ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER SØNDRE BORGEN BARNEHAGE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER SØNDRE BORGEN BARNEHAGE 2013-2016"

Transkript

1 ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER SØNDRE BORGEN BARNEHAGE

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Asker kommune 1.2 Barnehagens styringsverktøy Nytt formål for barnehagen Barns medvirkning Rammeplan for barnehager 2. Borgensonen barnehager 2.1 Kommunikasjon og dokumentasjon 2.2 Kompetanseheving 2.3 Voksenrollen 2.4 Grønt flagg 2.5 Foreldresamarbeid 2.6 Samarbeid med andre instanser Tverrfaglig samarbeidssystem i Asker kommune; Tidlig innsats 2.7 Ny i barnehagen 2.8 Overgang fra liten til storbarnsavdeling - fra å være størst til å være minst 2.9 Overgang barnehage skole 3. Søndre Borgen barnehage 3.1 Kontakt informasjon 3.2 Satsningsområder for Satsningsområde: «Lek» Satsningsområde: Språk 3.3 Vedlegg; Årsoversikt

3 1. Innledning Denne 3 årsplanen er en arbeidsplan for personalet, samt en presentasjon av barnehagen og hva vi vil jobbe med. Årsplanen konkretiserer Rammeplan for barnehager, og viser våre prioriteringer og valg for denne perioden. Foreldrene får komme med sine synspunkter via evalueringen i brukerråd samt i foreldresamtalene. Årsplanen godkjennes i Brukerrådet hvor foreldrene er representert. Som kommunal barnehage må vi forholde oss til virksomhetsplaner, handlingsplaner og andre planer og forskrifter utarbeidet i kommunen. Asker kommune har en egen visjon for barnehager. 1.1 Asker kommune Liten og viktigst er Asker kommunes visjon for arbeid med kvalitet og kompetanse i barnehagene. I perioden er fokuset på følgende områder: Barnehagen som læringsarena Tidlig innsats Sammenheng og samarbeid barnehage-skole Kompetent personale Nærmere beskrivelser av mål og tiltak finnes i følgende dokumenter, som er felles for alle barnehagene i Asker kommune: Strategi for kvalitet og kompetanse Kompetanseplan Årlig kursplan Barnehagens styringsverktøy Barnehagen har en rekke styringsverktøy å forholde seg til for å være godkjent som barnehage. Lov om barnehager er det overordnede styringsverktøyet for barnehagen, denne og Kunnskapsdepartementets til enhver tid gjeldende forskrifter og retningslinjer er hva barnehagen drives etter. Barnehagene har en egen nasjonal Rammeplan som styrer barnehagens innhold.

4 1.2.1 Nytt formål for barnehagen Barnehage og skole har fra 2011 endret formål som er mer i samsvar med hverandre. Den nye formålsparagrafen, som er å finne barnehageloven 1, ivaretar vår kulturelle tradisjon og mangfold og uttrykker felles verdier slik disse kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon, ulike religioner og livssyn, slik de er forankret i menneskerettighetene. Det nye formålet slår fast at barnehagen skal videreføre et helhetlig læringssyn der omsorg og lek, læring og danning skal være grunnlag for barns allsidige utvikling. Med den nye formålsbestemmelsen har barnehagens samfunnsmandat blitt mer omfattende og tydelig og det stilles høye krav til barnehagepersonalet som skal praktisere disse verdiene i daglig samspill med barna og i samarbeid med foreldrene. Formålet lyder slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg, lek og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge på respekt for menneskeverdet, på åndsfrihet, nestekjærlighet, likeverd og solidaritet, slik disse grunnleggende verdiene kommer til uttrykk i kristen og humanistisk tradisjon og i ulike religioner og livssyn, og slik de er forankret i menneskerettighetene. Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De skal ha rett til medvirkning. Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt og anerkjenne barndommens egenverdi. Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring og være et utfordrende og trygt sted for fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle former for diskriminering Barns medvirkning Barnehagelovens 3 og FNs barnekonvensjon understreker barns rett til medvirkning. Barns medvirkning handler om mer enn retten til å velge aktiviteter. Det handler om at barnet er med på å påvirke at noe skjer og kjenne at egen deltakelse kan bidra til en endring. Med barns medvirkning menes at barnet gis mulighet til å påvirke sin egen hverdag, barnehagens fellesskap og ha innflytelse på utformingen av den pedagogiske praksisen. Medvirkningen skjer gjennom hele dagen og i de ulike aktivitetene. Medvirkning handler om de voksnes holdninger til barn, at man ser på barnet som kompetent og med rett til å bli spurt, lyttet til og akseptert. Det å anerkjenne barnets følelser, tanker og opplevelser, og møte barnet med respekt samt at man er tydelige voksne som setter rammer og grenser er i fokus, slik at barnehagen kan være en god læringsarena for alle barn.

5 1.2.3 Rammeplan for barnehager Rammeplanen har syv fagområder, disse er; Kommunikasjon, språk og tekst Kropp, bevegelse og helse Kunst, kultur og kreativitet Natur, miljø og teknikk Etikk, religion og filosofi Nærmiljø og samfunn Antall, rom og form Hvert fagområde dekker et vidt læringsfelt. Fagområdene opptrer sjeldent isolert og flere områder vil ofte være representert samtidig i et og samme temaopplegg, samt i forbindelse med hverdagsaktiviteter og turer i nærmiljøet. Arbeidet med fagområdene må tilpasses barnets alder, interesser, barnegruppens sammensetning og øvrige forutsetninger.

6 ANTALL, ROM OG FORM NATUR, MILJØ OG TEKNIKK KOMMUNIKASJON, SPRÅK OG TEKST - I leken kommuniserer vi og utvikler språket. -Hvor mange skal du ha? -Dette er den største. -Den koster fem kroner. - Hvis vi blir glade i naturen, så ønsker vi å bevare den når vi blir voksne. KROPP, BEVEGELSE OG HELSE - Vi vil leke og trene hele dagen. Prøv å følge oss... RAMMEPLAN for barnehager ETIKK, RELIGION OG FILOSOFI - Ute i naturen får vi tid og ro til å undre oss og stille store spørsmål. KUNST, KULTUR OG KREATIVITET - Vi vil eksperimentere og leke med uttrykk og materialer. Det gir skaperglede. NÆRMILJØ OG SAMFUNN - Barnehagen hører til i en sammenheng, og er en del av et nærmiljø.

7 2. Borgensonen barnehager De kommunale barnehagene i Asker kommune er organisert i soner. Borgensonen barnehager består av barnehagene Borgen, Brendsrud, Søndre Borgen, Østhellinga og Åpen barnehage. Borgen har 68 plasser, Brendsrud 51 plasser, Søndre Borgen 50 plasser og Østhellinga 50 plasser. Hele sonen har til sammen 65 ansatte og ca. 230 barn. Borgensonen barnehager har mange barn og foreldre fra forskjellige land. Borgensonen er også mottaksbarnehage for flyktninger. Barnehagens lederteam består av en felles virksomhetsleder, tre mellomledere samt en sekretær. Denne 3 årsplanen er en arbeidsplan for personalet, samt en presentasjon av barnehagen og hva vi vil jobbe med. Årsplanen konkretiserer Rammeplan for barnehager, og viser våre prioriteringer og valg for denne perioden. Foreldrene får komme med sine synspunkter via evalueringen i brukerråd samt i foreldresamtalene. Årsplanen godkjennes i Brukerrådet hvor foreldrene er representert. Som kommunal barnehage må vi forholde seg til virksomhetsplaner, handlingsplaner og andre planer og forskrifter utarbeidet i kommunen. Asker kommune har en egen visjon for barnehager. 2.1 Kommunikasjon og dokumentasjon Borgensonen barnehager bruker blant annet It s learning til å dokumentere hverdagens aktiviteter og fagområdene i rammeplanen. Her vil også foreldrene finne annen nyttig informasjon. 2.2 Kompetanseheving Borgensonen barnehager har et kompetent personale. Et personale som ønsker å utvikle seg og som er mottakelig for ny læring. Denne kompetansen blir ivaretatt gjennom blant annet intern og ekstern kursing. Alle ansatte i Asker barnehagene får denne muligheten. Asker kommune har laget en treårig kompetanseplan og en årlig kursplan. De pedagogiske lederne har ledermøte i hver sine barnehager, men også samlet «på tvers» fire ganger i året. Det er også personalmøter med alt personale i hele Borgensonen og i hver enkelt barnehage, hvor det blant annet fokuseres på førstehjelp og brannvern.

8 2.3 Voksenrollen Barnehagene i Borgensonen har i denne årsplanperioden felles fokus på voksenrollen. Våre felles fokusord er; Omsorgsfulle, anerkjennende og lekne Med dette mener vi: Omsorgsfulle voksne: Ivaretar barns behov Er trygge og forutsigbare Er empatiske og anerkjennende Er tilstede for barna Har et godt fang å sitte på og en hånd å holde i Anerkjennende voksne: Byr på seg selv Inspirerer barn og voksne Er glad i jobben sin Gir det lille ekstra Lekne voksne: Trives i relasjon med barn Ser barneperspektivet Er bevist lekens verdi Er kreative i samhandling med barn Har rom for glede og humor 2.4 Grønt flagg I Borgensonen barnehager har Brendsrud barnehage det grønne flagget som et bevis på at de er en miljøbarnehage. I 2013 vil det arbeides aktivt for å få Østhellinga sertifisert til Grønt flagg, deretter vil Borgen og Søndre Borgen stå for tur. Av denne grunn vil miljøvern og kildesortering være en naturlig del av temaene gjennom året i Borgensonen barnehager 2.5 Foreldresamarbeid Jfr. Lov om Barnehager 2 skal barnehagen ha et godt og nært samarbeid med barnas hjem. Det er foreldrene som kjenner sitt barn best og som har hovedansvaret for sitt barn. Det er derfor viktig at tilbudet i barnehagen blir gitt i nær forståelse og samarbeid med barnets hjem. Den viktigste arenaen for dette samarbeidet, er den daglige kontakten i forbindelse med

9 levering og henting av barna i barnehagen. Vi har også mer formelle arenaer som foreldresamtaler og foreldremøter. Ellers tilrettelegger vi for foreldresamarbeid gjennom: Å gi regelmessig informasjon gjennom månedsplaner/periodeplaner, månedsbrev og oppslag (bilder). Å ha sosiale arrangement som internasjonal uke, Lucia, påskelunsj, dugnad og sommerfest. Foreldrene kan når som helst ta kontakt med barnehagen hvis de ønsker ytterligere samtaler eller møter, og er hjertelig velkommen til å være med på aktiviteter og annet i barnehagen. 2.6 Samarbeid med andre instanser For at barn og foreldre skal få et mest mulig helhetlig tilbud til beste for barns oppvekst og utvikling, kreves det at barnehagen samarbeider med andre tjenester og institusjoner i kommunen. Tverrfaglighet og helhetlig tenkning bør derfor stå sentralt. (Rammeplanen, 2011) Barnehagen samarbeider jevnlig med: Barne- og familieenheten: o PPT (pedagogisk psykologisk tjeneste) o Spesialpedagoger o Familiekonsulentene o Askerbasen og psykologisk forebyggingsteam o Logopedtjenesten o Helsestasjonen o Fysioterapitjenesten Barnevernet Flyktningteamet (sosialtjenesten) Ergoterapitjenesten BUP (barne- og ungdomspsykiatri) Habiliteringstjenesten i Buskerud fra 1/ Andre kompetansesentra Andre kommunale barnehager Grunnskolene Utplasseringselever (videregående skole)

10 Sivilarbeidertjenesten NAV Tverrfaglig samarbeidssystem i Asker kommune; TFS Barnehagene i Asker har arenaer og gode rutiner for tverrfaglig samarbeid for å kunne ivareta barn og foreldre som trenger ekstra støtte og oppfølging. Asker kommune har også opprettet et tverrfaglig samarbeidssystem, TFS. Dette er et møtefora der barnehagefaglig kompetanse, barnevernfaglig kompetanse, PPT og helsestasjon er representert. Foreldre og barnehage kan i samarbeid løfte opp bekymringer rundt barn i dette møtet. Les mer: Ny i barnehagen De voksne i barnehagen har som oppgave å hjelpe hvert enkelt barn, og da spesielt nye barn, til å møte hverdagen på en best mulig måte. Hjelpe de til å finne seg venner, leke, være sammen med andre barn, delta i ulike aktiviteter som å tegne, male, synge, bygge, lese bøker og mye mer. Den viktigste aktiviteten i barnehagen er leken,- alt skjer via den. Der opplever barna læring, vennskap og mestring. Kommunikasjon, sosiale og språklige ferdigheter øves opp i leken. 2.8 Overgang fra liten til storbarnsavdeling - fra å være størst til å være minst Overgangen fra liten til stor avdeling kan oppleves vanskelig fordi det ofte er mye nytt som skjer samtidig. Voksentettheten til barna er en helt annen, det er flere barn på avdelingen, større forventninger/krav til at barna skal klare ting selv som for eksempel påkledning og det å spise selv. Noen barn har kanskje nettopp sluttet å sove. Kanskje sover de til og med enda. Overgangen fra å være størst på liten avdeling til å være minst på stor avdeling kan for mange barn virke vanskelig og utrygt. Personalet bruker mye av våren og sommeren med begynnende tilvenning av barn som skal over fra liten til stor avdeling. Barna på liten avdeling får gå på besøk til de "store", både med og uten de kjente voksne. Dette er som oftest stor stas, og ikke noe problem for de små. Dette gjør tilvenningen før nytt barnehageår lettere, og barna som kommer fra liten avdeling er tryggere og kjenner sin nye avdeling fra før.

11 2.9 Overgang barnehage skole Barnehagen skal, i samarbeid med skolen, legge til rette for barns overgang fra barnehage til første klasse og eventuelt skolefritidsordning. (Rammeplanen, 2011) Det er sammen med skolene utarbeidet et overgangsskjema som vi fyller ut i nær forståelse med hjemmet, dvs. at foresatte må signere før vi kan levere informasjonen videre til skolen. I samarbeid med skolene i Borgensonen, legger barnehagene spesielt vekt på å jobbe med: sosial kompetanse, språk, begreper og selvstendighet. For å sikre god overgang mellom barnehage og skole har vi en pedagog (Johanna) som har delt stillingen sin mellom Søndre Borgen barnehage og Hagaløkka barneskole. Pedagogen jobber med 5 års grupper i barnehagen og følger opp førsteklassingene på skolen. Denne modellen med overføringen av erfaring og læring på tvers har vi svært stor nytteverdi av. De å ha med et kjent menneske over til en ny arena ser vi gir økt trygghet for mange av barna. På Rønningen skole hospiterer pedagogiske ledere på store avdelinger en dag i 1. klasse, lærer på 1- trinn og SFO medarbeidere hospiterer i Østhellinga barnehage. Dette for å sikre en god overgang fra barnehage til skole, og for å ta med lærdom tilbake til barnehagen. Det er møter mellom personale på skolene og barnehagene i sonen hver høst for å dele kunnskap om hvordan overføringen mellom barnehage og skole gikk, og hver vår er det overføringsmøter vedrørende nye skolestartere. Dette er et godt, nyttig og fruktbart samarbeid. Kunnskapsdepartementet har gitt ut en veileder for samarbeid og sammenheng mellom barnehage og skole. Denne danner grunnlaget for samarbeidet, der hensikten er å styrke båndene mellom barnehage og skole. Plan for overgang fra barnehage til skole i Borgensonen finnes på: Linker: - Lov om barnehager - Rammeplan for barnehager rammeplan-for-barnehagen.html?id= Temahefter til rammeplan - Asker kommune

12 3. Søndre Borgen barnehage 3.1 Kontaktinformasjon Adresse: Søndre Borgen Borgen Telefon: E-post: Avdelinger: Hjerter: Tlf: Kløver: Tlf: Spar: Tlf:

13 3.2 Satsningsområder for Satsningsområdene våre for denne 3 års perioden er lek og språk. Søndre Borgen barnehage har et kompetent personale. Et personale som ønsker å utvikle seg og som er mottakelig for ny læring. Denne kompetansen blir ivaretatt gjennom blant annet intern og ekstern kursing. De pedagogiske lederne har ledermøte i barnehagen, men også med pedagoger fra de andre barnehager for å drøfte pedagogiske planer og drive kompetanseheving. Barnehagene i Borgensonen har jobbet med et prosjekt om Lyttende Pedagogikk som ble avsluttet våren Dette prosjektet bygger på ideene fra boken med samme navn skrevet av Ann Åberg og Hillevi Lenz Taguchi i Et av målene i dette prosjektet har vært at alle voksne i barnehagen skal være aktive, engasjerte og lyttende voksne. Det er viktig for oss at personalet lytter til barns innspill og ønsker. Kompetente voksne i barnehagen er en forutsetning for barns trivsel og utvikling. Barn som blir tatt på alvor av voksne blir trygge og nysgjerrige. Fordi vi vet at de voksne i barnehagen er viktige for barn er dette noe vi ønsker å prioritere å ha fokus på. Gjennom vårt pedagogiske grunnsyn ønsker vi å jobbe videre med voksenrollen i vår barnehage. Dette mener vi skaper en god, inspirerende og utviklende hverdag for barna i vår barnehage. Vi mener at voksnes oppmerksomhet, engasjement og veiledning former barnets utvikling. De voksne må by på seg selv, og møte barna med respekt og undring, på barnas egne premisser. Det enkelte barns trivsel i barnehagen er avhengig av et godt samspill mellom voksen-barn, barn-barn og voksen-voksen. Dette samspillet skal være preget av gjensidig respekt og omsorg Satsningsområde: Lek MÅL: Barn i Søndre Borgen barnehage er gode lekere ut ifra sine forutsetninger. Lek «Barnehagen skal gi barn muligheter for lek, livsutfoldelse og meningsfylte opplevelser og aktiviteter i trygge og samtidig utfordrende omgivelser.» (Barnehageloven 2 Barnehagens innhold) Lek er viktig for alle barn. Det er ikke enkelt å definere hva lek er, men de fleste barn vet når de leker og når de ikke leker. De vet når noe er «på liksom» og når noe er «på ordentlig». Delmål lek: De voksne tilrettelegger for gode lekesituasjoner for barn i alle aldere. Barna skal få delta i lek på sitt utviklingsnivå. Styrke barnas sosiale kompetanse. Styrke barnas selvbilde og status i gruppen. Lære å ta hensyn til hverandre. Styrke barnas språk, uttrykksformer, kommunikasjonsevne.

14 Begrunnelse for valg av satsningsområde: Vi har valgt lek som satsningsområde i denne 3-årsperioden fordi vi tar leken på alvor. Leken er barnets viktigste aktivitet og arena for læring. Den er lystbetont og gir først og fremst glede. Vi legger vekt på at barnehagehverdagen skal være preget av gode følelsesmessige opplevelser og at leken bør inneholde mye latter, glede og humor. Gjennom lek bearbeides følelser og inntrykk, og barna kan prøve ulike roller. Venner og lekekamerater er vesentlig for å utvikle god sosial kompetanse. Å få delta i lek og få venner er grunnlag for barns trivsel og utvikling i barnehagen. Metoder for jobbing med lek: Tilrettelegge, inspirere og oppmuntre til gode leksituasjoner ut ifra barnets alder og utvikling. Vi prioriterer tid og rom for lek. Vi legger til rette for at alle barn skal ha mulighet for lek hver dag. De voksne hjelper barna til å holde fokus i leken, gjennom å skjerme barnas lek. Organisere det fysiske miljøet slik at det oppstår best mulig lek (både fysisk og roligere rollelek) Vi gir barna ulike fellesopplevelser og referanserammer som utgangspunkt for lek. Støtte barna når konflikter oppstår og skal løses. Barn som eventuelt har vanskeligheter med å komme inn i lek, får hjelp av personalet. Vi skaper rammer for lek på tvers av grupper og avdelinger, gjennom felles utelek, ulike aktiviteter, aldersdelte grupper, osv.

15 Kjennetegn på måloppnåelse: Hvert enkelt barn opplever å leke med andre barn i barnehagen. Barnehagens fysiske miljø er tilrettelagt og gir muligheter for utvikling av lekferdigheter. Alle voksne jobber aktivt med at hvert enkelt barn inngår i meningsfulle og inkluderende sosiale relasjoner med andre barn, og mellom barn og voksne. Alle barn deltar i lek ut ifra alder og utviklingsnivå. Evaluering: Samtaler med de eldre barn med spørsmål som går på lek og trivsel i barnehagen. Observasjon av de yngre barna i lek og samvær med andre barn med tanke på positivt samspill / vennskap. Eget punkt om trivsel og lek på foreldresamtaleskjemaet. Gjennom dokumentasjon og synliggjøring av arbeidet med satsningsområdet.

16 3.2.2 Satsningsområde: Språk MÅL: Barna skal bruke språket til å uttrykke følelser, ønsker, behov og bruke språket i dialog med andre. Delmål: Holde felles fokus over tid. Ha en samtale med hjelp av konkreter og bilder. Begrunnelse for valg av satsningsområde: I barnehagen er det mange flerspråklige barn. Vi ønsker å støtte ekstra opp om norskspråk i tillegg til at vi ønsker å anerkjenne barnas eget morsmål. Språk er avgjørende for å få god lekekompetanse og god sosial kompetanse. Et godt norsk språk er viktig for å oppleve mestring i vårt samfunn. Metoder for jobbing med Språk : Bruke de estetiske fagene i arbeidet med periodens eventyr/historie som for eksempel sang, drama, regler og konkreter. Turdager er viktig i arbeidet med å gi barna allsidige erfaringer og felles fokus for videre samtaler og refleksjoner Tilrettelegge for gode språkmiljøer. Vi jobber i smågrupper på tvers av avdelinger og alder.

17 Voksne som er bevisst sin oppgave som språkmodell. Vi setter ord på det vi gjør og ser sammen med barna. Språkgrupper der vi jobber med periodens tema og de matematiske begrepene tilpasset barnehagen. Språkverksted for førskolebarna Kjennetegn på måloppnåelse: Når barna kan etablere vennskap på tvers av ulike morsmål er dette et godt tegn på at norsk språk er i utvikling. Når vi kan være i dialog om et tema og dele erfaringer med andre uten hjelp av konkreter er vi på god vei mot måloppnåelse. Evaluering: Vurdering av mål og delmål foregår kontinuerlig i arbeidet på avdelingen. I foreldresamtalene snakker vi også om barnas språkutvikling. Gjennom dokumentasjon og synliggjøring av arbeidet ved hjelp av bilder og barnesamtaler. Egen evaluering av språkverksted for førskolebarna. TRAS Videre arbeid med satsningsområdene bygger på evaluering, erfaring og observasjon. Språk og lek skal være lystbetont, og vi ønsker at alle barna skal erfare og ha lekekamerater.

18 Linker: - Lov om barnehager - Rammeplan for barnehager rammeplan-for-barnehagen.html?id= Temahefter til rammeplan - Asker kommune Vedlegg: Årshjul

ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER BRENDSRUD BARNEHAGE 2013-2016

ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER BRENDSRUD BARNEHAGE 2013-2016 ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER BRENDSRUD BARNEHAGE 2013-2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Asker kommune 1.2 Barnehagens styringsverktøy 1.2.1 Nytt formål for barnehagen 1.2.2 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER ØSTHELLINGA BARNEHAGE 2013-2016

ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER ØSTHELLINGA BARNEHAGE 2013-2016 ÅRSPLAN FOR BORGENSONEN BARNEHAGER ØSTHELLINGA BARNEHAGE 2013-2016 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 1.1 Asker kommune 1.2 Barnehagens styringsverktøy 1.2.1 Nytt formål for barnehagen 1.2.2 Barns medvirkning

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Knøttene familiebarnehage

Knøttene familiebarnehage Knøttene familiebarnehage Telefon: Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere

Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Minoritetsspråklige barn i barnehage regelverk og veiledere 9. desember 2014 Anne Kirsti Welde Minoritetsspråklige barn er ikke definert i barnehageloven eller i rammeplanen

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN

ÅRSPLANEN 2015/16 VI ER BEST SAMMEN ÅRSPLANEN 2015/16 Årsplanen er et forpliktende dokument som barnehagen skal styre etter. Den er en del av vår kvalitetssikring i tråd med lover og forskrifter. På den måten sikrer vi et målrettet arbeid

Detaljer

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT

OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT OMSORG // ANERKJENNELSE // RESPEKT Årsplan 2015-2016 INNHOLDSFORTEGNELSE: VELKOMMEN TIL HOVLANDBANEN BARNEHAGE... SIDE 3 ANSATTE... SIDE 4 LOVER OG PLANER... SIDE 5 VISJON OG VERDIER... SIDE 7 DANNING...

Detaljer

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014.

«Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. «Gode opplevelser med naturen som lekeog læringsarena.» Årsplan Birkebeineren friluftsbarnehage 2012-2014. 1. Lover, retningslinjer og visjon Barnehageloven, formålsparagrafen og Rammeplan for barnehagens

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015

Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Salsnes oppvekstsenter Barnehagen ÅRSPLAN 2014 2015 Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling.

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018

KROPPANMARKA BARNEHAGER. Okstad og Okstadvegen barnehager. VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 KROPPANMARKA BARNEHAGER Okstad og Okstadvegen barnehager VIRKSOMHETSPLAN for 2015-2018 1 VÅR VIRKSOMHET BYGGER PÅ Lov om barnehager Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver Enhetsavtalens mål, kjennetegn

Detaljer

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten

Klatremus familiebarnehage avd. Knerten Klatremus familiebarnehage avd. Knerten ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 dmellbye@online.no Telefon: 22 14 26 25 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/klatremus-familiebarnehage-avd-knerten/

Detaljer

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE

LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE Oslo kommune Bydel Nordstrand LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE LEKER'N ÅPEN BARNEHAGE liv.johansen@bns.oslo.kommune.no Telefon: 22283578 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Velkommen til. Kringletoppen barnehage

Velkommen til. Kringletoppen barnehage Velkommen til Kringletoppen barnehage Årsplan for barnehageåret 2014-15 Kringletoppen barnehage er en 2 avdelings barnehage som åpnet høsten 1988. Veslefrikk avdeling, fra 1-3 år Tyrihans avdeling, fra

Detaljer

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014

PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 PEDAGOGISK ARBEIDSPLAN FOR ELGEN HØSTEN 2014 Barnets tid ditt og mitt ansvar Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og

Detaljer

Fladbyseter barnehage

Fladbyseter barnehage ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2014 Fladbyseter barnehage Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere

Detaljer

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012

SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 SKOGSTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2011/2012 TYNSETBARNEHAGENE Tynsetbarnehagene består av tre barnehager: Tronstua, Haverslia og Skogstua. Dette er et eget tjenesteområde i Tynset kommune og er direkte underlagt

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

Mellombølgen barnehage

Mellombølgen barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Mellombølgen barnehage Mellombølgen barnehage asemerethe.bakkemyr@bns.oslo.kommune.no Telefon: 95833953 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015

Detaljer

Steinspranget barnehage

Steinspranget barnehage Oslo kommune Bydel Nordstrand Steinspranget barnehage Steinspranget barnehage steinspranget.barnehage@bns.oslo.kommune.no Telefon: 23494020 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/steinspranget-barnehage/

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013

Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Årsplan for Sjøstjerna barnehage 2012-2013 Med for alle Innhold Vår visjon... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 Barns medvirkning:... 4 Fagområdene... 5 Satsningsområdet:... 6 Språklig utvikling:...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2015-2018 TØYEN BARNEHAGE 1 INNLEDNING... 3 Barnehagens formål og samfunnsmandat:... 3 TØYEN BARNEHAGES RAMMEBETINGELSER... 4 Historien vår... 4 Barnehagens visjon og pedagogiske grunnsyn...

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Varden 2015-2016 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016

Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Telefon: 22 60 20 22 Webside: www.lykketrollet.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold INNLEDNING... 3 KOMMUNENS MÅL OG SATSINGER FOR OSLOBARNEHAGENE... 3 BARNEHAGENS MÅL OG SATSINGER... 3

Detaljer

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage

Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Høst 2013 Søndre Egge Barnehage Barnehagens 4 grunnpilarer: Læring gjennom hverdagsaktivitet og lek Voksenrollen Barnsmedvirkning Foreldresamarbeid Disse grunnpilarene gjennomsyrer alt vi gjør i barnehagen,

Detaljer

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender

Lia barnehage ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Lia barnehage Lia barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lia@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 63 00 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/oslobarnehagen/oversikt

Detaljer

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning

Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Tilbudet til barn og familie skal ha høy kvalitet Hva er ditt bidrag? Om krav og forventninger som følger med godkjenning Temadag for eiere av private familiebarnehager v/anne

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid.

Foreldrene oppfordres til å gi personalet tilbakemeldinger og innspill på barnehagedriften, slik at vi kan ha et best mulig samarbeid. Årsplan for Einerhaugen Barnehage SA! Denne årsplanen ligger til grunn for vårt arbeid i barnehagen. Årsplanen er ment å være et arbeidsredskap for personalet samtidig som den skal si noe om hvilke tanker

Detaljer

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE

VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE VERDIPLAN VERDIPLAN FOR SIO BARNEHAGE SiO Barnehage tar vare på barndommens magi SiO Barnehage er til for deg som forelder og student Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) er en velferdsorganisasjon

Detaljer

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage

Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Årsplan Gamlegrendåsen barnehage Barnehageåret 2012-2013 Velkommen til Gamlegrendåsen barnehage 2012-2013. Dette barnehageåret fokuserer vi på omsorg, leik, læring og danning i perioder gjennom året. Vi

Detaljer

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1

Årsplan for Furumohaugen familiebarnehage 1 1 Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til skog, vann, butikk og tog.

Detaljer

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no Årsplan 2014 Grønberg barnehage Innholdsfortegnelse 1. Informasjon om barnehagen 2. Dette bygger årsplan på 3. Verdigrunnlag 4. Pedagogisk innhold 5. Vurdering og dokumentasjon 6.

Detaljer

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen

Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Oslo kommune Bydel Østensjø Lopperud barnehage avdeling Paviljongen Lopperud barnehage avdeling Paviljongen lopperud.paviljongen@bos.oslo.kommune.no Telefon: 23438711 /97738885 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter

Humla i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Trygghet - Være mye ute - Turer - Sosiale ferdigheter Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Vi utvikler oss i samspill med andre.

Vi utvikler oss i samspill med andre. Barnehagens innhold Skal bygge på et helhetlig læringssyn hvor omsorg, lek, læring og danning er sentrale deler. Vår pedagogiske plattform bygger på Barnehageloven og Rammeplan for barnehager. Vi legger

Detaljer

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni

Januar, februar og mars. Juli, august og september. April, mai og juni 1 Del 2 ÅRSHJUL BRATTÅS BARNEHAGE AS 2012/ 2013 OG 2013/ 2014 2012/ 2013: Etikk, religion og filosofi Oktober, november og desember Januar, februar og mars Kropp, bevegelse og helse Natur, miljø og teknikk

Detaljer

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal:

Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen ÅRSPLAN. Melkeveien barnehage. progresjonsplan og kalender. Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: Oslo kommune Bydel St. Hanshaugen Melkeveien barnehage Melkeveien barnehage Telefon: 95338960 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM BARNEHAGEN...3

Detaljer

Grorud Åpen Barnehage

Grorud Åpen Barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Grorud Åpen Barnehage Grorud Åpen Barnehage mariann.oppberget@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 22258589 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/aapen-barnehage/

Detaljer

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender

Eplekneika barnehage. ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender Eplekneika barnehage eplekneika@barnehage.no Telefon: 22291330 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: www.eplekneika.barnehage.no ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 Innhold

Detaljer

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider:

Åpen Barnehage. Familiens hus Hokksund. Vil du vite mer, kom gjerne på besøk. Våre åpningstider: Visjon: På jakt etter barnas perspektiv Vil du vite mer, kom gjerne på besøk Våre åpningstider: Mandager, Babykafé kl. 11.30 14.30 Spesielt for 0 1 åringer Tirsdager, onsdager og torsdager kl. 10.00 14.30

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform for Tolpinrud barnehage Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5

Lov om barnehager, rammeplan. s. 5. Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5. Faglig og kulturelt ( syv fagområder ).. s. 5 1 Innholdsfortegnelse Innledning.. s. 3 Organisasjon. s. 3 Personalet.. s. 4 Foreldre s. 4 Hva styrer oss. s. 5 Lov om barnehager, rammeplan. s. 5 Lek, omsorg og sosialt samspill. s. 5 Faglig og kulturelt

Detaljer

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN.

VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. VERDIGRUNNLAG OG PEDAGOGISK PLATTFORM FOR SYKEHUSBARNEHAGEN. RETNINGSLINJER FOR ARBEIDET I SYKEHUSBARNEHAGEN. FORMÅL: Barnehagelovens formålsparagraf er slik: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse

Detaljer

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016

Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 1 Årsplan for Froland Barnehage 2015/2016 OVELANDSNESET GÅRDSBARNEHAGE KRINGLETOPPEN BARNEHAGE FROLAND FRILUFTSBARNEHAGE INNLEDNING i kommunestyre 18 juni 2015 ble det besluttet at våre 3 banehager skal

Detaljer

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring

www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Livslang læring www.malvik.kommune.no ÅRSPLAN 2014 Saksvik barnehage Innholdsfortegnelse: 1.Informasjon om barnehagen 2.Dette bygger årsplanen på 3.Verdigrunnlag 4.Pedagogisk innhold 5.Vurdering og dokumentasjon 6.Foreldresamarbeid

Detaljer

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene.

ÅRSPLAN 2015-2016. kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i menneskerettighetene. ÅRSPLAN 2015-2016 Studentbarnehagen Steinkjer Steinkjersannan 6 7713 STEINKJER Innledning: Studentbarnehagene i Nord-Trøndelag har over flere arbeidet fram et verdigrunnlag for drift av våre barnehager.

Detaljer

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015

ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 ÅRVOLLSKOGEN BARNEHAGE ÅRSPLAN 2014-2015 INNLEDNING Årsplanen forteller noe om våre intensjoner, mål og ønsker, og bygges på overordnede mål og retningslinjer fra stat og kommune, samt Årvollskogen barnehages

Detaljer

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com

Hestehoven barnehage Blomsterbakken 78 2611 LILLEHAMMER Tlf: 61 25 85 70 E-post: hestehovenbarnehage@gmail.com er en foreldreeid barnehage som holder til i Vårsetergrenda. Både barnehagens eget uteområde og nærmiljø er variert, og gir rike muligheter til fysiske utfoldelser i lek og læring hele året. Barnehagen

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET

ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 DET PEDAGOGISKE ÅRET : ORGANISERING ANSATTE ÅRSHJULET ÅRSPLAN FOR MOSVIK BARNEHAGE 2013/2014 MOSVIK BARNEHAGE Mosvik barnehage eies av Inderøy kommune, og har nå vært i drift siden 1981. Barnehagen har inntil 45 heldagsplasser fordelt på 3 avdelinger. Mosvik

Detaljer

Rasmusbakken barnehage

Rasmusbakken barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Rasmusbakken barnehage Rasmusbakken barnehage ivar.hjelvik@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 976 23 873 Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/rasmusbakkenbarnehage/

Detaljer

Asperud FUS barnehage

Asperud FUS barnehage Oslo kommune Bydel Søndre Nordstrand Asperud FUS barnehage Asperud FUS barnehage asperud@bsn.oslo.kommune.no Telefon: 23 49 61 00. Webside på kommunens portal: http://www.barnehager.oslo.kommune.no/asperud-barnehage/

Detaljer

Forsidebilde: Skogen barnehage

Forsidebilde: Skogen barnehage Forsidebilde: Skogen barnehage 1 Innhold Kap. 1 Formål og kvalitet i barnehagen s. 3 1.1 Formål med planen s. 3 1.2 Den gode barnehagen på Askøy s. 4 1.3 Fysisk miljø s. 6 Kap. 2 Innhold og fag s. 7 2.1

Detaljer

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag!

ÅRSPLAN 2008-2009. Trygghet og glede hver dag! ÅRSPLAN -2009 Trygghet og glede hver dag! FORORD Årsplan -2009 Med utgangspunkt i Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver fra Kunnskapsdepartementet, har Mangelberget barnehage utarbeidet en årsplan

Detaljer

Årsplan for Hol barnehage 2013

Årsplan for Hol barnehage 2013 Årsplan for Hol barnehage 2013 Hol barnehage der barn, foreldre og personale gleder seg til å komme hver dag. Hol barnehage med barnas natur og kulturopplevelser i sentrum Årsplanen bygger på FN s barnekonvensjon,

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016

Årsplan for. Tollmoen barnehage 2016 Årsplan for Årsplan 2016 Tollmoen barnehage 2016 I Tollmoen barnehage er det godt å være, her kan vi leke og lære. 1 Barnehagen skal i følge barnehagelovens 2 være en pedagogisk virksomhet som gir barn

Detaljer

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011

Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 Halvårsplan for Voll og Nerskogen barnehager, avd. Nor`stuggu. Vår 2011 HALVÅRSPLANA BYGGER PÅ ÅRSPLAN FOR NERSKOGEN OG VOLL BARNEHAGER 2009 OG KVALITETSUTVIKLINGSPLAN 2009-2012. Aktivitetene i barnehagen

Detaljer

Lilleslottet barnehage

Lilleslottet barnehage Oslo kommune Bydel Grorud Lilleslottet barnehage Lilleslottet barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2016 lilleslottet.barnehage@bgr.oslo.kommune.no Telefon: 907 08 865 Webside på kommunens portal:

Detaljer

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember

Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan For Indianerbyen Høst 2014 September - Desember Periodeplan for høsten 2014 Velkommen til et nytt barnehageår på Indianerbyen. Denne periodeplanen gjelder fra september og frem til jul. Vi

Detaljer

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage.

Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Velkommen til furumohaugen familiebarnehage. Furumohaugen familiebarnehage ble åpnet i august 2002. barnehagen er godkjent for 8 barn under 3 år. Barnehagen ligger i et rolig boligområde med kort vei til

Detaljer

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG

FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG FORELDREMØTE PICASSO LEK, LÆRING OG OMSORG BARNEHAGENS SAMMFUNNSMANDAT Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011

Årsplan, Ebbestad barnehage. Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Ebbestad Barnehage Årsplan 2010/ 2011 Side 1 av 7 Godkjent av SU 26. mai 2010 Denne planen er en av tre deler som til sammen utgjør årsplanverket i Ebbestad barnehage. I tillegg til denne finnes pedagogisk

Detaljer

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager

Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Sjømannsbyen, Templarheimen, Workinnmarka, Olsgård, Guovssahas og Solneset barnehager Innhold INNLEDNING... 4 TROMSØYA VEST BARNEHAGER... 4 Enhetens lederteam... 4 Personalet... 6 STYRINGSVERKTØY... 6

Detaljer

Årsplan for 2013/2014

Årsplan for 2013/2014 Årsplan for 2013/2014 For Trosvikhaven familie barnehage hos Anne-Marit Møller Årsplan 2013/2014 for Veumveien og Trosvikhaven familie barnehage. Velkommen til nytt barnehage år hos Annette i Veumveien

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Midtbygda 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»?

Årsplan 2016. Lærende organisasjon. www.malvik.kommune.no. Mostadmark barnehage. Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? www.malvik.kommune.no Årsplan 2016 Mostadmark barnehage Visjon «Hvordan kan personale fremme språkglede hos barn»? «En tidlig morgenstund i Mostadmark» Lærende organisasjon Innholdsfortegnelse 1. Informasjon

Detaljer

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1

Hvert barn er unikt! K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Hvert barn er unikt! FORELDREUTGAVE K V A L I T E T S U T V I K L I N G S P L A N F O R B A R N E H A G E N E I F A R S U N D 2 0 0 9 2 0 1 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Rammeplan for barnehager

Detaljer

Pedagogisk plan 2013-2015

Pedagogisk plan 2013-2015 Pedagogisk plan 2013-2015 Bakkeli barnehage ~ Natur og sosial kompetanse Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Side 2 Litt om oss Side 3 Vårt verdigrunnlag Side 4 Barns medvirkning Side 5 Rammeplanens

Detaljer

! I Rosterud blir barna sett og hørt!

! I Rosterud blir barna sett og hørt! Årsplan rosterud 2015/2016 I Rosterud blir barna sett og hørt Velkommen til et nytt barnehage år. Barna i Rosterud blir sett og hørt, det er vår visjon for barnehagen. For å klare dette må personalet være

Detaljer

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN

PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Oslo kommune Bydel Gamle Oslo Kværnerdalen barnehage PEDAGOGISK PLATTFORM FOR GENERATOREN Barn lærer ved å delta og observere, og de lærer mer enn det som er vår intensjon. De lærer kultur, måter å snakke

Detaljer

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE

ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE ÅSGÅRDSTRAND BARNEHAGE Et godt sted å være - et godt sted å leke og lære ÅRSPLAN 2015-16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Godkjenning av årsplan. 3 - Samarbeidsutvalget 3 Innledning. 4 - Hvorfor har vi årsplan 4

Detaljer

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender

ÅRSPLAN. Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage. progresjonsplan og kalender Oslo kommune Bydel Ullern Lilleaker barnehage Lilleaker barnehage ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 lilleaker.barnehage@bun.oslo.kommune.no Telefon: Maurtua:tlf. 91 24 72 18 Bjørnebo:91 24 66 19

Detaljer

Kropp, bevegelse og helse

Kropp, bevegelse og helse Kropp, bevegelse og helse Gjennom kroppslig mestring ønsker vi å gi barnet en positiv selvoppfatning. mulighet til å skaffe seg gode erfaringer med varierte, allsidige og utfordrende bevegelser. styrke

Detaljer

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune

ÅRSPLAN 2016 OPPVEKST OG UTDANNING LØKEN BARNEHAGE. Aurskog-Høland kommune LØKEN BARNEHAGE Gruslinna 1. 1960 LØKEN. TLF 6720 5940 Loken.barnehage@ahk.no. ÅRSPLAN 2016 Virksomhetens formål 1 : Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet i vareta barnas behov for omsorg

Detaljer

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø

Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Pedagogisk plattform for Studentbarnehagene i Tromsø Innhold 3 5 6 8 9 10 11 12 Overordna mål og verdier Grunnleggende verdier og holdninger for arbeidet i Studentbarnehagene i Tromsø Danning et helhetlig

Detaljer

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet

Humla i august: Marihøna i august: Bli kjent på Humla - Rutiner - Faste plasser - Vennskap - Lek - Trygghet Til mamma og pappa! Aksepter at jeg er meg på godt og vondt. Gi meg betingelsesløs kjærlighet også når jeg handler i strid med det dere vil. Kjenn på både positive og negative følelser dere har for meg.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016

Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 Årsplan med læringsmål KIDSA Olsvikfjellet 2015-2016 «Den lille larven aldri mett» 1 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager pedagogiske plattform Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn

Detaljer

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016

- Med hjerte for barnet og dets hundre språk. Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 Med hjerte for barnet og dets hundre språk Virksomhetsplan/årsplan 2015/2016 1 INNHOLD INNLEDNING 3 Side: OMSORG, LEK, LÆRING OG DANNING 4 SOSIAL KOMPETANSE 4 SPRÅKLIG KOMPETANSE 5 BARNS MEDVIRKNING 5

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage.

Villabyen Barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Halvårsplan for avdeling Rød ved Villabyen barnehage. Vår 2014 1 Hei! Dette er en halvårsplan for vårhalvåret 2014. Vi er fortsatt den samme barnegruppa, så vi vil holde på fokuset vi hadde i høst med

Detaljer