NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY L

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L"

Transkript

1 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY L

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1978 WAGE STATISTICS for Employees In Hotels and Restaurants and October 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN

3

4 EORORD Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift utarbeides to ganger i året, i april og i oktober. For bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening bygger statistikken på oppgaver som innhentes gjennom denne forening. Et del hovedtall fra statistikken ble offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 14, Byrået utarbeider lønnsstatistikk for en rekke næringsgrupper. Statistikken for de enkelte områder blir offentliggjort i særskilte publikasjoner i serien NOS. Dessuten gir publikasjonen Lønnsstatistikk oversikt over all lonngstatistikk. Administrasjonssekretær Asa Kalvaa har ledet arbeidet med denne publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå,, 23. april 1979 Odd Aukrust Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 PREFACE The wage statistics for employees in hotels and restaurants are compiled twice a year, in and in October. As far as establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation are concerned, the statistics are based on information obtained by this confederation. Some of the main figures in the statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics no 14, Wage statistics are being compiled by the Central Bureau of Statistics on various groups of wage earners. The statistics are published in separate publications for each group in the series NOS. Furthermore, the publication Wage Statistics gives a survey of all wage statistics. This publication has been prepared under the supervision of Ms. Asa Kalvaa. Centr1 Bureau of Statistics,, Odd Aukrust Gunnar Furuholmen-Jenssen

6 INNHOLD Tabellregister Side ' Tekstdel 1. Omfanget av statistikken Oid*A6., *6 16do Tellingsperiod er * , 6,,.. 9 3, Grupperinger,... e oaidilo*** o...owdo' LOnnsb egrepene *... a Lo nnsavtalene ii o....,, Noen hovedresultater oft *6* Sammendrag pa engelsk 11 Tabelldel **4 6. *oodo 12 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet Publikasjoner gendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1978 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSH) Standardtegn i tabeller - Null : Tall kan ikke offentliggjores Tall for lonn som er satt i parentes er basert på opplysninger for ansatte.

7 CONTENTS Page Index of tables 8 Text I. Coverage O 9 2. Reference periods 9 3. Classifications 9 4. Wage concepts Wage agreements Some main results 10 Summary in English 11 Tables Publications Previously issued on the subject 33 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau ot Statistics ( 10).. 38 Explanation of Symbols in Tabies - Nil : Not for publication Wage figures in brackets are based on information of wages for employees.

8 7 TABELLREGISTER 1. MånedslOnte heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Lønnsutviklingen for menn og kvinner. og landet ellers MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers 13 4 MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter storrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent 21 6 MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers MånedslOnte deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers MånedslOnte deltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter lengden av arbeidstid pr. uke i oktober Prosent ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utførte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner etter størrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober og landet ellers. Prosent ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers ProsentlOnt serveringspersonale, deltidsansatte. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Side

9 8 INDEX OF TABLES 1. Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1978 of males and females in certain age and occupational groups. and the rest of the country Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Part-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by lenght of working hours per week in October Per cent Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1978 for males and females in certain age groups. and the rest of the country Full-time waiters paid on a percentage basis. Males and females by size of daily earnings in the period of May - October and the rest of the country. Per cent Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Part-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females and the rest of the country 32 Page

10 9 1. Omfanget av statistikken LOnnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift omfatter i prinsippet alle bedrifter med 3 eller flere sysselsatte (medregnet eiere), som kommer inn under restaurant-, kaf6-, hotell- og pensjonatvirksomhet ifolge Standard for næringsgruppering. Dersom en av bedriftene innen et foretak har 3 eller flere sysselsatte, er alle bedriftene tatt med. Statistikken omfatter månedslont og prosentlont personale fordelt p å heltids- og deltidsansatte med unntak av: a. Kontor- og resepsjonsfunksjonærer b. Personer i overordnede og administrative stillinger C. ProsentlOnte heltidsansatte med mindre enn 50 arbeidsdager i tellingsperioden (6 mnd.) d. Elever og lærlinger e. Familiemedlemmer som ikke har fast lonn og fast arbeidstid Uke-, dag- og timelonte ansatte er ikke med i statistikken. Statistikken pr. 30. april 1978 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om månedslonte og prosentionte ansatte. Av disse var henholdsvis og 437 deltidsansatte. Statistikken pr. 31. oktober 1978 bygger på oppgaver fra bedrifter med opplysninger om månedslonte og prosentlonte ansatte medregnet henholdsvis og 679 deltidsansatte. I tellingen pr. 31. oktober 1978 ble det sendt ut skjemaer til bedrifter. Svar ble mottatt fra bedrifter eller 71,5 prosent. En rekke av bedriftene hadde ingen ansatte tellingsperioden. Tallet pa ansatte i alt som er oppgitt i tabellene, omfatter ansatte ved de bedrifter som er med i tellingen og viser ikke den totale sysselsetting i næringen. 2. Tellingsperioder Oppgaver til statistikken for 1978 ble innhentet pr. 30. april og pr. 31. oktober. For månedslont personale var tellingsperiodene april og oktober måned 1978, mens tellingsperiodene for prosentlont serveringspersonale var I. november april 1978 og 1. mai oktober Grupperinger I statistikken er det månedslonte og det prosentlonte personalet behandlet hver for seg. De deltidsansatte er skilt ut av hver av de to gruppene og er bearbeidd særskilt. Materialet er ellers gruppert etter tellingsperiode, kjonn, alder, stilling, bedriftens organisasjonsforhold og bedriftens beliggenhet ( og landet ellers). Gruppering etter alder er foretatt bare for materialet i tellingen pr. 3. oktober, og det er her brukt de ansattes alder ved årets slutt. Ved gruppering etter stilling er det gitt tall bare for de hyppigst forekommende stillinger. Tallene for de spesifiserte stillingene vil derfor ikke summere seg opp til de totaltall som er oppgitt. Skillet mellom voksne arbeidere og unge arbeidere folger aldersbestemmelsene i tariffavtalene der arbeidere under 18 år regnes som unge arbeidere.

11 10 4. LOnnsbegrepene Gjennomsnittlig månedsfortjeneste (for månedslont personale) består av folgende lønnskomponenter: Gjennomsnittlig brutto månedslønn (uten fradrag for verdien av kost og losji i bedriften) b. SOndagstillegg pr. måned Overtidsbetaling, feriepenger og ekstra godtgjoring for arbeid på helge- og høytidsdager er ikke medregnet i månedsfortjenesten. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste (for prosentlont serveringspersonale ) består av folgende lonnskomponenter: a. Gjennomsnittlig prosentinntekt (12,0 prosent av bruttoomsetningen) medregnet garantiutbetalinger b. Verdien av kost i arbeidstiden Hvis ikke prosentinntekten innbringer hver enkelt av det fast ansatte serveringspersonalet en månedsinntekt som er angitt i tariffavtalen (garantibelop), utbetaler bedriften differansen mellom garantibeløpet og prosentinntekten til den ansatte. Prosentinntekten er da regnet gjennomsnittlig med full arbeidstid etter bedriftens vaktliste over en 2-månedersperiode med utgangspunkt 1. januar. I tellingen pr. 30. april 1978 ble 8,9 prosent av det prosentlonte personalet berort av garantibestemmelsen. Det tilsvarende tall for tellingen pr. 31. oktober 1978 var 5,7 prosent. Dagsfortjenesten er i tabellene ikke splittet opp i de to lonnskomponentene. Den gjennomsnittlige verdien av kost pr. dag i 1978 var for voksne menn kr 16,70 og voksne kvinner kr 15,60. Overtidstillegg, feriepenger, sykepenger og utbetalt godtgjøring for vask og rensing av arbeidstøy er ikke medregnet i dagsfortjenesten. Skjema og rettledning for lonnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift er gjengitt i publikasjonen Lønnsstatistikk for ansatte i hotell- og restaurantdrift april og oktober Lønnsavtalene Overenskomstene i hotell- og restaurantdrift ble revidert våren Fra 1. april 1978 ble det gitt et tillegg til fastlonte på kr 225 pr. måned. ProsentlOnt serveringspersonale fikk et tillegg på kr 69 pr. måned.. Noen hovedresultater Lønnsstatistikken for ansatte i hotell- og restaurantdrift pr. 31. oktober 1978 viser at den gjennomsnittlige månedsfortjenesten i alt for månedslonte heltidsansatte menn var kr og for kvinner kr Fra oktober 1977 til oktober 1978 steg den gjennomsnittlige månedsfortjenesten med 9,0 prosent for menn og 7,1 prosent for kvinner. Den gjennomsnittlige dagsfortjenesten i alt i perioden 1. mai oktober 1978 for heltidsansatt prosentlont serveringspersonale var for voksne menn kr 357 og for voksne kvinner kr 301. Fra perioden 1. mai oktober 1977 til perioden I. mai oktober 1978 steg den gjennomsnittlige dagsfortjenesten med 7,5 prosent for voksne menn og 3,8 prosent for voksne kvinner.

12 SUMMARY IN ENGLISH The Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants per 30 and 31 October 1978 cover in principle all establishments with a minimum of 3 employees, owners included. The statistics Per are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary and waiters paid on a percentage basis. Of these employees and 437 respectively were part-time workers. The statistics per 31 October 1978 are based on returns from establishments with information about employees on a monthly salary, and waiters paid on a percentage basis including and 679 part-time employees respectively. The statistics cover staff on a monthly salary and waiters paid on a percentage basis with the exception of: a. Office and reception employees b. Persons in responsible and administrative occupations c. Full-time waiters paid on a percentage basis with less than 50 man-days worked in a reference period (6 months) d. Apprentices e. Members of owners' families without fixed salaries and fixed working hours Employees paid by the week, by the day or by the hour are not covered by these wage statistics. The statistics for staff on a monthly salary have the months of and October as reference periods. The reference periods for waiters paid on a percentage basis are 1 November and 1 May October Data are published separately for employees paid by the month and waiters paid on a percentage basis and for full-time and part-time work. In the statistics the employees are classified by reference period, sex, age, occupation, establishment's organizational category and establishment's location ( and rest of the country). Classification by age has only October as reference period. Employees under 18 years are defined as young workers. Average monthly earnings (for staff on a monthly salary) include: a. Average gross monthly salary (without deduction for board and lodging) b. Sunday allowance per month Payments for overtime work and vacations and extra payments for work during holidays are not included in the monthly earnings. Average daily earnings (for waiters paid on a percentage basis) include: a. Average wages calculated on a percentage basis (12.0 per cent of gross sales) including guaranteed payments b. The value of free board in working hours If the wage calculated on a percentage basis gives the waiter a monthly wage which is lower than a guaranteed wage stipulated in the wage agreement, the establishment has to pay the waiter the difference between the guaranteed wage and the wage calculated on a percentage basis. In the census of , 8.9 per cent of the waiters were affected by this guarantee condition. The corresponding figure in the census of 31 October 1978 was 5.7 per cent. The value of free board in the working hours is not specified in the tables. The size of this component of the daily earnings in 1978 is Norwegian kroner for adult males and N. kr for adult females. Overtime allowance and payments for vacations and sick-leave are not included in the daily earnings. In 1978 N. kr 225 per month were given to the staff on a monthly salary and N. kr 69 per month to waiters paid on a percentage basis.

13 12 Tabell 1. Månedslonte heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Development of wages for males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups Månedsfortjeneste i oktober Monthly earnings in October Stigning Increase ' r Kroner Prosent Per cent MENN MALES ANSATTE I ALT 'EMPLOYEES, TOTAL The rest of the country ,2 9, ,2 8, ,1 9,3 Kokker i alt Cooks, total. AP ,3 7, ,7 8, ,6 7,6 øvrige voksne arbeidere i alt The rest the a u t wor ers, tota ,6 10, ,5 8, ,1,11,0 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,8 7 1 OOOOOOOOOOOO , ,2 7,0 Kokker i alt Cooks, total ,0 6, ,8 8, ,5 6,5 Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total , ,4 8, ,8 6,7 Værelsesbetjening Room staff ,7 7, ,6 7,9 FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Unge arbeidere i alt Young workers, total , ,0 5, ,7 7, ,6 7,3

14 VOKSNE MENN ADULT MALES 13 Tabell 2. Prosentlont serveringspersonale, heltidsansatte. LOnnsutviklingen for menn og kvinner. og landet ellers FUZZ-time waiters paid on a percentage basis. Development of wages for males and females. and the rest of the country Dagsfortjeneste i perioden Stigning Daily earnings in the period of Increase Mai/oktober Mai/oktober Mai/oktober May/October May/October May/October Kr Kroner Prosent Per cent ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... The rest of the country ,1 7, ,0 7, ,5 7,9 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,4 3, ,5 0, ,1 5,5 Tabell 3. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers FUZZ-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Månedsfortjeneste Monthly_ earnings SOndags- Måneds- tillegg I alt lonn Sunday Total Salary allowance Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October Kokker i alt Cooks,, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates

15 14 Tabell 3 (forts.). ManedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ansatte Gjennommed i snittstellingen alder I alt MAnedsfortjeneste Måneds- SOndagslOnn tillegg Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Nattvakter Night watchmen Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen Oppvaskarbeidere Dishwashers FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Pikkoloer, bud og unge arbeidere i alt Piccolos, porters and young workers, total ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt

16 15 Tabell 3 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ansatte Gjennommed i snittstellin en alder I alt Månedsfortjeneste Maneds- SOndagslOnn tillem_ Kr (forts.) Gårds- og altmuligarbeidere Oppvaskarbeidere Klokken- og anretningspersonale, The rest of the country ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Nattvakter Gårds- og altmuligarbeidere FastlOnt serveringspersonale Pikkoloer, bud og unge arbeidere i alt

17 16 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Fun-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT ENPLOYEkS, TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Reinholdsarbeidere Cleaners Oppvaskarbeidere Dishwashers Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Ryddearbeidere ved serveringssteder Table clearers Ansatte Gjennom- Månedsfortjeneste med i snitts- Måneds- SOndagstellingen alder lonn I alt tillegg Kr Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen. and pantry staff

18 17 Tabell 3 (forts.). MånedslOnte heltids ansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte s tillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the ffonth. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Ansatte med i tellingen Gjennomsnittsalder I alt Månedsfortjeneste Måneds- SOndagslOnn tillegg Kr KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Unge arbeidere i alt Young workers, total ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Værelsesbetjening Fastlont serveringspersonale KjOkken- og anretningspersonale The rest of the country ANSATTE I ALT Kokker i alt Kokker med fagbrev

19 18 Tabell 3 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers FUZZ-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Ansatte ' med i tellingen I alt Gjennomsnittsalder Månedsfortjeneste MånedslOntillegg SOndags- Kr KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) (forts.) The rest of the country (cont.) Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Reinholdsarbeidere Oppvaskarbeidere Værelsesbetjening FastlOnt serveringspersonale Ryddearbeidere ved serveringssteder KjOkken- og anretningspersonale Unge arbeidere i alt

20 Tabell 4.. ManedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October f inales and females in certain age and occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL The rest of the country Ansatte med i tellingen Employees covered by the census 19 Måneds- Aldersgrupper Age groups fortje- neste i alt Monthly år år år år år år år earnings, total years years years years years years years Kr Kroner Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates.. Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates.. øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen... KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff (5 508) : (5 395) (5 032) (6 044) (5 650) (4 909) (6 063) (5 510) (5 064) : (5 136) (4 998) (5 111) (3 895) (4 829) (3 569) (4 281) (4 817) (4 645) (3 648) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates : (5 472) (4 979) (5 053) ;

21 Tabell 4 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste i oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte alders- og stillingsgrupper. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings in October 1978 of males and females in certain age groups, and occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) 20 Ansatte Månedsmed i fortje- Aldersgrupper tel- neste lingen i alt år år år år år år ar Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff (4 134) (4 502) Værelsesbetjening Room staff Fastlont serveringspersonale Waiters with fixed salaries (4 380) 591, (4 305) KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff

22 Tabell 5. MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter størrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent 21 An- Ansatte med månedsfortjeneste satte EMployees with monthly earnings med i tel- Stillings- Kr lingen grupper I alt Under Kr5 600 Emplo- Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 66cUpational Total kr yees groups over cove Under and red over by the census MENN MALES ANSATTE I ALT 6,2 EMPLOYEES, TOTAL ,0 8,1 7,7 11,1 9,0 8,2 6,8 6,1 8,8 6,4 21,6, The rest of the country ,0 7, ,0 8,3 11,5 16,2 9,8 8,8 5,9 5,9 5,7 5,0 5,2 7,6 8,4 7,7 7,5 6,2 10,9 7,4 4,1 19,3 7,6 23,2 Kokker i alt Cooks, total ,0 2,7 1,3 3,1 3,9 7,2 6,9 6,9 11,8 9,5 10,3 36, ,0 1, ,0 3,1 0,4 3,0 5,2 5,6 5,2 6,3 8,5 8,5 1,8 3,2 3,4 7,5 7,7 7,2 13,2 10,0 10,8 44,6 10,1 32,8 Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates ,0 0,2 3,5 4,0 4,9 7,5 10,2 14,0 55, ,0 5,0 5,0 6,0 8,9 10,3 16,2 48,6 Kdkker uten fag, brev Cooks without journeyman's certificates ,0 5,2 2,6 6,1 7,4 10,2 9,7 8,9 15,8 8,9 6,9 18, ,0 5,9 3,4 6,3 6,6 10,0 10,3 8,4 17,2 9,7-4,4, 17,8 Ovrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total ,0 9,9 12,6 17,8 13,7 9,6 7,0 5,6 6,7 4,0 3,0 10, ,0 10, ,0 9,7 16,8 22,7 12,5 10,6 6,4 5,8 4,4 3,3 8,4 12,8 15,0 8,6 7,6 5,4 8,9 4,9 0,8 6,7 5,3 13,4 Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen ,0 11,1 7,8 7,8 8,9 10,5 3, ,3 5,0 18, ,0 11,5 4,6 6,9 9,2 9,2 3,1 5,4 14,6 8,5 6,2 20,8 Kjøkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 16,9 29,1 27,0 9,5 6,8 3,4 4,7 1,4 0,6 0, ,0 13,0 27,8 29,6 8,8 8,7 4,3 4,3 1,7 0,9 0,9

23 22 Tabell 5 (forts. MånedslOnte heltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter storrelsen av månedsfortjenesten i oktober og landet ellers. Prosent Full-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by size of monthly earnings in October and the rest of the country. Per cent Stillings- grupper An- Ansatte med månedsfortjeneste satte med i I alt Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr tel- kr lingen o$ over KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 8,1 3,8 6,5 17,9 21,5 16,7 9,9 4,5 2,7 3,3 5,1 100,0 4,0 1,0 5,9 10,6 12,8 15,4 14,2 10,1 6,7 7,7 11,6 100,0 9,0 4,4 6,6 19,5 23,4 17,0 9,0 3,3 1,8 2,4 3,6 100,0 1,2 1,5 1,8 3,8 11,5 21,8 16,8 10,0 6,2 8,7 16,7 100,0 _ 2,3 3,9 11,5 6,2 15,4 9,2 10,0 41,5 100,0 1,5 1,8 2,2 4,2 13,1 24,0 19,1 8,8 5,5 8,5 11,3 100,0 1,4 1,7 2,0 4,4 13,2 24,4 17,9 10,0 6,1 7,0 11,9 100,0 1,7 2,0 2,4 4,7 14,8 26,4 20,0 8,8 5,4 6,5 7,3 100,0 5,9 4,2 7,2 21,1 24,8 16,5 9,1 3,6 2,2 2,4 3,0 100,0 2,6 1,1 6,9 11,7 15,0 16,9 16,4 9,4 6,4 7,5 6,1 100,0 6,6 5,0 7,3 23,2 27,1 16,5 7,4 2,3 1,2 1,2 2,2 100,0 6,4 3,2 3,9 11,8 22,0 16,7 14,6 5,2 3,2 6,0 7,0 100,0 3,0 0,4 3,1 3,4 9,5 17,5 22,4 10,7 6,1 14,8 9,1 100,0 7,6 4,2 4,4 14,7 26,4 16,4 11,8 3,3 2,1 2,9 6,2 100,0 2,9 4,8 12,6 32,5 26,4 14,4 3,9 1,1 0,3 0,4 0,7 100,0 3,5 5,9 11,2 32,2 26,6 15,4 3,5 0,7 0,2 0,8 100,0 8,9 6,5 8,2 22,0 23,6 14,0 7,3 3,6 2,3 2,2 1,4 100,0 9,5 6,8 8,5 23,5 24,2 13,7 7,3 3,0 1,5 1,5 0,5 100,0 10,0 5,9 8,8 26,7 25,7 13,8 3,9 2,8 1,2 1,2 100,0 10,8 5,9 8,9 28,2 27,3 12,8 3,0 2,1 0,5 0,5

24 Tabell 6. Månedslonte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country Organisasjonsforhold og stillingsgrupper Organizational category and occupational groups MENN MALES 23 Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt' Total Månedsfortjeneste Monthly earnings Landet ellers The rest of the count Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October 1978 Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation OOOOOO. OOOOOOOOOOOOOOOOO OOO Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Gårds- og altmuligarbeidere Yard workers and handymen KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated Kokker i alt Cooks, total Kokker med fagbrev Cooks with journeyman's certificates Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates (3 988)

25 Tabell 6 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment's organizational category. and the rest of the country 24 Organisasjonsforhold og stillingsgrupper MENN (forts.) MALES (cont.) Ved uorganiserte bedrifter (forts.) Establishments not associated (cont.) Ansatte med i tellingen Månedsfortjeneste Landet I alt ellers Kr øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ( ( ) ) (3 604) 080 (3 739) KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Bedrifter i Norsk ArbeidsgiKerforening Establishments affiliated to the Norwegian EMployers' Confederation Kokker i alt Cooks, total Kokker uten fagbrev Cooks without journeyman's certificates Øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Værelsesbetjening Room staff FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries ( ( ) ) 4 139

26 25 Tabell 6 (forts.). MånedslOnte heltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper og i grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups, by the establishment 's organizational category. and the rest of the country Organisasjonsforhola og stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening (forts.) Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation (cont.) Ansatte med i tellingen Månedsfortjeneste Landet I alt ellers Kr Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff (3 946) (4 171) Unge arbeidere i alt Young workers, total : (3 206) Bedrifter i Den Kooperative Tarifforening Establishments affiliated to the Co-operative Tariff Association (4 401) (4 530) Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated Kokker i alt Kokker uten fagbrev øvrige voksne arbeidere i alt Disk- og serveringspersonale Værelsesbetjening (3 853) FastlOnt serveringspersonale Kjokken- og anretningspersonale Unge arbeidere i alt (3 235)

27 Tabell 7. MånedslOnte deltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper Occupational groups MENN MALES Ansatte med i tellingen Employees covered by the census 26 Månedsfortjeneste Gjennom- Monthly earnings snittlig Gjennom- arbeidstid snitts- SOndags- pr. uke Månedsalder I alt tillegg Average 1 Onn Average Total Salary Sunday working age allowance hours per week Kr Kroner Timer Hours ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL October 1978 The rest of the country , , , ,3 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL Kokker i alt Cooks, total øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff Reinholdsarbeidere Cleaners Værelsesbetjening Room staff Oktobe -... FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries Kjokken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff , , , , , , , , , , , , , , , ,5

28 Tabell 7,(forts. ). Måneds1Onte4eltidsansatte. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste for menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper. og landet ellers Part-time employees paid by the month. Average monthly earnings of males and females in certain occupational groups. and the rest of the country Stillingsgrupper KVINNER (forts.) FEMALES (cont.) Ungg arbeidere i alt Young workers, total 27 Ansatte Gjennommed i snitts- Månedsfortjeneste Måneds- SOndagslOntellingen alder I alt tillegg Kr Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke , ,4 Timer ANSATTE I ALT , ,9 Disk- og serveringspersonale , ,1 The rest of the country ANSATTE I ALT , ,1 Kokker i alt , ,1 øvrige voksne arbeidere i alt , ,2 Disk- og serveringspersonale , ,0 Reinholdsarbeidere , ,3 Værelsesbetjening , ,2 FastlOnt serveringspersonale , ,9 Kjøkken- og anretningspersonale , ,4

29 Tabell 8. ManedslOnte deltidsansatte. Menn og kvinner i enkelte stillingsgrupper, etter lengden av arbeidstid pr. uke i oktober Prosent Part-time employees paid by the month. Males and females in certain occupational groups, by length of working hours per week in October Per cent Ansatte Arbeidstid pr. uke Working hours per week med i Under tel- 36,0 Stillingsgrupper lingen I alt 20,0 20,0-22,0-24,0-26,0-28,0-30,0 32,0-34,0- timer Uopp- Occupational EMpgroups Zoyees Total timer 21,9 23,9 25,9 27,9 29,9 31,9 33,9 35,9 og gitt under timer timer timer timer timer timer timer timer over Uncovered 20,0 hours hours hours hours hours hours hours hours and known hours over by the census 28 MENN MALES ANSATTE I ALT 2,5 EMPLOYEES, TOTAL ,0 29,4 12,6 4,2 0,8 2,5 13,5 5,10,8 28,6 KVINNER FEMALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL... Kokker i alt Cooks, total øvrige voksne arbeidere i alt The rest of the adult workers, total Disk- og serveringspersonale Counter and serving staff... Reinholdsarbeidere Cleaners FastlOnt serveringspersonale Waiters with fixed salaries ,0 25,2 20,1 7,0 13,3 5,1 3,8 8, ,0 19,2 19,2 7,7 24,1-4,8 9, ,0 24,7 20,7 6,8 12,7 5,7 3,8 8, ,0 19,1 19,7 8,6 13,8 6,8 5,4 8, ,0 37,5 18,7 2,7 8,9 4,5 3,6 11, ,0 30,7 21,2 5,8 14,6 0,7 1,5 8,8 4,4 3,1 1,1 8,4 2,9 5,8-6,7 4,6 2,9 1,3 8,3 5,2 4,3 1,5 7,5 3,6 0,9-8,0 3,6 2,9 10,2 KjOkken- og anretningspersonale Kitchen and pantry staff ,0 21,8 25,2 7,3 12,6 9,3 1,3 8,6 4,6 2,0 7,3

30 29 Tabell 9. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig utførte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-månedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES November april 1978 November Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Arbeidde Utførte timer Dagsdagsverk pr. dag fortjeneste Man-days Hours Daily worked worked earnings per day Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES TOTAL , ,6 368 The rest of the country ,2 329 Mai oktober 1978 May October 1978 ANSATTE I ALT , , ,2 341 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES November april 1978 ANSATTE I ALT , , ,1 273 Mai oktober 1978 ANSATTE I ALT , , ,1 289 Tabell 10. Prosentlønt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i perioden mai - oktober 1978 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in the period of May - October 1978 for males and females in certain age groups. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte Dagsformed i Aldersgrupper Age groups tjeneste tellingen i alt Employees Daily covered år år ar år år år år earnings, by the years years years years years years years total census Kr Kroner ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL The rest of the country (303) (361) (395) (315) (344) VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT (245) (245)

31 30 Tabell 11. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Menn og kvinner etter storrelsen av dagsfortjenesten i perioden mai - oktober og landet ellers. Prosent Full-time waiters paid on a percentage basis. Males and females, by size of daily earnings in the period of May - October and the rest of the country. Per cent Ansatte med i tellingen Employees covered by the census I alt Under Total kr 300 Under Ansatte med dagsfortjeneste Employees with daily earnings Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr 390 og over and over VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,0 25,7 4,2 4,7 5,8 3,8 5,3 4,1 4,2 4,5 3,4 34, ,0 19,6 3,0 4,2 5,4 3,3 5,1 5,4 4,4 3,8 3,3 42,5 The rest of the country ,0 30,4 5,2 5,2 6,1 4,3 5,4 3,1 4,0 5,0 3,5 27,8 Ansatte Ansatte med dagsfortjeneste med i I alt Under Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr tel- kr og lingen over VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE I ALT ,0 33,6 6,8 6,5 5,5 4,8 5,3 5,0 4,3 4,0 3,9 20, ,0 17,8 8,5 7,2 6,4 4,3 6,8 4,3 4,7 3,0 5,1 31, ,0 39,7 6,1 6,1 5,1 5,0 4,7 5,3 4,2 4,5 3,5 15,8

32 Tabell 12. ProsentlOnt serveringspersonale, heltidsansatte. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-manedersperioder for menn og kvinner i forskjellige grupper for bedriftens organisasjonsforhold. og landet ellers Full-time waiters paid on a percentage basis. Average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females, by the establishment's organizational category. and thereat of the country Organisasjonsforhold Organizational category 31 Ansatte Dagsfortjeneste med i Daily earnings tellingen Landet Employees I alt ellers covered by Total The rest of the census the country lagillammommism ONNOONIP. r Kroner VOKSNE MENN ADULT MALES ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL November april 1978 November Mai oktober 1978 May October Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening Establishments affiliated to the Norwegian Employers' Confederation November april Mai oktober Ved uorganiserte bedrifter Establishments not associated November april Mai oktober VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES ANSATTE IALT November april Mai oktober Bedrifter i Norsk Arbeidsgiverforening November april Mai oktober ) 295 Ved uorganiserte bedrifter November april Mai oktober ) Tallet på ansatte i Økte fra 181 i nov april 1978 til 235 i mai okt (se tabell 9, side 29). Endringen i fortjenesten i samme tidsrom ble påvirket av dette. 1) Number of employees in increased from 181 in Nov to 235 in May Oct (see table 9, page 29). This is due to the decrease in daily earnings in the same period.

33 32 Tabell 13. ProsentlOnt serveringspersonale, deltidsansatte. Gjennomsnittlig utforte dagsverk og gjennomsnittlig dagsfortjeneste i to 6-manedersperioder for menn og kvinner. og landet ellers Part-time waiters paid on a percentage basis. Average man-days worked and average daily earnings in two reference periods of 6 months for males and females. and the rest of the country VOKSNE MENN ADULT MALES Ansatte med i Gjennomtellingen snitts- Employees alder covered Average by the age census Arbeidde UtfOrte timer Dagsdagsverk pr. dag fortjeneste Man-days flours Daily worked worked earnings per day Kr Kroner 1 November april 1978 November ANSATTE I ALT EMPLOYEES, TOTAL ,7 311 Mai oktober 1978 May October ANSATTE I ALT ,9 295 VOKSNE KVINNER ADULT FEMALES November april 1978 ANSATTE I ALT The rest of the country , , , Mai oktober 1978 ANSATTE I ALT , , ,

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 276 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1981 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1981 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 698 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1986 STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 397 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL - OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1982 STATISTISK

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 889 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1989 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 191 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1980 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 6 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE IFORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1984 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN BUSINESS, PROFESSIONAL AND LABOUR ASSOCIATIONS 1 SEPTEMBER 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 667 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B438 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1983, STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK B815 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1. SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2731-3

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 N GES OFFISNELLE STA -MS R 14 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1978 Wage statistics for workers and salaried employees in agriculture and horticulture September

Detaljer

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B

LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET WAGE STATISTICS ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 369 LØN NSSTAT1STIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1 981 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B306 LØNN SSTATI STI KK 1981 WAGE STATISTICS 1 981 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1796-2 ISSN 0078-1916 FORORD Lonnsstatistikk 1981 inneholder en

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 821 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995

C 345. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk 1995. Wage Statistics 1995 C 345 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1995 Wage Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977

WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 84 6 LØN NSSTATISTI KK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1976 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1976 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax:

TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: Telefax: TY salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mollergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 100 LØNNSSTATISTIKK KK 1.992

Detaljer

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS

FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 811 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG I INTERESSEORGANISASJONER 1. SEPTEMBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN BUSINESS SERVICES AND IN

Detaljer

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 698 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1974 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 SSTATISTIKK LØN N WAGE STATISTICS ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B555 LØN N SSTATISTIKK 1984 WAGE STATISTICS 1 984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2230-3 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 5 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1, SEPTEMBER 1978 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY I SEPTEMBER 1978 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1991 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKKC46 LØNNSSTATISTIKK 1991 WAGE STATISTICS 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3741-6 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn EMNEORD Inntektsnivå Lønnsutvikling

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 803 LØN NSSTATISTIKK 1975 WAGE STATISTICS 1975 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0607-3 FORORD

Detaljer

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil

Category not applicable Data not available Data not yet available Not for publication Nil C 181 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1993 Wage Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan

Detaljer

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 938 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG. OKTOBER 989 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE OCTOBER 989 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK, STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B858 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSORG 1. OKTOBER 1988 WAGE

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 540 LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE ARBEIDSTAKERE PR. 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS FOR LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B442 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I BANKVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1983 WAGE STATISTICS FOR BANK EMPLOYEES 1 SEPTEMBER 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1984 ISBN

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975

LØ N N SSTATI STIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0491-7 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1975 1974 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A724 LØ N N SSTATI STIKK 1974 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 ISBN 82-537-0491-7 FORORD Lønnsstatistikk 1974 inneholder

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt.

Skattekontoret skriver ut et nytt skattekort for 2017 på grunnlag av de opplysninger som skattekontoret har om din skatteplikt. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2017 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 411 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1996 Wage Statistics 1996 Statistisk sentralbyrá Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367

LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B367 LØN NSSTATISTIKK FOR ANSATTE I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1982 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY 1 SEPTEMBER 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO

Detaljer

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ

LØN N SSTATISTI K K WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE STATISTIK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 623 LØN N SSTATISTI K K FOR ANSATTE I JORDBRUK, GARTNERIER OG HAGEBRUK SEPTEMBER 1973 WAGE STATISTICS FOR WORKERS AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE AND HORTICULTURE SEPTEMBER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 627 LØNN SSTATI STI KK 1985 WAGE STATISTICS 1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1986 ISBN 82-537-2363-6 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÄDE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994

C 250. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Lønnsstatistikk Wage Statistics 1994 C 250 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 1994 Wage Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway -Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT

TJENESTEYTING FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 9 6 4 TJENESTEYTING 1989 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING OG UTLEIE AV MASKINER OG UTSTYR SERVICES 1989 BUSINESS SERVICES AND MACHINERY AND EQUIPMENT RENTAL AND LEASING STATISTISK

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970

LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 390 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1970 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SALARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK WAGE STATISTICS 1983 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 484 LØNNSSTATI STI KK 1983 WAGE STATISTICS 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2091-2 ISSN 0078-1916 I, EMNEOMRÅDE Lønninger ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979

LØNNSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 WAGE STATISTICS ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1979 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 34 LØNNSSTATISTIKK 1978 WAGE STATISTICS 1978 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0980-3 ISSN 0078-1916 . FORORD Lønnsstatistikk

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort med lavere trekk, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2012. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2012 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN ISSN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 410 LØNNS STATISTI KK 1982 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1957-4 ISSN 0078-1916 EMNEOMRÅDE Lønninger STI KKOR D Lønnsstatistikk

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger.

ILO- 98 Rett til kollektive forhandlinger. ILO 98 Artikkel 1.1. Når det gjelder sysselsetting, skal arbeidstakerne nyte tilstrekkelig vern mot all diskriminering som innebærer et angrep på foreningsfriheten.2. Dette vern skal særlig være rettet

Detaljer

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968

LØN NSSTATISTIK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 248 LØN NSSTATISTIK FOR ANSATTE I VAREHANDEL 1. MARS 1968 MONTHLY EARNINGS OF EMPLOYEES IN WHOLESALE AND RETAIL TRADE 1. MARCH 1968 STATISTISK SENTRAL BYRÅ CENTRAL BUREAU

Detaljer

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC

isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC isk SEN BYR L BUREAU OF STATISTIC NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A315 LØNNSSTATISTIKK FOR FUNKSJONÆRER I FORSIKRINGSVIRKSOMHET 1. SEPTEMBER 1969 WAGE STATISTICS FOR SALARIED EMPLOYEES IN INSURANCE ACTIVITY

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Lønnsstatistikk Wage Statistics D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway D 285 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Lønnsstatistikk 2002 Wage Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY LONN$STAII$IIKK WAGE STATISTICS LOCAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 792 + LØNNSSTATISTIKK FOR KOMMUNALE

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2014

Skatteetaten. Skattekort for 2014 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2014 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

LØNN S STATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 WAGE STATISTICS ISBN STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY 1973 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 648 LØNN S STATISTI KK 1973 WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1974 ISBN 82-537-0381-3 FORORD LOnnsstatistikk 1973 inneholder

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968

LØNNSSTATISTIKK NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 NO R GES OFFI S IE LL E STA TIS T I K K A 274 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I JORDBRUKET SEPTEMBER 1968 WAGE STATISTICS FOR WAGE-EARNING AND SAL ARIED EMPLOYEES IN AGRICULTURE SEPTEMBER 1 968 STAT I STISK

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2015 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2015 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2213-3 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Kandidatundersøkelsen NIFU skriftserie nr. 24/2001. NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien Oslo

Kandidatundersøkelsen NIFU skriftserie nr. 24/2001. NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien Oslo Kandidatundersøkelsen 2000 Graduate Survey 2000 NIFU skriftserie nr. 24/2001 NIFU Norsk institutt for studier av forskning og utdanning Hegdehaugsveien 31 0352 Oslo ISSN 0808-4572 NIFU skriftserie nr.

Detaljer

NORGES FFISIELLE STATISTIKK

NORGES FFISIELLE STATISTIKK NORGES FFISIELLE STATISTIKK. SATISTSK SENTR LBY CENTRAL BUogEAU F STATISTæS OSL OR AY NORGES OFFISIELLE STATISTKK A LØNNS OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR ANSATTE I SKOLEVERKET. OKTOBER WAGE AND EMPLOYMENT

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 703 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1986 LABOUR MARKET STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALSYRA OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2513-2 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft ANDRE

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY

COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 139 REPRINT FROM LECTURE NOTES IN ECONOMICS AND MATHEMATICAL SYSTEMS, VOL. 203 (ED.J. SKOLKAI COMPILATION OF INPUT - OUTPUT TABLES IN NORWAY By NILS TERJE FURUNES

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING

FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 48 FORRETNINGSMESSIG TJENESTEYTING 1990 BUSINESS SERVICES 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3744-0 ISSN 0800-4056 EMNEGRUPPE 47 Tjenesteyting

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 544 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HELSEVESEN OG SOSIAL OMSOR G 1. OKTOBER 1984 WAGE STATISTICS OF EMPLOYEES IN HEALTH SERVICES AND SOCIAL WELFARE 1 OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2015

Skatteetaten. Skattekort for 2015 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2014 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 4 Skattekort for 2015 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680

LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 680 LØNNSSTATISTIKK FOR SJØFOLK PÅ SKIP I INNENRIKS RUTEFART NOVEMBER 1986 WAGE STATISTICS FOR SEAMEN ON SHIPS IN SCHEDULED COASTING TRADE NOVEMBER 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer