Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway"

Transkript

1 D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys, for reference and documentation purposes. Presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, and concepts and definitions. In addition, a short overview of the main results is given. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway and Svalbard Statistics. Statistisk sentralbyrå, desember 2003 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Emnegruppe Lønn, arbeidskraftkostnader Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå/490 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpige tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskilletegn Decimal punctuation mark, (.)

3 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 2002 Forord Lønnsstatistikk 2002 gir en samlet oversikt over den årlige lønnsstatistikken utarbeidet av Statistisk sentralbyrå. Publikasjonen gir tall for 2002, men enkelte tabeller har sammenlignbare tall for tidligere år. Statistikken omfatter alle næringshovedområdene etter Standard for næringsgruppering (SN94) med unntak av primærnæringene og hotell- og restaurantvirksomhet. Statistikken bygger på utvalgsundersøkelser, unntatt for ansatte i offentlig forvaltning der det er fulltelling. Statistikken ble etablert første gang i 1997, og gir nivå, fordeling og endring i lønn blant forskjellige yrkes-, alders- og utdanningsgrupper i de ulike næringshovedområdene. Hovedresultatene som presenteres i publikasjonen er tilgjengelige på Internett under emnet Lønn, arbeidskraftkostnader på Publikasjonen er utarbeidet under ledelse av førstekonsulent Harald Lunde og rådgiver Håkon Grini. Ansvarlig seksjonsleder er Per Ove Smogeli, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk. Statistisk sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 11. november 2003 Svein Longva Nils Håvard Lund 3

4 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk Preface Wage Statistics 2002 provide an overall view of the annual wage statistics prepared by Statistics Norway. The publication states figures for 2002, but some tables have time series and comparable figures for previous years. The statistics include all industry sections according to the Standard Industrial Classification (SN94) except for the primary industries as well as hotels and restaurants. The statistics are based on sample surveys except for employees in public administration, where there is a census. The statistics were established in 1997 and indicate level, distribution and change in wages in the various industrial sections, by age, occupational and educational groups. The main results given in this publication are available on the Internet under the subject Wages and labour costs at The publication is prepared under the supervision of Senior Executive Officer Harald Lunde and Statistical Advicer Håkon Grini. Responsible for this publication is Head of division Per Ove Smogeli, Division for Income and Wage Statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 11 November 2003 Svein Longva Nils Håvard Lund 4

5 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 2002 Innhold Figurregister...7 Tabellregister Hovedresultater og bruk av tabellene Noen hovedresultater Bruk av tabellene Bakgrunn og formål Formål og historie Brukere og anvendelsesområder Produksjon av statistikken Omfang Datakilder Utvalg Datainnsamling Oppgavebyrde Kontroll og revisjon Analyse og estimeringsmetoder Begreper, kjennemerker og grupperinger Definisjon av de viktigste begrepene Definisjon av de viktigste kjennemerkene Standard grupperinger Feilkilder og usikkerhet Innsamlings- og bearbeidingsfeil Utvalgsfeil Ikke-utvalgsfeil Sammenlignbarhet og sammenheng Sammenlignbarhet over tid og sted Sammenheng med annen statistikk Tilgjengelighet Internettadresse Språk Publikasjoner Lagring og anvendelser for grunnmaterialet...26 Tidligere utgitt på emneområdet De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

6 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk Contents List of figures List of tables Main results and use of the tables Main results Remarks to the tables Background and purpose Purpose and history Users and applications Statistics production Population Data sources Sampling Collection of data Response burden Control and revision Analysis and estimation Concepts, variables and classifications Definition of the main concepts Definition of the main variables Standard classifications Sources of errors and uncertainty Collection and processing errors Measurement error Sampling errors Non-sampling errors Comparability and coherence Spatial comparability and comparability over time Coherence Availability Internet dissemination Language Publications Storing and use of basic material Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 2002 Figurregister 1. i alt for heltidsansatte, etter næringshovedområde Fordeling av ulike lønnsarter for heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift per 1. oktober Fordeling av ulike lønnsarter for heltidsansatte i industri per 1. oktober Fordeling av ulike lønnsarter for heltidsansatte i varehandel per 1. september Vekst i månedsfortjeneste for heltidsansatte, etter næringshovedområde Prosent...16 Tabellregister 1. Heltidsekvivalenter, alle ansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedområde og kjønn. 3. kvartal og endring i prosent Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedområde og kjønn. 3. kvartal og endring i prosent Heltidsekvivalenter, deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedområde og kjønn. 3. kvartal og endring i prosent Heltidsekvivalenter, alle ansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå og kjønn. 3. kvartal og endring i prosent Heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå og kjønn. 3. kvartal og endring i prosent Heltidsekvivalenter, deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå og kjønn. 3. kvartal og endring i prosent Heltidsansatte. Beregnet årslønn, etter næringshovedgruppe og endring i prosent Antall ansatte, etter næringshovedområde og kjønn per 3. kvartal Heltidsansatte. Kvinners gjennomsnittlige månedsfortjeneste som andel av menns gjennomsnittlige månedsfortjeneste etter næringshovedområde per 3. kvartal Prosent Heltidsansatte i fiskeoppdrett. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i fiskeoppdrett. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og alder per 1. oktober Heltidsansatte i fiskeoppdrett. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. oktober og endring i prosent Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i olje- og gassutvinning og bergverksdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i industri. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsområde per 1. oktober og endring i prosent Heltidsansatte i industri. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i industri. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i kraftforsyning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste per 1. oktober og endring i prosent Heltidsansatte i kraftforsyning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i kraftforsyning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i kraftforsyning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå per 1. oktober

8 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk 25. Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe per 1. oktober og endring i prosent Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe2 per 1. oktober Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i grunnarbeid og annen bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i bygginstallasjon. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i ferdiggjørelse av bygninger og konstruksjoner og utleie av bygge- og anleggsmaskiner med personell. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i bygge- og anleggsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i varehandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. september 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i varehandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe per 1. september Heltidsansatte i varehandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i motorkjøretøytjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i engroshandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i detaljhandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i varehandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. september Heltidsansatte i varehandel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. september Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsområde per 3. kvartal Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 3. kvartal Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 3. kvartal Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsområde per 3. kvartal Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 3. kvartal Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 3. kvartal Heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. oktober 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i hotellvirksomhet og annen overnatting. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i restaurantvirksomhet og drift av barer. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i kantine- og cateringvirksomhet1. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i hotell- og restaurantvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. oktober 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i landtransport. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe per 1. oktober

9 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk Heltidsansatte i sjøtransport. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i lufttransport. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i post og telekommunikasjoner. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i samferdsel. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i finanstjenesterl. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. september 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i finanstjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i annen finansiell tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i finanstjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. september Heltidsansatte i finanstjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. september Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. september 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i eiendomsdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i utleievirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i datatjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i forskning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i juridisk tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i annonse- og reklamevirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i etterforskning og vakttjeneste. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i teknisk testing og analyse. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. september Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. september Heltidsansatte i forretningsmessig tjenesteyting og eiendomsdrift. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. september Heltidsansatte i offentlig forvaltning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i staten og i kommunal og fylkeskommunal virksomhet per 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i staten. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter etat og kjønn per 1. oktober Heltidsansatte i departementene, sentraladministrasjonen utenfor departementene, undervisning og forskning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter stilling per 1. oktober Heltidsansatte i den sivile ytre etat. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter etat og stilling per 1. oktober Heltidsansatte i offentlig næringsdrift og anlegg og forsvaret. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter stilling per 1. oktober Heltidsansatte i staten. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i staten. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. oktober

10 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk 89. Heltidsansatte i statlige sykehus. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og stillingsgruppe per desember Heltidsansatte i statlige sykehus. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per desember Heltidsansatte i statlige sykehus. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og stillingsgruppe per desember Heltidsansatte i statlige sykehus. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per desember Heltidsansatte i kommune og fylkeskommune. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. november Heltidsansatte i kommune og fylkeskommune. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og utdanningsnivå per 1. november Heltidsansatte i undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe per 1. oktober 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i privat førskole- og grunnskoleundervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i privat undervisning på videregående-skole-nivå. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i privat voksenopplæring og annen undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i privat undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i offentlig undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og stilling per 1. oktober Heltidsansatte i offentlig undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter skoleslag og stilling per 1. oktober Heltidsansatte i offentlig undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i offentlig undervisning. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå per 1. oktober Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe per 1. oktober 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter nærings gruppe per 1. oktober Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i private helsetjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i private sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i private helse- og sosialtjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå2 per 1. oktober Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næring per 1. oktober 2001 og og endring i prosent Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i kloakk- og renovasjonsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i interesseorganisasjoner. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i fritidsvirksomhet, kulturell tjenesteyting og sport. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringshovedgruppe og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i annen personlig tjenesteyting. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsgruppe og yrkesgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter kjønn og aldersgruppe per 1. oktober Heltidsansatte i sosiale og personlige tjenester. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter utdanningsnivå per 1. oktober

11 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 2002 List of figures 1. for full-time employees, by section Distribution of different wage types for full-time employees in oil and gas extraction and mining per 1 October Distribution of different wage types for full-time employees in manufacturing per 1 October Distribution of different wage types for full-time employees in wholesale and retail trade per 1 September Increase in monthly earnings for full-time employees, by section Per cent...28 List of tables 1. Full-time equivalents, all employees. Average monthly earnings, by section and sex. 3rd quarter and annual percentage change Full-time employees. Average monthly earnings, by section and sex. 3rd quarter and annual percentage change Full-time equivalents, part-time employees. Average monthly earnings, by section and sex. 3rd quarter and annual percentage change Full-time equivalents, all employees. Average monthly earnings, by educational level and sex. 3rd quarter and annual percentage change Full-time employees. Average monthly earnings, by educational level1 and sex. 3rd quarter and annual percentage change Full-time equivalents, part-time employees. Average monthly earnings, by educational level and sex. 3rd quarter and annual percentage change Full-time employees. Estimated annual earnings, by group and annual percentage change number of employees, by section and sex per 3 rd quarter Full-time employees. Female employees' average monthly earnings as a percentage of male employees' average monthly earnings, by section per 3rd quarter Per cent Full-time employees in operation of fish farms. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in operation of fish farms. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in operation of fish farms. Average monthly earnings, by educational level per 1 October Full-time employees in oil and gas extraction and mining. Average monthly earnings, by division per 1 October and percentage change Full-time employees in oil and gas extraction and mining. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in oil and gas extraction and mining. Average monthly earnings, by division and occupational group per 1 October Full-time employees in oil and gas extraction and mining. Average monthly earnings, by age-group per 1 October Full-time employees in oil and gas extraction and mining. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 October Full-time employees in manufacturing. Average monthly earnings, by subsection per 1 October and percentage change Full-time employees in manufacturing. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in manufacturing. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 October Full-time employees in electricity supply. Average monthly earnings per 1 October and percentage change Full-time employees in electricity supply. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in electricity supply. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October

12 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk 24. Full-time employees in electricity supply. Average monthly earnings, by educational level per 1 October Full-time employees in construction. Average monthly earnings, by group per 1 October and percentage change Full-time employees in constructions. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in construction. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in site preparation, building of complete constructions or parts thereof; civil engineering. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in building installation. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in building completion and renting of construction or demolition equipment with operator. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in construction. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in construction. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 October Full-time employees in wholesale and retail trade. Average monthly earnings, by division per 1 September 2001 and and percentage change Full-time employees in wholesale and retail trade. Average monthly earnings, by group per 1 September Full-time employees in wholesale and retail trade. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 September Full-time employees in motor vehicle services. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in wholesale trade. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in retail trade. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in wholesale and retail trade. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 September Full-time employees in wholesale and retail trade. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 September Full-time employees in the ICT-sector. Average monthly earnings, by industry per 3rd quarter Full-time employees in the ICT-sector. Average monthly earnings, by sex and age-group per 3rd quarter Full-time employees in the ICT-sector. Average monthly earnings, by sex and educational level per 3rd quarter Full-time employees in the ICT-sector. Average monthly earnings, by industry per 3rd quarter Full-time employees in the ICT-sector. Average monthly earnings, by sex and age-group per 3rd quarter Full-time employees in the ICT-sector. Average monthly earnings, by sex and educational level per 3rd quarter Full-time employees in hotels and restaurants. Average monthly earnings, by division per 1 October 2001 and and percentage change Full-time employees in hotels and restaurants. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in hotels and camping sites and other provision of short-stay accommodation. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in restaurants and bars. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in canteens and catering. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in hotels and restaurants. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in hotels and restaurants. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 October Full-time employees in transport and communication. Average monthly earnings, by division per 1 October 2001 and and percentage change Full-time employees in transport and communication. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in land transport. Average monthly earnings, by group and occupational group per 1 October

13 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk Full-time employees in water transport. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in air transport. Average monthly earnings, by occupational group per 1 Oktober Full-time employees in supporting and auxiliary transport activities, activities of travel agencies. Average monthly earnings, by group and occupational group per 1 October Full-time employees in post and telecommuncations. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in transport and communication. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in transport and communication. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 October Full-time employees in financial intermediation. Average monthly earnings, by division per 1 September 2001 and and percentage change Full-time employees in financial intermediation. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 September Full-time employees in monetary and insurance intermediation. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in other financial intermediation. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in financial intermediation. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 September Full-time employees in financial intermediation. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 September Full-time employees in business activities and real estate. Average monthly earnings, by division per 1 September 2001 and and percentage change Full-time employees in real estate and business activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in real estate activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in renting of machinery and equipment. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in computer activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in research. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in legal activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in architectual and engineering activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in advertising. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in investigation and security activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in technical testing and analysis. Average monthly earnings, by occupational group per 1 September Full-time employees in real estate and business activities. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 September Full-time employees in real estate and business activities. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 September Full-time employees in public administration. Average monthly earnings in central government and municipal and county municipal activities per 2001 and and percentage change Full-time employees in central government. Average monthly earnings, by service and sex per 1 October Full-time employees in ministries, other central administration departments, universtities and equivalent institutions. Average monthly earnings, by occupation per 1 october Full-time employees in other civil services. Average monthly earnings, by service and occupation per 1 October Full-time employees in government enterprises and Defence. Average monthly earnings, by occupation per 1 October Full-time employees in central government. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in central government. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 October

14 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk 89. Full-time employees in central government maintained hospitals. Average monthly earnings, by sex and occupational group per December Full-time employees in central government maintained hospitals. Average monthly earnings, by sex and educational level per December Full-time employees in central government maintained hospitals. Average monthly earnings, by sex and occupational group per December Full-time employees in central government maintained hospitals. Average monthly earnings, by sex and educational level per December Full-time employees in municipalities and county municipalities. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 November Full-time employees in municipalities and county municipalities. Average monthly earnings, by sex and educational level per 1 November Full-time employees in education. Average monthly earnings, by group per 1 October 2001 and and percentage change Full-time employees in private education. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in private primary education. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in secondary education. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in private adult and other education. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in private education. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in private education. Average monthly earnings, by educational level per 1 October Full-time employees in publicly maintained education. Average monthly earnings, by sex and occupation per 1 October Full-time employees in publicly maintained schools. Average monthly earnings, by type of school and occupation per 1 October Full-time employees in publicly maintained schools. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in publicly maintained schools. Average monthly earnings, by educational level per 1 October Full-time employees in private health and social work activities. Average monthly earnings, by group per 1 October 2001 and and percentage change Full-time employees in private health and social work1. Average monthly earnings, by class per 1 October Full-time employees in private health and social work. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in private health activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in private social work activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in private health and social work. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in private health and social work. Average monthly earnings, by educational level per 1 October Full-time employees in Social and personal service activities. Average monthly earnings, by division per 1 October 2001 and and percentage change Full-time employees in social and personal service activities. Average monthly earnings, by sex and occupational group per 1 October Full-time employees in sewage and refuse disposal, sanitation and similar activities. Average monthly earnings, by occupational group per 1 October Full-time employees in activities of memebership organizations. Average monthly earnings, by group and occupational group per 1 October Full-time employees in recreational, cultural and sporting activities. Average monthly earnings, by group and occupational group per 1 October Full-time employees in other service activities. Average monthly earnings, by class and occupational group per 1 October Full-time employees in social and personal service activities. Average monthly earnings, by sex and age-group per 1 October Full-time employees in social and personal service activities. Average monthly earnings, by educational level per 1 October

15 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk Hovedresultater og bruk av tabellene 1.1. Noen hovedresultater i alt Den årlige lønnsstatistikken viser at både lønnsnivå og lønnsvekst varierer mellom de ulike næringshovedområdene. For 2002 varierte månedsfortjenesten fra kroner i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, til kroner i hotell- og restaurantvirksomhet. For heltidsansatte i industri og varehandel, som er to av de største næringshovedområdene med tanke på sysselsetting, var månedsfortjenesten henholdsvis og kroner. Figur % Fordeling av ulike lønnsarter for heltidsansatte i oljeog gassutvinning og bergverksdrift per 1. oktober 2002 Bonus, provisjon etc. 2 % Figur 1. i alt for heltidsansatte, etter næringshovedområde Sosiale og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Privat undervisning Statlige sykehustjenester Kommune og fylkeskommune Undervisningspersonale i skoleverket Staten Forretningsmessig tj.yting, eiendomsdrift Finanstjenester Samferdsel Hotell- og restaurantvirksomhet Varehandel Bygge- og anleggsvirksomhet Kraftforsyning Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Fiskeoppdrett Alle heltidsansatte Figur 3. 3 % Utbetalt avtalt lønn 85 % Fordeling av ulike lønnsarter for heltidsansatte i industri per 1. oktober 2002 Bonus, provisjon etc. 1 % Fordeling av lønnsartene Fordeling av de ulike lønnsartene varierer også fra næringshovedområde til næringshovedområde. i alt består hovedsakelig av utbetalt avtalt lønn, med større eller mindre innslag av uregelmessige, samt bonuser og provisjoner. Figurene 2-4 viser hvordan andelen av de ulike lønnsartene fordeler seg i olje- og gassutvinning og bergverksdrift, industri og varehandel. I olje- og gassutvinning og bergverksdrift utgjør utbetalt avtalt lønn 85 prosent av månedsfortjeneste i alt, mens uregelmessige utgjør 13 prosent og bonuser 2 prosent. Til sammenligning utgjorde den utbetalte avtalte lønna 96 prosent i industri og varehandel. Utbetalt avtalt lønn 96 % I industri utgjør uregelmessige 3 prosent og bonuser og provisjoner 1 prosent av månedsfortjenesten. I varehandel utgjør bonus og provisjoner en større andel av månedsfortjenesten enn i industri og olje- og gassutvinning, med 3 prosent. utgjør her bare 1 prosent av månedsfortjenesten. 15

16 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk Figur 4. Fordeling av ulike lønnsarter for heltidsansatte i varehandel per 1. september 2002 offentlige sykehus. Tall for denne gruppen publiseres nå som egen lønnsstatistikk. 1 % Bonus, provisjon etc. 3 % Ny statistikk, alle ansatte Statistisk sentralbyrå presenterte i 2003 for første gang lønnsstatistikk for alle ansatte. Statistikken omfatter beregnet månedslønn for samtlige ansatte, de deltidsansatte inkludert. Ved hjelp av arbeidstida er lønna til de deltidsansatte gjort om til en lønn som om de arbeidet heltid (heltidsekvivalenter). En slik beregning gjør det mulig å sammenligne lønn og lønnsutvikling for alle ansatte og mellom heltidsansatte og deltidsansatte. Lønnsvekst for alle ansatte Alle ansatte hadde en beregnet gjennomsnittlig månedsfortjeneste per heltidsekvivalent på kroner per 3. kvartal Dette var en økning på kroner eller 6,8 prosent fra samme tidspunkt i Utbetalt avtalt lønn 96 % Figur 5. Vekst i månedsfortjeneste for heltidsansatte, etter næringshovedområde Prosent Sosiale og personlige tjenester Helse- og sosialtjenester Privat undervisning Kommune og fylkeskommune Undervisningspersonale i skoleverket Staten Forretningsmessig tjenesteyting Finanstjenester Samferdse Varehandel Bygge- og anleggsvirksomhet Kraftforsyning D Industri Olje- og gassutvinning og bergverksdrift Alle heltidsansatte Prosent Lønnsvekst for heltidsansatte Heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på kroner, en vekst på kroner eller 6,7 prosent fra Mellom næringshovedområdene varierte veksten fra 10,5 prosent for undervisningspersonale i skoleverket til 1.8 prosent for ansatte i kommune og fylkeskommune. Merk at statistikken for kommune og fylkeskommune ikke lengre omfatter ansatte i 16 Det er i mange sammenhenger interessant å se på hvordan lønna fordeler seg i en populasjon: på hvor mange som har et bestemt lønnsnivå og om lønna er jevnt eller veldig ujevnt fordelt. Medianlønn er et mer egnet redskap enn gjennomsnittslønn for å få fram denne type informasjon. Medianlønn er den lønna som deler de ansatte i to like store deler, der halvparten har mindre lønn og halvparten har høyere lønn. Dersom de ansatte er fordelt jevnt over og under gjennomsnittslønna, vil medianlønna være lik gjennomsnittslønna. I de fleste tilfeller er det slik at medianlønna er lavere enn gjennomsnittslønna. I 2002 er det relativt liten forskjell mellom gjennomsnittslønn og medianlønn i industri og varehandel. Til sammenligning er forskjellen på over kroner i finanstjenester. Gjennomsnittlig og median månedsfortjenste per heltidsekvivalent, for alle ansatte og utvalgte næringshovedområder. 2002*. Alle Median Gjennomsnitt Industri Median Gjennomsnitt Varehandel Median Gjennomsnitt Finanstjenester Median Gjennomsnitt Eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet Median Gjennomsnitt * Foreløpige tall.

17 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 2002 Deltidsansatte hadde høyere lønnsvekst enn heltidsansatte Deltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedsfortjeneste på kroner, en vekst på kroner eller 7,4 prosent fra 3. kvartal Det er viktig å påpeke grunnleggende forskjeller mellom heltidsansatte og deltidsansatte. Deltidsansatte er i mindretall i alle næringshovedområder unntatt i kommunene, der deltidsansatte utgjør drøyt 60 prosent av alle ansatte. For alle ansatte under ett utgjør deltidsansatte drøyt 27 prosent. Siden antallet deltidsansatte er såpass lite, blir lønnsnivået lettere påvirket av endringer i sysselsettingen, arbeidstid og sesongvariasjoner. Likevel er det slik at hovedtrekkene i lønnsutviklingen for deltidsansatte grovt sett har samme mønster som for heltidsansatte i perioden 1997 til Det samme trenger ikke å være tilfelle i de enkelte næringshovedområdene i perioden. Figur 6. Heltidsansatte. Lønnsendring Prosent Prosent År Alle Menn Kvinner 17

18 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk Figur 7. Heltidsekvivalenter for alle ansatte. Lønnsendring Prosent Prosent År Alle Menn Kvinner Figur 8. Heltidsekvivalenter for deltidsansatte. Lønnsendring Prosent Prosent År Alle Menn Kvinner 18

19 Norges offisielle statistikk Lønnsstatistikk 2002 Figur 9. Heltidsansatte. Lønnsendring etter utdanning Prosent Prosent Alle ansatte Utdanning på grunnskolenivå Utdanning på videregående skolenivå Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Figur 10. Heltidsansatte menn. Lønnsendring etter utdanning Prosent Prosent Menn i alt Utdanning på grunnskolenivå Utdanning på videregående skole-nivå Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år Uoppgitt eller ingen fullført utdanning

20 Lønnsstatistikk 2002 Norges offisielle statistikk Figur 11. Heltidsansatte kvinner. Lønnsendring etter utdanning Prosent Prosent Kvinner i alt Utdanning på grunnskolenivå Utdanning på videregående skole-nivå Universitets- eller høgskoleutdanning, til og med 4 år Universitets- eller høgskoleutdanning, lengre enn 4 år Uoppgitt eller ingen fullført utdanning Bruk av tabellene Denne publikasjonen omhandler lønnsstatistikk for 2002, men har også med enkelte tilbakegående og sammenlignbare tall for For næringshovedområdet varehandel er tallene også sammenlignbare med statistikken tidligere enn Tabellene i avsnittene om de enkelte næringshovedområdene gir opplysninger om månedsfortjenesten for heltidsansatte personer. Heltidsansatte er alle med en avtalt arbeidstid på 33 timer eller mer per uke, og statistikkene omfatter alle ansatte uavhengig av yrke og arbeidsoppgaver. Tabellsettet er inndelt slik at hvert enkelt næringshovedområde behandles hver for seg i egne avsnitt, med en innledning som beskriver blant annet populasjon, utvalg og en del andre kjennetegn ved næringshovedområdet. I hvert av næringshovedområdene er det så laget tabeller etter kjønn, yrke, alder og utdanning. 2. Bakgrunn og formål 2.1. Formål og historie Denne publikasjonen skal gi en oversikt over lønnsnivå, lønnsstrukturer og lønnsendring for ansatte i private bedrifter og offentlig forvaltning for 2002, med enkelte tilbakegående og sammenlignbare tall fra Statistisk sentralbyrå etablerte i 1997 en enhetlig og heldekkende lønnsstatistikk. Statistikken er basert på ensartede definisjoner og begreper, og dekker alle næringshovedområder med unntak av primærnæringene. Statistikken er utviklet i nært samarbeid med partene i lønnsoppgjøret, og i tråd med internasjonale retningslinjer på området (rådsforordning (EF) nr. 530/1999 av 9. mars 1999), vedrørende lønnsstatistikk og arbeidskraftkostnader. Et formål med lønnsstatistikk er å kartlegge nivå, fordeling og endring i lønn en gang per år. Statistikken skal gi bedre muligheter til sammenligning av lønn mellom forskjellige næringer, yrkes-, alders- og utdanningsgrupper. Også kjønnsdimensjonen er høyt prioritert i lønnsstatistikken, og for de fleste næringshovedområder er det nå mulig å sammenlikne kvinners og menns lønn fordelt etter yrke, utdanning og alder. På denne måten blir statistikken også en stabil faktor i konjunkturovervåkingen. Bruken av nasjonale og internasjonale standarder gjør statistikken mer tilgjengelig, og den lar seg lettere sammenligne med annen nasjonal og internasjonal statistikk. Et annet sentralt mål er at statistikken skal dekke behov som partene i lønnsoppgjøret har til heldekkende statistikk. Til forhandlinger er det blant annet nødvendig å ta hensyn til enkelte ekstra opplysninger for å dekke kravene partene har til statistikken. 20

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Hurtigruta 2001 The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.

Handelsundervisning i Norge. Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06. Handelsundervisning i Norge Senior policy advisor Tormod Skjerve, Virke The Federation of Norwegian Enterprises Reykjavik 12.06.2014 Uten handelen stopper Norge! Norges største næring 370 000 ansatte (14,5%

Detaljer

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013

Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter. Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Europeisk integrasjon anno 2013: Utfordringer og muligheter Karen Helene Ulltveit-Moe Universitetet i Oslo Partnerforums høstkonferanse 2013 Jeg skal snakke om 1. Norsk økonomisk utvikling etter etableringen

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2005/5 Rapporter Reports Tor Petter Bø Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999 C 686 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999 Real Estate, Renting and Business Activities 1999

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000 C 726 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000 Real Estate, Renting and Business Activities 2000

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2005

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2005 NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2005 Publisert: 12 05 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 2 2. Lønnsutvikling 1. oktober 2004-1. oktober 2005 3 3. Lønnsnivå, lønnsutvikling

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998 C 637 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998 Real Estate, Renting and Business Activities 1998

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen?

Har endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? R ar endringer i sammensetningen av sysselsettingen påvirket lønnsutviklingen? Rapport 2013-02 Proba-rapport nr. 2013-02, Prosjekt nr. 11042 ISSN: 1891-8093 KAL/SK, B, 18. mars 2013 Rapport 2013-02 ar

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000 C 738 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000 Structural Transport and Tourism Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Årslønn 2016 Publisert: 28. april 2017 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød

8. IKT-kompetanse. Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød Nøkkeltall om Informasjonssamfunnet IKT-kompetanse Mads Hansen-Møllerud og Håkon Rød 8. IKT-kompetanse Kompetanse innen informasjonsteknologi er avgjørende for et velfungerende Informasjonssamfunn. For

Detaljer

Lønnsstatistikk og årslønn

Lønnsstatistikk og årslønn Documents 12/2011 >»! O z 55 1 «0 t/i Torstein Bye, Per Ove Smogeli og Harald Lunde Lønnsstatistikk og årslønn Dokumentasjon av beregningsopplegg for årslønn ofl -. Notater 12/2011 Torstein Bye, Per Ove

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2010 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2010 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2015 Publisert: 09.05.2016 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Bygge- og anleggsstatistikk 2002

Bygge- og anleggsstatistikk 2002 D 308 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bygge- og anleggsstatistikk 2002 Construction Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Saksframlegg Vår dato

Saksframlegg Vår dato Saksframlegg Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Jens-Petter Hagen, tlf. +47 23063107 Til Fra Forbundsstyret Administrasjonen Økonomisk og politisk rapport februar 2010 Arbeidsmarkedet. Færre

Detaljer

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2003 Kindergartens 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak Rapporter Reports 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Rapporter 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

Byggearealstatistikk 2004 Statistikk over eksisterende bygningsmasse per januar 2005

Byggearealstatistikk 2004 Statistikk over eksisterende bygningsmasse per januar 2005 D 336 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Byggearealstatistikk 2004 Statistikk over eksisterende bygningsmasse per januar 2005 Building Statistics 2004 Statistics of Existing Buildings

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan

Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan 2002/1 Rapporter Reports Elisabeth Rønning og Stein Terje Vikan Lærernes arbeidsmiljø i 1990-ene Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2012 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2012 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2012 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2012 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2011 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2011 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Regnskapsstatistikk 2001 Aksjeselskaper

Regnskapsstatistikk 2001 Aksjeselskaper D 297 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Regnskapsstatistikk 2001 Aksjeselskaper Accounts Statistics 2001 Joint-Stock Companies Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Detaljer

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports

Liva Vågane. Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp /25 Rapporter Reports 2002/25 Rapporter Reports Liva Vågane Holdninger til og kunnskap om norsk utviklingshjelp 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1996 Wage Statistics 1996 Statistisk sentralbyrá Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer

Næringslivets Hovedorganisasjon. Lønnsstatistikk for funksjonærer Næringslivets Hovedorganisasjon Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2015 1. Innledning Fra og med 2015 er datagrunnlaget til lønnsstatistikken basert på opplysninger fra A-ordningen som omfatter

Detaljer

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008

20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008. av 30. juli 2008 20.2.2014 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 11/57 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 747/2008 2014/EØS/11/09 av 30. juli 2008 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 716/2007

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar 2002. Folkemengden fra 1769 til 1960 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 2 309. des. 90... 3 053. feb. 80... 2 574. des. 920...

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001

0105 Sarpsborg Folke- og boligtelling 2001 005 Sarpsborg Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 4 964. des. 90... 25 039. feb. 80...

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Det «lønner» seg å være mann

Det «lønner» seg å være mann Det «lønner» seg å være mann Kvinner tjener 85 kroner for hver 00-lapp menn tjener. Slik var det i 2008 og omtrent sånn har det vært siden 997. En av årsakene til lønnsforskjellene er det kjønnsdelte arbeidsmarkedet

Detaljer

Bruk av IKT i næringslivet 2001

Bruk av IKT i næringslivet 2001 C 734 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bruk av IKT i næringslivet 2001 Use of ICT in enterprises 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997 C 596 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997 Real Estate, Renting and Business Activities 1997

Detaljer

2.4. Hovedtrekk ved arbeidstidens lengde

2.4. Hovedtrekk ved arbeidstidens lengde Notat tpb, 11. februar 2008 2.4. Hovedtrekk ved arbeidstidens lengde I dette avsnittet skal vi se hvordan lengden på den avtalte arbeidstiden per uke fordeler seg på grupper etter kjønn, alder, yrke, næring

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

7. Inntekt og lønn. den gjennomsnittlige bruttoinntekten til kvinner 47 prosent av mennenes.

7. Inntekt og lønn. den gjennomsnittlige bruttoinntekten til kvinner 47 prosent av mennenes. og menn i Norge 2000 7. Det å ha sin egen inntektskilde er svært viktig for å kunne leve et uavhengig liv. Derfor har både det å få lettere adgang på arbeidsmarkedet og å få forbedret lønnsutsiktene i

Detaljer

Varehandelsstatistikk 2000

Varehandelsstatistikk 2000 C 725 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 2000 Wholesale and Retail Trade Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

Folke- og boligtelling 2001

Folke- og boligtelling 2001 Folke- og boligtelling 200 20 Bergen Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 8 827. des. 90... 04 224. feb. 80... 24

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2007

NHOs. Lønnsstatistikk for. Funksjonærer. per 1. oktober 2007 NHOs Lønnsstatistikk for Funksjonærer per 1. oktober 2007 Publisert: 25. april 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1. Innledning 2 2. Hovedtall funksjonærer i NHO-bedrifter 3 3. Lønnsnivå, lønnsutvikling og

Detaljer

Sykefraværsstatistikk for

Sykefraværsstatistikk for Sykefraværsstatistikk for NHO bedrifter 1. kvartal 2008 Nivå og endringstall i forhold til foregående kvartaler Utgis av NHOs avdeling for Arbeidsmarkeds statistikk på grunnlag av data fra SSB Innhold

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1.

1 Folkemengden er oppgitt i henhold til kommunegrensen 1. januar Folkemengden fra 1769 til 1980 er beregnet av NSD. Se tekstdelen pkt. 7.1. Folke- og boligtelling 200 Tabell. Folkemengde ved folketellingene. 769-200 Tellingstidspunkt Folkemengde Tellingstidspunkt Folkemengde 5. aug. 769... 3 288. des. 90... 6 4. feb. 80... 4 06. des. 920...

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Brukerundersøkelser ssb.no 2016

Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Planer og meldinger Plans and reports 2017/7 Planer og meldinger 2017/7 Brukerundersøkelser ssb.no 2016 Januar 2016 og desember 2016 Statistisk

Detaljer

Harald Lunde og Knut Håkon Grini

Harald Lunde og Knut Håkon Grini 2007/18 Rapporter Reports Harald Lunde og Knut Håkon Grini Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994

Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 C 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1994 Education Statistics Upper Secondary Schools 1 October 1994 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C20 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1991 LABOUR MARKET STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3659-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft EMNEORD

Detaljer

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme

Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Studieprogram B-HOTLED, ENGELSK, 2007 HØST, versjon 08-Aug-2013 11:11:21 Hotel Management - Bachelor's Degree Programme Credits: 180 credits Grade name: Bachelor i hotelledelse Full-time/Part-time: Full-time

Detaljer

Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016 Rapporter Reports 2017/11 Anders Ekeland Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016 Rapporter 2017/11 Anders Ekeland Sysselsatte i kraftnæringen og kraftrelaterte virksomheter 2016

Detaljer

Lønnsstatistikk for funksjonærer

Lønnsstatistikk for funksjonærer Lønnsstatistikk for funksjonærer Per 1. oktober 2013 1. Innledning NHOs funksjonærstatistikk for 2013 er basert på datamaterialet for NHO-bedrifter innsamlet av SSB. Detaljmaterialet er overført i henhold

Detaljer