INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 34 Personlig inntekt og formue ANDRE EMNEORD Bruttoinntekt Disponibel inntekt Formuesregnskap Gjeld inntektsstruktur Selvangivelsesregnskap

4 FORORD Inntekts- og formuesstatistikk 1987 inneholder opplysninger om gjennomsnittsinntekter, inntektens sammensetning og inntektsfordelinger, og tilsvarende opplysninger om formuesforhold for personer og for husholdninger. Statistikken bygger på materiale fra Inntekts- og formuesundersdkelsen 1987, som er en utvalgsundersdkelse med skatteligningen for 1987 som viktigste kildemateriale. En del av hovedresultatene fra Inntekts- og formuesundersdkelsen er tidligere publisert i Statistisk ukehefte nr. 30, Inntektsstatistikk som inneholder flere tidsserier og er basert p& ulike kilder, vil bli publisert i NOS Ldnninger og inntekter. Publikasjonen er utarbeidet av konsulent Vidar Pedersen og konsulent Jon Epland. Statistisk sentralbyra, Oslo/Kongsvinger, 5. januar 1990 Arne Hen Yngve BergstrOm

5 4 PREFACE The publication Income and Property Statistics 1987 contains data on the level, structure and distribution of income and property for persons and households. The statistics in this publication are based on data from the Income Distribution Survey 1987, which mainly consists of tax return data collected from taxation authorities. Main results from the Income Distribution Survey 1987 are previously published in the Weekly Bulletin of Statistics. Further results will be published in NOS Wages and Incomes. The present publication has been prepared by Mr. Vidar Pedersen and Mr. Jon Epland. Central Bureau of Statistics, Oslo/Kongsvinger, 5 January 1990 Arne Olen Yngve BergstrOm

6 5 INNHOLD Side Figurregister 7 Tabellregister 8 Tekstdel 1. Formal Opplegg og gjennomforing Grunnlag for statistikken Omfang Utvalg Datainnsamling Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Utvalgsvarians Utvalgsskjevhet Innsamlings- og bearbeidingsfeil Feil i primærdataene Begrep og definisjoner Husholdning Hovedinntektstaker Antall forbruksenheter i husholdningen Husholdningstype Kjennemerker ved hovedinntektstaker Selvangivelsesregnskap og -komponenter Inntekts- og formuesregnskap og inntekts- og formueskomponenter Inntektsregnskap De enkelte inntektskomponenter Formuesregnskap De enkelte formueskomponentene Statistiske begrep brukt i tabeller og figurer Bruk av tabellene og noen hovedresultater Merknader til tabellene Sammenlignbarhet med tidligere utgitte NOS Inntekts- og formuesstatistikk Sammenlignbarhet med NOS Skattestatistikk Noen hovedresultater Individuelle inntekter Personlig formue Husholdningenes inntekter og formue 36 Sammendrag på engelsk 49 Tabelldel 50 Vedlegg 1. Skjema for Inntekts- og formuesundersokelsen Engelsk oversettelse av tabellhoder og -forspalter 189 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet pti emneomradet 195 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 196 Utkommet i serien Standarder for norsk statistikk (SNS) 203 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme : Tall kan ikke offentliggiores 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten () Tallene i parentes er usikre

7 6 CONTENTS Page Index of figures 14 Index of tables 15 Text 1. Purpose Survey design Statistical basis Coverage Sampling procedure Collection of data Errors and reliability of estimates Sampling variance Sampling bias Collection and processing errors Errors in primary data Terms and variables Household Main income earner Consumption units Type of household Variables related to main income earner Tax return account concepts Income and property concepts Income account The various income concepts Property account The various property concepts Statistical terms Use of tables and some main results Comments to the tables Comparability to previous issues of NOS Income and Property Statistics Comparability to NOS Tax Statistics Some main results Individual income Personal property The households' income and property 36 Summary in English 49 Tables 50 Annexes 1. Questionnaire of the Income and Property Statistics English translation of table heads and columns 189 Publications Previously issued on the subject 195 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Survey arranged by subject matter 196 Issued in the series Standards for Norwegian Statistics (SNS) 203 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable : Not for publication 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed () Figures in brackets are uncertain

8 FIGURREGISTER Side 1. Fradrag i inntekt og utlignet skatt i prosent av bruttoinntekt for personer, etter sosio- Okonomisk status. Gjennomsnitt Kapitalinntekter og utgifter for personer, etter alder. Gjennomsnitt Kr OverfOringer for personer etter kjvinn og alder. Gjennomsnitt Kr Komponenter i inntektsregnskapet for personer. Gjennomsnitt Kr Andelen husholdninger etter husholdningstype. Prosent Utlignet skatt og overforinger mottatt, etter husholdningstype. Gjennomsnitt Kr Disponibel inntekt pr. husholdning og pr. forbruksenhet, etter husholdningstype. Gjennomsnitt Kr Andelen husholdninger i grupper for disponibel inntekt, etter hovedinntektstakerens kjonn. Prosent Lorentzkurver for husholdninger uten barn Lorentzkurver for husholdninger med og uten barn Husholdninger etter hovedinntektstakerens sosiookonomiske status. Disponibel inntekt. Gjennomsnitt Desiler Husholdninger etter formue. Prosent Komponenter i formuesregnskapet for husholdninger. Gjennomsnitt Kr Husholdninger etter hovedinntektstakerens sosiookonomiske status. Formue. Gjennomsnitt Kr. Desiler 48

9 8 TABELLREGISTER Side A. TABELLER FOR PERSONER A.1. Selvangivelsesregnskap 1. Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over, etter sosiodkonomisk status. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for personer 17 Ar og over, etter sosiodkonomisk status. Gjennomsnitt for positive belt''' Kr Selvangivelsesregnskap for personer 17 Ar og over. Gjennomsnittstall for bruttoinntektsgrupper Kr Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over, etter alder. Menn. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over, etter alder. Kvinner. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over, etter formue. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for personer 17 Ar og over, etter gjeld. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for personer 17 år og over, etter gjeldsrenter og underskudd i borettslag. Gjennomsnitt Kr 60 A.2. Inntektsregnskap for personer 9. Inntektsregnskap for personer 17 Ar og over, etter sosiodkonomisk status. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for personer 17 Ar og over, etter samlet inntekt. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for personer 17 Ar og over, etter alder. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for personer 17 år og over, etter landsdel. Gjennomsnitt Kr 65 A.3. Formuesregnskap for personer 13. Formuesregnskap for personer 17 år og over, etter kjønn. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for personer 17 Ar og over, etter formue. Gjennomsnitt Kr 67 A.4. Hyppighetstabeller 15. Personer 17 år og over i grupper for kjonn, etter formue. Prosent A.5. Fordelinger av hovedkomponenter i inntektsregnskapet 16. Personer 17 år og over i grupper for kjdnn, etter ldnnsinntekt. Prosent Gjennomsnittlig lonnsinntekt for personer 17 Ar og over. Tall for sosiodkonomisk status og kjønn Kr Personer 17 år og over, etter næringsinntekt og kjdnn. Prosent Gjennomsnittlig næringsinntekt for personer 17 år og over. Tall for sosiodkonomisk status og kjdnn Kr Personer 17 år og over i grupper for kjonn, etter kapitalinntekt. Prosent Gjennomsnittlig kapitalinntekt for personer 17 år og over. Tall for alder og kjdnn Kr Gjennomsnittlig kapitalinntekt for personer 17 år og over. Tall for sosiodkonomisk status og kjdnn Kr 71

10 9 Side A.5. Fordelinger av hovedkomponenter 1 inntektsregnskapet (forts.) Personer 17 år og over, etter kapitalutgift og kjenn. Prosent Gjennomsnittlig kapitalutgift for personer 17 år og over. Tall for alder og kjdnn Kr Gjennomsnittlig kapitalutgift for personer 17 år og over. Tall for sosiodkonomisk status og kjonn Kr Gjennomsnittlig kapitalutgift for personer 17 Ar og over. Tall for disponibel inntekt og kjdnn Kr Personer 17 år og over, etter overferinger og kinn. Prosent Gjennomsnittlig overfdring for personer 17 år og over. Tall for alder og kjdnn Kr Gjennomsnittlig overfdring for personer 17 år og over. Tall for sosiodkonomisk status og kjonn Kr Gjennomsnittlig overforing for personer 17 år og over. Tall for disponibel inntekt og kjeinn Kr Personer 17 år og over, etter samlet inntekt og kjønn. Prosent Personer 17 år og over, etter utlignet skatt og kjonn. Prosent Gjennomsnittlig utlignet skatt for personer 17 år og over. Tall for sosiodkonomisk status og kjoinn Kr Gjennomsnittlig utlignet skatt for personer 17 år og over. Tall for disponibel inntekt og kjonn Kr Personer 17 år og over, etter disponibel inntekt og kjdnn. Prosent Gjennomsnittlig disponibel inntekt for personer 17 år og over. Tall for alder og kjdnn Kr Gjennomsnittlig disponibel inntekt for personer 17 år og over. Tall for sosiodkonomisk status og kjonn Kr 79 B. TABELLER FOR HUSHOLDNINGER 8.1. Selvangivelsesregnskap for husholdninger. Gjennomsnitt 38. Selvangivelsesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for husholdninger etter tallet på yrkestilknyttede i husholdningen. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for husholdninger etter husholdningstype. Gjennomsnitt Kr Selvangivelsesregnskap for husholdninger etter bruttoinntekt. Gjennomsnitt Kr Oversiktstabeller over husholdningsstorrelse og gjennomsnittstall 42. Husholdningsstdrrelse og gjennomsnittsinntekter. Antall personer i husholdningen HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for husholdningstype HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter for husholdninger med barn. Tall for antall voksne og yngste barns alder HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter for husholdninger uten barn. Tall for antall voksne og hovedinntektstakerens alder HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for hovedinntektstakerens kjonn/ alder/ekteskapelig status

11 10 Side B.2. Oversiktstabeller over husholdningsstdrrelse og gjennomsnittstall (forts.) 47. HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for husholdningens disponible inntekt HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for husholdningens bruttoinntekt HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for husholdningens formue HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for hovedinntektstakerens utdanningsnivå/fagfelt HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for hovedinntektstakerens næring HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for husholdninger med og uten barn, etter tallet pa yrkestilknyttede HusholdningsstOrrelse og gjennomsnittsinntekter. Tall for kommunestorrelse/landsdel Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for husholdningstype Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for hovedinntektstakerens utdanningsnivå/fagfelt Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for antall yrkestilknyttede i husholdningen Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status og viktigste næring Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for formue/gjeld Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for bruttoinntekt/disponibel inntekt Husholdninger og gjennomsnittstall for personer/yrkestilknyttede/forbruksenheter/formue/ bruttoinntekt pr. husholdning. Tall for kommunestorrelse/landsdel Fordelingstabeller 63. Husholdninger etter tallet pa yrkestilknyttede. Gjennomsnittlig disponibel inntekt pr. forbruksenhet i husholdningen. Antall personer i husholdningen Husholdninger etter tallet pa yrkestilknyttede. Gjennomsnittlig disponibel inntekt pr. forbruksenhet i husholdningen. Husholdningstype Husholdninger etter tallet på yrkestilknyttede. Gjennomsnittlig disponibel inntekt pr. forbruksenhet i husholdningen. Hovedinntektstakerens kjeinn og alder Husholdninger etter tallet på yrkestilknyttede. Gjennomsnittlig disponibel inntekt pr. forbruksenhet i husholdningen. Hovedinntektstakerens ekteskapelige status Husholdninger etter tallet pa yrkestilknyttede. Gjennomsnittlig disponibel inntekt pr. forbruksenhet i husholdningen. Hovedinntektstakerens utdanningsnivå/fagfelt

12 11 B.3. Fordelingstabeller (forts.) Side 68. Husholdninger etter tallet pa yrkestilknyttede. Gjennomsnittlig disponibel inntekt pr. forbruksenhet i husholdningen. Hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status Husholdninger i grupper for bruttoinntekt, etter formue. Prosent Husholdninger i grupper for disponibel inntekt, etter formue. Prosent Inntektsregnskap for husholdninger 71. Inntektsregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens alder. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter tallet pa personer i husholdningen. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter husholdningstype. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter husholdningstype. Hovedinntektstakeren mann. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter husholdningstype. Hovedinntektstakeren kvinne. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter tallet pa yrkestilknyttede. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger med barn. Antall voksne og yngste barns alder. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger uten barn, etter hovedinntektstakerens alder. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens ekteskapelige status. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter husholdningens disponible inntekt. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter husholdningens formue. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens utdanningsniva. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens næring. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter bostedskommunens stdrrelse. Gjennomsnitt Kr Inntektsregnskap for husholdninger etter landsdel. Gjennomsnitt Kr 128 B.5. Formuesregnskap for husholdninger 87. Formuesregnskap for husholdninger etter husholdningstype. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens ekteskapelige status. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens alder. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger med mannlig hovedinntektstaker, etter alder. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger med kvinnelig hovedinntektstaker, etter alder. Gjennomsnitt Kr 133

13 12 Side B.5. Formuesregnskap for husholdninger (forts.) 92. Formuesregnskap for husholdninger med og uten barn. Tall for yngste barns alder. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens utdanningsnivå. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter antall yrkestilknyttede i husholdningen. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter formue. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter husholdningens gjeld. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter gjeldsrenter og underskudd i borettslag. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter husholdningens bruttoinntekt. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter husholdningens disponible inntekt. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter disponibel inntekt pr. forbruksenhet. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger, etter bostedskommunens storrelse. Gjennomsnitt Kr Formuesregnskap for husholdninger etter landsdel. Gjennomsnitt Kr 150 B.6. Relative hyppighetsfordelinger 104. Andelen husholdninger etter tallet på personer i husholdningen og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger etter husholdningstype og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger etter husholdningstype og husholdningens disponible inntekt. Hovedinntektstakeren mann. Prosent Andelen husholdninger etter husholdningstype og husholdningens disponible inntekt. Hovedinntektstakeren kvinne. Prosent Andelen husholdninger med barn, etter yngste barns alder og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger uten barn, etter hovedinntektstakerens alder og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger etter hovedinntektstakerens ekteskapelige status og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger etter hovedinntektstakerens utdanningsnivå og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger etter hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger etter tallet pa yrkestilknyttede og husholdningens disponible inntekt. Prosent Andelen husholdninger etter kommunestdrrelse og husholdningens disponible inntekt. Prosent

14 13 Side B.7. Desiltabeller 115. Gjennomsnittlig samlet inntekt for husholdninger, etter tallet på personer i husholdningen " og desiler Kr og prosent Gjennomsnittlig samlet inntekt for husholdninger i ulike husholdningstyper, etter desiler Kr og prosent Gjennomsnittlig disponibel inntekt for husholdninger i ulike husholdningstyper, etter desiler Kr og prosent Gjennomsnittlig disponibel inntekt for husholdninger med og uten barn etter hovedinntektstakerens kjonn, etter desiler Kr og prosent Gjennomsnittlig disponibel inntekt for husholdninger med barn, etter yngste barns alder og desiler Kr og prosent Gjennomsnittlig disponibel inntekt for husholdninger uten barn, etter hovedinntektstakerens alder og desiler Kr og prosent Gjennomsnittlig disponibel inntekt for husholdninger, etter tallet på yrkestilknyttede og desiler Kr og prosent Gjennomsnittlig disponibel inntekt for husholdninger, etter hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status og desiler Kr og prosent Husholdningenes formue etter husholdningstype og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter hovedinntektstakerens alder og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter hovedinntektstakerens kjdrin og desiler. Husholdninger med og uten barn. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter hovedinntektstakerens utdanningsnivå og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter antall personer i husholdningen og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter antall yrkestilknyttede i husholdningen og og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter hovedinntektstakerens sosiodkonomiske status og desiler. Yrkestilknyttede og ikke yrkestilknyttede. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter husholdningens gjeld og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter husholdningens samlede gjeldsrenter og underskudd i borettslag og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter husholdningens bruttoinntekt og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter husholdningens disponible inntekt og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Husholdningenes formue etter bostedskommunens storrelse og desiler. Gjennomsnitt Kr og prosent Hovedposter i formuesregnskapet etter desilfordelt formue. Gjennomsnitt Kr og prosent 184

15 14 INDEX OF FIGURES 1. Tax deductions and total assessed taxes as percentage of gross income for persons, by socioeconomic status. Average Property income and expenditure for persons, by age. Average Kroner Transfers received for persons, by sex and age. Average Kroner Components of the income account for persons. Average Kroner Percentage of households by type of household Direct taxes paid and transfers received, by type of household. Average Kroner Available income per household and per consumption unit, by type of household. Average Kroner Percentage of households in groups of available income, by sex of the main income earner Lorentzcurves for households without children Lorentzcurves for households with and without children Households by socio-economic status of the main income earner. Available income. Average Deciles Households by property. Per cent Components of the property account for households. Average Kroner Households by socio-economic status of the main income earner. Property. Average Kroner. Deciles 48 Page

16 15 INDEX OF TABLES A. TABLES FOR PERSONS Page A.1. Tax return accounts 1. Tax return account for persons 17 years and over, by socio-economic status. Average Kroner Tax return account for persons 17 years and over, by socio-economic status. Average for positive entries Kroner Tax return account for persons 17 years and over. Average for gross income groups Kroner Tax return account for persons 17 years and over, by age. Males. Average Kroner Tax return account for persons 17 years and over, by age. Females. Average Kroner Tax return account for persons 17 years and over, by property. Average Kroner Tax return account for persons 17 years and over, by liability. Average Kroner Tax return account for persons 17 years and over, by the sum of interest paid and part of building societies' deficit. Average Kroner 60 A.2. Income accounts 9. Income account for persons 17 years and over, by socio-economic status. Average Kroner Income account for persons 17 years and over, by total income. Average Kroner Income account for persons 17 years and over, by age. Average Kroner Income account for persons 17 years and over, by region. Average Kroner 65 A.3. Property accounts 13. Property account for persons 17 years and over, by sex. Average Kroner Property account for persons 17 years and over, by property. Average Kroner 67 A.4. Frequency table 15. Persons 17 years and over in groups for sex, by property. Per cent A.5. Distribution of main components of income account 16. Persons 17 years and over in groups for sex, by wages and salaries. Per cent Average wages and salaries for persons 17 years and over. Figures for socio-economic status and sex Kroner Persons 17 years and over, by entrepreneurial income and sex. Per cent Average entrepreneurial income for persons 17 years and over. Figures for socio-economic status and sex Kroner Persons 17 years and over in groups for sex, by property income. Per cent Average property income for persons 17 years and over. Figures for age and sex Kroner 71

17 16 A.5. Distribution of main components of income account (cont.) Page 22. Average property income for persons 17 years and over. Figures for socio-economic status and sex Kroner Persons 17 years and over, by property expenditure and sex. Per cent Average property expenditure for persons 17 years and over. Figures for age and sex Kroner Average property expenditure for persons 17 years and over. Figures for socio-economic status and sex Kroner Average property expenditure for persons 17 years and over. Figures for available income and sex Kroner Persons 17 years and over, by transfers received and sex. Per cent Average transfers received for persons 17 years and over. Figures for age and sex Kroner Average transfers received for persons 17 years and over. Figures for socio-economic status and sex Kroner Average transfers received for persons 17 years and over. Figures for available income and sex Kroner Persons 17 years and over, by total income and sex. Per cent Persons 17 years and over, by assessed taxes and sex. Per cent Average assessed taxes for persons 17 years and over. Figures for socio-economic status and sex Kroner Average assessed taxes for persons 17 years and over. Figures for available income and sex Kroner Persons 17 years and over, by available income and sex. Per cent Average available income for persons 17 years and over. Figures for age and sex Kroner Average available income for persons 17 years and over. Figures for socio-economic status and sex Kroner 79 B. TABLES FOR HOUSEHOLDS B.1. Tables on household tax return accounts 38. Tax return account for households, by socio-economic status of the main income earner. Average Kroner Tax return account for households, by the number of economically active in the household. Average Kroner Tax return account for households, by type of household. Average Kroner Tax return account for households, by gross income. Average Kroner Tables on household size and average figures 42. Size of household and average incomes. Number of persons in the household Size of household and average incomes. Figures for type of household Size of household and average incomes in households with children. Figures for the number of adults and age of youngest child Size of household and average incomes in households without children. Figures for the number of adults and age of the main income earner

18 17 B.2. Tables on household size and average figures (cont.) Page 46. Size of household and average incomes. Figures for the main income earner's sex/age/ marital status , Size of household and average incomes. Figures for the household's available income Size of household and average incomes. Figures for the household's gross income Size of household and average incomes. Figures for the household's property Size of household and average incomes. Figures for level/field of education of the main income earner Size of household and average incomes. Figures for socio-economic status of the main income earner Size of household and average incomes. Figures for industry of the main income earner Size of household and average incomes. Figures for households with and without children. by number of economically active Size of household and average incomes. Figures for size of municipality/region Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for type of household Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for educational level/programmes of the main income earner Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for the number of economically active in the household Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for socio-economic status of the main income earner Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for socio-economic status and main industry of the main income earner Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for property/liability Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for gross income/available income Households and average figures of persons/economically active/consumption units/property/ gross income per household. Figures for size of municipality/region B.3. Distribution tables 63. Households by number of economically active. Average available income per consumption unit in the household. Number of persons in the household Households by number of economically active. Average available income per consumption unit in the household. Type of household Households by number of economically active. Average available income per consumption unit in the household. Sex and age of the main income earner Households by number of economically active. Average available income per consumption unit in the household. Marital status of the main income earner Households by number of economically active. Average available income per consumption unit in the household. Level/field of education of the main income earner Households by number of economically active. Average available income per consumption unit in the household. Socio-economic status of the main income earner

19 B.3. Distribution tables (cont.) Households in groups for gross income, by property. Per cent Households in groups for available income, by property. Per cent B.4. Income accounts for households 71. Income account for households, by age of the main income earner. Average Kroner Income account for households, by number of persons in the household. Average Kroner Income account for households, by type of household. Average Kroner Income account for households, by type of household. Male main income earner. Average Kroner Income account for households, by type of household. Female main income earner. Average Kroner Income account for households, by the number of economically active. Average Kroner Income account for households with children. Number of adults and age of youngest child. Average Kroner Income account for households without children, by age of the main income earner. Average Kroner Income account for households, by marital status of the main income earner. Average Kroner Income account for households, by available income of the household. Average Kroner Income account for households, by the property of the household. Average Kroner Income account for households, by level of education of the main income earner. Average Kroner Income account for households, by socio-economic status of the main income earner. Average Kroner Income account for households, by industry of the main income earner. Average Kroner Income account for households, by size of municipality of residence. Average Kroner Income account for households, by region. Average Kroner Property account for households 87. Property account for households, by type of household. Average Kroner Property account for households, by marital status of the main income earner. Average Kroner Property account for households, by age of the main income earner. Average Kroner Property account for households with male main income earner, by age. Average Kroner Property account for households with female main income earner, by age. Average Kroner Property account for households with and without children. Figures for age of the youngest child. Average Kroner Property account for households, by level of education of main income earner. Average Kroner Property account for households, by the number of economically active in the household. Average Kroner 136 Page

20 19 B.5. Property account for households (cont.) Page 95. Property account for households, by socio-economic status of the main income earner. Average Kroner Property account for households, by property. Average Kroner Property account for households, by the liability of the household. Average Kroner Property account for households, by interest paid and part of building societies' deficit. Average Kroner Property account for households, by the household's gross income. Average Kroner Property account for households, by the household's available income. Average Kroner Property account for households, by available income per consumption unit. Average Kroner Property account for households, by the size of municipality of residence. Average Kroner Property account for households, by region. Average Kroner 150 B.6. Relative frequency tables 104. Percentage of households by the number of persons in the household and the household's available income Percentage of households by type of household and the household's available income Percentage of households by type of household and the household's available income. Male main income earner Percentage of households by type of household and the houshold's available income. Female main income earner Percentage of households with children, by age of the youngest child and the household's available income Percentage of households without children, by age of the main income earner and the household's available income Percentage of households by marital status of the main income earner and the household's available income Percentage of households by level of education of the main income earner and the household's available income Percentage of households by socio-economic status of the main income earner and the household's available income Percentage of households by the number of economically active and the household's available income Percentage of households by size of municipality of residence and the household's avail- 161 lable income B.7. Decile tables 115. Average total income for households, by number of persons in the household and deciles Kroner and per cent Average total income for households in different types of household, by deciles Kroner and per cent Average available income for households in different types of household, by deciles Kroner and per cent Average available income for households with and without children in groups for sex of the main income earner, by deciles Kroner and per cent 165

21 Average available income for households with children, by age of youngest child and deciles Kroner and per cent Average available income for households without children, by age of the main income earner and deciles Kroner and per cent Average available income for households, by number of economically active and deciles Kroner and per cent Average available income for households, by socio-economic status of the main income earner and deciles Kroner and per cent The households' property by type of household and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by age of the main income earner and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by sex of the main income earner and deciles. Households with and without children. Average Kroner and per cent The households' property by educational level of the main income earner and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by the number of persons in the household and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by the number of economically active persons in the household and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by socio-economic status of the main income earner and deciles. Economically active and economically inactive. Average Kroner and per cent The households' property by liabilities of the household and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by total interest paid and part of building societies' deficit and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by gross income of the household and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by available income of the household and deciles. Average Kroner and per cent The households' property by size of municipality and deciles. Average Kroner and per cent Main figures in the property account, by deciles. Average Kroner and per cent 184

22 21 1. FORMAL Denne publikasjonen gir oversikt over inntektens og formuens fordeling pa grupper av personer, og på husholdninger gruppert etter storrelse, sammensetning og kjennemerker ved hovedinntektstakeren i husholdningen. Den har også tabeller som viser inntekts- og formuesstrukturen, dvs. hvordan inntekt og formue er sammensatt av ulike komponenter. Et hovedformål med inntektsstatistikken er A presentere inntektsmål som kan oppfattes som levekårsindikatorer og A, presentere data som måler de dkonomiske ressurser som husholdningene har til disposisjon til sparing og forbruk. Inntektsmål alene kan aldri gi et fullstendig bilde av levekår, men kan hjelpe oss når vi skal vurdere fordelingen av levekår på grupper av befolkningen. Opplysningene i inntekts- og formuesstatistikken er bestemt av skatteligningens regler og ligningspraksis. Dette betyr at skattefrie inntekter og formuer bare kommer med i den grad dette inngår i ulike registre, f.eks. barnetrygd. Ifdlge skatteloven skal formuen ansettes etter "antatt salgsverdi". Begrepet er ikke entydig, og særlig ved formuesansettelsen av realkapitalen er ligningsverdiene ofte lave i forhold til de virkelige omsetningsverdiene. Ulike brukere av publikasjonen vil ha behov for data i svært forskjellige sammenhenger. Dersom man ikke finner det materialet man sker i denne publikasjonen, kan det vare aktuelt A ta direkte kontakt med Statistisk sentralbyrå for ik få tilgang til upublisert materiale, eller bli veiledet til andre publikasjoner. Spesialanalyser basert på det samme materialet kan også være aktuelt. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFORING 2.1. Grunnlag for statistikken Tabellene i denne publikasjonen er laget pa basis av inntekts- og formuesundersdkelsen 1987 med selvangivelsen for de personlige skattyterne som det viktigste datagrunnlaget. Inntekts- og formuesundersdkelsen hentet også data fra en rekke andre kilder. Intervjuopplysninger er grunnlaget for husholdningssammensetningene. Administrative og statistiske registre har vi også brukt i stor utstrekning. FOlgende registre har vi hentet data fra: - Skattemanntallet (ligningskommune 1987) - Ligningsregisteret (utlignede skatter, nettoinntekt m.m.) - Det sentrale bedrifts- og foretaksregister i SSB (næring) - Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret (arbeidsperiode og -kommune) - Det sentrale personregister (familiekode) - Utdanningsregisteret (hoyeste fullforte utdanning) - Statens lånekasse for utdanning (l an, stipend, gjeld) - Husbanken (bostotte) - Direktoratet for sjoimenn (inntekt om bord, sjdmannsskatt) Enkelte variable har vi beregnet, f.eks. barnetrygd Omfang Inntekts- og formuesundersdkelsen har som formal belyse inntekts- og formuesforholdene for hele den norske befolkningen, og for forskjellige delgrupper av befolkningen. Institusjonsbefolkningen, dvs. personer som bor på aldershjem, sykehjem, i fengsler etc. er likevel ikke med. Utenlandske statsborgere inngår dersom de er registrert i Det sentrale personregister. Det vil de normalt være dersom de har arbeids- og oppholdstillatelse. Barn fedt i 'Wet av året, er med uansett fddselsdato. Etter samme prinsipp er også personer som ddde i lopet av aret med. Inntekts- og formuesundersdkelsen har data om både enkeltpersoner og husholdninger. I denne publikasjonen er hovedvekten lagt på husholdningenes inntekts- og formuesforhold Utvalg Inntekts- og formuesundersdkelsen er en utvalgsundersdkelse som omfatter i alt husholdninger. Husholdningene består av personer. Opplysninger om husholdningenes sammensetning har vi fått gjennom intervjue personer i husholdningene. En del av de uttrukne personene har vi av for-

23 22 skjellige grunner ikke fått intervju med. For disse har vi gjennomfdrt en postundersdkelse der vi har spurt om hvem som tilhorer husholdningen. For de som vi likevel ikke har fått husholdningsopplysninger om, er familieenheten brukt som husholdningsenhet. Familie er et snevrere begrep enn husholdning. En familie kan bestå av enslige, ugift far eller mor med barn, eller ektepar med eller uten barn. En husholdning derimot, omfatter alle personer som bor og spiser sammen (kosthusholdning). Husholdningen kan dermed bestå av flere familier. Feilen som begås i de tilfeller der familieenhet brukes som husholdningsenhet er imidlertid liten. De aller fleste vil få riktig husholdningssammensetning, da over 90 prosent av alle husholdninger består av bare én familie. Utvalget er sammensatt av to uavhengige utvalg: a) Paneldelen fra levekårsundersokelsen. Til LevekårsundersOkelsen 1980 ble det for forste gang etablert et panel av husholdninger der intervjuobjektet var mellom 20 og 79 Ar, og som siden har blitt fulgt i senere levekårsundersokelser. Paneldelen har også blitt benyttet i inntekts- og formuesundersokelsene i 1979 og 1982, og har inngått hvert år fra og med undersdkelsen i Ved inntekts- og formuesundersdkelsene har paneldelen blitt utvidet til også A omfatte intervjuobjekter i alderen Ar og over 79 Ar. Justert for tilganger og avganger består paneldelen til inntekts- og formuesundersokelsen 1987 av personer fordelt på husholdninger. b) Forbruksutvalget.I tillegg til paneldelen fra levekårsundersokelsen består inntekts- og formuesundersokelsen 1987 av personer hentet fra de årlige forbruksundersdkelsene. Disse utgjdr 973 husholdninger Datainnsamling De fleste inntektsdataene bygger på opplysninger fra den ordinære skatteligningen for For personene som var med i utvalget overforte ligningskontorene opplysninger fra ligningsbehandlede selvangivelser til SSBs statistikkskjema (se vedlegg 1). Skjemaene ble sendt ut i ldpet av 1987, og ble returnert fortldpende. De fleste skjemaene var returnert innen frist - ns utlop 14. oktober Intervjudataene ble innsamlet over en lang tidsperiode: Levekårsdata kom inn fortldpende gjennom året TilleggsundersOkelsen for A få kartlagt husholdningssammensetningen til de eldre og for forbruksutvalget ble gjennomfdrt i mai Registerdataene ble innsamlet i perioden fra hosten 1988 til våren Registerdataene er uten frafall. De viser med få unntak situasjonen ved utgangen av Det gjelder f.eks. sivilstatus, familiesammensetning osv. Inntekts- og utgiftsdata gjelder hele året At datainnsamlingen ikke refererer seg til et bestemt tidspunkt, gir oss bade teoretiske og praktiske problemer. Eksempelvis forekommer det at personer er lignet på basis av en famillesituasjon som ikke stemmer overens med situasjonen på intervjutidspunktet. Det er intervjutidspunktet som er avgjdrende for husholdningssammensetningen i inntektsundersdkelsen. 3. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE 3.1. Utvalgsvarians Alle utvalgsundersokelser er beheftet med en viss usikkerhet. Generelt blir resultatene mer usikre jo færre observasjoner de er basert på. Resultater som bygger på mindre enn 20 observasjoner blir derfor ikke publisert. (Dette er hovedregelen, men enkelte unntak kan forekomme.) Grupper som er basert på relativt få observasjoner vil were meget sterkt influert av ekstreme observasjoner, dvs. observasjoner som avviker sterkt fra gjennomsnittet. I denne publikasjonen er ekstreme observasjoner i de fleste tilfeller tatt med. Bare når delgruppene har vært svært små har det wart nodvendig A fjerne slike observasjoner for på denne maten A redusere usikkerheten ved estimatene. Et mål på usikkerheten ved de estimerte verdiene får vi ved A beregne storrelsen på standardavviket. I tabellene a og b har vi estimert storrelsen på standardavviket rundt gjennomsnittsverdiene for disponibel inntekt for husholdningene i ulike sosiookonomiske grupper. I tabell a har vi beregnet standardavviket for disponibel inntekt etter en grovinndeling av sosiookonomisk status. I tabell b har vi foretatt en finere sosimikonomisk inndeling av gruppene Selvstendig næringsdrivende og Ansatte.

24 Tabell a. Disponibel inntekt og standardavvik for husholdninger, etter hovedinntektstakerens sosiookonomiske status 23 Pensjo- Selv- nister og Totalt stendige Ansatte trygdede Andre Disponibel inntekt, gjennomsnitt Standardavvik Antall observasjoner Vi ser at når grupperingen blir mer detaljert og færre observasjoner ligger til grunn for gjennomsnittstallene, så d ker også storrelsen på standardavviket eller usikkerheten ved estimatene. Tabell b. Disponibel inntekt og standardavvik for husholdninger der hovedinntektstakeren er yrkestilknyttet. SosioOkonomisk gruppering Disponibel inntekt, gjennomsnitt Selvstendige i jord-, Andre Lavere HOyere skogbruk selv- UfaglærteFaglærtefunk- funk- Uoppgitt og fiske stendige arbeidere arbeidere sjonærer sjonærer yrke Standardavvik Antall observasjoner Når vi kjenner standardavviket til et gjennomsnittstall, kan vi beregne et konfidensintervall rundt den estimerte gjennomsnittsverdien. Konfidensintervallet er det intervall som med en bestemt sannsynlighet vil inneholde den sanne verdi i populasjonen. Det er vanlig ti beregne dette intervallet for en slik sannsynlighet på 95 prosent. Under bestemte forutsetninger vil et 95 prosents konfidensintervall ligge +/- 2 x standardavviket (egentlig 1,96) fra det estimerte gjennomsnitt. Ved hjelp av tabellene a og b kan vi vise hvordan usikkerheten Oker når delgruppene blir mindre. Gjennomsnittlig disponibel inntekt for hele gruppen Selvstendige vil med 95 prosents sannsynlighet ligge et sted mellom kroner og kroner ( /- 2 x 8 314). Tilsvarende så Oker usikkerheten når vi bare ser på gruppen Selvstendige i andre næringer. For denne gruppen kan vi med 95 prosents sikkerhet slå fast at den sanne verdi for gjennomsnittlig disponibel inntekt ligger et sted mellom kroner og kroner ( /- 2 x ) Utvalgsskjevhet Utvalgsskjevhet kan oppstå når fordelingen mellom visse grupper i utvalget ikke er den samme som den tilsvarende fordeling i totalpopulasjonen. En slik utvalgsskjevhet kan oppstå gjennom frafall. De fleste opplysningene til inntekts- og formuesundersokelsen er hentet fra administrative registre. Frafall er ikke noe problem for denne delen av materialet. Husholdningssammensetningen er basert på intervju, og da vil vi alltid få frafall. Frafallet er imidlertid redusert betraktelig gjennom oppfolgingsintervju. For husholdninger som ikke har blitt intervjuet, har vi benyttet familien som husholdningsenhet. Da over 90 prosent av alle husholdningene består av bare én familie, vil utvalgsskjevheten bli liten.

RETTING AV FIGURER I NOS INNTEKTSSTATISTIKK Da det er oppdaget feil i figurene 4, 7, 8, og 11 i

RETTING AV FIGURER I NOS INNTEKTSSTATISTIKK Da det er oppdaget feil i figurene 4, 7, 8, og 11 i RETTING AV FIGURER I NOS INNTEKTSSTATISTIKK 1985 Da det er oppdaget feil i figurene 4, 7, 8, og 11 i publikasjonen, er nye og reviderte figurer lagt ved. I,--, x_ = -,. n -,:,. Pi n i-i:,-1 n -a ril 0

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 569 INNTEKTSSTATISTIKK INCOME STATISTICS 1982 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 569 INNTEKTSSTATISTIKK INCOME STATISTICS 1982 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 569 INNTEKTSSTATISTIKK 1982 INOME STATISTIS 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2264-8 ISSN 8-2967 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD Gjennomsnittsinntekter

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger C 581 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 1986-1996 Income and Property Statistics for Households 1986-1996 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 556 STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 STATISTICS ON LOW INCOME GROUPS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-0257-4

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Inntektsstatistikk for personer og familier 2002-2003

Inntektsstatistikk for personer og familier 2002-2003 D 338 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Inntektsstatistikk for personer og familier 2002-2003 Income Statistics for Persons and Families 2002-2003 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Rettelse til LØNNINGER OG INNTEKTER skal være 3. kv Tabell 3-6 Lonnstakergruppe; Arbeidere i bergverksdrift og industri

Rettelse til LØNNINGER OG INNTEKTER skal være 3. kv Tabell 3-6 Lonnstakergruppe; Arbeidere i bergverksdrift og industri Rettelse til LØNNINGER OG INNTEKTER 1986 Tabell 3-6 Lonnstakergruppe; Arbeidere i bergverksdrift og industri skal være 3. kv. 1984 ikke 1986 som det er referert til i tabellene. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

Detaljer

Inntektsstatistikk for personer og familier

Inntektsstatistikk for personer og familier C 649 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Inntektsstatistikk for personer og familier 1993-1998 Income Statistics for Persons and Families 1993-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE STATISTISKE ANALYSER NR. 47 PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE CONSUMPTION OF PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE 1970s STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1757-1 ISSN 0333-0621 FORORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2001

Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2001 D 248 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Inntekts- og formuesstatistikk for husholdninger 2001 Income and Property Statistics for Households 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/12 DE ELDRES INNTEKTER NIVÅ OG ULIKHET INCOME OF AGED PEOPLE LEVEL AND INEQUALITY GRETE DAHL

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/12 DE ELDRES INNTEKTER NIVÅ OG ULIKHET INCOME OF AGED PEOPLE LEVEL AND INEQUALITY GRETE DAHL RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/12 DE ELDRES INNTEKTER NIVÅ OG ULIKHET INCOME OF AGED PEOPLE LEVEL AND INEQUALITY AV GRETE DAHL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2785-2 ISSN

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B320 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1980 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ. OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1 81 9-5 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger i denne

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Vidar Pedersen. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1993 Dokumentasjon. 97/13 Notater 1997

Vidar Pedersen. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1993 Dokumentasjon. 97/13 Notater 1997 97/13 Notater 1997 Vidar Pedersen Inntekts- og formuesundersøkelsen 1993 Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Sammendrag En viktig del av alle prosjekter er å dokumentere

Detaljer

IN NTEKTSSTAT STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 94 INCOME STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979

IN NTEKTSSTAT STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 94 INCOME STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 94 IN NTEKTSSTAT STIKK 976 INCOME STATISTICS 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 82-537084-4 FORORD Inntektsstatistikk 976 inneholder

Detaljer

Inntektsstatistikk for personer og familier

Inntektsstatistikk for personer og familier C 749 Inntektsstatistikk for personer og familier 1999-2000 Income Statistics for Persons and Families 1999-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 843 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 LABOUR MARKET STATISTICS 1987-1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2819-0 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Figurregister Tabellregister Innledning Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27

Figurregister Tabellregister Innledning Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 Innhold Figurregister... 6 Tabellregister... 8 Innledning... 11 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet... 47 3. Frynsegoder mer populære, men

Detaljer

Individuell inntektsfordeling 1970 2002 1

Individuell inntektsfordeling 1970 2002 1 Individuell inntektsfordeling 1970 2002 1 Hilde Bojer 14. mars 2005 1 Tabeller og figurer er egne beregninger på data fra Statistisk Sentralbyrås Inntekts-og Formuesundersøkelser. Data er stilt til min

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

97/12 Notater 1997. Grethe Sparby. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1992 Dokumentasjon

97/12 Notater 1997. Grethe Sparby. Inntekts- og formuesundersøkelsen 1992 Dokumentasjon 97/12 Notater 1997 Grethe Sparby Inntekts- og formuesundersøkelsen 1992 Seksjon for inntekts og lønnsstatistikk 1997 Sammendrag En viktig del av alle prosjekter er å dokumentere det arbeidet som er gjort.

Detaljer

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Figurregister... 6. Tabellregister... 8. Innledning... 11. 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 25

Figurregister... 6. Tabellregister... 8. Innledning... 11. 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 25 Innhold Figurregister... 6 Tabellregister... 8 Innledning... 11 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 25 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet... 45 3. Økonomiske konjunkturer og fattigdom:

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 658 TRYGDESTATISTIKK ALDERSPENSJONISTER NATIONAL INSURANCE OLD AGE PENSIONERS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 658 TRYGDESTATISTIKK ALDERSPENSJONISTER NATIONAL INSURANCE OLD AGE PENSIONERS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 658 TRYGDESTATISTIKK ALDERSPENSJONISTER 1983-1985 NATIONAL INSURANCE OLD AGE PENSIONERS 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2413-6 ISSN 0800-4064

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Sjølvmeldingsstatistikk 1997

Sjølvmeldingsstatistikk 1997 C 549 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjølvmeldingsstatistikk 997 Tax Return Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Noregs offisielle statistikk

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 449 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1980-1982 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1980 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2035-1 EMNEGRUPPE (Byråets inndeling)

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER 1984

LØNNINGER OG INNTEKTER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B741 LØNNINGER OG INNTEKTER 1984 WAGES, SALARIES AND INCOME 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2586-8 ISSN 0800-997X EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD

Detaljer

Skattestatistikk for forskuddspliktige

Skattestatistikk for forskuddspliktige D 324 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skattestatistikk for forskuddspliktige 1993-2002 Tax Statistics for Personal Taxpayers 1993-2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Bøndenes inntekt og formue 2002

Bøndenes inntekt og formue 2002 D 305 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bøndenes inntekt og formue 2002 Farmers Income and Property 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil

Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil Rapporter Reports 2017/17 Magnus Helliesen, Ella Tenmann Melsom, Marius Scheele Fordeling av husholdningenes inntekt og konsum på husholdningstype og inntektsdesil - Med utgangspunkt i nasjonalregnskapet

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 1975

Ungdomsundersøkelsen 1975 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 35 Ungdomsundersøkelsen 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 35 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 1975

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 43 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1991 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3735-1 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE 20 Generelle sosiodemografiske

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 245 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1977-1979 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1977-1979 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1981 ISBN 02-537-1641-9 FORORD Denne publikasjonen inneholder

Detaljer

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr, 37 Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSOKELSER

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage

Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000. Odd Frank Vaage 52 Statistiske analyser Statistical Analyses Til alle døgnets tider Tidsbruk 1971-2000 Odd Frank Vaage Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1905-1 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyri fram hovedresultatene fra TidsnyttingsundersOkelsen

Detaljer

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger.

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger. %1 I Imo Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STA TISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

INDIVIDUAL EFFECTS IN A SYSTEM OF DEMAND FUNCTIONS

INDIVIDUAL EFFECTS IN A SYSTEM OF DEMAND FUNCTIONS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 149 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 85 (1983), pp. 461-483 INDIVIDUAL EFFECTS IN A SYSTEM OF DEMAND FUNCTIONS INDIVIDUELLE EFFEKTER I ET SYSTEM

Detaljer

99/35 Notater 1999. Eva Birkeland (red.) Forskjeller i levekår Hefte 4: Regionale forskjeller. Avdeling for personstatistikk/avdelingsledelse

99/35 Notater 1999. Eva Birkeland (red.) Forskjeller i levekår Hefte 4: Regionale forskjeller. Avdeling for personstatistikk/avdelingsledelse 99/35 Notater 1999 Eva Birkeland (red.) Forskjeller i levekår Hefte 4: Regionale forskjeller Avdeling for personstatistikk/avdelingsledelse 1 Forord Statistisk sentralbyrå (SSB) har utført en rekke oppdrag

Detaljer

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS

KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 518 KRIMINALSTATISTIKK FORBRYTELSER ETTERFORSKET REAKSJONER FENGSLINGER 1983 CRIMINAL STATISTICS CRIMES INVESTIGATED SANCTIONS IMPRISONMENTS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ /12 7. juli 1.988 BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER AV EINAR KLEPPE 1 INNHOLD Side 1. Innledning 1 2. Uforming

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 511 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2144-7 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE Sosiale forhold

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

S KATTESTATISTI KK INNTEKTSARET 1971

S KATTESTATISTI KK INNTEKTSARET 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A573 S KATTESTATISTI KK INNTEKTSARET 97 KOMMUNER OG HANDELSDISTRIKTER Tax Statistics Income Year 97 Municipalities and Trade Districts STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

IN 84/15 6. juli 1984. Odd Skarstad INNHOLD. Side. Tabellregister 2

IN 84/15 6. juli 1984. Odd Skarstad INNHOLD. Side. Tabellregister 2 IN 84/15 6. juli 1984 ØKONOMISKE FORHOLD FOR HUSHOLDNINGER OVER LIVSLØPET Odd Skarstad Av INNHOLD Side Tabellregister 2 1. Innledning 4 1.1. Bakgrunn og formål 4 1.2. De enkelte kapitlene 4 2. LivslØpet

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports 1999/27 Rapporter Reports Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 546 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE III FAMILIER OG HUSHOLDNINGER POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume III FAMILIES AND HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRA OSLO -- KONGSVINGER

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Jan Lyngstad og Jon Epland

Jan Lyngstad og Jon Epland 003/ Rapporter Reports Jan Lyngstad og Jon Epland Barn av enslige forsørgere i lavinntektshusholdninger En analyse basert på registerdata Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan 2002/1 Rapporter Reports Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan Lærernes arbeidsmiljø i 1990-ene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/15 ENSLIGE FORSØRGERE FOR FRAMTIDIG TRYGDESTATISTIKK AV GRETE DAHL OG ELLEN J. AMUNDSEN

RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/15 ENSLIGE FORSØRGERE FOR FRAMTIDIG TRYGDESTATISTIKK AV GRETE DAHL OG ELLEN J. AMUNDSEN RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 86/15 ENSLIGE FORSØRGERE - EKSISTERENDE - DATAGRUNNLAG OFFISIELL STATISTIKK FOR FRAMTIDIG TRYGDESTATISTIKK AV GRETE DAHL OG ELLEN J. AMUNDSEN STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 ( )

Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 ( ) Statsråden Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref Dato 16/2790-24.11.2016 Spørsmål fra Sosialistisk venstrepartis stortingsgruppe vedr Meld. St. 7 (2016-2017)

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1999 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 589 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ

STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ STATISTISK ANALYSER NR. 2 5 FORBRUK BLANT SKOLEUNGDOM OG STUDENTER 1973-1974 STUDENTS' CONSUMER EXPENDITURE 1973-1974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0606-5

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

Mads Ivar Kirkeberg, Jon Epland, Nina Hagesæther og Alice Steinkellner. Barnefamiliers inntektsutvikling /8 Rapporter Reports

Mads Ivar Kirkeberg, Jon Epland, Nina Hagesæther og Alice Steinkellner. Barnefamiliers inntektsutvikling /8 Rapporter Reports 2003/8 Rapporter Reports Mads Ivar Kirkeberg, Jon Epland, Nina Hagesæther og Alice Steinkellner Barnefamiliers inntektsutvikling 1990-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988

BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 892 BOFORHOLDSUNDERSØKELSEN 1988 SURVEY OF HOUSING CONDITIONS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-3019-5 ISSN 0803-1827 EMNEGRUPPE 36 Boliger og

Detaljer

UTDANN I NGSSTATISTI KK

UTDANN I NGSSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 728 UTDANN I NGSSTATISTI KK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1985 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 1987

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer