5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet"

Transkript

1 2012 /2013

2 INNHOLD : 3 Barnehagetype / beliggenhet / litt historikk / Årsplan Lov om barnehage 4 Barn med spesielle rettigheter Felles pedagogisk filosofi 5 Dokumentasjon / prosjektarbeid / helhetsyn på barnet 6 Leken 7 Sentrale føringer for barnehagen hva betyr dette for arbeidet vårt? Pedagogisk ledelse Barns medvirkning 8 Samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole Språkmiljø og språkstimulering Minoritetsspråklige 9 Kommunikasjon, språk og tekst Kunst, kultur og kreativitet Helse og sunt kosthold 10 Evaluering / Vurdering 11 Foreldresamarbeid 12 Kompetanseheving for personalet 13 TANKER TIL REFLEKSJON 14 To små har samling 2

3 TOPPEN BARNEHAGE Adresse: Vålagt. 4, 3681 Notodden Telefon: E- mail adresse: BARNEHAGETYPE / BELIGGENHET / LITT HISTORIKK Toppen barnehage er en av femkommunale barnehager i Notodden. Barna er fordelt slik: Småbarnsavdelingen VÅLA er for de som er fra 0 til ca. 2 år. På LINBURSDOKKA går de som er fra ca. 2 år til 4 år. Og på HØIBØ går de eldste som er mellom 4 og 6 år. Åpningstiden er fra , mandag til fredag. Barnehagen ligger i et boligstrøk på Toppen. Huset er fra 1921, det ble oppført som en av tre like skoler i byen. I dag er det bare Røde Kors huset som står i sin opprinnelige form. Huset fungerte som skole fram til 1930, da ble det omgjort til aldershjem. Fra 1988 har det vært barnehage her. ÅRSPLAN / LOV OM BARNEHAGE Gjennom Lov om barnehager er vi pålagt å lage en årsplan. Denne skal bygge på Rammeplan for barnehager. Planen skal beskrive det pedagogiske innholdet og oppgavene i barnehagen og er et viktig arbeidsredskap for personalet. I løpet av årene barna er hos oss skal de innom de ulike fagområdene. Fagene skal være til stede i ulike aktiviteter, prosjektarbeid og spontant i hverdagslivet. Vi er praksisbarnehage for Høgskolen i Telemark, dette innebærer at studenter har praksis hos oss. Vi tar også imot elever fra barne- og ungdomsarbeiderlinjen ved Tinnes videregående skole. 3

4 BARN MED SPESIELLE RETTIGHETER Hvert enkelt barn bærer med seg noe unikt, noe helt enestående. Vi ønsker å fokusere på hvert enkelt barns egenskaper og muligheter. Barn med spesielle rettigheter er en naturlig del av hverdagslivet. I lov om barnehager 9 gis det fortrinnsrett til plass for barn med spesielle rettigheter. Ved behov for spesialpedaogisk hjelp gjelder opplæringsloven. FELLES PEDAGOGISK FILOSOFI Alle de kommunale barnehagene jobber etter inspirasjon fra den samme pedagogiske filosofien som kalles Reggio Emilia etter byen hvor den oppstod. Tanken bak denne filosofien er å ta utgangspunkt i det barnet er opptatt av. Det handler om å se barnet og barnets hundre språk. Uttrykket et barn har hundre språk, men berøves nittini, blir knyttet til virksomheten i Reggio Emilia og ildsjelen Loris Malaguzzi. I Reggio Emilia - filosofien betegner de rommet som den tredje pedagog. Målet er et læringsmiljø som er spennende og utfordrende slik at barna gis mulighet til å bruke mange ulike uttrykksformer. Miljøet skal være tydelig slik at barna ser godt hva de kan holde på med på de ulike stedene. Et samlet personale i de kommunale barnehagene har utarbeidet et verdigrunnlag som skal være styrende for det pedagogiske innholdet i alt vårt arbeide i barnehagene. Dette kan oppsummeres slik : RIK Relasjon - Identitet - Kompetanse 4

5 DOKUMENTASJON / PROSJEKTARBEID Dokumentasjon er et viktig arbeidsredskap Dokumentasjon av enkeltbarnet gir oss mulighet til å : Se barnet Bli kjent med barnet/ oppdage barnets ulike sider Synliggjøre læring og utvikling for barn og voksne Planlegge videre Det å synliggjøre / vise frem barnas arbeidsprosesser og ikke bare de ferdige produktene, er viktig i forhold til barnas selvfølelse og mestringsfølelse. Prosjektarbeid De overordnede planene for det pedagogiske arbeidet, barns og voksnes utsagn og interesser, er noe av det vi tar utgangspunkt i når vi starter et prosjekt. Prosjektet drives frem og styres i et vekselspill mellom barn og voksne. Fokuset er på barnas undring og deres læringsstrategier i forhold til det de arbeider med. Prosjekter kan ha ulik varighet. Alle prosjekter dokumenteres. Et prosjektarbeid kan ende opp i en rapport eller en folder, en dokumentasjon eller en erfaring. I TOPPEN BARNEHAGE arbeider barna i små grupper. Da ser vi barnet på en god måte. Små grupper stimulerer til samhold, samarbeidsevne, det å vise hensyn og å bry seg om hverandre. Vi mener også at barnet selv opplever å bli tatt hensyn til på en god måte. HELHETSSYN PÅ BARNET Vi mener barn er kompetente, aktive, kreative, skapende og ressurssterke individer fra starten av, med egen lyst til å lære, vokse og utvikle seg. Barn vet og barn kan. De bærer med seg sine erfaringer, de ulike språkene når de kommer til barnehagen. Det er viktig at den forskende innstillingen til arbeidet med små barn preger den daglige virksomheten i barnehagen. I Notodden kommunes vedtekter for barnehagene står det at barns læring og utvikling skal dokumenteres og danne grunnlag for kvalitetsutvikling av barnehagen 5

6 LEKEN Leken med sin glede, humor og spontanitet er en naturlig del av barns liv. Gjennom leken utvikler barn: sosiale ferdigheter selvbilde evne til å samarbeide vennskap respekt for hverandre å lære å ta ansvar for hverandre Vi ønsker å fokusere på likheter og ulikheter hos hverandre. Hvert enkelt barn med sine egenskaper er med på å berike vennskap med hverandre. Leken byr på unike muligheter for utvikling og sosial kompetanse. Barnegruppa i seg selv er en pedagogisk ressurs. Barn utvikles i samspill med andre. Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter ( Barnehageloven 2 Barnehagens innhold, 2. ledd ) 6

7 SENTRALE FØRINGER FOR BARNEHAGEN HVA BETYR DETTE FOR ARBEIDET VÅRT? PEDAGOGISK LEDELSE Godt lederskap skaper vilkår for at de ansatte kan ta i bruk og utvide sin kompetanse slik at målene i rammeplanen kan realiseres og kvaliteten på det pedagogiske arbeidet i barnehagen sikres. Styrer og pedagogiske ledere har et særlig ansvar for å lede utviklingsarbeid og å skape et spennende læringsmiljø i barnehagen i nært samarbeid med fagarbeidere og assistenter. Det er viktig at alle som arbeider med barna, får ta i bruk sin kompetanse. BARNS MEDVIRKNING Barns medvirkning skal være vesentlig i barnehagehverdagen. Barn har en lovfestet rett til medvirkning ifølge barnehageloven. Barna skal få mulighet til å si sin mening og deres synspunkter skal bli hørt. Dokumentasjon ved hjelp av bilder viser tydelig barnas medvirkning gjennom handling. Vi skal ha respekt for barnas perspektiver uansett funkjonsnivå, alder, kjønn og familiebakgrunn. Gjennom prosjektarbeid og daglige aktiviteter er barna med og medvirker. Barna skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger ( Barnehageloven 1 Formål, 2. ledd ) 7

8 SAMARBEID OG SAMMENHENG MELLOM BARNEHAGE OG SKOLE : Det er alltid spennende for barn og foreldre når det gjelder overgangen til skolen. Det er derfor viktig for oss i arbeidet å ha et godt samarbeid med skolen. Vi i barnehagen innkaller lærere og rektor til et møte midt i barnehageåret, for at de skal se hvordan vi har det / snakke litt om det pedagogiske arbeidet og hilse på barna. Utover våren besøker vi skolen, noen ganger bare i skolegården / skolens nærmiljø for å bli kjent. I løpet av mai / juni er det førskoledag i regi av skolen. I samme tidsrommet er vi som gruppe fra barnehagen på besøk en skoledag. Da får barna ta del i noen aktiviteter som gjøres i første klasse. Barna får hilse på rektor, lærere og elever som de får møte igjen ved skolestart. Vi skal vektlegge kjennskap til skolens læreplaner, og skolen skal kjenne til barnehagens innhold og oppgaver. SPRÅKMILJØ OG SPRÅKSTIMULERING : Språkutvikling er noe av det mest betydningsfulle som skjer i et barns liv. Språk gir mulighet for å kommunisere og gir identitet og tilhørighet til et fellesskap. Vi legger til rette for et rikt og variert språkmiljø i barnehagen. Vi har egne tilrettelagte plasser for lesing på alle avdelingene. Barna møter bokstaver og tekst i læringsmiljøet vårt. Barna uttrykker seg språklig på ulike måter. MINORITETSSPRÅKLIGE Vi er beriket med barn fra mange nasjonaliteter i barnehagen. Flerspråklige barn må oppmuntres til å være språklig aktive og få hjelp til å få erfaringer som bygger opp deres begrepsforståelse og ordforåd på norsk. Personalet i barnehagen har god nytte av erfaringer og kompetanse som vi har tilegnet oss blant annet gjennom prosjeket Språklig og kulturellt mangfold i barnehagen. Arbeid i små grupper er en god arbeidsmåte for å ivareta enkeltbarnet og dets språkutvikling. 8

9 PROSJEKTARBEID - HOVEDFOKUS Vi fortsetter å ha fokus på fagområdet Kommunikasjon, språk og tekst. Vi har sammen jobbet frem følgende punkter som vi skal arbeide for i det daglige - Anerkjennende kommunikasjon - Være bevisste i alt vi gjør i løpet av dagen - Bruke tekst / bokstaver i læringsmiljøet - Bruke språket bevisst i dialog med barna - Bruke fortelling - by på oss selv - Bli møtt og sett oss i mellom, barn, foreldre og andre som kommer innom - Skape gode øyeblikk - Humor og latter Barnehageåret 2012 / 2013 skal vi også ha spesielt fokus på fagområdet Kunst, kultur og kreativitet. Byen vår fyller 100 år i 2013, og det skal vil markere / arbeide med i barnehagen. Vi vil at barna skal oppleve ulike steder i byen. Vi har et felles mål for hele barnehagen : BYEN VÅR 100 år Barns opplevelser gjennom kreative uttrykk. Kom gjerrne innom for å se på dialogvegger og annen dokumentasjon som viser hva barna opplever, uttrykker og lærer. HELSE OG SUNT KOSTHOLD Fysisk aktivitet og et variert sunt kosthold er viktig for oss i barnehagen. For å sikre dette er vi opptatt av å være mye ute både i barnehagen og i nærmiljøet. Vi er heldige som har en barnehage som ligger i gangavstand til det meste. Det benytter vi oss av. Vi vektlegger måltidet både i forhold til gode opplevelser og sunn mat. Bålplassen på uteområdet vårt er mye brukt. 9

10 EVALUERING / VURDERING Kvaliteten i det daglige samspillet mellom mennesker i barnehagen er en av de viktigste forutsetningene for barns utvikling og læring. Personalet i barnehagen har definert viktige begreper i formålsparagrafen som for eksempel danning, medvirkning, omsorg, hvordan barn lærer osv. Dette er viktig for å forstå begrepene og hva det betyr i praksis for det daglige arbeidet vi utøver med barna. Barna selv er viktige aktører i vurderingsarbeidet. Det legges til rette for at barna kan uttrykke hva de tenker om dagen sin. Arbeidet i barnehagen er tverrfaglig. Flere fagområder kommer til syne i ulike aktiviteter gjennom dagen. Det er viktig å være bevisst på hva barna får oppleve / lære i ulike aktiviteter. Personalet evaluerer dette ved å være til stede / tilgjengelig med barna. Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi gå grundigere inn og se på det enkelte barns læringsprosesser. Systematisk evaluerig foregår på pedagogmøter og personalmøter. Foreldrepresentantene i samarbeidsutvalget er og med på å vurdere innholdet i årsplanen. Vi inviterer alle foreldre til å komme med tanker og ønsker for det pedagogiske arbeidet. Evalueringsarbeid er svært viktig med tanke på synliggjøring av barnehagens innhold og oppgaver ut mot samfunnet. Vi vil vise at barnehagen er en pedagogisk virksomhet der barna får et grunnlag for livslang læring. Ruste barna til å forstå, gjøre, være, ja leve sammen!! 10

11 FORELDRESAMARBED Vi har som målsetting å bygge opp / skape et godt samarbeid med foreldrene i barnehagen. Vi ønsker at barnehagen og hjemmet skal spille på lag samtidig som særpreg og ulikheter ivaretas. Arbeidet i barnehagen skal ta utgangspunkt i grunnleggende respekt for foreldrene. Det er viktig at både foreldre og personale er aktive og ansvarlige deltakere i barnas utvikling og læring. VI ØNSKER Å FÅ TIL ET GODT FORELDRESAMARBEID GJENNOM: daglig kontakt om morgenen og om ettermiddagen foreldremøter med faglige debatter/drøftinger foreldresamtaler arrangementer i barnehagen eks. dugnader brukerundersøkelse samarbeidsutvalget vurderingsarbeid nyhetsbrev fra avdelingene annenhver måned pedagogisk arbeid / info En foreldrerepresentant fra hver avdeling er representert i SU ( samarbeidsutvalget ). Foreldrerådet, det vil si alle foreldrene i barnehagen, har mulighet til å ta kontakt med representantene hvis det er saker de ønsker å ta opp. For å sikre samarbeidet med barnas hjem, skal hver barnehage ha et foreldreråd og et samarbeidsutvalg. ( Barnehageloven 4 Foreldreråd og Samarbeidsutvalg ) 11

12 KOMPETANSEHEVING / PERSONALET - Faglige drøftinger / refleksjoner på ulike møter i barnehagen - Felles fagkvelder / Kurs - Litteratur / fagartikler - Samarbeid med Høgskolen i Telemark, fagdager, seminarer og studenter - Planleggingsdager - Studiebesøk 12

13 TANKER TIL REFLEKSJON! BARN BRUKER ALLE SANSENE SINE NÅR DE UTFORSKER DE MANGE DIMENSJONENE I SITT KREATIVE MELLOMROM. LUKT, SMAK, FØLELSE, SYN, HØRSEL OG INTUISJON ER TIL STEDE. BARNET PRØVER MULIGHETER OG UMULIGHETER. DET LUKTER PÅ DET Å SKAPE, SMAKER PÅ FANTASIEN, KJENNER PÅ DET LEKENDE, SER FORTELLINGENE, HØRER VISJONENE OG FORNEMMER MAGIEN. KREATIVITET UTVIKLES IKKE BARE FORDI DE HAR TILGANG TIL SKAPENDE MATERIELL OG AT ATELIERET STÅR KLART. SAMSPILLET MÅ FØLES VIKTIG. DET AVGJØRENDE ER NÆRHETEN TIL ANDRE MENNESKER SOM KAN LYTTE, LEKE, BETRAKTE OG FORSTÅ, SOM VIL DELE SINE SANSER OG OPPLEVELSER. DET MENNESKET KAN VÆRE DEG! ( fra den magiske barnehagen ) 13

14 Lilly og Sander viser og forteller eventyret om Bukkene Bruse 14

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring

INNHOLDSFORTEGNELSE. s. 1: Forord. s. 2: Tyholttunet barnehage. s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring INNHOLDSFORTEGNELSE s. 1: Forord s. 2: Tyholttunet barnehage s. 5: Danning gjennom omsorg, lek og læring s. 9: Inkludering, likeverd og likestilling s. 10: Barns medvirkning s. 12: Arbeid med fagområder

Detaljer

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør.

Årsplanen skal fortelle deg hvordan vi tenker og jobber i barnehagen. Vi håper vi kan formidle hva vi står for og at det er samsvar med hva vi gjør. ÅRSPLAN Hunnshovde Barnehage HVORFOR HAR VI SPRÅK? - VI ØNSKER Å FORMIDLE ET BUDSKAP - VI ØNSKER Å FORSTÅ ET BUDSKAP - VI TRENGER ET VERKTØY FOR TANKEN 2015 HVA TRENGER VI SPRÅKET TIL? - KOMMUNIKA- SJON

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager 3. Visjon og

Detaljer

Trygghet og glede Side 2

Trygghet og glede Side 2 ÅRSPLAN 2015-2019 Innhold ÅRSPLAN... 1 1. PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 3 2. BARNEHAGENS FORMÅLSBESTEMMELSE... 4 3. STAVANGER KOMMUNES VERDIER... 5 4. RAMMEPLAN FOR BARNEHAGENS INNHOLD OG OPPGAVER... 6

Detaljer

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015

Årsplan. Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Årsplan Grasmyr naturbarnehage 2014-2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Visjon 3. Verdier 4. Barnehagens profil og satsingsområder 4.1 Barnehagens prosjekt 5. Strategidokument for skole og barnehage

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage

Årsplan 2014-2015. For. Ellingsøy barnehage Årsplan 2014-2015 For Ellingsøy barnehage Adresse: Grønebelgvegen1 Hoffland, 6057 Ellingsøy Telefon: Kontor: 70 16 51 70 Fellesrom: 70 16 51 71 Personalet/Trådløs: 70 16 51 72 1 Ellingsøy barnehage Pedagogisk

Detaljer

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del

Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del Innholdsfortegnelse Årsplan TA-barnehagene Generell del 1.0 Grunnlag 1.1 Lov om barnehager 1.2 Rammeplan for barnehagens innhold og virksomhet 1.3 Årsplan for barnehagen generelle krav 1.4 Strategiplan

Detaljer

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE

MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE ÅRSPLAN MARIKOLLEN BARNEHAGE 2007-2010 LEKE OG LÆRE I EN SKAPENDE ATMOSFÆRE Innholdsfortegnelse Marikollen barnehage side 3 Presentasjon av personalet side 4 Reggio Emilia side 5 Et barn har hundre språk

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.06.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK START PÅ BARNEHAGELIVET...

Detaljer

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no

Årsplan 2013 2014. Skeisbotnen barnehage. Skeisleira 95. 5217 Hagavik. anita@skeisbotnen.no. www.piba.no Årsplan 2013 2014 Skeisbotnen barnehage Skeisleira 95 5217 Hagavik 55 70 50 10 anita@skeisbotnen.no www.piba.no Innhold Innledning s. 3 Lov om barnehager s. 3 Rammeplan for barnehager s. 3 Årsplan s. 3

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL

ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL ÅRSPLAN FOR GENERELL DEL 1 INNHOLD INNLEDNING s. 3 AKTUELLE LOVER s. 3 OM BARNEHAGEN s. 4 LITT OM RAMMEPLANEN s. 4 BARNEHAGENS OVERORDNEDE MÅL s. 5 FORELDRESAMARBEID s. 6 BARNEHAGEHVERDAGEN s. 7 KOMMUNIKASJON

Detaljer

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN

Espira Hovsmarka. Årsplan 2014-15 HOVSMARKA SOLKNATTEN Espira Hovsmarka HOVSMARKA SOLKNATTEN Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Presentasjon av barnehagen...3 Barnehagens verdigrunnlag...4 Organisasjonskart...4 Del 1 Nasjonale føringer...4 Lokale føringer...4

Detaljer

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker

Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker Sakshaug barnehage sin årsplan er todelt. En generell del som godkjennes hvert tredje år. Denne finnes på barnehagens hjemmeside, men de som ønsker det kan be om en papirutgave eller låne fra barnehagens

Detaljer

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014

Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Årsplan for Det Norske Veritas Barnehave 2013 2014 Innhold Barnehagens plandokument Vår visjon s. 3 Vurdering av barnehageåret 2012/13 s. 4 Barnehagens organisasjon s. 6 Prosjektarbeid 2012/13 s. 7 Barnehagens

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15

Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 HØYTORP SOLKNATTEN FORT Espira Høytorp Fort Årsplan 2014-15 INNHOLD DEL 1 Fakta...3 Barnehagen vår...3 Personalet...4 Barnehagens samfunnsmandat...4 Vår pedagogiske plattform...4 Barnesyn...4 Overordnede

Detaljer

DEMOKRATI og MANGFOLD

DEMOKRATI og MANGFOLD DEMOKRATI og MANGFOLD Kvartsvegen barnehage Kvartsvegen 5 2818 Gjøvik Tlf. 61 14 86 60 (kontor), 61 14 86 63 (Smaragd), 61 14 86 64 (Ametyst) E-post: anna-karin.narten@gjovik.kommune.no INNHOLD: Innhold

Detaljer

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage

Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Årsplan August 2014- August 2015 For Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk, begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund www.alesund.kommune.no/sub/norvebh/ Tlf: 70162495 1 Forord Her på Nørve barnehage er

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan

Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Friluftsbarnehagene A/S Pedagogisk plan Kap. 1 Presentasjon av Kampen Kunstbarnehage Barnehagens historikk og nærmiljø Kampen Kunstbarnehage drives av Friluftsbarnehagene A/S som er et driftsselskap som

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE ÅRSPLAN 2015 EKEBERG BARNEHAGE «EN GOD START VARER HELE LIVET» Tlf barnehage: 63862380 Lena Fåberg 99577701 mail: lena@ekebergbarnehage.no FORORD Årsplanen er et arbeidsdokument for personalet i Ekeberg

Detaljer

Velkommen til Vestenga barnehage

Velkommen til Vestenga barnehage Velkommen til Vestenga barnehage Vestenga er en av Hamar kommunes barnehager. Vi har fire avdelinger fylte med glade barn. To avdelinger med 9 barn under tre år på hver avdeling, og to avdelinger med 18

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015

ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 HOS OSS SKAL ALLE FÅ VÆRE DEN BESTE UTGAVEN AV SEG SELV ÅRSPLAN DEL 2 2014-2015 INNHOLDSFORTEGNELSE: I STATLIGE FØRINGER 1.1 Lov om barnehagen...s. 3 Formål Barns rett til medvirkning Foreldreråd og samarbeidsutvalg

Detaljer