ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE EMNEORD Arbeidskonflikter Arbeidsmarkedstiltak Arbeidssokere Sysselsetting

4 FORORD Denne publikasjonen gir en samlet oversikt over den offisielle statistikken over arbeidsmarkedet. Resultatene fra de kvartalsvise arbeidskraftundersøkelsene, arbeidstakerstatistikk, sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og for tilsatte i skoleverket samt statistikken over arbeidskonflikter er utarbeidd av Byrået. Arbeidsdirektoratet har laget statistikken over registrerte arbeidsløse, arbeidssøkere, ledige plasser, formidlinger, driftsinnskrenkninger og forskjellige arbeidsmarkedstiltak. Noen av resultatene fra arbeidskraftundersøkelsene i 1984 er tidligere publisert i Statistisk ukehefte nr. 16/17, 29 og 43, 1984 og nr. 4, Tall fra arbeidskraftundersøkelsene er også tatt med i Statistisk månedshefte. Arbeidstakerstatistikk er tidligere publisert i Statistisk ukehefte nr. 8, 15, 25, 37 og 51/52, Oppgaver for arbeidskontordistriktene er offentliggjort i Nye distriktstall. Førstesekretær Marit Rønsen har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. mai 1985 Arne Olen Svein Gåsemyr

5 PREFACE This publication contains results from the quarterly Labour Force Sample Surveys, employee statistics, employment statistics for central government employees and employees in publicly maintained schools, statistics on unemployment, vacancies, applicants for work, placements, curtailment of operations, labour conflicts and various government measures to promote employment. The Labour Force Sample Surveys are conducted by the Central Bureau of Statistics. The Bureau has also compiled the employee statistics, employment statistics for central government employees and employees in publicly maintained schools, and statistics on labour conflicts. The Directorate of Labour is responsible for the other figures. Some of the results from the Labour Force Sample Surveys were published in the Weekly Bulletin of Statistics, Nos. 16/17, 29 and 43, 1984 and No. 4, Some results are also given in the Monthly Bulletin of Statistics. Employee statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics Nos. 8, 15, 25, 37 and 51/52, The publication has been prepared under the supervision of Ms. Marit Ronsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 21 May 1985 Arne Olen Svein Gåsemyr

6 INNHOLD Figurregister 9 Side Tabellregister 10 Tekstdel 1. Arbeidskraftundersøkelsene (tabellene 1-70) Formål Begreper Utvalg Frafall Estimeringsmetode Feilkilder og mål for usikkerheten ved resultatene Bruk av parenteser og kolon i tabellene Gruppering etter næring Gruppering etter konkurransetype Gruppering etter yrke Gruppering etter utdanningsnivå og fagfelt Gruppering etter yrkesstatus Sosioøkonomisk gruppering Gruppering etter ekteskapelig status Gruppering etter alder Arsgjennomsnitt Gjennomsnittlig arbeidstid Undersøkelsesuker Arbeidstakerstatistikk (tabellene 71 og 72) Datagrunnlaget Uttak av data fra arbeidstakerregisteret Datakvalitet og kontroll av arbeidstakerregisteret Omfang Gruppering Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn (tabellene 73-75) Datagrunnlaget Omfang Gruppering Sysselsettingsstatistikk for tilsatte i skoleverket (tabellene 76-78) Datagrunnlaget Omfang Gruppering Registrerte arbeidsløse, arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger ved arbeids- og sjømannskontorene (tabellene 79-86) Grunnlag Definisjoner Gruppering etter yrke Gruppering etter alder Arsgjennomsnitt Ledighetens varighet Referansetidspunkt Driftsinnskrenkninger (tabellene 87 og 88) Grunnlag Omfang Arbeidsmarkedstiltak (tabellene 89 og 90) Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager (tabellene 91-93) Grunnlag Omfang Gruppering etter næring 29 Tekst på engelsk 30 Figurdel 37

7 Side Tabelldel 45 Arbeidskraftundersokelsene 45 Arbeidstakerstati stikk 121 Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 128 Sysselsettingsstatistikk for tilsatte i skoleverket 131 Registrerte arbeidsløse, arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger ved arbeids- og sjømannskontorene 134 Driftsinnskrenkninger 150 Arbeidsmarkedstiltak 152 Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager 156 Vedlegg 1. Oversikt over statistikk som inneholder sysselsettingsopplysninger og SW utarbeides eller offentliggjøres av Statistisk Sentralbyrå Spørreskjema for Arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal Utdrag av Standard for næringsgruppering på engelsk 171 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 173 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. juli Standarder for norsk statistikk (SNS) 178 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

8 CONTENTS Page Index of figures 14 Index of tables 15 Text 1. Labour force sample surveys (tables 1-70) 1.1. Purpose 1.2. Concepts 1.3. Sample 1.4. Non-response 1.5. Estimating procedure 1.6. Reliability of data 1.7. The use of brackets and colon 1.8. Classification by industry 1.9. Classification by competing type Classification by occupation Classification by educational level and field of study Classification by status Socio-economic groups Classification by marital status Classification by age Annual averages Average working hours Survey weeks The employee statistics (tables 71 and 72) Source 2.2. Production of statistics based on the register of employees 2.3. Quality of data. Controlling the register of employees 2.4. Coverage 2.5. Classifications 3. Employment statistics for central government employees (tables 73-75) Source Coverage Classifications Employment statistics for employees in publicly maintained schools (tables 76-78) Source Coverage Classifications Unemployed persons, applicants for work, vacancies and placements at the Employment and Seamen's Offices (tables 79-86) Source 5.2. Definitions 5.3. Classification by occupation 5.4. Classification by age 5.5. Annual averages 5.6. Duration of unemployment 5.7. Reference period 6. Curtailment of operations (tables 87 and 88) 7. Measures to promote employment (tables 89 and 90) 8. Labour conflicts and working days lost (tables 91-93) Figures 37

9 Page Tables 45 Labour force sample surveys 45 Employee statistics 121 Employment statistics for central government employees. 128 Employment statistics for employees in publicly maintained schools 131 Unemployed persons, applicants for work, vacancies and placements at the Employment and Seamen's Offices 134 Curtailment of operations 150 Government measures to promote employment 152 Labour conflicts and working days lost 156 Annexes 1. Statistics containing information on employment published by the Central Bureau of Statistics Questionnaire for the Labour Force Sample Survey 4th quarter Extracts of Standard Industrial Classification 171 Publications Previously issued on the subject 173 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Standards for Norwegian Statistics (SNS) 178 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed

10 9 FIGURREGISTER 1. Personer i alder år etter arbeidsstyrkestatus. Prosent. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter aktivitet. Prosent. Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte i inntektsgivende arbeid Sysselsatte og sysselsatte i inntektsgivende arbeid. Menn og kvinner Sysselsatte etter næring. Prosent. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt, registrerte arbeidsløse ved arbeids- og sjømannskontorene og sysselsatte i arbeidsmarkedstiltak Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og registrerte arbeidsløse ved arbeids- og sjømannskontorene i prosent av arbeidsstyrken Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn Månedstall Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse i prosent av personer i alt. Fylke. Arsgjennomsnitt Side

11 10 TABELLREGISTER ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSENE AKTIVITET/ARBEIDSSTYRKESTATUS Side 1. Personer i alder år i alt, i arbeidsstyrken, utforte timeverk, registrerte arbeidslose og personer i arbeidsmarkedstiltak. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus. Arsgjennomsnitt og prosent Personer i alder år etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidsstyrkestatus. Arsgjennomsnitt og prosent Personer i alder år etter region og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i alder år etter utdanningsnivå og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt 1983 og og prosent Personer i alder år etter aktivitet. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter region og aktivitet. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer i alder år etter kjønn, ekteskapelig status og aktivitet. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter utdanningsnivå og aktivitet. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer i alder år etter arbeidsstyrkestatus, utdanningsnivå og fagfelt. Årsgjennomsnitt 1983 og og prosent Personer i alder år etter kjønn og sosioøkonomisk gruppe. Gifte kvinner etter sosioøkonomiske gruppe. Arsgjennomsnitt og prosent Personer i alder år etter region og sosioøkonomisk gruppe. Årsgjennomsnitt 1983 og PERSONER I ARBEIDSSTYRKEN 13. Personer i arbeidsstyrken etter utdanningsnivå, kjønn og alder. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken i grupper for utdanningsnivå, kjønn og alder, i prosent av alle personer i hver gruppe. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og alder. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken i grupper for kjønn, ekteskapelig status og alder, i prosent av alle personer i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og region. Årsgjennomsnitt og i prosent av alle personer i hver gruppe og Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidstid, i prosent av alle personer i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og SYSSELSATTE 19. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og alder. Årsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt etter arbeidstid, kjønn og sosioøkonomisk gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter kjønn, yrkesstatus og næring. Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter næringshovedgruppe. Arsgjennomsnitt Sysselsatte lønnstakere etter næringshovedgruppe. Arsgjennomsnitt Utforte timeverk (10 000) pr. uke/i uken, etter næringsområde. Arsgjennomsnitt Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke/i uken i de enkelte næringsområder. Årsgjennomsnitt Sysselsatte og utførte timeverk i skjermede og konkurranseutsatte [wringer, etter kjønn. Arsgjennomsnitt Sysselsatte og utførte timeverk i skjermede og konkurranseutsatte næringer, etter kjønn, i prosent av sysselsatte og utførte timeverk i Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og næring. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter region og næring. Årsgjennomsnitt 1983 og

12 SYSSELSATTE (forts.) Sysselsatte etter næring i de enkelte regioner. Prosent. Årsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter arbeidstid og næring. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter utdanningsnivå og næring. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrke. Arsgjennomsnitt Sysselsatte etter kjønn og yrkesgruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrkesstatus og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter kjønn og gifte kvinner, etter arbeidstid. Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter region og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter yrke i de enkelte regioner. Prosent. Aiisgjennomsnitt Sysselsatte etter utdanningsnivå og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter yrkesstatus og arbeidstid. Årsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter alder, kjønn og sosioøkonomisk gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter arbeidstid, kjønn, alder og ekteskapelig status for kvinner. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i inntektsgivende arbeid, med arbeidstid 1-20 timer pr. uke, etter kjønn, ekteskapelig status, alder og hva de selv regnet som sin hovedsakelige virksomhet i undersøkelsesuken. Arsgjennomsnitt 1983 og Side GIFTE KVINNER I ARBEIDSSTYRKEN 45. Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for tallet pg barn under 16 år i boligen og alder på yngste barn i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for alder og tallet på barn under 16 år i boligen i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for kvinnens alder og alder på yngste barn i boligen i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt Gifte kvinner med barn under 7 år i arbeidsstyrken, i grupper for alder på yngste barn i boligen og leid barnepass i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for tallet på personer i alt i boligen og leid hjelp til husarbeid i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og SYSSELSATTE GIFTE KVINNER 50. Sysselsatte gifte kvinner etter utdanningsnivå og arbeidstid. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte gifte kvinner etter arbeidstid og tallet på barn under 16 år i boligen. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte gifte kvinner etter arbeidstid og tallet på personer i boligen. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte gifte kvinner etter arbeidstid og timetall pr. uke for leid hjelp til husarbeid. Arsgjennomsnitt 1983 og SYSSELSATTE, MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE FRA INNTEKTSGIVENDE ARBEID 54. Sysselsatte, midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid, etter kjønn og fraviersårsak. Årsgjennomsnitt ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT 55. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter alder, om de har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder og kjønn. Arsgjennomsnitt 1983 og Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i alt og kvinner, etter alder. Arsgjennomsnitt

13 12 Side ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT (forts.) 57. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i alt og kvinner i prosent av personer i arbeidsstyrken i forskjellige aldersgrupper. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter måte å søke på. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter hovedsakelig virksomhet. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter sokingens varighet. Arsgjennomsnitt og prosent Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter yrkeserfaring, yrke og næring. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn og tidligere sysselsetting i skjermede og konkurranseutsatte wringer. Årsgjennomsnitt og i prosent av arbeidsstyrken, i grupper for kjønn og konkurransetype 114 IKKE SYSSELSATTE 63. Ikke sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og hovedsakelig virksomhet. Arsgjennomsnitt Ikke sysselsatte etter region og hovedsakelig virksomhet. Årsgjennomsnitt 1983 og Ikke sysselsatte etter hovedsakelig virksomhet i de enkelte regioner. Prosent. Arsgjennomsnitt Ikke sysselsatte etter alder og hovedsakelig virksomhet. Arsgjennomsnitt 1983 og Ikke sysselsatte i alt og ikke sysselsatte kvinner i ulike aktiviteter, etter om de ønsker arbeid. De som ønsker arbeid uten å søke,etter grunn til ikke å slake. Arsgjennomsnitt og prosent Ikke sysselsatte som har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder, etter kjønn og grunnen til at de sluttet i sitt forrige arbeid. Arsgjennomsnitt 1983 og PERSONER UTENFOR ARBEIDSSTYRKEN 69. Personer utenfor arbeidsstyrken etter om de har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder, kjønn og region. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer utenfor arbeidsstyrken etter om de har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder, kjønn og alder. Arsgjennomsnitt 1983 og ARBEIDSTAKERSTATISTIKK 71. Arbeidstakere etter næring. 3. og 4. kvartal 1983 og alle kvartaler Hele landet Arbeidstakere etter næring og arbeidsstedsfylke. Arsgjennomsnitt 1983 og Tilsatte i staten etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylke og utvalgte arbeidsstedskommuner og Tilsatte i staten etter kjønn, arbeidstid og næring og Tilsatte i staten etter kjønn og utdanning og Tilsatte i skoleverket etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylker og utvalgte arbeidsstedskommuner og Tilsatte i skoleverket etter kjønn og utdanning og Tilsatte i skoleverket etter kjønn, arbeidstid og skoleslag og REGISTRERTE ARBEIDSLØSE, ARBEIDSSØKERE, LEDIGE PLASSER OG FORMIDLINGER VED ARBEIDS- OG SJØMANNSKONTORENE 79. Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og 1984 og månedstall Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn. Fylke. Arsgjennomsnitt og månedstall 1983 og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn og alder i januar og november og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn, alder og ledighetens varighet i januar og

14 13 REGISTRERTE ARBEIDSLØSE, ARBEIDSSØKERE, LEDIGE PLASSER OG FORMIDLINGER VED ARBEIDS- OG SJØMANNSKONTORENE (forts.) 83. Personer meldt til arbeids- og sjemannskontorene som helt arbeidsløse, etter ledighetens varighet i januar. Fylke og Arbeidssøkere og ledige plasser ved arbeids- og sjømannskontorene, etter kjønn. Arene og månedstall 1983 og Arbeidssøkere ved arbeids- og sjømannskontorene, etter yrke og Arbeidssøkere ved arbeids- og sjømannskontorene, etter kjønn. Fylke og Side DRIFTSINNSKRENKNINGER 87. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene Personer berørt av permitteringer og innskrenket arbeidstid. Arsgjennomsnitt og månedstall 1983 og ARBEIDSMARKEDSTILTAK 89. Sysselsatte i arbeidsmarkedstiltak. Arsgjennomsnitt Utgifter til arbeidsmarkedstiltak Mill.kr 153 ARBEIDSKONFLIKTER OG TAPTE ARBEIDSDAGER 91. Arbeidskonflikter etter varighet. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager, etter næringsområde

15 14 INDEX OF FIGURES Page 1. Population aged by labour force status. Per cent. Annual average Population aged by activity. Per cent. Annual average Employed persons and persons at work. Total Employed persons and persons at work. Males and females Employed persons by industry. Per cent. Annual average Non-employed persons seeking work, unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices and employed persons by government measures to promote employment Non-employed persons seeking work and unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices as per cent of persons in the labour force Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex. Monthly figures Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices as per cent of the population. County. Annual average

16 15 INDEX OF TABLES LABOUR FORCE SAMPLE SURVEYS Page ACTIVITY/LABOUR FORCE STATUS 1. Population aged 16-74, total, in the labour force, man-hours worked, unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices and employed persons by government measures to promote employment. Annual average Population aged by sex, age and labour force status. Annual average and per cent Population aged by sex, marital status and labour force status. Annual average and per cent Population aged by region and labour force status. Annual average 1983 and Population aged by level of education and labour force status. Annual average 1983 and and per cent Population aged by activity. Annual average Population aged by region and activity. Annual average 1983 and Population aged by sex, marital status and activity. Annual average Population by level of education and activity. Annual average 1983 and Population aged by labour force status and level of education/programmes. Annual average 1983 and and per cent 53 II. Population aged by sex and socio-economic group. Married females by socio-economic group. Annual average and per cent Population aged by region and socio-economic group. Annual average 1983 and PERSONS IN THE LABOUR FORCE 13. Persons in the labour force by level of education, sex and age. Annual average 1983 and Persons in the labour force in groups by level of education, sex and age as per cent of all in each group. Annual average 1983 and Persons in the labour force by sex, marital status and age. Annual average 1983 and Persons in the labour force in groups by sex, marital status and age as per cent of all in each group. Annual average Persons in the labour force by sex, marital status and region. Annual average and as per cent of all in each group and Persons in the labour force by sex, marital status and working hours, as per cent of all in each group. Annual average 1983 and EMPLOYED PERSONS 19. Employed persons by sex, marital status and age. Annual average 1983 and Employed persons by working hours, sex and socio-economic group. Annual average 1983 and Employed persons by sex, status and major industry division. Annual average Employed persons, total and employed females, by major industry group. Annual average Salaried employees and wage earners, by major industry group. Annual average Number of man-hours worked (10 000) per week/in the survey week, by industry division. Annual average Average working hours per week/in the survey week, by industry division. Annual average Employed persons and number of man-hours worked in sheltered and competing industries, by sex. Annual average Employed persons and number of man-hours worked in sheltered and competing industries, by sex, as per cent of employed persons and number of man-hours in Annual average

17 16 Page EMPLOYED PERSONS (cont.) 28. Employed persons, total and employed females, by age and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by region and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons by major industry division in the various regions. Per cent. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by working hours and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons by level of education and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by occupation. Annual average Employed persons by sex and occupation. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by status and occupation. Annual average 1983 and Employed persons by sex and married females, by number of working hours. Annual average Employed persons, total and employed females, by age and occupation. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by region and occupation. Annual average 1983 and Employed persons by occupation in various regions. Per cent. Annual average Employed persons by level of education and occupation. Annual average 1983 and Employed persons by status and working hours. Annual average 1983 and Emp loyed persons by age, sex and socio-economic group. Annual average 1983 and Employed persons by working hours, sex, age and marital status for females. Annual average 1983 and Persons at work with 1-20 working hours per week, by sex, marital status, age and what they considered as their main activity in the survey week. Annual average 1983 and MARRIED FEMALES IN THE LABOUR FORCE 45. Married females in the labour force, in groups by number of children at ages under 16 years in the dwelling, and age of the youngest child, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and Married females in the labour force, in groups by age and number of children at ages under 16 years in the dwelling, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and Married females in the labour force, in groups by age of the female and of the youngest child in the dwelling, total and as per cent of total married females in each group. Annual average Married females with children under the age of 7 in the labour force, in groups by age of the youngest child in the dwelling and paid day care of children, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and Married females in the labour force, in groups by number of persons in the dwelling and paid domestic services, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and EMPLOYED MARRIED FEMALES 50. Employed married females by level of education and number of working hours. Annual average 1983 and Employed married females by number of working hours and number of children at ages under 16 years in the dwelling. Annual average 1983 and Employed married females by number of working hours and number of persons in the dwelling Annual average 1983 and Employed married females by number of working hours and hours of paid domestic services hired per week. Annual average 1983 and

18 17 EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY ABSENT FROM WORK 54. Employed persons temporarily absent from work during the survey week, by sex and reason for absence. Annual average Page NON-EMPLOYED PERSONS SEEKING WORK 55. Non-employed persons seeking work by age, if they have been at work sometime during the last 12 months and sex. Annual average 1983 and Non-employed persons seeking work, total and females, by age. Annual average Non-employed persons seeking work in groups, total and females by age as per cent of persons in the labour force in each group. Annual average Non-employed persons seeking work by method of search. Annual average Non-employed persons seeking work by main activity. Annual average Non-employed persons seeking work by duration of search. Annual average and per cent Non-employed persons seeking work by work experience. Annual average Non-employed persons seeking work by sex and work experience in sheltered and competing industries. Annual average and as per cent of the labour force, in groups by sex and competing type 114 NON-EMPLOYED 63. Non-employed persons by sex, marital status and main activity. Annual average Non-employed persons by region and main activity. Annual average 1983 and Non-employed persons by main activity in various regions. Per cent. Annual average Non-employed persons by age and main activity. Annual average 1983 and Non-employed persons, total and non-employed females in different activities, by wanting/ not wanting work. Persons wanting work without seeking, by reason for not seeking. Annual average and per cent Non-employed persons who have been at work sometime during the last 12 months, by sex and reason for leaving their previous work. Annual average 1983 and PERSONS NOT IN THE LABOUR FORCE 69. Persons not in the labour force who have been at work sometime during the last 12 months, by sex and region. Annual average 1983 and Persons not in the labour force who have been at work sometime during the last 12 months, by sex and age. Annual average 1983 and EMPLOYEE STATISTICS 71. Employees by industry division, 3rd and 4th quarter 1983 and all quarters The whole country Employees by industry division. County. Annual average 1983 and Central government employees by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and Central government employees by sex, working hours and industry and Central government employees by sex and education and Employees in publicly maintained schools by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and Employees in publicly maintained schools by sex and education and Employees in publicly maintained schools by sex, working hours and type of school and UNEMPLOYED PERSONS, APPLICANTS FOR WORK, VACANCIES AND PLACEMENTS AT THE EMPLOYMENT AND SEAMEN'S OFFICES 79. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by occupation. Annual average 1983 and 1984 and monthly figures

19 18 Page UNEMPLOYED PERSONS, APPLICANTS FOR WORK, VACANCIES AND PLACEMENTS AT THE EMPLOYMENT AND SEAMEN'S OFFICES (cont.) 80. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex. County. Annual average and monthly figures 1983 and Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex and age in January and November and Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex, age and duration of unemployment in January and Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by duration of unemployment in January. County and Applicants for work and vacancies at the Employment and Seamen's Offices, by sex. Annual figures and monthly figures 1983 and Applicants for work at the Employment and Seamen's Offices, by occupation and Applicants for work at the Employment and Seamen's Offices, by sex. County and CURTAILMENT OF OPERATIONS 87. Curtailment of operations registered at the Employment Offices Persons affected by temporarily dismissals and reduction of working hours. Annual average and monthly figures 1983 and GOVERNMENT MEASURES TO PROMOTE EMPLOYMENT 89. Employed persons by government measures to promote employment. Annual average Expenditure on government measures to promote employment Million kroner LABOUR CONFLICTS AND WORKING DAYS LOST 91. Labour conflicts by duration. Number of salaried employees and wage earners involved and working days lost Labour conflicts by number of working days lost Labour conflicts. Salaried employees and wage earners involved and working days lost, by division

20 19 1. ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSENE (TABELLENE 1-70) 1.1. Formål Etter prøveundersøkelser høsten 1971, har Statistisk Sentralbyrå fra og med 1. kvartal 1972 gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser etter utvalgsmetoden. Foruten a gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte kjennskap til yrkesstrukturen i befolkningen og utviklingen over tid, skal undersøkelsene tjene som grunnlag for yrkesprognoser og gi arbeidsmarkedsforskningen statistisk materiale. En kan i denne sammenheng nevne studier av gifte kvinners yrkesdeltaking og analyser av bruttobevegelsene på arbeidsmarkedet Begreper Under hver tabell er det vist til de aktuelle spørsmål i skjemaet som ligger til grunn for gruppering i tabellhode og forspalte. valg av sentrale begreper og definisjoner har Byrået lagt vekt på å folge de tilrådingene som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har gitt for utarbeiding av arbeidskraftstatistikk. tillegg har en fort inn noen få begreper som en antar vil gagne både analysen av materialet og debatten omkring tallene fra arbeidskraftundersøkelsene. samsvar med ILO-tilrådingene skal personer i arbeidsfør alder klassifiseres etter deres tilknytning til arbeidsmarkedet i løpet av en spesifisert kort periode, enten en uke eller en dag. Byrået har valgt tidsperioden en uke (undersøkelsesuken) som referanse for opplysninger om de personene som inngår i utvalget. Personene i de aldersgruppene (16-74 år) som er med i undersøkelsene, har en splittet i grupper og undergrupper etter deres tilknytning til arbeidsmarkedet i undersøkelsesuken slik skissene nedenfor viser. arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt er- Per- soner Pensjo- Per- Syssel- soner Per- opp- nister/ soner satte opp- Skole- Pensjo- soner tatt Skole- per- Per- inne Syssel- midler- tatt elever/ nister/ uten med elever/ soner soner til 1. satte tidig med stu- personer ar- hus- stu- sluttet uten gangs Ari inn- fra- hus- denter sluttet beid arbeid denter i ar- arbeid mili- beidstekts- værende arbeid som i arbeid som hjemme som beid som ter- uføre givende fra inn- hjemme søkte som søkte mv. ikke som ikke eller arbeid tekts- mv. arbeid søkte ar- som søkte ikke søkte sivilgivende som arbeid beid ikke arbeid søkte arbeid arbeidsarbeid søkte søkte arbeid tjeneste arbeid arbeid Gruppen "sysselsatte i inntektsgivende arbeid" består av personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i undersøkelsesuken. For familiearbeidere uten fast avtalt lønn har en imidlertid satt en minimumsgrense på 10 arbeidstimer i undersøkelsesuken (se pkt. 1.11). "Sysselsatte midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid" omfatter personer som vanligvis utfører 'nntektsgivende arbeid, men som på grunn av sykdom, ferie etc. ikke utførte slikt arbeid i undersøkelsesuken. Til sammen utgjør personene i disse to gruppene "sysselsatte" i alt. "Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt" omfatter personer som ikke utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som ved a kontakte den offentlige arbeidsformidling, annonsere selv, svare på annonse e.l. forsøkte å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Denne gruppen må ikke forveksles med "registrerte arbeidsløse ved arbeids- og sjømannskontorene", som Arbeidsdirektoratet gir tall for.

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA STATISTISKE ANALYSER NR. 30 DØGNETS 24 TIMER EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79

FERIEUNDERSØKELSEN 1978/79 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 38 FERIEUNDERSØKELSEN 978/79 HEFTE HOLIDAY SURVEY 978/79 VOLUME STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-60-3 FORORD Statistisk

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster

Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Skift og turnus omfang og mønster Rapporter 2008/38 Arne Andersen, Tonje Køber og Elisabeth Rønning Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Rapporter Reports 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk for innvandrere, basert på Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Utvikling av et nytt beregningsopplegg Rapporter 33/2012 Ole Villund Arbeidsmarkedsstatistikk

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen og Helge Næsheim Personer på velferdsytelser og utenfor arbeidslivet Rapporter 40/2012 Monika Dybdahl Jakobsen, Erik Herstad Horgen

Detaljer

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001

C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Folke- og boligtelling 2001 C 971 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Kommune Folke- og boligtelling 2001 Bergen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Konjunkturbarometer for industri og bergverk

Konjunkturbarometer for industri og bergverk D 260 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Konjunkturbarometer for industri og bergverk Business Tendency Survey Manufacturing and Mining and Quarrying Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1990 KOMMUNEHEFTE 0815 KRAGERØ STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3507-3 EMNEGRUPPE 31 Folketellinger ANDRE EMNEORD Arbeidstid Befolkning Boliger Grunnkretser

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Hos mor, hos far eller delt bosted?

Hos mor, hos far eller delt bosted? Rapporter Reports 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød og Erik H. Nymoen Individuelle endringer i barns bo-ordning når foreldrene bor hver for seg Rapporter 2014/27 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2008-2010 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 70/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses

Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Odd Frank Vaage. 125 Statistiske analyser. Statistical Analyses 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres

Detaljer

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005

Notater. Aina Holmøy. Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport. 2005/54 Notater 2005 2005/54 Notater 2005 Aina Holmøy Notater Forbruksundersøkelsen 2004 Dokumentasjonsrapport Avdeling for næringsstatistikk/seksjon for inntekts- og lønnsstatistikk Forord Forbruksundersøkelsen 2004 er utført

Detaljer

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter

Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Rapporter Reports 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte Rustad Thorsen Studenters inntekt, økonomi og boutgifter Levekår blant studenter 2010 Rapporter 38/2012 Anders Barstad, Torkil Løwe og Lotte

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S

STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S STATISTISKE ANALYSER NR. 20 FRITIDSHUS 1970 HOLIDAY HOUSES 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976 ISBN 82-537-0556-S FORORD Denne publikasjonen er en videre bearbeiding

Detaljer

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger

125 Statistiske analyser. Statistical Analyses. Odd Frank Vaage. Tidene skifter. Tidsbruk 1971-2010. Oslo Kongsvinger 125 Statistiske analyser Statistical Analyses Odd Frank Vaage Tidene skifter Tidsbruk 1971-2010 Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien publiseres analyser av statistikk om sosiale, demografiske

Detaljer

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport.

Notater. Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen. Kjersti Stabell Wiggen. Dokumentasjonsrapport. Notater Documents 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse 2003-2007 (EU-SILC) Panelundersøkelsen Dokumentasjonsrapport Notater 59/2012 Kjersti Stabell Wiggen Samordnet levekårsundersøkelse

Detaljer

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn

Ole Villund Riktig yrke etter utdanning? En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Rapporter 2008/37 Ole Villund En registerbasert undersøkelse om kompetanse og arbeidsoppgaver hos ansatte med innvandrerbakgrunn Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter I denne

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Fjerde hefte Oversikt over yrkesstatistikken Detaljoppgaver for riket A Survey of Statistics on Occupation Detailed Figures for the whole Country

Detaljer