!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Årsplan Del A. Generelt om virksomheten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Årsplan 2014-2015. Del A. Generelt om virksomheten"

Transkript

1 Årsplan Del A Generelt om virksomheten

2 Innhold ÅrsplanenbyggerpåLovombarnehagerogRammeplanforbarnehager. Årsplaneneretviktigarbeidsredskapforpersonaletslikatvirksomhetenkanstyresien bevisstog uttalt retning. Samtidig gir den verdifull informasjon om virksomheten til foreldreogandreinteressenter. Vi har valgt å dele årsplanen i to deler. Del A skal gi informasjon om virksomheten generelt,omvårorganisasjonogrammefaktorersompåvirkerdetpedagogisketilbudet vigir.denskalsynliggjørevisjonogverdiersomvibyggervirksomhetenpå.delbhartil hensikt å informere om hvilke mål, innhold, aktiviteter, prosjekter og arrangementer som er ment gjennomført i barnehagen spesielt dette barnehageåret, og om hvilke verdierogholdningersomliggertilgrunn. Årsplanenutarbeidessomfølgeavetsamarbeidipersonalgruppen,medforeldreneog SU.EvalueringsFogvurderingsarbeiddannergrunnlagfornyårsplan. W Innholdsfortegnelse- DelA VelkommentilLeangenKulturbarnehage 3 Strukturogdriftsform 4 Fysiskmiljø 5 Kompetenteansatte 6 Målmeddetpedagogiskearbeidetihverdagen 7 Dokumentasjonogvurderingsarbeid 10 DelB Barnehageåret Medfortideninnifremtiden 12 Hverdagslykke 13 Mål 13 Arbeidsmetoder 14 ViløfterfremprofilområdeneDramaogmatgledeiår 16 Slikharviorganisertossiår 17 Årshjul 18 Innholdogaktivitetermånedformåned 19F30 Kontaktinformasjon 31 2

3 Velkommen(til( Leangen&Kulturbarnehage Visjon:Engodstartpålivet BarnehagenerførsteoffentligedanningsFoglæringsarena forbarnaslivslangeutviklingsprosess,ogleangenkulturbarnehage loveråbidratilatbarnaherfårengodstartpålivet. DagliglederWencheTingstad Kulturbegrepet Viharvalgtåhabegrepetkultursomendelavbarnehagensnavn.Dettefordivimener detfavnerbarnehagenssosiokulturelleoghelhetligebetraktingeravbarnet,ogfordivi bruker kulturelle aktiviteter både i kraft av sin egenverdi og som metoder for måloppnåelse. Vi jobber kontinuerlig og bevisst med kulturbegrepet innad i personalgruppen og vi likeråsynliggjørevårvirksomhetutad. Kultur handler om arv og tradisjoner, om å skape og om å levendegjøre, fornye og aktualisere.kultureraltsomermenneskeskapt,oggjennombarnehagenslangehistorie harviskaptmyeogutvikletmangetradisjoner.vårskapertrangskalfåblomstreogsåi fremtiden.viervårtansvarbevisstogvitarvarepåvårhistorikksamtidigsomvibidrar tilpositivutviklingforfremtiden.barnehagenerogsåendelavetstørresamfunnsbilde, og parallelt med barnets utvikling som individ, skal det også dannes som samfunnsmenneske. Kulturhistorien danner bakgrunnen i dagens kulturbilde, og sammenskapervimorgendagenskulturbilde. Profilområdenevåre Våreprofilområdererdrama,musikk,forming,fysiskutfoldelseogmatglede.Aktiviteter knyttettildisseområdeneharenstoregenverdi,samtidigtenkerviogsåpådissesom metoder for måloppnåelse på alle utviklingsområder. Personalteamet er sammensatt medkompetanseinnenfordisseprofilområdene.deestetiskefageneskalgiinspirasjon tillekogskapendeaktivitetogskalbypåinntrykksomigjenkommertiluttrykk.itillegg tildeestetiskefagene,servipågodhelseoglivskvalitetsomenviktigdelavvårkultur. Visørgerderforforatbarnafårutfoldesegmyefysisk,etsuntogvariertkosthold,god sosialkompetanseogetpositivtselvbilde. Korthistorikk LeangenKulturbarnehagebleåpnetioktober2008ietheltnyttogspesialtilpassetbygg tettvedleangenidrettsanlegg.barnehagenhaddedaværtidrifti20år,mendaunder navnet Bromstadbua barnehage (BBB).BBB ble åpnet 1. Februar i 1989 for 14 barn i Brøsetveien 55. I november 1995 flyttet barnehagen til Trondheim skøyteklubbs lokaler i Gildheimsveien og i august 2000 utvidet vi med en avdeling i Strindheim idrettslags lokaler. BBB besto da av to bygg, avdeling Bua og avdeling Myra, med til sammen36barnialderen2f6år. Så besluttet vi å investere i eget bygg. Det ble en lang og spennende prosess for å skape drømmebarnehagen. Vi endret navn til Leangen Kulturbarnehage pga vår beliggenhetogaktivitetiidrettsanlegget,menogsåpgavåralleredevelutvikledeprofil innenfordrama,musikkogforming. 3

4 Struktur&og&driftsform Leangen Kulturbarnehage er en veletablert barnehage i et flott bygg tett ved idrettsanlegget på Leangen. Det er en avdelingsbarnehage med to avdelinger som er spesielt tilpasset de ulike aldersgruppene. Barnehagen har en mengde aktivitetsrom som benyttes av alle, uavhengig av avdelingstilhørighet. Småbarnsavdelingen Spretten hartojevnaldringsgrupperogstorbarnsavdelingenpalettenhartrejevnaldringsgrupper, allemedhversinansvarligepedagogogfagarbeidereellerassistenter. Barnehageneretsamvirkeforetak(SA)someiesogdrivesavdeforeldresomtilenhver tid har barn i barnehagen. Ansvaret spesifiseres i barnehagens vedtekter og styret av gjeldende lovverk. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften, med barnehagens styre som arbeidsgiver. Barnehagens øverste mandat er Årsmøtet, som består av alle foreldrene. Det velges hvert år representanter fra både personalet og foreldrene til et samarbeidsutvalg. Barnehagen er offentlig godkjent og mottar derfor tilskudd fra kommunen. Foreldrebetalingenfølgermaksimalprisforbarnehager.Itillegginnbetalesetmånedlig beløpformattilbudet.kokkserverermathverdag. Barnehagenarbeideretterenlangsiktigstrategiplansomskalsikredentilenhvertid besteutviklingenavvirksomheten.denerutarbeidetisamarbeidmedallebarnehagens brukere (barn, foreldre, personal, studenter) og potensielle brukere (jobbsøkere og søkeretilbarnehageplass)gjennomsamtalerogspørreundersøkelser.visikterhøytog skalalltidprøveåblibyensbesteforbarn,foreldre,personalet,ogogsåfornærmiljøet. Årsmøtet alleforeldrene Eierstyret 4foreldrerepresentantervalgtavårsmøtetog1personalrepresentantvalgtblant personalet.dagliglederharmøtefoguttalerett. Dagligleder Lederteam Dagligleder,avdelingslederneogfagkoordinator AvdelingslederSpretten AvdelingslederPaletten Pedagoger,fagarbeidereog Pedagoger,fagarbeidereogassistenter Grønngruppe 1Fåringer assistenter Blågruppe 2Fåringer Gulgruppe 3Fåringer Spesialpedagog Kokk Oransjegruppe 4Fåringer Rødgruppe 5Fåringer 4

5 Fysisk&miljø Detfysiskemiljøetinnebyrpåetmangfoldavromsomgirossmulighettilårealisere vårvisjon.avdelingeneharrommedalderstilpassetmateriell.derfinnsogsåfagrom'der' barna% først% og% fremst% har% muligheten% til% å% leke,% utforske% og% undre% seg,% men% også lære, oppleveogskapeutfraegneforutsetningeroginteresser. Et fagrom er et rom som skal synliggjøre og inspirereinnenfor et spesieltfagområde. Fagrommene har fått innhold med utgangspunkt i fagområdene i Rammeplan for barnehager og våre profilområder. Rommene har fått navn som Teateret, Atelieret, Sanserommet, IKTFkroken, Allrommet, Kjøkkenet og Minihjemmet. Alle rommene er åpne for barna hver dag uavhengig av gruppef eller avdelingstilhørighet. Rommenes utforming,dekorasjon,ordenogsystemvilsammenmedtilgjengelighetavmaterialerog utstyr, gi barna mulighet for konstruktiv lek og læring. Vi har fagdager hver uke med planlagte vokseninitierte aktiviteter. Fagdagene gir barna økt kunnskap og interesse innenfor de ulike fagområdene og øker deres erfaringsgrunnlag for egen initiert aktivitet.allefagrommeneeksistererogsa utendørs. Detfysiskemiljøetuteermangfoldigmedenlekeplasssominnbyrtilvariertogallsidig lekogfysiskaktivitet.viermyeuteogleggertil$rette$for$at$barna$skal$kunne$ha$gode$ opplevelser( med( å( være( ute( hele( dagen.( Måltider kan nytes rundtvår bålplass, ogvår helårslavvokanblantannetbenyttestilsamlingerellersomvarmestue.viharutescene, ogviharkjøkkenhage.isovestuafårettåringenesoveoghviltseg. Nærmiljøet er flott, trafikksikkert og innholdsrikt. Barnehagen ligger i tilknytning til Leangen idrettsanleggoggirosstilgangtilfotballbaner,skøytebaner,idrettshallerog store friområder. Rett utenfor barnehagens gjerde har vi også et naturområde, kjent somhundremeterskogen,sominnbyrtillekogutforsking.dergårogsa enopparbeidet turstilangsbekkenfraskogmotsjø.vihargangavstandtilrotvollfjæraogkortveitil Estenstadmarka.Barnehagenerukentligpa utflukter. 5

6 Kompetente(ansatte LeangenKulturbarnehageharhøytetthetavfagpersonell.Detteerenkvalitetssatsingvi har#valgt#for#å#kunne#ivareta#vår#visjon#og#våremålpåenbestmuligmåte.viharogsåen god fordeling av kjønn, alder og spisskompetanse. Barnehagen samarbeider med DronningMaudsMinnesHøgskoleogtarimotstudentertilveiledningogpraksis.Dette bidrartiletfagligoppdatertpersonale. Gode voksne for barns beste. Det er barnehagens personale som er bærere av barnehagens innhold, og dermed også kvaliteten i barnehagen. Dette gir oss et stort ansvar, og stiller høye krav til oss. Leangen Kulturbarnehage arbeider' kontinuerlig' og' bevisst'for'å'ha: Stabilevoksnesomblirhosossogsomføleratdeerenviktigdelavvårtteam.Voksne somtardelihistorienogsomvidereutviklervårkultur.voksnesomertilstedeogsom kjennerbådebarnetogdetsforeldregodt.detteskapertrygghet. Omsorgsfullevoksnesomtilfredsstillerprimærebehov,girtrøst,haretfangtilrådighet, girkos,småprater,undrersegmedbarnetoggiroppmerksomhetnårbarnetønskerdet. Anerkjennende voksne som ser barnet, lytter til det, gir tilbakemeldinger, er ærlige, oppmuntrer barnet, inspirerer det og viser respekt for barnet. Dettestyrkerbarnets selvfølelse. Voksnemedhumorsomergledesspredereogsomkanlemedbarnet.Humorskaperen lystbetont atmosfære, fremmer positiv adferd og godt forhold til andre mennesker. Humorgirlivsgledeogoverskuddogfremmerskapertrangoglekelyst. Voksne'som'lærer'barnet'å'løse'konfliktersom$veileder$barna$til$å$inngå$kompromisser,$ uttrykke'egne'behov,'være'villig'til'å'gi'etterpåegne$krav$og$til$å$forståandres'behov.' Barnet'lærer'å'hevde'seg'selv'og'samtidigvisehensyntilandre. Voksnesomstimulererbarnetsempatisom$veileder$barnet$til$å$føle$med$andre,$unne$de$ andrenoe,visehjelpsomhetogsetteseginniandressituasjon.sosialkompetanseeren styrkeforbarnet. Kreativevoksnesomerinitiativrikeogoppfinnsomme,erfulleavidéersominspirerer barnatilutfoldelseoglek. Dengodevoksnekjenner sine%styrker.%disse%skal%få% vokseogvidereutvikles hososs. 6

7 Mål#med#det#pedagogiske#arbeidet#i# hverdagen Viserpåhvertenkeltbarnsomunikeindividmedegenidentitet. Vårthovedmåleråmøtebarnetmeddeulikeforutsetningerogbehovdethar. Danninggjennomomsorg,lekoglæring Utdrag fra Barnehageloven 1 Formål Barnehagen) skal) i) samarbeid) og) forståelse) med) hjemmet) ivareta) barnas) behov) for) omsorg) og) lek,) og) fremme) læring) og) danning) som) grunnlag)for)allsidig)utvikling. UtdragfraRammeplanen1.3) Danning)er)en)livslang)prosess)som)blant)annet)handler)om) å)utvikle)evne)til)å)reflektere)over)egne)handlinger)og)væremåter.)danning)skjer)i)samspill) med) omgivelsene) og) med) andre) og) er) en) forutsetning) for) meningsdanning,) kritikk) og) demokrati.) Danning) er) mer) enn) utvikling,) mer) enn) læring,) mer) enn) omsorg,) mer) enn) oppdragelse) og) mer) enn) sosialisering.) Samtidig) rommer) danning) alt) dette.) Barn) må) få) utfordringer,) muligheter) til) å) utvikle) kunnskaper) og) ferdigheter) og) støtte) for) å) handle) omsorgsfullt)og)gjøre)etisk)begrunnede)valg ) Forosshandlerdetomåsørgefortrygghetnokidetalminneligeoghverdagsligeslikat man er rustet til å møte det ukjente og spesielle på en reflektert måte. Danning er en erfaringsbasertutviklingsprosess.barnehagenharsomenavsineprimæroppgaverågi nærhetogomsorgogsørgeforatallebarn,uansettalderogindividuelleforutsetninger blirmøttpåderesinitiativmedlydhørhet,innlevelseogviljetilsamspill.barnetskalblii standtilåsesegselvsomverdifulltogsomendelavetfellesskap. EllenKeybeskriverdanningslik: danning)er)det)du)sitter)igjen)med)etter)at)du)har)glemt) det)du)har)lært.) Barnehagen skal være en arena der det legges til rette for læring som gir nyttig kunnskap og ferdigheter. Læring i barnehagen foregår i det daglige samspillet med andremenneskerogmedmiljøet,ogernærtsammenvevdmedlek,omsorgogdanning. Voksenrollenogmiljøetibarnehagenerviktigforbarnashelhetligeutvikling.Barnablir selvstendig og styrker sin sosiale kompetanse gjennom ulike aktiviteter, leik og i tilrettelagtelæringssituasjoner.barnernysgjerrigeogvitebegjærligeavnatur.despør om sammenhenger og ønsker svar på hvorfor ting er som de" er." Det" er" viktig" at" personalet*er*tilstede*for*å*møte*deres*undring*og*bidra*i*refleksjonsarbeidet*som*fører* tilerkjennelseogkunnskap.læringerenaktivprosessogvilærersålengevilever. Mål: Barnaskalmøtevoksnesomhartidogevnetilåmøtederesundring. Barnaskalmøteetmiljøogvoksnesompirrernysgjerrighetenogvitebegjæret. 7

8 Barnsmedvirkning UtdragfraBarnehageloven 3 Barn)i)barnehagen)har)rett)til)å)gi)uttrykk)for)sitt)syn)på) barnehagens) daglige) virksomhet.) Barn) skal) jevnlig) få) mulighet) til) aktiv) deltakelse) i) planlegging) og) vurdering) av) barnehagens) virksomhet.) Barnets) synspunkter) skal) tillegges) vekt)i)samsvar)med)dets)alder)og)modenhet. ) Åoppleveatenharkrafttilåmedvirkeogpåvirkeinnholdetiegenhverdagerbarnets begynnende erfaringer med demokrati. Slik vi forstår finnes det tre forutsetninger for barns medvirkning i barnehagen. For det første at vi voksne er oppmerksomme, oppdagerogkanbekreftebarnsuttrykk.fordetandreatvibidrartilatbarnetutvikler sinevnetilåutrykkesinefølelser,fokus,intensjoner,tankerogmeninger.fordettredje at barnet skal oppleve at denne informasjonen påvirker positivt i dets barnehagehverdag.etpremissforåmedvirkeerevnentilåkommuniseresegselv. Barnuttrykkersinebehovalleredefrafødselenav.Medoppmuntringoganerkjennelse styrkes denne evnen." Å" bli" sett" og" hørt" er" en" viktig" for" barnets" selvfølelse." Særlig" må barnsfølelsesuttrykktaspåalvor;følelsesmessigkompetansegirspråkfkompetanse.vi ileangenkulturbarnehagehjelperbarnaideresfølelsesuttrykkvedå:) 1. Oppdagebarnetsfølelser 2. Aksepterebarnetsfølelser 3. Benevnebarnetsfølelser 4. Forklarebarnetsfølelser 5. Veiledeihåndteringavfølelsen Mål: Personalet skal være bevisste sin oppgave som rollemodeller i hvordan man uttrykker seg og hvordan man mottar barnets henvendelser. Barna skal bli sett oghørt,ogoppleveatdettepåvirkerinnholdetiegenhverdag. Personalet skal anerkjenne og bidra til at barna får utvikle sine ulike uttrykksmåter. Barnaskalfåkjennskaptilandresmåteråuttrykkesegpå. Sosialkompetanse Sosialkompetansehandleromevnentilåintegreresinetanker,følelserogadferdpåen slikmåteatmanlykkesmedsosialeoppgaver.barnetskalutviklesegpositivtbådesom uniktindividogdeltageriengruppe.foråkunnedeltaidetsosialelivetibarnehagen,i familienogisamfunnetgenerelt,forutsettesdetsosiale ferdigheter som samarbeid, empati,selvregulering,selvhevdelseogansvarlighet. Mål: Vi skal gi barna mulighet til å dele og til å hjelpe hverandre, og veilede dem til positivehandlinger.deskalsesinegenogandresnytteverdiisamarbeidet. Viskallabarnaoppleveåblirespektertforsinefølelserogsynspunkter,slikatde utviklerevnetilåviseomtankeogrespektforhverandre. Viskalhjelpebarnaåblibevisstsinefølelseroghåndteredempåengodmåte. Viskalstøttebarnaiåuttrykkeegnetankerogmeningeroggidemverdi. Viskalveiledebarnatilåviserespektforegneogandresarbeidogeiendeler,og tilåfølgereglerogholdeavtaler. 8

9 Progresjon Det er krav i Rammeplanen om at barnehagen skal sikre progresjon og sammenheng i barns læring og opplevelser gjennom hele barnehageoppholdet. Barnagårvanligvisi barnehagen i fem år, og vi sørger for at alle planverk vi lager henger sammen. Del A i årsplanen revideres hvert fjerde år og mål i denne skal være retningsgivende for den progresjonsomleggesidefiretilhørendeårsplanerdelb. ViharogsåenegenprogresjonsplanforRammeplanens7fagområder.Lesdenpåvåre hjemmesiderwww.leangenkulturbarnehage.no Planforovergangmellombarnehageogskole Vi tar ansvar for at barna opplever overgangen fra barnehage til skole som positiv. Vi ønsker at barna møter ulikhetene med nysgjerrighet, og at barna har tillit til at de vil kunnefungeregodtisinnyetilværelse.gjennomsisteåretibarnehagengjørvietviktig arbeid med økt selvstendighet og aktiviteter som legger grunnlag for skolens basisfag. Skolebesøk,enovernattingsutfluktogredaksjonsarbeidiBarnehageavisaernoeavdet førskolebarna ser frem til. Det utarbeides en plan for førskolegruppas overgang fra barnehagetilskolehvertår.dennedelesuttildenaktuellegruppa,ogdenleggesutpå Samarbeid Foreldrene er barnehagens viktigste samarbeidspartnere. Vi skal sammen sørge for at barnafårgodeutviklingsfogaktivitetsmuligheter.samarbeideteromfattendeogvariert ogerderfornedfeltiegenplan.lesdenpåwww.leangenkulturbarnehage.no Øvrige samarbeidspartnere er grunnskolen, helsestasjonen, BFT, pedagogisk fagteam, DMMH,nettverksgrupperfordagliglederogforkokken. 9

10 Dokumentasjon,og,vurderingsarbeid Dokumentasjonhandlerforossomåskapeetfokus.Bilder,tekst,videoogprodukterpå vegger, infoskjermer, hjemmeside, på familiearrangement og i barnehageavisa skaper mulighetforåstudereogreflektereoverbarnehagelivetforstoreogsmå,ifellesskap.vi troratopplevelserblirmedosslengre,atskapergledeforsterkesogatnyetankeromliv, vennskap og lek oppstår når man har mulighet til å snakke om det i ettertid. Dokumentasjon gjør også at vi evaluerer og vurderer vårt pedagogiske arbeid kontinuerlig.vidokumentererdaglig. Vurderingsarbeid gjøres på mange måter og i forskjellige grupperinger i Leangen Kulturbarnehage.Bådebarna,personaletogforeldrenedeltarimøterombarnehagens innhold. Det vurderes både skriftlig og muntlig gjennom brukerundersøkelse, miljøundersøkelse og i intervjuform. Personalet har gruppemøter, avdelingsmøter, personalmøter og planleggingsdager som avsatt tid til denne type arbeid. Pedagogene haritilleggkontortidukentlig. Determedbakgrunnidokumentasjonogvurderingsarbeidatvisørgerforprogresjon, ogatnyeplanverkutformes. Opp,opp,opp Visiktermottoppen. Klartvikan. 10

11 Barnehageåret$2014/"2015 Del B Hverdagslykke 11

12 Med$fortiden$inn$i$fremtiden Årsplanens del B gir foreldre og andre interessenter informasjon om hva som skal foregåibarnehagendettebarnehageåretavaktiviteter,turer,arrangementer,kulturelle opplevelser og prosjekter. Den gir også informasjon om målsetting og arbeidsmetoder ogomhvordanbarnogvoksneersammensattigrupper. Årsplanen er samtidig først og fremst et viktig arbeidsverktøy. Et godt plandokument som skal sikre at personalet jobber systematisk og progressivt for å gi så gode utviklingsmuligheter og tilpassede aktiviteter som mulig både til enkeltbarn og barnegrupper.samtidigsommåleneskalværeklare,oppnåeligeoggietrelativtmålbart resultat,skalviogsågiromforspontanitet,kreativitetoglydhørhetovenforforbarnas interesser. Vi jobber progressivt for god måloppnåelse av målene i årsplanens del A, og hver vår evaluerer vi hva vi har gjort og hvilke positive konsekvenser arbeidet har hatt. Vi vurderer hvordan vi kan jobbe videre og setter oss nye, mer spesifikke mål for kommendebarnehageår.skifteavperspektivsikrerbevissthet,utviklingavpersonalets kompetanse og enda bedre grunnlag for et spesielt godt pedagogisk tilbud for barna i Leangen Kulturbarnehage. Vi tar alle med oss erfaringer fra fortiden når vi går inn i fremtiden, og danningsprosessen fortsetter. Livet lærer oss å leve. Livet er mest hverdager og er sammensatt av små og store øyeblikk. Vi må lære oss å glede oss i øyeblikkene, og være fullstendig tilstede her og nå. Tema for denne årsplanen er hverdagslykke

13 Hverdagslykke- Trygghet Tryggheteretgrunnleggendebehov.Deterførstnårdenerpåplassatkriblingaimagen giretsmiliansiktet.athverdagen glir avgårdemedkjenteogforutsigbarehendelser, gjørossrustettilåmøtedetukjenteoggledeossovernyeting. Blisett,hørtogmøtt Alleharvibehovforåblisettoghørt.Personaletharetsærligansvarforatallebarnblir møttpåenslikmåteatdefølersegbetydningsfulle.ismåogstoreøyeblikktrengerman bekreftelse fra andre på den opplevelsen man står i. Å bli møtt i sine uttrykk, oppleve interesseogengasjementfranoensomernysgjerrigogsomvilundresegsammenmed en,girdengodefølelsen,fhvergang. Vennskap Å oppleve nærhet til et annet menneske kan man gjøre mange ganger, men når det gjentarsegmedsammemenneske,kanvennskaputvikles.vennerbryrseg,deler,lytter, ser,viserinteresseogbidrartilsamspill.vennerrespektererhverandre.vennskapgjør osslykkelige. Mestringsfølelse Det ligger i menneskets natur å ta utfordringer og prøve å mestre dem. Hvis utfordringene er passelig vanskelige i forhold til de evner man har, og at man virkelig måstrevelittforåmestredem,utløseretbrusavglede. Mål: Hverdagen skal oppleves meningsfylt for barna og personalet skal se til at lykkeligeøyeblikkoppstårogivaretas. Personaletskalhaenbevisst,kreativogaktivrolleiforholdtildenspontane,frie leiken,slikatdetgirdanning,læringogmedvirkningsomennaturligkonsekvens. Allebarnskalfåopplevevennskap,ogpersonaletskalgibarnadetsomtrengsav kunnskap,ferdigheterogstøtteforatvennskapskaloppståogutvikles

14 Arbeidsmetoder- Voksenrollen- Foruten å arbeide med målene i denne årsplanen (og rammeplanen) skal vi være oppmerksommelykkejegere.viskalværepåjaktettersituasjonerellerøyeblikksom bærerisegmuligheterfordengodefølelsenibarnet.førstogfremstforåbidratilselve opplevelsen. Samtidig skal vi forsøke å ta vare på det magiske i øyeblikket; fange det med et kamera eller skrive det ned. Det gir oss mulighet til å gjenoppleve, reflektere, minnesogdelemedandre,bådesmåogstore.påulikemøtervilfellesrefleksjonerover fortellingerfrahverdagengiossenbedreforståelseavlykkebegrepetibarnehagen.den forståelsen skal, sammen med evaluering av praksis danne grunnlag for videre planlegging.pådenmåtenkanviskapeflereavdisseøyeblikkenesammen. Profilområdene- VårefemprofilområderDrama,Musikk,Forming,MatgledeogFysiskutfoldelsekommer tydeligtiluttrykkiprosjektarbeid,ulikearrangement,spesielleoppleggogidetdaglige som metoder for måloppnåelse. Vi drar ut for å oppleve teaterforestillinger,konserter og kunstutstillinger. Vi anvender idrettsanlegget og oppsøker både skog og sjø. Vi komposterer, planter, høster og spiser deilig og sunn mat. Vi samarbeider med matprodusenterforåse,smakeoglærematkultur.viinvitererutøvendekunstnereinni barnehagen. Men først og fremst opplever vi hverdagslykken i spillende, syngende, lekende, kreative og skapende barn og voksne i daglig samspill. Det forventes at alle ansatteerinitiativtakeretilaktivitetermedprofilområdenehverenestedag. Dagsrytmen- Dagsrytmenerbarnasklokke.Detatdagenshendelserkommerienbestemtrekkefølge oppleves som trygt nettopp fordi det gjør dagen forutsigbar. I år skal vi se på hvert enkelt element i dagsrytmen og sette under lupen hvordan personalet kan bidra til hverdagslykkeiforbindelsemeddem. Vedankomstogavskjedskalallebarnogderesforeldreblimøttslikatdeoppleverseg betydningsfulle. Navn, informasjonsflyt og fortellinger knyttet til barnehagehverdagen skalanvendes. I Frilek skal alle i personalgruppen være tilretteleggere, initiativtakere, deltagere, statister,regissørerogveilederehverdag. Overgangssituasjoner skal være varslet og forberedt slik at både barn og personell opplevertrygghetogro. Måltidene skal gi nok næring og være hyggelige. Måltidet danner rammen for de gode samtalerogforfellesfokus. 14

15 Fagdager-og-turer- I kommende barnehageår vil jevnaldringsgruppene hver torsdag samles med sine respektivevoksneforådeltapåfagdag.allegruppeneskal,iallefagrommene,oppleve meningsfylteaktivitetersomimøtekommermåleneformulertomkringdanning,læring ogmedvirkning,samtgimuligheterforlykkeligeøyeblikk.aktiviteteneskalinspirereog giinnspilltilbarnanårdesenerebrukerfagrommenepåegenhånd. Allegruppeneermyeutpåtur,ogalleharenfastturdaghveruke.BlåFogGulgruppehar turdagpåtirsdag,oggrønn,foransje,fogrødgruppeharsinturdagpåonsdag. Prosjekt- Som det kommer frem i vårt årshjul, har vi flere prosjektperioder gjennom året. Prosjektarbeid gir både barn og voksne muligheter for positive fellesopplevelser innenforettemaienkonsentrertperiode.temavalgskjerutfrabarnasinteresser,men også ut fra personalets målsettinger fra årsplan.iårvilnoenavprosjektenehafelles overskrifter,menlikevelforskjelliginnholdfragruppetilgruppetilpassetbarnasalder. Prosjektplanenevilblilagtpåhjemmesidenvårogenlinkvilblisendtutpåmailtilalle foreldre. Fellesopplevelser- Vi sørger for gode fellesopplevelser fordidebæreisegstorepedagogiske muligheter knyttet til sosial kompetanse og kommunikasjon. Slike opplevelsergirgodeutgangspunktfor samtaler, undring og gir tilhørighetsfølelse i grupper og inspirasjonsgrunnlag for lek. Fellesopplevelsene kan være knyttet til ulike arenaer og ha ulike rammer. Det kan være turer, fagdager, prosjektperioder,lavvoleir,julespillog småellerstoreøyeblikksomplutselig oppstårogsomvisamlesi. 15

16 Det innebærer at disse profilområdeneer tema i vår møtevirksomhet. Personalet får kompetanseheving innen drama og matglede gjennom kurs og øvelser i eller utenfor barnehagen.ukeplaneneskalsynliggjørehvordanprofilområdeneanvendesipraksis. Vi-løfter-spesielt-frem-profilområdene-drama-og-matglede-i-år- Drama- Dramaomfattersosialfantasilek,figurteater,dukketeater,rollespillogfortellerteknikk. Faget anvender spennende materialer, kostymer, masker, ansiktsmaling, lys og lyd. Vi inneharkompetansenogviharutstyret,menvimåøveossmerpååbrukedet. Matglede- Mat og måltider skal gi nok næring og de skal være hyggelige. For profilområdet Matgledeerdetlagetenegenårsplan Frajordtilbord.Viønskeråtydeliggjørehvilke mål vi har med å ha Matglede som profilområde og hvordan vi ser for oss at det kan gjøres.firedagerperukevilbarndeltaioppgaver,sammenmedkokken,somfremmer matglede. Barna skal få gode holdningertil mat og måltider. De skal få kunnskap om kompostering, dyrking og høsting i egen kjøkkenhage. Hver uke vil en gruppe barn ha fagdag påkjøkkenet. Itilleggvil det være planlagte aktiviteter i smågrupper sammen med kokken hver dag utenom onsdager. Pedagogene har utarbeidet planen sammen med kokken vår, og inneholder både matlaging, matauk i naturen og samarbeid med ulikematprodusenter.ålæregodbordskikkerogsåenviktigbitsombidrartilhyggelige måltiderforalle.damåbarnabl.a.læreåsende,lytte,takke,brukebestikkogådeltai samtale. LeangenKulturbarnehagesvisjoneråbidratilatbarnaherfårENGODSTARTPÅLIVET. Etgodtpersonale,etallsidigaktivitetsinnholdoggodefysiskerammergjørbarnehagen tiletgodtstedåvære. Personaleterbarnehagensviktigsteressurs. ILeangenKulturbarnehageharvietgodtogmangfoldigsammensattteam. 16

17 Slik%har%vi%organisert%ossi"2014"<2015 Årsmøte Eierstyret,styrelederVegardEikFNes Dagligleder WencheD.Tingstad Lederteaminkl.Dagligleder JoakimGrenvikTormodMurudFRiserAnnebjørgAalbu AvdelingslederSprettenFagkoordinatorAvdelingslederPaletten Avd.Spretten,barn0F2 Avd.Paletten,barn3F5 Grønngruppe Blågruppe Gulgruppe Oransjegruppe Rødgruppe 1Fåringene 2Fåringene 3Fåringene 4Fåringene 5Fåringene 12barn 12barn 13barn 12barn 13barn ThereseOlberg JoakimGrenvik Pedagog Pedagog AnneLiseFische ThorAndreLillerovde Assistent Assistent SigurdC.Valla OdaMarieWensaas Assistent Assistent MarieEvensen Assistent MaryElinM.Kaasbøll AnnebjørgAalbu PålChristianSandtrø Pedagog Pedagog Pedagog IngridSkauge RoseFMariOlevik AnnaKarinaRotmo Fagarbeider Assistent Fagarbeider AnneB.Skår Kokk TorhildMagne Spesialpedagog 17

18 Årshjul Måned Uke Innhold Studenter Foreldresamt. August 31 Oppstartogtilvenningtilbarnehagehverdagen 32 bådeforbarn,foreldreogpersonal. 33 GrønnFgruppa September 36 PROSJEKT: kæmeæ æemæ Brannvernuke 39 Oktober HøstferieBarnehagenplandag9.F10.Okt.Stengt 42 MatMprosjektmedforeldremiddag 1.Klasse 43 PROSJEKT: kæmedu duedæ DMMH 44 November 45 3.Klasse 46 DMMH 47 Kulturogtradisjoneriforbindelsemedjul 48 Historierogfabler Desember 49 Drømmenomjulatarform 50 Drama,musikkogformingtilFamilieforestillling 51 DrømmenomJula:GeneralprøveogPremiere 52 Juleferie.Behovsprøvdåpningstid. Januar 1 Evalueringsperiode 2 Årsplanevaluering. 1.Klasse Grønngruppa 3 Miljøundersøkelseblantpersonalet DMMH 4 Brukerundersøkelseblantforeldre Blågruppa, 5 BarnasopplevelseavhverdageniLK OransjeF GulF Februar 6 Vinterfestuker gruppa gruppa 7 Utendørsaktiviteter 8 Rødgruppa 9 Mars 10 2.Klasse 11 DMMH 12 Kulturogtradisjoneriforbindelsemedpåska 13 Historikk,ogfabler,kunstoghåndverk April 14 Påskeferie.Behovsprøvdåpningstid klasse 16 PROSJEKT:Venner DMMH Mai 19 Aktiviteterknyttettilkulturfestival 20 Utfluktertilforestillingerogutstillinger 21 Dokumentasjonavåretsprosesserogprodukt 22 Kulturfestivalavslutningmedfamiliearrangement Juni 23 Evalueringsperiode Avslutningssamtaler 24 Årsplan forbarnogforeldre 25 Skrivingavnyårsplan pårødgruppa 26 Juli 27 Sommerferie Barnehageneråpenhelesommeren. Detkanværevikarerforpersonaletiperioden 30 18

19 Oppstartfase- Delmål:- Devoksneskalværeentryggbasesomgirbarnamulighettilåutforskesineomgivelseri egettempoogsørgefortrygghetogtilhørighettilflereogflerebarnogvoksnepåavdeling Dagsrytmenfesterseggradvis.Ankomstenviesekstraoppmerksomhet. Isamarbeidmedforeldreneskalvietablereetgodtforeldresamarbeid(jfr.planfor foreldresamarbeid) Personaletskaldokumenterehverdagslykkegjennombilderogskrevnepraksisfortellinger Oppstart: Det eringentvilom atauguster en spennende måned. Noen begynner i barnehagen for første gang, andre bytter barnehage, noen skal flytte over på storbarnsavdeling og resten kjenner gjensynsgleden over å treffes igjen etter ferien. Det er mange nye inntrykk, og det er ikke uvanligåværelittslitennårmammaogpappa kommeroghenter. - Trygghet- og- omsorg: Det viktigste vi kan gi barnaidenneperiodenertrygghet,spesielttil nye voksne i barnets liv og til miljøet rundt. Arbeidmedåskapetrygghetoggigodomsorg handler i stor grad om relasjonsarbeid. Nærhet, oppmerksomhet, imøtekommenhet sammenmedevnetilålytteogetønskeomå forstå, bidrar til å etablere en relasjon med tillit og troverdighet. Slike relasjoner er av stor betydning for barns trivsel, utvikling, læring og danningsprosess. Trygge voksne, eller voksne å være trygge på, gir barna overskuddtilåutforskehverandreogmiljøet. Merk-disse-dager: Planleggingsdag 19. Afghansknasjonaldag 19

20 Prosjekt-og-brannvernuke- Delmål:- Personaletskalgibarnakunnskapogopplevelseromkringmatinaturen.Matauk. Personaletskalværekreativeogutvidebarnasforståelseavsandkasselektilåinneholde sandformingogdramaaktivitet(figurteater). Personaletskalintrodusereendramateknikkiformidling. Utfordring- og- mestring: Alle barn og ansatte er nå tilbake fra ferie,ogigangmedhverdagen.dagsrytmeogrutinerbegynner å bli kjent, og gode relasjoner er etablert. Identitet og tilhørigheterknyttettilgruppen,avdelingenogbarnehagen,og grunnlagetfortryggheterlagt.deteritrygghetutviklingkan skje, og nå setter vi i gang med aktiviteter som byr på utfordringerogmestringsfølelse,ogsomkangiinspirasjonog glede i samspill med andre, både innenfor og utenfor barnehagensgjerder. Uke- 38:- Nasjonal- brannøvelse er en fast begivenhet i forbindelse med Brannvernuka somarrangeresiseptemberhvertår.detteer en fin anledning til å trene på branninstruksen vi har i barnehagen, og er noevihardeltattpåiflereår. Gjennom å lytte til brannalarmen og samtale rundt tema, blir barna trygge på hva de skal gjøreoghvordeskalmøtesombrannalarmen ibarnehagenskullegå. - Prosjekt- som- medvirkning: Årets første prosjekt har vi kalt Kæm eæ? Æ e MÆ. I Rammeplan for barnehagen befestes barns rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger. For å medvirke til egen hverdag vil det å kjenne seg selv være en forutsetning Hva kan jeg? Hva liker jeg å gjøre? Hva gjør meg glad? Hvordan kan jeg uttrykke meg slik at andre fanger opp mine ønsker for dagen?hervilvistarte,ogutifradet,fangerpersonaletopp barnasinteresserogutviklerprosjektet. Merk-disse-dager:- 1. Prosjektstart 4. Oppstartavfagdager(hvertorsdag) 11. Foreldremøte Brannvernuke 17. Fotograferingkl

21 Prosjekt-og-turer- Delmål:- Personaletskalgibarnaopplevelseavåblirespektertogverdsattiegetuttrykk. Personaletskalbidratilåutvikleogstyrkebarnsvennskapmedtilrettelagteogspontane aktivitetersombidrartilfellesopplevelserogsamhørighetigruppa.dagsrytmen:frilekog aktivvoksendeltagelseiden. Turer er en del av Leangen Kulturbarnehage. NaturF ogfriluftsaktiviteterstyrkertilhørighetentilnaturen og nærmiljøet. Dettegir en sterk motivasjon til å ta vare på omgivelsene. I LK har vi et innholdsrikt nærmiljø. Turer for oss er både planlagte og spontane, og de har ulik lengde og innhold tilpasset barnas forutsetninger. Vi skaper felles opplevelser i takt med årstidene og bygger opp turgleden. Barnegruppene vil i løpet av året også ha hele utedageroglavvoleir. VierenkulFturFbarnehage. Prosjekt-for- å-styrke-sosial- kompetanse: Neste gitte prosjekt har vi kalt Kæm e Du? Du e DÆ Når meningsfulle erfaringer og muligheter for sansing, opplevelser, eksperimentering, skapende virksomhet og filosofering skjer i en sosial kontekst forsterkes læringseffekten. Å dele sitt perspektivoglyttetildeandresblirviktignår en trer ut i det ukjente og vil oppdage noe nytt. Å lære andre å kjenne, vil fremme nye muligheterforsamspilloggodevennskap,og med et oppmerksomt personale vil felles interesserkunneskapespennendeøyeblikk. Studenter- fra- DMMH: Hvert år tar vi imot barnehagelærerstudenter fra DMMH. Dette hjelper oss å holde oss faglig oppdaterte, og gir inspirasjon og bevissthet i vårt daglige arbeid. Som referansebarnehage for DMMH, tar vi imot studenter for korte besøk og lengre praksisperioder. Merk-disse-dager:- 20. Prosjektstart 9.F10. Planleggingsdager.Barnehagenstengt. 13. Spaniasnasjonaldag12.Oktober 13.F24. 1.klassestudenterfraDmmh,kommertilbake5.januarF6.Februar 24. FNdagen 21

22 -Fra-høst-til-vinter-- Merk-disse-dager: klassestudenterfraDmmh.Skalværetil13.desember Delmål:- Ifrilekeninne,skalpersonaletsørgerforatlekkompetansenutvikleshosbarna,ogatbarna sersinebehovisammenhengmedandresbehov.hvafølerelleroppleverjegnår oghva følerelleroppleverandrenår? Musikkinstrumentenetasytterligereibruk. Drømmen- om- jula: I en drøm er det romforalleidéer.nåertideninnefor å planlegge årets juleforestilling. Hva er jul for barna? Tekstskaping og samtaler gir oss svar og disse blir elementeriforestillingensomvilager. Med utgangspunkt i utsagn, ansiktsuttrykk, mimikk og ønsker om figur eller kostyme formes innholdet oghandlingeni Drømmenomjula. Studenter:ViskapertidogromforatstudenterfraDronningMaudMinnesHøgskole skalfåiverksetteaktiviteterogsmåprosjektersomdeharplanlagt.

23 Delmål:-- Personaletskalgjennomjuleevangelietogandrejulefortellingerundresegsammenmed barnaoggidemkjennskaptiluliketradisjoner.herskalulikedramateknikkeranvendes. Arbeidetmedjuleforestillingenskalgibarnaenfølelseavspenningogstolthetoveråvære enbetydningsfulldelavenstorfelleshelhet. Stemningsskapende-aktiviteter-i-advent: Nå begynner vi å gjøre mye morsomt som bygger opp forventninger til jula. Tradisjoner knyttet til baking, formingogfortellingerbliretterhvertfremtredende. Lysogmørke,samtjulensdufterogdeiligesmakereren viktig del av adventstidens innhold. Pepperkakebaking, juletregang, juleverksted og snølek setter stemning. Mangebarngledersegtilallepakkenedeskalfå,menvi ersikrepåatdetsomegentligbetyrmesteråværenær demmanergladei.ogfølelsenavågibortnoeenhar lagetselvtilsinekjære,overgårdetmeste. Å-stå-på-en-scene:Barnaharnåsatt innholdet for årets julespill, og Drømmen om jula er i gang. Vårtradisjonellejuleoppsetninggir rom for språkstimulering gjennom sang og musikk, videoproduksjon og rollespill, og under de ulike juleverkstedene tar vi i bruk formingsteknikkerviharlært.åstå på en scene foran et publikum er utrolig spennende, nesten på kanten til skummelt, og mestringsfølelsen som oppleves er enorm. Jeg klarte det Ffølelsen trorvibetyrmyeforbarnapåveien videreilivet. Adventstid- Merk-disse-dager:- 1. Adventsfrokostforbarnakl.8: Adventsstundforbarnogbesteforeldremedjulepyntlagingogjuletregang 12. LuciafeiringibarnehagenogpåValentinlystsykehjem. 17. Generalprøvepå Drømmenomjula.Besteforeldreinviteres. 18. Juleforestilling Drømmenomjula. 23

24 Merk-disse-dager:- 2. Planleggingsdag,barnehagenstengt 6.F14. 1.klassestudenterfraDMMHkommertilbake 24 Evalueringsperiode- Delmål:- Deansatteskalevalueremåloppnåelseforhalvåretsomhargått. Deansatteskalgjennomgåforeldreevalueringenifellesskap. Påbakgrunnavdetteskalpersonaletutarbeidetiltakforåsikregodmåloppnåelsefor kommendehalvår. Personaletskalarbeideforbestmuligvilkårforbarnasegenlekoghjelpebarntil deltagelseogmestring. Ansatteevaluering: Kvaliteten i det daglige samspillet mellom menneskene i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utviklingoglæring.ijanuarskalbådeansatteog foreldre vurdere og evaluere barnehagens kvalitetogevnetilmåloppnåelseutfrakriterieri Lovombarnehager,Rammeplanforbarnehagen, ogårsplan. Hvordan har vi jobbet med målene knyttet til kommunikasjon og sosial kompetanse? Hvordan var oppstartsperioden i høst? Hvordan ble juleforestillingen?hvavilvifortsettemed,oghva vil vi endre til senere? I tillegg til dette skal vi i samarbeidmedbedriftshelsetjenestenvurdereog evaluerearbeidsmiljøetibedriften. Foreldreevaluering: Barnehagens samarbeidsutvalg (SU) skal også delta i evalueringsprosessen ved å utarbeide, sende ut og gjennomgå spørreskjema for foreldrene.punktenevievaluerererblant annet hvor tilfredse familiene er med tilbudet som gis i barnehagen knyttet til oppfølging av de ulike familiene, mattilbud, aktivitetstilbud, sikkerhet og hvordan barnehagen arbeider og synliggjør arbeidet med profilområdene. Resultatet av evalueringsarbeidet vil bli presentert på foreldremøte i februar og lagttilgrunnforviderepedagogiskarbeid ibarnehagen. Leken-trenger-tid,-rom-og-oppmerksomhet: I desember ble det lagt opp til mange gode aktiviteter forbarna.derforpasserdetfintnåatjanuarvilværeetpusterom,utenstoreprosjekter.daservi selvfølgeligbortifraleken,somjoerbarnasstørsteprosjekt.voksnesrolleerimidlertidpåingen måte uviktig. Observasjon av barn i lek gir oss mye informasjon om barnas behov, tanker og interesserogskaperpådenmåtenforutsetningerforviderepedagogiskarbeid.voksneerofteogså viktig for selve leken: Leketilretteleggere, lekeplanleggere, lekestartere, lekevedlikeholdere, lekehjelpere,lekekonfliktløsereogikkeminstsomlekepartnere.

25 Vinterfestuker- Delmål:- Devoksneskalvedbrukavdeelementersomfinnesinaturen,gibarnamulighetertil positivfysiskaktivitetogsanseligopplevelser. Vinterfestuker: Å overvære barns reaksjoner når åretsførstesnøfallkommererenopplevelseiseg selv.deeldstebarnajubler,mensdeyngstebarna er mer skeptisk. Ut fra barnas ulike forutsetninger, legger vi til rette for 2 hele vinterfestuker,derdesanseligeopplevelseneblir like viktig som de fysiske. De yngste kan finne mestringiåholdesegpåbenaogkjennepådette kaldeogvåteelementet,mensdeeldstegjernevil mestmuligutpåskif,skøytefogaketurer. Forming- av- snø- og- is: I vinterfestukene, men også ellers gjennom vinteren, vil vi bruke mye tid på isf og snøforming. Å hjelpebarnaiprosessenmedåbyggesmå snølykter, skulpturer og snøborger vil væremedpåågiinspirasjontilutforsking avelementetogtilviderelekrundtdetde har bygd. Tredimensjonal forming ligger også nært barnets oppfatning av den virkeligeverden,ogdettegirmulighetertil å sanse og øke sin forståelse for struktur, form og rom. Å samarbeide rundt små prosjekter,girengodfølelseavtilhørighet ogmestring,ogermedpååbyggesosiale ferdigheter og et godt selvbilde og selvtillit. Merk-disse-dager:- 2. Oppstartvinterfestuker 6. Samenesnasjonaldag 13. Foreldremøte 14. Karneval 25

26 Påskeforberedelser- Delmål:- Gjennomtemaogaktiviteter,skalpersonaletutfordrebarnatilåsamarbeide,hevdeseg selvogtahensyntilandre. Personaletskalpåenenkelogforståeligmåte,ogmedmusikkogdrama,formidleulike tradisjonerknyttettilpåske. Formingsfagetsmangemuligheterskalvedhjelpavpersonaletutforskesytterligereav barna,spesielttredimensjonalematerialer. Studenter:Idenneperiodenvildetværeflere 2. klassestudenter fra Dmmh på huset, og disse har stor medvirkning til aktivitetsinnhold i hverdagen. Dette gir ofte barna, og de voksne, muligheter til å oppleve mange og spennende aktiviteter som kan værenoeannerledesenndetdeervanttil.vi er åpne for det studentene bringer inn og legger ikke store planer i denne perioden. Følg med på oppslag eller mail om aktivitetsinnholdet. Påsketradisjoner:- Vi har gode tradisjoner rundt påsketiden i barnehagen, der vi undrer oss over de ulike mytene som er skapt. Vi hører historien om påsketrollet, og fortellingen om påskeheksa dramatiseres. Kanskje ser vi spor etter påskeharen også. Påskebudskapet formidles på en enkel måte, og rundt på avdelingene legges det til rette for påskeverkstedderulikematerialerblirtil kreativpåskepynt. Merk-disse-dager: klassestudenterkommerfraDMMH.Skalværetil24.april 26

27 Vi-ønsker-våren-velkommen-og-har-enda-et-prosjekt- Delmål:-- Devoksneskalundresegsammenmedbarnaoverdeforandringersomskjerinatureni overgangenmellomvinterogvår. BegrepetVennskapogordetVennerskalutforskessammenmedbarna. Våren-som-sanselig-opplevelse:Påskeferien erførsteukeiapril,ognårdenerover,er vialleinnstiltpååhilsevårenvelkommen. Aprilermånedendermankanse,høreog lukte at våren er på vei. Alle våre sanser tas i bruk og vi nyter lange dager ute og kanskjekjennerhvordanvårsolavarmer. Det er også tid for å se på kjøkkenhagen, ogplanleggehvagodtdenskalgiossiår. - - Prosjekt:- Gjennom høsthalvåret var det prosjekt som omhandlet en selvogdeandre.vijobbetogsåmyemedfølelserknyttettil samspill med hverandre. Prosjektet i denne perioden har overskriftenvenner,oghverenkeltgruppepresentereren plan som bygger på det utgangspunktet gruppene og enkeltbarnaidemhar.idenneperiodenskalbarnavirkelig få kjenne på lykkefølelsen av å kjenne seg selv og andre godt.dehartrygghetogselvsikkerhet,ogharlysttilåbidra medsinsosialekompetanse.detålyttetilandreogventepå tur, men samtidig hevde seg selv og egne tanker og meninger på en positiv måte, vil være viktige elementer i dennetiden. Merk-disse-dager:- 1. Barnehagenstengt(jfr.Barnehagensvedtekter) 2. Skjærtorsdag 3. Langfredag 6. 2.Påskedag 20. Prosjektstart 27

28 - Lavvoleir,-nasjonaldag-og-kulturfestival-- - Delmål:-- Devoksneskalgibarnamulighettilåfåoppleveulikekunstuttrykk. Devoksneskallabarnaskalfårikeligemulighetertilåutforskeogprøveutideerog teknikkertilegneuttrykkbådeiforming,dramaogmusikk. Lavvoleir: I Leangen Kulturbarnehage skal alle barna delta på minst en Lavvoleir i løpet av barnehageåret. Den faste lavvoleiren er lagt til 2 ulike uker i mai, der RødF, OransjeF og Grønngruppa drar sammen den ene uka, og GulF og Blågruppa drar sammen den andre uka. Disse ukene drarvi til samme destinasjon 3 dager på rad. Grønngruppa deltar i 2 dager. Her får barna erfaring med det naturenharåbypå,entendeteriskogen eller ved sjøen. Klatring, spikking, matlaging, livet i skogen/ fjæra og nye oppdagelser er bare noe av det vi vektlegger. Egne skriv blir utdelt i barnehagen. 17.mai: Det blir ikke tradisjonell feiring av nasjonaldagen i år fordi siste barnehagedag før 17. mai er 13. mai og litt langt unna i tid, men nasjonaldagenvilselvfølgeligfåoppmerksomhet. Barna får høre om hvorfor vi feirer 17. Mai, vi syngersangerogmalerflagg.korpsetkommerog spillerfoross. Kulturfestival: Gjennomvåregen kulturfestival gisdetromforat både barnogvoksnesammen kan oppleve og være deltakere i ulike kulturelle aktiviteter. Dette kan være besøk på flere kulturellearenaeribyenvår,samteksamensforestillingerpådmmh.detteerteaterforestillinger somgirstoreopplevelser,oginntrykkoginspirasjontilegneuttrykkiettertid. Periodenavsluttesmedetfamiliearrangement,derbarnasammenmedforeldrenesine,fåroppleve ogværemedågjenskapenoeavdetviharværtmedpåiløpetavåretogiløpetavkulturfestivalen. Merk-disse-dager:- 1. Barnehagenstengt(arbeidernesdag) 1. Fristforåmeldebarnasferie(jfr. vedtektene) 3. Polensnasjonaldag Uke19 Lavvoleir Uke22 Lavvoleir 14. Kristihimmelfartsdag 15. Bhgstengt(jfrbarnehagensvedtekter) 18.F22. Kulturfestivaluke 22. Kulturfestivalavslutning pinsedag 28

29 Sol,-sommer-og-små-prosjekter- Delmål:- PersonaletskaltamedskolestarternerundtpåderespektiveskoleneogforøvrigfølgePlan forovergangbhg/skoleslikatdeoppleverentryggovergangfrabarnehagetilskole. Personaletsørgerforatbarnasomskalflyttefrasmåbarnsavdelingtilstorbarnsavdeling byggeroppenpositivforventningtildet. Dedramaaktiviteterviharbruktlite,tasnåibrukutendørs.Dukketeaterkanskje? Spontanitet- og- småprosjekter: Juni er en måned vi ønsker sommervarmen velkommen med hele utedager, turer, vannlek og spennende små prosjekter. Noen av prosjektene ender kanskje opp somforprosjekttilhøstensstoreprosjekt, mens andre avsluttes før ferien. Juni gir myeromforspontanitet,noesomerviktig forbådestoreogsmå. Ijunitarviimotbesøkavforeldreogbarn somskalbegynneibarnehagentilhøsten. Skolestarterne (rødgr.)merker kanskje at det kiler ekstra i magen nå. Da skaper det trygghet å få besøke skolen sammen før sommerferien. Rammeplanen krever at plan forbarnsovergangfrabarnehagetilskolemå være nedfelt i barnehagens årsplan. Foreldrene til førskolebarna har fått en slik planogdenliggerpåvårhjemmeside. Førskoletur:IjuniskalallepåRødgruppadra på førskoletur, og dette blir årets store høydepunktsommangeharbådeventetpåog gledet seg til. Vi skal skape forventninger gjennom felles forberedelser og planlegging. Det å reise fra barnehagen sammen som gruppeskalopplevesbådemorsomtogtrygt. En felles avslutning for skolestarterne vil bli Merk-disse-dager:- 2.F3. Førskoletur 12. Høytideligavslutningforførskolegruppa(kunbarna) 22. Planleggingsdag 29

30 Sommertid-i-barnehagen-og-ferieavvikling- Delmål:- Detskalpåallemuligemåterværeetpedagogisktilbudogsåijuli.Eventuelle vikarerskalfådenopplæringsomkreves. Denne måneden er preget av ferieavvikling og for noen av familiene er det også barnehageavslutning. De ansatte forbereder oppstart av nytt barnehageår. En del praktisk tilrettelegging for oppstartsperiodeiaugustblirgjortisommerukene. Fagdagerogfasteturdagerutgår,mendagenefyllesavspontanlek,aktiviteterogturer. Barnehagenholdesåpenhelesommeren,menavdelingeneslåssammentilenavdelingi storedeleravjuli(avhengeravhvormangesomharferie).følgmedpåoppslag. Detvilbliintensivferieavviklingfordeansatteijuliforåhaflestmuligpåplassigjeni august når oppstartsperioden begynner. Dermed kan det bli vikarer i barnehagen i sommerukene. Merk-:- 14. Frankrikesnasjonaldag FHvertbarnmåha3ukersammenhengendeferieiperioden1.junitil1.september(jfr. Vedtektene) FForbarnsombegynnerpåskolen,måferienværeavvikletfør1.August FDetskalikkebetaleskontingentijuli. 30

31 Kontaktinformasjon Hovednummer med innvalg: e-post: Daglig leder: Wenche D. Tingstad Tlf. Kontoret: Tlf. Privat: e-post: Avdelingsleder på Spretten: Joakim Grenvik e-post: Tlf. Grønngruppa: Tlf. Blågruppa: Avdelingsleder på Paletten: Annebjørg Aalbu e-post: Tlf. Gulgruppa: Tlf. Oransje: Tlf. Rødgruppa: Styreleder: Vegard Eik-Nes Tlf e-post: SU-leder: Roy C. Vikesland Tlf E-post: 31

32 32

!!!!!!!! Del!A! Årsplan! 2015!-!2016! Generelt!om!virksomheten! !!!!!!! !!!!! !!!

!!!!!!!! Del!A! Årsplan! 2015!-!2016! Generelt!om!virksomheten! !!!!!!! !!!!! !!! Årsplan 2015-2016 DelA Genereltomvirksomheten Innhold ÅrsplanenbyggerpåLovombarnehagerogRammeplanforbarnehager. Årsplaneneretviktigarbeidsredskapforpersonaletslikatvirksomhetenkanstyresien bevisst og uttalt

Detaljer

Virksomhetsplan 2012-2016

Virksomhetsplan 2012-2016 Virksomhetsplan 2012-2016 1 2 Innholdsfortegnelse Velkommen til Leangen kulturbarnehage... 4 Struktur og driftsform... 5 Kort historikk... 6 Profilområder... 6 Fysisk miljø... Feil! Bokmerke er ikke definert.

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning

AUGUST Tema: Tilvenning. Tilvenning. Tilvenning AUGUST 2016 Tema: Tilvenning VELKOMMEN til nytt barnehageår. Vi ser frem til et spennende og utviklingsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne blir kjent med hverandre gjennom

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Del A. Generelt om virksomheten

Årsplan Del A. Generelt om virksomheten Årsplan 2016-2017 Del A Generelt om virksomheten Innhold Årsplanen bygger på Lov om barnehager og Rammeplan for barnehager. Årsplanen er et viktig arbeidsredskap for personalet slik at virksomheten kan

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1)

ÅRSPLAN 2015-2016 VISJON. «Dysterlia barnehage skal være et godt sted for alle» Formål og innhold ( Barnehageloven kap. 1,.1) INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Side 7 Side 8 Visjon Formål og innhold Mål Kulturbegrepet Samfunnsmandat og danning Satsningsområder Kort historikk om barnehagen Barns rett til medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA

ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA ÅRSPLAN 2011/2012 BERG BARNEHAGE SA Side 1 Innhold Innledning Hovedmål Satsningsområder Uteliv Barnehagens verdigrunnlag Omsorg, lek og læring Barnehagens tradisjoner Kvalitetssikring Side 2 INNLEDNING

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 2012 /2013 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på

Detaljer

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015

Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Årsplan for Trollebo Høsten 2014/ våren 2015 Velkommen til høsten og våren på Trollebo Vi er godt i gang med et nytt barnehageår på Trollebo. For noen av dere er det deres første møte med Sørholtet barnehage.

Detaljer

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring.

Årsplan 2013. Grønberg barnehage. Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring. www.malvik.kommune.no Årsplan 2013 Grønberg barnehage Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Innholdsfortegnelse: 1. Informasjon om barnehagen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN URA BARNEHAGE Ura barnehage Øvermarka 67 8802 Sandnessjøen Telefon: Kontoret (Anita) 750 75 940/950 57 496 Kvitveisen 750 75 942/482 45 991 Blåklokka 750 75 943/482 45 991 Hestehoven/Rødkløveren

Detaljer

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE

Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE Halvårsplan for INNSET BARNEHAGE v/innset og Vonheim Barnehager Høsten 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR INNSET OG VONHEIM BARNEHAGER 2011 OG PLAN FOR KOMPETANSE- OG KVALITETSUTVIKLING FOR BARNEHAGENE

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2013-2014. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/sitbarn ÅRSPLAN 2013-2014 Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015

ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 En trygg start ÅRSPLAN FOR KLARA`s FAMILIEBARNEHAGE 2015 Litt om Familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og er en privat barnehage drevet av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Der lek og læring går hånd i hånd

Der lek og læring går hånd i hånd Der lek og læring går hånd i hånd GLEDE OMSORG - KUNNSKAP Halvårsplan for Maurtua Høsten 2017 Innhold 1. Innledning s.3 2. Maurtua høsten 2017 s.4 Personalet og barnegruppa Uka på Maurtua s.5 3. Temaer

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE PEDAGOGISK PLATTFORM FOR DE KOMMUNALE BARNEHAGENE 2 Hva er en pedagogisk plattform: En pedagogisk plattform

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2015 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Veien videre 2015 Side 5 Vår pedagogiske profil

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012

Halvårsplan for avdeling. Tyrihans. Høst 2012 Halvårsplan for avdeling Tyrihans Høst 2012 BARNAS HUS SKAL VÆRE EN GOD BARNEHAGE, PREGET AV TRYGGHET, TRIVSEL, DANNING OG LÆRING FOR BARN OG VOKSNE. Barnas Hus Tyrihans. Halvårsplan, Del 2. Side 1 Vi

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart

AUGUST Tema: Oppstart og tilvenning. Oppstart. Oppstart Tema: Oppstart og tilvenning AUGUST 207 VELKOMMEN til nytt barnehageår her på Hauge barnehage. Vi ser frem til et spennende og innholdsrikt barnehageår i samarbeid med barn og foresatte. Barn og voksne

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2014/2015 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage

Årsplan 2011-2012. Ervik barnehage Årsplan 2011-2012 Ervik barnehage INNHOLD Forord Barnehagens innledning Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Kap 6 Kap 7 Kap 8 Kap 9 Kap 10 Kap 11 Kap 12 Kap 13 Kap 14 Kap 15 Kap 16 Kap 17 Omsorg Danning Lek

Detaljer

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger

Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Finneidfjord barnehage -Gir barna røtter og vinger Virksomhetsplan 2016-2019 Innledning. Finneidfjord barnehages virksomhetsplan beskriver hva barnehagen skal arbeide med de neste fire årene. Denne planen

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015/16 FOR TROLLSKOGEN BARNEHAGE TROLLSKOGEN BARNEHAGE, KANTARELLEN 23, 1405 LANGHUS TLF.: 64 91 18 20-26 1 Innledning Velkommen til et nytt barnehageår! Som vanlig gir årsplanen oversikt over

Detaljer

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet.

Planleggingsdager 2015 Fredag 15. mai, torsdag 13. og fredag 14. august, mandag 9. og tirsdag 10. november. Løa. Hallingmo. Stallen. Stabburet. Hallingmo og Breidokk er to barnehagehus som samarbeider med felles ledelse. Dette er et prøveprosjekt for dette barnehageåret, og siden vi samarbeider lager vi felles årsplan. Barnehagene ligger sentralt

Detaljer

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år

Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Linnea 2,2 år, Mikkel Johan2,2 år og Victoria 3 år Mille Sofie 2,6 år, Victoria 3 år, Mohammed Ali 2,11 år og Rehan 2,9 år BILDENE ER EN TRENINGSOPPGAVE PÅ SAMARBEID OG TURTAKING FRA AVDELING SPONITUS

Detaljer

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009

Årsplan. Storhaugen barnehage. Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 AUGUST 2008 AUGUST 2009 Årsplan AUGUST 2008 AUGUST 2009 Storhaugen barnehage Giskegt 36 B 6005 Ålesund Tlf 70162390/91/92 1. Barnehagens verdigrunnlag 1.1 BARNEHAGELOVEN Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage!

Innledning. Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! FAGERHEIM BARNEHAGE ÅRSPLAN 2009 2010 Innledning Velkommen til et nytt år ved Fagerheim barnehage! Barnehagens årsplan bygger på rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Den forteller hva vi ønsker

Detaljer

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage

-med livslang lyst til lek og læring. Årsplan for Sørumsand barnehage -med livslang lyst til lek og læring Årsplan for Sørumsand barnehage År 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE PRESENTASJON AV SØRUMSAND BARNEHAGE... 4 VERDIGRUNNLAG... 5 OMSORG, LEK OG LÆRING... 6 FAGOMRÅDENE... 7

Detaljer

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017

Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Årsplan med læringsmål Kidsa Nyhavn HØST 2017 Nyhavnsveien 4 5042 Bergen 55 95 17 70 nyhavn@kidsabarnehager.no www.kidsabarnehager.no Innhold Dette er et tillegg til årsplan 2016-2017 som gjelder for høst

Detaljer

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon

ØYMARK BARNEHAGE ÅRSPLAN Tro, håp og kjærlighet - - Kortversjon- Årsplan kortversjon ØYMARK BARNEHAGE - Tro, håp og kjærlighet - ÅRSPLAN 2018 - Kortversjon- 1-8 1. Planens innhold og vurderinger Denne planen er kortversjon av dokumentet «Årsplan og virksomhetsplan». Både virksomhetsplanen

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der.

Arbeidsmetode: Dagstavle: Vi bruker dagstavle i samling. Der henger det bilder av barna og hva de skal gjøre. Bilder av voksne henger også der. PERIODEPLAN PÅ KNALL HØSTEN 2017 Tema: Å skape/bygge gode relasjoner Dagsrytme; NÅR HVA 07.15-07.30 Lunta åpner Knall og Lunta 07.30-08.30 Frokost og frilek 09.30-08.45 Rydding 08.45-09.00 Samling 09.00-09.30

Detaljer

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden.

Årsplanen skal vise innsiden av barnehagen for dem som befinner seg på utsiden. ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten i en bevisst og uttalt retning. Den skal være et utgangspunkt for foreldrenes

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu.

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. VÅREN 2010 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOL BARNEHAGER 2010 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2010-2013 Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage

Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Gjennomgående tema for 2011-2012 i Lund barnehage Det som blir det gjennomgående temaet dette barnehageåret er mer et resultat av endrede rammebetingelser enn et tema ut fra det pedagogiske innholdet.

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner:

ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Foto: Leon 3,7 år Foto: Eirik, 5,9 år Foto: Olav 3,8 år Foto: Aksel 3,9 år ÅRSPLANENS FORMÅL: En årsplan har flere funksjoner: Den er et arbeidsredskap for barnehagens personale for å styre virksomheten

Detaljer

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening

Årsplan 2016/2017. Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Årsplan 2016/2017 Vi samarbeider med Stavanger Turistforening Vi i Bogafjellbakken Naturbarnehage ønsker å stå frem som en barnehage som virkelig satser på naturen og opplevelsene den byr på. Vi har i

Detaljer

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no

Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017. nordreaasen@kanvas.no Årsplan for Nordre Åsen Kanvas-barnehage 2015-2017 1 Innhold Kanvas pedagogiske plattform... 3 Kanvas formål... 3 Små barn store muligheter!... 3 Menneskesyn... 3 Læringssyn... 4 Kanvas kvalitetsnormer...

Detaljer

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende

Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Plan for 5-åringene i barnehagene i Tynset Kommune 2016-2017 «Du er god nok» Nysgjerrig Vitebegjærlig Lekende Innledning Rammeplanens fagområder, danning, språklig- og sosial kompetanse skal fungere som

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016

Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Årsplan for Skårsetlia Naturbarnehage 2015/2016 Skårsetlia Naturbarnehage, Blesterveien 3, 2618 Lillehammer. Tlf : 61260483 Årsplan er et pedagogisk arbeidsverktøy for personalet i barnehagen der vi synliggjør

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum

ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum NISSEKOLLEN ÅRSPLAN 2013/2014 En arena for kulturelle uttrykk Med barnet i sentrum SiT Barn Nissekollen Prestekrageveien 16 7050 Trondheim 73 93 19 38/ 73 55 16 77 www.sit.no/sitbarn Nissekollen barnehage

Detaljer

Plan for arbeid med førskolegruppa 16/17

Plan for arbeid med førskolegruppa 16/17 Plan for arbeid med førskolegruppa 16/17 1 Overgangen barnehagen - skolen Rammeplanen (2011) om samarbeid med grunnskolen: Planer for barns overgang fra barnehage til skole må være nedfelt i barnehagens

Detaljer

OMSORG Mål Vi ønsker at barna skal oppleve det gjennom: VOKSENHANDLING Personalet i barnehagen skal: Vi som foresatte kan bidra med : Alle barn ved Byneset barnehager skal oppleve omsorg og bli sett i

Detaljer

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E

Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E Årsplan for L A N G N E S B A R N E H A G E 2 0 1 3 / 2 0 1 4-1 - ÅRSPLAN 2013/2014 Vårt fokus for i år er : Barns utforsking og samarbeid. Alt arbeid som det legges til rette for skal ha fokus på barns

Detaljer

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune.

Innledning. Adresser: Mestervik Barnehage. Mestermannsveien 12. 9055 Mestervik. Enhetsleder mailadresse: karin.jernberg@balsfjord.kommune. ÅRSPLAN FOR MESTERVIK BARNEHAGE «MESTERVIK BARNEHAGE SKAL VÆRE EN TRYGG PLASS Å VOKSE» Barnehageåret 2009-2010 Adresser: Mestervik Barnehage Mestermannsveien 12 9055 Mestervik Enhetsleder mailadresse:

Detaljer

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE

KLØFTAHALLEN BARNEHAGE ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 KLØFTAHALLEN BARNEHAGE VISJON: GLAD OG SPREK -AKTIV I LEK Innledning til årsplan 2014 Fokusområdet dette året er «Etikk, religion og filosofi». Årsplanen bygger på «Rammeplan

Detaljer

AVDELING FOR OPPVEKST

AVDELING FOR OPPVEKST AVDELING FOR OPPVEKST Utviklingsplan (virksomhetsplan) for perioden: 2016-2020 For ansvar: 2168 Tjenesteenhet: Egge barnehage/egge ressursbarnehage Ansvarlig tjenesteenhetsleder: Anne Stuevold Fokusområde

Detaljer

Halvårsplan Høsten 2010

Halvårsplan Høsten 2010 Jesper Halvårsplan Høsten 2010 Velkommen til ett nytt halvår På Jesper har vi i år 18 barn. De voksne i år er: Anette Anfinrud Pedagogisk leder 100 % Tone Tørre Barne- og ungdomsarbeider 100 % Hege Løvdal

Detaljer

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE

LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE LOKAL ÅRSPLAN FOR SKOGLUND BARNEHAGE 2016 raus - engasjert - kompetent - reflektert 1 Denne lokale årsplan for Skoglund barnehage bygger på felles Årsplan for Virksomheten Søndre Slagen barnehager 2016,

Detaljer

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015

ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 ÅRSPLAN GOL BARNEHAGE AVD. ØYGARDANE 2015 Teigen: 1-2 år Skimten: 3-5 år Informasjon om Øygardane barnehage / Gol barnehage finnes på Gol kommune sine heimesider: www.gol.kommune.no PLANLEGGINGSDAGER:

Detaljer

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen

VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015. Rognbudalen barnehager. Bygg Rognbudalen VÅRPLAN FOR BJØRKA 2015 Rognbudalen barnehager Bygg Rognbudalen BJØRKAS VÅRPLANER I vår kommer vi å jobbe med noen eventyr som barna skal få lov å være med å dramatisere på enkel måte. Vi skal også jobbe

Detaljer

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011

[Skriv inn tekst] PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 PERIODEPLAN HOMPETITTEN HØSTHALVÅRET 2011 INNHOLD Innledning Presentasjon ansatte Kort om Hompetitten Barns medvirkning Sosial kompetanse Lek og læring Fokusområder Innledning I år har vi valgt å lage

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015-2016 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2015 / 2016. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Trollebo 2016/2017

Årsplan for Trollebo 2016/2017 Årsplan for Trollebo 2016/2017 Hei alle sammen Denne høsten så blir vi 9 barn og 3 voksne på Trollebo og det gleder vi oss til. Når man er færre barn på avdelingen så får vi mer tid til det enkelte barn

Detaljer

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk

Progresjonsplaner. Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Progresjonsplaner Antall, rom og form og Natur, miljø og teknikk Lokale planer for barnehagene i Rennebu kommune Gjeldende fra 1.januar 2009 PROGRESJON: Gjennom progresjon vil barna oppleve at hvert barnehageår

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

Hva skjer på Borgen september-november 2015

Hva skjer på Borgen september-november 2015 Hva skjer på Borgen september-november 2015 Personalet i spira Høytorp Fort har valgt Forskning og Uteliv som fordypning i en tre års periode fra 2015-2017. Det vil si at dette skal være hovedfokuset vårt

Detaljer

PERIODEPLAN FOR MAURTUA

PERIODEPLAN FOR MAURTUA PERIODEPLAN FOR MAURTUA AUGUST OG SEPTEMBER 2016 HEI ALLE SAMMEN! Velkommen til et nytt barnehageår! Ekstra velkommen til nye barn og foreldre! Etter en god sommerferie er vi nå klare og vi ser frem i

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN

HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN HALVÅRSPLAN FOR ASKELADDEN VINTEREN OG VÅREN 2013 EVALUERING AV HØSTHALVÅRET: Personalgruppa og barnegruppa er uendret fra i høst. Dagsrytmen. Vi har gjort litt endringer på dagsrytmen vår. Dette for å

Detaljer

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN

NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN NORBANA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 VÅR VISJON: BARNA I SENTRUM INNLEDNING Med utgangspunkt i barnehagens visjon «Barna i sentrum» har vi laget årsplan for barnehageåret 2014 / 2015. Den bygger på Rammeplan

Detaljer

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling»

Årsplan for Strand barnehage 2016/17. «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» «Sola skal skinne på Strand barnehage og gi grobunn for vekst og utvikling» 1 Strand barnehage Barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland. Vi har 3 avdelinger en forbeholdt barn fra 0-3 år,

Detaljer

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede

TILVENNING -Trygghet. Fellessamling Matgrupper. Prosjekt HØST. Lavvoleir Turglede TILVENNING -Trygghet Fellessamling Matgrupper Lavvoleir Turglede Prosjekt HØST Våre viktige verdier: toleranse, trygghet, tilstedeværelse, nysgjerrighet og anerkjennelse Først vil vi takke for oppmøte

Detaljer

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage

Årsplan for Jakobsli Familiebarnehage Årsplan 2014-2015 for Jakobsli Familiebarnehage FORORD Velkommen til Jakobsli Familiebarnehage. Jakobsli Familiebarnehage er en privateid barnehage med fire plasser for barn mellom 0-3 år. Barnehagen drives

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013

Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Periodeplan for avdeling Lykke, januar til juni 2013 Lurer på om det kommer en båt. Barnehage året 2012 2013 er vi 10 barn på avdeling Lykke. Vi vil være 3 faste personale på avdelingen fordelt slik Personalet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16

ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 ÅRSPLAN FOR UTSIKTEN BARNEHAGE SA 2015/16 www.utsikten.tromso.barnehage.no Innholdsfortegnelse Innledning side 2 Presentasjon av barnehagen side 3 Lovverk og planer side 3 Personalsamarbeid side 3 Anerkjennende

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager

Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Pedagogisk plattform for Frelsesarmeens barnehager Frelsesarmeens barnehager Vennskap og mestring i barndommens klatrestativ I Frelsesarmeens barnehager vil vi utruste barna til dager i alle farger; de

Detaljer

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune

Halvårsplan. Elvland barnehage. Høsten 2012. Holtålen Kommune 1 av 6 Holtålen Kommune Elvland barnehage Halvårsplan Høsten 2012 Halvårsplanen bygger på: Lov og forskrifter for barnehagen Rammeplan for barnehagens innhold Barnehagens virksomhetsplan Planen gjelder

Detaljer

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning?

Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3. Formål 4. Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4. Hvordan ivareta barns medvirkning? 2015-2016 1 Del 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Årshjul 2014/ 2015 og 2015/ 2016 3 Formål 4 Hvordan arbeide målrettet med fagområdene i årshjulet? 4 Hvordan ivareta barns medvirkning? 4 Målsetninger for periodene

Detaljer