LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå Kokker Lønnsutvikling Servitører Værelsesbetjening

4 3 FORORD Ldnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift utarbeides to ganger i Aret, i april og i oktober. Fra 1986 er statistikken utvidet med nye tabeller som gir opplysninger om ansatte som er timeldnt. For bedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon bygger statistikken på oppgaver som Innhentes gjennom denne organisasjonen. En del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 17, Statistisk sentralbyrå utarbeider lonnsstatistikk for en rekke ldnnstakergrupper. Statistikken for de enkelte grupper blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. Publikasjonen LOnnsstatistikk 1988 vil inneholde en oversikt over all ldnnsstatistikk som blir utarbeidd for Konsulent Zeleke Kebede har ledet arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk sentralbyrå, Oslo, 25. april 1989 Gisle Skancke Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 4 PREFACE The wage statistics for employees in hotels and restaurants are compiled twice a year, in April and in October. As from 1986 the statistics are extended with new tables giving information on employees paid by the hour. As far as establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry are concerned, the statistics are based on information obtained by this confederation. Some of the main figures in the statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 17, Wage statistics for various groups of wage earners are compiled by the Central Bureau of Statistics. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics 1988 will contain a survey of all wage statistics compiled for this year. This publication has been prepared under the supervision of Mr. Zeleke Kebede. Central Bureau of Statistics, Oslo, 25 April 1989 Gisle Skancke Gunnar Furuholmen Jenssen

6 5 INNHOLD Tabellregister 7 Side Tekstdel 1. Opplegg og gjennomforing Grunnlag for statistikken og innsamling av oppgaver Omfang 9 2. Begrep og kjennemerker 9 3. LOnnsavtalene Bruk av tabellene og noen hovedresultater Bruk av tabellene Noen hovedresultater 11 Sammendrag på engelsk 12 Tabelldel 13 Vedlegg 1. Skjema for Lønnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurantdrift pr. 31. oktober Månedslønt personale Skjema for Lønnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurantdrift 1. mai 31. oktober ProsentlOnt serveringspersonale Skjema for LOnnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurantdrift pr. 31. oktober Fast ansatt timelont personale Rettledning 44 - Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 46 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk sentralbyrå etter 1. januar Emneinndelt oversikt 47 Standarder for norsk statistikk (SNS) 55 Standardtegn i tabeller Null : Tall kan ikke offentliggjøres Tall for liinn som er satt i parentes er basert på opplysninger for ansatte

7 6 CONTENTS Page Index of tables 8 Text 1. Survey design Statistical basis and collection of data Coverage 9 2. Terms and variables 9 3. Wage agreements Use of the tables and some main results Use of the tables Some main results 11 Summary in English 12 Tables 13 Annexes 1. The questionnaire used for Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants paid by the month 31 October The questionnaire used for Wage Statistics for Waiters in Hotels and Restaurants paid on a percentage basis from 1 May - 31 October The questionnaire used for Wage Statistics for Permanent Employees in Hotels and Restaurants paid by the hour 31 October Instructions 44 Publications Previously issued on the subject 46 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Survey arranged by subject matter 47 Standards for Norwegian Statistics (SNS) 55 Explanation of Symbols in Tables - Nil : Not for publication Wage figures in brackets are based on information of wages for employees

8 7 TABELLREGISTER Side ALLE ANSATTE 1. Heltids- og deltidsansatte menn og kvinner, etter ldnnsmåte. Oktober HELTIDSANSATTE MANEDSLONTE 2. Månedsldnte heltidsansatte. Ldnnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Månedsldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Månedsldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Månedslinte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter stdrrelsen av månedsfortjenesten i oktober Prosent. Oslo og landet ellers Månedsldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonstilknytning. Oslo og landet ellers 24 TIMELONTE 7. Fast timeldnte heltidsansatte. Ldnnsutviklingen oktober for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Fast timeldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig timefortjeneste og ukentlig arbeidstid i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Fast timeldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig timefortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonstilknytning Fast timeldnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter stdrrelsen av timefortjenesten i oktober PROSENTLONTE 11. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Ldnnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Prosentldnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utfdrte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Prosentldnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Oslo og landet ellers Prosentldnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner, etter storrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober Prosent. Oslo og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonstilknytning. Oslo og landet ellers 35 DELTIDSANSATTE 16. Deltidsansatte. Tallet på månedsldnte og timeldnte menn og kvinner og gjennomsnittsfortjeneste i kroner i enkelte stillingsgrupper, og i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke. Oktober

9 8 INDEX OF TABLES Page ALL EMPLOYEES 1. Full-time and part-time employees,)v wage category and sex. October FULL-TIME EMPLOYEES EMPLOYEES PAID BY THE MONTH 2. Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1988 of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October Per cent. Oslo and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. Oslo and the rest of the country 24 EMPLOYEES PAID BY THE HOUR 7. Regular full-time employees paid by the hour. Development in hourly earnings in October for males and females. Oslo and the rest of the country Regular full-time employees paid by the hour. Average hourly earnings and weekly working hours in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Regular full-time employees paid by the hour. Average hourly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups and by the establishment's organizational category Regular full-time employees paid by the hour. Males and females in certain occupational groups, by the size of the hourly earnings in October EMPLOYEES PAID ON A PERCENTAGE BASIS 11. Full-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. Oslo and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. Oslo and the rest of the country 13. Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1988 for males and females in 'certain age groups. Oslo and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Males and females, by size of daily earnings in the period of May - October Per cent. Oslo and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females, by the establishment's organizational category. Oslo and the rest of the country 35 PART-TIME EMPLOYEES 16. Part-time employees. The number of males and females paid by the month and paid by the hour and the average earnings in kroner in certain occupational groups, and in groups of working hours per week. October

10 9 1. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 1.1. Grunnlag for statistikken og innsamling av oppgaver Ldnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift utarbeides to ganger i Aret, i april og i oktober. For månedslont personale var tellingsperiodene april og oktober måned 1988, mens tellingsperiodene for prosentldnt personale var 1. november april 1988 og 1. mai oktober Fra og med 1986 omfatter statistikken også fast ansatt timeldnt personale. Tellingsperiodene er april og oktober.. For bedrifter tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon bygger statistikken på oppgaver samlet inn av denne organisasjonen. SSB får disse oppgavene i maskinlesbar form og bearbeider dem videre sammen med sitt eget materiale. Hvilke opplysninger som hentes inn vil fremgå av skjemaene i vedleggene 1, 2 og Omfang Ldnnsstatistikken for ansatte i hotell- og restaurantdrift omfatter i prinsippet alle bedrifter med 3 eller flere sysselsatte (medregnet eiere) som faller inn under restaurant-, kafé-, hotell- og pensjonatvirksomhet ifolge Standard for næringsgruppering. Dersom en av bedriftene i et foretak har 3 eller flere sysselsatte, er alle bedriftene i foretaket som faller inn under hotell- og restaurantdrift tatt med i statistikken. Statistikken omfatter månedslont, prosentldnt og fast ansatt timeldnt personale fordelt pa heltids- og deltidsansatte med unntak av: a. Kantor- og resepsjonsfunksjonærer b. Personer i overordnede og administrative stillinger C. Prosentldnte heltidsansatte med mindre enn 50 arbeidsdager i tellingsperioden (6 md.) d. Elever og lærlinger e. Familiemedlemmer og andre som ikke har fast ldnn og fast arbeidstid Uke-, dagldnte og tilfeldig timeldnt hjelp er ikke med i statistikken. Statistikken pr. 30. april 1988 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om manedslpinte, prosentlonte og timelinte ansatte, til sammen ansatte. Av disse var deltidsansatte. Statistikken pr. 31. oktober 1988 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om manedsldnte og prosentldnte, timeldnte ansatte, til sammen ansatte. Av disse var deltidsansatte. Tallet på ansatte i alt som er oppgitt 1 tabellene, omfatter ansatte ved de bedrifter som er med i tellingen og viser ikke den totale sysselsetting i næringen. 2. BEGREP OG KJENNEMERKER Linnsbegreper Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for månedsldnt personale består av to komponenter: a. Gjennomsnittlig brutto månedslonn (uten fradrag for verdien av kost og losji) b. Sdndagstillegg pr. maned Gjennomsnittlig timefortjeneste for fast ansatte timeldnte består av: a. Gjennomsnittlig avtalt timeldnn (uten fradrag for verdien av kost og losji) b. SOndagstillegg pr. time Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjdring for arbeid IA helge- og hdytidsdager er ikke medregnet i månedsfortjenesten/timefortjenesten.

11 10 Gjennomsnittlig dagsfortjeneste for prosentlont serveringspersonale består av fdlgende to komponenter: a. Gjennomsnittlig prosentinntekt (12,0 prosent av bruttoomsetningen) medregnet garantiutbetalinger b. Verdien av kost i arbeidstiden Hvis ikke prosentinntekten innbringer hver enkelt av det fast ansatte serveringspersonalet en månedsinntekt som er angitt i tariffavtalen (garantibeldp), utbetaler bedriften differansen mellom garantibeldpet og prosentinntekten til den ansatte. Prosentinntekten er da regnet gjennomsnittlig med full arbeidstid etter bedriftens vaktliste over en 2-månedersperiode med utgangspunkt 1. januar. tellingen pr. 30. april 1988 ble 8,9 prosent av det prosentlinte personalet beriirt av garantibestemmelsen. Det tilsvarende tall for tellingen pr. 31. oktober 1988 var også 8,9 prosent. Dagsfortjenesten er i tabellene ikke splittet opp i de to ldnnskomponentene. Den gjennomsnittlige verdien av kost pr. dag for tellingen pr. 31. oktober 1988 var for voksne menn kr 28,82 og for voksne kvinner kr 29,70. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og utbetalt godtgjdring for vask og rensing av arbeidsty er ikke medregnet i dagsfortjenesten. Alder 11 Aldersfordelingen bygger på arbeidstakernes alder ved utgangen av Materialet 1 tellingen pr. 30. april er ikke gruppert etter alder. Andre grupperinger Arbeidstakerne er også gruppert etter kjinn, stilling, landsdel, heltid/deltid, arbeidstid pr. dag og uke, utforte dagsverk i perioden og etter tellingsperiode. 3. LØNNSAVTALENE Overenskomstene i hotell- og restaurantdrift ble revidert våren 1988 og fikk 2 Ars varighet. Med virkning fra 1. april 1988 ble det gitt et generelt tillegg på kr 1,76 pr. time. Garantiordningen I avtalene mellom Landsorganisasjonen og Næringslivets Hovedorganisasjon gav et lavldnnstillegg fra 1. oktober 1988 på kr 1,37 pr. time til alle unntatt til prosentldnt serveringspersonale som får hayeddelen av sin inntekt fastsatt ut fra omsetningen. 4. BRUK AV TABELLENE OG NOEN HOVEDRESULTATER 4.1. Bruk av tabellene Tabell 1 gir en oversikt over alle ansatte med fordeling på avldnningsmåte, heltidsansatte og deltidsansatte og kinn. Tabellene 2-6 gir opplysninger om heltidsansatt månedsldnt personale. Tabellene 7-10 gir opplysninger om heltidsansatt timeldnt personale og tabellene omfatter heltidsansatt prosentlint personale. Opplysninger om deltidsansatte er gitt i tabell 16. Ved gruppering etter stilling er det gitt tall bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de spesifiserte stillingene vil derfor ikke summere seg opp til de totaltall som er oppgitt. Skillet mellom voksne arbeidstakere og unge arbeidstakere folger aldersbestemmelsene i tariffavtalene der arbeidstakere under 18 år regnes som unge.

12 Noen hovedresultater For månedsldnte heltidsansatte menn var den gjennomsnittlige månedsfortjenesten pr. 31. oktober 1988 kr og for kvinner kr Fra oktober 1987 til oktober 1988 steg månedsfortjenesten med 3,4 prosent for menn og med 5,5 prosent for kvinner. Det var relativt liten forskjell mellom fortjenesten i Oslo og i resten av landet. Menn i Oslo tjente i gjennomsnitt 3,6 prosent mindre enn i landet ellers, mens kvinnene i Oslo hadde en månedsfortjeneste som lå 3,1 prosent hdyere enn i landet ellers. Statistikken pr. 31. oktober 1988 omfatter 873 deltidsansatte manedsldnte kvinner. Disse hadde en gjennomsnittlig ukentlig arbeidstid på 22,4 timer og den gjennomsnittlkie månedsfortjenesten var kr Den gjennomsnittlige dagsfortjenesten i alt i perioden 1. s ai oktober 1988 for heltidsansatt prosentldnt serveringspersonale var for voksne menn kr 761 og for voksne kvinner kr 674. Fra den tilsvarende periode i 1987 gikk den gjennomsnittlige dagsfortjenesteh ned med 1,8 prosent for menn og med 1,0 prosent for kvinner. For fast ansatte timeldnte var den gjennomsnittlige timefortjeneste for menn kr 62,21 og for kvinner kr 59,63 pr. 31. oktober Stigningen i timefortjenesten fra 1. oktober 1987 var 5,4 prosent for menn og 6,4 prosent for kvinner.

13 12 SUMMARY IN ENGLISH The wage statistics for employees in hotels and restaurants are compiled twice a year, in April and October. For employees paid by the month the statistics furnish data on the average monthly earnings in these two months. As from 1986 the statistics also cover regular employees paid by the hour. For waiters paid on a percentage basis the statistics furnish data on average daily earnings in the periods of 1 November April and 1 May - 31 October Data concerning establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry were supplied by this confederation. The statistics cover in principle all establishments with 3 or more employees, owners included. It covers staff on a monthly salary, waiters paid on a percentage basis and regular employees paid by the hour with the exception of: a. Office and reception employees b. Persons in responsible and administrative occupations c. Full-time waiters paid on a percentage basis with less than 50 man-days worked in a reference period (6 months) d. Apprentices e. Members of owners' families without fixed salaries and fixed working hours Employees paid by the week or by the day and casual employees paid by the hour are not covered by these wage statistics. The statistics per 30 April 1988 are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary and waiters paid on a percentage basis and employees paid by the hour. The statistics per 31 October 1988 are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary, waiters paid on a percentage basis and employees paid by the hour. There were in all part-time employees. In the statistics the employees are classified by reference period, sex, age, occupation, establishment's organizational category and establishment's location (Oslo and rest of the country). Classification by age has only October as reference period. Employees under 18 years are defined as young employees. AnragemEthaLhourly earnings (for staff on a monthly/hourly salary) include: a. Average gross monthly/hourly salary (without deduction for board and lodging) b. Sunday allowance per month/per hour Payments for overtime work and vacations and extra payments for work during holidays are not included in the monthly hourly salary. Average daily earnings (for waiters paid on a percentage basis) include: a. Average wages calculated on a percentage basis (12.0 per cent of gross sales) including guaranteed payments b. The value of free board in working hours If the wage calculated on a percentage basis gives the waiter a monthly wage which is lower than a guaranteed wage stipulated in the wage agreement, the establishment has to pay the waiter the difference between the guaranteed wage and the wage calculated on a percentage basis. In the census of 30 April 1988, 8.9 per cent of the waiters were affected by this guarantee condition. The corresponding figure in the census of 31 October 1988 was 8.9 per cent. The value of free board in the working hours is not specified in the tables. The size of this component of the daily earnings in the Census of 31 October 1988 is Norwegian kroner for adult males and Norwegian kroner for adult females. Overtime allowance and payments for vacations and sick-leave are not included in the daily earnings.

14 13 Tabell 1. Heltids- og deltidsansatte menn og kvinner, etter lonnsmåte. Oktober 1988 Full-time and part-time employees, by wage category and sex. October 1988 LOnnsmate Wage category Ansatte med i tellingen Heltidsansatte Deltidsansatte Employees Full-time Part-time covered by employees employees the census ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ManedslOnte Employees paid by the month Menn Males Kvinner Females Fast ansatte timeldnte Regular employees paid by the hour Menn Kvinner Prosentliinte Waiters paid on a percentage basis Menn Kvinner

15 14 Tabell 2. Månedsldnte heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Månedsfortjeneste i oktober Stillingsgruppe Monthly earnings in October Endring Change Occupational group MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Kroner Prosent Per cent ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,2 9,8 7,2 4,6 Oslo ,4 10,0 8,1 4,2 Landet ellers The rest of the country ,1 9,7 6,8 4,8 Kokker i alt Cooks, total ,1 9,5 7,8 3,8 Oslo ,5 9,8 9,3 2,6 Landet ellers ,8 9,3 7,2 4,2 øvrige voksne ansatte i alt Other adult employees, total Oslo Landet ellers MENN MALES ,2 10, ,2 10, ,1 10,2 5,9 5,5 5,8 5,7 6,0 5,4 ANSATTE I ALT ,5 9,0 8,3 3,4 Oslo ,1 9,0 8,3 3,3 Landet ellers ,3 8,8 8,2 3,6 Kokker i alt ,9 9,1 8,7 2,8 Oslo ,0 9,5 10,6 1,5 Landet ellers ,0 8,9 7,7 3,5 øvrige voksne ansatte i alt ,6 9,4 6,6 4,7 Oslo ,2 8,9 5,7 5,1 Landet ellers ,3 9,7 7,1 4,6 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers Kokker i alt Oslo Landet ellers øvrige voksne ansatte i alt Oslo Landet ellers Rettet siden forrige utgave. Revised since the previous issue ,2 10,3 6,3 5, ,4 10,8 7,7 5, ,0 10,2 5,9 5, ,1 10,1 6,7 5, ,5 10,7 7,2 4, ,6 9,9 6,3 5, ,1 10,4 5,6 5, ,0 11,0 5,7 6, ,0 10,3 5,7 5,6

16 15 Tabell 3. ManedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Stillingsgruppe Occupational group Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered by Average the census age Månedsfortjeneste Monthly earnings SOndags- 1 alt Weds- tillegg Total leinn Sunday Salary allowance Kroner MENN MALES ANSATTE 1 ALT EMPLOYEES, TOTAL April April Oktober October Kokker i alt Cooks, total April Oktober Kokker med fagbrev Cooks with Journeyman's certificates April Oktober Kokker uten fagbrev Cooks without Journeyman's certificates April Oktober øvrige voksne ansatte i alt Other abult employees, total April Oktober Diskpersonale vin/brennevin Counter staff wine/ liquor April Oktober Gards- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen April Oktober Renholdspersonale Cleaners April Oktober Oppvaskpersonale Dishwashers April Oktober Fastleint serveringspersonale Waiters with fixed salaries April Oktober Kj$kken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff April Oktober

17 16 Tabell 3 (forts.). MAnedsldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig manedsfortieneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Stillingsgruppe MENN (forts.) MALES (cont.) OSLO Ansatte Gjennommed i snittstellingen alder MAnedsfortjeneste I alt MAneds- Sdndagsldnn tillegg Kroner ANSATTE I ALT April Oktober Kokker i alt. April Oktober Kokker med fagbrev April Oktober Kokker uten fagbrev April Oktober øvrige voksne ansatte i alt. April Oktober Renholdspersonale April Oktober Fastl ent serveringspersonale April Oktober KjOkken- og anretningspersonale April Oktober LANDET ELLERS THE REST OF THE COUNTRY ANSATTE I ALT April, Oktober Kokker i alt April Oktober Kokker med fagbrev April Oktober Kokker uten fagbrev April Oktober

18 17 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country _ Stillingsgruppe MENN (forts.) Ansatte Gjennommed i snittstellingen alder MAnedsfortjeneste I alt Måneds- SdndagslOnn tillegg Kroner Ovrige voksne ansatte i alt April Oktober Gårds- og altmuligarbeidere April Oktober Fastldnt serveringspersonale April Oktober KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT April Oktober Kokker i alt April Oktober Kokker med fagbrev April Oktober Kokker uten fagbrev April Oktober øvrige voksne ansatte i alt April Oktober Disk- og serveringspersonale April Oktober Renholdspersonale April Oktober Værelsesbetjening Room staff April Oktober

19 18 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country stillingsgruppe KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Ansatte Gjennommed i snittstellingen alder Månedsfortjeneste I alt Måneds- UndagslOnn tillegg Kroner Fastldnt serveringspersonale April Oktober Kjdkken- og anretningspersonale April Oktober OSLO ANSATTE I ALT April Oktober Kokker i alt April Oktober Kokker med fagbrev April Oktober Kokker uten fagbrev April Oktober øvrige voksne ansatte i alt April Oktober Disk- og serveringspersonale April Oktober Værelsesbetjening April Oktober Fastlnt serveringspersonale April Oktober Kjikken- og anretningspersonale April Oktober

20 19 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Stillingsgruppe KVINNER (forts.) LANDET ELLERS Ansatte Gjennommed i snittstellingen alder Månedsfortjeneste I alt Måneds- StindagslOnn tillegg Kroner ANSATTE I ALT April Oktober Kokker i alt April Oktober Kokker med fagbrev April Oktober Kokker uten fagbrev April Oktober øvrige voksne ansatte i alt April Oktober Disk- og serveringspersonale April Oktober Værelsesbetjening April Oktober Fastl int serveringspersonale April Oktober KjOkken- og anretningspersonale April Oktober

21 20 Tabell 4. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1988 of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and the rest of the country. Kroner Stillingsgruppe Occupational group Ansatte med 1 Aldersgrupper Age groups tellingen Em- Rile' ployees All' Ar Arår Ar Ar Ar Ar covered years by the census MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Oslo Landet ellers The rest of the country Kokker i alt Cooks, total Oslo Landet ellers Kokker med fagbrev Cooks with Journeyman 's certificates Oslo Landet ellers Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates Oslo Landet ellers øvrige voksne ansatte i alt Other adult employees, total Oslo Landet ellers FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries (9335) (10805) (9826) (10614) : (11610) : : : (12899) (12314) : (12554) : : (10438) : (10563) (8810) (10037) (10787) : (9718) (11625) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers Kokker i alt Oslo Landet ellers Kokker med fagbrev Landet ellers Kokker uten fagbrev Landet ellers : (10327) : (11346)(11116) (10972) : (10219) : (11070) (11955) : (10731) : (10179) : (10000) øvrige voksne ansatte i alt Oslo Landet ellers Omfatter ogs& unge ansatte og ansatte over 66 Ar. Young employees and employees over 66 years included.

22 21 Tabell 4 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste i oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1988 of males and females in certain age and occupational groups. Oslo and the rest of the country. Kroner Stillingsgruppe Ansatte med i Aldersgrupper tel-alle' lin en Ar Ar ar år Ar år år KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff : (9109) Landet ellers : (9133) (10312) Værelsesbetjening Room staff Oslo Landet ellers FastlOnt serveringspersonale Landet ellers (9257) (9411) (9346) (9448) 9569 (9468) (9712) Kitikken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff (9038) (9599) Landet ellers : (9562) (9761) Se note 1, side 20. See note 1, page 20.

23 Tabell 5. MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter stdrrelsen av månedsfortjenesten i oktober Prosent. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October Per cent. Oslo and the rest of the country Ansatte Ansatte med månedsfortjeneste Employees with monthly earnings med i tellingen Stillingsgruppe Emplo- 1 alt Occupational group yees Total cove- kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr red by the census 22 MENN MALES ANSATTE 1 ALT EMPLOYEES, TOTAL ,0 6,9 7,3 9,4 9,2 8,0 9,2 7,1 7,8 6,3 5,4 23,4 Oslo ,0 8,6 10,6 12,3 9,4 7,8 8,6 6,4 7,3 5,4 3,8 19,8 Landet ellers The rest of the country ,0 5,6 4,7 7,2 9,0 8,2 9,8 7,7 8,2 6,9 6,6 26,1 Kokker i alt Cooks, total ,0 6,8 1,6 4,0 4,5 5,5 8,1 7,4 9,7 9,0 8,4 35,0 Oslo ,0 10,0 0,9 4,9 5,5 4,0 8,2 5,5 10,1 9,4 5,8 35,7 Landet ellers ,0 4,8 2,1 3,4 3,8 6,5 8,0 8,6 9,5 8,8 10,1 34,4 Kokker med fagbrev Cooks with Journeyman's certificates ,0-0,2-1,2 2,5 3,5 6,1 10,4 10,8 11,3 54,0 Landet ellers ,0-0,3-1,2 3,1 4,0 8,1 10,3 11,2 11,8 50,0 Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates ,0 15,9 3,6 9,3 8,8 9,6 14,3 9,1 8,8 6,6 4,7 9,3 Landet ellers ,0 12,3 4,9 8,9 7,9 11,8 14,3 9,4 8,4 4,9 7,4 9,8 øvrige voksne ansatte i alt Other adult employees, total ,0 5,9 11,9 13,7 13,2 10,2 10,3 7,0 6,4 4,1 3,0 14,3 Oslo ,0 6,8 17,1 17,4 12,2 10,5 8,9 7,0 5,6 2,7 2,5 9,3 Landet ellers ,0 5,2 7,3 10,5 14,1 10,0 11,6 6,9 7,1 5,3 3,4 18,6

24 Tabell 5 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter stdrrelsen av månedsfortjenesten i oktober Prosent. Oslo og landet ellers Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October Per cent. Oslo and the rest of the country 23 Stillingsgruppe Ansatte Ansatte med månedsfortjeneste med i I alt tel lingen kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT 2 Oslo Landet ellers ,0 3, ,0 3, ,0 3,0 2,1 9,4 21,7 16,5 11,3 9,0 8,1 6,7 3,1 8,9 2,6 14,7 13,1 12,1 7,0 8,6 10,1 9,1 4,9 14,1 2,0 7,6 24,8 18,0 12,8 9,1 7,4 5,8 2,5 7,0 Kokker i alt Landet ellers ,0 1, ,0 0,8 1,0 1,0 5,8 11,9 12,9 13,8 13,7 11,2 6,7 21,0 1,2 1,0 6,2 13,9 15,2 14,9 13,9 10,3 5,4 17,2 Kokker uten fagbrev Landet ellers ,0 2,0 2,0 1,7 10,1 17,4 18,3 17,2 12,7 8,2 3,9 6, ,0 1,4 2,2 1,4 10,4 20,1 21,1 17,6 11,1 5,7 2,5 6,5 øvrige voksne ansatte i alt 1 Oslo Landet ellers ,0 3,3 2,5 12,2 27,1 18,2 10,8 7,4 6,3 5,3 2,0 4, ,0 3,5 3,2 18,5 15,5 14,3 7,6 8,2 9,5 7,8 3,2 8, ,0 3,2 2,3 9,8 31,5 19,6 12,1 7,1 5,1 4,3 1,5 3,5 Disk- og serveringspersonale Counter and 5,3 serving staff ,0 4,8 6,1 15,7 15,7 10,4 7,8 19,0 11,6 1,3 2,3 Landet ellers ,0 5,7 5,0 5,7 19,0 16,0 11,4 7,7 14,7 10,4 1,7 2,7 Værelsesbetjening Room staff Landet ellers. Fastldnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Landet ellers Kjdkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Landet ellers ,0 1, ,0 1, ,0 4, ,0 3, ,0 4, ,0 4,4 2,1 21,8 42,6 18,5 7,8 2,9 1,3 1,2 0,4 0,2 1,9 17,6 46,2 19,2 7,3 3,2 1,1 1,1 0,5 0,3 1,6 5,9 28,8 17,5 12,2 11,1 4,5 2,9 2,5 8,2 1,1 4,7 32,4 18,7 14,0 10,3 4,5 3,1 1,4 5,9 0,3 14,7 23,4 17,6 10,3 8,3 3,9 6,4 2,2 8,7 0,5 7,6 33,7 22,3 14,7 7,6 2,2 2,7 4,3

25 24 Tabell 6. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonstilknytning. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. Oslo and the rest of the country. Kroner Organisasjonstilknytning og stillingsgruppe Organizational category and occupational group MENN MALES Ansatte med i tellingen Employees I alt covered by Total the census Månedsfortjeneste Monthl earnings Landet ellers Oslo The rest of the country ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL April April Oktober October Bedrifter i Næringslivets Hovedor ganisasjon affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry April Oktober Kokker i alt Cooks, total April Oktober Kokker med fagbrev Cooks with Journeyman's certificates April Oktober Kokker uten fagbrev Cooks without Journeyman's certificates April Oktober øvrige voksne ansatte i altother adult emplo ees, total April Oktober Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen April Oktober (9 650) Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated April Oktober Kokker i alt April Oktober Kokker med fagbrev April Oktober

26 25 Tabell 6 (forts.). Manedslinte heltidsansatte. Gjennomsnittlig manedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonstilknytning. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. Oslo and the rest of the country. Kroner Organisasjonstilknytning Ansatte MAnedsfortjeneste og stillingsgruppe med i Landet tellingen I alt Oslo ellers MENN (forts.) MALES (cont.) Ved uorganiserte bedrifter (forts.) Establishments not associated (cont.) Kokker uten fagbrev April Oktober øvrige voksne ansatte i alt April Oktober Fastldnt serveringspersonale April Oktober KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT April Oktober Bedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon April Oktober Kokker i alt April Oktober Kokker med fagbrev April Oktober Kokker uten fagbrev April Oktober øvrige voksne ansatte i alt April Oktober

27 2,5 Tabell 6 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonstilknytning. Oslo og landet ellers. Kr Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. Oslo and the rest of the country. Kroner Organisasjonstilknytning og stillingsgruppe Ansatte Månedsfortjeneste med i Landet tellingen I alt Oslo ellers KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Bedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon (forts.) Værelsesbetjening Room staff April Oktober Fastldnt serveringspersonale April Oktober Kjeikken- og anretningspersonale April Oktober Bedrifter i andre arbeidsgiverforeninger Establishments affiliated to other Employers' Confederations April Oktober Ved uorganiserte bedrifter April Oktober Kokker i alt April Oktober Kokker med fagbrev April (11 261) Oktober Kokker uten fagbrev April Oktober øvrige voksne ansatte i alt April Oktober Disk- og serveringspersonale April Oktober Fastldnt serveringspersonale April Oktober KjOkken- og anretningspersonale April (9 395) Oktober

28 27 Tabell 7. Fast timellinte heltidsansatte. Lennsutviklingen oktober for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Regular full-time employees paid by the hour. Development in hourly earnings in October for males and females. Oslo and the rest of the country Timefortjeneste Endring Hourly earnings Change MENN OG KVINNER MALES AND FEMALES Kroner 1 Prosent Per cent ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL 56,79 60,29 6,2 Oslo 60,07 64,04 6,6 Landet ellers The rest of the country... 56,23 59,66 6,1 MENN MALES ANSATTE I ALT 59,05 62,21 5,4 Oslo 59,01 64,13 8,7 Landet ellers 59,07 61,37 3,9 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT 56,06 59,63 6,4 Oslo 61,23 63,94 4,4 Landet ellers 55,55 59,21 6,6

29 28 Tabell 8. Fast timeldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig timefortjeneste og ukentlig arbeidstid i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Regular full-time employees paid by the hour. Average hourly earnings and weekly working hours in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Stillingsgruppe Occupational group MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Timefortjeneste Gjennom- Ansatte Hourly earnings snittlig med i Gjennom- Avtalt arbeidstid tellingen snitts- time- Unclogs- pr. uke Employees alder I alt ldnn tillegg Average covered Average Total Fixed Sunday working by the age hourly allowance hours per census wage week 1 Ar Years' Kroner 'Timer Hours April April ,27 59,70 1,57 36,1 Oktober October ,21 60,83 1,38 36,1 Kokker i alt Cooks, total April ,04 63,34 1,70 35,9 Oktober ,43 64,71 1,72 36,0 øvrige voksne ansatte i alt Other adult employees, total April ,74 59,18 1,56 36,1 Oktober ,68 60,38 1,30 30,1 Fastlent serveringspersonale Waiters with fixed wages OSLO April ,60 61,97 1,63 36,4 Oktober ,67 65,35 1,32 36,4 ANSATTE I ALT April ,40 59,72 1, Oktober ,13 62,48 1,65 36,1 øvrige voksne ansatte i alt April ,99 59,29 1,70 36,1 Oktober ,03 62,47 1,56 36,1 LANDET ELLERS THE REST OF THE COUNTRY ANSATTE I ALT April ,20 59,69 1,51 36,0 Oktober ,37 60,10 1,27 36,0 Kokker i alt April ,34 63,62 1,72 35,9 Oktober ,18 65,55 1,63 36,0 øvrige voksne ansatte i alt April ,60 59,12 1,48 36,1 Oktober ,60 59,42 1,18 36,1 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT April ,29 57,04 1,25 36,0 Oktober ,63 58,48 1,15 36,0 Kokker i alt April ,36 59,96 1,40 35,8 Oktober ,90 62,73 1,17 35,9 øvrige voksne ansatte i alt April ,04 56,79 1,25 36,0 Oktober ,54 58,38 1,16 36,0 Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff. April ,79 56,59 1,20 36,0 Oktober ,45 58,32 1,13 36,0

30 29 Tabell 8 (forts.). Fast timelonte heltidsansatte. Gjennomsnittlig timefortjeneste og ukentlig arbeidstid i april og oktober 1988 for menn og kvinner 1 enkelte stillingsgrupper. Oslo og landet ellers Regular full-time employees paid by the hour. Average hourly earnings and weekly working hours in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups. Oslo and the rest of the country Stillingsgruppe KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) øvrige voksne ansatte (forts.) Gjennom- Ansatte Gjennom- Timefortjeneste snittlig med i snitts- Avtalt Søndags- arbeidstid tellingen alder I alt timelenn tillegg pr. uke Ar Kroner Timer Renholdspersonale Cleaners April ,01 57,15 0,86 36,1 Oktober ,42 58,66 0,76 36,1 Værelsesbetjening Room staff April ,32 56,07 1,25 35,8 Oktober ,96 56,90 1,06 35,6 Fastldnt serveringspersonale April ,28 57,78 1,50 36,0 Oktober ,03 59,56 1,47 36,0 Kjdkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff April ,93 55,97 0,96 36,3 Oktober ,33 57,51 0,82 36,3 Unge ansatte i alt Young employees, total April ,86 50,04 0,82 36,4 Oktober ,90 43,00 0,90 36,2 OSLO ANSATTE I ALT April ,80 62,06 0,74 36,2 Oktober ,94 62,73 1,21 36,3 - øvrige voksne ansatte i alt April ,86 62,06 0,80 36,2 Oktober ,87 62,63 1,24 36,3 LANDET ELLERS ANSATTE 1 ALT April ,85 56,55 1,30 36,0 Oktober ,21 58,07 1,14 35,9 Kokker i alt. April ,89 59,40 1,49 35,8 Oktober ,60 62,41 1,19 35,9 øvrige voksne ansatte i alt April ,57 56,28 1,29 36,0 Oktober ,10 57,95 1,15 35,9 Disk- og serveringspersonale April ,80 56,59 1,21 36,0 Oktober ,46 58,32 1,14 36,0 Værelsesbetjening April ,17 55,88 1,29 35,7 Oktober ,88 56,81 1,07 35,6 Fastl int serveringspersonale April ,86 56,25 1,61 36,0 Oktober ,53 58,07 1,46 35,9 Kjdkken- og anretningspersonale April ,72 55,70 1,02 36,3 Oktober ,35 57,50 0,85 36,3.

31 30 Tabell 9. Fast timeldnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig timefortjeneste i april og oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonstilknytning. Kr Regular full-time employees paid by the hour. Average hourly earnings in April and October 1988 of males and females in certain occupational groups and by the establishment's organizational category. Kroner Ansatte med i Organisasjonstilknytning tellingen og stillingsgruppe Employees Organizational category and covered I alt occupational group by the Total census MENN MALES Timefortjeneste Hourly earnings Oslo Landet ellers The rest of the country ANSATTE 1 ALT EMPLOYEES, TOTAL April April ,27 61,40 61,20 Oktober October ,21 64,13 61,37 Bedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon Establishments affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry April ,46 59,11 61,95 Oktober ,27 60,88 61,34 Kokker i alt Cooks, total April ,37 (61,18) 67,67 Oktober 92 67,23 (61,58) 68,70 øvrige voksne ansatte i alt Other adult employees, total April ,29 58,21 60,72 Oktober ,50 60,55 60,49 Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated April ,04 62,34 59,72 Oktober ,55 65,30 61,70 Kokker i alt April 65 63,01 66,71 60,70 Oktober 79 65,61 66,48 64,99 øvrige voksne ansatte i alt April ,22 61,95 60,35 Oktober ,36 65,10 61,19 KVINNER FEMALES ANSATTE 1 ALT April ,29 62,80 57,85 Oktober ,63 63,94 59,21 Bedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon April ,96 60,26 58,88 Oktober ,94 61,57 59,87 Kokker i alt April ,46 62,19 Oktober ,62 64,40 øvrige voksne ansatte i alt April ,56 59,50 58,50 Oktober ,87 61,12 59,82 Ved uorganiserte bedrifter April ,26 64,41 56,08 Oktober ,09 65,28 57,85 Kokker i alt April ,95 (67,91) 59,14 Oktober ,77 (67,39) 62,24 øvrige voksne ansatte i alt April ,18 65,07 55,86 Oktober ,96 65,33 57,56

32 31 Tabell 10. Fast timeleinte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter steirrelsen av timefortjenesten i oktober Prosent Regular full-time employees paid by the hour. Males and females in certain occupational groups, by the size of the hourly earnings in October Per cent Ansatte Ansatte med timefortjeneste med i Employees with hourly earnings Stillings- tellingen gruppe Employees I alt 54,00-56,00-58,00-60,00-62,00-64,00-66,00-68,00- Occupational covered Total -53,99 55,99 57,99 59,99 61,99 63,99 65,99 67,99 69,99 70,00- group by the kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr census MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,0 8,4 8,5 15,2 15,0 11,4 9,1 6,3 5,8 3,9 16,4 Kokker 1 alt Cooks, total ,0 2,3 1,7 6,4 14,0 9,3 12,2 7,0 7,6 8,1 31,4 øvrige voksne ansatte i alt Other adult employees, total ,0 7,4 10,7 18,4 15,6 12,5 8,4 6,3 5,4 2,8 12,5 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ,0 9,6 9,2 20,7 20,7 11,8 10,6 5,9 3,7 2,4 5,4 Kokker i alt ,0 3,0 2,2 7,0 17,0 17,4 12,2 8,9 10,0 7,0 15,3 øvrige voksne ansatte i alt ,0 8,4 10,1 23,0 21,8 11,3 10,6 5,7 3,0 1,9 4,2 Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff ,0 9,4 9,8 15,9 24,1 11,7 15,2 4,7 4,7 1,9 2,6 Værel sesbetjening Room staff ,0 9,6 7,8 40,2 24,6 9,0 3,3 2,1 0,9 0,9 1,6 FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed wages ,0 9,1 9,3 15,9 20,3 12,9 11,1 5,0 4,2 3,4 8,8

33 32 Tabell 11. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. Oslo and the rest of the country Dagsfortjeneste i perioden Daily earnings in the period of Endring Change Mai/ oktober Mai/ Mai/ Mai/ Mai/ May/ oktober oktober oktober oktober October Kroner Prosent Per cent VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,7 8,4 9,6-1,8 Oslo ,9 7,5 8,7 0,6 Landet ellers The rest of the country ,6 9,3 11,7-6,1 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,0 8,1 10,4-1,0 Oslo ,0 5,2 10,7 - Landet ellers ,3 8,9 10,4-2,0

34 33 Tabell 12. Prosentlgint serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utfdrte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. Oslo og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. Oslo and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte med i Arbeidde tellingen Gjennom- UtfOrte timer Dags- Employees snitts- dagsverk pr. dag fortjeneste covered alder Man-days Hours Daily by the Average worked worked earnings census age per day November april 1988 November ATiFfErgEti ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,4 804 Oslo ,6 897 Landet ellers The rest of the country ,3 715 Mai - oktober 1988 May - October 1988 ANSATTE I ALT ,4 761 Oslo ,5 832 Landet ellers ,2 681 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES November april 1988 ANSATTE I ALT ,3 703 Oslo ,6 830 Landet ellers ,2 657 Mai - oktober 1988 ANSATTE I ALT ,2 674 Oslo ,5 758 Landet ellers ,1 635 Tabell 13. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1988 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Oslo og landet ellers. Kr Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1988 for males and females in certain age groups. Oslo and the rest of the country. Kroner VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte med i Aldersgrupper Age groups tellingen Employees Alle' covered All' år år år år år år år by the years census ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Oslo Landet ellers The rest of the country VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT Oslo Landet ellers ' Omfatter også ansatte over 66 år. i Employees over 66 years included (640) (680) (690) (680) (643) (611) (744) (647) (565)

35 34 Tabell 14. Prosentldnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner, etter stdrrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober Prosent. Oslo og landet ellers Fulltime waiters paid on a percentage basis. Males and females, by size of daily earnings in the period of May - October Per cent. Oslo and the rest of the country Ansatte AtAj2AE,L._._Yj9_ TMddagsfortjeli:lloeeswithdailearninS med i tellingen I alt Emp- Total loyees Co- kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr vered by the census VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,0 36,4 3,2 3,8 4,0 3,8 3,6 3,5 3,6 3,3 4,1 30,7 Oslo ,0 33,8 1,1 2,5 2,7 3,0 2,5 3,8 4,1 2,5 3,6 40,4 Landet ellers The rest of the country ,0 39,6 5,7 5,4 5,7 4,7 5,0 3,0 3,0 4,4 4,7 18,8 Ansatte Ansatte med dagsfortjeneste med i I alt tel ungenkr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,0 30,6 5,8 5,2 6,0 4,7 4,7 5,7 3,6 3,8 3,2 26,7 Oslo ,0 24,4 CO 5,0 3,7 3,0 4,7 5,0 2,4 6,0 2,3 39,5 Landet ellers ,0 33,7 6,8 5,2 7,1 5,6 4,7 6,1 4,2 2,7 3,6 20,3

36 Tabell 15. Prosentliint serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonstilknytning. Oslo og landet ellers. Kr Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and fema-.:' les, by the establishment's organizational category. Oslo and the rest of the country. Kroner Organisasjonstilknytning Organizational category Ansatte Dagsfortjeneste med i Daily earnings tellingen Landet Employees I alt Oslo ellers covered by Total The rest of the census the country VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL November april 1988 November April Mai - oktober 1988 May - October Bedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon Establishments Affiliated to the Confederation of Norwegian Business and Industry November april Mai - oktober Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated November april Mai - oktober VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT November april Mai - oktober Bedrifter i Næringslivets Hovedorganisasjon November april Mai - oktober Ved uorganiserte bedrifter November april Mai - oktober

37 36 Tabell 16. Deltidsansatte. Tallet p6 manedslonte og timelonte menn og kvinner og gjennomsnittsfortjeneste i kroner 1 enkelte stillingsgrupper, og i grupper for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke. Oktober 1988 Stillingsgruppe Ansatte med i tellingen Gruppe for gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke Employees -9,9 10,0-12,0-14,0-16,0-18,0-20,0- covered by timer 11,9 13,9 15,9 17,9 19,9 21,9 the census hours timer timer timer timer timer timer MANEDSLONTE MENN Ansatte Kr pr. md : (5 124) (5 657) KVINNER Ansatte Kr pr. md (1 855) (2 725) (3 368) Øvrige voksne Ansatte ansatte i alt Kr pr. md. 591 (1 886) (2 797) (3 368) Disk- og server- Ansatte ingspersonale Kr pr. md (1 629) (3164) TIMELONTE 58 MENN Ansatte Kr pr. time 61,86 63,16 61,30 61,27 61,35 62,37 63,35 60,70 KVINNER Ansatte C5 Kr pr. time 58,16 55,64 56,82 56,92 57,18 59,13 60,56 59,37 Kokker i alt Ansatte Kr pr. time 62,90 (64,50) (63,26) ,67 (53,79) C6,61 63,86 - øvrige voksne Ansatte ansatte i alt Kr. pr time 59,00 59,21 59,34 58,35 58,54 59,50 60,28 59, Disk- og serveringspersonale Kr pr. time 58,34 59,89 58,90 56,91 57,25 58,90 59,93 Ansatte ,17 Renholdsarbeidere Ansatte... Kr pr. time , ,33 58,08 (57,32) 57,59 (57,59) (61,15) 57,83 46 Værelsesbetjening Kr pr. time 58,58 59,35 (58,38) 58,31 59,25 59,73 57,89 Ansatte , FastIOnt serveringspersonale Kr pr. time 59,85 57,99 60,04 60,80 59,90 61,56 61,83 Ansatte ,57 KjOkken- og anret- Ansatte ningspersonale Kr pr. time 58,11 58,36 (58,69) (55,20) 57,03 (55,04) (58,06) 59,25 Unge ansatte Ansatte i alt Kr pr. time 43,76 45,22 41,36 (42,93) 41,13

38 Part-time employees. The number of males and females paid by the month and paid by the hour and the average earnings in kroner in certain occupational groups, and in groups of working hours per week. October Groups of average working hours per week Occupational 22,0-24,0-26,0-28,0-30,0-32,0-34,0- Uoppgitt group 23,9 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 35,9 36,0- Unknown timer timer timer timer timer timer timer timer Employees MALES : (4 343) Kroner per month PAID BY THE MONTH Employees FEMALES (8 879) : Kroner per month Other adult Employees employees, (8 785) : Kroner per month total Employees Counter and (7 282) (7 762) (8 951) (9 185) : (6 216) Kroner per month serving staff Employees MALES 61,44 65,07 (59,67) 57,86 61,39 (62,39) (59,12) : Kroner per hour PAID BY THE HOUR Employees FEMALES 59,29 58,47 58,29 59,91 58,70 58,24 57,22 (55,81) : Kroner per hour Employees Cooks, (62,72) 60,44 (62,01) 63,03 61,70 (60,37) - Kroner per hour total Employees Other adult 59,19 58,84 58,67 59,60 58,62 57,77 57,77 (55,54) : Kroner per hour employees, total Employees Counter and 58,39 58,23 58,66 58,94 57,06 (55,60) (54,23) - Kroner per hour serving staff Employees Cleaners (60,42) 58,79 (59,02) (59,06) 58,36 - Kroner per hour Employees Room staff 59,19 58,04 59,04 58,79 58,73 (58,19) : Kroner per hour Waiters with Employees fixed 58,64 59,42 58,58 60,29 59,44 (59,30) (59,25) : - Kroner per hour salaries Employees Kitchen and 58,23 57,74 : 58,88 (57,41) (59,96) - Kroner per hour pantry staff Employees Young employees, : (40,77) - Kroner per hour total

39 Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131, Dep 0033 Oslo 1 Tlf. (02) *41 3f 38 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT PR. 31. OKTOBER 1988 Månedslont personale Innhentes i henhold til Stortingets vedtak av 7.februar 1957 og Kronprinsregentens resolusjon av 22.februar 1957 Dersom De mener at De ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi oppgaver, kan De klage over pålegget innen sporsmilet om oppgaveplikten er rimelig eller nødvendig. Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende mite. Vedlegg 1 Annex 1 dergitt taúihétiiiku Innsendingsfrist 24. november 1988 Skjema I gitt i medhold av lov av 25.april dager. Klageretten gjelder ikke bare til å utarbeide statistikk og vil bli I Bedriftens navn Bedriftens beliggenhet. Kommune Adresse Fylke Medlemskap i arbeidsgiverforening (sett kryss) Den Kooperative Tarifforening E Annen arbeidsgiverforening, hvilken: _... Ingen arbeidsgiverforening Er bedriften nedlagt eller solgt/overdratt til ny eier (sett kryss)._..." 1 Nedlagt Dato: Solgt/overdraft Dato:.._.. * Navn og adresse på ny eier: Forespørsler fra SSB kan rettes til (navn og tif.nr.) Dato og underskrift e 7 8 Feidselsnummer Dag Mnd. A( Personnr. (5 sifre) Kjønn M l< Stilling Må oppgis nøyaktig. Bruk eventuelt tanffartalens stillingsbetegnelser Fylles ut av SSB Skriv H for heltidsansatte og 0 tor deltidsansatte Avtalt arbeidstid pr. uke fratrukket spisepauser Avtalt brutto månedslønn pr. 31. oktober tordags-, søndagstillegg, gjennomsnitt pr. mined for månedene juli -oktober Timer Kroner, RA Skjema foreligger i begge målformer. VEND!

40 Fødselsnummer Dag Mnd. k Personnr. (5 sifre) Kjønn M K Stilling Må oppgis nøyaktig. Bruk eventuelt tariffavtalens stillingsbetegnelser Fylles ut av SSB Skriv H for heltidsansatte og D for deltidsansatte Avtalt arbeidstid pr uke fratrukket spisepauser Timer Avtalt brutto månedslønn pr. 31. oktober Kroner Lørdags-, søndagstillegg, gjennomsnitt pr. mined for månedene juli-oktober Merknader:

41 Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131, Dep Oslo 1 Tit (02)» Vediegg 2 Annex 2 Undergitt taushetsplikt LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL Innsendingsfrier 24. novernber 1988 OG RESTAURANTDR I FT, 1. MAI KTOBgR 1988 Skjema II ProsentIont serveringspersonale innhentes I henhold til Stortingets vedtak av 7.februar 1957 og Kronprinsregenterts resolusjon av 22.februar 1957 Dersom C. mener at De ikke har plikt slier lovlig adgang ifl å gi oppgaver, kan De Wage over pilegget innen sporsmilet om oppgaveplikten er rimelig oiler nødvendig. Oppgavene er undergitt taushotsplikt. De vil bil nyttet oppbevart og eventueit tilintetgjort på en betryggende mite. gitt I medhold av kw av 25.april dager. Klageretten gjelder ikke bare til å utarbeide statistikk og vil Bedriftens navn Adresse Bedriftens beligginhet. Kommune Fylke ===.. Medlemskap i arbeidsgiverforening (sett kryss) Den!Cooperative Tarifforening Annan arbeidsgiverforening, hvilken: Er bedriften nedlagt eller solgt/overdratt til ny eier (sett kryss) ingen arbeidagiverforening Nedlagt Dato: Navn og adresse på ny eier: Forespørsler fra SS8 kan rettes til (navn og tlf.nr.) Solgtioverdrett Dato: Data og underskrift Personnr. (5 sifret 3 Skriv 14 for heiti amens og for Faktisk erbeidde dager 5 Tellingsporiode 1. mai 31. oktober 1988 Faktisk arbeiddir timer Ett tid pr. deg Kostgodt. Íørinu pr. mined Sett kryss hvis sluttot slier bairn i teipariodert lin 9 Sett kryss hvis 2- mineckwaqtrentibmerre mellow er tart i bruk RA Skjerna foreligger i begge rnilforrner. VEND!

42 , 41 1 Fødselsnummer Dag Mnd Ar Personnr. (5 sifre) 2 Kjønn M K 3 Skriv l-1 for heltidsansatte og 0, for deltidsansatte 4I 5 I- Tellingsperiode 1. mai 31. oktober 1988 Faktisk arbeidde dager I Faktisk arbeidde timer Fortjeneste i tellingsperioden. Sis rettledningen Full kost 7 Kost i arbeidstiden Ett miltid pr. dag Kostgodtgjøring pr mined Dager Timer Kronor 'Sett kryss Kroner 8 Sett kryss hvis sluttet eller begynt i tel. lingsperioden 9 Sett kryss hvis 2- måneders garantibestemmusen er tatt i bruk a Merknader: i

43 Statistisk Sentralbyrå Postboks 8131, Dep 0033 Oslo 1 Tlf. (02) * LONNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT PR. 31. OKTOBER 1988 Fast ansatt timelont personale Innhentes i henhold til Stortingets vedtak av 7.februar 1957 og Kronprinsregentens resolusjon av 22.februar 1957 Dersom De mener at De ikke har plikt eller lovlig adgang til å gi oppgaver, kan De klage over pilegget innen spørsmålet om oppgaveplikten er rimelig eller nødvendig. Oppgavene er undergitt taushetsplikt. De vil bli nyttet oppbevart og eventuelt tilintetgjort på en betryggende mite. Vedlegg 3 Annex 3 Undergitt taushetsplikt Innsendingsfrist 24. november 1988 Skjema Ill gitt i medhold av lov av 25.april dager. Klageretten gjelder ikke bare til å utarbeide statistikk og vil bl Bedriftens navn Adresse Bedriftens beliggenhet. Kommune Fylke Medlemskap i arbeidsgiverforening (sett kryss) E Den Kooperative Tarifforening E Annen arbeidsgiverforening, hvilken: ri Er bedriften nedlagt eller solgt/overdratt til ny eier (sett kryss) ingen arbeidsgiverforening 11 Nedlagt Dato: Solgt/overdratt Dato:.._ Navn og adresse på ny eier: Forespørsler fra SSB kan rettes til (navn og tlf.nr.) Dato og underskrift Fodselsnummer Dag Mnd. k Personnr. (5 sifre) igeinn M K Stilling Må oppgis nøyaktig. Bruk eventuelt tariffavtalens stillingsbetegnelser Fylles ut av 388 Skriv H for heitidsansatte og 0 for deltidsansatte Avtalt arbeidstid pr. uke fratrukket spisepauser Timer Avtalt timelønn pr. 31. okto. ber Utbetalt lønn i okt (inkl. verdi av kost og losji) Kroner Søndags. tillegg, gjennomsnitt pr. mined for månedene juli-oktober RA Skjema foreligger i begge målformer. VEND!

44 Fødselsnummer Dag Mnd. At Personnr. (5 sifre) Kjønn M K 3 Stilling Må oppgis nøyaktig. Bruk stillingsbetegnelser eventuelt tariffavtalens 43 4 Fylles ut av SSB 5 Skriv H for ansatte heltids- og 0 for deltidsansatte 6 Avtalt arbeidstid pr. uke fratrukket spisepauser Timer 8 Utbetalt lønn i (inki. okt verdi av kost og losji) Kroner 7 timelønn Avtalt pr. 31. oktober 9 Søndagstilleggs gjennomsnitt pr. mined for månedene juli-oktober 12 IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMEIIIIIIMIIMI i Merknader:..

45 Statistisk Sentralbyrå 44 Vedlegg 4 Postboks 8131 Dep. Annex Oslo 1 Tlf. (02) N LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT PR. 31. OKTOBER 1988 RETTLEDNING FOR UTFYLLINGEN Statistisk Sentralbyrå innhenter oppgavene på dette skjemaet etter Stortingets vedtak av 7. februat 1957 og Kronprinsregentens resolusjon av 22. februar 1957 i medhold av lov av 25. april Oppgavene skal nyttes til å belyse lønnsforholdene i hotell- og restaurantdrift og opplysninger fra det enkelte skjema vil ikke bli kjent for andre enn Statistisk Sentralbyrå. Skjemaet(ene) skal fylles ut og sendes Statistisk Sentralbyrå snarest mulig og sanest innen 24. november Et eksemplar av oppgaveskjemaet er beregnet som kopi for oppgavegiveren. Flere skjemaer kan fås ved henvendelse til Statistisk Sentralbyrå. Oppgavene skal leveres pi følgende skjema: I MÅNEDSLONT PERSONALE fl PROSENTLONT SERVERINGSPERSONALE III FAST ANSATT TIMELONT PERSONALE HVEM STATISTIKKEN SKAL OMFATTE Det skal gis oppgave over minedsionte ansatte pr. 31. oktober 1988, prosentlønte ansatte i perioden 1. mai 31. oktober 1988 og fut ansatt timelont personale pr. 31. oktober Følgende personer skal ikke tas med: Eiere Familiemedlemmer som ikke her fast lonn og fast arbeidstid Kontor- og resepsjonsfunksjonærer Personer i overordnede og administrative stillinger dagl nte og tilfeldig timelont hjelp Personer med redusert Winn på rum av redusert arbeidsevne MERKNADER TIL ENKELTE SPØRSMÅL PA SKJEMAET Rubr. 1 Fødselsnummer mi oppgis for alle ansatte som skal være med i oppgaven. Nummeret bestir av to deler på til sammen 11 sifre. De 6 forste sifre viser fødselsdato, -mined og -år. De siste 5 sifre er per; sonnummeret. Av hensyn til bearbeidingen av oppgavene mi vi be om at nummeret blir skrevet på følgende mite: En person med fødselsdato 4. oktober 1929 og personnummer skrives Vennligst var nøyaktig. Fodselsnummeret er det nummeret som også nyttes som lopentunmer på vedkommendes skattekort. Hvis fødselsnummer ikke er kjent, må i alle fall fødselsåret oppgis for de ansatte. SKEMA I MANEDSLONTE ANSATTE Rubr. 3 For hver enkelt ansatt må stillingen angis så nøyaktig som mulig. For overenskornstlente nyttes samme stillingsbetegnelse som i overenskomsten, og overenskomstens gruppebetegnelser foxes pi. For kokker oppgis det om vedkommende har fagbrev utstedt av Reiselivsdirektoratet, sertifikat fra maritime skoler eller likeverdig fagbrev fra utlandet. Rubr. 5 Rubr. 6 Rubr. 7 Her settes D hvis den ansatte har kortere arbeidstid pr. uke eller mined enn det som er vanlig ved bedriften. Her oppgis den ordinære, avtalte arbeidstid i gjennomsnitt pr. uke, ikke medregnet spise- og hvilepauser. Her foes brutto månedslønn pr. 31.oktober Med brutto minedsi nn menes limn uten fradrag for skatt og pensjonsinnskott. &flop trukket for kost og losji og eventuelt lavl nnstillegg skal medregnes. Ansattes andel til Lavi nnsfondet skal ikke were med i brutto rninedslonn. Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjøring for arbeid på beige- og høytidsdager skal ikke tas med (lerdags., sendagstillegg se rubrikk 8). Rubr. 8 Her fern tillegg for arbeid på lordager otter kl og på sondager som ikke er help- og høytidsdager, regnet som gjennomsnitt pr. mined for månedene juli, august, september og oktober SKJEMA fl PROSENTLONT SERVERINGSPERSONALE Rubr. 3 Rubr. 4 Her settes D hvis den ansatte har kortere arbeidstid pr. uke eller mined enn det som er vanlig for prosentlonte ved bedriften. Her oppgis tallet på dager som den ansatte faktisk har arbeidd i perioden 1. mai 31. oktober Dersom antall faktisk arbeidde dager SUMMliNS opp otter vaktlister, veer da spesielt oppmerksom på å korrigere for hairier. Dot må også korrigeres for arbeidet tid utover det som vaktlistene viser. Rettl. RA-219, 220, VEND!

46 45 Rubr. 5 Her oppgis tallet på faktisk arbeidde timer for den enkelte i perioden 1. mai 31. oktober 1988 medregnet selskapsservering som ikke går inn i de ordinære vaktene. Rubr. 6 Her oppgis 12-prosentinntekten (medregnet prosentinntekten ved selskapsservering) i perioden 1. mai 31. oktober MERK:»Tips» (1 prosent av bruttoomsetningen) skal ik ke være med i lonnsbelopet. Bedrifter som bigger overenskomstens bestemmelser om utbetaling av kontanttillegg, tar kontanttillegget med her. Lennon angis uten fradrag for skatt og pensjonsinnskott, medregnet eventuelle 2-mlineders garantiutbetalinger (hvis garantibestemmelsen er blitt brukt i perioden) og lavionnstillegg. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og eventuell kostgodt- &ring i stedet for kost i arbeidstiden skal ikke tas med (kostgodtgjoring se rubrikk 7). Ansattes andel til Latennsfondet og utbetalt godtgjoring for vask og rensing av arbeidstøy skal ikke tas med. Pi grunnlag av fortjenesten i rubrikk 6 og opplysningene om arbeidstiden i rubrikkene 4 og 5 skal det beregnes dags- og timefortjeneste for det prosent. lønte personate. Det er derfor meget viktig at det er samsvar mellom de tall som oppgis. Rubr. 7 Her oppgis om den ansatte har full e ller delvis kost og/eller om vedkommande får utbetalt kostgodtgjøring i tillegg til den lønnen som er fert i rubrikk 6. Sett kryss ogleiler for opp kostgodtgjoring pr. mined. Ruhr. 8 Her settes kryss hvis den ansatte har begynt eller sluttet i bedriften i perioden 1. mai 31. oktober Ruhr. 9 Her settes kryss hvis bestemmelsen om 2 -måneden garanti er blitt brukt i perioden 1. mai 31. oktober SKJEMA III FAST ANSATT TIMELONT PERSONALE Oppgaven skal omfatte de personer som var fast ansatt ved utgangen av oktober Rubr. 3 Stilling må som for minedslente angis så nøyaktig som mulig. Rubr. 5 Her settes D hvis den ansatte har kortere arbeidstid pr. uke enn det som er vanlig ved bedriften. Rubr. 6 Her oppgis don ordinære avtalte arbeidstid pr. uke, ikke medregnet spise- og hvilepauser. Rubr. 7 Her form avtalt brutto timelenn pr. 31.oktober Med brutto timelønn menes loan uten fradrag for skatt. Bebop trukket for kost og losii skal tas med. Eventuelt lavlonnstillegg skal tas med. Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjoring for arbeid på help- og hoytidsdager skal ikke tas med. (Tillegg som betales for arbeid på lerdager etter kl og på søndager som ikke er helpeller haytidsdager, se rubrikk 9). Rubr. 8 Her skal fares brutto utbetalt lønn for oktober mined medregnet det bolop som eventuelt trekkes for kost og losji. Overtidsbetaling, feriepenger, ekstra godttjoring for arbeid på help. og h ytidsdager og sondagstillegg skal ikk e tas med. Klesgodtgjering skal holler ikke tas med. Rubr. 9 Her fares tillegg for arbeid på lørdager otter k og på søndager som ikke er help- og h ytidsdager, regnet som gjennomsnitt pr. mined for månedene juli, august, september og oktober 1988, Hvis De ha spersmil om utfyllingen, eller trenger flora skjema, kan De ringe til Statistisk Sentralbyrå, tlf. (02)

47 46 Tidligere utkommet p& emneomradet Previously issued on the subject Ldnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants A A A A B B B B ' B B B B B

48 47 PUBLIKASJONER SENDT UT FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ ETTER 1. JANUAR EMNEINNDELT OVERSIKT PUBLICATIONS ISSUED BY THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS SINCE 1 JANUARY SURVEY ARRANGED BY SUBJECT NATTER O. GENERELLE EMNER GENERAL SUBJECT MATTERS Standard for handelsomr&der s. (SNS; 8) 30 kr ISBN Statistisk årbok 1988 Statistical Yearbook of Norway s. (NOS B; 774) 70 kr ISBN NATURRESSURSER OG NATURMILJØNATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT 10. Ressurs- og milioregnskap Resource and environment accounts MiljOstatistikk 1988 Naturressurser og miljd Environmental Statistics Natural Resources and the Environment s. (SOS; 68) 70 kr ISBN Naturressurser og miljd 1987 Energi, petroleumsdkonomi, mineraler, fisk, skog, jordbruksareal, vann, luft, globale luftforurensninger, miljoverninvesteringer Ressursregnskap og analyse s. (RAPP; 88/1) 45 kr ISBN Naturressurser og miljd 1988 Energi, petroleumsokonomi, mineraler, fisk, skog, jordbruk, avfall, avlop og vannforsyning, luft Ressursregnskap og analyser s. (RAPP; 89/1) 75 kr ISBN Ressursregnskap for skog /Erik Næsset s. (RAPP; 88/11) 40 kr ISBN Energi Energy Modeling Demand for Natural Gas A Review of Various Approaches EtterspOrsel etter naturgass En oversikt over ulike modellopplegg/øystein Olsen and Kjell Roland s. (SOS; 67) 40 kr ISBN Luft Air Luftforurensning og materialskader: Samfunnseikonomiske kostnader/solveig Glomsrdd og Audun Rosland s. (RAPP; 88/31) 40 kr ISBN Naturmilj0 levekår og dkonomi Natural environment - living conditions and economy Friluftsliv og helse/tiril Vogt s. (RAPP 87/22) 40 kr ISBN Sty og 'helse Analyse av stoyopplevelse i Norge Noise and Health Study of Noise Annoyance in Norway/Liv Gmitvedt s. (SOS; 66) 45 kr ISBN Andre ressurs- og miljdemner Other subject matters related to resources and environment Modeller for beregning av nasjonale og regionale utslipp til luft/odd Kristian Selboe s. (RAPP; 88/17) 45 kr ISBN Utbyggingsregnskap Dokumentasjon av metode og resultater fra proveregnskap 1986 og 1987/ Øystein Engebretsen s. (RAPP; 89/6) 70 kr ISBN Verdsetting av skog Estimering av hjelpefunksjoner basert på data fra flybilder og Okonomisk kartverk/erik Næsset s. (RAPP; 88/19) 45 kr ISBN SOSIODEMOGRAFISKE EMNER SOCIODEMOGRAPHIC SUBJECT MATTERS 20. Generelle sosiodemografiske emner General sociodemographic subject matters Levekårsundersdkelsen 1987 Survey of Level of Living s. (NOS B; 772) 55 kr ISBN Befolkning Population Befolkningsstatistikk 1988 Hefte I Endringstal for kommunar Population Statistics Volume I Population Changes in Municipalities s. (NOS B; 766)

49 48 Befolkningsstatistikk 1988 Hefte II Folkemengd 1. januar Population Statistics Volume II Population 1 January s. (NOS B; 789) 50 kr ISBN Befolkningsstatistikk 1987 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey s. (NOS B; 764) 45 kr ISBN Befolkningsstatistikk 1988 Hefte III Oversikt Population Statistics Volume III Survey s. (NOS B; 809) 55 kr ISBN Befolkningsstatistikk. Oversikt Population Statistics Survey s. (NOS B; 791) 40 kr ISBN Innvandringens betydning for befolkningsutvikling i Norge/Inger Texmon og Lars Østby s. (RAPP;89/4) 70 kr ISBN Kohort- og periodefruktbarhet i Norge Cohort and Period Fertility for Norway/ Helge Brunborg s. (RAPP; 88/4) 45 kr ISBN Skilsmisser i Norge En demografisk analyse/oystein Kravdal og Turid Noack (RAPP; 88/6) 45 kr ISBN Sociodemographic Differentials in the Number of Children A Study of Women Born 1935, 1945 and 1955/Oystein Kravdal. I s. (RAPP;89/7) 75 kr ISBN Helseforhold og helsetjeneste Health conditions and health services Dddsårsaker 1986 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables s. (NOS B; 731) 45 kr ISBN DOdsårsaker 1987 Hovedtall Causes of Death Main Tables s. (NOS B; 813) 65 kr ISBN Helseinstitusjoner 1986 Health Institutions s. (NOS B; 725) 45 kr ISBN Helseinstitusjoner 1987 Health Institutions s. (NOS B; 808) 45 kr ISBN Helse og livsstil i figurer og tekst Utviklingstrekk /Liv Gravedt og Otto Carlson s. (RAPP; 88/23) 30 kr ISBN Helsestatistikk 1986 Health Statistics s. (NOS B; 767) 45 kr ISBN Kommunehelsetjenesten Arsstatistikk for s. (RAPP; 88/29) 40 kr ISBN Regional dodelighet Regional Mortality s. (NOS B; 790) 40 kr ISBN Utdanning og skolevesen Education and educational institutions Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. oktober 1987 Educational Statistics Primary and Lower Secondary Schools s. (NOS B; 768) 40 kr ISBN Utdanningsstatistikk Grunnskolar 1. sdptember 1988 Educational Statistics Primary and Lower Secondary Schools s. (NOS B; 810) 45 kr ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hdgskoler 1. oktober 1985 Educational Statistics Universities and Colleges s. (NOS B; 753) 45 kr ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1985 Educational Statistics Upper Secondary Schools s. (NOS B; 728) 50 kr ISBN Utdanningsstatistikk Videregående skoler 1. oktober 1986 Educational Statistics Upper Secondary Schools s. (NOS B; 801) 50 kr ISBN Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid Culture, time use, holidays and leisure Ferieundersdkelsen 1986 Holiday Survey s. (NOS B; 742) 45 kr ISBN

50 49 Hvem reiser ikke pa ferie? En analyse av ikke-reisende i Norge, Sverige, Danmark og Finland Who spends their Holiday at Home? An Analysis on Non-Travellers in Norway, Sweden, Denmark and Finland/Ragni Hege Kittered s. (RAPP; 88/8) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing blant barn og ungdom hesten 1988 Programdagene oktober/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP; 88/28) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Hdsten 1988 Fylkesoversikt for programdagene oktober/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP; 88/26) 50 kr ISBN Radiolytting og fjernsynssein Hesten 1988 Landsoversikt for programdagene oktober/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP; 88/27) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1988 Landsoversikt for programdagene 30. januar - 5. februar/gustav Haraldsen s. (RAPP; 88/9) 40 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1989 Landsoversikt for programdagene februar/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP; 89/8) 70 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1988 Fylkesoversikt for programdagene 30. januar 5. februar/gustav Haraldsen s, (RAPP; 88/10) 50 kr ISBN Radiolytting og fjernsynsseing Vinteren 1989 Fylkesoversikt for programdagene februar/gustav Haraldsen og Odd Frank Vaage s. (RAPP 89/9) 85 kr ISBN Tidsbruk og aktivitet i nærmiljd Neighbourhood Activity and the Use of Time/Marit Warue S. (SOS; 64) 45 kr ISBN Sosiale forhold og sosialvesen Social conditions and social services Barnehager og fritidshjem 1987 Kindergartens and Leisure Time Centres s. (NOS B; 804) 40 kr ISBN Yrkesdeltakelse for personer over aldersgrensen En log-lineær analyse/grete Dahl s. (RAPP; 88/5) 30 kr ISBN Rettsforhold og rettsvesen The law and legal institutions Kriminalitet og rettsvesen s. 40 kr ISBN Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket Reaksjoner Fengslinger 1986 Criminal Statistics Crimes Investigated Sanctions Imprisonments s. (NOS B; 737) 50 kr ISBN Sivilrettsstatistikk 1986 Civil Judicial Statistics s. (NOS B; 727) 30 kr ISBN Sivilrettsstatistikk 1987 Civil Judicial Statistics s. (NOS B; 818) 35 kr ISBN SOSIOØKONOMISKE EMNER SOCIOECONOMIC SUBJECT MATTERS 30. Generelle sosioekonomiske emner General socioeconomic subject matters Kommentarer til standard for inndeling etter sosioekonomisk status/dag Album s. (RAPP; 88/18) 40 kr ISBN Folketel linger Population censuses Barnetall i ekteskap s. (RAPP; 88/21) 30 kr ISBN Arbeidskraft Labour Merarbeid Om arbeid utover ordinær arbeidstid/anne Lise Ellingsæter s. (RAPP; 88/25) 30 kr ISBN Regionale nærings- og arbeidsmarkedsperspektiver/tor Skoglund og Knut O. Serensen s. (RAPP; 88/30) 40 kr ISBN Ldnn Wages and salaries Ldnninger og inntekter 1984 Wages, Salaries and Income s. (NOS B; 741) 45 kr ISBN

51 LOnnsstatistikk 1987 Wage Statistics s. (NOS B; 786) 45 kr ISBN Leinnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet I. september 1987 Wage Statistics for Bank Employees s. (NOS B; 738) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i bankvirksomhet 1. september 1988 Wage Statistics for Bank Employees s. (NOS B; 815) 35 kr ISBN Ldnnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1987 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations s. (NOS B; 745) 40 kr ISBN Ldnnsstatistikk for ansatte i forretningsmessig tjenesteyting og i interesseorganisasjoner 1. september 1988 Wage Statistics for Employees in Business Services and in Business, Professional and Labour Associations Is. (NOS B; 811) 45 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet I. september 1987 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity s. (NOS B; 746) 30 kr ISBN Ldnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet 1. september 1988 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity s. (NOS B; 821) 35 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i helsevesen og sosial omsorg 1. oktober 1987 Wage Statistics of Employees in Health Services and Social Welfare s. (NOS B; 795) 45kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober 1987 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants. I986-55s. (NOS B; 776) 30 kr ISBN Ldnnsstatistikk for ansatte i skoleverket 1. oktober 1987 Wage Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools s. (NOS B; 740) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1987 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade s. (NOS B; 761) 45 kr ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel 1. september 1988 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade. I s. (NOS B; 826) 55 kr ISBN LOnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1987 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing s. (NOS B; 759) 30 kr ISBN Ldnnsstatistikk for arbeidere i bergverksdrift og industri 3. kvartal 1988 Wage Statistics for Workers in Mining and Manufacturing s. (NOS B; 828) 35 kr ISBN Lønnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr. 1. oktober 1987 Wage Statistics for Local Government Employees s. (NOS B; 792) 40 kr ISBN Ldnnsstatistikk for sjdfolk pa skip i innenriks rutefart November 1987 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade s. (NOS B; 760) 30 kr ISBN LOnnsstatistikk for sjdfolk på skip i innenriks rutefart November 1988 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade. I989-34s. (NOS B; 829) 35 kr ISBN Ldnnsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 1. oktober 1987 Wage Statistics for Central Government Employees. I988-88s. (NOS B; 777) 40 kr ISBN Personlig inntekt og formue Personal income and property Formuesstatistikk 1985 Property Statistics s. (NOS B; 793) 45 kr ISBN Inntektsstatistikk 1985 Income Statistics s. (NOS B; 784) 50 kr ISBN Inntektsulikhet i Norge /Rolf Aaberge og Tom Wennemo s. (RAPP; 88/15) 45 kr ISBN Skattestatistikk 1986 Oversikt over skattelikningen Tax Statistics Survey of Tax Assessment s. (NOS B; 800) 50 kr ISBN

52 4. NÆRINGSØKONOMISKE EMNER INDUSTRIAL SUBJECT MATTERS 40. Generelle nmringsdkonomiske emner General industrial subject matters 51 Den norske informasjonssektoren Hvor stor del av totalkonomien har med informasjon å gjdre/jan Brunsgaard og Erling Joar FlOttum s. (RAPP; 88/32) 40 kr ISBN Jordbruk, skogbruk, jakt, fiske og fangst Agriculture, forestry, hunting, fishing, sealing and whaling Drifts- og yrkesstrukturen i jordbruket i 1985/86/Berit Bjdrlo, Audun Loen og Elin Ouren s. (RAPP; 88/14) 40 kr ISBN Fiskeristatistikk 1985 Fishery Statistics s. (NOS B; 724) 45 kr ISBN Jaktstatistikk 1987 Hunting Statistics s. (NOS B; 799) 40 kr Jordbruksstatistikk 1986 Agricultural Statistics s. (NOS B; 775) 45 kr ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production s. (NOS B; 779) 40 kr ISBN Skogstatistikk 1986 Forestry Statistics s. (NOS B; 748) 40 kr ISBN Veterinærstatistikk 1986 Veterinary Statistics s. (NOS B; 749) 40 kr ISBN Veterinærstatistikk 1987 Veterinary Statistics s. (NOS B; 805) 40 kr ISBN ljeutvinning, bergverk, industri og kraftforsyning Oil extraction, mining and quarrying, manufacturing, electricity and gas supply Elektrisitetsstatistikk 1986 Electricity Statistics s. (NOS B; 778) 40 kr ISBN Elektrisitetsstatistikk 1987 Electricity Statistics s. (NOS B; 833) 45 kr ISBN Energistatistikk 1987 Energy Statistics s. (NOS 8;798) 40 kr ISBN Industristatistikk 1986 Hefte I NæringstallManufacturing Statistics Volume I Industrial Figures s. (NOS B; 755) 50 kr ISBN Industristatistikk 1988 Hefte II Varetall Manufacturing Statistics Commodity Figures s. (NOS B; 781) 50 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1987 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 736) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 1. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 763) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 2. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 794) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 3. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistics and Analysis s. (NOS B; 802) 40 kr ISBN Olje- og gassvirksomhet 4. kvartal 1988 Statistikk og analyse Oil and Gas Activity Statistic's and Analysis s. (NOS B; 817) 45 kr ISBN Regnskapsstatistikk 1986 Oljeutvinning, bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Oil Extraction, Mining and Manufacturing s. (NOS B; 757) 150.kr ISBN

53 43. Bygge- og anleggsvirksomhet Building and construction Byggearealstatistikk 1987 Building Statistics s. (NOS B; 762) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 3. kvartal 1987 Building Statistics s. (NOS B; 756) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 4. kvartal 1987 Building Statistics s. (NOS B; 769) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 1. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS B; 780) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 2. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS B; 796) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 3. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS 8; 803) 40 kr ISBN Byggearealstatistikk 4. kvartal 1988 Building Statistics s. (NOS B; 822) 40 kr ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1986 Construction Statistics s. (NOS B; 751) 40 kr ISBN Bygge- og anleggsstatistikk 1987 Construction Statistics s. (NOS 13; 814) 45 kr ISBN Utenrikshandel External trade Commodity List Edition in English of Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1988 and External Trade 1988 Volume I s. (NOS B; 788) ISBN Commodity List Edition in English of Statisisk varefortegnelse for utenrikshandelsen 1989 Supplement to Monthly Bulletin of External Trade 1989 and External Trade 1989 Volume I s. (NOS B; 819) ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1988 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1988 og Utenrikshandel 1988 Hefte I. I s. ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen 1989 Tillegg til Månedsstatistikk over utenrikshandelen 1989 og Utenrikshandel 1989 Hefte I s. (NOS B; 820) ISBN Utenrikshandel 1987 Hefte I External Trade Volume I s. (NOS B; 783) 70 kr ISBN Utenrikshandel 1987 Hefte II External Trade Volume II s. (NOS B; 797) 70 kr ISBN Varehandel Internal trade Regnskapsstatistikk 1986 Detaljhandel Statistics of Accounts s. (NOS B; 770) 40 kr ISBN Regnskapsstatistikk 1986 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade s. (NOS B; 758) 45 kr ISBN Varehandelsstatistikk 1986 Wholesale and Retail Trade Statistics s. (NOS B; 782) 40 kr ISBN Samferdsel og reiseliv Transport, communication and tourism Reiselivsstatistikk Statistics on Travel s. (NOS B; 732) 50 kr ISBN Reiselivsstatistikk 1987 Statistics on Travel s. (NOS 8; 807) 55 kr ISBN Samferdselsstatistikk 1986 Transport and Communication Statistics s. (NOS B; 744) 50 kr ISBN

54 Samferdselsstatistikk 1987 Transport and Communication Statistics s. (NOS B; 806) 60 kr ISBN Sjdfart 1986 Maritime Statistics s. (NOS B; 747) 50 kr ISBN Sjdfart 1987 Maritime Statistics s. (NOS B; 785) 45 kr ISBN Veitrafikkulykker 1986 Road Traffic Accidents s. (NOS B; 729) 45 kr ISBN Veitrafikkulykker 1987 Road Traffic Accidents s. (NOS B; 787) 45 kr ISBN Tjenesteyting Services 53 Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1986 Architectural and Other Technical Services Connected with Construction s. (NOS B; 735) 30 kr ISBN Arkitektvirksomhet og byggeteknisk konsulentvirksomhet 1987 Architectural and other Technical Services Connected with Construction s. (NOS B; 823) 35 kr ISBN Bilverkstader mv Reparasjon av kjdrety, hushaldningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use s. (NOS B; 754) 30 kr ISBN Bilverkstader mv Reparasjon av kjdrety, hushaldningsapparat og varer for personleg bruk Car Repair Shops etc. Repair of Vehicles, Household Apparatus and Commodities for Personal Use s. (NOS B; 824) 35 kr ISBN Tjenesteyting 1986 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjdring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants s. (NOS B; 752) 40 kr ISBN Tjenesteyting 1987 Forretningsmessig tjenesteyting, utleie av maskiner og utstyr, renovasjon og reingjdring, vaskeri- og renserivirksomhet Services Business Services, Machinery and Equipment Rental and Leasing, Sanitary and Similar Services, Laundries, Laundry Services and Cleaning and Dyeing Plants s. (NOS B; 825) 45 kr ISBN SAMFUNNSØKONOMISKE EMNER GENERAL ECONOMIC SUBJECT MATTERS 51. Offentlig forvaltning Public administration Aktuelle skattetall 1988 Current Tax Data s. (RAPP; 88/24) 30 kr ISBN Skatter og overfdringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene s. (RAPP; 88/13) 40 kr ISBN Skatter og overfdringer til private Historisk oversikt over satser mv. Arene Revidert utgave s. (RAPP; 88/20) 40 kr ISBN Strukturtall for kommunenes dkonomi 1986 Structural Data from the Municipal Accounts s. (NOS B; 743) 50 kr ISBN Strukturtall for kommunenes økonomi 1987 Structural Data from the Municipal Accounts s. (NOS B; 816) 60 kr ISBN Finansinstitusjoner, penger og kreditt Financial institutions, money and credit Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 1985 og 1986 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities s. (NOS B; 730) 40 kr ISBN Kredittmarkedstatistikk Livs- og skadeforsikringsselskaper mv Credit Market Statistics Life and Non-Life Insurance Companies etc s. (NOS B; 733) 40 kr ISBN

55 54 Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper 1986 Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies s. (NOS B; 773) 45 kr ISBN Kredittmarkedstatistikk Lån, obligasjoner, aksjer mv Credit Market Statistics Loans, Bonds, Shares etc s. (NOS B; 726) 40 kr ISBN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker 1986 Credit Market Statistics Private and Public Banks s. (NOS B; 739) 70 kr ISBN Andre samfunnsdkonomiske emner Other general economic subject matters Four Papers on the Theory of Unemployment/Fritz C. Holte s. (RAPP; 87/11) 50 kr ISBN Hovedtrekk ved den dkonomiske og demografiske utviklingen i fylkene etter 1960/Tor Skoglund, Erik Stordahl og Knut O. Sdrenten s. (RAPP; 88/3) 40 kr ISBN KVARTS-86 A Quarterly Macroeconomic Model Formal Structure and Empirical Characteristics/ Einar Bowitz and TorbjOrn Eika s. (RAPP; 89/2) 45 kr ISBN LOnnsrelasjoner i en kvartalsmodell for norsk dkonomi En KVARTS-rapport/Einar Bowitz s. (RAPP; 89/3) 70 kr ISBN NORDHAND Et modellsystem for de nordiske land/paal Sand og Gunnar Sollie s. (RAPP; 88/2) 40 kr ISBN Prisdannelse på importvarer En MODAG-rapport/Nils-Henrik Mdrch von der Fehr s. (RAPP; 87/23) 40 kr ISBN SAMFUNNSORGANISATORISKE EMNER SUBJECT MATTERS RELATED TO SOCIAL ORGANISATION 62. Politiske emner Politics Fylkestingsvalget 1987 County Council Elections s. (NOS B; 771) 45 kr ISBN Kommunestyrevalget 1987 Municipal Council Elections s. (NOS B; 765) 50 kr ISBN Velgere, partier og politisk aystand Sidetall 329 Pris kr 125,00 ISBN Andre samfunnsorganisatoriske emner Other subject matters related to social organisation Statistisk sentralbyrå Hovedtrekk i arbeidsprogrammet for s. (RAPP; 89/5) 60 kr ISBN Statistisk sentralbyrå Langtidsprogram s. (RAPP; 88/12) 40 kr ISBN

56 55 Standarder for norsk statistikk (SNS) Standards for Norwegian Statistics (SNS) nå foreligger: I denne serien vil SSB samle alle statistiske standarder etter hvert som de blir revidert. Til Nr. I Kontoplanen i nasjonalregnskapet 2 Standard for næringsgruppering 4 Standard for kommuneklassifisering 5 Standard for inndeling etter sosiodkonomisk status 6 Klassifikasjon av sykdommer, skader og dddsårsaker 7 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk 8 Standard for handelsområder (opptrykk av nr. 3) Andre standarder som gjelder, er trykt i serien Statistisk sentralbyrås Håndbdker (SSH): Nr. 38 Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandelen (SITC Rev. 2) Andre publikasjoner i serien SSH: Nr. 30 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering

57 Pris kr 45,00 Publikasjonen utgis i kommisjon hos H. Aschehoug & Co. og Universitetsforlaget, Oslo, og er til salgs hos alle bokhandlere.

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 623 LØN N SSTATISTI K K FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK 1983 WAGE STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2091-2 ISSN 0078-1916 I, EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2363-6 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974

WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 614 LØN NSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1973 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SAL ARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1 968 STAT I STISK

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 LØNN S STATISTI KK 1973 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537-0381-3 FORORD LOnnsstatistikk 1973 inneholder

Detaljer

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 792 + LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973

LØN NSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1973 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 566 LØN NSSTATISTIKK 1972 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-02701 FORORD LOnnsstatistikk 1972 inneholder

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1996 Wage Statistics 1996 Statistisk sentralbyrá Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 48 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 1990 BUSINESS SERVICES 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3744-0 ISSN 0800-4056 EMNEGRUPPE 47 Tjenesteyting

Detaljer

Appendix 1: All 26 cases with statistics

Appendix 1: All 26 cases with statistics Appendix 1: All 26 cases with statistics *Cases with significant differences between the two groups. The participants were given 6 treatment options to each case to choose from in the questionnaire: 1)

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

LØNN SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO ISBN

LØNN SSTATI STI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 885 LØNN SSTATI STI KK 1976 WAGE STATISTICS 1 976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 7 ISBN 82-537-0731-2 FORORD LOnnsstatistikk 1976

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 843 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 LABOUR MARKET STATISTICS 1987-1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2819-0 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ

3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY. 3rd QUARTER 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 6 3 5 LØN NSSTATISTIKK FOR ARBEIDERE I OFFENTLIG ANLEGGSVIRKSOMHET 3. KVARTAL 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS IN PUBLIC CONSTRUCTION ACTIVITY 3rd QUARTER 1973 STATISTISK

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM

BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 656 BARNEHAGER OG FRITIDSHJEM 1985 KINDERGARTENS AND LEISURE TIME CENTRES 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2410-1 ISSN 0801-5139 EMNEGRUPPE

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 722 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2001 Wage Statistics 2001 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, associates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered fice Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A422 LØNNSSTATI STI KK 1970 WAGE STATISTICS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1971 FORORD Lønnsstatistikk 1970 inneholder en oversikt

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer