Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002"

Transkript

1 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys. The series are intended to serve reference and documentation purposes. The presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, in addition to concepts and definitions. A short overview of the main results is also included. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway and Svalbard Statistics. Statistisk sentralbyrå, mai 2005 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon ISSN Emnegruppe Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå/69 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpig tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskilletegn Decimal punctuation mark,(.)

3 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Forord Denne publikasjonen inneholder statistikk for samferdsels- og reiselivsnæringene i Statistikken er hovedsakelig utarbeidet etter samme retningslinjer som for 2000, og er basert på opplysninger fra Næringsoppgave (NO) og et spørreskjema for foretak innen hotell- og restaurantvirksomhet, transport og kommunikasjon. Statistikken er tilpasset EUs forordning for strukturstatistikk. Forordningen krever først og fremst statistikk på foretaksnivå. Av hensyn til Nasjonalregnskapet og andre norske brukere blir det også utarbeidet bedriftsstatistikk for noen variabler. Tall på bedriftsnivå ble første gang frigitt i Publikasjonen gir opplysninger om antall foretak, antall bedrifter, sysselsetting, lønnskostnader, omsetning, produksjonsverdi, bearbeidingsverdi og investeringer. I tillegg til tabellene som er tatt med i denne publikasjonen, er det mulig å bestille andre eller mer detaljerte tabeller ved henvendelse til Statistisk sentralbyrå. Ved sammenligning mot tidligere frigitt statistikk på dette området, bør brukerne være oppmerksomme på at enkelte tall kan være revidert i forhold til det som tidligere har vært publisert. Statistikken ble første gang frigitt på Internett 4., 7. og 9. juni Arbeidet med publikasjonen har vært ledet av førstekonsulent Karl Eirik Engebretsen og førstekonsulent Vegard Hungnes. Seksjonsleder er Asbjørn Wethal, Seksjon for samferdsels- og reiselivsstatistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 4. mars 2005 Øystein Olsen Nils Håvard Lund 3

4 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk Preface In this publication Statistics Norway presents statistics for the transport and tourism industries in The 2002 statistics have been compiled mainly according to the same guidelines as for The statistics are based on the Directorate of Taxes' Trading Statements (NO) and a questionnaire for enterprises in the following sectors; hotels and restaurants, transport and communications. The annual statistics are adapted to the EU regulation on structural business statistics, which primarily requires statistics at the enterprise level. Considering the needs of the National Accounts and other Norwegian users, statistics on the local kind-of-activity unit (KAU) level have also been compiled for some variables. Statistics on the local KAU level were first published for This publication contains information about the number of enterprises and local KAUs, employment, personnel costs, turnover, production value, value added and investments. In addition to the tables included in this publication, a number of other or more detailed tables can be commissioned from Statistics Norway. When comparing with previously published figures, users should note that revision may have caused changes in some figures. The statistics was first published on the Internet on the 4 June, 7 June and 9 June This publication has been prepared under the supervision of Mr. Karl Eirik Engebretsen and Mr. Vegard Hungnes. Head of Division is Mr. Asbjørn Wethal, Division for transport and tourism statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 4 March 2005 Øystein Olsen Nils Håvard Lund 4

5 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Innhold Figurregister...7 Tabellregister Hovedresultater og bruk av tabellene Hovedresultater Nordiske tall Foretak og bedrifter Bruk av tabellene Bakgrunn og formål Formål og historie Brukere og anvendelsesområder Opplegg og gjennomføring Omfang Datakilder Utvalg Datainnsamling Oppgavebyrde Kontroll og revisjon Analyse Begreper, kjennemerker og grupperinger Definisjon av de viktigste begrepene Definisjon av de viktigste kjennemerkene Standard grupperinger Feilkilder og usikkerhet Innsamlings- og bearbeidingsfeil Utvalgsfeil Ikke-utvalgsfeil Sammenlignbarhet og sammenheng Sammenlignbarhet over tid og sted Sammenheng med annen statistikk Tilgjengelighet Internettadresse Språk Publikasjoner Lagring og anvendelser for grunnmaterialet Annen dokumentasjon...19 Vedlegg A. Næringsoppgave 1 for B. Næringsoppgave 2 for C. Spørreskjema for strukturundersøkelsen Tidligere utgitt på emneområdet...67 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

6 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk Contents List of figures... 8 List of tables Main results and use of tables Main results Nordic figures Enterprises and local KAUs Use of tables Background and purpose Purpose and history Users and applications Statistics production Population Data sources Sampling Collection of data Response burden Control and revision Analysis Concepts, variables and classifications Definition of the main concepts Definition of the main variables Standard classifications Sources of error and uncertainty Collection and processing errors Sampling errors Non-sampling errors Comparability and coherence Spatial comparability and comparability over time Correlation with other statistics Availability Internet address Language Publications Storing and use of basic material Other documentation...30 Appendices A. Trading Statements B. Trading Statements C. General questionnaire for structural statistics Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Figurregister 1.1 Antall foretak og antall bedrifter, etter næring Sysselsetting, etter næring. Foretak og bedrifter Omsetning, etter næring. Foretak og bedrifter Lønnskostnader, etter næring. Foretak og bedrifter Foretak. Omsetning, etter næring og land Populasjonen 2002, etter sektorkode...14 Tabellregister 1. Hovedtall, etter næringsundergruppe. Bedrifter Hovedtall, etter næringshovedgruppe og sysselsettingsgruppe. Bedrifter Hotell- og restaurantvirksomhet (NACE 55). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Landtransport (NACE 601 ). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Sjøtransport (NACE 61 ). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Lufttransport (NACE 62). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet (NACE 63). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Post og telekommunikasjoner (NACE 64). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Kulturell tjenesteyting (NACE 92.1, 92.2 og 92.4). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Databehandlingsvirksomhet (NACE 72). Hovedtall, etter fylke. Bedrifter Hovedtall, etter næringsundergruppe. Foretak Hovedtall, etter næringshovedgruppe og sysselsettingsgruppe. Foretak Investeringer, etter næringshovedgruppe og type. Foretak

8 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk List of figures 1.1 Number of enterprises and local KAUs, by industry division Employment, by industry division. Enterprises and local KAUs Turnover, by industry division. Enterprises and local KAUs Personnel costs, by industry division. Enterprises and local KAUs Enterprises. Turnover, by industry and country List of tables 1. Principal figures, by industry subclass. Local kind-of-activity units Principal figures, by industry group and number of persons employed. Local kind-of-activity units Hotels and restaurants (NACE 55). Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Land transport (NACE 601 ). Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Water transport (NACE 61 ). Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Air transport (NACE 62). Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (NACE 63). Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Post and telecommunications (NACE 64). Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Cultural services (NACE 92.1, 92.2 and 92.4). Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Computer and related activities. Principal figures, by county. Local kind-of-activity units Principal figures, by industry subclass. Enterprises Principal figures, by industry group and number of persons employed. Enterprises Investments, by industry group and category. Enterprises

9 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv Hovedresultater og bruk av tabellene 1.1 Hovedresultater Totalt var det foretak med sysselsatte personer innenfor samferdsels- og reiselivsnæringene 1 i Foretakene hadde en samlet omsetning på 405,3 milliarder kroner og lønnskostnader på 94 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det enheter med sysselsatte personer i disse næringene i Bedriftene hadde en omsetning på 403,8 milliarder og lønnskostnader på 93,7 milliarder kroner. Vær oppmerksom på at tallene ikke inkluderer næringsundergruppene Rørtransport. Statistikk for rørtransport blir utarbeidet og frigitt av Seksjon for energi- og industristatistikk i Statistisk sentralbyrå. Hotell- og restaurantvirksomhet (NACE 2 55) Innenfor hotell- og restaurantnæringen var det foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 40,5 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 13,8 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 41,6 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 14,2 milliarder kroner. Landtransport (NACE 60 med unntak av 60.3 Rørtransport) Innenfor landtransportnæringen var det foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 45,8 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 15 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 45,4 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 15 milliarder kroner. Sjøtransport (NACE 61) Innenfor sjøtransportnæringen var det foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 96,9 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 11,6 milliarder kroner. 1 Med unntak av næringsundergruppene Rørtransport. 2 Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2002) i Statistisk På bedriftsnivå var det enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 96,8 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 11,6 milliarder kroner. Lufttransport (NACE 62) Innenfor lufttransportnæringen var det 51 foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 22,1 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 6,7 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det 103 enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 21,8 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 6,2 milliarder kroner. Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet (NACE 63) Innenfor denne næringen var det foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 79,6 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 9,9 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 79,5 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 9,9 milliarder kroner. Post- og telekommunikasjoner (NACE 64) Innenfor post- og telekommunikasjonsnæringen var det foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 65,9 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 15 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 65,9 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 15 milliarder kroner. Databehandlingsvirksomhet (NACE 72) Innenfor databehandlingsvirksomhetsnæringen var det foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 44,2 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 18,9 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 42,6 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 18,6 milliarder kroner. sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 1. Denne er publisert i serien NOS (Norges offisielle statistikk) C 182 (1994). 9

10 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk Kulturell tjenesteyting (NACE 92.1, 92.2 og 92.4) Innenfor denne næringshovedgruppen var det foretak med sysselsatte personer i Den samlede omsetningen var på 10,2 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 3,3 milliarder kroner. På bedriftsnivå var det enheter med til sammen sysselsatte personer i denne næringshovedgruppen i Den samlede omsetningen i bedriftene var på 10,2 milliarder kroner og de samlede lønnskostnadene på 3,3 milliarder kroner. Figur 1.1 Antall foretak og antall bedrifter, etter næring Hotell- og restaurantvirksomhet Landtransport Sjøtransport Lufttransport Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet Post og telekommunikasjoner Databehandlingsvirksomhet Kulturell tjenesteyting Foretak Bedrifter Figur 1.2 Sysselsetting, etter næring. Foretak og bedrifter Hotell- og restaurantvirksomhet Landtransport Sjøtransport Lufttransport Tjenester tilknyttet transport og Post og telekommunikasjoner reisebyråvirksomhet Databehandlingsvirksomhet Kulturell tjenesteyting Foretak Bedrifter 10

11 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Figur 1.3 Omsetning, etter næring. Foretak og bedrifter Milliarder kroner Hotell- og restaurantvirksomhet Landtransport Sjøtransport Lufttransport Tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet Post og telekommunikasjoner Databehandlingsvirksomhet Kulturell tjenesteyting Foretak Bedrifter Figur 1.4 Lønnskostnader, etter næring. Foretak og bedrifter Milliarder kroner Hotell- og restaurantvirksomhet Landtransport Sjøtransport Lufttransport Tjenester Post og telekommunikasjoner tilknyttet transport og reisevirksomhet Databehandlingsvirksomhet Kulturell tjenesteyting Foretak Bedrifter 11

12 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk 1.2 Nordiske tall Tabellen og figuren under viser omsetningen for de enkelte samferdsels- og reiselivsnæringene i Norge, Sverige, Danmark og Finland. Tallene for Danmark og Finland er hentet fra Eurostats database for strukturstatistikk og omregnet fra euro med en gjennomsnittlig 2002-kurs på 7,51 i forhold til norske kroner. De svenske tallene er hentet fra Statistiska centralbyrån (SCB) med en gjennomsnittlig kurs på 81,96 i forhold til norske kroner. (kilde: valutastatistikken til Norges Bank). 92 Kulturell tjenesteyting er holdt utenfor sammenligningen fordi de tallene ikke er rapportert til Eurostat. Det mangler i tillegg tall for deler av næring 60 for Sverige og Danmark. Tabell 1.1 Foretak. Omsetning, etter næring og land Næring Omsetning (i milliarder NOK) Norge Sverige Danmark Finland Hoteller og restauranter (NACE 55) 40,5 55,1 33,5 25,1 Landtransport (NACE 60.1 og 60.2) 45,8 : : 46,5 Sjøtransport (NACE 61) 96,9 25,5 89,7 16,3 Lufttransport (NACE 62) 22,1 22,1 22,7 12,7 Tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet (NACE 63) 79,6 107,7 68,0 37,4 Post og telekommunikasjoner (NACE 64) 65,9 91,2 57,5 56,8 Databehandlingsvirksomhet (NACE 72) 44,2 95,3 46,0 30,3 Kilde nordiske tall: EUROSTAT og SCB Figur 1.5 Foretak. Omsetning, etter næring og land Milliarder kroner Hoteller og restauranter Landtransport Sjøtransport Lufttransport Tjenester tilknyttet transport og reisevirksomhet Post og telekommunikasjoner Databehandlingsvirksomhet Norge Sverige Danmark Finland Kilde nordiske tall: EUROSTAT. 12

13 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv Foretak og bedrifter Et foretak kan bestå av flere bedrifter (avdelinger, se pkt. 4.1). EUs forordning for strukturstatistikk krever først og fremst statistikk på foretaksnivå. Av hensyn til Nasjonalregnskapet og andre norske brukere blir det også utarbeidet bedriftsstatistikk for enkelte variable. Bedriftstallene vil som regel vise andre verdier enn foretakstallene. Dette skyldes at foretak blir registrert i den næringen som står for hoveddelen av aktiviteten, og dermed kan bli plassert i en annen næring enn enkelte av bedriftene i foretaket. For eksempel kan det forekomme at foretak innen hotell- og restaurantvirksomhet også driver virksomhet i andre næringer, f.eks. varehandel eller landtransport. Virksomheten i disse andre næringene vil da være med i foretakstallene for hotell- og restaurantvirksomhet, men ikke i bedriftstallene. På samme måte kan foretak med hovedvirksomhet i en annen næring også ha bedrifter som driver i hotell- og restaurantnæringen. Aktiviteten i disse bedriftene kommer da med i bedriftstallene for hotell- og restaurantvirksomhet, men ikke i foretakstallene. Enkelte foretak kan drive virksomhet i flere regioner uten at disse aktivitetene er skilt ut som egne bedrifter. I slike tilfeller er foretakets samlede virksomhet registrert der foretaket har sin kontoradresse. 1.4 Bruk av tabellene Ved sammenligning mot publiserte tall for tidligere år, bør brukerne være oppmerksom på at enkelte foretak og bedrifter har fått endret næringskode etter ajourføring av Bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Tallene i denne publikasjonen er revidert i henhold til slike endringer, og kan derfor avvike fra det som tidligere er frigitt. Tall på bedriftsnivå ble første gang frigitt i Bakgrunn og formål 2.1 Formål og historie Strukturstatistikken for samferdsel- og reiseliv er en del av næringsstatistikken, og gir detaljert informasjon om aktiviteten i sektoren på bakgrunn av regnskapstall. Statistikken følger normen til EUs forordning for strukturstatistikk, og ble første gang publisert for deler av sektoren i Endelige tall på både foretaks- og bedriftsnivå ble første gang publisert for Fra og med statistikkåret 2001 er det publisert foreløpige tall for antall enheter, omsetning og sysselsetting på foretaksnivå. 2.2 Brukere og anvendelsesområder Statistikken benyttes av offentlige etater, private organisasjoner, enkeltindivider og internasjonale organisasjoner som EUROSTAT. I Statistisk sentralbyrå brukes statistikken i Nasjonalregnskapet og til annen forskning og analysevirksomhet. Det er mulig å bestille andre eller mer detaljerte tabeller enn dem som er med i denne publikasjonen. 3. Opplegg og gjennomføring 3.1 Omfang Strukturstatistikken for samferdsel og reiseliv er inndelt etter NACE-standard og omfatter næringene: 55 Hotell- og restaurantvirksomhet 60 Landtransport (med unntak av 60.3 Rørtransport) 61 Sjøtransport 62 Lufttransport 63 Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet 64 Post- og telekommunikasjoner 72 Databehandlingsvirksomhet 92 Kulturell tjenesteyting (unntatt 92.3, 92.5 og 92.6) De aller fleste foretak innenfor disse næringene inngår i strukturstatistikken for landtransport dersom de er registrert med aktiv virksomhet i Norge i statistikkåret. Unntaket er foretak innenfor stats- og trygdeforvaltningen, fylkeskommuner og kommuner, det vil si foretak med sektorkode 110, 510 eller 550. Foretak innenfor denne delen av offentlig forvaltning vil ikke inngå i strukturstatistikken for samferdsel og reiseliv selv om de formelt sett skulle drive virksomhet som faller inn under næringen som er nevnt over. Disse foretakene må ikke forveksles med foretak innenfor statens forretningsdrift, statlig eide foretak, statsforetak, kommunal forretningsdrift og selvstendige kommuneforetak, det vil si foretak med sektorkoder 610, 630, 635, 660 og 680, som er med i statistikken dersom de driver virksomhet som faller inn under næringene over. Det samme gjelder i teorien foretak innenfor alle andre sektorer. Luftfartsverket er for eksempel med i strukturstatistikken (NACE ), fordi virksomheten faller inn under sektor statens forretningsdrift. Jernbaneverket (NACE ) er derimot ikke med i strukturstatistikken, fordi virksomheten faller inn under sektor statsforvaltningen. 13

14 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk I 2002 var foretakene i strukturstatistikken fordelt på sektorer som vist i tabell 3.1: Tabell 3.1 Populasjonen 2002, etter sektorkode Andel av populasjonen Sektor 610: Statens forretningsdrift 0,00 % 630: Statlig eide foretak 0,33 % 635: Statsforetak 0,00 % 660: Kommunal forretningsdrift 0,41 % 680: Selvstendige kommuneforetak 0,15 % 710: Foretak med begrenset ansvar 35,99 % 717: Private foretak med begrenset ansvar 1,42 % 740: Private ikke-forretningsmessige produsenter 0,16 % 760: Personlige foretak mv. 4,80 % 770: Private ikke forretningsmessige konsumenter 0,52 % 790: Personlig næringsdrivende 56,22 % Hovedtyngden av foretakene er altså personlig næringsdrivende (enkeltmannsforetak o.l.), foretak med begrenset ansvar (aksjeselskaper, ansvarlige selskaper eid av aksjeselskaper o.l.) og personlige foretak (ansvarlige selskaper som ikke er eid av aksjeselskaper o.l.) som vist i figur 3.1. Figur 3.1 Populasjonen 2002, etter sektorkode Andre 710 Foretak med begrenset ansvar Informasjon som regnskapstall, omsetning og lønnstakere, om alle enbedriftsforetak som er registrert med data i Regnskapsregisteret i Brønnøysund, Manntallet over merverdiavgiftspliktige (Momsregisteret) og/eller Arbeidstaker/arbeidsgiverregisteret (AAregisteret), innhentes direkte fra de respektive registrene. Resterende enbedriftsforetak får tilsendt skjema for rapportering av omsetning gjennom Strukturundersøkelsen. Til hjelp ved innhenting av opplysningene brukes Bedrifts- og foretaksregisteret i Statistisk sentralbyrå. Dette registeret ajourføres jevnlig med opplysninger fra Momsregisteret, Enhetsregisteret, ulike bransjeorganisasjoner og direkte fra enkelte foretak. 3.3 Utvalg Populasjonen består av alle aktive foretak i næringsområdet i statistikkåret. Populasjonen er inndelt i delpopulasjoner, kalt strata, etter kriteriene næring og antall sysselsatte. Enkelte strata fulltelles, fra andre blir det trukket et representativt antall foretak. Til sammen utgjør disse foretakene det utvalget som skal sende inn fullstendig sett av opplysninger (dvs. Næringsoppgave (NO) og tilleggsskjema). De detaljerte regnskapsopplysningene fra utvalget sammenholdes med den informasjonen som kommer fra de administrative registrene og Strukturundersøkelsen. Til sammen danner dette grunnlaget for beregningen av de økonomiske strukturene i næringene som ligger til grunn ved publiseringen av endelige tall. 3.4 Datainnsamling Skjemaene blir sendt ut i løpet av første kvartal etter statistikkårets utløp, med 3 til 4 ukers svarfrist. Foretak som ikke svarer på den første henvendelsen blir fulgt opp skriftlig i opp til 6 måneder etter svarfristens utløp. 790 Personlig næringsdrivende 760 Personlige foretak mv. For statistikkåret 2002 er det hentet inn fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggsskjema) fra 4722 foretak. For ytterligere 6620 foretak er omsetning og sysselsetting hentet inn gjennom Strukturundersøkelsen. For de resterende foretakene er det innhentet omsetningstall, sysselsettingstall og andre vesentlige regnskapsopplysninger fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund, Momsregisteret og AA-registeret. 3.2 Datakilder For et utvalg av foretakene bygger statistikken på Næringsoppgave (NO) og et tilleggskjema med utfyllende opplysninger. Næringsoppgaven blir enten sendt inn sammen med tilleggskjemaet eller rapportert inn elektronisk via Skattedirektoratet. Alle resterende flerbedriftsforetak får tilsendt skjema for rapportering av omsetning og sysselsetting gjennom Strukturundersøkelsen for samferdsel og reiseliv. Tabellen under gir en oversikt over utvalgsprosenter og dekningsgrader i næringen, fordelt på de ulike datakildene. 14

15 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Tabell 3.2 Utvalgsprosent og dekningsgrad, strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Kilde 2002 Foretak Omsetning Antall Utvalgsprosent Mill. kroner Dekningsgrad Samferdsel og reiseliv i alt , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) , ,7 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,9 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret , ,3 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB , ,3 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,7 NACE 55 Hotell- og restaurantvirksomhet , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) , ,3 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,9 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret , ,8 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB 610 6, ,7 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,3 NACE 60 Landtransport (med unntak av 60.3 Rørtransport) , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) , ,6 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,7 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret 908 5, ,4 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB , ,2 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,2 NACE 61 Sjøtransport (med unntak av Utenriks sjøfart og Kysttrafikk i Europa) , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) , ,4 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,6 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret , ,3 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB 81 4, ,6 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,2 NACE 62 Lufttransport , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) 35 68, ,0 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret 4 7, ,8 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret 3 5,9 17 0,1 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB 1 2,0 1 0,0 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret 8 15, ,1 NACE 63 Tjenester tilknyttet transport og reisebyråvirksomhet , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) , ,0 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,2 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret , ,3 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB , ,0 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,6 NACE 64 Post og telekommunikasjoner , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) , ,7 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,8 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret , ,9 15

16 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk Tabell 3.2 (forts.) Utvalgsprosent og dekningsgrad, strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Kilde 2002 Foretak Omsetning Antall Utvalgsprosent Mill. kroner Dekningsgrad Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB 64 5,6 12 0,0 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,6 NACE 72 Databehandlingsvirksomhet , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) 455 5, ,7 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,2 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret , ,5 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB ,6 86 0,2 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,4 NACE 92.1 Film og video, NACE 92.2 Radio og fjernsyn, NACE 92.4 Nyhetsbyråer , ,0 Fullstendig sett av oppgaver (NO med tilleggskjema) , ,2 NO innhentet elektronisk og sysselsetting fra AA-registeret , ,9 Opplysninger hentet fra Regnskapsregisteret i Brønnøysund og sysselsetting fra AA-registeret 188 9, ,1 Omsetning og sysselsetting fra Strukturundersøkelsen i SSB , ,4 Opplysninger hentet fra Momsregisteret og sysselsetting fra AA-registeret , ,3 3.5 Oppgavebyrde Oppgavebyrden er beregnet til 35 minutter i gjennomsnitt for oppgavegiverne som leverer fullstendig sett av oppgaver og 15 minutter i gjennomsnitt for oppgavegiverne som kun rapporterer omsetning og sysselsetting. Totalt utgjør dette rundt 2,3 årsverk for hele utvalget. 3.6 Kontroll og revisjon Det er foretatt kontroller og opprettinger av opplysningene som kommer fra næringsoppgaver og tilleggsskjema for de foretakene som inngår i utvalget. Særlig kritiske kontrollstørrelser er næringskode, sysselsetting, omsetning, lønnskostnader, andre driftskostnader, driftsresultat, investeringer og varekostnader. Revisjonen av datamaterialet foretas etter kontroller mot fjorårstall, Bedrifts- og foretaksregisteret, Regnskapsregisteret i Brønnøysund, andre tilgjengelige kilder og etter rådføring med oppgavegiver der det er nødvendig. 3.7 Analyse Tallmaterialet som samles inn skal være representativt for hele populasjonen, noe som er en forutsetning for å kunne estimere et totalt datasett (Næringsoppgave og tilleggsskjema) for alle foretak som ikke er med i utvalget. Foretakene har stigende trekkesannsynlighet etter størrelsen på omsetningen året før. Dekningsgraden (det vil si forholdet mellom omsetningen i utvalget og omsetningen i populasjonen) kontrolleres etter første trekking. Utvalgsandelene justeres deretter i næringer med lav dekningsgrad. 4. Begreper, kjennemerker og grupperinger 4.1 Definisjon av de viktigste begrepene Foretak I Standard for næringsgruppering (SN) er et foretak den minste kombinasjonen av juridiske enheter som produserer varer eller tjenester, og som til en viss grad har selvstendig beslutningsmyndighet. Bedrift I SN er bedrift definert som en lokalt avgrenset funksjonell enhet som hovedsakelig driver med aktiviteter innenfor en bestemt næringsgruppe. Beliggenhet Beliggenheten er i samsvar med kommuneinndelingen pr. 1. januar I enkelte næringer kan et foretak drive virksomheter i flere kommuner og fylker uten å være delt i flere bedrifter. I slike tilfeller er foretakets samlede virksomhet registrert der foretaket har sin kontoradresse. 4.2 Definisjon av de viktigste kjennemerkene Eiere uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket Eiere omfatter eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig selskap, familiemedlemmer uten fast lønn som daglig arbeider i foretaket o.l. Medeiere i aksje- og andels- 16

17 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 lag som har lønnet arbeid i foretaket er ikke inkludert. Det er heller ikke familiemedlemmer til eiere av enkeltmannsfirma eller ansvarlig firma når de har fast avtalt lønn. Lønnstakere Lønnstakere omfatter alle personer som arbeider for arbeidsgiveren, som har en ansettelseskontrakt og som mottar kompensasjon for utført arbeid i form av lønn, gasje, honorarer, gratiale, naturalytelser o.l. Midlertidig fraværende på grunn av sykdom, ferie, arbeidskonflikt o.l. er med, mens fravær på grunn av militærtjeneste er holdt utenfor. Sysselsetting Med sysselsetting menes summen av eiere og lønnstakere. Personer med mer enn ett arbeidsforhold vil kunne være telt med som sysselsatt i flere næringer. Sysselsettingstallene i strukturstatistikken viser et gjennomsnitt av antall sysselsatte i løpet av året. Omsetning Omsetning er definert som summen av godtgjørelse for salg til kunder, salg av handelsvarer og bruttoinntekt av annen næringsvirksomhet. Omsetning inkluderer leieinntekter og provisjonsinntekter, men ikke spesielle offentlige avgifter, offentlige tilskudd eller gevinst ved salg av anleggsmidler. Merverdiavgift er ikke med i tallene. Handelsvarer Handelsvarer er varer som selges videre uten noen bearbeiding i bedriften. Lønnskostnader Lønnskostnader omfatter lønn, feriepenger, honorarer, arbeidsgiveravgift til folketrygden, innberetningspliktige pensjonskostnader og andre personalkostnader. Lønnskostnader omfatter ikke godtgjørelse til eiere av enkeltmannsforetak eller ansvarlige selskap, eller godtgjørelse til familiemedlemmer uten fast lønn. Produksjonsverdi Med produksjonsverdi menes omsetning korrigert for endringer i beholdning av ferdige varer, varer i arbeid og varer og tjenester kjøpt for videresalg. Bearbeidingsverdi (til faktorpriser) Som bearbeidingsverdi regnes summen av produksjonsverdi fratrukket kjøp av varer og tjenester (for andre varer og tjenester enn de som er kjøpt direkte for videresalg) og korrigert for endringer i beholdningen av råvarer og konsumvarer. Spesielle offentlige tilskudd for tilvirkede/solgte varer og andre offentlige tilskudd/refusjoner er inkludert. Totale kjøp av varer og tjenester Med totale kjøp av varer og tjenester regnes verdien av alle varer og tjenester som er kjøpt i løpet av året for videresalg, til bruk i foretakets egen produksjonsprosess eller for lager. Investering er ikke inkludert i disse tallene. Investeringer Investeringer omfatter anskaffelser av fast kapital som bygninger og anlegg (unntatt boliger), maskiner, verktøy, redskap, inventar og transportmidler (unntatt til privat bruk), både nye og brukte. Påkostninger er lagt til, mens salg av brukt realkapital er trukket fra. Investeringer oppgis uten inngående merverdiavgift. Tidligere var aktivert verdi av varige driftsmidler under utførelse og anskaffelser av tomt også med i investeringstallet for denne statistikken, men dette ble endret fra og med statistikkåret Salg av driftsmidler Salg av driftsmidler er beregnet til salgsverdien (erstatningssummen) ved realiseringer av brukte driftsmidler i løpet av året. Beløpet er inklusiv investeringsavgift. Driftsmiddelet anses som solgt når det er levert. Påkostninger på egne aktiva Dette omfatter verdien av alle aktiverte påkostninger og hovedreparasjoner som er kjøpt/utført av andre og/eller foretatt med egne ansatte på egne driftsmidler. Det forutsettes at slike påkostninger øker effektiviteten/verdien av og/eller forlenger levetiden til driftsmiddelet. Ved kjøp vurderes påkostningen til kjøpspris, ved egenproduksjon til produksjonskost. 4.3 Standard grupperinger Gjeldende Standard for næringsgruppering (SN2002) i Statistisk sentralbyrå bygger på EUs standard NACE Rev. 1. Den finnes på 5. Feilkilder og usikkerhet Feilkildene i strukturstatistikken består i hovedsak av feil i registrene som brukes til stratifisering og utvalgstrekking, feilutfylling av skjema og feil i innlesing eller registrering av innrapporterte opplysninger. 5.1 Innsamlings- og bearbeidingsfeil Returnerte skjemaer leses optisk og sjekkes maskinelt. Et optisk bilde av skjemaet lagres elektronisk, og kontrolleres deretter manuelt for å sikre størst mulig grad av korrekte data. Resultatene fra en statistisk undersøkelse vil likevel kunne inneholde innsamlings- og bearbeidingsfeil. Innsamlingsfeil oppstår ved at oppgavegiveren på grunn av glemsel, misforståelse av spørsmål el.l. gir feil svar. Et vanlig eksempel er tall som oppgis i hele kroner i stedet for kroner o.l. Bruk av kjente begre- 17

18 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk per og lett tilgjengelig rettledning reduserer denne typen feil. Bearbeidingsfeil er feil ved koding eller feil som oppstår ved overføring av opplysninger fra spørreskjemaet til maskinlesbart medium eller under revisjonen. 5.2 Utvalgsfeil Utvalgsfeil er feiltyper som kan oppstå i områder som er gjenstand for utvalgstrekking Utvalgsvarians For andre variabler enn omsetning og sysselsetting bygger statistikken på estimerte tall fra utvalgsundersøkelser. Når man baserer datagrunnlaget på et utvalg og ikke en fulltelling, kan det være et avvik mellom egenskapene til utvalget og populasjonen som helhet. Denne utvalgsfeilen reduseres normalt når størrelsen på utvalget og dekningsgraden på spesielle kjennemerker øker. Det er ingen faste normer for hva som er en akseptabel utvalgsstørrelse. Generelt kan man si at i homogene populasjoner, det vil si populasjoner med enheter som ligner hverandre, vil forholdsvis små utvalg i forhold til populasjonen kunne gi tilfredstillende resultater. I heterogene populasjoner bør derimot utvalgsprosenten og dekningsgraden være større. Grupper som er basert på relativt få observasjoner vil lett bli påvirket av observasjoner som avviker sterkt fra gjennomsnittet i gruppen. For slike ekstremobservasjoner er det utviklet programmer for å vurdere hvordan disse skal brukes videre i statistikkproduksjonen Utvalgsskjevhet For næringer der statistikken er basert på utvalgsundersøkelser, kan det oppstå utvalgsskjevhet. I strukturstatistikken brukes stratifisering for å redusere skjevheter i utvalget. Gjennom stratifisering deles populasjonen inn i flere ikke-overlappende grupper etter kriterier som skal sikre mest mulig homogene grupper. Deretter trekkes utvalget slik at det inneholder enheter fra alle disse strataene. Før materialet vektes og blåses opp, etterstratifiseres utvalget for å justere for skjevheter som kan oppstå på grunn av frafall Frafall I skjemabaserte undersøkelser vil det normalt være et visst frafall. Enhetsfrafall skyldes forhold som nedleggelser, konkurser, fusjoner, fisjoner, ferier, feil i utsendingen, nekting o.l. Delvis frafall kan skyldes forglemmelser, mangel på data eller andre forhold. Frafall av viktige enheter blir fulgt opp i den manuelle etterkontrollen. Andre foretak som ikke returnerer sine skjema behandles på samme måte som foretakene som ikke er med i utvalget. Bruk av tvangsmulkt reduserer frafallet i stor grad, men ikke nødvendigvis usikkerheten dersom oppgavegiverne f.eks. velger å anslå tall bare for å unngå tvangsmulkten. 5.3 Ikke-utvalgsfeil Flere administrative registre er sentrale i arbeidet med strukturstatistikken. Bedrifts- og foretaksregisteret benyttes både til å definere populasjonen og til å hente inn kjennemerker og opplysninger, og enhetsregisteret i Brønnøysund, Momsregisteret og AA-registeret benyttes til å hente inn opplysninger om enhetene. Dette gir grunnlag for to typer registerfeil som kan påvirke usikkerheten i statistikken. Det vanligste er feil som følge av etterslep i registreringene. Slike etterslep kan skyldes forsinket rapportering til registrene eller det faktum at endringer normalt registreres noe tid etter at de har inntruffet. Konsekvensen er at registrene ikke er fullstendig oppdatert til enhver tid, noe som f.eks. kan føre til skjevhet i utvalget eller at foreldede opplysninger benyttes som datagrunnlag i statistikken. Kjennemerker som næringskode, tilstand o.l. i Bedriftsog foretaksregisteret ligger også til grunn når utvalget trekkes. Kvaliteten på disse kjennemerkene vil være avgjørende for inndelingen av populasjonen i hensiktsmessige strata, og dermed påvirke kvaliteten på det grunnlaget som utvalget trekkes fra. 6. Sammenlignbarhet og sammenheng 6.1 Sammenlignbarhet over tid og sted Definisjonen av investeringer er endret fra og med statistikkåret 2001 (se pkt. 4.2). I de nye tabellene er investeringstallene for foregående år endret i henhold til den nye definisjonen, og vil derfor avvike fra tidligere publiserte investeringstall. Ved næringsplassering av enhetene har vi frem til og med referanseåret 2001 brukt Standard for næringsgruppering fra 1994 (SN94). Fra og med referanseåret 2002 har vi tatt i bruk Standard for næringsgruppering fra 2002 (SN2002). Dette fører til at ikke alle næringer kan sammenlignes bakover i tid på 4- eller 5-siffernivå. Dette er markert med noter og/eller brudd i tabellene som er berørt. På 2- og 3-siffernivå er det ingen endringer som følge av skifte av Standard for næringsgruppering. For enkelte næringer har det vært en relativt sterk økning i antall foretak og bedrifter siste år. Det skyldes hovedsakelig bedre registerinformasjon som følge av merverdiavgiftsreformen. Dette har medført at små foretak og bedrifter med lav omsetning, som tidligere ikke har vært inkludert, er inkludert fra og med

19 Norges offisielle statistikk Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 I tillegg har ajourføring av næringskoder i Bedrifts- og foretaksregisteret medført endringer for enkelte av næringene som ikke gjenspeiles i tallene for tidligere år. 6.2 Sammenheng med annen statistikk Strukturstatistikken for samferdsel og reiseliv følger EUs forordning for strukturstatistikk, i likhet med Statistisk sentralbyrås strukturstatistikker for forretningsmessig tjenesteyting, varehandel, bygg- og anlegg og industri. Tilsvarende statistikk blir utarbeidet for alle land i EU- og EØS-området. Ved sammenligning mot andre statistikker for sysselsetting, som for eksempel Arbeidskraftundersøkelsen i Statistisk sentralbyrå eller statistikk basert på Arbeidstaker/arbeidsgiver-registeret, bør brukerne være oppmerksomme på at definisjoner og metode avviker noe mellom de ulike statistikkene og at det derfor vil være forskjeller i tallene. Strukturstatistikken følger definisjonene som er gitt i EUs forordning for strukturstatistikk (se pkt 4.2). 7.4 Lagring og anvendelser for grunnmaterialet Mikrodata, informasjon om utvalgsenheter og populasjon lagres midlertidig i programspråket SAS og langtidslagres som tekstfiler. 7.5 Annen dokumentasjon EU Rådsforordning nr. 58/97: Om statistikk over foretaksstrukturer. EU Kommisjonsforordning nr. 2700/98: Om definisjoner av kjennetegn ved statistikk over foretaksstrukturer. Strukturstatistikken for samferdsel og reiseliv brukes som grunnlag ved utarbeiding av Nasjonalregnskapet. 7. Tilgjengelighet 7.1 Internettadresse Statistikken er tidligere frigitt på Internett, på de respektive adressene: Det er mulig å få ytterligere informasjon og bestille andre eller mer detaljerte tabeller, ved å ta kontakt med Seksjon 440 ved Statistisk sentralbyrå, tlf , e-post: eller faks Språk Norsk (bokmål) og engelsk. 7.3 Publikasjoner Statistikken offentliggjøres i Dagens statistikk på Internett ( og i Norges offisielle statistikk (NOS). 19

20 Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Norges offisielle statistikk 1. Main results and use of tables 1.1 Main results Overall there were enterprises with persons employed in the transport and tourism 3 industries in Turnover was NOK billion and personnel costs was NOK 94 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in the transport and tourism industries. Turnover was NOK billion and personnel costs was NOK 93.7 billion. Please note that the statistics do not include figures for the industry subclasses Transport via pipelines. Transport via pipelines statistics are produced by the Division for energy and industrial production at Statistics Norway. Hotels and restaurants (NACE 4 55) Within this industry division there were enterprises with persons employed in Turnover was NOK 40.5 billion and personnel costs was NOK 13.8 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in the hotels and restaurants division in Turnover was NOK 41.6 billion and personnel costs was NOK 14.2 billion. Land transport (NACE 60 except for 60.3 Transport via pipelines) Within this industry division there were enterprises with persons employed in Turnover was NOK 45.8 billion and personnel costs was NOK 15 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in the land transport division in Turnover was NOK 45.4 billion and personnel costs was NOK 15 billion. Water transport (NACE 61) Within this industry division there were enterprises with persons employed in Turnover was NOK 96.9 billion and personnel costs was NOK 11.6 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in the water transport division 3 Except for the industry subclasses Transport via pipelines. 4 The Standard Industrial Classification (SN2002) in Statistics Norway, which is based on the EU standard NACE Rev. 1. This standard is published in the Official Statistics of Norway (NOS) series C182. in Turnover was NOK 96.8 billion and personnel costs was NOK 11.6 billion. Air transport (NACE 62) Within this industry division there were 51 enterprises with persons employed in Turnover was NOK 22.1 billion and personnel costs was NOK 6.7 billion. On the local KAU level, there were 103 units with persons employed in the air transport division in Turnover was NOK 21.8 billion and personnel costs was NOK 6.2 billion. Supporting and auxiliary transport activities; activities of travel agencies (NACE 63) Within this industry division there were enterprises with persons employed in Turnover was NOK 79.6 billion and personnel costs was NOK 9.9 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in this division in Turnover was NOK 79.5 billion and personnel costs was NOK 9.9 billion. Post and telecommunications (NACE 64) Within this industry division there were enterprises with persons employed in Turnover was NOK 65.9 billion and personnel costs was NOK 15 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in this division in Turnover was NOK 65.9 billion and personnel costs was NOK 15 billion. Computer and related activities (NACE 72) Within this industry division there were enterprises with persons employed in Turnover was NOK 44.2 billion and personnel costs was NOK 18.9 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in this division in Turnover was NOK 42.6 billion and personnel costs was NOK 18.6 billion. Cultural services (NACE 92.1, 92.2 and 92.4) Within these industry groups there were enterprises with persons employed in Turnover was NOK 10.2 billion and personnel costs was NOK 3.3 billion. On the local KAU level, there were units with persons employed in these industry groups in Turnover was NOK 10.2 billion and personnel costs was NOK 3.3 billion. 20

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000 C 738 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2000 Structural Transport and Tourism Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999 C 686 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1999 Real Estate, Renting and Business Activities 1999

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998 C 637 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1998 Real Estate, Renting and Business Activities 1998

Detaljer

Bygge- og anleggsstatistikk 2002

Bygge- og anleggsstatistikk 2002 D 308 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bygge- og anleggsstatistikk 2002 Construction Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000 C 726 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 2000 Real Estate, Renting and Business Activities 2000

Detaljer

Varehandelsstatistikk 2000

Varehandelsstatistikk 2000 C 725 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 2000 Wholesale and Retail Trade Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Varehandelsstatistikk 2002

Varehandelsstatistikk 2002 D 307 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 2002 Wholesale and Retail Trade Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Varehandelsstatistikk 2001

Varehandelsstatistikk 2001 D 280 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 2001 Wholesale and Retail Trade Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Bygge- og anleggsstatistikk 2001

Bygge- og anleggsstatistikk 2001 D 281 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bygge- og anleggsstatistikk 2001 Construction Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Varehandelsstatistikk 1999

Varehandelsstatistikk 1999 C 687 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 1999 Wholesale and Retail Trade Statistics 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Varehandelsstatistikk 1998

Varehandelsstatistikk 1998 C 636 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 1998 Wholesale and Retail Trade Statistics 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997 C 596 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1997 Real Estate, Renting and Business Activities 1997

Detaljer

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Hurtigruta 2001 The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Lønnsomhet i produksjon av laks og regnbueørret Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret, http://www.fiskeridir.no/fiskeridir/statistikk/akvakultur/loennsomhet 1.2. Emnegruppe

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1996

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1996 C 532 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1996 Real Estate, Renting and Business Activities 1996

Detaljer

Bygge- og anleggsstatistikk 2000

Bygge- og anleggsstatistikk 2000 C 727 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bygge- og anleggsstatistikk 2000 Construction Statistics 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak

FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte foretak Rapporter Reports 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Rapporter 2014/35 Kristine Langhoff FoU-aktivitet i utenlandskontrollerte Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen

Notater. Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen 2004/70 Notater 2004 Arvid Raknerud, Dag Rønningen og Terje Skjerpen Notater Dokumentasjon av kapitaldatabasen En database med data for varige driftsmidler og andre økonomiske data på foretaksnivå Forskningsavdelingen

Detaljer

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon

Om statistikken Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Statistikk for akvakultur 1.2. Emnegruppe Akvakultur, Statistikk knyttet til akvakulturproduksjon 1.3. Hyppighet og aktualitet Årlig undersøkelse.

Detaljer

Ikke for innsending. Næringsundersøkelse for Svalbard <år> Oppgaveplikt Underlagt taushetsplikt. Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb.

Ikke for innsending. Næringsundersøkelse for Svalbard <år> Oppgaveplikt Underlagt taushetsplikt. Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb. 2225 Kongsvinger Oppgaveplikt Underlagt taushetsplikt Næringsundersøkelse for Svalbard ? A Navn: E-post: Tlf.nr.: B Navn: Du kan også svare på Internett: https://idun.ssb.no Bruker-ID: Gateadresse:

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 362 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2005 Wage Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Fylkesfordelt nasjonalregnskap Norges offisielle statistikk D 389 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1997-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Varehandelsstatistikk 1997

Varehandelsstatistikk 1997 C 597 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Varehandelsstatistikk 1997 Wholesale and Retail Trade Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Statistikk over eigedomsdrift, forretningsmessig

Statistikk over eigedomsdrift, forretningsmessig D 309 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eigedomsdrift, forretningsmessig tenesteyting og utleigeverksemd 2002 Real Estate, Renting and Business Activities 2002

Detaljer

Statistikk over eigedomsdrift, forretningsmessig tenesteyting og utleigeverksemd 2001

Statistikk over eigedomsdrift, forretningsmessig tenesteyting og utleigeverksemd 2001 D 282 Noregs offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eigedomsdrift, forretningsmessig tenesteyting og utleigeverksemd 2001 Real Estate, Renting and Business Activities 2001

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1995

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1995 C 412 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1995 Real Estate, Renting and Business Activities 1995

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket

Jan Furseth. Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008. H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket 2008/19 Notater ra o z JA ra Jan Furseth Populasjonen av foretak og bedrifter på Svalbard Dokumentasjon av gjennomgangen februar 2008 H Nasjonalbiblioteket * Depotbiblioteket Avdeling for næringsstatistikk/seksjon

Detaljer

Bygge- og anleggsstatistikk 1996

Bygge- og anleggsstatistikk 1996 C 530 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bygge- og anleggsstatistikk 1996 Construction Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Mindre skjemavelde, sikrere tall

Mindre skjemavelde, sikrere tall Mindre skjemavelde, sikrere tall Fra 1. januar 2015 vil det bli enklere å være arbeidsgiver. Da endres og samordnes innrapporteringen om ansatte og deres inntekt til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå.

Detaljer

Brukerundersøkelse ssb.no 2014

Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Planer og meldinger Plans and reports 2014/6 Planer og meldinger 2014/6 Brukerundersøkelse ssb.no 2014 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Planer og

Detaljer

På liv og død Helsestatistikk i 150 år

På liv og død Helsestatistikk i 150 år 94 Statistiske analyser Statistical Analyses På liv og død Helsestatistikk i 150 år Ragnhild Rein Bore (red.) Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Bygge- og anleggsstatistikk 1997

Bygge- og anleggsstatistikk 1997 C 599 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bygge- og anleggsstatistikk 1997 Construction Statistics 1997 Statistisk sentralbyrå Oslo Kongsvinger Statistics Norway Norges offisielle

Detaljer

Byggearealstatistikk 2004 Statistikk over eksisterende bygningsmasse per januar 2005

Byggearealstatistikk 2004 Statistikk over eksisterende bygningsmasse per januar 2005 D 336 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Byggearealstatistikk 2004 Statistikk over eksisterende bygningsmasse per januar 2005 Building Statistics 2004 Statistics of Existing Buildings

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000

Marte Kristine Bjertnæs. Innvandring og innvandrere 2000 33 Statistiske analyser Statistical Analyses Marte Kristine Bjertnæs Innvandring og innvandrere 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005. av 5. september 2005

19.2.2009 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005. av 5. september 2005 Nr. 10/179 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 1445/2005 2009/EØS/10/28 av 5. september 2005 om fastsettelse av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og innhold i kvalitetsrapporten for avfallsstatistikk i

Detaljer

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata

buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata buildingsmart Norge seminar Gardermoen 2. september 2010 IFD sett i sammenheng med BIM og varedata IFD International Framework for Dictionaries Hvordan bygges en BIM? Hva kan hentes ut av BIM? Hvordan

Detaljer

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017

VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 VERDIEN AV GODE RÅD RÅDGIVERNÆRINGEN 2017 RAPPORTENS HOVEDFUNN En stor næring i seg selv men enda «større» som kunnskapsinfrastruktur for resten av næringslivet og offentlig sektor 200 mrd. kroner i omsetning

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Kvartalsvis ordrestatistikk for industrien

Kvartalsvis ordrestatistikk for industrien Notater Documents 24/2012 Anna-Karin Mevik og Robert Skotvold Kvartalsvis ordrestatistikk for industrien Dokumentasjon av estimatoren Notater 24/2012 Anna-Karin Mevik og Robert Skotvold Kvartalsvis ordrestatistikk

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Standardiseringsrådet 16. mars Trygve Falch (Seksjon for formidlingssystemer)

Standardiseringsrådet 16. mars Trygve Falch (Seksjon for formidlingssystemer) 1 Samhandling med og i SSB Standardiseringsrådet 16. mars 2010 Jon Folkedal (Seksjon for datafangstsystemer) og Jon Folkedal (Seksjon for datafangstsystemer) og Trygve Falch (Seksjon for formidlingssystemer)

Detaljer

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Innvandring og innvandrere 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway 50 Statistiske analyser Statistical Analyses Innvandring og innvandrere 2002 Benedicte Lie Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus

Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Trender i norsk landbruk 2010 Oslo & Akershus Brit Logstein og Arild Blekesaune Notat nr. 6/10, ISBN 1503-2027 Norsk senter for bygdeforskning Universitetssenteret Dragvoll 7491 Trondheim brit.logstein@bygdeforskning.no

Detaljer

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1994

Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1994 C 337 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Statistikk over eiendomsdrift, forretningsmessig tjenesteyting og utleievirksomhet 1994 Real Estate, Renting and Business Activities 1994

Detaljer

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning

Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn. Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Kari og Ola Gründer: Likheter og forskjeller forskningsfunn Elisabet Ljunggren Seniorforsker Nordlandsforskning Entreprenørskap i Norge noen tall Andelen selvstendig næringsdrivende i Norge: Årlig startes

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Innovasjonsstatistikk for næringslivet

Innovasjonsstatistikk for næringslivet D 304 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Innovasjonsstatistikk for næringslivet 2001 Innovation Statistics in the Business Enterprise Sector 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Notater. Ole Christian Erikstad. Kvartalsvis investeringsstatistikk 2009/49. Notater

Notater. Ole Christian Erikstad. Kvartalsvis investeringsstatistikk 2009/49. Notater 2009/49 Notater Ole Christian Erikstad Notater Kvartalsvis investeringsstatistikk for detaljhandelen Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for bygg- og tjenestestatistikk Innhold 1 Innledning...2 1.1

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

9. Forskning og utvikling (FoU)

9. Forskning og utvikling (FoU) Nøkkeltall om informasjonssamfunnet 2005 Forskning og utvikling (FoU) Annette Kalvøy 9. Forskning og utvikling (FoU) Rundt 27,8 milliarder kroner ble brukt til forskning og utvikling i Norge i 2004 og

Detaljer

Om statistikken - Merkeregisteret

Om statistikken - Merkeregisteret Side 1 av 5 Om statistikken - Merkeregisteret Publisert: 24.06.08 Sist oppdatert: 26.02.09 Om statistikken 1. Administrative opplysninger 1.1. Navn Register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret).

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2003 Kindergartens 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4)

ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) ABONNENTAVTALE BUYPASS VIRKSOMHETSSERTIFIKATER ABONNENTAVTALENS HOVEDDEL (DEL 1 AV 4) 1 INNLEDNING Dette dokumentet (Del 1) utgjør sammen med Registreringsskjema (Del 2), Bestillingsskjema for Virksomhetssertifikater

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities

Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Prosjektet Digital kontaktinformasjon og fullmakter for virksomheter Digital contact information and mandates for entities Nordisk Adressemøte / Nordic Address Forum, Stockholm 9-10 May 2017 Elin Strandheim,

Detaljer

Bygge- og anleggsstatistikk 1995

Bygge- og anleggsstatistikk 1995 C 425 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bygge- og anleggsstatistikk 1995 Construction Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer

Notater. Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater Documents 2015/9 Anton Gautvedt Historisk oversikt over prosedyrekoder på tolldeklarasjonen Brukes i produksjon av statistikk over utenrikshandel med varer Notater 2015/9 Anton Gautvedt Historisk

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2013. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2013 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Bruk av registerdata til statistikkformål - når er kvaliteten bra nok?

Bruk av registerdata til statistikkformål - når er kvaliteten bra nok? Tema 1:Rammeverk, institusjonelle forhold Bruk av registerdata til statistikkformål - når er kvaliteten bra nok? Forfatter: Ms. Ingunn Sagelvmo ingunn.sagelvmo@ssb.no Statistisk Sentralbyrå, Seksjon for

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009

Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009. av 11. mars 2009 Nr. 69/76 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 20.11.2014 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 192/2009 2014/EØS/69/10 av 11. mars 2009 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF)

Detaljer

The building blocks of a biogas strategy

The building blocks of a biogas strategy The building blocks of a biogas strategy Presentation of the report «Background report for a biogas strategy» («Underlagsmateriale til tverrsektoriell biogass-strategi») Christine Maass, Norwegian Environment

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

9. IKT-sektoren. Nordiske perspektiver

9. IKT-sektoren. Nordiske perspektiver 9. Dette avsnittet beskriver IKT-sektoren i de nordiske landene (unntatt Island). IKTsektorens betydning i økonomien og utviklingen i årene 1995-99 er belyst. Fordelingen på industri og tjenester illustreres

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Notater. Samuel Abonyo og Thomas Hagen. Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk

Notater. Samuel Abonyo og Thomas Hagen. Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk 2006/1 Notater 2006 Samuel Abonyo og Thomas Hagen Notater Tidsbruksundersøkelse - hvor lang tid bruker oppgavegiver på rapportering til kvartalsvis lønnsstatistikk Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk

Detaljer

Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Konjunkturbarometer for industri og bergverk D 260 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konjunkturbarometer for industri og bergverk Business Tendency Survey Manufacturing and Mining and Quarrying Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs

Fire at the Norske Skog Saugbrugs mill in Norway halts production. Produksjonsstans som følge av brann ved Norske Skog Saugbrugs ÅRSOVERSIKT 2010-2011 NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Dato/tid Melding Vedlegg Kategori 16.03.2011 07:30:23 Sales cooperation for North American markets AVTALER 15.03.2011 09:27:01 Generalforsamling 14. april

Detaljer