vi jobber kontinuerlig og bevisst med kulturbegrepet innad i personalgruppen og vi likeråsynliggjørevårvirksomhetutad. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere.kultureraltsomermenneskeskapt,oggjennombarnehagenslangehistorie harviskaptmyeogutvikletmangetradisjoner.vårskapertrangskalfåblomstreogsåi fremtiden.viervårtansvarbevisstogvitarvarepåvårhistorikksamtidigsomvibidrar tilpositivutviklingforfremtiden.barnehagenerogsåendelavetstørresamfunnsbilde, og parallelt med barnets utvikling som individ, skal det også dannes som samfunnsmenneske. Kulturhistorien danner bakgrunnen i dagens kulturbilde, og sammenskapervimorgendagenskulturbilde. Profilområdenevåre Våreprofilområdererdrama,musikk,forming,fysiskutfoldelseogmatglede.Aktiviteter knyttettildisseområdeneharenstoregenverdi,samtidigtenkerviogsåpådissesom metoder for måloppnåelse på alle utviklingsområder. Personalteamet er sammensatt medkompetanseinnenfordisseprofilområdene.deestetiskefageneskalgiinspirasjon tillekogskapendeaktivitetogskalbypåinntrykksomigjenkommertiluttrykk.itillegg tildeestetiskefagene,servipågodhelseoglivskvalitetsomenviktigdelavvårkultur. Visørgerderforforatbarnafårutfoldesegmyefysisk,etsuntogvariertkosthold,god sosialkompetanseogetpositivtselvbilde. Korthistorikk LeangenKulturbarnehagebleåpnetioktober2008ietheltnyttogspesialtilpassetbygg tettvedleangenidrettsanlegg.barnehagenhaddedaværtidrifti20år,mendaunder navnet Bromstadbua barnehage (BBB).BBB ble åpnet 1. Februar i 1989 for 14 barn i Brøsetveien 55. I november 1995 flyttet barnehagen til Trondheim skøyteklubbs lokaler i Gildheimsveien og i august 2000 utvidet vi med en avdeling i Strindheim idrettslags lokaler. BBB besto da av to bygg, avdeling Bua og avdeling Myra, med til sammen36barnialderen2f6år. Så besluttet vi å investere i eget bygg. Det ble en lang og spennende prosess for å skape drømmebarnehagen. Vi endret navn til Leangen Kulturbarnehage pga vår beliggenhetogaktivitetiidrettsanlegget,menogsåpgavåralleredevelutvikledeprofil innenfordrama,musikkogforming. 3

4 Struktur&og&driftsform Leangen Kulturbarnehage er en veletablert barnehage i et flott bygg tett ved idrettsanlegget på Leangen. Det er en avdelingsbarnehage med to avdelinger som er spesielt tilpasset de ulike aldersgruppene. Barnehagen har en mengde aktivitetsrom som benyttes av alle, uavhengig av avdelingstilhørighet. Småbarnsavdelingen Spretten hartojevnaldringsgrupperogstorbarnsavdelingenpalettenhartrejevnaldringsgrupper, allemedhversinansvarligepedagogogfagarbeidereellerassistenter. Barnehageneretsamvirkeforetak(SA)someiesogdrivesavdeforeldresomtilenhver tid har barn i barnehagen. Ansvaret spesifiseres i barnehagens vedtekter og styret av gjeldende lovverk. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften, med barnehagens styre som arbeidsgiver. Barnehagens øverste mandat er Årsmøtet, som består av alle foreldrene. Det velges hvert år representanter fra både personalet og foreldrene til et samarbeidsutvalg. Barnehagen er offentlig godkjent og mottar derfor tilskudd fra kommunen. Foreldrebetalingenfølgermaksimalprisforbarnehager.Itillegginnbetalesetmånedlig beløpformattilbudet.kokkserverermathverdag. Barnehagenarbeideretterenlangsiktigstrategiplansomskalsikredentilenhvertid besteutviklingenavvirksomheten.denerutarbeidetisamarbeidmedallebarnehagens brukere (barn, foreldre, personal, studenter) og potensielle brukere (jobbsøkere og søkeretilbarnehageplass)gjennomsamtalerogspørreundersøkelser.visikterhøytog skalalltidprøveåblibyensbesteforbarn,foreldre,personalet,ogogsåfornærmiljøet. Årsmøtet alleforeldrene Eierstyret 4foreldrerepresentantervalgtavårsmøtetog1personalrepresentantvalgtblant personalet.dagliglederharmøtefoguttalerett. Dagligleder Lederteam Dagligleder,avdelingslederneogfagkoordinator AvdelingslederSpretten AvdelingslederPaletten Pedagoger,fagarbeidereog Pedagoger,fagarbeidereogassistenter Grønngruppe 1Fåringer assistenter Blågruppe 2Fåringer Gulgruppe 3Fåringer Spesialpedagog Kokk Oransjegruppe 4Fåringer Rødgruppe 5Fåringer 4

5 Fysisk&miljø Detfysiskemiljøetinnebyrpåetmangfoldavromsomgirossmulighettilårealisere vårvisjon.avdelingeneharrommedalderstilpassetmateriell.derfinnsogsåfagrom'der' barna% først% og% fremst% har% muligheten% til% å% leke,% utforske% og% undre% seg,% men% også lære, oppleveogskapeutfraegneforutsetningeroginteresser. Et fagrom er et rom som skal synliggjøre og inspirereinnenfor et spesieltfagområde. Fagrommene har fått innhold med utgangspunkt i fagområdene i Rammeplan for barnehager og våre profilområder. Rommene har fått navn som Teateret, Atelieret, Sanserommet, IKTFkroken, Allrommet, Kjøkkenet og Minihjemmet. Alle rommene er åpne for barna hver dag uavhengig av gruppef eller avdelingstilhørighet. Rommenes utforming,dekorasjon,ordenogsystemvilsammenmedtilgjengelighetavmaterialerog utstyr, gi barna mulighet for konstruktiv lek og læring. Vi har fagdager hver uke med planlagte vokseninitierte aktiviteter. Fagdagene gir barna økt kunnskap og interesse innenfor de ulike fagområdene og øker deres erfaringsgrunnlag for egen initiert aktivitet.allefagrommeneeksistererogsa utendørs. Detfysiskemiljøetuteermangfoldigmedenlekeplasssominnbyrtilvariertogallsidig lekogfysiskaktivitet.viermyeuteogleggertil$rette$for$at$barna$skal$kunne$ha$gode$ opplevelser( med( å( være( ute( hele( dagen.( Måltider kan nytes rundtvår bålplass, ogvår helårslavvokanblantannetbenyttestilsamlingerellersomvarmestue.viharutescene, ogviharkjøkkenhage.isovestuafårettåringenesoveoghviltseg. Nærmiljøet er flott, trafikksikkert og innholdsrikt. Barnehagen ligger i tilknytning til Leangen idrettsanleggoggirosstilgangtilfotballbaner,skøytebaner,idrettshallerog store friområder. Rett utenfor barnehagens gjerde har vi også et naturområde, kjent somhundremeterskogen,sominnbyrtillekogutforsking.dergårogsa enopparbeidet turstilangsbekkenfraskogmotsjø.vihargangavstandtilrotvollfjæraogkortveitil Estenstadmarka.Barnehagenerukentligpa utflukter. 5

6 Kompetente(ansatte LeangenKulturbarnehageharhøytetthetavfagpersonell.Detteerenkvalitetssatsingvi har#valgt#for#å#kunne#ivareta#vår#visjon#og#våremålpåenbestmuligmåte.viharogsåen god fordeling av kjønn, alder og spisskompetanse. Barnehagen samarbeider med DronningMaudsMinnesHøgskoleogtarimotstudentertilveiledningogpraksis.Dette bidrartiletfagligoppdatertpersonale. Gode voksne for barns beste. Det er barnehagens personale som er bærere av barnehagens innhold, og dermed også kvaliteten i barnehagen. Dette gir oss et stort ansvar, og stiller høye krav til oss. Leangen Kulturbarnehage arbeider' kontinuerlig' og' bevisst'for'å'ha: Stabilevoksnesomblirhosossogsomføleratdeerenviktigdelavvårtteam.Voksne somtardelihistorienogsomvidereutviklervårkultur.voksnesomertilstedeogsom kjennerbådebarnetogdetsforeldregodt.detteskapertrygghet. Omsorgsfullevoksnesomtilfredsstillerprimærebehov,girtrøst,haretfangtilrådighet, girkos,småprater,undrersegmedbarnetoggiroppmerksomhetnårbarnetønskerdet. Anerkjennende voksne som ser barnet, lytter til det, gir tilbakemeldinger, er ærlige, oppmuntrer barnet, inspirerer det og viser respekt for barnet. Dettestyrkerbarnets selvfølelse. Voksnemedhumorsomergledesspredereogsomkanlemedbarnet.Humorskaperen lystbetont atmosfære, fremmer positiv adferd og godt forhold til andre mennesker. Humorgirlivsgledeogoverskuddogfremmerskapertrangoglekelyst. Voksne'som'lærer'barnet'å'løse'konfliktersom$veileder$barna$til$å$inngå$kompromisser,$ uttrykke'egne'behov,'være'villig'til'å'gi'etterpåegne$krav$og$til$å$forståandres'behov.' Barnet'lærer'å'hevde'seg'selv'og'samtidigvisehensyntilandre. Voksnesomstimulererbarnetsempatisom$veileder$barnet$til$å$føle$med$andre,$unne$de$ andrenoe,visehjelpsomhetogsetteseginniandressituasjon.sosialkompetanseeren styrkeforbarnet. Kreativevoksnesomerinitiativrikeogoppfinnsomme,erfulleavidéersominspirerer barnatilutfoldelseoglek. Dengodevoksnekjenner sine%styrker.%disse%skal%få% vokseogvidereutvikles hososs. 6

7 Mål#med#det#pedagogiske#arbeidet#i# hverdagen Viserpåhvertenkeltbarnsomunikeindividmedegenidentitet. Vårthovedmåleråmøtebarnetmeddeulikeforutsetningerogbehovdethar. Danninggjennomomsorg,lekoglæring Utdrag fra Barnehageloven 1 Formål Barnehagen) skal) i) samarbeid) og) forståelse) med) hjemmet) ivareta) barnas) behov) for) omsorg) og) lek,) og) fremme) læring) og) danning) som) grunnlag)for)allsidig)utvikling. UtdragfraRammeplanen1.3) Danning)er)en)livslang)prosess)som)blant)annet)handler)om) å)utvikle)evne)til)å)reflektere)over)egne)handlinger)og)væremåter.)danning)skjer)i)samspill) med) omgivelsene) og) med) andre) og) er) en) forutsetning) for) meningsdanning,) kritikk) og) demokrati.) Danning) er) mer) enn) utvikling,) mer) enn) læring,) mer) enn) omsorg,) mer) enn) oppdragelse) og) mer) enn) sosialisering.) Samtidig) rommer) danning) alt) dette.) Barn) må) få) utfordringer,) muligheter) til) å) utvikle) kunnskaper) og) ferdigheter) og) støtte) for) å) handle) omsorgsfullt)og)gjøre)etisk)begrunnede)valg ) Forosshandlerdetomåsørgefortrygghetnokidetalminneligeoghverdagsligeslikat man er rustet til å møte det ukjente og spesielle på en reflektert måte. Danning er en erfaringsbasertutviklingsprosess.barnehagenharsomenavsineprimæroppgaverågi nærhetogomsorgogsørgeforatallebarn,uansettalderogindividuelleforutsetninger blirmøttpåderesinitiativmedlydhørhet,innlevelseogviljetilsamspill.barnetskalblii standtilåsesegselvsomverdifulltogsomendelavetfellesskap. EllenKeybeskriverdanningslik: danning)er)det)du)sitter)igjen)med)etter)at)du)har)glemt) det)du)har)lært.) Barnehagen skal være en arena der det legges til rette for læring som gir nyttig kunnskap og ferdigheter. Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andremenneskerogmedmiljøet,ogernærtsammenvevdmedlek,omsorgogdanning. Voksenrollenogmiljøetibarnehagenerviktigforbarnashelhetligeutvikling.Barnablir selvstendig og styrker sin sosiale kompetanse gjennom ulike aktiviteter, leik og i tilrettelagtelæringssituasjoner.barnernysgjerrigeogvitebegjærligeavnatur.despør om sammenhenger og ønsker svar på hvorfor ting er som de" er." Det" er" viktig" at" personalet*er*tilstede*for*å*møte*deres*undring*og*bidra*i*refleksjonsarbeidet*som*fører* tilerkjennelseogkunnskap.læringerenaktivprosessogvilærersålengevilever. Mål: Barnaskalmøtevoksnesomhartidogevnetilåmøtederesundring. Barnaskalmøteetmiljøogvoksnesompirrernysgjerrighetenogvitebegjæret. 7

8 Barnsmedvirkning UtdragfraBarnehageloven 3 Barn)i)barnehagen)har)rett)til)å)gi)uttrykk)for)sitt)syn)på) barnehagens) daglige) virksomhet.) Barn) skal) jevnlig) få) mulighet) til) aktiv) deltakelse) i) planlegging) og) vurdering) av) barnehagens) virksomhet.) Barnets) synspunkter) skal) tillegges) vekt)i)samsvar)med)dets)alder)og)modenhet. ) Åoppleveatenharkrafttilåmedvirkeogpåvirkeinnholdetiegenhverdagerbarnets begynnende erfaringer med demokrati. Slik vi forstår finnes det tre forutsetninger for barns medvirkning i barnehagen. For det første at vi voksne er oppmerksomme, oppdagerogkanbekreftebarnsuttrykk.fordetandreatvibidrartilatbarnetutvikler sinevnetilåutrykkesinefølelser,fokus,intensjoner,tankerogmeninger.fordettredje at barnet skal oppleve at denne informasjonen påvirker positivt i dets barnehagehverdag.etpremissforåmedvirkeerevnentilåkommuniseresegselv. Barnuttrykkersinebehovalleredefrafødselenav.Medoppmuntringoganerkjennelse styrkes denne evnen." Å" bli" sett" og" hørt" er" en" viktig" for" barnets" selvfølelse." Særlig" må barnsfølelsesuttrykktaspåalvor;følelsesmessigkompetansegirspråkfkompetanse.vi ileangenkulturbarnehagehjelperbarnaideresfølelsesuttrykkvedå:) 1. Oppdagebarnetsfølelser 2. Aksepterebarnetsfølelser 3. Benevnebarnetsfølelser 4. Forklarebarnetsfølelser 5. Veiledeihåndteringavfølelsen Mål: Personalet skal være bevisste sin oppgave som rollemodeller i hvordan man uttrykker seg og hvordan man mottar barnets henvendelser. Barna skal bli sett oghørt,ogoppleveatdettepåvirkerinnholdetiegenhverdag. Personalet skal anerkjenne og bidra til at barna får utvikle sine ulike uttrykksmåter. Barnaskalfåkjennskaptilandresmåteråuttrykkesegpå. Sosialkompetanse Sosialkompetansehandleromevnentilåintegreresinetanker,følelserogadferdpåen slikmåteatmanlykkesmedsosialeoppgaver.barnetskalutviklesegpositivtbådesom uniktindividogdeltageriengruppe.foråkunnedeltaidetsosialelivetibarnehagen,i familienogisamfunnetgenerelt,forutsettesdetsosiale ferdigheter som samarbeid, empati,selvregulering,selvhevdelseogansvarlighet. Mål: Vi skal gi barna mulighet til å dele og til å hjelpe hverandre, og veilede dem til positivehandlinger.deskalsesinegenogandresnytteverdiisamarbeidet. Viskallabarnaoppleveåblirespektertforsinefølelserogsynspunkter,slikatde utviklerevnetilåviseomtankeogrespektforhverandre. Viskalhjelpebarnaåblibevisstsinefølelseroghåndteredempåengodmåte. Viskalstøttebarnaiåuttrykkeegnetankerogmeningeroggidemverdi. Viskalveiledebarnatilåviserespektforegneogandresarbeidogeiendeler,og tilåfølgereglerogholdeavtaler. 8

9 Progresjon Det er krav i Rammeplanen om at barnehagen skal sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. Barnagårvanligvisi barnehagen i fem år, og vi sørger for at alle planverk vi lager henger sammen. Del A i årsplanen revideres hvert fjerde år og mål i denne skal være retningsgivende for den progresjonsomleggesidefiretilhørendeårsplanerdelb. ViharogsåenegenprogresjonsplanforRammeplanens7fagområder.Lesdenpåvåre hjemmesiderwww.leangenkulturbarnehage.no Planforovergangmellombarnehageogskole Vi tar ansvar for at barna opplever overgangen fra barnehage til skole som positiv. Vi ønsker at barna møter ulikhetene med nysgjerrighet, og at barna har tillit til at de vil kunnefungeregodtisinnyetilværelse.gjennomsisteåretibarnehagengjørvietviktig arbeid med økt selvstendighet og aktiviteter som legger grunnlag for skolens basisfag. Skolebesøk,enovernattingsutfluktogredaksjonsarbeidiBarnehageavisaernoeavdet førskolebarna ser frem til. Det utarbeides en plan for førskolegruppas overgang fra barnehagetilskolehvertår.dennedelesuttildenaktuellegruppa,ogdenleggesutpå Samarbeid Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Vi skal sammen sørge for at barnafårgodeutviklingsfogaktivitetsmuligheter.samarbeideteromfattendeogvariert ogerderfornedfeltiegenplan.lesdenpåwww.leangenkulturbarnehage.no Øvrige samarbeidspartnere er grunnskolen, helsestasjonen, BFT, pedagogisk fagteam, DMMH,nettverksgrupperfordagliglederogforkokken. 9

10 Dokumentasjon,og,vurderingsarbeid Dokumentasjonhandlerforossomåskapeetfokus.Bilder,tekst,videoogprodukterpå vegger, infoskjermer, hjemmeside, på familiearrangement og i barnehageavisa skaper mulighetforåstudereogreflektereoverbarnehagelivetforstoreogsmå,ifellesskap.vi troratopplevelserblirmedosslengre,atskapergledeforsterkesogatnyetankeromliv, vennskap og lek oppstår når man har mulighet til å snakke om det i ettertid. Dokumentasjon gjør også at vi evaluerer og vurderer vårt pedagogiske arbeid kontinuerlig.vidokumentererdaglig. Vurderingsarbeid gjøres på mange måter og i forskjellige grupperinger i Leangen Kulturbarnehage.Bådebarna,personaletogforeldrenedeltarimøterombarnehagens innhold. Det vurderes både skriftlig og muntlig gjennom brukerundersøkelse, miljøundersøkelse og i intervjuform. Personalet har gruppemøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager som avsatt tid til denne type arbeid. Pedagogene haritilleggkontortidukentlig. Determedbakgrunnidokumentasjonogvurderingsarbeidatvisørgerforprogresjon, ogatnyeplanverkutformes. Opp,opp,opp Visiktermottoppen. Klartvikan. 10

11 Barnehageåret$2014/"2015 Del B Hverdagslykke 11

12 Med$fortiden$inn$i$fremtiden Årsplanens del B gir foreldre og andre interessenter informasjon om hva som skal foregåibarnehagendettebarnehageåretavaktiviteter,turer,arrangementer,kulturelle opplevelser og prosjekter. Den gir også informasjon om målsetting og arbeidsmetoder ogomhvordanbarnogvoksneersammensattigrupper. Årsplanen er samtidig først og fremst et viktig arbeidsverktøy. Et godt plandokument som skal sikre at personalet jobber systematisk og progressivt for å gi så gode utviklingsmuligheter og tilpassede aktiviteter som mulig både til enkeltbarn og barnegrupper.samtidigsommåleneskalværeklare,oppnåeligeoggietrelativtmålbart resultat,skalviogsågiromforspontanitet,kreativitetoglydhørhetovenforforbarnas interesser. Vi jobber progressivt for god måloppnåelse av målene i årsplanens del A, og hver vår evaluerer vi hva vi har gjort og hvilke positive konsekvenser arbeidet har hatt. Vi vurderer hvordan vi kan jobbe videre og setter oss nye, mer spesifikke mål for kommendebarnehageår.skifteavperspektivsikrerbevissthet,utviklingavpersonalets kompetanse og enda bedre grunnlag for et spesielt godt pedagogisk tilbud for barna i Leangen Kulturbarnehage. Vi tar alle med oss erfaringer fra fortiden når vi går inn i fremtiden, og danningsprosessen fortsetter. Livet lærer oss å leve. Livet er mest hverdager og er sammensatt av små og store øyeblikk. Vi må lære oss å glede oss i øyeblikkene, og være fullstendig tilstede her og nå. Tema for denne årsplanen er hverdagslykke

13 Hverdagslykke- Trygghet Tryggheteretgrunnleggendebehov.Deterførstnårdenerpåplassatkriblingaimagen giretsmiliansiktet.athverdagen glir avgårdemedkjenteogforutsigbarehendelser, gjørossrustettilåmøtedetukjenteoggledeossovernyeting. Blisett,hørtogmøtt Alleharvibehovforåblisettoghørt.Personaletharetsærligansvarforatallebarnblir møttpåenslikmåteatdefølersegbetydningsfulle.ismåogstoreøyeblikktrengerman bekreftelse fra andre på den opplevelsen man står i. Å bli møtt i sine uttrykk, oppleve interesseogengasjementfranoensomernysgjerrigogsomvilundresegsammenmed en,girdengodefølelsen,fhvergang. Vennskap Å oppleve nærhet til et annet menneske kan man gjøre mange ganger, men når det gjentarsegmedsammemenneske,kanvennskaputvikles.vennerbryrseg,deler,lytter, ser,viserinteresseogbidrartilsamspill.vennerrespektererhverandre.vennskapgjør osslykkelige. Mestringsfølelse Det ligger i menneskets natur å ta utfordringer og prøve å mestre dem. Hvis utfordringene er passelig vanskelige i forhold til de evner man har, og at man virkelig måstrevelittforåmestredem,utløseretbrusavglede. Mål: Hverdagen skal oppleves meningsfylt for barna og personalet skal se til at lykkeligeøyeblikkoppstårogivaretas. Personaletskalhaenbevisst,kreativogaktivrolleiforholdtildenspontane,frie leiken,slikatdetgirdanning,læringogmedvirkningsomennaturligkonsekvens. Allebarnskalfåopplevevennskap,ogpersonaletskalgibarnadetsomtrengsav kunnskap,ferdigheterogstøtteforatvennskapskaloppståogutvikles

14 Arbeidsmetoder- Voksenrollen- Foruten å arbeide med målene i denne årsplanen (og rammeplanen) skal vi være oppmerksommelykkejegere.viskalværepåjaktettersituasjonerellerøyeblikksom bærerisegmuligheterfordengodefølelsenibarnet.førstogfremstforåbidratilselve opplevelsen. Samtidig skal vi forsøke å ta vare på det magiske i øyeblikket; fange det med et kamera eller skrive det ned. Det gir oss mulighet til å gjenoppleve, reflektere, minnesogdelemedandre,bådesmåogstore.påulikemøtervilfellesrefleksjonerover fortellingerfrahverdagengiossenbedreforståelseavlykkebegrepetibarnehagen.den forståelsen skal, sammen med evaluering av praksis danne grunnlag for videre planlegging.pådenmåtenkanviskapeflereavdisseøyeblikkenesammen. Profilområdene- VårefemprofilområderDrama,Musikk,Forming,MatgledeogFysiskutfoldelsekommer tydeligtiluttrykkiprosjektarbeid,ulikearrangement,spesielleoppleggogidetdaglige som metoder for måloppnåelse. Vi drar ut for å oppleve teaterforestillinger,konserter og kunstutstillinger. Vi anvender idrettsanlegget og oppsøker både skog og sjø. Vi komposterer, planter, høster og spiser deilig og sunn mat. Vi samarbeider med matprodusenterforåse,smakeoglærematkultur.viinvitererutøvendekunstnereinni barnehagen. Men først og fremst opplever vi hverdagslykken i spillende, syngende, lekende, kreative og skapende barn og voksne i daglig samspill. Det forventes at alle ansatteerinitiativtakeretilaktivitetermedprofilområdenehverenestedag. Dagsrytmen- Dagsrytmenerbarnasklokke.Detatdagenshendelserkommerienbestemtrekkefølge oppleves som trygt nettopp fordi det gjør dagen forutsigbar. I år skal vi se på hvert enkelt element i dagsrytmen og sette under lupen hvordan personalet kan bidra til hverdagslykkeiforbindelsemeddem. Vedankomstogavskjedskalallebarnogderesforeldreblimøttslikatdeoppleverseg betydningsfulle. Navn, informasjonsflyt og fortellinger knyttet til barnehagehverdagen skalanvendes. I Frilek skal alle i personalgruppen være tilretteleggere, initiativtakere, deltagere, statister,regissørerogveilederehverdag. Overgangssituasjoner skal være varslet og forberedt slik at både barn og personell opplevertrygghetogro. Måltidene skal gi nok næring og være hyggelige. Måltidet danner rammen for de gode samtalerogforfellesfokus. 14

15 Fagdager-og-turer- I kommende barnehageår vil jevnaldringsgruppene hver torsdag samles med sine respektivevoksneforådeltapåfagdag.allegruppeneskal,iallefagrommene,oppleve meningsfylteaktivitetersomimøtekommermåleneformulertomkringdanning,læring ogmedvirkning,samtgimuligheterforlykkeligeøyeblikk.aktiviteteneskalinspirereog giinnspilltilbarnanårdesenerebrukerfagrommenepåegenhånd. Allegruppeneermyeutpåtur,ogalleharenfastturdaghveruke.BlåFogGulgruppehar turdagpåtirsdag,oggrønn,foransje,fogrødgruppeharsinturdagpåonsdag. Prosjekt- Som det kommer frem i vårt årshjul, har vi flere prosjektperioder gjennom året. Prosjektarbeid gir både barn og voksne muligheter for positive fellesopplevelser innenforettemaienkonsentrertperiode.temavalgskjerutfrabarnasinteresser,men også ut fra personalets målsettinger fra årsplan.iårvilnoenavprosjektenehafelles overskrifter,menlikevelforskjelliginnholdfragruppetilgruppetilpassetbarnasalder. Prosjektplanenevilblilagtpåhjemmesidenvårogenlinkvilblisendtutpåmailtilalle foreldre. Fellesopplevelser- Vi sørger for gode fellesopplevelser fordidebæreisegstorepedagogiske muligheter knyttet til sosial kompetanse og kommunikasjon. Slike opplevelsergirgodeutgangspunktfor samtaler, undring og gir tilhørighetsfølelse i grupper og inspirasjonsgrunnlag for lek. Fellesopplevelsene kan være knyttet til ulike arenaer og ha ulike rammer. Det kan være turer, fagdager, prosjektperioder,lavvoleir,julespillog småellerstoreøyeblikksomplutselig oppstårogsomvisamlesi. 15

16 Det innebærer at disse profilområdeneer tema i vår møtevirksomhet. Personalet får kompetanseheving innen drama og matglede gjennom kurs og øvelser i eller utenfor barnehagen.ukeplaneneskalsynliggjørehvordanprofilområdeneanvendesipraksis. Vi-løfter-spesielt-frem-profilområdene-drama-og-matglede-i-år- Drama- Dramaomfattersosialfantasilek,figurteater,dukketeater,rollespillogfortellerteknikk. Faget anvender spennende materialer, kostymer, masker, ansiktsmaling, lys og lyd. Vi inneharkompetansenogviharutstyret,menvimåøveossmerpååbrukedet. Matglede- Mat og måltider skal gi nok næring og de skal være hyggelige. For profilområdet Matgledeerdetlagetenegenårsplan Frajordtilbord.Viønskeråtydeliggjørehvilke mål vi har med å ha Matglede som profilområde og hvordan vi ser for oss at det kan gjøres.firedagerperukevilbarndeltaioppgaver,sammenmedkokken,somfremmer matglede. Barna skal få gode holdningertil mat og måltider. De skal få kunnskap om kompostering, dyrking og høsting i egen kjøkkenhage. Hver uke vil en gruppe barn ha fagdag påkjøkkenet. Itilleggvil det være planlagte aktiviteter i smågrupper sammen med kokken hver dag utenom onsdager. Pedagogene har utarbeidet planen sammen med kokken vår, og inneholder både matlaging, matauk i naturen og samarbeid med ulikematprodusenter.ålæregodbordskikkerogsåenviktigbitsombidrartilhyggelige måltiderforalle.damåbarnabl.a.læreåsende,lytte,takke,brukebestikkogådeltai samtale. LeangenKulturbarnehagesvisjoneråbidratilatbarnaherfårENGODSTARTPÅLIVET. Etgodtpersonale,etallsidigaktivitetsinnholdoggodefysiskerammergjørbarnehagen tiletgodtstedåvære. Personaleterbarnehagensviktigsteressurs. ILeangenKulturbarnehageharvietgodtogmangfoldigsammensattteam. 16

17 Slik%har%vi%organisert%ossi"2014"<2015 Årsmøte Eierstyret,styrelederVegardEikFNes Dagligleder WencheD.Tingstad Lederteaminkl.Dagligleder JoakimGrenvikTormodMurudFRiserAnnebjørgAalbu AvdelingslederSprettenFagkoordinatorAvdelingslederPaletten Avd.Spretten,barn0F2 Avd.Paletten,barn3F5 Grønngruppe Blågruppe Gulgruppe Oransjegruppe Rødgruppe 1Fåringene 2Fåringene 3Fåringene 4Fåringene 5Fåringene 12barn 12barn 13barn 12barn 13barn ThereseOlberg JoakimGrenvik Pedagog Pedagog AnneLiseFische ThorAndreLillerovde Assistent Assistent SigurdC.Valla OdaMarieWensaas Assistent Assistent MarieEvensen Assistent MaryElinM.Kaasbøll AnnebjørgAalbu PålChristianSandtrø Pedagog Pedagog Pedagog IngridSkauge RoseFMariOlevik AnnaKarinaRotmo Fagarbeider Assistent Fagarbeider AnneB.Skår Kokk TorhildMagne Spesialpedagog 17

18 Årshjul Måned Uke Innhold Studenter Foreldresamt. August 31 Oppstartogtilvenningtilbarnehagehverdagen 32 bådeforbarn,foreldreogpersonal. 33 GrønnFgruppa September 36 PROSJEKT: kæmeæ æemæ Brannvernuke 39 Oktober HøstferieBarnehagenplandag9.F10.Okt.Stengt 42 MatMprosjektmedforeldremiddag 1.Klasse 43 PROSJEKT: kæmedu duedæ DMMH 44 November 45 3.Klasse 46 DMMH 47 Kulturogtradisjoneriforbindelsemedjul 48 Historierogfabler Desember 49 Drømmenomjulatarform 50 Drama,musikkogformingtilFamilieforestillling 51 DrømmenomJula:GeneralprøveogPremiere 52 Juleferie.Behovsprøvdåpningstid. Januar 1 Evalueringsperiode 2 Årsplanevaluering. 1.Klasse Grønngruppa 3 Miljøundersøkelseblantpersonalet DMMH 4 Brukerundersøkelseblantforeldre Blågruppa, 5 BarnasopplevelseavhverdageniLK OransjeF GulF Februar 6 Vinterfestuker gruppa gruppa 7 Utendørsaktiviteter 8 Rødgruppa 9 Mars 10 2.Klasse 11 DMMH 12 Kulturogtradisjoneriforbindelsemedpåska 13 Historikk,ogfabler,kunstoghåndverk April 14 Påskeferie.Behovsprøvdåpningstid klasse 16 PROSJEKT:Venner DMMH Mai 19 Aktiviteterknyttettilkulturfestival 20 Utfluktertilforestillingerogutstillinger 21 Dokumentasjonavåretsprosesserogprodukt 22 Kulturfestivalavslutningmedfamiliearrangement Juni 23 Evalueringsperiode Avslutningssamtaler 24 Årsplan forbarnogforeldre 25 Skrivingavnyårsplan pårødgruppa 26 Juli 27 Sommerferie Barnehageneråpenhelesommeren. Detkanværevikarerforpersonaletiperioden 30 18

19 Oppstartfase- Delmål:- Devoksneskalværeentryggbasesomgirbarnamulighettilåutforskesineomgivelseri egettempoogsørgefortrygghetogtilhørighettilflereogflerebarnogvoksnepåavdeling Dagsrytmenfesterseggradvis.Ankomstenviesekstraoppmerksomhet. Isamarbeidmedforeldreneskalvietablereetgodtforeldresamarbeid(jfr.planfor foreldresamarbeid) Personaletskaldokumenterehverdagslykkegjennombilderogskrevnepraksisfortellinger Oppstart: Det eringentvilom atauguster en spennende måned. Noen begynner i barnehagen for første gang, andre bytter barnehage, noen skal flytte over på storbarnsavdeling og resten kjenner gjensynsgleden over å treffes igjen etter ferien. Det er mange nye inntrykk, og det er ikke uvanligåværelittslitennårmammaogpappa kommeroghenter. - Trygghet- og- omsorg: Det viktigste vi kan gi barnaidenneperiodenertrygghet,spesielttil nye voksne i barnets liv og til miljøet rundt. Arbeidmedåskapetrygghetoggigodomsorg handler i stor grad om relasjonsarbeid. Nærhet, oppmerksomhet, imøtekommenhet sammenmedevnetilålytteogetønskeomå forstå, bidrar til å etablere en relasjon med tillit og troverdighet. Slike relasjoner er av stor betydning for barns trivsel, utvikling, læring og danningsprosess. Trygge voksne, eller voksne å være trygge på, gir barna overskuddtilåutforskehverandreogmiljøet. Merk-disse-dager: Planleggingsdag 19. Afghansknasjonaldag 19

20 Prosjekt-og-brannvernuke- Delmål:- Personaletskalgibarnakunnskapogopplevelseromkringmatinaturen.Matauk. Personaletskalværekreativeogutvidebarnasforståelseavsandkasselektilåinneholde sandformingogdramaaktivitet(figurteater). Personaletskalintrodusereendramateknikkiformidling. Utfordring- og- mestring: Alle barn og ansatte er nå tilbake fra ferie,ogigangmedhverdagen.dagsrytmeogrutinerbegynner å bli kjent, og gode relasjoner er etablert. Identitet og tilhørigheterknyttettilgruppen,avdelingenogbarnehagen,og grunnlagetfortryggheterlagt.deteritrygghetutviklingkan skje, og nå setter vi i gang med aktiviteter som byr på utfordringerogmestringsfølelse,ogsomkangiinspirasjonog glede i samspill med andre, både innenfor og utenfor barnehagensgjerder. Uke- 38:- Nasjonal- brannøvelse er en fast begivenhet i forbindelse med Brannvernuka somarrangeresiseptemberhvertår.detteer en fin anledning til å trene på branninstruksen vi har i barnehagen, og er noevihardeltattpåiflereår. Gjennom å lytte til brannalarmen og samtale rundt tema, blir barna trygge på hva de skal gjøreoghvordeskalmøtesombrannalarmen ibarnehagenskullegå. - Prosjekt- som- medvirkning: Årets første prosjekt har vi kalt Kæm eæ? Æ e MÆ. I Rammeplan for barnehagen befestes barns rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. For å medvirke til egen hverdag vil det å kjenne seg selv være en forutsetning Hva kan jeg? Hva liker jeg å gjøre? Hva gjør meg glad? Hvordan kan jeg uttrykke meg slik at andre fanger opp mine ønsker for dagen?hervilvistarte,ogutifradet,fangerpersonaletopp barnasinteresserogutviklerprosjektet. Merk-disse-dager:- 1. Prosjektstart 4. Oppstartavfagdager(hvertorsdag) 11. Foreldremøte Brannvernuke 17. Fotograferingkl

21 Prosjekt-og-turer- Delmål:- Personaletskalgibarnaopplevelseavåblirespektertogverdsattiegetuttrykk. Personaletskalbidratilåutvikleogstyrkebarnsvennskapmedtilrettelagteogspontane aktivitetersombidrartilfellesopplevelserogsamhørighetigruppa.dagsrytmen:frilekog aktivvoksendeltagelseiden. Turer er en del av Leangen Kulturbarnehage. NaturF ogfriluftsaktiviteterstyrkertilhørighetentilnaturen og nærmiljøet. Dettegir en sterk motivasjon til å ta vare på omgivelsene. I LK har vi et innholdsrikt nærmiljø. Turer for oss er både planlagte og spontane, og de har ulik lengde og innhold tilpasset barnas forutsetninger. Vi skaper felles opplevelser i takt med årstidene og bygger opp turgleden. Barnegruppene vil i løpet av året også ha hele utedageroglavvoleir. VierenkulFturFbarnehage. Prosjekt-for- å-styrke-sosial- kompetanse: Neste gitte prosjekt har vi kalt Kæm e Du? Du e DÆ Når meningsfulle erfaringer og muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet og filosofering skjer i en sosial kontekst forsterkes læringseffekten. Å dele sitt perspektivoglyttetildeandresblirviktignår en trer ut i det ukjente og vil oppdage noe nytt. Å lære andre å kjenne, vil fremme nye muligheterforsamspilloggodevennskap,og med et oppmerksomt personale vil felles interesserkunneskapespennendeøyeblikk. Studenter- fra- DMMH: Hvert år tar vi imot barnehagelærerstudenter fra DMMH. Dette hjelper oss å holde oss faglig oppdaterte, og gir inspirasjon og bevissthet i vårt daglige arbeid. Som referansebarnehage for DMMH, tar vi imot studenter for korte besøk og lengre praksisperioder. Merk-disse-dager:- 20. Prosjektstart 9.F10. Planleggingsdager.Barnehagenstengt. 13. Spaniasnasjonaldag12.Oktober 13.F24. 1.klassestudenterfraDmmh,kommertilbake5.januarF6.Februar 24. FNdagen 21

22 -Fra-høst-til-vinter-- Merk-disse-dager: klassestudenterfraDmmh.Skalværetil13.desember Delmål:- Ifrilekeninne,skalpersonaletsørgerforatlekkompetansenutvikleshosbarna,ogatbarna sersinebehovisammenhengmedandresbehov.hvafølerelleroppleverjegnår oghva følerelleroppleverandrenår? Musikkinstrumentenetasytterligereibruk. Drømmen- om- jula: I en drøm er det romforalleidéer.nåertideninnefor å planlegge årets juleforestilling. Hva er jul for barna? Tekstskaping og samtaler gir oss svar og disse blir elementeriforestillingensomvilager. Med utgangspunkt i utsagn, ansiktsuttrykk, mimikk og ønsker om figur eller kostyme formes innholdet oghandlingeni Drømmenomjula. Studenter:ViskapertidogromforatstudenterfraDronningMaudMinnesHøgskole skalfåiverksetteaktiviteterogsmåprosjektersomdeharplanlagt.

23 Delmål:-- Personaletskalgjennomjuleevangelietogandrejulefortellingerundresegsammenmed barnaoggidemkjennskaptiluliketradisjoner.herskalulikedramateknikkeranvendes. Arbeidetmedjuleforestillingenskalgibarnaenfølelseavspenningogstolthetoveråvære enbetydningsfulldelavenstorfelleshelhet. Stemningsskapende-aktiviteter-i-advent: Nå begynner vi å gjøre mye morsomt som bygger opp forventninger til jula. Tradisjoner knyttet til baking, formingogfortellingerbliretterhvertfremtredende. Lysogmørke,samtjulensdufterogdeiligesmakereren viktig del av adventstidens innhold. Pepperkakebaking, juletregang, juleverksted og snølek setter stemning. Mangebarngledersegtilallepakkenedeskalfå,menvi ersikrepåatdetsomegentligbetyrmesteråværenær demmanergladei.ogfølelsenavågibortnoeenhar lagetselvtilsinekjære,overgårdetmeste. Å-stå-på-en-scene:Barnaharnåsatt innholdet for årets julespill, og Drømmen om jula er i gang. Vårtradisjonellejuleoppsetninggir rom for språkstimulering gjennom sang og musikk, videoproduksjon og rollespill, og under de ulike juleverkstedene tar vi i bruk formingsteknikkerviharlært.åstå på en scene foran et publikum er utrolig spennende, nesten på kanten til skummelt, og mestringsfølelsen som oppleves er enorm. Jeg klarte det Ffølelsen trorvibetyrmyeforbarnapåveien videreilivet. Adventstid- Merk-disse-dager:- 1. Adventsfrokostforbarnakl.8: Adventsstundforbarnogbesteforeldremedjulepyntlagingogjuletregang 12. LuciafeiringibarnehagenogpåValentinlystsykehjem. 17. Generalprøvepå Drømmenomjula.Besteforeldreinviteres. 18. Juleforestilling Drømmenomjula. 23

24 Merk-disse-dager:- 2. Planleggingsdag,barnehagenstengt 6.F14. 1.klassestudenterfraDMMHkommertilbake 24 Evalueringsperiode- Delmål:- Deansatteskalevalueremåloppnåelseforhalvåretsomhargått. Deansatteskalgjennomgåforeldreevalueringenifellesskap. Påbakgrunnavdetteskalpersonaletutarbeidetiltakforåsikregodmåloppnåelsefor kommendehalvår. Personaletskalarbeideforbestmuligvilkårforbarnasegenlekoghjelpebarntil deltagelseogmestring. Ansatteevaluering: Kvaliteten i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utviklingoglæring.ijanuarskalbådeansatteog foreldre vurdere og evaluere barnehagens kvalitetogevnetilmåloppnåelseutfrakriterieri Lovombarnehager,Rammeplanforbarnehagen, ogårsplan. Hvordan har vi jobbet med målene knyttet til kommunikasjon og sosial kompetanse? Hvordan var oppstartsperioden i høst? Hvordan ble juleforestillingen?hvavilvifortsettemed,oghva vil vi endre til senere? I tillegg til dette skal vi i samarbeidmedbedriftshelsetjenestenvurdereog evaluerearbeidsmiljøetibedriften. Foreldreevaluering: Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) skal også delta i evalueringsprosessen ved å utarbeide, sende ut og gjennomgå spørreskjema for foreldrene.punktenevievaluerererblant annet hvor tilfredse familiene er med tilbudet som gis i barnehagen knyttet til oppfølging av de ulike familiene, mattilbud, aktivitetstilbud, sikkerhet og hvordan barnehagen arbeider og synliggjør arbeidet med profilområdene. Resultatet av evalueringsarbeidet vil bli presentert på foreldremøte i februar og lagttilgrunnforviderepedagogiskarbeid ibarnehagen. Leken-trenger-tid,-rom-og-oppmerksomhet: I desember ble det lagt opp til mange gode aktiviteter forbarna.derforpasserdetfintnåatjanuarvilværeetpusterom,utenstoreprosjekter.daservi selvfølgeligbortifraleken,somjoerbarnasstørsteprosjekt.voksnesrolleerimidlertidpåingen måte uviktig. Observasjon av barn i lek gir oss mye informasjon om barnas behov, tanker og interesserogskaperpådenmåtenforutsetningerforviderepedagogiskarbeid.voksneerofteogså viktig for selve leken: Leketilretteleggere, lekeplanleggere, lekestartere, lekevedlikeholdere, lekehjelpere,lekekonfliktløsereogikkeminstsomlekepartnere.

25 Vinterfestuker- Delmål:- Devoksneskalvedbrukavdeelementersomfinnesinaturen,gibarnamulighetertil positivfysiskaktivitetogsanseligopplevelser. Vinterfestuker: Å overvære barns reaksjoner når åretsførstesnøfallkommererenopplevelseiseg selv.deeldstebarnajubler,mensdeyngstebarna er mer skeptisk. Ut fra barnas ulike forutsetninger, legger vi til rette for 2 hele vinterfestuker,derdesanseligeopplevelseneblir like viktig som de fysiske. De yngste kan finne mestringiåholdesegpåbenaogkjennepådette kaldeogvåteelementet,mensdeeldstegjernevil mestmuligutpåskif,skøytefogaketurer. Forming- av- snø- og- is: I vinterfestukene, men også ellers gjennom vinteren, vil vi bruke mye tid på isf og snøforming. Å hjelpebarnaiprosessenmedåbyggesmå snølykter, skulpturer og snøborger vil væremedpåågiinspirasjontilutforsking avelementetogtilviderelekrundtdetde har bygd. Tredimensjonal forming ligger også nært barnets oppfatning av den virkeligeverden,ogdettegirmulighetertil å sanse og øke sin forståelse for struktur, form og rom. Å samarbeide rundt små prosjekter,girengodfølelseavtilhørighet ogmestring,ogermedpååbyggesosiale ferdigheter og et godt selvbilde og selvtillit. Merk-disse-dager:- 2. Oppstartvinterfestuker 6. Samenesnasjonaldag 13. Foreldremøte 14. Karneval 25

26 Påskeforberedelser- Delmål:- Gjennomtemaogaktiviteter,skalpersonaletutfordrebarnatilåsamarbeide,hevdeseg selvogtahensyntilandre. Personaletskalpåenenkelogforståeligmåte,ogmedmusikkogdrama,formidleulike tradisjonerknyttettilpåske. Formingsfagetsmangemuligheterskalvedhjelpavpersonaletutforskesytterligereav barna,spesielttredimensjonalematerialer. Studenter:Idenneperiodenvildetværeflere 2. klassestudenter fra Dmmh på huset, og disse har stor medvirkning til aktivitetsinnhold i hverdagen. Dette gir ofte barna, og de voksne, muligheter til å oppleve mange og spennende aktiviteter som kan værenoeannerledesenndetdeervanttil.vi er åpne for det studentene bringer inn og legger ikke store planer i denne perioden. Følg med på oppslag eller mail om aktivitetsinnholdet. Påsketradisjoner:- Vi har gode tradisjoner rundt påsketiden i barnehagen, der vi undrer oss over de ulike mytene som er skapt. Vi hører historien om påsketrollet, og fortellingen om påskeheksa dramatiseres. Kanskje ser vi spor etter påskeharen også. Påskebudskapet formidles på en enkel måte, og rundt på avdelingene legges det til rette for påskeverkstedderulikematerialerblirtil kreativpåskepynt. Merk-disse-dager: klassestudenterkommerfraDMMH.Skalværetil24.april 26

27 Vi-ønsker-våren-velkommen-og-har-enda-et-prosjekt- Delmål:-- Devoksneskalundresegsammenmedbarnaoverdeforandringersomskjerinatureni overgangenmellomvinterogvår. BegrepetVennskapogordetVennerskalutforskessammenmedbarna. Våren-som-sanselig-opplevelse:Påskeferien erførsteukeiapril,ognårdenerover,er vialleinnstiltpååhilsevårenvelkommen. Aprilermånedendermankanse,høreog lukte at våren er på vei. Alle våre sanser tas i bruk og vi nyter lange dager ute og kanskjekjennerhvordanvårsolavarmer. Det er også tid for å se på kjøkkenhagen, ogplanleggehvagodtdenskalgiossiår. - - Prosjekt:- Gjennom høsthalvåret var det prosjekt som omhandlet en selvogdeandre.vijobbetogsåmyemedfølelserknyttettil samspill med hverandre. Prosjektet i denne perioden har overskriftenvenner,oghverenkeltgruppepresentereren plan som bygger på det utgangspunktet gruppene og enkeltbarnaidemhar.idenneperiodenskalbarnavirkelig få kjenne på lykkefølelsen av å kjenne seg selv og andre godt.dehartrygghetogselvsikkerhet,ogharlysttilåbidra medsinsosialekompetanse.detålyttetilandreogventepå tur, men samtidig hevde seg selv og egne tanker og meninger på en positiv måte, vil være viktige elementer i dennetiden. Merk-disse-dager:- 1. Barnehagenstengt(jfr.Barnehagensvedtekter) 2. Skjærtorsdag 3. Langfredag 6. 2.Påskedag 20. Prosjektstart 27

28 - Lavvoleir,-nasjonaldag-og-kulturfestival-- - Delmål:-- Devoksneskalgibarnamulighettilåfåoppleveulikekunstuttrykk. Devoksneskallabarnaskalfårikeligemulighetertilåutforskeogprøveutideerog teknikkertilegneuttrykkbådeiforming,dramaogmusikk. Lavvoleir: I Leangen Kulturbarnehage skal alle barna delta på minst en Lavvoleir i løpet av barnehageåret. Den faste lavvoleiren er lagt til 2 ulike uker i mai, der RødF, OransjeF og Grønngruppa drar sammen den ene uka, og GulF og Blågruppa drar sammen den andre uka. Disse ukene drarvi til samme destinasjon 3 dager på rad. Grønngruppa deltar i 2 dager. Her får barna erfaring med det naturenharåbypå,entendeteriskogen eller ved sjøen. Klatring, spikking, matlaging, livet i skogen/ fjæra og nye oppdagelser er bare noe av det vi vektlegger. Egne skriv blir utdelt i barnehagen. 17.mai: Det blir ikke tradisjonell feiring av nasjonaldagen i år fordi siste barnehagedag før 17. mai er 13. mai og litt langt unna i tid, men nasjonaldagenvilselvfølgeligfåoppmerksomhet. Barna får høre om hvorfor vi feirer 17. Mai, vi syngersangerogmalerflagg.korpsetkommerog spillerfoross. Kulturfestival: Gjennomvåregen kulturfestival gisdetromforat både barnogvoksnesammen kan oppleve og være deltakere i ulike kulturelle aktiviteter. Dette kan være besøk på flere kulturellearenaeribyenvår,samteksamensforestillingerpådmmh.detteerteaterforestillinger somgirstoreopplevelser,oginntrykkoginspirasjontilegneuttrykkiettertid. Periodenavsluttesmedetfamiliearrangement,derbarnasammenmedforeldrenesine,fåroppleve ogværemedågjenskapenoeavdetviharværtmedpåiløpetavåretogiløpetavkulturfestivalen. Merk-disse-dager:- 1. Barnehagenstengt(arbeidernesdag) 1. Fristforåmeldebarnasferie(jfr. vedtektene) 3. Polensnasjonaldag Uke19 Lavvoleir Uke22 Lavvoleir 14. Kristihimmelfartsdag 15. Bhgstengt(jfrbarnehagensvedtekter) 18.F22. Kulturfestivaluke 22. Kulturfestivalavslutning pinsedag 28

29 Sol,-sommer-og-små-prosjekter- Delmål:- PersonaletskaltamedskolestarternerundtpåderespektiveskoleneogforøvrigfølgePlan forovergangbhg/skoleslikatdeoppleverentryggovergangfrabarnehagetilskole. Personaletsørgerforatbarnasomskalflyttefrasmåbarnsavdelingtilstorbarnsavdeling byggeroppenpositivforventningtildet. Dedramaaktiviteterviharbruktlite,tasnåibrukutendørs.Dukketeaterkanskje? Spontanitet- og- småprosjekter: Juni er en måned vi ønsker sommervarmen velkommen med hele utedager, turer, vannlek og spennende små prosjekter. Noen av prosjektene ender kanskje opp somforprosjekttilhøstensstoreprosjekt, mens andre avsluttes før ferien. Juni gir myeromforspontanitet,noesomerviktig forbådestoreogsmå. Ijunitarviimotbesøkavforeldreogbarn somskalbegynneibarnehagentilhøsten. Skolestarterne (rødgr.)merker kanskje at det kiler ekstra i magen nå. Da skaper det trygghet å få besøke skolen sammen før sommerferien. Rammeplanen krever at plan forbarnsovergangfrabarnehagetilskolemå være nedfelt i barnehagens årsplan. Foreldrene til førskolebarna har fått en slik planogdenliggerpåvårhjemmeside. Førskoletur:IjuniskalallepåRødgruppadra på førskoletur, og dette blir årets store høydepunktsommangeharbådeventetpåog gledet seg til. Vi skal skape forventninger gjennom felles forberedelser og planlegging. Det å reise fra barnehagen sammen som gruppeskalopplevesbådemorsomtogtrygt. En felles avslutning for skolestarterne vil bli Merk-disse-dager:- 2.F3. Førskoletur 12. Høytideligavslutningforførskolegruppa(kunbarna) 22. Planleggingsdag 29

30 Sommertid-i-barnehagen-og-ferieavvikling- Delmål:- Detskalpåallemuligemåterværeetpedagogisktilbudogsåijuli.Eventuelle vikarerskalfådenopplæringsomkreves. Denne måneden er preget av ferieavvikling og for noen av familiene er det også barnehageavslutning. De ansatte forbereder oppstart av nytt barnehageår. En del praktisk tilrettelegging for oppstartsperiodeiaugustblirgjortisommerukene. Fagdagerogfasteturdagerutgår,mendagenefyllesavspontanlek,aktiviteterogturer. Barnehagenholdesåpenhelesommeren,menavdelingeneslåssammentilenavdelingi storedeleravjuli(avhengeravhvormangesomharferie).følgmedpåoppslag. Detvilbliintensivferieavviklingfordeansatteijuliforåhaflestmuligpåplassigjeni august når oppstartsperioden begynner. Dermed kan det bli vikarer i barnehagen i sommerukene. Merk-:- 14. Frankrikesnasjonaldag FHvertbarnmåha3ukersammenhengendeferieiperioden1.junitil1.september(jfr. Vedtektene) FForbarnsombegynnerpåskolen,måferienværeavvikletfør1.August FDetskalikkebetaleskontingentijuli. 30

31 Kontaktinformasjon Hovednummer med innvalg: e-post: Daglig leder: Wenche D. Tingstad Tlf. Kontoret: Tlf. Privat: e-post: Avdelingsleder på Spretten: Joakim Grenvik e-post: Tlf. Grønngruppa: Tlf. Blågruppa: Avdelingsleder på Paletten: Annebjørg Aalbu e-post: Tlf. Gulgruppa: Tlf. Oransje: Tlf. Rødgruppa: Styreleder: Vegard Eik-Nes Tlf e-post: SU-leder: Roy C. Vikesland Tlf E-post: 31

32 32

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 1 ÅRSPLAN FOR EBBEGARDEN BARNEHAGE SA 2012 2013 2 Innholdsliste: Velkommen Informasjonsdel Emneplan for 2012 / 2013 Barnehagerute for 2012 / 2013 Personalet i Ebbegarden barnehage Pedagogisk arbeid i Ebbegarden

Detaljer

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15

Årsplan Oterstien familiebarnehage 2014-15 Årsplan 2014-15 Lovverk All barnehagevirksomhet skal drives i henhold til Lov om barnehager Barnehageloven av 17. juni 2005 nr. 64, samt tilhørende forskrifter og merknader til bestemmelsene. De to viktigste

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer

Damvokteren Familiebarnehage

Damvokteren Familiebarnehage Damvokteren Familiebarnehage ÅRSPLAN Progresjonsplan og kalender barnehageåret 2014/15 Avdeling Norderhovgate 08.00-16.15 www.friluftsbarnehagene.com damvokteren@friluftsbarnehagene.no Tlf: 22689043 Avdeling

Detaljer

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR STABEKK BARNEHAGE 1 Velkommen til Stabekk barnehage! Stabekk barnehage er en heldagsbarnehage. Den eies og drives av Bærum kommune og består av to hus med ulike adresser. Nedre Stabekk er en

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage

Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Velkommen til Det Norske Veritas Barnehage Vår visjon: Vi har det grønneste gresset Våre verdier: MOT KJÆRLIGHET BEGEISTRING Dere står foran en spennende tid,

Detaljer

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan!

Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! 1 Til alle lesere av Biri barnehages årsplan! Årsplanens del 2 inneholder informasjon om hvordan vi vil arbeide med omsorg, danning og læring, dokumentasjon og vurdering, barns medvirkning og de ulike

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE VELKOMMEN TIL HELSET BARNEHAGE Velkommen til Helset barnehage I dette heftet vil du finne generell informasjon om driften av vår barnehage. Vi har gjort et forsøk på å samle alt som kan være nyttig å vite

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet

FLERKULTURELL BARNEHAGE. det starter med foreldresamarbeidet Flerkulturell pedagogikk i barnehagen, 15stp. Fredrikstad 2008 Høgskolen i Østfold FLERKULTURELL BARNEHAGE det starter med foreldresamarbeidet Ann Kristin Amdahl Gøthberg, Rolvsøy barnehage Astrid Kristine

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring. Sammen om språk. Språkløftet og Utviklingsprosjektet Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring Sammen om språk Erfaringer fra prosjektene Språkløftet og Utviklingsprosjektet Forsidefoto: Marte Garmann forord Språk og språkutvikling er et viktig satsningsområde

Detaljer

Mottak nye barn og familier

Mottak nye barn og familier Mottak nye barn og familier Barnehageloven sier: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek. (Barnehageloven 1) Vi ønsker å ha foreldre som er deltakende

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Store tanker om de små

Store tanker om de små Et systematisk pedagogisk tilbud til 0-3 åringene i barnehagen Stort hjerte - Glede - Intens jobbing en god start på livet Innledning Dette heftet viser hva vi legger vekt på i arbeidet med de minste barna.

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune

Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune Plan for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole i bergen kommune 1 Innhold Om denne planen 3 Del 1. Grunnlaget for samarbeid og sammenheng 4 Samarbeid, sammenheng og overgang 4 Samarbeidet mellom

Detaljer

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015

FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 FAGPLAN FOR ARBEID MED BARN * PERIODEN 2011-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE Dell 1 -- Vårre tankerr om hva som err viiktiig forr barrn..1 Sammen om Veien barnehage..6 Barnesyn.7 Visjon.10 Verdier..11 Dell 2 --

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no

ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no ÅRSPLAN 2012/2013 EN VERDEN AV MULIGHETER! www.thorheyerdahlbarnehage.no Vår pedagogiske plattform: Vi har hentet navnet vårt fra Larviks store helt og Norges beste ambassadør gjennom flere generasjoner.

Detaljer

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole

Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Oslo kommune Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning OSLOSTANDARD FOR Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole OPPDATERT 2013 OSLO- BARNEHAGEN Forord Barnehagene er en viktig første del av utdanningsløpet.

Detaljer

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv

UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv UTFORMING AV BARNEHAGER på leting etter barneperspektiv Storbysamarbeidet i barnehagesektoren, SINTEF og NTNU Utforming av barnehager På leting etter barneperspektiv 3 2003 Storbysamarbeidet i barnehagesektoren

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010

PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 PLAN FOR SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE/SFO 2010 Stortingsmelding nr. 41: Kvalitet i barnehagen påpeker at: både barnehage og skole har et felles ansvar for at barn kan møte skolen med

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer