NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS Occupation Age Vocational training STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN Engers Boktrykkeri A/S, Otta

3

4 FØREORD Statistisk Sentralbyrå sender med dette ut hefte II frå Landbruksteljinga Heftet har tabellar for aldersfordeling og ekteskapeleg status til dei personlege oppgåvegivarane. Andre tabellar gjeld oppgåvegivar og ektemake. Desse tabellane gir opplysning om oppgåveeininga som inntektskilde, fordeling av arbeidsinnsatsen, inntekt utanom oppgåveeininga og utdanning. Statistisk Sentralbyrå, Oslo/Kongsvinger, 16. juni 1982 Arne Oien Sigurd Lianes

5 PREFACE The Central Bureau of Statistics hereby presents Volume II of the Census of Agriculture and Forestry The publication contains tables on age distribution and marital status of the personal respondents. Other tables concern respondent and spouse. These tables give information on the unit as source of income, distribution of labour input, income off the unit by industry and vocational training. Central Bureau of Statistics, Oslo/Kongsvinger, 16 June 1982 Arne Oien Sigurd Lianes

6 INNHALD Side Tabellregister 7 Innleiing, definisjonar 9 Utkomne publikasjonar Tidlegare teljingar i jord- og skogbruk 103 Publikasjonar sende ut frå Statistisk Sentralbyrd sidan 1. januar Standardar for norsk statistikk (SNS) 112 Standardteikn i tabellar - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet

7 CONTENTS Page Index of tables 8 Introduction, definitions 10 Publications Previous censuses of agriculture and forestry 103 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Standards for Norwegian Statistics (SNS) Nil Explanation of Symbols in Tables 0 Less than 0,5 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER 1. Personlege oppgåvegivarar etter kjønn, ekteskapeleg status og alder. Fylke/ymse strukturinndelingar Personlege oppgavegivarar etter kjønn og alder. Fylke/ymse strukturinndelingar Personlege oppgåvegivarar etter oppgåveeininga som inntektskilde. Fylke/ymse strukturinndelingar Personlege oppgåvegivarar etter oppgåveeininga som inntektskilde. Fylke og bruksstorleik Personlege oppgåvegivarar etter oppgåveeininga som inntektskilde. Fylke og eigedomsstorleik Personlege oppgåvegivarar etter oppgåveeininga som inntektskilde og kva driftsgrein på oppgåveeininga som gir størst nettoinntekt. Fylke/ymse strukturinndelingar Fordeling av arbeidsinnsatsen til oppgåvegivar og ektemake. 21. juni juni Fylke/ymse strukturinndelingar Fordeling av arbeidsinnsatsen til oppgåvegivar og ektemake. 21. juni juni Fylke og produktivt skogareal/bruksstorleik Personlege oppgåvegivarar og ektemakar med inntekt utanom oppgåveeininga, etter kva næring (utanom oppgåveeininga) som gir størst nettoinntekt. Fylke/ymse strukturinndelingar Fagutdanning. Fylke/ymse strukturinndelingar Personlege oppgåvegivarar etter kjønn og alder, oppgåveeininga som inntektskilde, ekteskapeleg status. Kommune Fordeling av arbeidsinnsatsen til oppgåvegivar og ektemake. 21. juni juni Kommune Personlege oppgåvegivarar og ektemakar. med inntekt utanom oppgåveeininga, etter kva næring (utanom oppgåveeininga) som gir størst nettoinntekt. Kommune Fagutdanning. Kommune 94 Side

9 8 INDEX OF TABLES 1. Personal respondents by sex, marital status and age. County/various structural classifications Personal respondents by sex and age. County/various structural classifications Personal respondents by the reporting unit as source of income. County/various structural classifications Personal respondents by the reporting unit as source of income. County and size of holding Personal respondents by the reporting unit as source of income. County and size of property Personal respondents by the reporting unit as source of income and by type of farming giving the main net farm income. County/various structural classifications Work done by respondent and spouse. 21 June June County/various structural classifications Work done by respondent and sopuse. 21 June June County and productive forest area/size of holding Personal respondents and spouses with income off the unit by industry (off the unit) giving main net income. County/various structural classifications Vocational training. County/various structural classifications Personal respondents by sex and age, the reporting unit as source of income, marital status. Municipality Work done by respondent and spouse. 21 June June Municipality Personal respondents and spouses with income off the unit by industry (off the unit) giving main net income. Municipality Vocational training. Municipality 94 Page

10 9 INNLEIING, DEFINISJONAR Ei orientering om gjennomføringa av Landbruksteljinga 1979 og om kvaliteten på oppgåvene er gitt i hefte 1. Der er det også gitt eit oversyn over tidlegare teljingar i landbruket. I tillegg er dei skjematypane som vart nytta ved teljinga og reglane for skjemautfylling tekne inn i heftet. rettleiinga finn ein mange definisjonar. Dei definisjonane som er mest sentrale for dette heftet gjeld nettoinntekt og utdanning. Nettoinntekt frå oppgåveeininga gjeld den del (prosent) av nettoinntekta til oppgåvegivar og eventuell ektemake som kjem frå oppgåveeininga. Som fagutdanning reknast kurs (også brevskolekurs) innanfor same fagområde som har vart minst 5 månader. Praktiske lærlingekurs reknast ikkje med. "Anna fagleg utdanning" omfattar utdanning både på yrkesskolenivå og hogare utdanning. Alle op.l snin ar ein finn i dette heftet gjeld einingar med personle'e o almiaan. Alderen til oppgåvegivarane gjeld pr. teljingsdatoen 20. juni Der ikkje anna er nemnt i tabellane gjeld også dei andre tala teljingsdatoen. Ved publisering av resultat frå denne teljinga blir det nytta fleire forspalteinndelingar enn ved tidlegare teljingar. I dette heftet har ein grupperingane kommune, fylke, eige jordbruksareal, produktivt skogareal, jordbruksareal i drift, kornareal, mjølkekyr, oppgåvegivarens alder og nettoinntekt frå oppgåveeininga. Forspaltene er gitt for heile landet, men i enkelte tilfelle også for kvart fylke. tabell 10 om fagutdanning nyttar ein i tillegg grupperingane areal under glas/plast, tal frukttre og tal blårevtispeeiningar. Ved omrekning til blårevtispeeiningar blir tal avlstisper på eininga rekna om etter denne regelen: 1 blårevtispe. 1,5 solvrevtispe. 1 raudrevtispe = 3 minktisper. Det er no teke med fleire tabellar som gir kommunetal enn det som har vore vanleg ved tidlegare teljingar.

11 10 INTRODUCTION, DEFINITIONS In volume 1 information on the implementation of the Census of Agriculture and Forestry 1979 and on the data quality was given. The publication contained also a survey on previous censuses in agriculture and forestry. In addition, the questionnairies used at the census and instructions for filling in the forms were included. The instruction gives many definitions. The central definitions in this volume are net income and education. Net income refers to the part (per cent) of respondent's and possible spouse net income coming from the reporting unit. Courses (also letter courses) within the same field of study are considered as vocational training when they last at least 5 months. Practical courses for apprentices are not included. "Other professional education" comprises education both at the vocational level and higher education. All information given in this volume refers to units with personal respondents. The age of the respondents refers to the census date 20 June When nothing else in mentioned figures in other tables also refer to the census date. The classification of text columns in this publication is more detailed compared to previous censuses. The following grouping is used: municipality, county, own agricultural area, productive forest area, agricultural area in use, grain area, milk cows, the age of the respondents and net income from the reporting unit. The text columns are given for the whole country, but in some cases also for each county. In table 10 concerning vocational training this grouping is used in addion: area under glass/plastics, number of fruit trees and number of blue fow female equivalents. The number of fox and mink females is converted into blue fox female equivalents according to the following principle: 1 blue fox female = 1.5 silver fox female = 1 red fox female = 3 mink females. Thivpublication contains more tables giving figures for municipalities than what have been usual at previous censuses.

12 11 TABELLAR TABLES

13 12 Tabell 1. Personlege oppgåvegivarar etter kjønn, ekteskapeleg status og alder. 1) Fylke/ymse strukturinndelingar Personlege oppgå ve- Fylke/ymse strukturinndelingar givarar County/various structural classifi- i alt cations Personal respondents, total I alt Total I alt -39 Ar Total years år Menn Ugift Unmarried Gift Gjennom- snitts- 60- år alder I alt -39 år Average age Heile landet The whole country Fylke County østfold /03 Akershus og Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust - Agder Vest - Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane o More og Romsdal Sør - Trøndelag Nord - Trøndelag Nordland Troms Finnmark Eige jordbruksareal Own agricultural area dekar decares " " " " ,, Produktivt skogareal Productive forest area dekar " Jordbruksareal i drift Agricultural area in use ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49,9 ii ,0-99,9 ii ,0-199,9 ii ,0-299,9 ii ,0-499, , ) For 268 menn og 186 kvinner mangler oppgåve over alder.

14 Personal respondents by sex, marital status and age! ) COuntylVarious structural classifications 13 Males Married år Kvinner Females il egare gi t Tid- Widowers, separated, divorced legare gift Ugift Gift Wido- Gjennom- Gjennom- I alt Un Married wers' 60- Ar sn itts- alt -39 Ar 60- år snitts- married sepa- år alder alder rated, divor d c / n ? ? / ) For 268 men and 186 women age is not reported.

15 14 Tabell 1 (framh.). Personlege oppgåvegivarar etter kjønn, ekteskapeleg status og alder. 1) Fylke/ymse strukturinndelingar Fylke/ymse strukturinndelingar Personlege oppgavegivarar i alt I alt alt -39 Ar Ugift år Menn Gift Gjennom- 60- år snitts-i alt -39 år alder Kornareal Grain area 1. Utan kornareal Without grain area 2. 0,1-19,9 dekar 3. 20,0-49,9 " 4. 50,0-99, ,0-199, ,0-499, , Mjølkekyr Cows 1. Utan mjolkekyr Without cows mjølkekyr " _ Nettoinntekt frå oppgåveeininga 2) Net income from the reporting unit 2) 1. 90,0 prosent og over per cent and over 2. 50,0-89,9 prosent per cent 3. 10,0-49,9 " 4. Under 10, ) Sjå note 1, side 12. 2) Nettoinntekt frå oppgåveeininga gjeld den del av nettoinntekta til oppgåvegivar og eventuell ektemake som kjem frå oppgåveeininga.

16 Personal respondents by sex, marital status and age. structural classifications 15 Kvinner Tidlegare gift Tid- Gjennom- Gjennom I alt Ugift Gift legare 60- år snitts- I alt -39 år 60- Sr snittsalder år år gift alder Sc ) See note 1, page 13. 2) Net income refers to the part of respondent's and possible spouse net income coming from the reporting unit.

17 16 Tabell 2. Personlege oppgåvegivarar etter kjønn og alder. /) Fylke/ymse strukturinndelingar Fylke/ymse strukturinndelingar County/various structural classifications Personlege oppgåvegivarar i alt Personal respondents, total - 39 år years år Gjennom- snitts- 60- år alder Average PEP Menn år år år år år Heile landet The whole country Fylke County 01 Østfold /03 Akershus og Oslo Hedmark Oppland ? Buskerud Vestfold Telemark Aust - Agder Vest - Agder f Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør - Trøndelag Nord - Trøndelag Nordland P Trani.: 18P Finnmark Eige jordbruksareal Ozon agricultural area dekar decares " Produktivt skogareal Productive forest area dekar " Jordbruksareal i drift Agricultural area in use ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49, ,0-99, ,0-199,9, ,0-299,9U ,0-499, , ) Sjå note 1, side 12.

18 Personal respondents by sex and age. 1) County/various structural classifications 17 Males Kvinner Females år år år år Gjennom- 70- år snittsalder -39 år år år Ar 70- år Gjennom - snittsalder ) q r: g0245/ ? Z ) See note I, page 13.

19 18 Tabell 2 (framh.). Personlege oppgåvegivarar etter kjønn og a1der. 1) Fylke/ymse strukturinndelingar Personlege oppgåvegivarar i alt Fylke/ymse Gjennomstrukturinndelingar Ar 60- Ar snitts- Ar alder år Ar år år Menn år Kornareal Grain area 1. Utan kornareal Without grain area 2. 0,1-19,9 dekar 3. 20,0-49,9 " 4. 50,0-99,9 " ,0-199,9 " ,0-499, , Mjølkekyr Cows 1. Utan mjølkekyr Without cows mjolkekyr " Nettoinntekt frå oppgaveeininga 2). Net income from the reporting unit' 1. S0,0 prosent og over per cent and over 2. 50,0-89,9 prosent per cent 3. 10,0-49,9 " 4. Under 10, ) Sjå note 1, side 12. 2) Sjå note 2, side 14.

20 Personal respondents by sex and age. 1) County/various structural classifications Ar år år år Ar år Kvinner Gjennom- 70- år snitts- -39 Ar alder Gjennom år snitts- Ar alder C q 959C ) See note 1, page 13. 2) See note 2, page 15.

21 20 Tabell 3. Personlege oppgåvegivarar etter oppgåveeininga som inntektskilden Fylke/ymse strukturinndelingar Fylke/ymse strukturinndelingar County/various structural classifications Med minst 90,0 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With at least 90.0 per cent of net income from the reporting unit Menn Kvinner Males Females Med 50,0-89,9 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With per cent of net income from the reporting unit Menn Kvinner Med 10,0-49,9 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With per cent of net income from the reporting unit Menn Kvinner Med mindre enn 10,0 prosent av nettoinntekta frå oppgaveeininga With less than 10.0 per cent of net income from the reporting unit Menn Kvinner Heile landet The whole country 3E Fylke County 01 Østfold 02/03 Akershus og Oslo 04 Hedmark 05 Oppland 06 Buskerud 07 Vestfold ? Telemark 09 Aust - Agder 10 Vest - Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane i More og Romsdal Sør - Trøndelag 17 Nord - Trøndelag 18 Nordland : Troms Finnmark Eige jordbruksareal Own agricultural area dekar decares Pi Produktivt skogareal Productive forest area dekar ' Jordbruksareal i drift Agricultural area in use ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49,9 " ,0-99,9 " ,0-199,9 " ,0-299, ,0-499, , ) Sjå note 2, side 14.

22 Personal respondents by the reporting unit as source of income» County/various structural classifications Menn Males Med minst 90,0 prosent Med 50,0-89,9 prosent Med mindre enn 50,0 av nettoinntekta frå av nettoinntekta frå prosent av nettoinntekta oppgåveeininga oppgaveeininga frå oppgåveeininga Gjennomsnitts- Gjennom- Gjennom år år 60- Ar alder -39 år år 60- år snitts- -39 år Ar 60- Ar snittsyears Average alder alder age / ) See note 2, page 15.

23 22 Tabell 3 (framh.). Personlege oppgavegivarar etter oppgaveeininga som inntektskilde) ) Fylke/ymse strukturinndelingar Fylke/ymse strukturinndelingar Med minst 90,0 prosent av nettoinntekta fra oppgaveeininga Med 50,0-89,9 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga Med 10,0-49,9 prosent av netto inntekta frå oppgaveeininga Med mindre enn 10,0 prosent av nettoinntekta frå oppgaveeinin9a_ Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Kornareal Grain area 1. Utan kornareal Without grain area ,1-19,9 dekar ,0-49,9 " ,0-99,9 " ,0-199, ,0-499, , MjølkekyrCows 1. Utan mjølkekyrwithout cows mjølkekyr Oppgavegivarens alder The respondents by age group år years " " " " Alder uoppgitt Age unspecified ) Sjå note 2, side 14.

24 Personal respondents by the reporting unit as source of income! ) County/various structural classifications Menn Med minst 90,0 prosent Med 50,0-89,9 prosent Med mindre enn 50,0 av nettoinntekta frs av nettoinntekta frå prosent av nettoinntekta oppgaveeininga oppgaveeininga fra oppgsveeininga Gjennom- Gjennom- Gjennom- -39 Sr Ar 60- år snitts- -39 år Ar 60- år snitts- -39 Ar Sr 60- år snittsalder alder alder ? _ _ _ ) See note 2, page 15.

25 Fylke og jordbruksareal i drift County and agricultural area in use 24 Tabell 4. Personlege oppgåvegivarar etter oppgåveeininga som inntektskilde) ) Fylke og bruksstorleik Med- wrist 90,0 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With at least 90.0 per cent of net income from the reporting unit Med 50,0-89,9 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With per cent of net income from the reporting unit Med T0,0-49,9 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With per cent of net income from the reporting unit -Med mindre enn 10,0 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With less than 10.0 per cent of net income from the reporting unit Menn Males Kvinner Females Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 01 ØSTFOLD ,9 dekar decares ,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , /03 AKERSHUS OG OSLO ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49,9 " ,0-99,9 " ,0-199,9 " ,0-299, ,0-499, , HEDMARK ,9 dekar ,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199,9 94? ,0-299, ,0-499, , OPPLAND ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , BUSKERUD ,9 dekar ,0-19,9 " 50 S ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , a VESTFOLD ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , ? ) Sjå note 2, side 14.

26 Personal respondents by the reporting unit as source of income» County and size of holding 25 Menn Males Med minst 90,0 prosent av nettoinntekta fra Med 50,0-89,9 prosent av nettoinntekta frå Med mindre enn 50,0 prosent av nettoinntekta frå oppgaveeininga oppgaveeininga oppgåveeininga -39 AT' years Ar 60- Gjennom- snitts- Ar alder Average age -39 Ar Ar -39 Ar Ar 60- år Gjennom- 60- Ai. snittsalder Gjennomsnittsalder / ) Seg note 2, page 15.

27 26 Tabell 4 (framh.). Personlege oppgavegivarar etter oppgaveeininga som inntektskilde. 1) Fylke og bruksstorleik Fylke og jordbruksareal i drift Med minst 90,0 prosent av nettoinntekta fra oppgaveeinin9a Med 50,0-89,9 prosent av netto inntekta fra oppgayeeininga Med 10,0-49,9 Med mindre enn prosent av netto- 10,0 prosent av inntekta frå nettoinntekta frå oppgaveeininga oppgaveeininga Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 08 TELEMARK ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49,9, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , AUST-AGDER ,9 dekar ,0-19,9 H ,0-49,9 H ,0-99,9 " ,0-199,9 " ,0-299, ,0-499, , VEST-AGBER ,9 dekar ,0-19, ,0-49, ,0-99,9 323s ,0-199, ,0-299, ,0-499,9 8 _ , a 11 ROGALAND ,9 dekar ,0-19,9 " ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , HORDALAND ,9 dekar ,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499,9 1 - S. 500, SOGN OG FJORDANE ,9 dekar 2. 5,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , ao ) Sja note 2, side 14.

28 Personal respondents by the reporting unit as source of income? ) County and size of holding Menn Med minst 90,0 prosent Med 50,0-89,9 prosent av Med mindre enn 50,0 prosent av nettoinntekta frå nettoinntekta frå av nettoinntekta frå oppgåveeininga oppgaveeininga oppgåveeininga -39 år år -39 år år Ar år 60- år Gjennom- 60- år snittsalder Gjennom- 60- år snittsalder Gjennomsnittsalder $ , ID ) See note 2, page 15.

29 28 Tabell 4 (framh.). Personlege oppgåvegivarar etter oppgaveeininga som inntektski1de.1) Fylke og bruksstorleik Fylke og jordbruksareal i drift Med minst 90,0 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga Med 50,0-89,9 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga Med 10,0-49,9 Med mindre enn prosent av netto- 10,0 prosent av inntekta frå nettoinntekta frå oppgåveeininga oppgåveeininga Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner Menn Kvinner 15 MORE OG ROMSDAL ,9 dekar ,0 19,9 ' ,0 49, ,0-99, ,0-199, ,0-299,9 ii ,0-499, , I - 16 SOR-TRØNDELAG ,9 dekar ,0-19,9 ' ,0-49,9 " ,0-99,9 " ,0-199,9 " ,0-299, ,0-499, , a NORD-TRONDELAG ,9 dekar ,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299,9 It ,0-499, , NORDLAND ,9 dekar ,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , TROMS ,9 dekar ,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, , FINNMARK ,9 dekar ,0-19, ,0-49, ,0-99, ,0-199, ,0-299, ,0-499, ,0-1) SjA note 2, side

30 Personal respondents by the reporting unit as source of income." County and size of holding Menn Med minst 90,0 prosent Med 50,0-89,9 prosent av Med mindre enn 50,0 prosent av nettoinntekta frå nettoinntekta frå av nettoinntekta frå oppgaveeininga oppgaveeininga oppgaveeininga -39 Ar Ar -39 år Ar år år 60- år Gjennom- 60- år snittsalder Gjennom- 60- år snittsalder Gjennomsnittsalder _ 1-5? - _ a a " a _ _ = a a a _ 1 _ _ ) See note 2, page 15.

31 30 Tabell 5. Personlege oppgåvegivarar etter oppgaveeininga som inntektskilde! ) Fylke og eigedomsstorleik Personal respondents by the reporting unit as source of income) ) County and size of property Fylke og eige jordbruksareal/ produktivt skogareal County and own agricultural area/productive forest area Ra-Finst 90,0 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With at least 90.0 per cent of net income from the reporting unit Menn Kvinner Males Females Ned 50,0-89,9 prosent av nettoinntekta fr.& oppgåveeininga With per cent of net income from the rvorting unit Menn Kvinner Ited 10,0-4 9,9 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With per cent of net income from the reporting unit Menn Kvinner Pled mindre enn 10,0 prosent av nettoinntekta frå oppgåveeininga With less than 10.0 per cent of net income from the reporting unit Menn Kvinner 01 ØSTFOLD Eige jordbruksareal Own agricultural area dekar decares S Produktivt skogareal Productive forest area dekar " /03 AKERSHUS OG OSLO Eige jordbruksareal dekar Produktivt skogareal dekar " " " _ 04 HEDMARK Eige jordbruksareal dekar Produktivt skogareal - 24 dekar ) Sjå note 2, side 14. 1) See note 2, page

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE III INVESTERINGAR LAGER FOR MOTORBRENSEL VASSFORSYNING MASKINAR BYGNINGAR

LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE III INVESTERINGAR LAGER FOR MOTORBRENSEL VASSFORSYNING MASKINAR BYGNINGAR NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B290 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE III INVESTERINGAR LAGER FOR MOTORBRENSEL VASSFORSYNING MASKINAR BYGNINGAR CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume III

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969 HEFTE V ARBEIDSINNSATS, DRIFTSUTGIFTER, SAL AV PRODUKT, HYTTER, JAKT, FANGST OG FERSKVASSFISKE CENSUS OF AGRICULTURE

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969 HEFTE V ARBEIDSINNSATS, DRIFTSUTGIFTER, SAL AV PRODUKT, HYTTER, JAKT, FANGST OG FERSKVASSFISKE CENSUS OF AGRICULTURE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 HEFTE V ARBEIDSINNSATS, DRIFTSUTGIFTER, SAL AV PRODUKT, HYTTER, JAKT, FANGST OG FERSKVASSFISKE CENSUS OF AGRICULTURE 0 JUNE 99 Volume V Labour,

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1998 6. oktober 998 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6 98

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE II ALDER - INNTEKT - SYSSELSETJING - FAGUTDANNING CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME II

LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE II ALDER - INNTEKT - SYSSELSETJING - FAGUTDANNING CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME II NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK C12 LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE II ALDER - INNTEKT - SYSSELSETJING - FAGUTDANNING CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME II AGE - INCOME - EMPLOYMENT

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE III CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME III INVESTMENTS - MACHINES -BUILDINGS

LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE III CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME III INVESTMENTS - MACHINES -BUILDINGS NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK C 52 LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE III INVESTERINGAR - MASKINAR -BYGNINGAR CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME III INVESTMENTS - MACHINES -BUILDINGS

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 568 UTDANNINGSSTATISTIKK FOLKEHØGSKOLAR, REALSKOLAR OG GYMNAS. oktober 97 EDUCATIONAL STATISTICS Folk High Schools and Secondary Schools October 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000

Aktuelle befolkningstall. Familier og barn 1. januar desember 2000 8. desember 000 Aktuelle befolkningstall Familier og barn. januar 000 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 000 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle

Detaljer

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980

DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 STATISTISKE ANALYSER 52 DØDELIGHETEN OMKRING FØDSELEN OG I FØRSTE LEVEÅR 1971-1980 FOETAL AND INFANT MORTALITY 1971-1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2064-5 ISSN 0333-0621

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

HAGEBRUKSTELJING CENSUS OF HORTICULTURE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 751 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 ISBN 82-537-0535-2

HAGEBRUKSTELJING CENSUS OF HORTICULTURE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 751 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1975 ISBN 82-537-0535-2 HAGEBRUKSTELJING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 7 97 CENSUS OF HORTICULTURE 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 97 ISBN 870 FOREORD Denne publikasjonen har med tabellar

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7

INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 4 Materiale og metode... 5 Resultater... 7 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning...4 2 Materiale og metode...5 2.1 Datagrunnlaget...5 2.2 Definisjoner...6 2.3 Statistiske analyser...6 3 Resultater...7 3.1 Utførte svangerskapsavbrudd...7 3.2 Svangerskapsavbrudd

Detaljer

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt.

6/97. Døde Aktuelle befolkningstall. Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 18. august 1997 Aktuelle befolkningstall Døde 1996 001 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 6/97 Aktuelle befolkningstall nnhold "Aktuelle

Detaljer

Om tabellene. Februar 2016

Om tabellene. Februar 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Mars 2015

Om tabellene. Mars 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen

Planlegging for mangfald. Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen Planlegging for mangfald Fylkesplansjef Ole Helge Haugen. Gardermoen. 03.06.13. Innhald Mangfald i Møre og Romsdal statistikk Korleis formidlar vi kunnskapen vår? Korleis nyttar vi kunnskapen vår i eige

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE VII SKOGBRUK - UTMARKSRESSURSAR CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME VII

LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE VII SKOGBRUK - UTMARKSRESSURSAR CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME VII NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK C5 LANDBRUKSTELJING 1. JUNI 1989 HEFTE VII SKOGBRUK - UTMARKSRESSURSAR CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 1 JUNE 1989 VOLUME VII FORESTRY - OUTFIELD RESOURCES STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998

Fødte Aktuelle befolkningstall. 3. juli 1998 3. juli 998 Aktuelle befolkningstall Fødte 997 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 4 98 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

14. Radio og TV. Liv Taule

14. Radio og TV. Liv Taule Kulturstatistikk Liv Taule 4. Det norske radio- og TV-landskapet har varierte programtilbod. Dei fleste kanalane sender no stort sett heile døgnet. Folk ser meir på TV og lyttar meir på radio. Radio- og

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no?

Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Kommunereform og regionreform to sider av same sak? Oppgåver og forvaltning kva no? Den viktigaste komiteen for lokalpolitikken 2 Kommunalkomiteen Ansvarsområder: Kommuneøkonomi Kommunereformen IKT Innvandringspolitikk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Oppdatering flyktningsituasjonen. Henriette Solheim 17.11.2015

Oppdatering flyktningsituasjonen. Henriette Solheim 17.11.2015 Oppdatering flyktningsituasjonen Henriette Solheim 17.11.2015 2500 Ankomster uke 36-44 fordelt på land (kilde: UDI) 2000 1500 1000 500 0 411 275 312 369 349 106 296 104 182 289 114 264 185 89 187 109 203

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold februar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i februar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 4 973 3,6 276 6 herav helt ledige permitterte 152 0,1-98 -39 Delvis

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE

FOLKEMENGDENS BEVEGELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 573 FOLKEMENGDENS BEVEGELSE 1984 VITAL STATISTICS AND MIGRATION STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2269-9 ISSN 0377-8797 EMNEGRUPPE

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det 79 623 heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 7,4 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 9/ 215 2. oktober 215 Mindre auke i arbeidsløysa enn frykta Med tanke på utviklinga i arbeidsmarknaden hadde vi frykta ei større auke i arbeidsløysa enn det vi nå ser ved utgangen av september. Når

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK

MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Ressursoversikt fra Skog og landskap 01/2008 MARKSLAG OG SKOGSTATISTIKK Jordbrukets kulturlandskap Geir-Harald Strand og Rune Eriksen ISBN 978-82-311-0036-2 Omslagsfoto: Kulturlandskapsarbeiderne kommer,

Detaljer

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor.

I landet er det heilt ledige. Dette er 2,9 prosent av arbeidsstokken, og er ei auke på 10,9 prosent samanlikna med same periode i fjor. Nr.: 1/ 215 3. oktober 215 Fortsatt auke i arbeidsløysa Denne månaden har vi hatt ei auke i arbeidsløysa på nærare 3 når vi tek omsyn til dei normale sesongvariasjonane. Det er ei forventa auke, og me

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE IV JORDBRUK CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE Volume IV AGRICULTURE AREA UTILIZATION

LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE IV JORDBRUK CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE Volume IV AGRICULTURE AREA UTILIZATION NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 296 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE IV JORDBRUK CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume IV AGRICULTURE AREA UTILIZATION STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja

17. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Statistiske analysar Kulturstatistikk 2009 7. Trus- og livssynssamfunn og Den norske kyrkja Over 430 000 i trus- og livssynssamfunn 7.. Nokre resultat Trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja

Detaljer

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar

Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar 2012 Norwegian fishing vessels, fishermen and licenses Foto: Scanfishphoto.com Livet i havet vårt felles ansvar Tittel (norsk/engelsk): Fiskefartøy

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 868 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1987 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma

Brukarkvotar i Transportordninga for funksjonshemma SAMFERDSELSAVDELINGA Arkivnr: 2016/840-2 Saksbehandlar: Rolf Rosenlund Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Utval for miljø og samferdsel 28.04.16 Fylkesutvalet 19.05.16 Brukarkvotar i Transportordninga

Detaljer

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010

Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 2010 1 Dreneringstilstanden i Norge - resultater fra Landbrukstelling 21 Fagmøte i hydroteknikk, 16. november 211 Geir Inge Gundersen Seniorrådgiver Statistisk sentralbyrå 1 Hvorfor en ny Landbrukstelling?

Detaljer

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013

// Månedstall arbeidsmarkedet - Østfold januar 2013 Tabell 1. Arbeidssøkere etter status registrert ved Nav i Østfold i januar 2013 I alt Endring i antall fra samme måned i Helt ledige 5 063 3,6 184 4 herav helt ledige permitterte 135-97 -42 Delvis ledige

Detaljer

Skolen som regionalt prosjekt. Jon P Knudsen Oslo februar 2015

Skolen som regionalt prosjekt. Jon P Knudsen Oslo februar 2015 Skolen som regionalt prosjekt Jon P Knudsen Oslo 12.-13. februar 2015 Kan en sterkere regionalisering av skolen gi oss en bedre skole? Aggregerte fylkesdata for skoleprestasjoner (uttakssiden) og for den

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer