Skattestatistikk for forskuddspliktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Skattestatistikk for forskuddspliktige"

Transkript

1 D 324 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skattestatistikk for forskuddspliktige Tax Statistics for Personal Taxpayers Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2 Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer og resultater fra spesielle tellinger og undersøkelser. Serien har først og fremst referanse- og dokumentasjonsformål. Presentasjonen skjer vesentlig i form av tabeller, figurer og nødvendig informasjon om datamaterialet, innsamlingsog bearbeidingsmetoder, samt begreper og definisjoner. I tillegg gis det en kort oversikt over hovedresultatene. Serien omfatter også publikasjonene Statistisk årbok og Svalbardstatistikk. Official Statistics of Norway This series consists mainly of primary statistics, statistics from statistical accounting systems and results of special censuses and surveys. The series are intended to serve reference and documentation purposes. The presentation is basically in the form of tables, figures and necessary information about data, collection and processing methods, in addition to concepts and definitions. A short overview of the main results is also included. The series also includes the publications Statistical Yearbook of Norway and Svalbard Statistics. Statistisk sentralbyrå, mai 2005 Ved bruk av materiale fra denne publikasjonen, vennligst oppgi Statistisk sentralbyrå som kilde. ISBN Trykt versjon ISBN Elektronisk versjon Emnegruppe Design: Enzo Finger Design Trykk: Statistisk sentralbyrå/84 Standardtegn i tabeller Symbols in tables Symbol Tall kan ikke forekomme Category not applicable. Oppgave mangler Data not available.. Oppgave mangler foreløpig Data not yet available... Tall kan ikke offentliggjøres Not for publication : Null Nil - Mindre enn 0,5 av den brukte enheten Mindre enn 0,05 av den brukte enheten Less than 0.5 of unit employed 0 Less than 0.05 of unit employed 0,0 Foreløpig tall Provisional or preliminary figure * Brudd i den loddrette serien Break in the homogeneity of a vertical series Brudd i den vannrette serien Break in the homogeneity of a horizontal series Desimalskilletegn Decimal punctuation mark,(.)

3 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Forord Skattestatistikk for forskuddspliktige inneholder en oversikt over beskatningen av forskuddspliktige. Publikasjonen presenterer resultater fra følgende statistikker: Skattestatistikk for forskuddspliktige Inntektsstatistikk for personlig næringsdrivende Formålet med publikasjonen er å dokumentere statistikken gjennom presentasjon av skattepliktige inntekter, skattepliktig formue, utlignet skatt og skattefradrag for forskuddspliktige. Statistikken bygger på uttrekk fra Skattedirektoratets ligningsbase for forskuddspliktige ved ordinær ligning, samt aktuelle ligningsskjema for et representativt utvalg av personlig næringsdrivende. Hovedresultater fra de årlige statistikkene er tilgjengelig på Statistisk sentralbyrås nettsider: Skattestatistikken for forskuddspliktige: Skatt Inntektsstatistikk for personlige næringsdrivende: Inntekt, formue, skatt. Begge statistikkene finnes på: Publikasjonen er utarbeidet av førstekonsulent Siv Irene Pedersen og konsulent Reidar Eriksen i samarbeid med rådgiver Ingrid Melby. Ansvarlig seksjonsleder er Per Ove Smogeli, Seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk. Statistisk sentralbyrå Oslo/Kongsvinger, 30. mars 2005 Øystein Olsen Nils Håvard Lund 3

4 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk Preface Tax Statistics for personal taxpayers contains an overview of the taxation of personal taxpayers. This publication presents the following statistics: Tax Statistics for Personal Taxpayers Income Statistics for Self-Employed Persons The purpose of this publication is to document this statistics through the presentation of taxable income, taxable wealth, assessed taxes and tax deduction for personal taxpayers. The source of this statistics is data from the tax register, which is obtained from the Directorate of Taxes each year after the tax assessment is finalized. In addition, representative samples of forms for tax assessment from selfemployed persons are collected. The main results from the annual statistics are available on Statistics Norway's website: Tax statistics for personal taxpayers: Taxes Income Statistics for Self-Employed Persons: Income, Property, Taxes Both statistics are at the following website: Senior executive officer Siv Irene Pedersen and executive officer Reidar Eriksen have prepared the publication in cooperation with adviser Ingrid Melby. Responsible Head of Division is Per Ove Smogeli, Division for Income and Wage Statistics. Statistics Norway Oslo/Kongsvinger, 30 March 2005 Øystein Olsen Nils Håvard Lund 4

5 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Innhold Tabellregister...7 Figurregister Hovedresultater og bruk av tabellene Hovedresultater Bruk av tabellene Bakgrunn for og formålet med statistikken Formål og historie Brukere og anvendelsesområder Om produksjon av statistikken Omfang Datakilder Utvalg Datainnsamling Oppgavebyrde Kontroll og revisjon Analyse Begrep og kjennemerker Definisjon av de viktigste begrepene Definisjon av de viktigste kjennemerkene Standard grupperinger Feilkilder og usikkerhet Innsamling og bearbeidingsfeil Utvalgsfeil Ikke-utvalgsfeil Sammenligninger og sammenheng Sammenlignbarhet over tid og sted Sammenheng med annen statistikk Tilgjengelighet Internettadresse Språk Lagring og anvendelse av grunnmaterialet...16 Inntektsstatistikk for personlig næringsdrivende...47 Tidligere utgitt på emneområdet...53 De sist utgitte publikasjonene i serien Norges offisielle statistikk

6 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk Contents List of figures... 8 List of tables Main results and use of tables Main results Use of the Tables Background and purpose Purpose and history Users and applications Statistics production Population Data sources Sampling Collection of data Response burden Checks and revisions Analyses Concepts and classifications Definitions of the main concepts Variables Standard groups Sources of error and uncertainty Collection and processing errors Sampling errors Non-sampling errors Comparability and coherence Spatial comparability and comparability over time Other related statistics Availability Internet address Language Storing and use of basic material...22 Income statistics for self-employed persons Previously issued on the subject Recent publications in the series Official Statistics of Norway

7 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Figurregister 1. Utlignet skatt som prosent av bruttoinntekten Antall med toppskatt Utlignet toppskatt. Millioner kroner Skatt til gode og restskatt. Gjennomsnitt Gjennomsnittlig toppskattegrunnlag etter kjønn Tabellregister 1. Oversiktstall fra skatteligningen Millioner kroner Oversiktstall fra skatteligningen Antall med beløp Oversiktstall fra skatteligningen Gjennomsnitt Oversiktstall fra skatteligningen, etter fylke Millioner kroner Oversiktstall fra skatteligningen, etter fylke Gjennomsnitt Alminnelig inntekt, nettoformue og utlignet skatt per innbygger Pensjonsgivende inntekt, antall og gjennomsnitt etter kjønn Personinntekt etter type. Antall. Fylker Personinntekt etter type. Gjennomsnitt. Fylker Personinntekt etter type. Antall og gjennomsnitt Trygdeavgift etter type. Antall og gjennomsnitt Toppskattegrunnlag, millioner kroner, gjennomsnitt og antall Toppskattegrunnlag etter kjønn og alder.gjennomsnitt Toppskattegrunnlag etter kjønn og fylke.gjennomsnitt Toppskatt, millioner kroner, gjennomsnitt og antall Toppskatt etter kjønn og alder.gjennomsnitt Personer med toppskatt, millioner kroner og gjennomsnitt. Fylker Utlignet skatt og skattefradrag. Millioner kroner Sum utlignet skatt og skattefradrag. Fylker. Millioner kroner Boligsparing for Ungdom (BSU) etter alder. Hele landet. Millioner kroner Personer med nedsettelse etter 80-prosentregelen, etter størrelse på nettoformuen Personer med nedsettelse etter 80-prosentregelen, etter størrelse på nettoformuen Personer med nedsettelse etter 80-prosentregelen, etter størrelse på nettoformuen Oversikt over skatteoppgjøret for personer. Hele landet. Millioner kroner Oversikt over skatteoppgjøret for personer. Hele landet. Antall med beløp Oversikt over skatteoppgjøret for personer. Hele landet. Gjennomsnitt Oversikt over skatteoppgjøret for forskuddspliktige. Fylker. Millioner kroner Oversikt over skatteoppgjøret for personer. Fylker. Antall Oversikt over skatteoppgjøret for personer. Fylker. Gjennomsnitt Skatt til gode, antall etter alder Gjennomsnittlig skatt til gode etter toppskattegrunnlag Skatt til gode, antall og gjennomsnitt etter alder. Fylker Skatt til gode, antall og gjennomsnitt etter alder. Fylker Restskatt, antall og gjennomsnitt etter alder. Fylker Selvangivelsesregnskap. Gjennomsnitt Kroner Selvangivelsesregnskap, etter hovedinntektens art. Gjennomsnitt Kroner Beregning av personinntekt for enkeltpersonsforetak.1 Gjennomsnitt Kroner Beregning av personinntekt for enkeltmannsforetak, etter næring.1 Gjennomsnitt Kroner

8 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk List of figures 1. Assessed taxes as percentage og gross income Persons with surtax Surtax. NOK Million Refundable tax and back tax. Average Average basis of surtax by gender List of tables 1. Survey of tax assessment NOK Million Survey of tax assessment Number Survey of tax assessment, by county Average Survey of tax assessment, by county NOK Million Survey of tax assessment Average Ordinary income, net wealth and assessed taxes per capita Working income. Number of persons and average by gender Personal income by type. Number of persons. Counties Personal income by type. Average. Counties Personal income by type. Number of persons and average Membership contribution to the national insurance scheme by type. Number of persons and average Basis of Surtax, NOK Million, average and number Basis of surtax by gender and age Basis of surtax by gender and county Surtax, NOK Million, average and number Surtax by gender and age Surtax, number of persons, NOK million and average. Counties Assessed taxes and tax deductions. NOK Millions Assessed taxes and tax deductions. Vounties. NOK Million Home investments savings for youth (BSU) by age. NOK Millions Persons with tax reduction according to the 80% rule, by net wealth Persons with tax reduction according to the 80% rule, by net wealth Persons with tax reduction according to the 80% rule, by net wealth Survey of tax settlement for persons. Whole country. NOK million Survey of tax settlement for persons. Whole country. Number Survey of tax settlement for persons. Whole country. Average Survey of tax settlement for persons. Counties. NOK Million Survey of tax settlement for persons. Counties. Number Survey of tax settlement for persons. Counties. Average Refundable tax, number of persons by age Average refundable tax by basis of surtax Refundable tax, number of persons and average by age. Counties Back tax, number of persons and average, by age. Counties Tax Return account. Average, by age Kroner Tax Return account, by main income. Average Kroner Calculation of personal income of sole proprietors.1 Average NOK Calculation of personal income of sole proprietors, by industry. Average Kroner

9 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Hovedresultater og bruk av tabellene 1.1. Hovedresultater Utviklingen i utlignet skatt Sum utlignet skatt for forskuddspliktige var på 229,8 milliarder kroner i Dette tilsvarer kroner per innbygger, eller kroner per person som fikk utlignet skatt. I 1993 var sum utlignet skatt på 124,2 milliarder kroner. Utlignet skatt har med andre ord økt med mer enn 100 milliarder i tiårsperioden. Målt i kroner har utlignet skatt per innbygger økt fra kroner i 1948 til kroner i Figur 1 viser at rundt 25 prosent av bruttoinntekten går til skatt. Denne andelen var høyest i 2001 hvor utlignet skatt utgjorde 25,6 prosent av bruttoinntekten, mens den var lavest i 1993 med 23,1 prosent. Bruttoinntekten omfatter summen av alle skattepliktige inntekter ført i den personlige selvangivelsen. Figur 2. Antall med toppskatt Figur 3. Utlignet toppskatt. Millioner kroner Figur Utlignet skatt som prosent av bruttoinntekten Toppskatt I alt personer fikk utlignet 16,5 milliarder kroner i toppskatt i Som figur 2 viser har antall personer som får utlignet toppskatt variert over tiårsperioden. Dette må ses i sammenheng med at innslagpunktet for toppskatt justeres hvert år. (Se kapittel 4.1 for oversikt over innslagspunkt i perioden). Selv om antall personer med toppskatt har gått opp og ned i tiårsperioden, har sum utlignet toppskatt hatt en jevn økning frem til 2001 for deretter å gå noe ned i Inntektsskatt til kommune og fylke, og fellesskatt Skatt på alminnelig inntekt etter særfradrag fordeles mellom kommune, fylke og fellesskatt. Hvor stor andel som går til kommune, fylke og stat varierer fra år til år. I 2002 utgjorde inntektsskatt til kommune og fylke 83 milliarder kroner, mens fellesskatten utgjorde 79,6 milliarder kroner. Tilsvarende tall for 1993 var 64,1 milliarder kroner til kommune og fylke og 32,4 milliarder kroner i fellesskatt. Formuesskatt Formuesskatt til staten utgjorde 2,4 milliarder kroner i Dette er 1,6 milliarder kroner mer enn i

10 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk Formuesskatt til kommunen var på 5,2 milliarder kroner i 2002 mot 3,3 milliarder kroner i Om lag 1,3 millioner personer fikk utlignet formuesskatt i Gjennomsnittlig pensjonsgivende inntekt var på kroner i 2002 (Se tabell 7). Av de i alt 2,8 millioner personene som hadde pensjonsgivende inntekt var 47 prosent kvinner. I 1967 var det i overkant av 1,4 millioner personer som hadde pensjonsgivende inntekt med et gjennomsnitt på kroner omregnet til 2002 verdier. 28 prosent av disse var kvinner. Fradrag i skatt Samlet skattefradrag var på 16,7 milliarder kroner i Av dette utgjorde godtgjørelsesfradraget 11,7 milliarder eller 70 prosent. Skattefradragene er mer enn fordoblet i tiårsperioden. I 1993 var skattefradragene 7,9 milliarder, hvorav godtgjørelsesfradraget utgjorde 35 prosent. Ser en bort fra godtgjørelsesfradraget er det største skattefradraget skattebegrensing etter paragraf 17 (Skattebegrensing på grunn av lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne, før 2000 paragraf 78, skattebegrensing på grunn av liten skatteevne). I 1993 utgjorde dette fradraget 2,4 milliarder kroner mot 3,4 milliarder kroner i Figur 4. Skatt til gode og restskatt. Gjennomsnitt Figur Gjennomsnittlig toppskattegrunnlag etter kjønn Alle Menn Kvinner Restskatt Skatt til gode Skatt til gode og restskatt De som fikk penger igjen på skatten fikk i gjennomsnitt kroner i 1993, mens tilsvarende beløp for 2002 var kroner (Se tabell 31). For de som fikk restskatt var snittet i 1993 på kroner. Dette beløpet hadde økte til kroner i Gjennomsnittsinntekt I 1948 var gjennomsnittlig nettoinntekt (alminnelig inntekt) per innbygger kroner. I kroner tilsvarer dette kroner. 54 år senere er tilsvarende tall kroner. Det har altså vært nær en femdobling i alminnelig inntekt per innbygger i denne perioden. Fra 1992 til 2002 har alminnelig inntekt per innbygger økt med 47 prosent målt i faste kroner. Gjennomsnittlig toppskattegrunnlag var henholdsvis kroner for kvinner og kroner for menn i Det vil si at toppskattegrunnlaget for menn var 50 prosent høyere enn for kvinner i Til sammenligning var toppskattegrunnlaget for menn 60 prosent høyere for menn enn for kvinner i Bruk av tabellene Skatteregler og endringer i disse vil påvirke sammenlignbarheten over tid (Se kapittel 6.1.). Alle tall er i flytende kroner (nominell) dersom det ikke er oppgitt at det er faste kroner. Faste kroner er regnet ut fra konsumprisindeksen med 2002 som indeksår. Alle gjennomsnittstall er gjennomsnitt for personer med beløp dersom annet ikke er spesifisert. 2. Bakgrunn for og formålet med statistikken 2.1. Formål og historie Formålet med statistikken er å gi en oversikt over skatteoppgjøret for personer. Statistikken gir blant annet en oversikt over utlignet skatt, hvor mye skatt som er innbetalt på forskudd, skatt til gode med rentegodtgjørelse og restskatt med rentetillegg. Videre gis det en oversikt over de siste årenes utvikling i beregnings- 10

11 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige grunnlaget for de ulike skattene, brutto inntekts- og formuesskatter (før fradrag og nedsettelser er trukket fra) og de ulike fradragene og nedsettelsene i skatt. Statistisk sentralbyrå har helt siden 1884 utarbeidet årlig statistikk over kommuneskatteligningen og fra 1936 også fra statsskatteligningen. Fram til inntektsåret 1948 var kilden for skattestatistikken skjema med summariske oppgaver som ble fylt ut av skattenemndene i hvert skattedistrikt. Fra og med 1948 begynte man i tillegg å innhente kopier av skattelistene og bearbeide disse maskinelt, slik at man også hadde opplysninger om det enkelte individ. Dette ble likevel for omfattende for SSB, og man gikk i begynnelsen av 1950-årene over til å trekke et representativt utvalg fra skattelistene. Fra og med 1967 endret skattestatistikken seg ved at man fikk registerbaserte ligningsresultater for den enkelte person på magnetbånd. Ligningsregisteret er et av de eldste elektroniske registrene i SSB, og innhentes hver høst fra Skattedirektoratet etter at ligningen er ferdigstilt Brukere og anvendelsesområder Statistikken brukes i datagrunnlaget til Statistisk sentralbyrås skattemodell LOTTE som beregner endringer i skatteprovenyet som følge av endringer i skattereglene. Statistikken benyttes også til direkte beregninger av skatteprovenyet på oppdrag for Finansdepartementet i tillegg til andre oppdrag for Finansdepartementet. Andre sentrale brukere er kommuner og fylkeskommuner, forsknings- og utredningsinstitusjoner, media, forsikringsselskap og banker. Sammen med skattestatistikken for etterskuddspliktige og selvangivelsesstatistikken blir skattestatistikken for forskuddspliktige også presentert i et eget vedlegg til statsbudsjettet (St.prp. nr 1) hvert år. 3. Om produksjon av statistikken 3.1. Omfang Skattestatistikken for forskuddpliktige er en totaltelling. Statistikken bygger på oppgaver fra den ordinære skatteligningen. Datagrunnlaget inneholder individdata for alle personer 13 år og eldre med et ligningsforhold til Norge i det aktuelle inntektsåret. Skillet på 13 år kommer av at personer som er 13 år eller eldre i inntektsåret skal føre inntekt i egen selvangivelse. Barn som er 12 år eller yngre i inntektsåret skal føre inntekten i foreldrenes selvangivelse. Statistikken omfatter alle individer i skatteligningen, også de som er bosatt utenfor landet og som har et ligningsforhold til Norge. Fra og med 1999 er også individer skattlagt på Svalbard inkludert i statistikken. Tabellen viser antall personer fordelt etter skattedirektoratets skattemanntallsgrupper. Personer fordelt på skattemanntallsgrupper Skattemanntallsgruppe Totalt Innenbygds Barn Utlending Sokkel (UB-2312) Bosatt i utlandet Dødsbo Diplomat (bare i Oslo) Utenlands sokkel Sokkel Svalbard

12 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk 3.2. Datakilder Hovedkilden til skattestatistikk for forskuddspliktige er ligningsregisteret som blir hentet inn fra Skattedirektoratet hvert år etter ligningen er lagt ut. Dette registeret inneholder opplysninger på individnivå om alle beregningsgrunnlagene (ansettelsene) for de ulike direkte skattene (inntekts- og formuesskattene til kommune, fylke og stat) samt medlemsavgifter til folketrygden, i tillegg til de ulike fradragene og nedsettelsene i skatt. I tillegg blir det koblet på ulike demografiske opplysninger fra Statistisk sentralbyrås befolkningsstatistikk Utvalg Totaltelling Datainnsamling Ligningsregisteret blir innhentet på elektronisk form året etter inntektsåret Oppgavebyrde Ingen Kontroll og revisjon Skatteligningen er som regel avsluttet og lagt ut offentlig for alle landets kommuner i månedsskiftet september/oktober hvert år. I ukene som følger blir det kjørt endringer i skatteligningen som følge av klager fra personer som blir tatt til følge eller at ligningsmyndighetene selv oppdager feil og mangler i ligningsmaterialet. Statistisk sentralbyrå mottar et uttrekk av ligningsregisteret i november/desember etter at alle ligningskontorene har vært igjennom minst en slik runde med rettinger/endringer. I Statistisk sentralbyrå blir det foretatt en rekke maskinelle kontroller for å sikre konsistens i datamaterialet. For det første blir det foretatt flytting av beløp mellom postene dersom det er mulig å oppnå konsistens mellom beregningsgrunnlaget (ansettelsen) for skatten og skattebeløpet. I tillegg blir i noen tilfeller ansettelsene beregnet ut fra skattebeløpets størrelse dersom ansettelsen mangler eller avviker for mye i forhold til en på forhånd fastsatt feilmargin. Makrotall fra skattestatistikken blir til slutt sammenlignet med den summariske oversikten til Skattedirektoratet for å avdekke eventuelle store avvik. På grunn av størrelsen på datamaterialet, både når det gjelder antall observasjoner og antall beløpsfelt, er det ikke praktisk mulig å gjennomføre alle typer konsistenskontroller på individnivå. Flere av de oppgitte variablene kan heller ikke kontrolleres mot andre statistikker, fordi de bare er oppgitt i dette uttrekket fra Skattedirektoratet. Kontroller vil derfor ikke avdekke alle feil i datamaterialet Analyse Analyseenheten er person. Det blir ikke brukt noen estimeringsmetode. 4. Begrep og kjennemerker 4.1. Definisjon av de viktigste begrepene Samlet personinntekt (toppskattegrunnlaget) er en betegnelse på inntekt av personlig utført arbeid i eller utenfor ansettelsesforhold, og omfatter personinntekt lønn, beregnet personinntekt fra næring og skattepliktige pensjoner. Kapitalinntekter inngår ikke i dette inntektsbegrepet. Toppskatt til staten og trygdeavgift blir beregnet ut fra dette grunnlaget. Pensjonsgivende inntekt Pensjonsgivende inntekt omfatter samlet personinntekt med unntak av pensjoner. Bruttoinntekt Bruttoinntekt består av lønnsinntekter, dagpenger, pensjoner, næringsinntekter og kapitalinntekter. Alminnelig inntekt Alminnelig inntekt omfatter bruttoinntekt fratrukket lovbestemte inntektsfradrag som minstefradrag og utgifter til inntektservervelse, gjeldsrenter, underskudd i næring, pliktig underholdningsbidrag og pensjonspremier med videre. Negative beløp er satt til null. Alminnelig inntekt etter særfradrag Alminnelig inntekt fratrukket eventuelt særfradrag. Dette tilsvarer nettoinntekt, som var det vanlige begrepet før skattereformen i Inntektsskatt til kommune og fylke, samt fellesskatt, beregnes fra alminnelig inntekt etter særfradrag. Dette er en flat sats på 28 prosent, som blir fordelt mellom kommune, fylke og fellesskatt. Fordelingen mellom disse endrer seg noe over tid. Særfradrag Særfradrag er fradrag som blir gitt på grunn av alder, uførhet eller nedsatt ervervsevne, uvanlig store sykdomsutgifter og forsørgelse. Særfradrag blir trukket fra alminnelig inntekt før skatter blir beregnet. Nettoformue Nettoformue omfatter verdien av realkapital og finanskapital. Eventuelle gjeldsbeløp er trukket fra. De enkelte formuesarter er vurdert etter ligningsverdi. Noen formuesarter er bare regnet med dersom de overstiger bestemte fribeløp. Negative beløp på nettoformue er satt til null. Bruttoskatt Bruttoskatt omfatter utlignet skatt før fradrag og nedsettelser i skatt. De enkelte inntekts- og formuesskattene til kommune, fylke og stat samt medlemsavgiften til folketrygden er oppgitt med bruttobeløp, det vil si før fradrag og nedsettelser i skatt er trukket ifra. 12

13 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Sum utlignet skatt Sum utlignet skatt omfatter formues- og inntektsskatt til kommune, fylke og stat, medlemsavgifter til folketrygden, skatt på individuell pensjonsavtale, forsinkelsesavgift og tilleggsskatt. Samtlige fradrag og nedsettelser i skatt er trukket fra. Toppskatt Toppskatten blir beregnet ut fra toppskattegrunnlaget, og oppgis i bruttobeløp før fradrag og nedsettelse i skatt er trukket fra. Forskuddspliktige får lav sats på beløp mellom fribeløpet og innslagpunktet for høy sats, og høy skattesats for alt over dette innslagpunktet. Personer med finnmarksbeskatning betalte fra og med 1993 til og med ,5 prosent for alt som overstiger fribeløpet. Fra og med 2000 ble det utlignet toppskatt etter en høyere sats (19,5 %) for beløp over innslagspunkt for høy sats. Før 1993 ble toppskattegrunnlaget redusert for forskuddspliktige med finnmarksbeskatning med et særskilt inntektsfradrag. Innslagspunkt for toppskatt og skattesatser: Skatteklasse 1 Skatteklasse 2 Skattesats År Fri- Høy Fri- Høy Lav Høy beløp sats beløp sats sats sats ,5 19, ,5 19, ,5 19, ,5 13, , ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, , , , ,0 Inntektsskatt til kommune og fylke Inntektsskatt til kommune og fylke beregnes ut fra alminnelig inntekt etter særfradrag, og oppgis i bruttobeløp før fradrag og nedsettelse i skatt er trukket fra. Etter skattereformen 1992 har skatt på alminnelig inntekt etter særfradrag vært på 28 prosent som er fordelt mellom kommune, fylke og fellesskatt. Fordelingen mellom kommune, fylke og fellesskatt varierer fra år til år. Fellesskatt Fellesskatt beregnes ut fra alminnelig inntekt etter særfradrag, og oppgis i bruttobeløp før fradrag og nedsettelse i skatt er trukket fra. Se for øvrig punktet inntektsskatt til kommune og fylke. Formuesskatt Det skilles mellom formuesskatt til kommune og formuesskatt til stat. Skattene oppgis i bruttobeløp før fradrag og nedsettelse i skatt er trukket fra. Medlemsavgift til folketrygden Medlemsavgift til folketrygden beregnes ut fra samlet personinntekt. Det skilles mellom lav, mellom og høy sats. Sum forskudd Sum forskudd er summen av avregnet forskuddstrekk, avregnet forskuddsskatt og betalt tilleggsforskudd, det vil si summen av all skatt personen har innbetalt innen 30. april året etter inntektsåret. Skatt til gode Skatt til gode er differansen når sum forskudd overstiger sum utlignet skatt. Restskatt Restskatt er differansen når sum utlignet skatt overstiger sum forskudd. Frafalt restskatt er inkludert. Frafalt restskatt Frafalt restskatt er restskatt som ikke kreves innbetalt. Til og med inntektsåret 1999 ble restskatt under 300 kroner ikke krevd innbetalt. Denne grensen ble endret til 100 kroner fra inntektsåret Skattefradrag Norske skatteregler gir anledning til visse skattefradrag. Disse skattefradragene vil variere noe over tid. I perioden har en hatt følgende skattefradrag. Godtgjørelsesfradrag: Godgjørelsesmetoden innebærer at mottatt aksjeutbyttet skattes hos aksjonæren, men det gis et skattefradrag (godtgjørelsesfradraget) som tilsvarer skatten på utbyttet. Forsørgerfradrag: Forsørgerfradraget er et fradrag i skatt som automatisk ble gitt foreldre til og med det inntektsåret barnet fyller 18 år. Dersom barn som er 16 år eller eldre har inntekt over en viss størrelse kan forsørgerfradraget reduseres eller falle helt bort. Dersom forsørgerfradraget er større enn bruttoskatt utbetales differansen. Forsørgerfradraget falt helt bort fra og med Finnmarksfradrag: Personer som bor i kommunenummer 1936 eller høyere vil ved skatteberegning få redusert skatten ved et spesielt skattefradrag for Finnmark og Nord-Troms. Fradraget består av følgende: 1. Lavere sats på toppskatt 2. Lavere sats på fellesskatt 3. Inntektsfradrag i alminnelig inntekt 13

14 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk Boligsparing for ungdom: Personer som bor i Norge kan kreve fradrag etter regler for boligsparing for ungdom (BSU) til og med det inntektsåret en fyller 33 år. Skattefradraget gjelder et maksimalt sparebeløp på kroner årlig og et maksimalt sparebeløp på kroner fra og med Før 1998 gjaldt et årlig sparebeløp på kroner og et maksimalt sparebeløp på kroner. Skattefradraget er 20 prosent av oppspart beløp i gjeldende inntektsår. Blir oppspart beløp brukt på en måte som bryter reglene vil en få straffeskatt på det beløpet en tidligere har fått fradrag for. Aksjesparing med skattefradrag (AMS): Til og med inntektsåret 1999 ble det gitt et skattefradrag av årets innskudd i verdipapirfond, enkeltaksjer og grunnfondsbevis i selskap som var registrert i VPS. Skattefradraget forutsatte at aksjene ikke ble solgt før det var gått fire år. Ved salg innen fire år ble det tilleggsskatt tilsvarende skattefradraget. Nedsettelse etter 65/80%-regelen: Dersom ordinær skatteberegning fører til at samlede skatter med unntak av toppskatt og trygdeavgift overstiger 80 prosent av alminnelig inntekt (65 prosent før 1998) skal formuesskatten settes ned. Det er begrensinger i størrelsen på reduksjonen, og nedsettelsen belastes staten. Skattebegrensing etter 78/ 17: Skattebegrensing etter 78, 17 fra og med inntektsåret 2000, innebærer en begrensning i skatten for personer med lav alminnelig inntekt eller liten skatteevne. Inntektsgrensene fastsettes årlig. Fradrag for utenlandsskatt: Dersom inntekt eller formue er skattepliktig både i Norge og i utlandet gis det fradrag i norsk skatt for skatt som er betalt i utlandet for å unngå dobbeltbeskatning. Skattefradrag for etterbetalt pensjon: Skattefradrag eller skattetillegg på etterbetalt pensjon fra tidligere år. Skattefradrag for kostnader ved forsknings- og utviklingsprosjekter: Kostnader til forsknings- og utviklingsarbeid, prøvedrift, markedsundersøkelser og lignende vil være fradragsberettiget dersom kostnaden er knyttet til økonomisk aktivitet. Skattefradrag på grunn av omberegnet gevinst på opsjoner i arbeidsforhold: Dersom markedsverdien på objektet opsjonen dekker er lavere enn innløsningsprisen vil personen med opsjonen normalt ikke gjøre bruk av rettigheten. Rettigheten vil da falle bort, og dette gir rett til skattefradrag Definisjon av de viktigste kjennemerkene Forskuddspliktig Forskuddspliktige er personer som kommer med under den ordinære skatteligningen, og som er pliktig til å betale skatt før skatteligningen er gjennomført (det vil si innen 30. april året etter inntektsåret) Standard grupperinger Fylker Inndeling per 1. januar året etter inntektsåret. Fylkesinndelingen bygger på standard kommuneinndeling, og har hatt en endring siden Fra og med gikk Ølen kommune fra Hordaland til Rogaland. På grunn av Skattedirektoratets praksis virket denne endringen allerede fra inntektsåret Ligningskommunen vil være kommunen en bor i per året før innteksåret Alder Alder er alder per 31. desember året etter inntektsåret. 5. Feilkilder og usikkerhet 5.1. Innsamling og bearbeidingsfeil En mulig feilkilde er feilrapportering fra oppgavegiver til ligningsmyndighetene. Det vil si at personer fører opp feil beløp for inntekt, formue eller fradrag i selvangivelsen og i underliggende regnskapsskjema, eller at beløpene blir plassert på feil sted i skjemaet. Dette vil i de aller fleste tilfellene bli oppdaget og rettet opp av ligningskontoret. En annen feilkilde oppstår når opplysningene skal registreres elektronisk i Skattedirektoratet. Denne registreringen skjer manuelt, men det finnes kontroller som avdekker de fleste inntastingsfeilene. Det blir utført kontroller i datamaterialet for å avdekke manglende konsistens mellom skattene og beregningsgrunnlagene for skatt. På grunn av datamaterialets store omfang er det ikke mulig å avdekke alle slike feil for den enkelte person Utvalgsfeil Ingen, statistikken bygger på en totaltelling Ikke-utvalgsfeil Publiseringen av denne statistikken bygger på registeropplysninger som innhentes i november/desember. Dette skjer etter at ligningen er lagt ut og en god del klager på ligningen er behandlet. De publiserte tallene tar ikke hensyn til at enkelte beløp kan bli endret på et senere tidspunkt på grunn av klager eller at ligningsmyndighetene selv oppdager feil og mangler. 14

15 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Sammenligninger og sammenheng 6.1. Sammenlignbarhet over tid og sted Statistikken er sammenlignbar tilbake til 1948 (jf. kapittel 2.1.). Før 1948 ble det ikke skilt mellom personer og ikke-personer i skattestatistikken. Både datagrunnlaget og prinsippene for statistikken er endret over tid. Generelt sett gjelder at desto eldre datagrunnlaget er, desto vanskeligere er det å rekonstruere statistikken etter nye prinsipper. De endringene skattesystemet har gjennomgått i årenes løp, reflekteres i datagrunnlaget og påvirker kontinuiteten i tidsseriene. Noen av de mest åpenbare bruddene blir nærmere gjennomgått i det følgende. Ordningen med forskuddsbetaling av skatt av årets inntekt for personer trådte i kraft fra og med inntektsåret Som følge av denne endringen ble det i en overgangsordning bare utlignet "halv" skatt for personer for inntektsåret 1955, mens det ikke ble foretatt ligning for denne gruppen i (bortsett fra sjøfolk) for inntektsåret En vesentlig del av økningen i tallet på personer med pensjonsgivende inntekt fra 1967 til 1968 skyldes endringer i registreringen av pensjonsgivende inntekt. For inntektsåret 1967 gjaldt en nedre grense for avgiftsberegning som grense for registrering av beløp. Pensjonsgivende inntekt under kroner er derfor ikke registrert for dette året. I 1979 skjedde en ny endring i registreringen ved at pensjonsgivende inntekt da ble registrert også for personer som ikke opptjener pensjonspoeng (personer under 17 år og over 69 år). Fra samme år er dessuten pensjonsgivende inntekt registrert uten øvre begrensing. I inntektsårene 1970 og 1971 ble det ikke utskrevet formuesskatt til staten. Både antall personer som fikk utlignet skatt og sum skatt ved statsskatteligningen påvirkes av dette. Fra og med 1977 er beløpene for utlignet skatt og avgift redusert med skattefradrag og nedsettelser som har vært gjeldende i de enkelte år (for eksempel forsørgerfradrag, BSU, AMS med videre). Mens avgift til folketrygden fram til 1971 bare bestod av en pensjonsdel, ble avgiften utvidet med en sykedel fra Fra 1986 ble det beregnet avgift også av pensjonsgivende inntekt som overstiger grensen for å opptjene pensjonspoeng. Satsen for denne avgiften ble vesentlig opptrappet fra 1986 til I 1992 ble det gjennomført en større skattereform i Norge. En viktig endring av denne skattereformen var at det ble innført progressiv beskatning på samlet personinntekt. Etter reformen er det to beregningsgrunnlag for inntektsskatt: Samlet personinntekt og alminnelig inntekt. (Se kapittel 4.1). Ordinær inntektsskatt til staten falt bort. Fra og med 1992 består inntektskatt til staten av toppskatt og beregnet ordinær inntektsskatt fra visse grupper personer, hovedsakelig personer som bor i utlandet Sammenheng med annen statistikk Mens skattestatistikken for forskuddspliktige viser beregningsgrunnlagene for de ulike direkte skattene gir selvangivelsesstatistikken mer detaljerte opplysninger om ulike skattepliktige inntekter. I skattestatistikken for forskuddspliktige blir negative tall for alminnelig inntekt og nettoformue nullstilt siden negative tall ikke medfører skattlegging. Selvangivelsesstatistikken har derimot negative tall på disse postene. Dette gjør at totalsummen på disse to begrepene avviker mellom de to statistikkene. Selvangivelsesstatistikk Sammen med skattestatistikk for etterskuddspliktige blir statistikken for forskuddspliktige presentert hvert år i Skattestatistikk, oversikt over skatteligningen. Skattestatistikken er kilden for all statistikk om utlignede skatter og fradrag og nedsettelser i skatt for personer. Denne statistikken inngår også i andre statistikker i Statistisk sentralbyrå: Inntekts- og formuesundersøkelsen for husholdninger Inntektsstatistikk for personer og familier Selvangivelsesstatistikk I tillegg inngår opplysninger fra skattestatistikken i en rekke andre undersøkelse, for eksempel: Levekårsundersøkelsen Helseundersøkelsen Folke- og boligtellingene Boforholdsundersøkelsen 7. Tilgjengelighet 7.1. Internettadresse Språk Bokmål og engelsk 15

16 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk 7.4. Lagring og anvendelse av grunnmaterialet Ligningsregisteret slik det overføres fra Skattedirektoratet blir lagret. I tillegg lagres de bearbeidede statistikkfilene. increased every year until There was a decrease from 2001 to Figure 2. Persons with surtax Main results and use of tables Main results Development of assessed taxes In 2002 personal taxpayers were assessed for a total of NOK billion in tax, which amounted to NOK per capita, or NOK per person with assessed tax. Assessed taxes in 1993 were NOK billion. There has been an increase of more than NOK 100 billion in a decade. Measured in 2002 constant values, assessed taxes per capita have increased from NOK in 1948 to NOK in According to Figure 1, taxes encompass 25 per cent of gross income. This share was 26.6 per cent at its highest in 2001, while it was at 23.1 per cent at its lowest in Gross income consists of all taxable income. Figur Assessed taxes as percentage of gross income Figure 3. Surtax. NOK Million Surtax A total of persons had NOK 16.5 billion in assessed surtax in Because of annual changes in the threshold for surtax varied during the decade then number of persons covered by this tax varied, as shown in figure 2. (See chapter 4.1 for an overview of the development of the threshold for surtax during the period). Despite the variations in the number of persons that qualify for surtax, total assessed surtax has County and municipal income tax and community tax Tax on ordinary income after special deductions is distributed among municipal and county income tax and community tax. The distribution between, municipal and county income tax and community tax varies from year to year. In 2002 the municipal and county income tax amounted to NOK 83 billion, while the community tax was NOK 79.6 billion. Corresponding figures for 1993 were NOK 64.1 billion to municipals and counties and NOK 32.4 billion in community tax. 16

17 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Wealth tax State wealth tax was NOK 2.4 billion in 2002, an increase of NOK 1.6 billion compared with In 2002 the municipal wealth tax amounted to NOK 5.2 billion, comprared with NOK 3.3 billion in About 1.3 million persons were assessed wealth tax in Tax deductions Total tax deductions were NOK 16.7 billion in Tax deduction for received dividends (See chapter 4.1) amounted to NOK 11.7 billion, or 70 per cent of the total tax deductions. Total tax deductions have doubled in the last ten years. Total tax deductions were NOK 7.9 billion in 1993, of which tax deduction for received dividends amounted to 35 per cent. Apart from tax deduction for received dividends, the largest tax deduction is tax deduction due to low ordinary income or low ability to pay tax. This tax deduction amounted to NOK 2.4 billion in 1993, and increased to 3.4 billion in Figure 4. Refundable tax and back tax. Average more than 1.4 million persons with work income in Measured in constant 2002 values these had an average of NOK and 28 per cent of these were women. Figure 5. Average basis of surtax by gender All Males Females Average basis of surtax was NOK for women and NOK for men in Hence, the basis of surtax was 50 per cent higher for men compared with women in In 1993, the basis of surtax for men was 60 per cent higher than for women Back tax Refundable tax Use of the Tables The tax laws and the changes in these will affect comparability over time (See chapter 6.1). All amounts are in current prices unless otherwise specified. Constant values are based on the consumer price index with 2002 as index year. Tax payers who received refunds on taxes, received on average NOK in 1993 compared with NOK in 2002 (see table 31). Those who had to pay back tax after assessment in 1993, paid on average NOK 5 600, while this amount had increased to NOK in The average net income (ordinary income) per capita was NOK in The equivalent in constant 2002 values was NOK The ordinary income (net income) per capita had increased to NOK years later, the quintuple of From 1992 to 2002 the ordinary income per capita increased by 47 per cent. Average work income was NOK in 2002 (See figure 5 and table 7). 47 per cent of the 2.8 million persons with work income were women. It was slightly 2. Background and purpose 2.1. Purpose and history The purpose of the statistics is to provide an overview of the tax settlement for personal taxpayers. The statistics provides, among other things, an overview of assessed taxes, amount of advance payment of tax, refundable tax and back tax with interests owed. The statistics also provides an overview of the development of the basis for the different taxes, gross income and wealth taxes and different tax deductions and tax reductions in recent years. Statistics Norway has produced annual statistics of municipal tax assessment since As of 1936 the 17

18 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk statistics also included state tax assessment. Until the income year 1948, the source of the statistics was summary reports filled out by the tax committees in each tax district. As of 1948 Statistics Norway began obtaining information on the individual taxpayer as well. This became too comprehensive, and in the early 1950s, Statistics Norway switched to collecting a representative sample from the tax lists. As of 1967 the tax statistics changed, and register-based individual tax assessment on magnetic tape became available. The tax register is one of the oldest electronic registers at Statistics Norway, and it is obtained each autumn from the Directorate of Taxes after the tax assessment is completed Users and applications The statistics is used in Statistics Norway's tax model LOTTE, which computes changes in tax proceeds as results of the various changes in tax regulations. The statistics is also used for more direct calculations of tax proceeds requested by the Ministry of Finance in addition to other assignments from the Ministry of Finance. Other important users are municipalities and counties, research and policy institutions, media, insurance companies and banks. Along with the tax statistics for non-personal taxpayers and tax returns account statistics, the tax statistics for personal taxpayers are presented in a separate chapter in the national budget each year. 3. Statistics production 3.1. Population The tax statistics for personal taxpayers is a census. The statistics is based on the data from the ordinary tax assessment. The data contain individual information on all persons 13 years old and older that are taxable to Norway during the income year. The age cut-off stems from the fact that children who are 13 years and older during the income year must file a tax return if they have work income. If the child is 12 years old or younger during the income year the work income is listed in the parents' tax return. The statistics covers all individuals in the tax assessment, including those living abroad that are taxable to Norway. As of 1999 individuals taxable to Svalbard are also included in the statistics. The following table shows the number of persons by type of taxpayer. Persons by tax group Tax group Total Resident within tax municipality Children Foreigner Continental shelf (nonresident, 2312) Resident abroad Estates Diplomat (only in Oslo) Foreign continental shelf Continental shelf Svalbard

19 Norges offisielle statistikk Skattestatistikk for forskuddspliktige Data sources The main source of the tax statistics for personal taxpayers is the tax register, which is collected from the Directorate of Taxes every year after the tax assessment has been finalized. This register contains data at an individual level of the calculation bases for the various direct taxes (State, county and municipal income and wealth taxes), and National Insurance Scheme member's contributions, in addition to the various tax deductions and tax reductions. Other demographic data are also added from Statistics Norway's population statistics Sampling Total census Collection of data The tax register is obtained electronically in November/December the year after the income year Response burden None Checks and revisions The tax assessment is usually finished and made public for all the municipalities in Norway by September/October each year. The following weeks, several changes are made in the tax assessment as a result of taxpayers complaints or because the tax authorities themselves discover errors or deficiencies and discrepancies. Statistics Norway receives the tax register in November/December each year, following one round of correction/changes by the tax offices. Several electronical checks are carried out by Statistics Norway to ensure the consistency within the data. First, amounts are moved between the items when possible to achieve consistency between the calculation basis for the taxes and the taxes. In some cases if the calculation basis has deficiencies or deviates too much from a set margin of error, the basis is calculate by the size of the taxes. In the end, macro data from the tax statistics are compared with the Directorate of Taxes' summary overview to uncover any major discrepancies. Due to the size of the data material, both with respect to the number of observations and number of variables, it is not practically possible to do all types of consistency checks at an individual level. Not all variables can be checked against other statistics, as they only exist in this file from the Directorate of Taxes, therefore some errors and inconsistencies will not be uncovered Analyses Analyses unit is per person. No special estimation method has been used. 4. Concepts and classifications 4.1. Definitions of the main concepts Total personal income (basis of surtax) is a term of income from personally conducted work within or without employment, and contains personal income from wages, calculated entrepreneurial personal income and taxable pensions. Capital income is not included in total personal income. Total personal income is the basis for surtax and National Insurance Scheme member's contributions. Work income Work income is total personal income with the exception of pensions. Gross income Gross income consists of wages, daily allowance for unemployment, entrepreneurial income and capital income. Ordinary income Ordinary income is the total of taxable income, such as wages, entrepreneurial income, capital income, pensions and certain social security benefits, less legal income deductions as minimum deductions, interests paid and entrepreneurial deficit. Ordinary income after special deductions Ordinary income after special deductions is the equivalent of net income. Net income was the most frequently used term before the tax reform of Ordinary income after special deductions is the basis for municipal income tax, county income tax and community tax. The tax rate is 28 per cent, distributed among municipal, county and community tax. Special deductions Special deductions are given due to age, disabilities or reduced ability to earn an income, unusual high expenses due to illness, and parents' deductions. Ordinary income less special deductions is the basis of taxes (see ordinary income after special deductions). Net wealth Net wealth comprises real capital and financial capital, less any debt. Some element of wealth has been evaluated by taxable value while other elements of wealth are only included if they exceed a set non-taxable amount. Negative wealth is set to zero. Gross tax Gross tax is assessed taxes before tax deductions and tax reductions. The specific municipal income and wealth taxes, county income tax, state income and wealth tax and membership contribution to the national insurance scheme are gross taxes, which means 19

20 Skattestatistikk for forskuddspliktige Norges offisielle statistikk tax before tax deductions and tax reductions have been deducted. Total assessed taxes Total assessed taxes comprise of municipal income and wealth taxes, county income tax, state income and wealth tax, membership contribution to the national insurance scheme, delay duty and additional tax, less tax deductions and tax reductions. Surtax Total personal income is the basis for surtax. Surtax is a gross tax, subject of tax deductions and tax reductions. Personal taxpayers pay a low surtax rate between the lower and higher threshold for surtax, and a high surtax rate over the higher threshold. Persons eligible for Finnmark deduction paid from 1993 to per cent surtax for total personal income exceeding the lower threshold. They also had to pay 19.5 per cent surtax for total personal income exceeding the higher threshold as of Total personal income for person eligible for Finnmark deduction was reduced by a special income deduction before Threshold for surtax and surtax rates: Tax class 1 Tax class 2 Surtax rate Year Lower Higher Lower- Higher Lower Higher thres- thres- thres- thres- thres- threshold hold hold hold hold hold ,5 19, ,5 19, ,5 19, ,5 13, , ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, ,5 13, , , , ,0 Municipal and county income tax Ordinary income after special deductions is the basis of municipal and county income tax. It is gross taxes, subject of tax deductions and tax reductions. The tax rate on ordinary income after special deduction has been 28 per cent since the tax reform of This has been distributed among the municipals, counties and community tax, and the distribution has varied over time. Community tax Ordinary income after special deductions is the basis of community tax. This is a gross tax, subject of tax deductions and tax reductions. (See also Municipal and county income tax) Wealth tax Wealth tax consists of municipal wealth tax and state wealth tax. They are gross taxes, subject of tax deductions and tax reductions. Membership contributions to the national insurance scheme Total personal income is the basis of membership contributions to the national insurance scheme. There is a low, medium and high rate. Total advance tax Total advance tax is the sum of settled advance tax, settled advance deductions and additional paid advance tax. In other words, it is the total sum of tax a person has paid before 1. May the year after the income year. Refundable tax Refundable tax is the balance when total advance tax exceeds total assessed taxes. Back tax Back tax is the balance when total assessed taxes exceed total advance tax. Waived back tax is included. Waived back tax Waived back tax is tax the taxpayer does not need to pay. Any back tax below NOK 300 was waived before the income year This threshold was changed to NOK 100 in Tax deductions Norwegian tax laws allow certain tax deductions. Tax deductions vary over time. There has been following tax deductions between 1992 and Tax deductions for received dividends: The stockholder pays tax on received dividends, but he/she is given a tax deduction that corresponds to this tax. Parents' tax deduction: Parents' tax deduction is automatically given all parents until the year the child becomes 18 years old. The parents' tax deduction could be reduced or removed if a child 16 years or older has an income exceeding a given amount. If the parents' tax deduction exceeds the gross tax, the balance is paid to the parent(s). The parents' tax deduction ceased as of Finnmark deduction: Persons living in Finnmark or certain municipals in Northern Troms are eligible to a special tax deduction. The deduction comprises of the following: A reduced surtax rate A reduced community tax rate An income deduction deducted from ordinary income 20

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 21 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte blant annet at skattesatsene ble senket

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 1999 Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Sigrun Kristoffersen 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Skattereformen i 1992 medførte store endringer i beskatningen av

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 25 Inntekt og skatt for svirksomhet Arild Langseth og Gunnar Claus 3. Inntekt og skatt for svirksomhet I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for svirksomhet,

Detaljer

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

3. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 27 Arild Langseth og Gunnar Claus 3. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet

2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet Inntekt, skatt og overføringer 23 Arild Langseth og Stein Ove Pettersen 2. I dette kapittelet presenteres inntekts- og skattestatistikk for næringsvirksomhet, det vil si personlig næringsdrivende og etterskuddspliktige.

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret 012 012 012 012 12 Hva blir skatten for inntektsåret Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 750 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret

Hva blir skatten for inntektsåret Hva blir skatten for inntektsåret 2013 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 870 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret

Skatteetaten. Hva blir skatten for inntektsåret Skatteetaten Hva blir skatten for inntektsåret 2014 Om beregning av skatten 2 Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 000 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat.

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Hva blir skatten for 2015

Hva blir skatten for 2015 Hva blir skatten for 2015 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 200 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte partnere

Detaljer

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v13) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2013 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skattestatistikk for etterskuddspliktige

Skattestatistikk for etterskuddspliktige D 294 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skattestatistikk for etterskuddspliktige 1993-2002 Tax Statistics for Non-personal Taxpayers 1993-2002 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012)

GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) GOL02.doc (v15) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING (oppgavesamling utgave 2012) Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2015 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de

Detaljer

Hva blir skatten for inntektsåret 2011?

Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Hva blir skatten for inntektsåret 2011? Heftet gir informasjon om skatteberegningen med eksempel, skjema og tabeller for beregning av skatt og trygdeavgift Om beregning av skatten Netto for mue Enslige,

Detaljer

Inntektsstatistikk for personer og familier 2002-2003

Inntektsstatistikk for personer og familier 2002-2003 D 338 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Inntektsstatistikk for personer og familier 2002-2003 Income Statistics for Persons and Families 2002-2003 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

RF Hva blir skatten for 2016

RF Hva blir skatten for 2016 RF 2014 Hva blir skatten for 2016 OM BEREGNING AV SKATTEN Netto formue Enslige og enslige forsørgere skal ha fribeløp på kr 1 400 000 ved beregning av formuesskatt kommune og stat. Ektefeller og registrerte

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Bøndenes inntekt og formue 2002

Bøndenes inntekt og formue 2002 D 305 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bøndenes inntekt og formue 2002 Farmers Income and Property 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet)

Skattesatser 2011 (Endringer er uthevet) TRYGDEAVGIFT 2011 2010 2009 2008 2007 Lønnsinntekt 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % 7,80 % Lønn til personer under 17 år og over 69 år 4,70 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % 3,00 % Næringsinntekt i jordbruk, skogbruk

Detaljer

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2011 0001 for lønnstakere og pensjonister mv. Ved den foreløpige skatteberegningen legges automatisk den gunstigste ligningsmåten

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 2007 Inntekt og skatt for personer og husholdninger Ingrid Melby og Frøydis Strøm 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapitlet er å

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL

GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 GOL02.doc (v17) GRUPPEOPPGAVE II - LØSNING DEL 1 Alminnelig inntekt Olav Hansen, skatteklasse 1 (sktl. 15-4) Inntektsåret 2017 (Henvisningene er til skatteloven av 1999. Sjekk de aktuelle lovstedene.)

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Figurregister Tabellregister Innleiing Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk... 15

Figurregister Tabellregister Innleiing Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk... 15 Innhold Figurregister... 7 Tabellregister... 9 Innleiing... 11 1. Skatter, avgifter og overføringer i Norge noen hovedtrekk... 15 2. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 3. Inntekt og skatt

Detaljer

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger

1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Inntekt, skatt og overføringer 21 Jon Epland og Mads Ivar Kirkeberg 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger Hovedformålet med dette kapittelet er å gi en oversikt over personers og husholdningers

Detaljer

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk

Nr. 1 2010. Staff Memo. Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010. Norges Bank Pengepolitikk Nr. 1 2010 Staff Memo Dokumentasjon av enkelte beregninger til årstalen 2010 Norges Bank Pengepolitikk Staff Memos present reports and documentation written by staff members and affiliates of Norges Bank,

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 2/04, 31. januar 2004 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013.

Mentor Ajour. Skattesatser for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. Informasjon til PwCs klienter Nr 2, januar 2013 Mentor Ajour Skattesatser for 2013 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2013. 2013 MentorAjour 2 1 Skattesatsene for 2013 2012-regler

Detaljer

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD

Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER INNHOLD Interne notater STATISTISK SENTRALBYRÅ /12 7. juli 1.988 BEGRENSNINGSREGLER FOR SAMLEDE SKATTER EN SAMMENLIGNING AV 5 ALTERNATIVE BEGRENSNINGSREGLER AV EINAR KLEPPE 1 INNHOLD Side 1. Innledning 1 2. Uforming

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. desember 2017 kl. 15.35 PDF-versjon 3. januar 2018 12.12.2017 nr. 2183 Stortingsvedtak

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen.

Det gis ikke noen fradrag i lønn, pensjon mv. som skattlegges etter lønnstrekkordningen. Skattedirektoratet meldinger SKD 5/03, 31. januar 2003 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen i

Detaljer

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2011 for lønnstakere og pensjonister mv 0301 Christiansen Tor Hermod Kløfterhagen 44 1067 Oslo Fødselsnummer Skatteklasse 1 Guidelines to the tax

Detaljer

REGISTERBASERT INNTEKTS- FORMUES- OG SKATTESTATISTIKK FOR PERSONER

REGISTERBASERT INNTEKTS- FORMUES- OG SKATTESTATISTIKK FOR PERSONER 91/21 6. desember 1991 REGISTERBASERT INNTEKTS- FORMUES- OG SKATTESTATISTIKK FOR PERSONER DOKUMENTASJONSNOTAT Av Børge Strand Seksjon for inntekt og lønn 1 INNHOLD 1. INNLEDNING 2 1.1. Historikk..................

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (v14) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Figurregister Tabellregister Innledning Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27

Figurregister Tabellregister Innledning Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 Innhold Figurregister... 6 Tabellregister... 8 Innledning... 11 1. Inntekt og skatt for personer og husholdninger... 27 2. Inntekt og skatt for næringsvirksomhet... 47 3. Frynsegoder mer populære, men

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h15) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014.

Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014. Mentor Ajour. Skattesatser for 2014. Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Informasjon til PwCs klienter Nr 1, januar 2014 Mentor Ajour Skattesatser for 2014 Denne utgaven av Mentor Ajour inneholder skattesatsene for 2014. Skattesatsene for 2014 2013-regler Skatt på alminnelig

Detaljer

Inntektsstatistikk for personer og familier

Inntektsstatistikk for personer og familier C 649 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Inntektsstatistikk for personer og familier 1993-1998 Income Statistics for Persons and Families 1993-1998 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Bøndenes inntekt og formue 2003

Bøndenes inntekt og formue 2003 D 344 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bøndenes inntekt og formue 2003 The Farmers' Income and Property 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag

08.10.2015. Statsbudsjettet 2016. Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen. Satser, innslagspunkter og fradrag Statsbudsjettet 2016 Morgenseminar 8. oktober 2015 Advokat Jan Bangen Satser, innslagspunkter og fradrag 1 Satser 2016 - formue Forslag økt fribeløp, redusert sats: Enslige: fra 1,2 millioner kroner til

Detaljer

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Hurtigruta 2001. The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes. C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 744 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Hurtigruta 2001 The Coastal Express Liner Bergen-Kirkenes Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Bøndenes inntekt og formue 2001

Bøndenes inntekt og formue 2001 D 293 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Bøndenes inntekt og formue 2001 The Farmers Income and Property 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe

Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Aldri har det vært mer lønnsomt for ungdom å jobbe Med de skattesatsene som er vedtatt for 2015, kan ungdom født i 2002 eller tidligere tjene over 70.00oner uten å betale skatt. Og i tillegg få en pensjonsbonus

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Ikke-kommunale barnehager, regnskap

Ikke-kommunale barnehager, regnskap Ikke-kommunale, regnskap Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk, statistikk fra statistiske regnskapssystemer

Detaljer

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert

Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER. Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert Anders Berg Olsen og Anne Marit Vigdal SKATTERETT FOR ØKONOMISTUDENTER Korrigeringer og supplement til 1. utgave (2016) sist oppdatert 11.09.2017 1 Nye skatteregler i 2017 Aksjesparekonto Personlige skattytere

Detaljer

S KATTESTATISTI KK INNTEKTSARET 1971

S KATTESTATISTI KK INNTEKTSARET 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A573 S KATTESTATISTI KK INNTEKTSARET 97 KOMMUNER OG HANDELSDISTRIKTER Tax Statistics Income Year 97 Municipalities and Trade Districts STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen

Arbeidsnotat 2/2005. Skattefunksjoner i Norge Vivian Almendingen Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner i Norge 1990-2004 Vivian Almendingen Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning Ragnar Frisch Centre for Economic Research Arbeidsnotat 2/2005 efunksjoner

Detaljer

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt?

MENON - NOTAT. Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? MENON - NOTAT Hvordan vil eiendomsskatt i Oslo ramme husholdninger med lav inntekt? 07.09.2015 Sammendrag Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Selvangivelse 2012 0400

Selvangivelse 2012 0400 Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig SA levert med endring Selvangivelse 2012 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse

Detaljer

Redusert netto utbetalt uførepensjon

Redusert netto utbetalt uførepensjon Redusert netto utbetalt uførepensjon Ytterligere et viktig steg i pensjonsreformen ble gjennomført ved nyttår, da den nye uføretrygden tok over for den gamle uførepensjonen i folketrygden. Hovedhensikten

Detaljer

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak)

Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Stortingsvedtak om skatt av inntekt og formue mv. for inntektsåret 2010 (Stortingets skattevedtak) Utskriftsdato: 1.1.2018 02:21:58 Status: Gjeldende Dato: 27.11.2009 Nummer: 1493 Utgiver: Finansdepartementet

Detaljer

94/21 Rapporter Reports

94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports 94/21 Rapporter Reports Skatter og overføringer til private Historisk oversikt over satser mv. Årene 1975-1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn

Detaljer

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007

meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Skattedirektoratet meldinger SKD 3/07, 22. februar 2007 Om skatt og skattetrekk ved utbetaling av lønn mv. for arbeid, pensjon og visse trygdeytelser på Svalbard, samt lønn mv. for arbeid på Jan Mayen

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Selvangivelse 2015 0400

Selvangivelse 2015 0400 Pensjon Per Stredet 15 3333 Skattevig Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Opprinnelig SA Selvangivelse 2015 0400 for lønnstakere og pensjonister mv. Fødselsnummer 10 10 23 003 00 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer

Detaljer

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør

Personlig økonomi - Skatt. Karl Erik Roland Skatt sør Personlig økonomi - Skatt Karl Erik Roland Skatt sør Hva skal vi gjennom i dag? Hvorfor betaler vi skatt? Begrep definisjoner Skattekort Typer skattekort Enkelt eksempel på bergning av prosentkort Skattesatser

Detaljer

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 328 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2003 Kindergartens 2003 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Finans

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen

Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen Effekter av nye skatteregler og nye uføreordninger i kommunal sektor for de som var uføre før uførereformen Rapport 2017 06 23.11.2017 Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og oppdrag... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN 1 GOL04.doc (h17) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING DEL 1 OPPGAVE A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o. Foreldrefradraget

Detaljer

Inntektsstatistikk for personer og familier

Inntektsstatistikk for personer og familier C 749 Inntektsstatistikk for personer og familier 1999-2000 Income Statistics for Persons and Families 1999-2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I

Detaljer

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING

GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING 1 GOL04.doc (h12) GRUPPEOPPGAVE IV - LØSNING OPPGAVE 4 A: ANNE OG KNUT HANSEN Per er 12 år og hans lønn er skattefri så lenge den ikke overstiger kr 10 000, jf. sktl. 5-15 første ledd, bokstav o (ny regel

Detaljer

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv.

Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv. Skatteetaten, Postboks 4305, 8608 Mo i Rana Selvangivelse 2012 for lønnstakere og pensjonister mv 0219 Fødselsnummer 19 03 62 392 23 Skatteklasse 1E Ektefelles fødselsnummer 25 09 61 479 05 Beston Aud

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Fylkesfordelt nasjonalregnskap

Fylkesfordelt nasjonalregnskap Norges offisielle statistikk D 389 Fylkesfordelt nasjonalregnskap 1997-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien publiseres hovedsakelig

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt

Besl. O. nr. 25. Jf. Innst. O. nr. 23 ( ) og Ot.prp. nr. 1 ( ) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt Besl. O. nr. 25 Jf. Innst. O. nr. 23 (2000-2001) og Ot.prp. nr. 1 (2000-2001) År 2000 den 30. november holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lo v om endringer i lov 13. juni 1980 nr. 24

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer