NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY L

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1978 WAGE STATISTICS for Employees In Hotels and Restaurants and October 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN

3

4 EORORD Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift utarbeides to ganger i året, i april og i oktober. For bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening bygger statistikken på oppgaver som innhentes gjennom denne forening. Et del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 14, Byrået utarbeider lønnsstatistikk for en rekke næringsgrupper. Statistikken for de enkelte områder blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. Dessuten gir publikasjonen Lønnsstatistikk oversikt over all lonngstatistikk. Administrasjonssekretær Asa Kalvaa har ledet arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå,, 23. april 1979 Odd Aukrust Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 PREFACE The wage statistics for employees in hotels and restaurants are compiled twice a year, in and in October. As far as establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation are concerned, the statistics are based on information obtained by this confederation. Some of the main figures in the statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics no 14, Wage statistics are being compiled by the Central Bureau of Statistics on various groups of wage earners. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics gives a survey of all wage statistics. This publication has been prepared under the supervision of Ms. Asa Kalvaa. Centr1 Bureau of Statistics,, Odd Aukrust Gunnar Furuholmen-Jenssen

6 INNHOLD Tabellregister Side ' Tekstdel 1. Omfanget av statistikken Oid*A6., *6 16do Tellingsperiod er * , 6,,.. 9 3, Grupperinger,... e oaidilo*** o...owdo' LOnnsb egrepene *... a Lo nnsavtalene ii o....,, Noen hovedresultater oft *6* Sammendrag pa engelsk 11 Tabelldel **4 6. *oodo 12 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet Publikasjoner gendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1978 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn i tabeller - Null : Tall kan ikke offentliggjores Tall for lonn som er satt i parentes er basert på opplysninger for ansatte.

7 CONTENTS Page Index of tables 8 Text I. Coverage O 9 2. Reference periods 9 3. Classifications 9 4. Wage concepts Wage agreements Some main results 10 Summary in English 11 Tables Publications Previously issued on the subject 33 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau ot Statistics ( 10).. 38 Explanation of Symbols in Tabies - Nil : Not for publication Wage figures in brackets are based on information of wages for employees.

8 7 TABELLREGISTER 1. MånedslOnte heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. og landet ellers MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers 13 4 MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter storrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent 21 6 MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers MånedslOnte deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers MånedslOnte deltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter lengden av arbeidstid pr. uke i oktober Prosent ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utførte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner etter størrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober og landet ellers. Prosent ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, deltidsansatte. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Side

9 8 INDEX OF TABLES 1. Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1978 of males and females in certain age and occupational groups. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Part-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by lenght of working hours per week in October Per cent Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1978 for males and females in certain age groups. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Males and females by size of daily earnings in the period of May - October and the rest of the country. Per cent Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Part-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females and the rest of the country 32 Page

10 9 1. Omfanget av statistikken LOnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift omfatter i prinsippet alle bedrifter med 3 eller flere sysselsatte (medregnet eiere), som kommer inn under restaurant-, kaf6-, hotell- og pensjonatvirksomhet ifolge Standard for næringsgruppering. Dersom en av bedriftene innen et foretak har 3 eller flere sysselsatte, er alle bedriftene tatt med. Statistikken omfatter månedslont og prosentlont personale fordelt p å heltids- og deltidsansatte med unntak av: a. Kontor- og resepsjonsfunksjonærer b. Personer i overordnede og administrative stillinger C. ProsentlOnte heltidsansatte med mindre enn 50 arbeidsdager i tellingsperioden (6 mnd.) d. Elever og lærlinger e. Familiemedlemmer som ikke har fast lonn og fast arbeidstid Uke-, dag- og timelonte ansatte er ikke med i statistikken. Statistikken pr. 30. april 1978 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om månedslonte og prosentionte ansatte. Av disse var henholdsvis og 437 deltidsansatte. Statistikken pr. 31. oktober 1978 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om månedslonte og prosentlonte ansatte medregnet henholdsvis og 679 deltidsansatte. I tellingen pr. 31. oktober 1978 ble det sendt ut skjemaer til bedrifter. Svar ble mottatt fra bedrifter eller 71,5 prosent. En rekke av bedriftene hadde ingen ansatte tellingsperioden. Tallet pa ansatte i alt som er oppgitt i tabellene, omfatter ansatte ved de bedrifter som er med i tellingen og viser ikke den totale sysselsetting i næringen. 2. Tellingsperioder Oppgaver til statistikken for 1978 ble innhentet pr. 30. april og pr. 31. oktober. For månedslont personale var tellingsperiodene april og oktober måned 1978, mens tellingsperiodene for prosentlont serveringspersonale var I. november april 1978 og 1. mai oktober Grupperinger I statistikken er det månedslonte og det prosentlonte personalet behandlet hver for seg. De deltidsansatte er skilt ut av hver av de to gruppene og er bearbeidd særskilt. Materialet er ellers gruppert etter tellingsperiode, kjonn, alder, stilling, bedriftens organisasjonsforhold og bedriftens beliggenhet ( og landet ellers). Gruppering etter alder er foretatt bare for materialet i tellingen pr. 3. oktober, og det er her brukt de ansattes alder ved årets slutt. Ved gruppering etter stilling er det gitt tall bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de spesifiserte stillingene vil derfor ikke summere seg opp til de totaltall som er oppgitt. Skillet mellom voksne arbeidere og unge arbeidere folger aldersbestemmelsene i tariffavtalene der arbeidere under 18 år regnes som unge arbeidere.

11 10 4. LOnnsbegrepene Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (for månedslont personale) består av folgende lønnskomponenter: Gjennomsnittlig brutto månedslønn (uten fradrag for verdien av kost og losji i bedriften) b. SOndagstillegg pr. måned Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjoring for arbeid på helge- og høytidsdager er ikke medregnet i månedsfortjenesten. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste (for prosentlont serveringspersonale ) består av folgende lonnskomponenter: a. Gjennomsnittlig prosentinntekt (12,0 prosent av bruttoomsetningen) medregnet garantiutbetalinger b. Verdien av kost i arbeidstiden Hvis ikke prosentinntekten innbringer hver enkelt av det fast ansatte serveringspersonalet en månedsinntekt som er angitt i tariffavtalen (garantibelop), utbetaler bedriften differansen mellom garantibeløpet og prosentinntekten til den ansatte. Prosentinntekten er da regnet gjennomsnittlig med full arbeidstid etter bedriftens vaktliste over en 2-månedersperiode med utgangspunkt 1. januar. I tellingen pr. 30. april 1978 ble 8,9 prosent av det prosentlonte personalet berort av garantibestemmelsen. Det tilsvarende tall for tellingen pr. 31. oktober 1978 var 5,7 prosent. Dagsfortjenesten er i tabellene ikke splittet opp i de to lonnskomponentene. Den gjennomsnittlige verdien av kost pr. dag i 1978 var for voksne menn kr 16,70 og voksne kvinner kr 15,60. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og utbetalt godtgjøring for vask og rensing av arbeidstøy er ikke medregnet i dagsfortjenesten. Skjema og rettledning for lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift er gjengitt i publikasjonen Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober Lønnsavtalene Overenskomstene i hotell- og restaurantdrift ble revidert våren Fra 1. april 1978 ble det gitt et tillegg til fastlonte på kr 225 pr. måned. ProsentlOnt serveringspersonale fikk et tillegg på kr 69 pr. måned.. Noen hovedresultater Lønnsstatistikken for ansatte i hotell- og restaurantdrift pr. 31. oktober 1978 viser at den gjennomsnittlige månedsfortjenesten i alt for månedslonte heltidsansatte menn var kr og for kvinner kr Fra oktober 1977 til oktober 1978 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten med 9,0 prosent for menn og 7,1 prosent for kvinner. Den gjennomsnittlige dagsfortjenesten i alt i perioden 1. mai oktober 1978 for heltidsansatt prosentlont serveringspersonale var for voksne menn kr 357 og for voksne kvinner kr 301. Fra perioden 1. mai oktober 1977 til perioden I. mai oktober 1978 steg den gjennomsnittlige dagsfortjenesten med 7,5 prosent for voksne menn og 3,8 prosent for voksne kvinner.

12 SUMMARY IN ENGLISH The Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants per 30 and 31 October 1978 cover in principle all establishments with a minimum of 3 employees, owners included. The statistics Per are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary and waiters paid on a percentage basis. Of these employees and 437 respectively were part-time workers. The statistics per 31 October 1978 are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary, and waiters paid on a percentage basis including and 679 part-time employees respectively. The statistics cover staff on a monthly salary and waiters paid on a percentage basis with the exception of: a. Office and reception employees b. Persons in responsible and administrative occupations c. Full-time waiters paid on a percentage basis with less than 50 man-days worked in a reference period (6 months) d. Apprentices e. Members of owners' families without fixed salaries and fixed working hours Employees paid by the week, by the day or by the hour are not covered by these wage statistics. The statistics for staff on a monthly salary have the months of and October as reference periods. The reference periods for waiters paid on a percentage basis are 1 November and 1 May October Data are published separately for employees paid by the month and waiters paid on a percentage basis and for full-time and part-time work. In the statistics the employees are classified by reference period, sex, age, occupation, establishment's organizational category and establishment's location ( and rest of the country). Classification by age has only October as reference period. Employees under 18 years are defined as young workers. Average monthly earnings (for staff on a monthly salary) include: a. Average gross monthly salary (without deduction for board and lodging) b. Sunday allowance per month Payments for overtime work and vacations and extra payments for work during holidays are not included in the monthly earnings. Average daily earnings (for waiters paid on a percentage basis) include: a. Average wages calculated on a percentage basis (12.0 per cent of gross sales) including guaranteed payments b. The value of free board in working hours If the wage calculated on a percentage basis gives the waiter a monthly wage which is lower than a guaranteed wage stipulated in the wage agreement, the establishment has to pay the waiter the difference between the guaranteed wage and the wage calculated on a percentage basis. In the census of , 8.9 per cent of the waiters were affected by this guarantee condition. The corresponding figure in the census of 31 October 1978 was 5.7 per cent. The value of free board in the working hours is not specified in the tables. The size of this component of the daily earnings in 1978 is Norwegian kroner for adult males and N. kr for adult females. Overtime allowance and payments for vacations and sick-leave are not included in the daily earnings. In 1978 N. kr 225 per month were given to the staff on a monthly salary and N. kr 69 per month to waiters paid on a percentage basis.

13 12 Tabell 1. Månedslonte heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups Månedsfortjeneste i oktober Monthly earnings in October Stigning Increase ' r Kroner Prosent Per cent MENN MALES ANSATTE I ALT 'EMPLOYEES, TOTAL The rest of the country ,2 9, ,2 8, ,1 9,3 Kokker i alt Cooks, total. AP ,3 7, ,7 8, ,6 7,6 øvrige voksne arbeidere i alt The rest the a u t wor ers, tota ,6 10, ,5 8, ,1,11,0 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,8 7 1 OOOOOOOOOOOO , ,2 7,0 Kokker i alt Cooks, total ,0 6, ,8 8, ,5 6,5 Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total , ,4 8, ,8 6,7 Værelsesbetjening Room staff ,7 7, ,6 7,9 FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Unge arbeidere i alt Young workers, total , ,0 5, ,7 7, ,6 7,3

14 VOKSNE MENN ADULT MALES 13 Tabell 2. Prosentlont serveringspersonale, heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner. og landet ellers FUZZ-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. and the rest of the country Dagsfortjeneste i perioden Stigning Daily earnings in the period of Increase Mai/oktober Mai/oktober Mai/oktober May/October May/October May/October Kr Kroner Prosent Per cent ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... The rest of the country ,1 7, ,0 7, ,5 7,9 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,4 3, ,5 0, ,1 5,5 Tabell 3. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers FUZZ-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Månedsfortjeneste Monthly_ earnings SOndags- Måneds- tillegg I alt lonn Sunday Total Salary allowance Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October Kokker i alt Cooks,, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates

15 14 Tabell 3 (forts.). ManedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ansatte Gjennommed i snittstellingen alder I alt MAnedsfortjeneste Måneds- SOndagslOnn tillegg Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Nattvakter Night watchmen Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen Oppvaskarbeidere Dishwashers FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Pikkoloer, bud og unge arbeidere i alt Piccolos, porters and young workers, total ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt

16 15 Tabell 3 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ansatte Gjennommed i snittstellin en alder I alt Månedsfortjeneste Maneds- SOndagslOnn tillem_ Kr (forts.) Gårds- og altmuligarbeidere Oppvaskarbeidere Klokken- og anretningspersonale, The rest of the country ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Nattvakter Gårds- og altmuligarbeidere FastlOnt serveringspersonale Pikkoloer, bud og unge arbeidere i alt

17 16 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Fun-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ENPLOYEkS, TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Reinholdsarbeidere Cleaners Oppvaskarbeidere Dishwashers Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Ryddearbeidere ved serveringssteder Table clearers Ansatte Gjennom- Månedsfortjeneste med i snitts- Måneds- SOndagstellingen alder lonn I alt tillegg Kr Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen. and pantry staff

18 17 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltids ansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte s tillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the ffonth. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Ansatte med i tellingen Gjennomsnittsalder I alt Månedsfortjeneste Måneds- SOndagslOnn tillegg Kr KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Unge arbeidere i alt Young workers, total ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Værelsesbetjening Fastlont serveringspersonale KjOkken- og anretningspersonale The rest of the country ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev

19 18 Tabell 3 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers FUZZ-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Ansatte ' med i tellingen I alt Gjennomsnittsalder Månedsfortjeneste MånedslOntillegg SOndags- Kr KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) (forts.) The rest of the country (cont.) Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Reinholdsarbeidere Oppvaskarbeidere Værelsesbetjening FastlOnt serveringspersonale Ryddearbeidere ved serveringssteder KjOkken- og anretningspersonale Unge arbeidere i alt

20 Tabell 4.. ManedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October f inales and females in certain age and occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL The rest of the country Ansatte med i tellingen Employees covered by the census 19 Måneds- Aldersgrupper Age groups fortje- neste i alt Monthly år år år år år år år earnings, total years years years years years years years Kr Kroner Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates.. Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates.. øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen... KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff (5 508) : (5 395) (5 032) (6 044) (5 650) (4 909) (6 063) (5 510) (5 064) : (5 136) (4 998) (5 111) (3 895) (4 829) (3 569) (4 281) (4 817) (4 645) (3 648) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates : (5 472) (4 979) (5 053) ;

21 Tabell 4 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1978 of males and females in certain age groups, and occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) 20 Ansatte Månedsmed i fortje- Aldersgrupper tel- neste lingen i alt år år år år år år ar Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff (4 134) (4 502) Værelsesbetjening Room staff Fastlont serveringspersonale Waiters with fixed salaries (4 380) 591, (4 305) KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff

22 Tabell 5. MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter størrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent 21 An- Ansatte med månedsfortjeneste satte EMployees with monthly earnings med i tel- Stillings- Kr lingen grupper I alt Under Kr5 600 Emplo- Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 66cUpational Total kr yees groups over cove Under and red over by the census MENN MALES ANSATTE I ALT 6,2 EMPLOYEES, TOTAL ,0 8,1 7,7 11,1 9,0 8,2 6,8 6,1 8,8 6,4 21,6, The rest of the country ,0 7, ,0 8,3 11,5 16,2 9,8 8,8 5,9 5,9 5,7 5,0 5,2 7,6 8,4 7,7 7,5 6,2 10,9 7,4 4,1 19,3 7,6 23,2 Kokker i alt Cooks, total ,0 2,7 1,3 3,1 3,9 7,2 6,9 6,9 11,8 9,5 10,3 36, ,0 1, ,0 3,1 0,4 3,0 5,2 5,6 5,2 6,3 8,5 8,5 1,8 3,2 3,4 7,5 7,7 7,2 13,2 10,0 10,8 44,6 10,1 32,8 Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates ,0 0,2 3,5 4,0 4,9 7,5 10,2 14,0 55, ,0 5,0 5,0 6,0 8,9 10,3 16,2 48,6 Kdkker uten fag, brev Cooks without journeyman's certificates ,0 5,2 2,6 6,1 7,4 10,2 9,7 8,9 15,8 8,9 6,9 18, ,0 5,9 3,4 6,3 6,6 10,0 10,3 8,4 17,2 9,7-4,4, 17,8 Ovrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total ,0 9,9 12,6 17,8 13,7 9,6 7,0 5,6 6,7 4,0 3,0 10, ,0 10, ,0 9,7 16,8 22,7 12,5 10,6 6,4 5,8 4,4 3,3 8,4 12,8 15,0 8,6 7,6 5,4 8,9 4,9 0,8 6,7 5,3 13,4 Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen ,0 11,1 7,8 7,8 8,9 10,5 3, ,3 5,0 18, ,0 11,5 4,6 6,9 9,2 9,2 3,1 5,4 14,6 8,5 6,2 20,8 Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 16,9 29,1 27,0 9,5 6,8 3,4 4,7 1,4 0,6 0, ,0 13,0 27,8 29,6 8,8 8,7 4,3 4,3 1,7 0,9 0,9

23 22 Tabell 5 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter storrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent Stillings- grupper An- Ansatte med månedsfortjeneste satte med i I alt Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr tel- kr lingen o$ over KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 8,1 3,8 6,5 17,9 21,5 16,7 9,9 4,5 2,7 3,3 5,1 100,0 4,0 1,0 5,9 10,6 12,8 15,4 14,2 10,1 6,7 7,7 11,6 100,0 9,0 4,4 6,6 19,5 23,4 17,0 9,0 3,3 1,8 2,4 3,6 100,0 1,2 1,5 1,8 3,8 11,5 21,8 16,8 10,0 6,2 8,7 16,7 100,0 _ 2,3 3,9 11,5 6,2 15,4 9,2 10,0 41,5 100,0 1,5 1,8 2,2 4,2 13,1 24,0 19,1 8,8 5,5 8,5 11,3 100,0 1,4 1,7 2,0 4,4 13,2 24,4 17,9 10,0 6,1 7,0 11,9 100,0 1,7 2,0 2,4 4,7 14,8 26,4 20,0 8,8 5,4 6,5 7,3 100,0 5,9 4,2 7,2 21,1 24,8 16,5 9,1 3,6 2,2 2,4 3,0 100,0 2,6 1,1 6,9 11,7 15,0 16,9 16,4 9,4 6,4 7,5 6,1 100,0 6,6 5,0 7,3 23,2 27,1 16,5 7,4 2,3 1,2 1,2 2,2 100,0 6,4 3,2 3,9 11,8 22,0 16,7 14,6 5,2 3,2 6,0 7,0 100,0 3,0 0,4 3,1 3,4 9,5 17,5 22,4 10,7 6,1 14,8 9,1 100,0 7,6 4,2 4,4 14,7 26,4 16,4 11,8 3,3 2,1 2,9 6,2 100,0 2,9 4,8 12,6 32,5 26,4 14,4 3,9 1,1 0,3 0,4 0,7 100,0 3,5 5,9 11,2 32,2 26,6 15,4 3,5 0,7 0,2 0,8 100,0 8,9 6,5 8,2 22,0 23,6 14,0 7,3 3,6 2,3 2,2 1,4 100,0 9,5 6,8 8,5 23,5 24,2 13,7 7,3 3,0 1,5 1,5 0,5 100,0 10,0 5,9 8,8 26,7 25,7 13,8 3,9 2,8 1,2 1,2 100,0 10,8 5,9 8,9 28,2 27,3 12,8 3,0 2,1 0,5 0,5

24 Tabell 6. Månedslonte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Organisasjonsforhold og stillingsgrupper Organizational category and occupational groups MENN MALES 23 Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt' Total Månedsfortjeneste Monthly earnings Landet ellers The rest of the count Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October 1978 Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation OOOOOO. OOOOOOOOOOOOOOOOO OOO Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates (3 988)

25 Tabell 6 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country 24 Organisasjonsforhold og stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ved uorganiserte bedrifter (forts.) Establishments not associated (cont.) Ansatte med i tellingen Månedsfortjeneste Landet I alt ellers Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ( ( ) ) (3 604) 080 (3 739) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Bedrifter i Norsk ArbeidsgiKerforening Establishments affiliated to the Norwegian EMployers' Confederation Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries ( ( ) ) 4 139

26 25 Tabell 6 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment 's organizational category. and the rest of the country Organisasjonsforhola og stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening (forts.) Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation (cont.) Ansatte med i tellingen Månedsfortjeneste Landet I alt ellers Kr Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff (3 946) (4 171) Unge arbeidere i alt Young workers, total : (3 206) Bedrifter i Den Kooperative Tarifforening Establishments affiliated to the Co-operative Tariff Association (4 401) (4 530) Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated Kokker i alt Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Værelsesbetjening (3 853) FastlOnt serveringspersonale Kjokken- og anretningspersonale Unge arbeidere i alt (3 235)

27 Tabell 7. MånedslOnte deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Ansatte med i tellingen Employees covered by the census 26 Månedsfortjeneste Gjennom- Monthly earnings snittlig Gjennom- arbeidstid snitts- SOndags- pr. uke Månedsalder I alt tillegg Average 1 Onn Average Total Salary Sunday working age allowance hours per week Kr Kroner Timer Hours ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October 1978 The rest of the country , , , ,3 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Kokker i alt Cooks, total øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Reinholdsarbeidere Cleaners Værelsesbetjening Room staff Oktobe -... FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff , , , , , , , , , , , , , , , ,5

28 Tabell 7,(forts. ). Måneds1Onte4eltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Ungg arbeidere i alt Young workers, total 27 Ansatte Gjennommed i snitts- Månedsfortjeneste Måneds- SOndagslOntellingen alder I alt tillegg Kr Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke , ,4 Timer ANSATTE I ALT , ,9 Disk- og serveringspersonale , ,1 The rest of the country ANSATTE I ALT , ,1 Kokker i alt , ,1 øvrige voksne arbeidere i alt , ,2 Disk- og serveringspersonale , ,0 Reinholdsarbeidere , ,3 Værelsesbetjening , ,2 FastlOnt serveringspersonale , ,9 Kjøkken- og anretningspersonale , ,4

29 Tabell 8. ManedslOnte deltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter lengden av arbeidstid pr. uke i oktober Prosent Part-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by length of working hours per week in October Per cent Ansatte Arbeidstid pr. uke Working hours per week med i Under tel- 36,0 Stillingsgrupper lingen I alt 20,0 20,0-22,0-24,0-26,0-28,0-30,0 32,0-34,0- timer Uopp- Occupational EMpgroups Zoyees Total timer 21,9 23,9 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 35,9 og gitt under timer timer timer timer timer timer timer timer over Uncovered 20,0 hours hours hours hours hours hours hours hours and known hours over by the census 28 MENN MALES ANSATTE I ALT 2,5 EMPLOYEES, TOTAL ,0 29,4 12,6 4,2 0,8 2,5 13,5 5,10,8 28,6 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... Kokker i alt Cooks, total øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff... Reinholdsarbeidere Cleaners FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries ,0 25,2 20,1 7,0 13,3 5,1 3,8 8, ,0 19,2 19,2 7,7 24,1-4,8 9, ,0 24,7 20,7 6,8 12,7 5,7 3,8 8, ,0 19,1 19,7 8,6 13,8 6,8 5,4 8, ,0 37,5 18,7 2,7 8,9 4,5 3,6 11, ,0 30,7 21,2 5,8 14,6 0,7 1,5 8,8 4,4 3,1 1,1 8,4 2,9 5,8-6,7 4,6 2,9 1,3 8,3 5,2 4,3 1,5 7,5 3,6 0,9-8,0 3,6 2,9 10,2 KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 21,8 25,2 7,3 12,6 9,3 1,3 8,6 4,6 2,0 7,3

30 29 Tabell 9. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utførte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES November april 1978 November Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Arbeidde Utførte timer Dagsdagsverk pr. dag fortjeneste Man-days Hours Daily worked worked earnings per day Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL , ,6 368 The rest of the country ,2 329 Mai oktober 1978 May October 1978 ANSATTE I ALT , , ,2 341 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES November april 1978 ANSATTE I ALT , , ,1 273 Mai oktober 1978 ANSATTE I ALT , , ,1 289 Tabell 10. Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1978 for males and females in certain age groups. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte Dagsformed i Aldersgrupper Age groups tjeneste tellingen i alt Employees Daily covered år år ar år år år år earnings, by the years years years years years years years total census Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL The rest of the country (303) (361) (395) (315) (344) VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT (245) (245)

31 30 Tabell 11. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner etter storrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober og landet ellers. Prosent Full-time waiters paid on a percentage basis. Males and females, by size of daily earnings in the period of May - October and the rest of the country. Per cent Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt Under Total kr 300 Under Ansatte med dagsfortjeneste Employees with daily earnings Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 390 og over and over VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,0 25,7 4,2 4,7 5,8 3,8 5,3 4,1 4,2 4,5 3,4 34, ,0 19,6 3,0 4,2 5,4 3,3 5,1 5,4 4,4 3,8 3,3 42,5 The rest of the country ,0 30,4 5,2 5,2 6,1 4,3 5,4 3,1 4,0 5,0 3,5 27,8 Ansatte Ansatte med dagsfortjeneste med i I alt Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr tel- kr og lingen over VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,0 33,6 6,8 6,5 5,5 4,8 5,3 5,0 4,3 4,0 3,9 20, ,0 17,8 8,5 7,2 6,4 4,3 6,8 4,3 4,7 3,0 5,1 31, ,0 39,7 6,1 6,1 5,1 5,0 4,7 5,3 4,2 4,5 3,5 15,8

32 Tabell 12. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-manedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females, by the establishment's organizational category. and thereat of the country Organisasjonsforhold Organizational category 31 Ansatte Dagsfortjeneste med i Daily earnings tellingen Landet Employees I alt ellers covered by Total The rest of the census the country lagillammommism ONNOONIP. r Kroner VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL November april 1978 November Mai oktober 1978 May October Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation November april Mai oktober Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated November april Mai oktober VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE IALT November april Mai oktober Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening November april Mai oktober ) 295 Ved uorganiserte bedrifter November april Mai oktober ) Tallet på ansatte i Økte fra 181 i nov april 1978 til 235 i mai okt (se tabell 9, side 29). Endringen i fortjenesten i samme tidsrom ble påvirket av dette. 1) Number of employees in increased from 181 in Nov to 235 in May Oct (see table 9, page 29). This is due to the decrease in daily earnings in the same period.

33 32 Tabell 13. ProsentlOnt serveringspersonale, deltidsansatte. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-manedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Part-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Arbeidde UtfOrte timer Dagsdagsverk pr. dag fortjeneste Man-days flours Daily worked worked earnings per day Kr Kroner 1 November april 1978 November ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,7 311 Mai oktober 1978 May October ANSATTE I ALT ,9 295 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES November april 1978 ANSATTE I ALT The rest of the country , , , Mai oktober 1978 ANSATTE I ALT , , ,

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

1. MAI 1973 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 1973 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG BARNEOMSORG. MAI 9 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND CHILD NURSING MAY 9 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Appendix 1: All 26 cases with statistics

Appendix 1: All 26 cases with statistics Appendix 1: All 26 cases with statistics *Cases with significant differences between the two groups. The participants were given 6 treatment options to each case to choose from in the questionnaire: 1)

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 843 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 LABOUR MARKET STATISTICS 1987-1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2819-0 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK

HELSEPERSONELL STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 502 HELSEPERSONELL STATISTIKK 1983 STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-21 24-2 ISSN 0800-403 X EMNEGRUPPE Helseforhold

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1410 - Internasjonal økonomi Exam: ECON1410 - International economics Eksamensdag: 24.05.2013 Sensur kunngjøres: 13.06.2012 Date of exam: 24.05.2013

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv

Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Juridiske aspekter ved publisering i åpne institusjonelle arkiv Professor dr juris Olav Torvund Publisering i åpne institusjonelle arkiv Førstegangspublisering Masteroppgaver Doktoravhandlinger (?) Grålitteratur

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker,

Radiooperatør, Kokk, Mekaniker, Sveiser, BVO, Tårnarbeider, Kranfører, Dekksbas, Vaktmester. Turretoperatør, Tårnarbeiderass., Boredekksmekaniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2011 til 31. mai 2012 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ A B C D E Assisterende seksjonsledere, Elektriker,Sikkerhetsleder, Ass. Teknisk sjef, Sykepleier,

Detaljer

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ

INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ INDUSTRI ENERGI (IE) Gjelder fra 1. juni 2008 til 31. mai 2009 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE OFFSHOREINNRETNINGER SAMT BORING PÅ PERMANENT PLASSERTE INNRETNINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 9 ARBEIDSMILJØ 1989 WORKING CONDITIONS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3628-2

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 9 ARBEIDSMILJØ 1989 WORKING CONDITIONS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3628-2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 9 ARBEIDSMILJØ 1989 WORKING CONDITIONS 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3628-2 EMNEGRUPPE 30 Generelle sosioøkonomiske emner EMNEORD Arbeidsmiljo

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Cylindrical roller bearings

Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings Cylindrical roller bearings 292 Definition and capabilities 292 Series 292 Variants 293 Tolerances and clearances 294 Design criteria 296 Installation/assembly criteria 297

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ISLAND DRILLING COMPANY ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF ISLAND DRILLING COMPANY ASA REG NO 989 734 229 Den 9 juni

Detaljer

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY

7753WWW' ttagfiv14r. AMR 0.141:40,074* 5N140.0-0t,MgV1::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY 7753WWW' ttagfiv4r AMR 0.4:40,074* 5N40.0-0t,MgV::-,9.R.VVP, TATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BIJREAU OF STATISTIC OSLO NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 939 GODSTRANSPORT P A KYSTEN LEIE- OG EGENTRANSPORT

Detaljer

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981

HELSEPERSONELL STATISTIKK 1981 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B HELSEPERSONELL STATISTIKK STATISTICS ON HEALTH PERSONNEL STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER ISBN FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram annen

Detaljer

SOSIALSTATISTIKK 1988

SOSIALSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 900 SOSIALSTATISTIKK 1988 SOCIAL STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2917-0 ISSN 0333-2055 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker,

Driftstekniker, Elektriker plattformboring, Riggmekaniker plattformboring, Laborant, Hydraulikkingeniør, Elektroniker, Instrumenttekniker, SAFE Gjelder fra 1. juni 2012 til 31. mai 2013 A1 Assisterende seksjonsledere, Elektriker, Sikkerhetsleder, Sykepleier, DP-operatør 2 : 4 AVLØSNINGSSYSTEM HYRE- OG OVERTIDSSATSER FOR ANSATTE PÅ FLYTTBARE

Detaljer

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969 HEFTE V ARBEIDSINNSATS, DRIFTSUTGIFTER, SAL AV PRODUKT, HYTTER, JAKT, FANGST OG FERSKVASSFISKE CENSUS OF AGRICULTURE

JORDBRUKSTELJINGA 20. JUNI 1969 HEFTE V ARBEIDSINNSATS, DRIFTSUTGIFTER, SAL AV PRODUKT, HYTTER, JAKT, FANGST OG FERSKVASSFISKE CENSUS OF AGRICULTURE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 0 JORDBRUKSTELJINGA 0. JUNI 99 HEFTE V ARBEIDSINNSATS, DRIFTSUTGIFTER, SAL AV PRODUKT, HYTTER, JAKT, FANGST OG FERSKVASSFISKE CENSUS OF AGRICULTURE 0 JUNE 99 Volume V Labour,

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

Note 38 - Investments in owner interests

Note 38 - Investments in owner interests Note 38 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale Company Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries Shares owned

Detaljer

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt.

RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets Havforskningsinstitutt. ATLAS OVER MIDDELTEMPERATUR, SALTHOLDIGHET OG TETTHET OM SOMMEREN FRA NORDLIGE NORDSJØEN [Atlas of mean temperature, salinity and density in the summer from the northern North Sea.] RIKARD LJØEN Fiskeridirektoratets

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite

Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Hvor finner vi flått på vårbeiter? - og betydning av gjengroing for flåttangrep på lam på vårbeite Lucy Gilbert, Lise Grove, Unni Støbet Lande, Ingeborg Klingen, Kirstyn Brunker Gjenngroing På verdensbasis

Detaljer

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste

PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD. Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste PLANTESORTSNEMNDA THE PLANT VARIETY BOARD Offisiell informasjon om planterettsbeskyttelse og nasjonal sortsliste Official Notices of Plant Breeders Rights and the National List of Varieties 27.08.2015

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NOREGS OFFISIELLE STATISTIKK B 972 UTDANNINGSSTATISTIKK GRUNNSKOLAR 1. SEPTEMBER 1990 EDUCATIONAL STATISTICS PRIMARY AND LOWER SECONDARY SCHOOLS 1 SEPTEMBER 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING, UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR, RENOVASJON OG REINGJØRING, VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET SERVICES 1984

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING, UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR, RENOVASJON OG REINGJØRING, VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET SERVICES 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 620 TJENESTEYTING 1984 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING, UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR, RENOVASJON OG REINGJØRING, VASKERI- OG RENSERIVIRKSOMHET SERVICES 1984 BUSINESS SERVICES,

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015

ODIN Eiendom. Fondskommentar juli 2015 ODIN Eiendom Fondskommentar juli 2015 Fondets portefølje ODIN Eiendom - juli 2015 Avkastning siste måned og hittil i år Fondet leverte siste måned en avkastning på 7,4 prosent. Referanseindeksens avkastning

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2015 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 27. og 28. juni 2015 Strandajordet Sports Field June 27 th and June

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Vestfossen Casting Games

Vestfossen Casting Games Drammens Sportsfiskeres Castinggruppe inviterer til / invites you to Vestfossen Casting Games 2014 Strandajordet Idrettspark, Vestfossen 10. og 11. mai 2014 Strandajordet Sports Field May 10 th and May

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE

DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ 148 REPRINT FROM JOURNAL OF MATHEMATICAL PSYCHOLOGY VOL. 27 NO. 1, 1983 DISCRETE DYNAMIC CHOICE: AN EXTENSION OF THE CHOICE MODELS OF THURSTONE AND LUCE DISKRET DYNAMISK

Detaljer

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet.

Oppgave 1a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. TDT445 Øving 4 Oppgave a Definer følgende begreper: Nøkkel, supernøkkel og funksjonell avhengighet. Nøkkel: Supernøkkel: Funksjonell avhengighet: Data i en database som kan unikt identifisere (et sett

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 390 UTDANNINGSSTATISTIKK UNIVERSITETER OG HØGSKOLER 1. OKTOBER 1981 EDUCATIONAL STATISTICS UNIVERSITIES AND COLLEGES 1 OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

INDEX OF FIGURES. Page

INDEX OF FIGURES. Page 15 INDEX OF FIGURES 1. Non-employed persons seeking work and registered unemployed at the Employment Service offices as a percentage of the labour force 59 2. Persons aged 16-74 in different age groups,

Detaljer

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting

2 Valg av møteleder 2 Election of a Chairman of the Meeting (OFFICE TRANSLATION) INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA ORG NR 989 734 229 NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF MARACC- MARINE ACCURATE WELL ASA REG NO 989 734 229

Detaljer