NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY L

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY L

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1978 WAGE STATISTICS for Employees In Hotels and Restaurants and October 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN

3

4 EORORD Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift utarbeides to ganger i året, i april og i oktober. For bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening bygger statistikken på oppgaver som innhentes gjennom denne forening. Et del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 14, Byrået utarbeider lønnsstatistikk for en rekke næringsgrupper. Statistikken for de enkelte områder blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. Dessuten gir publikasjonen Lønnsstatistikk oversikt over all lonngstatistikk. Administrasjonssekretær Asa Kalvaa har ledet arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå,, 23. april 1979 Odd Aukrust Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 PREFACE The wage statistics for employees in hotels and restaurants are compiled twice a year, in and in October. As far as establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation are concerned, the statistics are based on information obtained by this confederation. Some of the main figures in the statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics no 14, Wage statistics are being compiled by the Central Bureau of Statistics on various groups of wage earners. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics gives a survey of all wage statistics. This publication has been prepared under the supervision of Ms. Asa Kalvaa. Centr1 Bureau of Statistics,, Odd Aukrust Gunnar Furuholmen-Jenssen

6 INNHOLD Tabellregister Side ' Tekstdel 1. Omfanget av statistikken Oid*A6., *6 16do Tellingsperiod er * , 6,,.. 9 3, Grupperinger,... e oaidilo*** o...owdo' LOnnsb egrepene *... a Lo nnsavtalene ii o....,, Noen hovedresultater oft *6* Sammendrag pa engelsk 11 Tabelldel **4 6. *oodo 12 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet Publikasjoner gendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1978 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn i tabeller - Null : Tall kan ikke offentliggjores Tall for lonn som er satt i parentes er basert på opplysninger for ansatte.

7 CONTENTS Page Index of tables 8 Text I. Coverage O 9 2. Reference periods 9 3. Classifications 9 4. Wage concepts Wage agreements Some main results 10 Summary in English 11 Tables Publications Previously issued on the subject 33 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau ot Statistics ( 10).. 38 Explanation of Symbols in Tabies - Nil : Not for publication Wage figures in brackets are based on information of wages for employees.

8 7 TABELLREGISTER 1. MånedslOnte heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. og landet ellers MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers 13 4 MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter storrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent 21 6 MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers MånedslOnte deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers MånedslOnte deltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter lengden av arbeidstid pr. uke i oktober Prosent ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utførte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner etter størrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober og landet ellers. Prosent ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, deltidsansatte. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Side

9 8 INDEX OF TABLES 1. Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1978 of males and females in certain age and occupational groups. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Part-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by lenght of working hours per week in October Per cent Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1978 for males and females in certain age groups. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Males and females by size of daily earnings in the period of May - October and the rest of the country. Per cent Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Part-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females and the rest of the country 32 Page

10 9 1. Omfanget av statistikken LOnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift omfatter i prinsippet alle bedrifter med 3 eller flere sysselsatte (medregnet eiere), som kommer inn under restaurant-, kaf6-, hotell- og pensjonatvirksomhet ifolge Standard for næringsgruppering. Dersom en av bedriftene innen et foretak har 3 eller flere sysselsatte, er alle bedriftene tatt med. Statistikken omfatter månedslont og prosentlont personale fordelt p å heltids- og deltidsansatte med unntak av: a. Kontor- og resepsjonsfunksjonærer b. Personer i overordnede og administrative stillinger C. ProsentlOnte heltidsansatte med mindre enn 50 arbeidsdager i tellingsperioden (6 mnd.) d. Elever og lærlinger e. Familiemedlemmer som ikke har fast lonn og fast arbeidstid Uke-, dag- og timelonte ansatte er ikke med i statistikken. Statistikken pr. 30. april 1978 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om månedslonte og prosentionte ansatte. Av disse var henholdsvis og 437 deltidsansatte. Statistikken pr. 31. oktober 1978 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om månedslonte og prosentlonte ansatte medregnet henholdsvis og 679 deltidsansatte. I tellingen pr. 31. oktober 1978 ble det sendt ut skjemaer til bedrifter. Svar ble mottatt fra bedrifter eller 71,5 prosent. En rekke av bedriftene hadde ingen ansatte tellingsperioden. Tallet pa ansatte i alt som er oppgitt i tabellene, omfatter ansatte ved de bedrifter som er med i tellingen og viser ikke den totale sysselsetting i næringen. 2. Tellingsperioder Oppgaver til statistikken for 1978 ble innhentet pr. 30. april og pr. 31. oktober. For månedslont personale var tellingsperiodene april og oktober måned 1978, mens tellingsperiodene for prosentlont serveringspersonale var I. november april 1978 og 1. mai oktober Grupperinger I statistikken er det månedslonte og det prosentlonte personalet behandlet hver for seg. De deltidsansatte er skilt ut av hver av de to gruppene og er bearbeidd særskilt. Materialet er ellers gruppert etter tellingsperiode, kjonn, alder, stilling, bedriftens organisasjonsforhold og bedriftens beliggenhet ( og landet ellers). Gruppering etter alder er foretatt bare for materialet i tellingen pr. 3. oktober, og det er her brukt de ansattes alder ved årets slutt. Ved gruppering etter stilling er det gitt tall bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de spesifiserte stillingene vil derfor ikke summere seg opp til de totaltall som er oppgitt. Skillet mellom voksne arbeidere og unge arbeidere folger aldersbestemmelsene i tariffavtalene der arbeidere under 18 år regnes som unge arbeidere.

11 10 4. LOnnsbegrepene Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (for månedslont personale) består av folgende lønnskomponenter: Gjennomsnittlig brutto månedslønn (uten fradrag for verdien av kost og losji i bedriften) b. SOndagstillegg pr. måned Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjoring for arbeid på helge- og høytidsdager er ikke medregnet i månedsfortjenesten. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste (for prosentlont serveringspersonale ) består av folgende lonnskomponenter: a. Gjennomsnittlig prosentinntekt (12,0 prosent av bruttoomsetningen) medregnet garantiutbetalinger b. Verdien av kost i arbeidstiden Hvis ikke prosentinntekten innbringer hver enkelt av det fast ansatte serveringspersonalet en månedsinntekt som er angitt i tariffavtalen (garantibelop), utbetaler bedriften differansen mellom garantibeløpet og prosentinntekten til den ansatte. Prosentinntekten er da regnet gjennomsnittlig med full arbeidstid etter bedriftens vaktliste over en 2-månedersperiode med utgangspunkt 1. januar. I tellingen pr. 30. april 1978 ble 8,9 prosent av det prosentlonte personalet berort av garantibestemmelsen. Det tilsvarende tall for tellingen pr. 31. oktober 1978 var 5,7 prosent. Dagsfortjenesten er i tabellene ikke splittet opp i de to lonnskomponentene. Den gjennomsnittlige verdien av kost pr. dag i 1978 var for voksne menn kr 16,70 og voksne kvinner kr 15,60. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og utbetalt godtgjøring for vask og rensing av arbeidstøy er ikke medregnet i dagsfortjenesten. Skjema og rettledning for lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift er gjengitt i publikasjonen Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober Lønnsavtalene Overenskomstene i hotell- og restaurantdrift ble revidert våren Fra 1. april 1978 ble det gitt et tillegg til fastlonte på kr 225 pr. måned. ProsentlOnt serveringspersonale fikk et tillegg på kr 69 pr. måned.. Noen hovedresultater Lønnsstatistikken for ansatte i hotell- og restaurantdrift pr. 31. oktober 1978 viser at den gjennomsnittlige månedsfortjenesten i alt for månedslonte heltidsansatte menn var kr og for kvinner kr Fra oktober 1977 til oktober 1978 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten med 9,0 prosent for menn og 7,1 prosent for kvinner. Den gjennomsnittlige dagsfortjenesten i alt i perioden 1. mai oktober 1978 for heltidsansatt prosentlont serveringspersonale var for voksne menn kr 357 og for voksne kvinner kr 301. Fra perioden 1. mai oktober 1977 til perioden I. mai oktober 1978 steg den gjennomsnittlige dagsfortjenesten med 7,5 prosent for voksne menn og 3,8 prosent for voksne kvinner.

12 SUMMARY IN ENGLISH The Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants per 30 and 31 October 1978 cover in principle all establishments with a minimum of 3 employees, owners included. The statistics Per are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary and waiters paid on a percentage basis. Of these employees and 437 respectively were part-time workers. The statistics per 31 October 1978 are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary, and waiters paid on a percentage basis including and 679 part-time employees respectively. The statistics cover staff on a monthly salary and waiters paid on a percentage basis with the exception of: a. Office and reception employees b. Persons in responsible and administrative occupations c. Full-time waiters paid on a percentage basis with less than 50 man-days worked in a reference period (6 months) d. Apprentices e. Members of owners' families without fixed salaries and fixed working hours Employees paid by the week, by the day or by the hour are not covered by these wage statistics. The statistics for staff on a monthly salary have the months of and October as reference periods. The reference periods for waiters paid on a percentage basis are 1 November and 1 May October Data are published separately for employees paid by the month and waiters paid on a percentage basis and for full-time and part-time work. In the statistics the employees are classified by reference period, sex, age, occupation, establishment's organizational category and establishment's location ( and rest of the country). Classification by age has only October as reference period. Employees under 18 years are defined as young workers. Average monthly earnings (for staff on a monthly salary) include: a. Average gross monthly salary (without deduction for board and lodging) b. Sunday allowance per month Payments for overtime work and vacations and extra payments for work during holidays are not included in the monthly earnings. Average daily earnings (for waiters paid on a percentage basis) include: a. Average wages calculated on a percentage basis (12.0 per cent of gross sales) including guaranteed payments b. The value of free board in working hours If the wage calculated on a percentage basis gives the waiter a monthly wage which is lower than a guaranteed wage stipulated in the wage agreement, the establishment has to pay the waiter the difference between the guaranteed wage and the wage calculated on a percentage basis. In the census of , 8.9 per cent of the waiters were affected by this guarantee condition. The corresponding figure in the census of 31 October 1978 was 5.7 per cent. The value of free board in the working hours is not specified in the tables. The size of this component of the daily earnings in 1978 is Norwegian kroner for adult males and N. kr for adult females. Overtime allowance and payments for vacations and sick-leave are not included in the daily earnings. In 1978 N. kr 225 per month were given to the staff on a monthly salary and N. kr 69 per month to waiters paid on a percentage basis.

13 12 Tabell 1. Månedslonte heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups Månedsfortjeneste i oktober Monthly earnings in October Stigning Increase ' r Kroner Prosent Per cent MENN MALES ANSATTE I ALT 'EMPLOYEES, TOTAL The rest of the country ,2 9, ,2 8, ,1 9,3 Kokker i alt Cooks, total. AP ,3 7, ,7 8, ,6 7,6 øvrige voksne arbeidere i alt The rest the a u t wor ers, tota ,6 10, ,5 8, ,1,11,0 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,8 7 1 OOOOOOOOOOOO , ,2 7,0 Kokker i alt Cooks, total ,0 6, ,8 8, ,5 6,5 Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total , ,4 8, ,8 6,7 Værelsesbetjening Room staff ,7 7, ,6 7,9 FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Unge arbeidere i alt Young workers, total , ,0 5, ,7 7, ,6 7,3

14 VOKSNE MENN ADULT MALES 13 Tabell 2. Prosentlont serveringspersonale, heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner. og landet ellers FUZZ-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. and the rest of the country Dagsfortjeneste i perioden Stigning Daily earnings in the period of Increase Mai/oktober Mai/oktober Mai/oktober May/October May/October May/October Kr Kroner Prosent Per cent ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... The rest of the country ,1 7, ,0 7, ,5 7,9 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,4 3, ,5 0, ,1 5,5 Tabell 3. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers FUZZ-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Månedsfortjeneste Monthly_ earnings SOndags- Måneds- tillegg I alt lonn Sunday Total Salary allowance Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October Kokker i alt Cooks,, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates

15 14 Tabell 3 (forts.). ManedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ansatte Gjennommed i snittstellingen alder I alt MAnedsfortjeneste Måneds- SOndagslOnn tillegg Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Nattvakter Night watchmen Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen Oppvaskarbeidere Dishwashers FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Pikkoloer, bud og unge arbeidere i alt Piccolos, porters and young workers, total ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt

16 15 Tabell 3 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ansatte Gjennommed i snittstellin en alder I alt Månedsfortjeneste Maneds- SOndagslOnn tillem_ Kr (forts.) Gårds- og altmuligarbeidere Oppvaskarbeidere Klokken- og anretningspersonale, The rest of the country ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Nattvakter Gårds- og altmuligarbeidere FastlOnt serveringspersonale Pikkoloer, bud og unge arbeidere i alt

17 16 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Fun-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ENPLOYEkS, TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Reinholdsarbeidere Cleaners Oppvaskarbeidere Dishwashers Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Ryddearbeidere ved serveringssteder Table clearers Ansatte Gjennom- Månedsfortjeneste med i snitts- Måneds- SOndagstellingen alder lonn I alt tillegg Kr Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen. and pantry staff

18 17 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltids ansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte s tillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the ffonth. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Ansatte med i tellingen Gjennomsnittsalder I alt Månedsfortjeneste Måneds- SOndagslOnn tillegg Kr KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Unge arbeidere i alt Young workers, total ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Værelsesbetjening Fastlont serveringspersonale KjOkken- og anretningspersonale The rest of the country ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev

19 18 Tabell 3 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers FUZZ-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Ansatte ' med i tellingen I alt Gjennomsnittsalder Månedsfortjeneste MånedslOntillegg SOndags- Kr KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) (forts.) The rest of the country (cont.) Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Reinholdsarbeidere Oppvaskarbeidere Værelsesbetjening FastlOnt serveringspersonale Ryddearbeidere ved serveringssteder KjOkken- og anretningspersonale Unge arbeidere i alt

20 Tabell 4.. ManedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October f inales and females in certain age and occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL The rest of the country Ansatte med i tellingen Employees covered by the census 19 Måneds- Aldersgrupper Age groups fortje- neste i alt Monthly år år år år år år år earnings, total years years years years years years years Kr Kroner Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates.. Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates.. øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen... KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff (5 508) : (5 395) (5 032) (6 044) (5 650) (4 909) (6 063) (5 510) (5 064) : (5 136) (4 998) (5 111) (3 895) (4 829) (3 569) (4 281) (4 817) (4 645) (3 648) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates : (5 472) (4 979) (5 053) ;

21 Tabell 4 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1978 of males and females in certain age groups, and occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) 20 Ansatte Månedsmed i fortje- Aldersgrupper tel- neste lingen i alt år år år år år år ar Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff (4 134) (4 502) Værelsesbetjening Room staff Fastlont serveringspersonale Waiters with fixed salaries (4 380) 591, (4 305) KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff

22 Tabell 5. MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter størrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent 21 An- Ansatte med månedsfortjeneste satte EMployees with monthly earnings med i tel- Stillings- Kr lingen grupper I alt Under Kr5 600 Emplo- Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 66cUpational Total kr yees groups over cove Under and red over by the census MENN MALES ANSATTE I ALT 6,2 EMPLOYEES, TOTAL ,0 8,1 7,7 11,1 9,0 8,2 6,8 6,1 8,8 6,4 21,6, The rest of the country ,0 7, ,0 8,3 11,5 16,2 9,8 8,8 5,9 5,9 5,7 5,0 5,2 7,6 8,4 7,7 7,5 6,2 10,9 7,4 4,1 19,3 7,6 23,2 Kokker i alt Cooks, total ,0 2,7 1,3 3,1 3,9 7,2 6,9 6,9 11,8 9,5 10,3 36, ,0 1, ,0 3,1 0,4 3,0 5,2 5,6 5,2 6,3 8,5 8,5 1,8 3,2 3,4 7,5 7,7 7,2 13,2 10,0 10,8 44,6 10,1 32,8 Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates ,0 0,2 3,5 4,0 4,9 7,5 10,2 14,0 55, ,0 5,0 5,0 6,0 8,9 10,3 16,2 48,6 Kdkker uten fag, brev Cooks without journeyman's certificates ,0 5,2 2,6 6,1 7,4 10,2 9,7 8,9 15,8 8,9 6,9 18, ,0 5,9 3,4 6,3 6,6 10,0 10,3 8,4 17,2 9,7-4,4, 17,8 Ovrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total ,0 9,9 12,6 17,8 13,7 9,6 7,0 5,6 6,7 4,0 3,0 10, ,0 10, ,0 9,7 16,8 22,7 12,5 10,6 6,4 5,8 4,4 3,3 8,4 12,8 15,0 8,6 7,6 5,4 8,9 4,9 0,8 6,7 5,3 13,4 Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen ,0 11,1 7,8 7,8 8,9 10,5 3, ,3 5,0 18, ,0 11,5 4,6 6,9 9,2 9,2 3,1 5,4 14,6 8,5 6,2 20,8 Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 16,9 29,1 27,0 9,5 6,8 3,4 4,7 1,4 0,6 0, ,0 13,0 27,8 29,6 8,8 8,7 4,3 4,3 1,7 0,9 0,9

23 22 Tabell 5 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter storrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent Stillings- grupper An- Ansatte med månedsfortjeneste satte med i I alt Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr tel- kr lingen o$ over KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 8,1 3,8 6,5 17,9 21,5 16,7 9,9 4,5 2,7 3,3 5,1 100,0 4,0 1,0 5,9 10,6 12,8 15,4 14,2 10,1 6,7 7,7 11,6 100,0 9,0 4,4 6,6 19,5 23,4 17,0 9,0 3,3 1,8 2,4 3,6 100,0 1,2 1,5 1,8 3,8 11,5 21,8 16,8 10,0 6,2 8,7 16,7 100,0 _ 2,3 3,9 11,5 6,2 15,4 9,2 10,0 41,5 100,0 1,5 1,8 2,2 4,2 13,1 24,0 19,1 8,8 5,5 8,5 11,3 100,0 1,4 1,7 2,0 4,4 13,2 24,4 17,9 10,0 6,1 7,0 11,9 100,0 1,7 2,0 2,4 4,7 14,8 26,4 20,0 8,8 5,4 6,5 7,3 100,0 5,9 4,2 7,2 21,1 24,8 16,5 9,1 3,6 2,2 2,4 3,0 100,0 2,6 1,1 6,9 11,7 15,0 16,9 16,4 9,4 6,4 7,5 6,1 100,0 6,6 5,0 7,3 23,2 27,1 16,5 7,4 2,3 1,2 1,2 2,2 100,0 6,4 3,2 3,9 11,8 22,0 16,7 14,6 5,2 3,2 6,0 7,0 100,0 3,0 0,4 3,1 3,4 9,5 17,5 22,4 10,7 6,1 14,8 9,1 100,0 7,6 4,2 4,4 14,7 26,4 16,4 11,8 3,3 2,1 2,9 6,2 100,0 2,9 4,8 12,6 32,5 26,4 14,4 3,9 1,1 0,3 0,4 0,7 100,0 3,5 5,9 11,2 32,2 26,6 15,4 3,5 0,7 0,2 0,8 100,0 8,9 6,5 8,2 22,0 23,6 14,0 7,3 3,6 2,3 2,2 1,4 100,0 9,5 6,8 8,5 23,5 24,2 13,7 7,3 3,0 1,5 1,5 0,5 100,0 10,0 5,9 8,8 26,7 25,7 13,8 3,9 2,8 1,2 1,2 100,0 10,8 5,9 8,9 28,2 27,3 12,8 3,0 2,1 0,5 0,5

24 Tabell 6. Månedslonte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Organisasjonsforhold og stillingsgrupper Organizational category and occupational groups MENN MALES 23 Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt' Total Månedsfortjeneste Monthly earnings Landet ellers The rest of the count Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October 1978 Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation OOOOOO. OOOOOOOOOOOOOOOOO OOO Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates (3 988)

25 Tabell 6 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country 24 Organisasjonsforhold og stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ved uorganiserte bedrifter (forts.) Establishments not associated (cont.) Ansatte med i tellingen Månedsfortjeneste Landet I alt ellers Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ( ( ) ) (3 604) 080 (3 739) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Bedrifter i Norsk ArbeidsgiKerforening Establishments affiliated to the Norwegian EMployers' Confederation Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries ( ( ) ) 4 139

26 25 Tabell 6 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment 's organizational category. and the rest of the country Organisasjonsforhola og stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening (forts.) Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation (cont.) Ansatte med i tellingen Månedsfortjeneste Landet I alt ellers Kr Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff (3 946) (4 171) Unge arbeidere i alt Young workers, total : (3 206) Bedrifter i Den Kooperative Tarifforening Establishments affiliated to the Co-operative Tariff Association (4 401) (4 530) Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated Kokker i alt Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Værelsesbetjening (3 853) FastlOnt serveringspersonale Kjokken- og anretningspersonale Unge arbeidere i alt (3 235)

27 Tabell 7. MånedslOnte deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Ansatte med i tellingen Employees covered by the census 26 Månedsfortjeneste Gjennom- Monthly earnings snittlig Gjennom- arbeidstid snitts- SOndags- pr. uke Månedsalder I alt tillegg Average 1 Onn Average Total Salary Sunday working age allowance hours per week Kr Kroner Timer Hours ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October 1978 The rest of the country , , , ,3 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Kokker i alt Cooks, total øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Reinholdsarbeidere Cleaners Værelsesbetjening Room staff Oktobe -... FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff , , , , , , , , , , , , , , , ,5

28 Tabell 7,(forts. ). Måneds1Onte4eltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Ungg arbeidere i alt Young workers, total 27 Ansatte Gjennommed i snitts- Månedsfortjeneste Måneds- SOndagslOntellingen alder I alt tillegg Kr Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke , ,4 Timer ANSATTE I ALT , ,9 Disk- og serveringspersonale , ,1 The rest of the country ANSATTE I ALT , ,1 Kokker i alt , ,1 øvrige voksne arbeidere i alt , ,2 Disk- og serveringspersonale , ,0 Reinholdsarbeidere , ,3 Værelsesbetjening , ,2 FastlOnt serveringspersonale , ,9 Kjøkken- og anretningspersonale , ,4

29 Tabell 8. ManedslOnte deltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter lengden av arbeidstid pr. uke i oktober Prosent Part-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by length of working hours per week in October Per cent Ansatte Arbeidstid pr. uke Working hours per week med i Under tel- 36,0 Stillingsgrupper lingen I alt 20,0 20,0-22,0-24,0-26,0-28,0-30,0 32,0-34,0- timer Uopp- Occupational EMpgroups Zoyees Total timer 21,9 23,9 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 35,9 og gitt under timer timer timer timer timer timer timer timer over Uncovered 20,0 hours hours hours hours hours hours hours hours and known hours over by the census 28 MENN MALES ANSATTE I ALT 2,5 EMPLOYEES, TOTAL ,0 29,4 12,6 4,2 0,8 2,5 13,5 5,10,8 28,6 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... Kokker i alt Cooks, total øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff... Reinholdsarbeidere Cleaners FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries ,0 25,2 20,1 7,0 13,3 5,1 3,8 8, ,0 19,2 19,2 7,7 24,1-4,8 9, ,0 24,7 20,7 6,8 12,7 5,7 3,8 8, ,0 19,1 19,7 8,6 13,8 6,8 5,4 8, ,0 37,5 18,7 2,7 8,9 4,5 3,6 11, ,0 30,7 21,2 5,8 14,6 0,7 1,5 8,8 4,4 3,1 1,1 8,4 2,9 5,8-6,7 4,6 2,9 1,3 8,3 5,2 4,3 1,5 7,5 3,6 0,9-8,0 3,6 2,9 10,2 KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 21,8 25,2 7,3 12,6 9,3 1,3 8,6 4,6 2,0 7,3

30 29 Tabell 9. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utførte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES November april 1978 November Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Arbeidde Utførte timer Dagsdagsverk pr. dag fortjeneste Man-days Hours Daily worked worked earnings per day Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL , ,6 368 The rest of the country ,2 329 Mai oktober 1978 May October 1978 ANSATTE I ALT , , ,2 341 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES November april 1978 ANSATTE I ALT , , ,1 273 Mai oktober 1978 ANSATTE I ALT , , ,1 289 Tabell 10. Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1978 for males and females in certain age groups. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte Dagsformed i Aldersgrupper Age groups tjeneste tellingen i alt Employees Daily covered år år ar år år år år earnings, by the years years years years years years years total census Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL The rest of the country (303) (361) (395) (315) (344) VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT (245) (245)

31 30 Tabell 11. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner etter storrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober og landet ellers. Prosent Full-time waiters paid on a percentage basis. Males and females, by size of daily earnings in the period of May - October and the rest of the country. Per cent Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt Under Total kr 300 Under Ansatte med dagsfortjeneste Employees with daily earnings Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 390 og over and over VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,0 25,7 4,2 4,7 5,8 3,8 5,3 4,1 4,2 4,5 3,4 34, ,0 19,6 3,0 4,2 5,4 3,3 5,1 5,4 4,4 3,8 3,3 42,5 The rest of the country ,0 30,4 5,2 5,2 6,1 4,3 5,4 3,1 4,0 5,0 3,5 27,8 Ansatte Ansatte med dagsfortjeneste med i I alt Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr tel- kr og lingen over VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,0 33,6 6,8 6,5 5,5 4,8 5,3 5,0 4,3 4,0 3,9 20, ,0 17,8 8,5 7,2 6,4 4,3 6,8 4,3 4,7 3,0 5,1 31, ,0 39,7 6,1 6,1 5,1 5,0 4,7 5,3 4,2 4,5 3,5 15,8

32 Tabell 12. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-manedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females, by the establishment's organizational category. and thereat of the country Organisasjonsforhold Organizational category 31 Ansatte Dagsfortjeneste med i Daily earnings tellingen Landet Employees I alt ellers covered by Total The rest of the census the country lagillammommism ONNOONIP. r Kroner VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL November april 1978 November Mai oktober 1978 May October Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation November april Mai oktober Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated November april Mai oktober VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE IALT November april Mai oktober Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening November april Mai oktober ) 295 Ved uorganiserte bedrifter November april Mai oktober ) Tallet på ansatte i Økte fra 181 i nov april 1978 til 235 i mai okt (se tabell 9, side 29). Endringen i fortjenesten i samme tidsrom ble påvirket av dette. 1) Number of employees in increased from 181 in Nov to 235 in May Oct (see table 9, page 29). This is due to the decrease in daily earnings in the same period.

33 32 Tabell 13. ProsentlOnt serveringspersonale, deltidsansatte. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-manedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Part-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Arbeidde UtfOrte timer Dagsdagsverk pr. dag fortjeneste Man-days flours Daily worked worked earnings per day Kr Kroner 1 November april 1978 November ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,7 311 Mai oktober 1978 May October ANSATTE I ALT ,9 295 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES November april 1978 ANSATTE I ALT The rest of the country , , , Mai oktober 1978 ANSATTE I ALT , , ,

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990

TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 18 TRYGDESTATISTIKK ENSLIGE FORSØRGERE 1988-1990 NATIONAL INSURANCE SINGLE PARENTS 1988-1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3649-5 ISSN 0800-4064

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT. oktober 979 EDUCATIONAL STATISTICS Survey October 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 98 ISBN 85757 FORORD

Detaljer

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9

LØNNSSTATISTI K K NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 305 FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 NO R GES OF FISIE LLE S TA T ISTIKK A 30 LØNNSSTATISTI K K FOR SJØFOLK PA SKIP I UTENRIKSFART MAR S 19 6 9 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN OCEAN TRANSPORT MARCH 1969 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 364 UTDANNINGSSTATISTIKK OVERSIKT 1. OKTOBER 1980 EDUCATIONAL STATISTICS SURVEY 1 OCTOBER 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1883-7 EMNEGRUPPE

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 277 HELSESTATISTIKK H EALTH STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1751-2 ISSN 0332-7906 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 77 HELSESTATISTIKK 980 H EALTH STATISTICS 980 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 85775 ISSN 07906 FORORD Publikasjonen Helsestatistikk 980 er en samlepublikasjon

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

Norges offisielle statistikk, rek

Norges offisielle statistikk, rek Norges offisielle statistikk, rek Norway's Official Statistics, series XII ekke XII Trykt 1961 Nr. 32 Økonomisk utsyn over året 1960 Economic survey - 33 Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1955-56

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA STATISTISKE ANALYSER NR. 30 DØGNETS 24 TIMER EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 NATIONAL HEALTH INSURANCE OSLO 1969 RIKSTRYGDEVERKET 57. ÅRGANG. 57th. Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 251 SYKETRYGDEN 1967 57. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1967 57th. Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1969 Tidligere utkommet Syketrygdstatistikk.

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 3 0 3 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1981 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 509 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 1970 HOLIDAY HOUSE SURVEY 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 197 ISBN 8 57 0191 8 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

SYKETRYGOEN. ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY SYKETRYGOEN ises NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 266 SYKETRYGDEN 1969 59. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1969

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway

Stortingsvalget 1997. Storting Election 1997. Norges offisielle statistikk. Official Statistics of Norway Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Stortingsvalget 1997 Storting Election 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 611 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 1984-1985 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1984-1985 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1986

Detaljer