NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929"

Transkript

1

2 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid ANDRE EMNEORD Ferieturer Pakketurer Reiseliv Turisme

4 3 FORORD 1 denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra Ferieundersdkelsen Publikasjonen har som formal A gi en oversikt over en del viktige sider ved befolkningens ferievaner og vise enkelte endringer 1 feriemonsteret over tid. Publikasjonen belyser ferievanene både for befolkningen som helhet og for en del befolkningsgrupper. Ferieundersdkelsen 1986 ble gjennomfdrt med delvis finansiell stotte fra Reiselivseksjonen i Samferdselsdepartementet og fra Nortravel Marketing. Publikasjonen er utarbeidet av forstekonsulent Hege Kitteroid. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. mai 1988 Gisle Skancke Arne S. Andersen

5 4 PREFACE In this publication the Central Bureau of Statistics presents results from the Holiday Survey 1986 overviewing some important aspects of the holiday habits of the population and showing some changes in the holiday pattern over time. The publication presents results on the holiday habits for the total population and for different population groups. The Holiday Survey 1986 was partly financed by the Section of travel and tourism, Ministry of Industry and by Nortravel Marketing. The publication has been prepared by Ms. Hege Kittervid. Central Bureau of Statistics, Oslo, 26 May 1988 Gisle Skancke Arne S. Andersen

6 INNHOLD Side Tabellregister 7 Figurregister 10 Tekstdel 1. Formal Opplegg og gjennomfdring Utvalg Datainnsamling Feilkilder og mål for usikkerhet ved resultatene Utvalgsvarians Utvalgsskjevhet og frafall Innsamlings- og bearbeidingsfeil Begrep og kjennemerker Bruk av tabeller og figurer Hvor mye ferie og hva slags ferieordninger har vi? Hvor mye reiser vi? Når reiser vi? Hvor reiser vi? Hvem reiser vi sammen med? Hvordan overnatter vi? Hvilke transportmidler bruker vi? Hvilke typer ferier er vi IA? Hvor mye ferie tilbringes hjemme? Hvilke feriegoder har vi og hvordan utnyttes de? 103 Litteratur 108 Vedlegg 1. SpOrreskjema 109 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 156 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyr& etter 1. juli Emneinndelt oversikt 157 Standarder for norsk statistikk (SNS) 162 Standardtegn i tabeller : Tall kan ikke offentliggjdres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

7 6 CONTENTS Page Index of tables 11 Index of figures 14 Text 1. Purpose Survey design Sampling procedure Collection of data Errors and reliability of estimates Sampling variance Sample bias and non-response Collection and processing errors Terms and variables Use of tables and figures What is the duration and arrangement of our holidays? How much do we travel? When do we travel? Where do we travel? Who do we travel along with? What types of accomodation do we use? What types of transport do we use? What types of holiday trips do we make? How much vacation is spent at home? Which holiday goods do we have, and how are they utilized? 103 References 108 Annex 1. Questionnaire 109 Publications Previously issued on the subject 156 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Survey arranged by subject matter 157 Standards for Norwegian Statistics (SNS) 162 Explanation of Symbols in Tables : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER Side Hvor mye ferie og hva slags ferieordninger har vi? 1. Yrkesaktive personer i grupper for kjdnn, alder og sosiodkonomisk status, etter antall ferieuker i tiden 1. september august Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieuker Yrkesaktive personer i grupper for kjdnn, alder og sosiodkonomisk status, etter ferieordning. Prosent LOrdagsfriordning og muligheter for A ta ut fridager utenom lovfestede feriedager blant yrkesaktive personer i ulike aldersgrupper og med ulik sosiodkonomisk status. Prosent Sammenfall av ektefellers/samboeres lengste friperiode i 1985/86 for yrkesaktive personer i ulike aldersgrupper med yrkesaktiv ektefelle/samboer. Prosent Skoleelever/studenter i grupper for kjdnn og alder, etter antall uker fri fra arbeid og studier i tiden 1. september august Prosent 36 Hvor mye reiser vi? 6. Omfanget av ferieturer i tiden 1. september august. 1969/ / Omfanget av ferieturer i tiden 1. september august for ulike aldersgrupper. 1969/ / Gjennomsnittlig antall ferieturdager i Norge og i utlandet pr. person og pr. reisende i tiden 1. september august. Dager. Andel av ferieturdagene lagt til utlandet. Prosent. 1969/ / Gjennomsnittlig antall ferieturdager i Norge og i utlandet pr. person og pr. reisende i tiden 1. september august for ulike aldersgrupper. Dager. Andel av ferieturdagene lagt til utlandet. Prosent. 1969/ / Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for menn og kvinner i ulike aldersgrupper Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer med ulik sosiodkonomisk status Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer i ulike aldersgrupper med ulik husholdningsinntekt Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer i ulike typer bostedsstrok Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer med ulik tilgang til fritidshus Personer i grupper for kjdnn, alder og bostedsstrok, etter antall kortturer i tiden 1. september august Prosent. Gjennomsnittlig antall kortturer i alt og gjennomsnittlig antall kortturer til utlandet Personer i grupper for tilgang til fritidshus og antall ferieturer sist år, etter antall kortturer i tiden 1. september august Prosent. Gjennomsnittlig antall kortturer i alt og gjennomsnittlig antall kortturer til utlandet Personer i grupper for kjdnn, alder og type bostedsstrdk, etter antall ferieturdager sommeren Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieturdager i alt pr. person og i utlandet pr. person. Gjennomsnittlig antall ferieturdager i alt pr. reisende og i utlandet pr. reisende Personer som var på ferietur i 1985/86, og personer som ikke var på ferietur i 1985/86, i grupper for alder, etter når de siste gang var på ferietur foir 1. september Prosent Andel med liten reiseaktivitet blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Prosent Andel med liten reiseaktivitet blant personer i ulike bostedsstrdk, og med ulik tilgang til fritidshus. Prosent Andel av personer som ikke hadde vært pa ferietur i tiden 1. september august 1986 som oppgav ulike grunner for ikke A ha vært på ferietur. Prosent 60

9 8 Side Når reiser vi? 22. Ferieturer etter hvilken sesong de ble foretatt i. Prosent. 1969/ / Ferieturdager etter hvilken sesong de ble foretatt i. Prosent. 1969/ / Andel av personer i ulike aldersgrupper som var på ferietur i ulike sesonger. Prosent. 1969/ / Andel av personer i ulike aldersgrupper og med ulik sosioøkonomisk status som var på ferietur i ulike sesonger. Prosent. 1985/ Tidspunkt for eneste ferietur og for lengste ferietur i 1985/86 blant personer i ulike aldersgrupper og med ulik sosiodkonomisk status. Prosent 68 Hvor reiser vi? 27. Personer som var på ferietur om sommeren, etter feriested på lengste ferietur, og personer som var på 2 eller flere ferieturer om sommeren, etter feriested på nest lengste ferietur. Prosent Andel av ferieturer og ferieturdager som gikk til utlandet i ulike sesonger i 1985/86. Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieturdager i alt pr. reisende og gjennomsnittlig antall ferieturdager i utlandet pr. reisende i ulike sesonger. Dager Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for alder og landsdel for bosted, etter feriested på den lengste ferieturen i lopet av året. Prosent Ferieturdager sommeren 1986 etter feriested, blant personer bosatt i ulike landsdeler. Prosent Personer som reiste på pakketur på lengste sommerferietur i 1986, og personer som reiste på pakketur på den lengste ferieturen utenom sommersesongen i 1985/86, i grupper for alder, etter viktigste feriested på pakketuren. Prosent 76 Hvem reiser vi sammen med? 32. Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for livslopsfase, etter reiseulge på den lengste ferieturen i lopet av året. Prosent 78 Hvordan overnatter vi? 33. Personer som var på ferietur om sommeren, etter viktigste overnattingsmåte på lengste ferietur, og personer som var på 2 eller flere ferieturer om sommeren, etter viktigste overnattingsmåte på nest lengste ferietur. Prosent Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for feriested, etter viktigste overnattingsmåte på den lengste ferieturen i ldpet av året. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 blant personer som ferierte 1 Norge i grupper for feriested, etter type overnatting. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 blant alle som reiste bort på ferie i grupper for feriested, etter type overnatting. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 blant personer i ulike aldersgrupper, etter type overnatting. Prosent 85 Hvilke transportmidler bruker vi? 38. Personer som var på ferietur om sommeren, ettar viktigste transportmiddel på lengste ferietur, og personer som var på 2 eller flere ferieturer om sommeren, etter viktigse transportmiddel på nest lengste ferietur. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1986 i grupper for feriested og om de var på rundtur eller ferierte på ett sted, etter viktigste transportmiddel på lengste ferietur. Prosent. 88 Hvilke typer ferier er vi på? 40. Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for alder, etter type ferietur på den lengste ferieturen i ldpet av året. Prosent 93

10 9 Hvilke typer ferier er vi på? (forts.) Side 41. Personer som var på ferietur i ulike sesonger i 1985/86, etter hvorvidt de bodde hos slekt eller ikke på ferieturen. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur med ulike typer overnattings- og pensionsformer på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer i ulike livsldpsfaser. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur med ulike typer ferieturer og transportmåter på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer i ulike livsldpsfaser. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur som utforte ulike aktiviteter på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer på ulike typer ferietur. Prosent 96 Hvor mye ferie tilbringes hjemme? 45. Yrkesaktive i grupper for alder, sosiodkonomisk status og bostedsstrdk, etter antall ukeslange friperioder tilbrakt i helårsboligen i tiden 1. september august Prosent Skoleelever/studenter i grupper for alder og bostedsstrdk, etter antall ukeslange perioder fri fra arbeid og studier, tilbrakt i helårsboligen i tiden 1. september august Prosent Andel av personer som tilbrakte noen eller alle ukeslange friperioder i helårsboligen i 1985/86, som utfdrte ulike aktiviteter i friperiodene tilbrakt hjemme. Prosent 102 Hvilke feriegoder har vi og hvordan utnyttes de? 48. Andel av personer i ulike aldersgrupper med og uten tilgang til fritidshus, campingvogn, fritidsbåt og bil. Prosent Personer i husholdninger som eide eller disponerte fritidshus i grupper for livsldpsfase, etter bruk av fritidshus på ferietur sommeren Prosent 107

11 10 FIGURREGISTER Side 1. Gårdbrukere og fiskere og andre selvstendige, etter antall ferieuker i tiden 1. september august Prosent Andel av yrkesaktive personer med ulik sosiookonomisk status som i 1986 hadde en arbeidstidsordning med fri hver lordag. Prosent Andel nordmenn i ulike aldersgrupper som var på ferietur i lopet av ett år. 1969/ /86. Prosent Nordmenn etter antall ferieturer i 1985/86. Prosent Andel av yngre (16-24 år) og eldre (67-79 år) ikke-reisende som mente at ulike grunner hadde betydning for at de ikke reiste på ferietur i 1985/86. Prosent Nordmenn etter antall kortturer i 1985/86. Prosent Personer som var på ferietur, og personer som ikke var på ferietur i 1985/86, etter når de siste gang foretok en feriereise fr 1. september Prosent Ferieturdager etter hvilken sesong de ble foretatt. 1985/86. Prosent Andel nordmenn som var på ferietur i ulike sesonger. 1969/70 og 1985/86. Prosent Andel av alle ferieturdager tilbrakt i utlandet blant personer i ulike aldersgrupper. 1977/78 og 1985/86. Prosent Andel ferieturdager i Norge og i utlandet i ulike feriesesonger i 1985/86. Prosent Ferieturdager sommeren 1986 etter feriested blant bosatte i ulike landsdeler. Prosent Personer som var på ferietur am sommeren, etter viktigste type overnatting på lengste sommerferietur. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 i grupper for feriested, etter hvorvidt overnattingene skjedde kommersielt eller privat. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1986, etter viktigste transportmiddel på den lengste ferieturen. Prosent Personer som var på ferietur i 1985/86, etter type ferietur på den lengste ferieturen i lopet av året. Prosent Andel av personer på ferie i ulike sesonger i 1985/86, som var på slektsferie. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur med ulike typer overnattings- og pensjonsformer og ulike typer transportmåter på lengste ferietur sommeren Prosent Andel ansatte, selvstendige og skoleelever/studenter med forskjellig antall ukeslange friperioder i helårsboligen. 1985/86. Prosent Personer etter tilgang til campingvogn, fritidsbåt, fritidshus og personbil. Prosent Andel av alle ferieturnetter sommeren 1986 som ble tilbrakt i eget eller lånt fritidshus blant personer i ulike livslopsfaser, som eide eller disponerte fritidshus. Prosent 105

12 11 INDEX OF TABLES What is the duration and arrangement of our holidays? Page 1. Economically active persons in groups for sex, age and sosio-economic status, by number of holiday weeks during the period 1 September August Per cent. Average number of holiday weeks Economically active persons in groups for sex, age and socio-economic status, by holiday arrangement at work. Per cent Arrangements for Saturday off and possibilities of taking days off apart from holidays established by law, among economically active persons in various groups of age and with various socio-economic status. Per cent Overlap of longest holiday period during 1985/86 for spouses/cohabitants, for economically active persons in various groups of age with economically active spouse/cohabitant Per cent Pupils/students in groups for sex and age, by number of weeks off from work and studies during the period 1 September August Per cent 36 How much do we travel? 6. The amount of holiday trips during the period 1 September - 31 August. 1969/ / The amount of holiday trips during the period 1 September - 31 August among various groups of age. 1969/ / Average number of days on holiday in Norway and abroad per person and per travelling person during the period 1 September - 31 August. Days. Percentage of days on holiday spent abroad. 1969/ / Average number of days on holiday in Norway and abroad per person and per travelling person during the period 1 September - 31 August among persons in various groups of age. Days. Percentage of days on holiday spent abroad. 1969/ / Holiday activity during the period 1 September August 1986 among males and females in various groups of age Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons with varying socio-economic status Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons in various age groups with various household income Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons in various areas of residence Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons with various access to holiday house Persons in groups for sex, age, and area of residence, by number of shorter trips during the period 1 September August Per cent. Average number of shorter trips (total) and average number of shorter trips abroad Persons in groups for access to holiday house and number of holiday trips last year, by number of shorter trips during the period 1 September August Per cent. Average number of shorter trips (total) and average number of shorter trips abroad Persons in groups for sex, age and area of residence, by number of days on holiday during the summer Per cent. Total number of days on holiday per person and per travelling person. Number of days on holiday abroad per person and per travelling person Persons who made a holiday trip during 1985/86, and persons who did not make a holiday trip during 1985/86, in various age groups, by duration of time since their last holiday trip before 1 September Per cent Percentage with little holiday activity among males and females in various groups of age Percentage with little holiday activity among persons in various areas of residence, and with various access to holiday house 59

13 How much do we travel? (cont.) 12 Page 21. Percentage of persons who had not made a holiday trip during the period 1 September August 1986 who gave various reasons for not having made a holiday trip 60 When do we travel? 22. Holiday trips by season for the trip. Per cent. 1969/ / Days on holiday by season for the days. Per cent. 1969/ / Percentage of persons in various groups of age who made a holiday trip during various seasons. 1969/ / Percentage of persons in various groups of age and with various socio-economic status who made a holiday trip during various seasons. 1985/ Season for the only holiday trip and for the longest holiday trip during 1985/86 among persons in various groups of age and with varying socio-economic status. Per cent 68 Where do we travel? 27. Persons who made a holiday trip during the summer, by holiday area on the longest holiday trip, and persons who made 2 holiday trips or more during the summer, by holiday area on the next longest holiday trip. Per cent Percentage of holiday trips and days on holiday that was spent abroad in various seasons in 1985/86. Average number of days on holiday per travelling person and average number of days on holiday abroad per travelling person in various seasons. Days Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for age and region of residence, by holiday area on the longest holiday trip of the year. Per cent Days on holiday during the summer 1986 by holiday area, among persons in various regions of residence. Per cent Persons who made a conducted tour as the longest summer holiday trip in 1986, and persons who made a conducted tour as the longest holiday trip during other seasons than the summer in 1985/86, in groups for age, by holiday area for the tour. Per cent 76 Who do we travel along with? 32. Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for life cycle phase, by holiday companion on the longest holiday trip of the year. Per cent 78 What types of accomodation do we use? 33. Persons who made a holiday trip during the summmer, by main type of accomodation on the longest holiday trip, and persons who made 2 holiday trips or more during the summer, by main type of accomodation on the next longest holiday trip. Per cent Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for holiday area, by main type of accomodation on the longest holiday trip of the year. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 among persons on holiday in Norway in groups for holiday area, by type of accomodation. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 among all persons on holiday In groups for holiday area, by type of accomodation. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 among persons in various groups of age, by type of accomodation. Per cent 85 What types of transport do we use? 38. Persons who made a holiday trip during the summer, by main type of transport on the longest holiday trip, and persons who made 2 holiday trips or more during the summer, by main type of transport on the next longest holiday trip. Per cent Persons who made a holiday trip during the summer 1986 in groups for holiday area and whether they travelled around or stayed in one place, by main type of transport on the longest holiday trip. Per cent 88

14 13 What types of holiday trips do we make? Page 40. Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for age, by type of holiday on the longest holiday trip of the year. Per cent Persons who made a holiday trip during various seasons in 1985/86, by whether they stayed with relatives or not during the holiday trip. Per cent Percentage of persons on summer holiday with various types of accomodation and lodging on the longest holiday trip during the summer 1986, among persons in various life cycle phases Percentage of persons on summer holiday with various types of holiday trips and transport on the longest holiday trip during the summer 1986, among persons in various life cycle phases Activities on the longest summer holiday trip in 1986 among persons on various types of holiday. Per cent 96 How much vacation is spent at home? 45. Economically active persons in groups for age, socio-economic status and area of residence, by number of periods off, lasting at least one week, which were spent at home during the period 1 September August Per cent Pupils/students in groups for age and area of residence, by number of periods off from work and studies, lasting at least one week, which were spent at home during the period 1 September August Per cent Percentage of persons spending some or all weeklong periods off at home in 1985/86, performing various activities during these periods 102 Which holiday goods do we have, and how are they utilized? 48. Percentage of persons in various groups of age with and without access to holiday house, caravan, leisure boat and private car Persons in households who owned or had access to a holiday house in groups for life cycle phase, by use of the holiday house on holiday trips during the summer Per cent 107

15 14 INDEX OF FIGURES Page 1. Farmers and fishermen and other self-employed persons, by number of holiday weeks during the period 1 September August Per cent Percentage of economically active persons with varying socio-economic status who had arrangements for every Saturday off in Percentage of Norwegians in various age groups who made a holiday trip during one year. 1969/ / Norwegians by number of holiday trips during 1985/86. Per cent Percentage of younger (16-24 years) and older (67-79 years) non-travellers who thought that various reasons had importance for the fact that they did not make a holiday trip during 1985/ Norwegians by number of shorter trips during 1985/86. Per cent Persons who made a holiday trip, and persons who did not make a holiday trip during 1985/86, by time since their last holiday trip before 1 September Per cent Days on holiday by season in which the journey was undertaken. 1985/86. Per cent Percentage of Norwegians who made a holiday trip during various seasons. 1969/70 and 1985/ Percentage of days on holiday spent abroad among persons in various age groups. 1977/78 and 1985/ Percentage of days on holiday in Norway and abroad during various seasons. 1985/ Days on holiday during the summer 1986, by holiday area among persons in various regions of residence. Per cent Persons who made a holiday trip during the summer, by main type of accommodation on the longest holiday trip. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 in groups for holiday area, by whether the nights were spent in commercial or private accommodation. Per cent Persons who made a holiday trip during the summer 1986, by main type of transport on the longest holiday trip. Per cent Persons who made a holiday trip during 1985/86, by type of holiday on the longest holiday trip of the year. Per cent Percentage of persons who made a holiday trip during various seasons in 1985/86, who visited relatives during the trip Percentage of persons on summer holiday with various types of accommodation and lodging, and various types of transport on the longest holiday trip during the summer Percentage of employed persons, self-employed persons and pupils/students with various number of periods off, lasting at least a week, spent at home. 1985/ Persons by access to caravan, leisure boat, holiday house and private car. Per cent Percentage of all nights on holiday during the summer 1986 which were spent in own or borrowed holiday house among persons in various life cycle phases, who owned or had access to a holiday house 105

16 15 1. FORMAL Statistisk Sentralbyrå gjennomforte i 1968 sin forste ferieundersdkelse. Siden 1970 har liknende undersdkelser blitt gjennomfort hvert 4. år. Undersdkelsen i 1986 er den 6. i rekken av disse periodiske ferieundersdkelsene. Her nsket man A fdlge opp kartleggingen av nordmenns ferievaner fra tidligere, slik at det blir mulig A belyse utviklingen over tid. I tillegg la man spesiell vekt på enkelte emner som ikke har blitt registrert fr. FOlgende emner ble kartlagt: - Yrkesaktives ferieordninger og friperioder. - Nordmenns ferievaner generelt, bade feriereiser og ferier hjemme. - Ferievaner hos ulike grupper i befolkningen. - Hvem som tilbringer ferietiden hjemme og hvorfor. - Omfang og typer av kortturer (1-3 netter). - Omfanget av ulike friluftsaktiviteter. denne publikasjonen presenterer vi tall som gjor det mulig A sammenlikne enkelte hovedtrekk ved nordmenns ferievaner over tid. Vi nsker videre A belyse nærmere en del sider ved befolkningens feriemdnster på undersdkelsestidspunktet. Publikasjonen legger vekt på fdlgende forhold: - Ferie- og arbeidstidsordninger blant yrkesaktive. - Antall ferieuker blant skoleelever og studenter. - Omfanget av nordmenns feriereiser og kortturer. - Tidspunkt for feriereisen. - Feriemål. - ReisefOlge på ferietur. - Overnattingsformer på ferietur. - Transportmidler på ferietur. - Utbredelsen av ulike typer feriereiser. - Lengre friperioder i helårsboligen. - Utbredelsen og utnyttelsen av ulike feriegoder. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.1. Utvalg Utvalget til Ferieundersdkelsen 1986 er trukket blant personer som var år ved utgangen av 1986 og som var bosatt utenfor institusjon. Utvalget av personer er trukket i 2 trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er forst gruppert i 10 regioner. Innen hver av disse regionene er kommuner med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på forste trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata, ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de andre strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. I andre trinn ble utvalget av personer trukket tilfeldig fra de 102 utvalgsområdene. Ut Jigsplanen er nærmere beskrevet i Samfunnsøkonomiske studier (SOS) nr. 33. I alt ble personer trukket ut til undersdkelsen Datainnsamling Intervjuingen ble foretatt i tidsrommet 13. oktober til 15. november Personer som en Ikke hadde truffet i denne perioden, kunne kontaktes på nytt fram til 31. januar Datainnsamlingen foregikk hovedsakelig ved bestiksintervjuing. I alt personer deltok i undersdkelsen.

17 16 3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHET VED RESULTATENE 3.1. Utval gsvarians Den usikkerhet en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen som undersdkelsen omfatter, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. StOrrelsen på standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningsgruppen som omfattes av underskelsen. Vi kan anslå standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget. SSB har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A har vi antydet storrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall) ved ulike utvalgsstorrelser. For A illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall for A angi nivået på den sanne verdi av en beregnet storrelse (den verdien vi ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersdkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan vi bruke fdlgende metode. La M være den beregnede storrelse og la S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M-2 S) og (M+2 S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi. Fdlgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til A finne konfidensintervaller. Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 3,2 når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene ,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent. Tabell A. StOrrelsen av standardavviket i prosent Approximate size of standard deviation in per cent Tallet på observasjoner Prosenttall Percentages Number of Gbservations 5(95) 10(90) 15(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) 25 5,3 7,4 8,8 9,8 10,6 11,2 11,7 12,0 12,2 12,3 50 3,8 5,2 6,2 6,9 7,5 7,9 8,3 8,5 8,6 8,7 75 3,1 4,2 5,1 5,7 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 7, ,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,8 6,0 6,1 6, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4, ,7 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3, ,3 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3, ,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2, ,9 1,3 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2, ,8 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1, ,7 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1, ,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1, ,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1, ,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 I praksis vil en ikke nøye seg med A betrakte ett og ett prosenttall fra en eller flere undersdkelser særskilt, men sammenlikne prosenttall for forskjellige grupper. Det er da nødvendig A være oppmerksom på at to tall som sammenliknes er usikre, og at usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis blir storre enn usikkerheten på hvert tall. Det samme gjelder også når man sammenlikner tall fra flere tidspunkt.

18 Utvalgsskjevhet og frafall I alt ble personer trukket ut til denne undersdkelsen. Frafallet var pia 753 personer, altsa 20,6 prosent av utvalget. Frafallet fordelte seg på folgende måte etter frafallsårsak: Tabell B. Frafall etter frafallsarsak. Prosent Non-response by cause of non-response. Per cent I alt Total Sykdom eller Nekting dodsfall i Refusals familien Illness or death in the family Bortreist pa skole, arbeid, Ikke A ferie o.l. treffe Away on No conschool, work, tact holiday etc. Adressen ikke funnet Unknown address Annet Other Tallet på personer som svarte Number of respondents Nekting var den viktigste enkeltårsak til frafall. Deretter kommer at de uttrukne personer ikke var A treffe. Frafall kan Ure til utvalgsskjevhet. Hvis omfanget av frafall i ulike grupper avviker vesentlig, vil dette foire til at nettoutvalget (personer det er oppnådd intervju med) ikke har de samme fordelinger som bruttoutvalget (personer som er oppsokt for intervju). Utsagn om skjevheter må i prinsippet knyttes til de enkelte kjennemerker. Dersom en har funnet at frafallet ikke har fort til skjevheter pa et bestemt kjennemerke, kan likevel frafallet ha hatt virkning pa andre kjennemerker. Omvendt innebærer skjevheter som skyldes frafall på et kjennemerke ikke nddvendigvis at andre kjennemerker har en skjev fordeling i forhold til bruttoutvalget. Tabell C gir mulighet for A belyse eventuelle skjevheter på grunn av frafall for kjennemerkene kjdnn, alder og landsdel for basted. En sammenlikner prosentfordelingen pa et kjennemerke i bruttoutvalget og nettoutvalget (ev. frafallet). Dersom det er store avvik mellom de to fordelingene, viser dette at det foreligger en utvalgsskjavhet for dette kjennemerket. Tabell C. Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og hele befolkningen år, etter kjonn, alder og landsdel for bosted Gross sample, non-response, net sample and the whole population years, by sex, age and region of residence Befolkningen Ar pr. Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Gross sample Non-response Net sample Population, years per Antall Number Prosent of res- Per cent pondents Antall Antall Antall Number Prosent Number Prosent Number Prosent of res- Per cent of res- Per cent of res- Per cent pondents pondents pondents Alle All KjOnn Sex Menn Males... Kvinner Females Alder Age Ar years " II " " 11 Landsdel for bosted Region of residence Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trdndelag Nord-Norge , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 57 7, , , , , ,1 Det framgår av tabell C at det bare er ubetydelige forskjeller mellom brutto- og nettoutvalget i fordelingene etter kjeinn, alder og landsdel for basted. Frafallet har altså ikke fort til nevneverdige skjevheter på disse kjennemerkene.

19 Innsamlings- og bearbeidingsfeil I enhver undersokelse, både totaltellinger og utvalgsundersokelser, vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både I forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Erfaringen er at etter at en har rettet opp feil så langt dette er mulig, så påvirkes de statistiske resultatene fra underseikelsene i de fleste tilfeller forholdsvis lite av feil. Men virkningen av feil kan i noen tilfeller være av betydning. Feil under innsamlingen, målingsfeil, oppstår ved at intervjupersonen avgir feil svar eller ved at intervjueren krysser av for svaret i feil rubrikk eller skriver ufullstendige opplysninger i skjemaet. Bearbeidingsfeil er feil koding av f.eks. næring, yrke og utdanning, feil i avledinger (omkodinger) eller feil som oppstår når opplysningene fra sporreskjemaet overfres til maskinlesbart medium. Gjennom manuell skjemarevisjon og maskinelle kontroller har en søkt A finne feil og rette disse opp. Det er imidlertid klart at ikke alle målings- og bearbeidingsfeil oppdages. Målefeil kan oppstå på mange måter. De kan skyldes vansker med A huske forhold lenger tilbake i tiden. Når en stiller sporsmål om feriereiser de siste 12 måneder, må en regne med at det kan forekomme unoyaktigheter i svarene. Minnesfeil kan også oppstå når en sinr om sammensatte forhold. Når en f.eks. spor om overnatting på ferietur, kan mange ha vanskelig for A huske alle typer overnatting. Målefeil kan også skyldes at folk misforstår sporsmålene, eller at enkelte sporsmål oppfattes som mtålige. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER I de fleste tilfelle framgår betydningen av begrep og kjennemerker av tabelloverskriftene eller av noter i tabellene. I det feilgende gis utfyllende merknader til enkelte sentrale kjennemerker. Ferietur Som ferietur regnes opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Forretnings- og studiereiser, samt rekonvalesensopphold på sykehus, pleiehjem o.l. regnes her ikke som ferietur. Helsereiser, invalidereiser o.l. som er lagt opp som ferietilbud, skal derimot regnes som ferietur. I tvilstilfelle har oppgavegiver selv avgjort om reisen skal ansees som en ferietur. Ferieturer som belyses i publikasjonen - Alle ferieturer i tiden 1. september august En del tabeller og figurer gir informasjon om alle ferieturer (kortturer) i 16pet av undersokelsesåret. Dette gjelder f.eks. tabellene som gir en oversikt over ferieturaktivitet over et helt år for ulike befolkningsgrupper. - Ferieturer for hver enkelt sesong. I enkelte tabeller gis opplysninger om ferieturer for hver enkelt sesong i undersokelsesåret (se f.eks. tabell 25). - Lengste og nest lengste sommerferietur. I ferieundersokelsen tok man sikte på A gi en forholdsvis detaljert beskrivelse av feriemonsteret i sommersesongen, mens bare hovedtrekkene ved feriereiser i vrige sesonger ble registrert. Mange tabeller gir derfor bare informasjon om sommerferieturer. I underskelsen registrerte man antall ferieturer den enkelte hadde foretatt i sommersesongen. Den turen som varte flest dager, regnes som den lengste sommerferieturen. Nest lengste sommerferietur er den turen som hadde nest lengst varighet. - Den lengste ferieturen i lopet av året. Noen steder gir vi opplysninger om folks mest langvarige tur i 'Wet av hele undersokelsesåret (se f.eks. tabell 29). Her er det ikke en enkelt feriesesong som beskrives. Siktemålet er A belyse hvordan ulike grupper tilbringer årets hovedferietur.

20 19 Varighet av ferieturen Varigheten av ferieturen regnes fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frildrdager, sdn- og helligdager er regnet med. En ferietur vil altså vare minst 5 dager. Feri eturnatt Hver natt den enkelte har overnattet utenfor helårsboligen på ferietur, kalles en ferieturnatt. En ferietur vil altså omfatte minst 4 ferieturnetter. Korttur Som korttur regnes opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer 1-3 overnattinger. Forretningsreiser, studiereiser og rekonvalesensopphold på sykehus, pleiehjem o.l. regnes ikke med. Helsereiser lagt opp som ferietilbud (under 4 netter), regnes derimot som en korttur. Undersdkelsesåret Undersdkelsesåret omfatter tiden 1. september august 1986 og er delt opp i folgende perioder: HOsten 1985 : 1. september desember Julen 1985 : 16. desember - 5. januar Vinteren 1986 : 6. januar mars Påsken 1986 : 22. mars mars Våren 1986 : 1. april april Sommeren 1986 : 1. mai august I enkelte tilfelle kan ferieturen/kortturen ha falt innenfor mer enn en periode. I slike tilfelle er turen regnet til den perioden hvor den stdrste del av fereturen/kortturen ble foretatt. Dersom ndyaktig halvparten av ferieturdagene falt innenfor en sesong, og den andre halvparten innenfor en annen sesong, regnes turen til den sesong som kommer forst i tid. I tilfelle der ferieturer er foretatt over flere hele perioder, er det registrert atskilte turer for hver sesong. Feriested For personer som besdkte flere steder på samme tur, har en registrert som feriested det stedet som lå lengst fra helårsboligen. Transportmiddel For personer som nyttet flere transportmidler, har en registrert det transportmidlet man tilbakela stdrst aystand med, som hovedtransportmiddel. Reisefdlge med. Her menes personlig reisefolge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreiser o.l. er ikke regnet Kommersielle og private overnattingsformer nyttet. For lengste og nest lengste sommerferietur er det registrert alle typer overnatting som er

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B320 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1980 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ. OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1 81 9-5 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger i denne

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1998 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 579 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

I REGIONALT PERSPEKTIV

I REGIONALT PERSPEKTIV RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 87/7 NORDMENNS FERIEVANER I REGIONALT PERSPEKTIV AV HEGE KITTERØD STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO- KONGSVINGER 987 ISBN 8-57-54-4 ISSN 0-84 EMNEGRUPPE 4 Kulturelle forhold,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 43 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1991 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3735-1 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE 20 Generelle sosiodemografiske

Detaljer

HVEM REISER IKKE PÅ FERIE?

HVEM REISER IKKE PÅ FERIE? RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 88/8 HVEM REISER IKKE PÅ FERIE? EN ANALYSE AV IKKE-REISENDE I NORGE, SVERIGE, DANMARK OG FINLAND WHO SPENDS THEIR HOLIDAY AT HOME? AN ANALYSIS ON NON-TRAVELLERS IN

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 1999 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 589 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition)

Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Click here if your download doesn"t start automatically Endelig ikke-røyker for Kvinner! (Norwegian Edition) Allen Carr Endelig ikke-røyker

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TMo/IATJo, 11/12-75 RETTELSE TIL FERIEUNDERSØKELSEN 1974 Tillegg til merknader om lengste ferietur sommeren 1974 (Prinsipper og definisjoner,

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1710 Demografi grunnemne Eksamensdag: 10.12.2013 Sensur blir annonsert: 03.01.2014 Tid for eksamen: kl. 14:30 17:30 Oppgavesettet er på 5

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition)

Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Click here if your download doesn"t start automatically Den som gjør godt, er av Gud (Multilingual Edition) Arne Jordly Den som gjør godt,

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 511 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1983 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1983 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2144-7 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE Sosiale forhold

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning

EN Skriving for kommunikasjon og tenkning EN-435 1 Skriving for kommunikasjon og tenkning Oppgaver Oppgavetype Vurdering 1 EN-435 16/12-15 Introduction Flervalg Automatisk poengsum 2 EN-435 16/12-15 Task 1 Skriveoppgave Manuell poengsum 3 EN-435

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Working Environment 1993

Working Environment 1993 C 228 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmiljø 1993 Working Environment 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO Kuldehypersensitivitet og konsekvenser for aktivitet En tverrsnittsstudie av pasienter med replanterte/revaskulariserte fingre Tone Vaksvik Masteroppgave i helsefagvitenskap Institutt for sykepleievitenskap

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

FIRST LEGO League. Härnösand 2012

FIRST LEGO League. Härnösand 2012 FIRST LEGO League Härnösand 2012 Presentasjon av laget IES Dragons Vi kommer fra Härnosänd Snittalderen på våre deltakere er 11 år Laget består av 4 jenter og 4 gutter. Vi representerer IES i Sundsvall

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

FERIEREISER OG FERIEPLANER

FERIEREISER OG FERIEPLANER RAPPORTER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 8/ FERIEREISER OG FERIEPLANER UNDERSØKELSE I MAI-JUNI 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-7-- ISSN 0-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON360/460 Samfunnsøkonomisk lønnsomhet og økonomisk politikk Exam: ECON360/460 - Resource allocation and economic policy Eksamensdag: Fredag 2. november

Detaljer

95/13 Rapporter Reports. Odd Frank Vaage. Feriereiser 1993/94

95/13 Rapporter Reports. Odd Frank Vaage. Feriereiser 1993/94 95/13 Rapporter Reports Odd Frank Vaage Feriereiser 1993/94 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not

Detaljer

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder

Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Geografisk institutt Eksamensoppgave i GEOG1004 Geografi i praksis Tall, kart og bilder Faglig kontakt under eksamen: Wenche Larsen Tlf.: 467 90 607 Eksamensdato: 23.05.2014 Eksamenstid: 3 Studiepoeng:

Detaljer

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING

TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING TEKSTER PH.D.-KANDIDATER FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE KANDIDATER: (Fornavn, etternavn) Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør instituttene og fakultetene

Detaljer

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor.

Du må håndtere disse hendelsene ved å implementere funksjonene init(), changeh(), changev() og escape(), som beskrevet nedenfor. 6-13 July 2013 Brisbane, Australia Norwegian 1.0 Brisbane har blitt tatt over av store, muterte wombater, og du må lede folket i sikkerhet. Veiene i Brisbane danner et stort rutenett. Det finnes R horisontale

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014

SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 SAMPOL115 Emneevaluering høsten 2014 Om emnet SAMPOL 270 ble avholdt for førsten gang høsten 2013. Det erstatter til dels SAMPOL217 som sist ble avholdt høsten 2012. Denne høsten 2014 var Michael Alvarez

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1905-1 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyri fram hovedresultatene fra TidsnyttingsundersOkelsen

Detaljer

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX)

Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Han Ola of Han Per: A Norwegian-American Comic Strip/En Norsk-amerikansk tegneserie (Skrifter. Serie B, LXIX) Peter J. Rosendahl Click here if your download doesn"t start automatically Han Ola of Han Per:

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences

UNIVERSITY OF OSLO. Faculty of Mathematics and Natural Sciences Page 1 UNIVERSITY OF OSLO Faculty of Mathematics and Natural Sciences Exam in BIO4210/9210 Classification and Phylogeny Day of exam: 13. December 2011 Exam hours: 9.00-12.00 (3 hours) This examination

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Eksamen i: ECON1210 - Forbruker, bedrift og marked Eksamensdag: 26.11.2013 Sensur kunngjøres: 18.12.2013 Tid for eksamen: kl. 14:30-17:30 Oppgavesettet er

Detaljer

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning

Medisinsk statistikk, KLH3004 Dmf, NTNU 2009. Styrke- og utvalgsberegning Styrke- og utvalgsberegning Geir Jacobsen, ISM Sample size and Power calculations The essential question in any trial/analysis: How many patients/persons/observations do I need? Sample size (an example)

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Improving Customer Relationships

Improving Customer Relationships Plain Language Association International s 11 th conference Improving Customer Relationships September 21-23, 2017 University of Graz, Austria hosted by Klarsprache.at Copyright of this presentation belongs

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Utsatt eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 18.06.2013 Date of exam: 18.06.2013 Tid for eksamen: kl.

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

80. Lincoln to Parklands

80. Lincoln to Parklands 80. Lincoln to Parklands Valid from 8 December 2014 Bus route: LincoIn University X Lincoln Township Prebbleton Westfield Riccarton X Christchurch Hospital X Central Station X Eastgate Shopping Centre

Detaljer

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells

TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells TFY4170 Fysikk 2 Justin Wells Forelesning 5: Wave Physics Interference, Diffraction, Young s double slit, many slits. Mansfield & O Sullivan: 12.6, 12.7, 19.4,19.5 Waves! Wave phenomena! Wave equation

Detaljer

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969

TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 WORKING PAPERS FROM THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY TO 71/6 4. juni 1971 TO NOTATER OH FEIEKILDER VED VALGUNDERSØKELSEN 1969 Av Ib Thomsen I N N H O L D: Page A. On the effects of non-response

Detaljer

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver.

Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Psykologisk institutt Side 1 av 2 Eksamen PSY1010/PSY1010P/PSYC1100 Forskningsmetode I - Høst 2013 Skriftlig skoleeksamen, mandag 9.desember Dato for sensur: 7.januar 2014 Ingen hjelpemidler er tillatt

Detaljer

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ

Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Psykologisk institutt Eksamensoppgave i PSY3100 Forskningsmetode - Kvantitativ Faglig kontakt under eksamen: Mehmet Mehmetoglu Tlf.: 91838665 Eksamensdato: 7. desember 2015 Eksamenstid (fra-til): 9.00-13.00

Detaljer

Bostøttesamling

Bostøttesamling Bostøttesamling 2016 Teresebjerke@husbankenno 04112016 2 09112016 https://wwwyoutubecom/watch?v=khjy5lwf3tg&feature=youtube 3 09112016 Hva skjer fremover? 4 09112016 «Gode selvbetjeningsløsninger» Kilde:

Detaljer

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap

NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Institutt for sosiologi og statsvitenskap EKSAMENSOPPGAVE I SOS100 SAMFUNNSVITENSKAPELIG FORSKNINGSMETODE Eksamensdato:. desember 005 Eksamenstid: 4

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013

Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Eksamen PSY1010 PSYC1100 Forskningsmetode I vår 2013 Bokmål Skriftlig skoleeksamen, 16. mai. (3 timer) Ingen hjelpemidler tillatt. Besvar tre 3 av følgende fire 4 oppgaver. Oppgave 1. Tenk deg at du skal

Detaljer

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv

Emnedesign for læring: Et systemperspektiv 1 Emnedesign for læring: Et systemperspektiv v. professor, dr. philos. Vidar Gynnild Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 In its briefest form, the paradigm that has governed

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF234 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger.

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger. %1 I Imo Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STA TISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 9 ARBEIDSMILJØ 1989 WORKING CONDITIONS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3628-2

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 9 ARBEIDSMILJØ 1989 WORKING CONDITIONS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3628-2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 9 ARBEIDSMILJØ 1989 WORKING CONDITIONS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3628-2 EMNEGRUPPE 30 Generelle sosioøkonomiske emner EMNEORD Arbeidsmiljo

Detaljer

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23

0:7 0:2 0:1 0:3 0:5 0:2 0:1 0:4 0:5 P = 0:56 0:28 0:16 0:38 0:39 0:23 UTKAST ENGLISH VERSION EKSAMEN I: MOT100A STOKASTISKE PROSESSER VARIGHET: 4 TIMER DATO: 16. februar 2006 TILLATTE HJELPEMIDLER: Kalkulator; Tabeller og formler i statistikk (Tapir forlag): Rottman: Matematisk

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology

Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Institutt for sosiologi og statsvitenskap Department of sociology and political science Eksamensoppgave i SOS1000 Innføring i sosiologi Examination paper for SOS1000 Introduction to Sociology Faglig kontakt

Detaljer

SAMMENDRAG.

SAMMENDRAG. SAMMENDRAG Om undersøkelsen KS ønsker å bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt kommunesektorens bruk av sosiale medier 1 gjennom en grundig kartlegging av dagens bruk og erfaringer, samt en vurdering

Detaljer

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye)

Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) INF283, HØST 16 Er du? Er du? - Annet Hvor mye teoretisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 = mye) Hvor mye praktisk kunnskap har du tilegnet deg på dette emnet? (1 = ingen, 5 =

Detaljer

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station:

Host #1: Nationality: Year of birth: Host #2: Nationality: Year of birth: Nearest city/town: Nearest airport: Nearest train station: Au Pair Host Family Profile 2018 This form is for the potential au pair to get to know you better when you are in the process of choosing a candidate. Remember to attach pictures of the au pair s room

Detaljer

Information search for the research protocol in IIC/IID

Information search for the research protocol in IIC/IID Information search for the research protocol in IIC/IID 1 Medical Library, 2013 Library services for students working with the research protocol and thesis (hovedoppgaven) Open library courses: http://www.ntnu.no/ub/fagside/medisin/medbiblkurs

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega.

Mannen min heter Ingar. Han er også lege. Han er privatpraktiserende lege og har et kontor på Grünerløkka sammen med en kollega. Kapittel 2 2.1.1 Familien min Hei, jeg heter Martine Hansen. Nå bor jeg i Åsenveien 14 i Oslo, men jeg kommer fra Bø i Telemark. Jeg bor i ei leilighet i ei blokk sammen med familien min. For tiden jobber

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO

UNIVERSITETET I OSLO UNIVERSITETET I OSLO Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Eksamen i: KJB 492 Bioinformatikk Eksamensdag: Fredag 14. desember 2001 Tid for eksamen: Kl.: 9.00 13.00 Oppgavesettet er på 7 sider. Vedlegg:

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT 1 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT BOKMÅL Utsatt eksamen i: ECON2915 Vekst og næringsstruktur Eksamensdag: 07.12.2012 Tid for eksamen: kl. 09:00-12:00 Oppgavesettet er på 5 sider Tillatte hjelpemidler:

Detaljer