NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN ISSN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929"

Transkript

1

2 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell tidsbruk, ferie og fritid ANDRE EMNEORD Ferieturer Pakketurer Reiseliv Turisme

4 3 FORORD 1 denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene fra Ferieundersdkelsen Publikasjonen har som formal A gi en oversikt over en del viktige sider ved befolkningens ferievaner og vise enkelte endringer 1 feriemonsteret over tid. Publikasjonen belyser ferievanene både for befolkningen som helhet og for en del befolkningsgrupper. Ferieundersdkelsen 1986 ble gjennomfdrt med delvis finansiell stotte fra Reiselivseksjonen i Samferdselsdepartementet og fra Nortravel Marketing. Publikasjonen er utarbeidet av forstekonsulent Hege Kitteroid. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 26. mai 1988 Gisle Skancke Arne S. Andersen

5 4 PREFACE In this publication the Central Bureau of Statistics presents results from the Holiday Survey 1986 overviewing some important aspects of the holiday habits of the population and showing some changes in the holiday pattern over time. The publication presents results on the holiday habits for the total population and for different population groups. The Holiday Survey 1986 was partly financed by the Section of travel and tourism, Ministry of Industry and by Nortravel Marketing. The publication has been prepared by Ms. Hege Kittervid. Central Bureau of Statistics, Oslo, 26 May 1988 Gisle Skancke Arne S. Andersen

6 INNHOLD Side Tabellregister 7 Figurregister 10 Tekstdel 1. Formal Opplegg og gjennomfdring Utvalg Datainnsamling Feilkilder og mål for usikkerhet ved resultatene Utvalgsvarians Utvalgsskjevhet og frafall Innsamlings- og bearbeidingsfeil Begrep og kjennemerker Bruk av tabeller og figurer Hvor mye ferie og hva slags ferieordninger har vi? Hvor mye reiser vi? Når reiser vi? Hvor reiser vi? Hvem reiser vi sammen med? Hvordan overnatter vi? Hvilke transportmidler bruker vi? Hvilke typer ferier er vi IA? Hvor mye ferie tilbringes hjemme? Hvilke feriegoder har vi og hvordan utnyttes de? 103 Litteratur 108 Vedlegg 1. SpOrreskjema 109 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 156 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyr& etter 1. juli Emneinndelt oversikt 157 Standarder for norsk statistikk (SNS) 162 Standardtegn i tabeller : Tall kan ikke offentliggjdres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten

7 6 CONTENTS Page Index of tables 11 Index of figures 14 Text 1. Purpose Survey design Sampling procedure Collection of data Errors and reliability of estimates Sampling variance Sample bias and non-response Collection and processing errors Terms and variables Use of tables and figures What is the duration and arrangement of our holidays? How much do we travel? When do we travel? Where do we travel? Who do we travel along with? What types of accomodation do we use? What types of transport do we use? What types of holiday trips do we make? How much vacation is spent at home? Which holiday goods do we have, and how are they utilized? 103 References 108 Annex 1. Questionnaire 109 Publications Previously issued on the subject 156 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Survey arranged by subject matter 157 Standards for Norwegian Statistics (SNS) 162 Explanation of Symbols in Tables : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed

8 7 TABELLREGISTER Side Hvor mye ferie og hva slags ferieordninger har vi? 1. Yrkesaktive personer i grupper for kjdnn, alder og sosiodkonomisk status, etter antall ferieuker i tiden 1. september august Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieuker Yrkesaktive personer i grupper for kjdnn, alder og sosiodkonomisk status, etter ferieordning. Prosent LOrdagsfriordning og muligheter for A ta ut fridager utenom lovfestede feriedager blant yrkesaktive personer i ulike aldersgrupper og med ulik sosiodkonomisk status. Prosent Sammenfall av ektefellers/samboeres lengste friperiode i 1985/86 for yrkesaktive personer i ulike aldersgrupper med yrkesaktiv ektefelle/samboer. Prosent Skoleelever/studenter i grupper for kjdnn og alder, etter antall uker fri fra arbeid og studier i tiden 1. september august Prosent 36 Hvor mye reiser vi? 6. Omfanget av ferieturer i tiden 1. september august. 1969/ / Omfanget av ferieturer i tiden 1. september august for ulike aldersgrupper. 1969/ / Gjennomsnittlig antall ferieturdager i Norge og i utlandet pr. person og pr. reisende i tiden 1. september august. Dager. Andel av ferieturdagene lagt til utlandet. Prosent. 1969/ / Gjennomsnittlig antall ferieturdager i Norge og i utlandet pr. person og pr. reisende i tiden 1. september august for ulike aldersgrupper. Dager. Andel av ferieturdagene lagt til utlandet. Prosent. 1969/ / Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for menn og kvinner i ulike aldersgrupper Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer med ulik sosiodkonomisk status Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer i ulike aldersgrupper med ulik husholdningsinntekt Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer i ulike typer bostedsstrok Ferieturaktivitet i perioden 1. september august 1986 for personer med ulik tilgang til fritidshus Personer i grupper for kjdnn, alder og bostedsstrok, etter antall kortturer i tiden 1. september august Prosent. Gjennomsnittlig antall kortturer i alt og gjennomsnittlig antall kortturer til utlandet Personer i grupper for tilgang til fritidshus og antall ferieturer sist år, etter antall kortturer i tiden 1. september august Prosent. Gjennomsnittlig antall kortturer i alt og gjennomsnittlig antall kortturer til utlandet Personer i grupper for kjdnn, alder og type bostedsstrdk, etter antall ferieturdager sommeren Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieturdager i alt pr. person og i utlandet pr. person. Gjennomsnittlig antall ferieturdager i alt pr. reisende og i utlandet pr. reisende Personer som var på ferietur i 1985/86, og personer som ikke var på ferietur i 1985/86, i grupper for alder, etter når de siste gang var på ferietur foir 1. september Prosent Andel med liten reiseaktivitet blant menn og kvinner i ulike aldersgrupper. Prosent Andel med liten reiseaktivitet blant personer i ulike bostedsstrdk, og med ulik tilgang til fritidshus. Prosent Andel av personer som ikke hadde vært pa ferietur i tiden 1. september august 1986 som oppgav ulike grunner for ikke A ha vært på ferietur. Prosent 60

9 8 Side Når reiser vi? 22. Ferieturer etter hvilken sesong de ble foretatt i. Prosent. 1969/ / Ferieturdager etter hvilken sesong de ble foretatt i. Prosent. 1969/ / Andel av personer i ulike aldersgrupper som var på ferietur i ulike sesonger. Prosent. 1969/ / Andel av personer i ulike aldersgrupper og med ulik sosioøkonomisk status som var på ferietur i ulike sesonger. Prosent. 1985/ Tidspunkt for eneste ferietur og for lengste ferietur i 1985/86 blant personer i ulike aldersgrupper og med ulik sosiodkonomisk status. Prosent 68 Hvor reiser vi? 27. Personer som var på ferietur om sommeren, etter feriested på lengste ferietur, og personer som var på 2 eller flere ferieturer om sommeren, etter feriested på nest lengste ferietur. Prosent Andel av ferieturer og ferieturdager som gikk til utlandet i ulike sesonger i 1985/86. Prosent. Gjennomsnittlig antall ferieturdager i alt pr. reisende og gjennomsnittlig antall ferieturdager i utlandet pr. reisende i ulike sesonger. Dager Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for alder og landsdel for bosted, etter feriested på den lengste ferieturen i lopet av året. Prosent Ferieturdager sommeren 1986 etter feriested, blant personer bosatt i ulike landsdeler. Prosent Personer som reiste på pakketur på lengste sommerferietur i 1986, og personer som reiste på pakketur på den lengste ferieturen utenom sommersesongen i 1985/86, i grupper for alder, etter viktigste feriested på pakketuren. Prosent 76 Hvem reiser vi sammen med? 32. Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for livslopsfase, etter reiseulge på den lengste ferieturen i lopet av året. Prosent 78 Hvordan overnatter vi? 33. Personer som var på ferietur om sommeren, etter viktigste overnattingsmåte på lengste ferietur, og personer som var på 2 eller flere ferieturer om sommeren, etter viktigste overnattingsmåte på nest lengste ferietur. Prosent Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for feriested, etter viktigste overnattingsmåte på den lengste ferieturen i ldpet av året. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 blant personer som ferierte 1 Norge i grupper for feriested, etter type overnatting. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 blant alle som reiste bort på ferie i grupper for feriested, etter type overnatting. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 blant personer i ulike aldersgrupper, etter type overnatting. Prosent 85 Hvilke transportmidler bruker vi? 38. Personer som var på ferietur om sommeren, ettar viktigste transportmiddel på lengste ferietur, og personer som var på 2 eller flere ferieturer om sommeren, etter viktigse transportmiddel på nest lengste ferietur. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1986 i grupper for feriested og om de var på rundtur eller ferierte på ett sted, etter viktigste transportmiddel på lengste ferietur. Prosent. 88 Hvilke typer ferier er vi på? 40. Personer som var på ferietur i 1985/86 i grupper for alder, etter type ferietur på den lengste ferieturen i ldpet av året. Prosent 93

10 9 Hvilke typer ferier er vi på? (forts.) Side 41. Personer som var på ferietur i ulike sesonger i 1985/86, etter hvorvidt de bodde hos slekt eller ikke på ferieturen. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur med ulike typer overnattings- og pensionsformer på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer i ulike livsldpsfaser. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur med ulike typer ferieturer og transportmåter på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer i ulike livsldpsfaser. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur som utforte ulike aktiviteter på lengste ferietur sommeren 1986, blant personer på ulike typer ferietur. Prosent 96 Hvor mye ferie tilbringes hjemme? 45. Yrkesaktive i grupper for alder, sosiodkonomisk status og bostedsstrdk, etter antall ukeslange friperioder tilbrakt i helårsboligen i tiden 1. september august Prosent Skoleelever/studenter i grupper for alder og bostedsstrdk, etter antall ukeslange perioder fri fra arbeid og studier, tilbrakt i helårsboligen i tiden 1. september august Prosent Andel av personer som tilbrakte noen eller alle ukeslange friperioder i helårsboligen i 1985/86, som utfdrte ulike aktiviteter i friperiodene tilbrakt hjemme. Prosent 102 Hvilke feriegoder har vi og hvordan utnyttes de? 48. Andel av personer i ulike aldersgrupper med og uten tilgang til fritidshus, campingvogn, fritidsbåt og bil. Prosent Personer i husholdninger som eide eller disponerte fritidshus i grupper for livsldpsfase, etter bruk av fritidshus på ferietur sommeren Prosent 107

11 10 FIGURREGISTER Side 1. Gårdbrukere og fiskere og andre selvstendige, etter antall ferieuker i tiden 1. september august Prosent Andel av yrkesaktive personer med ulik sosiookonomisk status som i 1986 hadde en arbeidstidsordning med fri hver lordag. Prosent Andel nordmenn i ulike aldersgrupper som var på ferietur i lopet av ett år. 1969/ /86. Prosent Nordmenn etter antall ferieturer i 1985/86. Prosent Andel av yngre (16-24 år) og eldre (67-79 år) ikke-reisende som mente at ulike grunner hadde betydning for at de ikke reiste på ferietur i 1985/86. Prosent Nordmenn etter antall kortturer i 1985/86. Prosent Personer som var på ferietur, og personer som ikke var på ferietur i 1985/86, etter når de siste gang foretok en feriereise fr 1. september Prosent Ferieturdager etter hvilken sesong de ble foretatt. 1985/86. Prosent Andel nordmenn som var på ferietur i ulike sesonger. 1969/70 og 1985/86. Prosent Andel av alle ferieturdager tilbrakt i utlandet blant personer i ulike aldersgrupper. 1977/78 og 1985/86. Prosent Andel ferieturdager i Norge og i utlandet i ulike feriesesonger i 1985/86. Prosent Ferieturdager sommeren 1986 etter feriested blant bosatte i ulike landsdeler. Prosent Personer som var på ferietur am sommeren, etter viktigste type overnatting på lengste sommerferietur. Prosent Overnattinger på ferietur sommeren 1986 i grupper for feriested, etter hvorvidt overnattingene skjedde kommersielt eller privat. Prosent Personer som var på ferietur sommeren 1986, etter viktigste transportmiddel på den lengste ferieturen. Prosent Personer som var på ferietur i 1985/86, etter type ferietur på den lengste ferieturen i lopet av året. Prosent Andel av personer på ferie i ulike sesonger i 1985/86, som var på slektsferie. Prosent Andel av personer som reiste på sommerferietur med ulike typer overnattings- og pensjonsformer og ulike typer transportmåter på lengste ferietur sommeren Prosent Andel ansatte, selvstendige og skoleelever/studenter med forskjellig antall ukeslange friperioder i helårsboligen. 1985/86. Prosent Personer etter tilgang til campingvogn, fritidsbåt, fritidshus og personbil. Prosent Andel av alle ferieturnetter sommeren 1986 som ble tilbrakt i eget eller lånt fritidshus blant personer i ulike livslopsfaser, som eide eller disponerte fritidshus. Prosent 105

12 11 INDEX OF TABLES What is the duration and arrangement of our holidays? Page 1. Economically active persons in groups for sex, age and sosio-economic status, by number of holiday weeks during the period 1 September August Per cent. Average number of holiday weeks Economically active persons in groups for sex, age and socio-economic status, by holiday arrangement at work. Per cent Arrangements for Saturday off and possibilities of taking days off apart from holidays established by law, among economically active persons in various groups of age and with various socio-economic status. Per cent Overlap of longest holiday period during 1985/86 for spouses/cohabitants, for economically active persons in various groups of age with economically active spouse/cohabitant Per cent Pupils/students in groups for sex and age, by number of weeks off from work and studies during the period 1 September August Per cent 36 How much do we travel? 6. The amount of holiday trips during the period 1 September - 31 August. 1969/ / The amount of holiday trips during the period 1 September - 31 August among various groups of age. 1969/ / Average number of days on holiday in Norway and abroad per person and per travelling person during the period 1 September - 31 August. Days. Percentage of days on holiday spent abroad. 1969/ / Average number of days on holiday in Norway and abroad per person and per travelling person during the period 1 September - 31 August among persons in various groups of age. Days. Percentage of days on holiday spent abroad. 1969/ / Holiday activity during the period 1 September August 1986 among males and females in various groups of age Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons with varying socio-economic status Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons in various age groups with various household income Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons in various areas of residence Holiday activity during the period 1 September August 1986 among persons with various access to holiday house Persons in groups for sex, age, and area of residence, by number of shorter trips during the period 1 September August Per cent. Average number of shorter trips (total) and average number of shorter trips abroad Persons in groups for access to holiday house and number of holiday trips last year, by number of shorter trips during the period 1 September August Per cent. Average number of shorter trips (total) and average number of shorter trips abroad Persons in groups for sex, age and area of residence, by number of days on holiday during the summer Per cent. Total number of days on holiday per person and per travelling person. Number of days on holiday abroad per person and per travelling person Persons who made a holiday trip during 1985/86, and persons who did not make a holiday trip during 1985/86, in various age groups, by duration of time since their last holiday trip before 1 September Per cent Percentage with little holiday activity among males and females in various groups of age Percentage with little holiday activity among persons in various areas of residence, and with various access to holiday house 59

13 How much do we travel? (cont.) 12 Page 21. Percentage of persons who had not made a holiday trip during the period 1 September August 1986 who gave various reasons for not having made a holiday trip 60 When do we travel? 22. Holiday trips by season for the trip. Per cent. 1969/ / Days on holiday by season for the days. Per cent. 1969/ / Percentage of persons in various groups of age who made a holiday trip during various seasons. 1969/ / Percentage of persons in various groups of age and with various socio-economic status who made a holiday trip during various seasons. 1985/ Season for the only holiday trip and for the longest holiday trip during 1985/86 among persons in various groups of age and with varying socio-economic status. Per cent 68 Where do we travel? 27. Persons who made a holiday trip during the summer, by holiday area on the longest holiday trip, and persons who made 2 holiday trips or more during the summer, by holiday area on the next longest holiday trip. Per cent Percentage of holiday trips and days on holiday that was spent abroad in various seasons in 1985/86. Average number of days on holiday per travelling person and average number of days on holiday abroad per travelling person in various seasons. Days Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for age and region of residence, by holiday area on the longest holiday trip of the year. Per cent Days on holiday during the summer 1986 by holiday area, among persons in various regions of residence. Per cent Persons who made a conducted tour as the longest summer holiday trip in 1986, and persons who made a conducted tour as the longest holiday trip during other seasons than the summer in 1985/86, in groups for age, by holiday area for the tour. Per cent 76 Who do we travel along with? 32. Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for life cycle phase, by holiday companion on the longest holiday trip of the year. Per cent 78 What types of accomodation do we use? 33. Persons who made a holiday trip during the summmer, by main type of accomodation on the longest holiday trip, and persons who made 2 holiday trips or more during the summer, by main type of accomodation on the next longest holiday trip. Per cent Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for holiday area, by main type of accomodation on the longest holiday trip of the year. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 among persons on holiday in Norway in groups for holiday area, by type of accomodation. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 among all persons on holiday In groups for holiday area, by type of accomodation. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 among persons in various groups of age, by type of accomodation. Per cent 85 What types of transport do we use? 38. Persons who made a holiday trip during the summer, by main type of transport on the longest holiday trip, and persons who made 2 holiday trips or more during the summer, by main type of transport on the next longest holiday trip. Per cent Persons who made a holiday trip during the summer 1986 in groups for holiday area and whether they travelled around or stayed in one place, by main type of transport on the longest holiday trip. Per cent 88

14 13 What types of holiday trips do we make? Page 40. Persons who made a holiday trip during 1985/86 in groups for age, by type of holiday on the longest holiday trip of the year. Per cent Persons who made a holiday trip during various seasons in 1985/86, by whether they stayed with relatives or not during the holiday trip. Per cent Percentage of persons on summer holiday with various types of accomodation and lodging on the longest holiday trip during the summer 1986, among persons in various life cycle phases Percentage of persons on summer holiday with various types of holiday trips and transport on the longest holiday trip during the summer 1986, among persons in various life cycle phases Activities on the longest summer holiday trip in 1986 among persons on various types of holiday. Per cent 96 How much vacation is spent at home? 45. Economically active persons in groups for age, socio-economic status and area of residence, by number of periods off, lasting at least one week, which were spent at home during the period 1 September August Per cent Pupils/students in groups for age and area of residence, by number of periods off from work and studies, lasting at least one week, which were spent at home during the period 1 September August Per cent Percentage of persons spending some or all weeklong periods off at home in 1985/86, performing various activities during these periods 102 Which holiday goods do we have, and how are they utilized? 48. Percentage of persons in various groups of age with and without access to holiday house, caravan, leisure boat and private car Persons in households who owned or had access to a holiday house in groups for life cycle phase, by use of the holiday house on holiday trips during the summer Per cent 107

15 14 INDEX OF FIGURES Page 1. Farmers and fishermen and other self-employed persons, by number of holiday weeks during the period 1 September August Per cent Percentage of economically active persons with varying socio-economic status who had arrangements for every Saturday off in Percentage of Norwegians in various age groups who made a holiday trip during one year. 1969/ / Norwegians by number of holiday trips during 1985/86. Per cent Percentage of younger (16-24 years) and older (67-79 years) non-travellers who thought that various reasons had importance for the fact that they did not make a holiday trip during 1985/ Norwegians by number of shorter trips during 1985/86. Per cent Persons who made a holiday trip, and persons who did not make a holiday trip during 1985/86, by time since their last holiday trip before 1 September Per cent Days on holiday by season in which the journey was undertaken. 1985/86. Per cent Percentage of Norwegians who made a holiday trip during various seasons. 1969/70 and 1985/ Percentage of days on holiday spent abroad among persons in various age groups. 1977/78 and 1985/ Percentage of days on holiday in Norway and abroad during various seasons. 1985/ Days on holiday during the summer 1986, by holiday area among persons in various regions of residence. Per cent Persons who made a holiday trip during the summer, by main type of accommodation on the longest holiday trip. Per cent Nights on holiday during the summer 1986 in groups for holiday area, by whether the nights were spent in commercial or private accommodation. Per cent Persons who made a holiday trip during the summer 1986, by main type of transport on the longest holiday trip. Per cent Persons who made a holiday trip during 1985/86, by type of holiday on the longest holiday trip of the year. Per cent Percentage of persons who made a holiday trip during various seasons in 1985/86, who visited relatives during the trip Percentage of persons on summer holiday with various types of accommodation and lodging, and various types of transport on the longest holiday trip during the summer Percentage of employed persons, self-employed persons and pupils/students with various number of periods off, lasting at least a week, spent at home. 1985/ Persons by access to caravan, leisure boat, holiday house and private car. Per cent Percentage of all nights on holiday during the summer 1986 which were spent in own or borrowed holiday house among persons in various life cycle phases, who owned or had access to a holiday house 105

16 15 1. FORMAL Statistisk Sentralbyrå gjennomforte i 1968 sin forste ferieundersdkelse. Siden 1970 har liknende undersdkelser blitt gjennomfort hvert 4. år. Undersdkelsen i 1986 er den 6. i rekken av disse periodiske ferieundersdkelsene. Her nsket man A fdlge opp kartleggingen av nordmenns ferievaner fra tidligere, slik at det blir mulig A belyse utviklingen over tid. I tillegg la man spesiell vekt på enkelte emner som ikke har blitt registrert fr. FOlgende emner ble kartlagt: - Yrkesaktives ferieordninger og friperioder. - Nordmenns ferievaner generelt, bade feriereiser og ferier hjemme. - Ferievaner hos ulike grupper i befolkningen. - Hvem som tilbringer ferietiden hjemme og hvorfor. - Omfang og typer av kortturer (1-3 netter). - Omfanget av ulike friluftsaktiviteter. denne publikasjonen presenterer vi tall som gjor det mulig A sammenlikne enkelte hovedtrekk ved nordmenns ferievaner over tid. Vi nsker videre A belyse nærmere en del sider ved befolkningens feriemdnster på undersdkelsestidspunktet. Publikasjonen legger vekt på fdlgende forhold: - Ferie- og arbeidstidsordninger blant yrkesaktive. - Antall ferieuker blant skoleelever og studenter. - Omfanget av nordmenns feriereiser og kortturer. - Tidspunkt for feriereisen. - Feriemål. - ReisefOlge på ferietur. - Overnattingsformer på ferietur. - Transportmidler på ferietur. - Utbredelsen av ulike typer feriereiser. - Lengre friperioder i helårsboligen. - Utbredelsen og utnyttelsen av ulike feriegoder. 2. OPPLEGG OG GJENNOMFØRING 2.1. Utvalg Utvalget til Ferieundersdkelsen 1986 er trukket blant personer som var år ved utgangen av 1986 og som var bosatt utenfor institusjon. Utvalget av personer er trukket i 2 trinn. Til trekkingen på første trinn nyttes en inndeling av hele landet i utvalgsområder. Utvalgsområdene er kommuner. Kommuner som har færre enn innbyggere er slått sammen med andre kommuner. Utvalgsområdene er forst gruppert i 10 regioner. Innen hver av disse regionene er kommuner med mer enn innbyggere tatt ut som egne strata. De andre utvalgsområdene er stratifisert etter kommunetype (dvs. næringsstruktur og sentralitet) og innbyggertall. For hvert av de 102 strata er det trukket ett utvalgsområde. Trekkingen på forste trinn foregikk ved at utvalgsområder som utgjorde egne strata, ble trukket ut med 100 prosent sannsynlighet. Utvalgsområdene innen de andre strata ble trukket ut med en sannsynlighet proporsjonal med innbyggertallet i det enkelte området. I andre trinn ble utvalget av personer trukket tilfeldig fra de 102 utvalgsområdene. Ut Jigsplanen er nærmere beskrevet i Samfunnsøkonomiske studier (SOS) nr. 33. I alt ble personer trukket ut til undersdkelsen Datainnsamling Intervjuingen ble foretatt i tidsrommet 13. oktober til 15. november Personer som en Ikke hadde truffet i denne perioden, kunne kontaktes på nytt fram til 31. januar Datainnsamlingen foregikk hovedsakelig ved bestiksintervjuing. I alt personer deltok i undersdkelsen.

17 16 3. FEILKILDER OG MAL FOR USIKKERHET VED RESULTATENE 3.1. Utval gsvarians Den usikkerhet en får i resultatene fordi en bygger på opplysninger om bare en del av befolkningen som undersdkelsen omfatter, kalles ofte utvalgsvarians. Standardavviket er et mål på denne usikkerheten. StOrrelsen på standardavviket avhenger blant annet av tallet på observasjoner i utvalget og av fordelingen til det aktuelle kjennemerket i hele befolkningsgruppen som omfattes av underskelsen. Vi kan anslå standardavviket ved hjelp av observasjonene i utvalget. SSB har ikke foretatt spesielle beregninger av slike anslag for tallene i denne publikasjonen, men i tabell A har vi antydet storrelsen av standardavviket for observerte andeler (prosenttall) ved ulike utvalgsstorrelser. For A illustrere usikkerheten kan vi bruke et intervall for A angi nivået på den sanne verdi av en beregnet storrelse (den verdien vi ville ha fått om vi hadde foretatt en totaltelling i stedet for en utvalgsundersdkelse). Slike intervaller kalles konfidensintervaller dersom de er konstruert på en spesiell måte. I denne sammenheng kan vi bruke fdlgende metode. La M være den beregnede storrelse og la S være et anslag for standardavviket til M. Konfidensintervallet blir da intervallet med grenser (M-2 S) og (M+2 S). Denne metode vil med omtrent 95 prosent sannsynlighet gi et intervall som inneholder den sanne verdi. Fdlgende eksempel illustrerer hvordan en kan bruke tabell A til A finne konfidensintervaller. Anslaget på standardavviket til et observert prosenttall på 70 er 3,2 når linjesummen (tallet på observasjoner) er 300. Konfidensintervallet for den sanne verdi får grensene ,2, dvs. det strekker seg fra 63,6 til 76,4 prosent. Tabell A. StOrrelsen av standardavviket i prosent Approximate size of standard deviation in per cent Tallet på observasjoner Prosenttall Percentages Number of Gbservations 5(95) 10(90) 15(85) 20(80) 25(75) 30(70) 35(65) 40(60) 45(55) 50(50) 25 5,3 7,4 8,8 9,8 10,6 11,2 11,7 12,0 12,2 12,3 50 3,8 5,2 6,2 6,9 7,5 7,9 8,3 8,5 8,6 8,7 75 3,1 4,2 5,1 5,7 6,1 6,5 6,8 6,9 7,0 7, ,7 3,7 4,4 4,9 5,3 5,6 5,8 6,0 6,1 6, ,2 3,0 3,6 4,0 4,3 4,6 4,8 4,9 5,0 5, ,9 2,6 3,1 3,5 3,8 4,0 4,1 4,2 4,3 4, ,7 2,3 2,8 3,1 3,4 3,6 3,7 3,8 3,9 3, ,5 2,1 2,5 2,8 3,1 3,2 3,4 3,5 3,5 3, ,3 1,8 2,2 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3, ,1 1,5 1,8 2,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5 2, ,9 1,3 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2, ,8 1,2 1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 1,9 1, ,7 1,0 1,1 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 1, ,6 0,8 1,0 1,1 1,2 1,3 1,3 1,3 1,4 1, ,5 0,7 0,9 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,2 1, ,4 0,6 0,7 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,0 I praksis vil en ikke nøye seg med A betrakte ett og ett prosenttall fra en eller flere undersdkelser særskilt, men sammenlikne prosenttall for forskjellige grupper. Det er da nødvendig A være oppmerksom på at to tall som sammenliknes er usikre, og at usikkerheten på forskjellen mellom dem vanligvis blir storre enn usikkerheten på hvert tall. Det samme gjelder også når man sammenlikner tall fra flere tidspunkt.

18 Utvalgsskjevhet og frafall I alt ble personer trukket ut til denne undersdkelsen. Frafallet var pia 753 personer, altsa 20,6 prosent av utvalget. Frafallet fordelte seg på folgende måte etter frafallsårsak: Tabell B. Frafall etter frafallsarsak. Prosent Non-response by cause of non-response. Per cent I alt Total Sykdom eller Nekting dodsfall i Refusals familien Illness or death in the family Bortreist pa skole, arbeid, Ikke A ferie o.l. treffe Away on No conschool, work, tact holiday etc. Adressen ikke funnet Unknown address Annet Other Tallet på personer som svarte Number of respondents Nekting var den viktigste enkeltårsak til frafall. Deretter kommer at de uttrukne personer ikke var A treffe. Frafall kan Ure til utvalgsskjevhet. Hvis omfanget av frafall i ulike grupper avviker vesentlig, vil dette foire til at nettoutvalget (personer det er oppnådd intervju med) ikke har de samme fordelinger som bruttoutvalget (personer som er oppsokt for intervju). Utsagn om skjevheter må i prinsippet knyttes til de enkelte kjennemerker. Dersom en har funnet at frafallet ikke har fort til skjevheter pa et bestemt kjennemerke, kan likevel frafallet ha hatt virkning pa andre kjennemerker. Omvendt innebærer skjevheter som skyldes frafall på et kjennemerke ikke nddvendigvis at andre kjennemerker har en skjev fordeling i forhold til bruttoutvalget. Tabell C gir mulighet for A belyse eventuelle skjevheter på grunn av frafall for kjennemerkene kjdnn, alder og landsdel for basted. En sammenlikner prosentfordelingen pa et kjennemerke i bruttoutvalget og nettoutvalget (ev. frafallet). Dersom det er store avvik mellom de to fordelingene, viser dette at det foreligger en utvalgsskjavhet for dette kjennemerket. Tabell C. Bruttoutvalg, frafall, nettoutvalg og hele befolkningen år, etter kjonn, alder og landsdel for bosted Gross sample, non-response, net sample and the whole population years, by sex, age and region of residence Befolkningen Ar pr. Bruttoutvalg Frafall Nettoutvalg Gross sample Non-response Net sample Population, years per Antall Number Prosent of res- Per cent pondents Antall Antall Antall Number Prosent Number Prosent Number Prosent of res- Per cent of res- Per cent of res- Per cent pondents pondents pondents Alle All KjOnn Sex Menn Males... Kvinner Females Alder Age Ar years " II " " 11 Landsdel for bosted Region of residence Østlandet Agder/Rogaland Vestlandet Trdndelag Nord-Norge , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,4 57 7, , , , , ,1 Det framgår av tabell C at det bare er ubetydelige forskjeller mellom brutto- og nettoutvalget i fordelingene etter kjeinn, alder og landsdel for basted. Frafallet har altså ikke fort til nevneverdige skjevheter på disse kjennemerkene.

19 Innsamlings- og bearbeidingsfeil I enhver undersokelse, både totaltellinger og utvalgsundersokelser, vil det forekomme svar som er feil. Feilene kan oppstå både I forbindelse med innsamlingen og under bearbeidingen. Erfaringen er at etter at en har rettet opp feil så langt dette er mulig, så påvirkes de statistiske resultatene fra underseikelsene i de fleste tilfeller forholdsvis lite av feil. Men virkningen av feil kan i noen tilfeller være av betydning. Feil under innsamlingen, målingsfeil, oppstår ved at intervjupersonen avgir feil svar eller ved at intervjueren krysser av for svaret i feil rubrikk eller skriver ufullstendige opplysninger i skjemaet. Bearbeidingsfeil er feil koding av f.eks. næring, yrke og utdanning, feil i avledinger (omkodinger) eller feil som oppstår når opplysningene fra sporreskjemaet overfres til maskinlesbart medium. Gjennom manuell skjemarevisjon og maskinelle kontroller har en søkt A finne feil og rette disse opp. Det er imidlertid klart at ikke alle målings- og bearbeidingsfeil oppdages. Målefeil kan oppstå på mange måter. De kan skyldes vansker med A huske forhold lenger tilbake i tiden. Når en stiller sporsmål om feriereiser de siste 12 måneder, må en regne med at det kan forekomme unoyaktigheter i svarene. Minnesfeil kan også oppstå når en sinr om sammensatte forhold. Når en f.eks. spor om overnatting på ferietur, kan mange ha vanskelig for A huske alle typer overnatting. Målefeil kan også skyldes at folk misforstår sporsmålene, eller at enkelte sporsmål oppfattes som mtålige. 4. BEGREP OG KJENNEMERKER I de fleste tilfelle framgår betydningen av begrep og kjennemerker av tabelloverskriftene eller av noter i tabellene. I det feilgende gis utfyllende merknader til enkelte sentrale kjennemerker. Ferietur Som ferietur regnes opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Forretnings- og studiereiser, samt rekonvalesensopphold på sykehus, pleiehjem o.l. regnes her ikke som ferietur. Helsereiser, invalidereiser o.l. som er lagt opp som ferietilbud, skal derimot regnes som ferietur. I tvilstilfelle har oppgavegiver selv avgjort om reisen skal ansees som en ferietur. Ferieturer som belyses i publikasjonen - Alle ferieturer i tiden 1. september august En del tabeller og figurer gir informasjon om alle ferieturer (kortturer) i 16pet av undersokelsesåret. Dette gjelder f.eks. tabellene som gir en oversikt over ferieturaktivitet over et helt år for ulike befolkningsgrupper. - Ferieturer for hver enkelt sesong. I enkelte tabeller gis opplysninger om ferieturer for hver enkelt sesong i undersokelsesåret (se f.eks. tabell 25). - Lengste og nest lengste sommerferietur. I ferieundersokelsen tok man sikte på A gi en forholdsvis detaljert beskrivelse av feriemonsteret i sommersesongen, mens bare hovedtrekkene ved feriereiser i vrige sesonger ble registrert. Mange tabeller gir derfor bare informasjon om sommerferieturer. I underskelsen registrerte man antall ferieturer den enkelte hadde foretatt i sommersesongen. Den turen som varte flest dager, regnes som den lengste sommerferieturen. Nest lengste sommerferietur er den turen som hadde nest lengst varighet. - Den lengste ferieturen i lopet av året. Noen steder gir vi opplysninger om folks mest langvarige tur i 'Wet av hele undersokelsesåret (se f.eks. tabell 29). Her er det ikke en enkelt feriesesong som beskrives. Siktemålet er A belyse hvordan ulike grupper tilbringer årets hovedferietur.

20 19 Varighet av ferieturen Varigheten av ferieturen regnes fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frildrdager, sdn- og helligdager er regnet med. En ferietur vil altså vare minst 5 dager. Feri eturnatt Hver natt den enkelte har overnattet utenfor helårsboligen på ferietur, kalles en ferieturnatt. En ferietur vil altså omfatte minst 4 ferieturnetter. Korttur Som korttur regnes opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer 1-3 overnattinger. Forretningsreiser, studiereiser og rekonvalesensopphold på sykehus, pleiehjem o.l. regnes ikke med. Helsereiser lagt opp som ferietilbud (under 4 netter), regnes derimot som en korttur. Undersdkelsesåret Undersdkelsesåret omfatter tiden 1. september august 1986 og er delt opp i folgende perioder: HOsten 1985 : 1. september desember Julen 1985 : 16. desember - 5. januar Vinteren 1986 : 6. januar mars Påsken 1986 : 22. mars mars Våren 1986 : 1. april april Sommeren 1986 : 1. mai august I enkelte tilfelle kan ferieturen/kortturen ha falt innenfor mer enn en periode. I slike tilfelle er turen regnet til den perioden hvor den stdrste del av fereturen/kortturen ble foretatt. Dersom ndyaktig halvparten av ferieturdagene falt innenfor en sesong, og den andre halvparten innenfor en annen sesong, regnes turen til den sesong som kommer forst i tid. I tilfelle der ferieturer er foretatt over flere hele perioder, er det registrert atskilte turer for hver sesong. Feriested For personer som besdkte flere steder på samme tur, har en registrert som feriested det stedet som lå lengst fra helårsboligen. Transportmiddel For personer som nyttet flere transportmidler, har en registrert det transportmidlet man tilbakela stdrst aystand med, som hovedtransportmiddel. Reisefdlge med. Her menes personlig reisefolge. Ukjente medpassasjerer på selskapsreiser o.l. er ikke regnet Kommersielle og private overnattingsformer nyttet. For lengste og nest lengste sommerferietur er det registrert alle typer overnatting som er

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine?

Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Ragni Hege Kitterød Hvilke samværsfedre har lite kontakt med barna sine? Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010

Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Rapporter 36/2011 Berit Otnes, Lotte Rustad Thorsen og Odd Frank Vaage Levekår blant studenter 2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres analyser

Detaljer

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER

SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 146 SAMLIV UTEN VIGSEL - EKTESKAP OG FØDSLER COHABITATION WITHOUT MARRIAGE - MARRIAGE AND BIRTHS Av/By RANDI M. SELMER STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1983

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03

Internasjonal sammenligning av sykefravær. Delrapport 1. Rapport 2014-03 Internasjonal sammenligning av sykefravær Delrapport 1 Rapport 2014-03 Proba samfunnsanalyse Internasjonal sammenligning av sykefravær Proba-rapport nr. 2014-03, Prosjekt nr. 13020 ISSN: 1891-8093 AG/PDS,

Detaljer

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse

Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse Rapport nr. 3-1998 Randi Lavik Døgnåpen handel - konsekvenser for de ansatte en arbeidsmiljøundersøkelse SIFO 1998 Rapport nr. 3 1998 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B

Detaljer

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før?

Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter Reports 2015/3 Ragni Hege Kitterød, Jan Lyngstad, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Praktiseres delt bosted for barn av andre foreldregrupper enn før? Rapporter 2015/3 Ragni Hege Kitterød,

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging

Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Evelyn Dyb Katja Johannessen Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Bostedsløse i Norge 2012 - en kartlegging Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2013:8 NIBR-rapport 2012:15 NIBR-rapport 2012:14

Detaljer

Reisevaner på fly 2011

Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1349-5 Papirversjon

Detaljer

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende

Økonomisk likestilling blant gifte og samboende Oppdragsrapport nr. 13-2013 Ragnhild Brusdal, Elling Borgeraas og Mary Ann Stamsø Økonomisk likestilling blant gifte og samboende SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 13 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende?

Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? NIBR-rapport 2012:22 Kjetil Sørlie Marit Aure Bjørg Langset Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Bo- og flyttemotiver de første årene på 2000-tallet Hvorfor flytte? Hvorfor bli boende? Andre publikasjoner

Detaljer

Distribusjon av fisk i Norge

Distribusjon av fisk i Norge Rapport nr. 4-2001 Elin A. Aas Distribusjon av fisk i Norge Marginer og priser på ulike typer fisk i ulike distribusjonskanaler SIFO 2001 Rapport nr. 4-2001 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien

Detaljer

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN

VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 39 VARIASJONER I UTVIKLINGEN HOS NYFØDTE BARN Av Julie E. Backer VARIATIONS IN THE MATURITY LEVEL OF NEW BORN INFANTS Oslo 1970 Forord Den artikkel som her legges

Detaljer

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land

Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Kristin Alsos og Anne Mette Ødegård Sikrer Norges framtid på minstelønn Østeuropeisk arbeidskraft på petroleumsanlegg på land Fafo-rapport 2007:32 Fafo 2007 ISBN 978-82-7422-599-6 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer