NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN

3

4 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om fordelingen av personlige inntektstakere og husholdninger etter inntektens storrelse. Det gis også oppgaver over sammensetningen av inntekten. Statistikken bygger på opplysninger hentet fra skattelikningen 979 for et utvalg av personlige inntektstakere. På grunnlag av det materialet som Inntektsstatistikk 979 bygger på, vil det bli utgitt ytterligere to publikasjoner i serien Norges offisielle statistikk. Disse publikasjonene har titlene Formuesstatistikk 979 og Lavinntektsgrupper 979. En del av hovedresultatene fra inntektsstatistikken 979 for personlige inntektstakere har blitt offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 44, 98 og for husholdninger i Statistisk ukehefte nr. 46, 98. Inntektsopplysninger for 979 for ikke-personlige skattytere vil bli offentliggjort i Statistisk ukehefte. FOrstekonsulent Ole BjOrklund har ledet arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 4. mars 98 Arne Oien Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 PREFACE The publication Income Statistics 979 contains data on the distribution of personal income earners and households by the size of income and also of the composition of the income. The data are compiled from the 979 tax assessments for a sample of personal income earners and households. Further results will be published in Property Statistics 979 and Low Income Groups 979. Statistics on the income of the corporations for the year 979 will be published in the Weekly Bulletin of Statistics. The present publication has been prepared by Mr. Ole Bjørklund. Central Bureau of Statistics, Oslo, 4 March 98 Arne Oien Gunnar Furuholmen-Jenssen

6 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel. Formal. Datagrunnlag 5. Opplegg og gjennomføring 5.. Utvalg 5.. Datainnsamling 6 3. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene 6 4. Begrep og kjennemerker Inntektstaker Husholdning Hovedinntektstaker Inntekt og inntektsregnskap Desiler og desilinntekt Formue Stilling i husholdningen 4.8. Husholdningstype 4.9. Sosioøkonomisk gruppe 4.0. Alder 4.. Ekteskapelig status 4.. Geografisk område Tallet på inntektstakere i husholdningen Omfanget av sysselsettingen (lønnstakere) 3 5. Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Sammenliknbarhet med tidligere undersøkelser Noen hovedresultater 4 Sammendrag på engelsk 6 Tabelldel 8 Vedlegg. Skjemaet for Inntektsstatistikk Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 83 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Standarder for norsk statistikk (SNS) 90 Standardtegn i tabeller : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enhet

7 CONTENTS Index of tables Page Text. Purpose. Data basis 5. Survey design 5.. Sampling procedure 5.. Collection of data 6 3. Errors and reliability of estimates 6 4. Terms and variables Income earner Household Main income earner Income and income account Deciles and decile income Property Status in the household Type of household 4.9. Socio-economic group 4.0. Age 4.. Marital status. 4.. Region Number of income earners in the household Duration of employment (salaried employees and wage earners) 3 5. Use of tables and some main results Use of tables Comparability to previous surveys Some main results 4 Summary in English 6 Tables 8 Annex I. The questionnaire for the Income Statistics Publications Previously issued on the subject 83 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Standards for Norwegian Statistics (SNS) 90 Explanation of Symbols in Tables Not for publication Nil 0.0 Less than 0.05 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER Side Inntektstakere Inntektsposter. Inntektstakere med ulike inntektsposter. Gjennomsnittlig størrelse på inntektsposter i ulike grupper for inntekt og kjønn 8. Inntektstakere med ulike inntektsposter. Gjennomsnittlig størrelse på inntektsposter i ulike formuesgrupper Inntektstakere med ulike inntektsposter. Gjennomsnittlig størrelse på inntektsposter i ulike sosioøkonomiske grupper 3 4. Inntektstakere med ulike inntektsposter. Gjennomsnittlig størrelse på inntektsposter i ulike aldersgrupper 3 5. Inntektstakere med ulike inntektsposter. Gjennomsnittlig størrelse på inntektsposter i ulike grupper for ekteskapelig status Inntektstakere med ulike inntektsposter. Gjennomsnittlig størrelse på inntektsposter i ulike geografiske områder 34 Fradrapposter 7. Inntektstakere med ulike fradragsposter. Gjennomsnittlig størrelse på fradragsposter i ulike grupper for inntekt og kjønn Inntektstakere med ulike fradragsposter. Gjennomsnittlig størrelse på fradragsposter i ulike formuesgrupper Inntektstakere med ulike fradragsposter. Gjennomsnittlig størrelse på fradragsposter i ulike sosioøkonomiske grupper Inntektstakere med ulike fradragsposter. Gjennomsnittlig størrelse på fradragsposter i ulike aldersgrupper 44. Inntektstakere med ulike fradragsposter. Gjennomsnittlig størrelse på fradragsposter i ulike grupper for ekteskapelig status 46. Inntektstakere med ulike fradragsposter. Gjennomsnittlig størrelse på fradragsposter i ulike geografiske områder 48 Gjennomsnittsinntekt 3. Mannlige og kvinnelige 4. Mannlige og kvinnelige iske grupper 5. Mannlige og kvinnelige 6. Mannlige og kvinnelige ekteskapelig status 7. Mannlige og kvinnelige områder inntektstakere og inntektstakere og inntektstakere og inntektstakere og inntektstakere og deres gjennomsnittsinntekt i ulike formuesgrupper 50 deres gjennomsnittsinntekt i ulike sosioøkonom- 50 deres gjennomsnittsinntekt i ulike aldersgrupper 5 deres gjennomsnittsinntekt i ulike grupper for 53 deres gjennomsnittsinntekt i ulike geografiske 54 Inntektens størrelse 8. Inntektstakere etter kjønn og inntekt. Absolutte tall og prosent Inntektstakere etter inntekt og formue. Absolutte tall og prosent Inntektstakere etter inntekt og sosioøkonomisk gruppe. Absolutte tall og prosent 58. Inntektstakere etter inntekt og alder. Absolutte tall og prosent 6. Inntektstakere etter inntekt og ekteskapelig status. Absolutte tall og prosent Inntektstakere etter inntekt og geografisk område. Absolutte tall og prosent Inntektstakere etter stilling i husholdningen, kjønn og inntekt. Absolutte tall og prosent Inntektstakere etter inntekt, kjønn og sosioøkonomisk gruppe Inntektstakere etter inntekt, kjønn og alder Inntektstakere etter inntekt, kjønn og ekteskapelig status 7 8. Inntektstakere etter inntekt, kjønn og geografisk område 7

9 8 Desiler Side 9. Mannlige og kvinnelige inntektstakeres desilinntekter. Kr Inntektstakernes desilinntekter i ulike sosioøkonomiske grupper. Kr Inntektstakernes desilinntekter i ulike aldersgrupper. Kr Inntektstakernes desilinntekter i ulike grupper for ekteskapelig status. Kr Inntektstakernes desilinntekter i ulike geografiske områder. Kr Inntektstakernes inntekt etter kjønn og desiler. Absolutte tall og prosent Inntektstakernes inntekt etter sosioøkonomisk gruppe og desiler. Mill.kr og prosent Inntektstakernes inntekt etter alder og desiler. Mill.kr og prosent Inntektstakernes inntekt etter ekteskapelig status og desiler. Mill.kr og prosent Inntektstakernes inntekt etter geografisk område og desiler. Mill.kr og prosent 8 Inntektsregnskap 39. Inntektstakere. Inntektsregnskap etter inntektiformue/kjonnialderiekteskapelig status Inntektstakere. Inntektsregnskap etter sosioøkonomisk gruppe Inntektstakere. Inntektsregnskap etter geografisk område 9 Lønnstakere Gjennomsnittlig nnsinntekt 4. Lønnstakere. Gjennomsnittlig egen lønnsinntekt i ulike grupper for kjønn, omfang av sysselsetting og egen lønnsinntekt Lønnstakere. Gjennomsnittlig egen lønnsinntekt i ulike grupper for kjønn, omfang av sysselsetting og alder Lønnstakere. Gjennomsnittlig egen lønnsinntekt i ulike grupper for kjønn, omfang av sysselsetting og næring Lønnstakere. Gjennomsnittlig egen lønnsinntekt i ulike grupper for kjønn, omfang av sysselsetting og geografisk område 00 Desiler 46. Desil-lOnnsinntekt for lønnstakerne i ulikegrupperforkjonnogomfangavsysselsetting. Kr LOnnstakernes egen lønnsinntekt etter kjønn, omfang av sysselsetting og desiler. Absolutte tall og prosent 03 Husholdninger Personerz inntektstakere og inntekt pr. husholdning 48. Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike inntektsgrupper Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike formuesgrupper Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike husholdningstypegrupper Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike sosioøkonomiske grupper Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike aldersgrupper for hovedinntektstakeren Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike grupper for hovedinntektstakerens ekteskapelige status Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike geografiske områder Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike grupper for antall inntektstakere i husholdningen Husholdninger. Personer, inntektstakere og inntekt pr. husholdning i ulike grupper for husholdningstype og hovedinntektstakerens kjønn 0

10 9 Side Inntektens storrelse 57. Husholdninger etter hovedinntektstakerens kjønn og husholdningens inntekt. Absolutte tall og prosent 58. Husholdninger etter inntekt og formue. Absolutte tall og prosent 59. Husholdninger etter inntekt og husholdningstype. Absolutte tall og prosent 60. Husholdninger etter inntekt og hovedinntektstakerens sosioøkonomiske gruppe. Absolutte tall og prosent 4 6. Husholdninger etter inntekt og hovedinntektstakerens alder. Absolutte tall og prosent 8 6. Husholdninger etter inntekt og hovedinntektstakerens ekteskapelige status. Absolutte tall og prosent Husholdninger etter inntekt og geografisk område. Absolutte tall og prosent Husholdninger etter inntekt og antall inntektstakere i husholdningen. Absolutte tall og prosent Husholdninger etter inntekt, hovedinntektstakerens kjorin og husholdningens formue 66. Husholdninger etter inntekt, husholdningstype og formue Husholdninger etter inntekt, hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe og husholdningens formue Husholdninger etter inntekt, hovedinntektstakerens alder og husholdningens formue Husholdninger etter inntekt, geografisk område og formue Husholdninger etter inntekt, husholdningstype og hovedinntektstakerens kjonn 7 7. Husholdninger etter inntekt og hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe og kjonn 8 7. Husholdningeretter inntektog hovedinntektstakerens alder og kj0nn Husholdninger etter inntekt, geografisk område og hovedinntektstakerens kj0nn Husholdninger etter inntekt, husholdningstype og hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe Husholdninger etter inntekt, husholdningstype og hovedinntektstakerens alder Husholdninger etter inntekt, husholdningstype og hovedinntektstakerens ekteskapelige status Husholdninger etter inntekt, husholdningstype og geografisk område Husholdninger etter inntekt, husholdningstype og antall inntektstakere i husholdningen Husholdninger etter inntekt og hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe og alder Husholdninger etter inntekt, geografisk område og hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe Husholdninger etter inntekt, geografisk område og hovedinntektstakerens alder 38 Desiler 8. Husholdningenes desilinntekter i ulike husholdningstypegrupper. Kr Husholdningenes desilinntekter i ulike sosiookonomiske grupper. Kr liusholdningenesdesilinntekter i ulike aldersgrupper for hovedinntektstakeren. Kr Husholdningenes desilinntekter i ulike grupper for hovedinntektstakerens ekteskapelige status. Kr Husholdningenes desilinntekter i ulike geografiske områder. Kr Husholdningenes desilinntekter i ulike grupper for antall inntektstakerei husholdningen. Kr Husholdningenes desilinntekter i ulike grupper for hovedinntektstakerens kjonn og husholdningstype. Kr Husholdningenes inntekt etter husholdningstype og desiler. Mill.kr og prosent Husholdningenes inntekt etter hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe og desiler. Mill.kr og prosent Husholdningenes inntekt etter hovedinntektstakerens alder og desiler. Mill.kr og prosent Husholdningenes inntekt etter hovedinntektstakerens ekteskapelige status og desiler. Mill.kr og prosent Husholdningenes inntekt etter geografisk område og desiler. Mill.kr og prosent Husholdningenes inntekt etter antall inntektstakere i husholdningen og desiler. Absolutte tall og prosent Husholdningenes inntekt etter hovedinntektstakerens kjønn, husholdningstype og desiler. Mill.kr og prosent 50

11 0 Inntektsreanska Side 96. Husholdninger. Inntektsregnskap etter husholdningens inntekt/husholdningens formue/ hovedinntektstakerens alder/hovedinntektstakerens ekteskapelige status Husholdninger. Inntektsregnskap etter husholdningstype/antall inntektstakere i husholdningen Husholdninger. Inntektsregnskap etter hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe Husholdninger. Inntektsregnskap etter geografisk område Husholdninger. Inntektsregnskap etter husholdningstype og husholdningens inntekt 6 0. Husholdninger. Inntektsregnskap etter husholdningstype og hovedinntektstakerens kjonn Husholdninger. Inntektsregnskap etter husholdningstype og. hovedinntektstakerens sosio- Okonomiske gruppe Husholdninger. Inntektsregnskap etter husholdningstype og geografisk område 70 Ltnnsinntekt og nettonæringsinntekt fordelt RA næring 04. Husholdninger. Lønnsinntekt fordelt på næring etter hovedinntektstakerens sosiookonomiske gruppe Husholdninger. Nettonwringsinntekt fordelt på næring etter hovedinntektstakerens sosio- Okonomiske gruppe 76

12 INDEX OF TABLES Income earners Page Income entries. Income earners with different income entries. groups of income and sex. Income earners with different income entries. property groups 3. Income earners with different income entries. socio-economic groups 4. Income earners with different income entries. age groups 5. Income earners with different income entries. groups of marital status 6. Income earners with different income entries. regions Deduction entries Average size of income entries in different Average size of income entries in different Average size of income entries in different Average size of income entries in different Average size of income entries in different Average size of income entries in different Income earners with different deduction entries. Average size of deduction entries in different groups of income and sex Income earners with different deduction entries. Average size of deduction entries in different property groups Income earners with different deduction entries. Average size of deduction entries in different socio-economic groups 4 0. Income earners with different deduction entries. Average size of deduction entries in different age groups 44. Income earners with different deduction entries. Average size of deduction entries in different groups of marital status 46. Income earners with different deduction entries. Average size of deduction entries in different regions 48 Averaae income 3. Male and female income earners and their average income in different property groups Male and female income earners and their average income in different sosio-economic groups Male and female income earners and their average income in different age groups 5 6. Male and female income earners and their average income in different groups of marital status Male and female income earners and their average income in different regions 54 Size of the income 8. Income earners by sex and income. Number and per cent Income earners by income and property. Number and per cent Income earners by income and socio-economic group. Number and per cent 58. Income earners by income and age. Number and per cent.. 6. Income earners by income and marital status. Number and per cent Income earners by income and region. Number and per cent Income earners by status in the household, sex and income. Number and per cent Income earners by income, sex and socio-economic group Income earners by income, sex and age Income earners by income, sex and marital status 7 8. Income earners by income, sex and region 7

13 Dec: Page 9. Decile income of male and female income earners. Kroner Decile income of the income earners in different socio-economic groups. Kroner Decile income of the income earners in different age groups. Kroner Decile income of the income earners in different groups of marital status. Kroner Decile income of the income earners in different regions. Kroner Income of the income earners by sex and deciles. Absolute figures and per cent Income of the income earners by socio-economic group and deciles. Million kroner and per cent Income of the income earners by age and deciles. Million kroner and per cent Income of the income earners by marital status and deciles. Million kroner and per cent Income of the income earners by region and deciles. Million kroner and per cent 8 Income account 39. Income earners. Income account by income/property/sex/age/marital status Income earners. Income account by socio-economic group Income earners. Income account by region 9 Salaried employees and wqge earners Averaae waees and salaries 4. Salaried employees and wage earners. Average own wages and salaries in different groups of sex, duration of employment and own wages and salaries Salaried employees and wage earners. Average own wages and salaries in different groups of sex, duration of employment and age Salaried employees and wage earners. Average own wages and salaries in different groups of sex, duration of employment and industry Salaried employees and wage earners. Average own wages and salaries in different groups of sex, duration of employment and region 00 Deciles 46. Decile income of salaried employees and wage earners for wages and salaries in different groups of sex and duration of employment. Kroner Own wages and salaries of the salaried employees and wage earners, by sex, duration of employment and deciles. Absolute figures and per cent 03 Households Persons, income earners and income_ler household 48. Households. Persons, income earners and income per household in different income groups Households. Persons, income earners and income per household in different property groups Households. Persons, income earners and income per household in different groups of type of household Households. Persons, income earners and income per household in different socio-economic groups Households. Persons, income earners and income per household in different age groups of the main income earner Households. Persons, income earners and income per household in different groups of marital status of the main income earner Households. Persons, income earners and income per household in different regions Households. Persons, income earners and income per household in different groups of number of income earners in the household Households. Persons, income earners and income per household in different groups of type of household and sex of the main income earner 0

14 3 Page Size of the income 57. Households by sex of the main income earner and income of the household. Number and per cent 58. Households by income and property. Number and per cent 59. Households by income and type of household. Number and per cent 60. Households by income and socio-economic group of the main income earner. Number and per cent 4 6. Households by income and age of the main income earner. Number and per cent 8 6. Households by income and marital status of the main income earner. Number and per cent Households by income and region. Number and per cent Households by income and number of income earners in the household. Number and per cent Households by income, sex of the main income earner and property of the household 66. Households by income, type of household and property Households by income, socio-economic group of the main income earner and property of the household Households by income, age of the main income earner and property of the household Households by income, region and property Households by income, type of household and sex of the main income earner 7 7. Households by income and socio-economic group and sex of the main income earner 8 7. Households by income and age and sex of the main income earner Households by income, region and sex of the main income earner Households by income, type of household and socio-economic group of the main income earner Households by income, type of household and age of the main income earner Households by income, type of household and marital status of the main income earner Households by income, type of household and region Households by income, type of household and number of income earners in the household Households by income and socio-economic group and age of the main income earner Households by income, region and socio-economic group of the main income earner Households by income, region and age of the main income earner 38 Deciles 8. Decile income of the households in different groups of type of household. Kroner Decile income of the households in different socio-economic groups. Kroner Decile income of the households in different age groups of the main income earner. Kroner Decile income of the households in different groups of marital status of the main income earner. Kroner Decile income of the households in different regions. Kroner Decile income of the households in different groups of number of income earners in the household. Kroner Decile income of the households in different groups of sex of the main income earner and type of household. Kroner Income of the households by type of household and deciles. Million kroner and per cent Income of the households by socio-economic group of the main income earner and deciles. Million kroner and per cent Income of the households by age of the main income earner and deciles. Million kroner and per cent Income of the households by marital status of the main income earner and deciles. Million kroner and per cent Income of the households by region and deciles. Million kroner and per cent Income of the households by number of income earners in the household and deciles. Absolute figures and per cent Income of the households by sex of the main income earner, type of household and deciles. Million kroner and per cent 50

15 4 Income account Page 96. Households. Income account by income of the household/property of the household/age of the main income earner/marital status of the main income earner Households. Income accountby type of household/number of income earners in d -whousehold Households. Income account by socio-economic group of the main income earner Households. Income account by region Households. Income account by type of household and income of the household 6 0. Households. Income account by type of household and sex of the main income earner Households. Income account by type of household and socio-economic group of the main income earner Households. Income account by type of household and region 70 Wags and salaries, net entrepreneurial income and dereciations distributed on industry 04. Households. Wages and salaries distributed on industry, by socio-economic group of the main income earner Households. Net entrepreneurial income distributed on industry, by socio-economic group of the main income earner 76

16 5. FORMAL. DATAGRUNNLAG Grunnlaget for inntektsstatistikken er opplysninger om inntekter og fradrag hentet fra skattelikningens materiale for et utvalg av personlige inntektstakere. Et hovedformål med statistikken er å skaffe en oversikt over fordelingen av personer og husholdninger etter inntektens storrelse og andre kjennemerker som bl.a. sosiookonomisk gruppe, husholdningstype, geografisk område mv. Statistikken skal også gi en oversikt over sammensetningen av inntekten til de forskjellige gruppene. De ulike inntekts- og fradragspostene i skattelikningens materiale er derfor stilt sammen til et inntektsregnskap. Opplysningene i inntektsstatistikken er bestemt av skatttelikningens regler likningspraksis. Dette betyr at alle skattefrie inntekter som f.eks. visse ytelser av utpreget sosial karakter, gaver og visse gevinster ikke kommer med. Enkelte inntekts- og fradragsposter blir fastsatt ved skjønn eller etter faste satser som gjor at den likningsmessige storrelse kan avvike fra de faktiske inntekterogkostnader. Dette gjelder bl. a. nettoinntektavprosentliknetboligeiendom, verdien av natural - lonn og privatuttak, ayskrivninger, nedskrivninger og verdien av lagerbeholdningsendringer. Inntektspostene som vurderes skjønnsmessig ved likningen, vil ofte være lavt vurdert. Skattelikningens tall er også påvirket av at skattepliktige inntekter ikke alltid kommer til beskatning.. OPPLEGG OG GJENNOMFORING.. Utvalg Inatektsstatistikken 979 bygger på et utvalg på i alt inntektstakere ). Utvalget var sammensatt av to deler. Den ene delen omfattet en fullstendig telling av inntektstakere som i 978 hadde en nettoinntekt ved den ordinære statsskattelikningen fr særfradrag pluss nettoinntekt ved sjomannsskatteordningen,somoversteg kroner og/eller en nettoformue ved statsskattelikningen som oversteg,3 millioner kroner. I tillegg kom alle inntektstakere som var gift med disse inntektstakere med hy inntekt/formue. Det samme gjaldt alle inntektstakere som ble forsorget 3) av og som bodde sammen med en av inntektstakerne med hy inntekt/formue. Denne delen av utvalget omfattet i alt 3 76 inntektstakere. Den andre delen av utvalget er trukket blant alle de andre private husholdningene i landet. Dette utvalget er trukket itre trinn. Til trekkingen på forste trinn ble nyttet en inndeling av hele landet i et sett utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommunersomhadde færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er forst gruppert etter landsdel og region. Innen hver av disse grupperingene er byer med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 0 strata er det trukket ut ett utvalgsområde. Trekkingen på forste trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata ble trukket ut med 00 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de andre strata bletrukketut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. De enkelte utvalgsområdene er videre delt inn i tre mindre områder. På annet trinn ble det trukket ut ett av disse tre mindre områdene fra hvert enkelt utvalgsområde. ) En nærmere beskrivelse av disse regler er gitt i publikasjonen Det norske skattesystemet, hefte I, Samfunnsøkonomiske studier nr. 4. ) For definisjon av inntektstaker, se side 7. 3) En inntekts taker er regnet som forsorget når det ble gitt barnetrygd, forsorgerfradrageller særfradrag (pga. forsorgelse) for vedkommende.

17 6 Det endelige utvalget er på tredje trinn trukket tilfeldig på grunnlag av navne- og adresseregisteret over befolkningen i disse mindre områdene. Felleshusholdninger som omfatter personer bosatt i aldershjem, pensjonater mv. er ikke tatt med. Dette tilfeldige utvalget omfattet i alt inntektstakere. Tallene for inntektstakere og husholdninger i denne publikasjonen er beregnet ved en "oppblåsing" av de innsamlede utvalgstall mot skattestatistikken 979. For den delen av utvalget som ble trukket tilfeldig, var oppblåsingsfaktoren 0 for tallet pa inntektstakere og husholdninger ), 0 for alle inntekts- og fradragsposter og 98 for alle formues- og gjeldsposter. De forskjellige oppblåsingsfaktorene ble bestemt ved at tallet på inntektstakere i inntektsstatistikken ble "blast opp" mot tallet på skattytere i skattestatistikken, nettoinntekt i inntektsstatistikken mot nettoinntekt i skattestatistikken og nettoformue i inntektsstatistikken mot nettoformue i skattestatistikken. For den delen av utvalget som ble basert pa en fullstendig telling, ble det ikke foretatt noen oppblåsing... Datainnsamling Inntektsstatistikken 979 bygger på opplysninger fra den ordinære skattelikningen 979. Likningskontorene rundt i landet forte over opplysninger fra likningsbehandlede selvangivelser (med vedlegg) til Byråets statistikkskjema for de inntektstakerne som var med i utvalget. Dette skjemaet er tatt inn som vedlegg i publikasjonen. Det ble dessuten innhentet opplysninger fra Direktoratet for sjømenn. Disse opplysningene ble gitt på magnetbånd. 3. FEILKILDER OG USIKKERHET VED RESULTATENE Resultatene fra en undersokelse vil alltid være beheftet med visse feil. Felles for alle typer undersøkelser er innsamlings- og bearbeidingsfeil. For utvalgsundersokelser vil det i tillegg komme inn to andre feiltyper, nemlig utvalgsvarians og utvalgsskjevhet. Utvalgsvarians er et uttrykk for mulige tilfeldige feil, dvs. den usikkerhet en får i resultatene fordi de bygger på bare en del av enhetene som undersokelsen skal omfatte. Nar utvalget trekkes etter reglene for tilfeldig utvalg, er det mulig å anslå et mål for hvor sterkt denne usikkerhetskomponenten kan påvirke resultatene. Det er ikke gjort i denne publikasjonen, men generelt gjelder at usikkerheten på inntektsopplysningene for en gruppe vil være storre jo færre enheter i utvalget som inngår i gruppen. For enkelte grupper i tabellene i publikasjonen har en unnlatt å gi inntektsoppgaver på grunn av stor usikkerhet fordi det i utvalget er et lite antall enheter i gruppene. Like ens har en noen ganger for å redusere usikkerheten, gitt inntektsopplysninger bare for summen av to eller flere av gruppene i en tabell. For enkelte av de gruppene en har gitt inntektstall for (slike som bygger på få enheter i utvalget), må en regne med at det kan være betydelige feil på spesifikasjonene. Utvalgsskjevhet kan f.eks. oppstå når enkelte grupper av personer (av andre grunner enn utvalgsvarians) ikke er representert i utvalget i samme grad som i befolkningen undersokelsen skal omfatte. Institusjonsbefolkningen, dvs. personer som oppholdt seg på aldershjem, pleiehjem mv., og personer uten fast bopel har omtrent ikke kommet med i inntektsstatistikken. Utvalgsskjevhet kan ofte inntre ved frafall blant enhetene i utvalget, f.eks. ved intervjuundersokelser. I inntektsstatistikken, som henter opplysningene fra likningsmyndighetene, er imidlertid storrelsen på frafallet ubetydelig. ) Dette utvalget omfatter de utvalgene som ble brukt til Levekårsundersøkelsen 980 og ForbruksundersOkelsen 979. En nærmere beskrivelse av utvalgsplanen er gitt i publikasjonen Prinsipper og metoder for StatistiskSentralbyrasutvalgsundersokelser, Samfunnsokonomiskestudier nr. 33. ) En oppblåsingsfaktor på 0 betyr at inntektstaker (husholdning) i utvalget teller som 0 inntektstakere (husholdninger) i det ferdig bearbeidde tabellmaterialet, inntektstakere (husholdninger) teller som 40 osv., dersom ingen av disse inntektstakere horte til den del av utvalget som bygger på en fullstendig telling. Merk at en ikke uten videre kan ta tallet på inntektstakere (husholdninger) fra en tabell i publikasjonen og dividere dette tallet med oppblåsingsfaktoren for a finne tallet på enheter i utvalget som tallet bygger ph. Dette skyldes at en ikke vet i hvilken grad det inngår enheter fra den delen av utvalget som ble basert på en fullstendig telling.

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER

LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 102 LEVESTANDARD FOR PRIVATE HUSHOLDNINGER Av Odd Skarstad STANDARD OF LIVING FOR PRIVATE HOUSEHOLDS OSLO 1977 ISBN 82-537-0789-4 FORORD Denne artikkelen handler

Detaljer

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK

ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE S. ANDERSEN OG STEIN OPDAHL STATISTISK SENTRALHYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 89/14 ENSLIGES INNTEKT OG FORBRUK AV ARNE

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA STATISTISKE ANALYSER NR. 30 DØGNETS 24 TIMER EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Tilrådinger fra et utvalg

Tilrådinger fra et utvalg 97/56 Notater 1997 Opplysninger am inntekt formue og skatt i forløpsdatabasen Trygd-fobhistorie Tilrådinger fra et utvalg Avdeling for personstatistikk/seksjon for levekårsstatistikk Innhold Side 1. Innledning

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING

FOLKE- OG BOLIGTELLING FOLKE- OG BOLIGTELLING. NOVEMBER 980 085 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ KONGSVINGER 982 ISBN 82-537-695-8 FORORD Hovedformålet med Folke- og boligtelling 980 var å gi et bilde av befolkningen og levekårene

Detaljer

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990

Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 93/2 Januar 1993 Beregning av disponibel inntekt Folke- og boligtelling 1990 av Mads Ivar Kirkeberg Avdeling for næringsstatistikk Seksjon for inntekt og lønn INNHOLD Side 900 1. BEREGNING AV DISPONIBELINNTEKT.......

Detaljer

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene

SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene SELVANGIVELSEN 2013 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Leveringsfrist 30. april 2014 Ingen endring ingen levering Har du endringer lever elektronisk skatteetaten.no

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51

Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: (02) 11 67 70 Telefax: (02) 42 05 51 Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Møllergt. 17 Postboks 8134 Dep 33 Oslo Tlf.: (2) 11 67 7 Telefax: (2) 42 5 51 RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 92/29 TYPEHUSHOLDSMODELLEN ODIN AV CHARLOTTE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene skatteetaten.no Selvangivelsen 2012 Rettledning til postene Sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Ingen endring ingen levering Leveringsfrist 30. april 2013 BOKMÅL 1.3 Samboere Innhold: Uttrykket

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2007/23 Rapporter Reports. Arne Støttrup Andersen. Lavinntektshusholdningers forbruk. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2007/23 Rapporter Reports Arne Støttrup Andersen Lavinntektshusholdningers forbruk Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser,

Detaljer

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports

Ragni Hege Kitterød. Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen. 2005/22 Rapporter Reports 2005/22 Rapporter Reports Ragni Hege Kitterød Når mor og far bor hver for seg Ansvar og omsorg for barna før og etter bidragsreformen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS 1970 HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S FORORD Denne publikasjonen er en videre bearbeiding

Detaljer

Rettledning til postene

Rettledning til postene Selvangivelsen 2014 Rettledning til postene Ikke betal for mye skatt sjekk alle opplysninger og fradrag i selvangivelsen Har du endringer - lever elektronisk senest 30. april Bokmål 2 3 Innhold Fradragsposter

Detaljer

, FOLKE- OG BOLIGTELLING

, FOLKE- OG BOLIGTELLING STATISTISKE KOMMUNEHEFTER I r --,--t L.,, 0 0 0 0 3o 0 0, FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970 0 811 SILJAN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO STATISTISKE KOMMUNEHEFTER FOLKE- OG BOLIGTELLING 1. NOVEMBER 1970

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer