ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 545 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1984 LABOUR MARKET STATISTICS 1984 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN ISSN

3 EMNEGRUPPE Arbeidsmarked ANDRE EMNEORD Arbeidskonflikter Arbeidsmarkedstiltak Arbeidssokere Sysselsetting

4 FORORD Denne publikasjonen gir en samlet oversikt over den offisielle statistikken over arbeidsmarkedet. Resultatene fra de kvartalsvise arbeidskraftundersøkelsene, arbeidstakerstatistikk, sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn og for tilsatte i skoleverket samt statistikken over arbeidskonflikter er utarbeidd av Byrået. Arbeidsdirektoratet har laget statistikken over registrerte arbeidsløse, arbeidssøkere, ledige plasser, formidlinger, driftsinnskrenkninger og forskjellige arbeidsmarkedstiltak. Noen av resultatene fra arbeidskraftundersøkelsene i 1984 er tidligere publisert i Statistisk ukehefte nr. 16/17, 29 og 43, 1984 og nr. 4, Tall fra arbeidskraftundersøkelsene er også tatt med i Statistisk månedshefte. Arbeidstakerstatistikk er tidligere publisert i Statistisk ukehefte nr. 8, 15, 25, 37 og 51/52, Oppgaver for arbeidskontordistriktene er offentliggjort i Nye distriktstall. Førstesekretær Marit Rønsen har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 21. mai 1985 Arne Olen Svein Gåsemyr

5 PREFACE This publication contains results from the quarterly Labour Force Sample Surveys, employee statistics, employment statistics for central government employees and employees in publicly maintained schools, statistics on unemployment, vacancies, applicants for work, placements, curtailment of operations, labour conflicts and various government measures to promote employment. The Labour Force Sample Surveys are conducted by the Central Bureau of Statistics. The Bureau has also compiled the employee statistics, employment statistics for central government employees and employees in publicly maintained schools, and statistics on labour conflicts. The Directorate of Labour is responsible for the other figures. Some of the results from the Labour Force Sample Surveys were published in the Weekly Bulletin of Statistics, Nos. 16/17, 29 and 43, 1984 and No. 4, Some results are also given in the Monthly Bulletin of Statistics. Employee statistics were published in the Weekly Bulletin of Statistics Nos. 8, 15, 25, 37 and 51/52, The publication has been prepared under the supervision of Ms. Marit Ronsen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 21 May 1985 Arne Olen Svein Gåsemyr

6 INNHOLD Figurregister 9 Side Tabellregister 10 Tekstdel 1. Arbeidskraftundersøkelsene (tabellene 1-70) Formål Begreper Utvalg Frafall Estimeringsmetode Feilkilder og mål for usikkerheten ved resultatene Bruk av parenteser og kolon i tabellene Gruppering etter næring Gruppering etter konkurransetype Gruppering etter yrke Gruppering etter utdanningsnivå og fagfelt Gruppering etter yrkesstatus Sosioøkonomisk gruppering Gruppering etter ekteskapelig status Gruppering etter alder Arsgjennomsnitt Gjennomsnittlig arbeidstid Undersøkelsesuker Arbeidstakerstatistikk (tabellene 71 og 72) Datagrunnlaget Uttak av data fra arbeidstakerregisteret Datakvalitet og kontroll av arbeidstakerregisteret Omfang Gruppering Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn (tabellene 73-75) Datagrunnlaget Omfang Gruppering Sysselsettingsstatistikk for tilsatte i skoleverket (tabellene 76-78) Datagrunnlaget Omfang Gruppering Registrerte arbeidsløse, arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger ved arbeids- og sjømannskontorene (tabellene 79-86) Grunnlag Definisjoner Gruppering etter yrke Gruppering etter alder Arsgjennomsnitt Ledighetens varighet Referansetidspunkt Driftsinnskrenkninger (tabellene 87 og 88) Grunnlag Omfang Arbeidsmarkedstiltak (tabellene 89 og 90) Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager (tabellene 91-93) Grunnlag Omfang Gruppering etter næring 29 Tekst på engelsk 30 Figurdel 37

7 Side Tabelldel 45 Arbeidskraftundersokelsene 45 Arbeidstakerstati stikk 121 Sysselsettingsstatistikk for statens embets- og tjenestemenn 128 Sysselsettingsstatistikk for tilsatte i skoleverket 131 Registrerte arbeidsløse, arbeidssøkere, ledige plasser og formidlinger ved arbeids- og sjømannskontorene 134 Driftsinnskrenkninger 150 Arbeidsmarkedstiltak 152 Arbeidskonflikter og tapte arbeidsdager 156 Vedlegg 1. Oversikt over statistikk som inneholder sysselsettingsopplysninger og SW utarbeides eller offentliggjøres av Statistisk Sentralbyrå Spørreskjema for Arbeidskraftundersøkelsen 4. kvartal Utdrag av Standard for næringsgruppering på engelsk 171 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet på emneområdet 173 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå etter 1. juli Standarder for norsk statistikk (SNS) 178 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enheten 0,0 Mindre enn 0,05 av den brukte enheten

8 CONTENTS Page Index of figures 14 Index of tables 15 Text 1. Labour force sample surveys (tables 1-70) 1.1. Purpose 1.2. Concepts 1.3. Sample 1.4. Non-response 1.5. Estimating procedure 1.6. Reliability of data 1.7. The use of brackets and colon 1.8. Classification by industry 1.9. Classification by competing type Classification by occupation Classification by educational level and field of study Classification by status Socio-economic groups Classification by marital status Classification by age Annual averages Average working hours Survey weeks The employee statistics (tables 71 and 72) Source 2.2. Production of statistics based on the register of employees 2.3. Quality of data. Controlling the register of employees 2.4. Coverage 2.5. Classifications 3. Employment statistics for central government employees (tables 73-75) Source Coverage Classifications Employment statistics for employees in publicly maintained schools (tables 76-78) Source Coverage Classifications Unemployed persons, applicants for work, vacancies and placements at the Employment and Seamen's Offices (tables 79-86) Source 5.2. Definitions 5.3. Classification by occupation 5.4. Classification by age 5.5. Annual averages 5.6. Duration of unemployment 5.7. Reference period 6. Curtailment of operations (tables 87 and 88) 7. Measures to promote employment (tables 89 and 90) 8. Labour conflicts and working days lost (tables 91-93) Figures 37

9 Page Tables 45 Labour force sample surveys 45 Employee statistics 121 Employment statistics for central government employees. 128 Employment statistics for employees in publicly maintained schools 131 Unemployed persons, applicants for work, vacancies and placements at the Employment and Seamen's Offices 134 Curtailment of operations 150 Government measures to promote employment 152 Labour conflicts and working days lost 156 Annexes 1. Statistics containing information on employment published by the Central Bureau of Statistics Questionnaire for the Labour Force Sample Survey 4th quarter Extracts of Standard Industrial Classification 171 Publications Previously issued on the subject 173 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Standards for Norwegian Statistics (SNS) 178 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed 0,0 Less than 0.05 of unit employed

10 9 FIGURREGISTER 1. Personer i alder år etter arbeidsstyrkestatus. Prosent. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter aktivitet. Prosent. Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte i inntektsgivende arbeid Sysselsatte og sysselsatte i inntektsgivende arbeid. Menn og kvinner Sysselsatte etter næring. Prosent. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt, registrerte arbeidsløse ved arbeids- og sjømannskontorene og sysselsatte i arbeidsmarkedstiltak Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt og registrerte arbeidsløse ved arbeids- og sjømannskontorene i prosent av arbeidsstyrken Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn Månedstall Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse i prosent av personer i alt. Fylke. Arsgjennomsnitt Side

11 10 TABELLREGISTER ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSENE AKTIVITET/ARBEIDSSTYRKESTATUS Side 1. Personer i alder år i alt, i arbeidsstyrken, utforte timeverk, registrerte arbeidslose og personer i arbeidsmarkedstiltak. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter kjønn, alder og arbeidsstyrkestatus. Arsgjennomsnitt og prosent Personer i alder år etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidsstyrkestatus. Arsgjennomsnitt og prosent Personer i alder år etter region og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i alder år etter utdanningsnivå og arbeidsstyrkestatus. Årsgjennomsnitt 1983 og og prosent Personer i alder år etter aktivitet. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter region og aktivitet. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer i alder år etter kjønn, ekteskapelig status og aktivitet. Arsgjennomsnitt Personer i alder år etter utdanningsnivå og aktivitet. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer i alder år etter arbeidsstyrkestatus, utdanningsnivå og fagfelt. Årsgjennomsnitt 1983 og og prosent Personer i alder år etter kjønn og sosioøkonomisk gruppe. Gifte kvinner etter sosioøkonomiske gruppe. Arsgjennomsnitt og prosent Personer i alder år etter region og sosioøkonomisk gruppe. Årsgjennomsnitt 1983 og PERSONER I ARBEIDSSTYRKEN 13. Personer i arbeidsstyrken etter utdanningsnivå, kjønn og alder. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken i grupper for utdanningsnivå, kjønn og alder, i prosent av alle personer i hver gruppe. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og alder. Årsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken i grupper for kjønn, ekteskapelig status og alder, i prosent av alle personer i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og region. Årsgjennomsnitt og i prosent av alle personer i hver gruppe og Personer i arbeidsstyrken etter kjønn, ekteskapelig status og arbeidstid, i prosent av alle personer i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og SYSSELSATTE 19. Sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og alder. Årsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt etter arbeidstid, kjønn og sosioøkonomisk gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter kjønn, yrkesstatus og næring. Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter næringshovedgruppe. Arsgjennomsnitt Sysselsatte lønnstakere etter næringshovedgruppe. Arsgjennomsnitt Utforte timeverk (10 000) pr. uke/i uken, etter næringsområde. Arsgjennomsnitt Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke/i uken i de enkelte næringsområder. Årsgjennomsnitt Sysselsatte og utførte timeverk i skjermede og konkurranseutsatte [wringer, etter kjønn. Arsgjennomsnitt Sysselsatte og utførte timeverk i skjermede og konkurranseutsatte næringer, etter kjønn, i prosent av sysselsatte og utførte timeverk i Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og næring. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter region og næring. Årsgjennomsnitt 1983 og

12 SYSSELSATTE (forts.) Sysselsatte etter næring i de enkelte regioner. Prosent. Årsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter arbeidstid og næring. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter utdanningsnivå og næring. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrke. Arsgjennomsnitt Sysselsatte etter kjønn og yrkesgruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter yrkesstatus og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter kjønn og gifte kvinner, etter arbeidstid. Arsgjennomsnitt Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter alder og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i alt og sysselsatte kvinner, etter region og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter yrke i de enkelte regioner. Prosent. Aiisgjennomsnitt Sysselsatte etter utdanningsnivå og yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter yrkesstatus og arbeidstid. Årsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter alder, kjønn og sosioøkonomisk gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte etter arbeidstid, kjønn, alder og ekteskapelig status for kvinner. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte i inntektsgivende arbeid, med arbeidstid 1-20 timer pr. uke, etter kjønn, ekteskapelig status, alder og hva de selv regnet som sin hovedsakelige virksomhet i undersøkelsesuken. Arsgjennomsnitt 1983 og Side GIFTE KVINNER I ARBEIDSSTYRKEN 45. Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for tallet pg barn under 16 år i boligen og alder på yngste barn i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for alder og tallet på barn under 16 år i boligen i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for kvinnens alder og alder på yngste barn i boligen i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt Gifte kvinner med barn under 7 år i arbeidsstyrken, i grupper for alder på yngste barn i boligen og leid barnepass i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og Gifte kvinner i arbeidsstyrken i grupper for tallet på personer i alt i boligen og leid hjelp til husarbeid i alt og i prosent av gifte kvinner i alt i hver gruppe. Arsgjennomsnitt 1983 og SYSSELSATTE GIFTE KVINNER 50. Sysselsatte gifte kvinner etter utdanningsnivå og arbeidstid. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte gifte kvinner etter arbeidstid og tallet på barn under 16 år i boligen. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte gifte kvinner etter arbeidstid og tallet på personer i boligen. Arsgjennomsnitt 1983 og Sysselsatte gifte kvinner etter arbeidstid og timetall pr. uke for leid hjelp til husarbeid. Arsgjennomsnitt 1983 og SYSSELSATTE, MIDLERTIDIG FRAVÆRENDE FRA INNTEKTSGIVENDE ARBEID 54. Sysselsatte, midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid, etter kjønn og fraviersårsak. Årsgjennomsnitt ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT 55. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter alder, om de har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder og kjønn. Arsgjennomsnitt 1983 og Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i alt og kvinner, etter alder. Arsgjennomsnitt

13 12 Side ARBEIDSSØKERE UTEN ARBEIDSINNTEKT (forts.) 57. Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt i alt og kvinner i prosent av personer i arbeidsstyrken i forskjellige aldersgrupper. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter måte å søke på. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter hovedsakelig virksomhet. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter sokingens varighet. Arsgjennomsnitt og prosent Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter yrkeserfaring, yrke og næring. Arsgjennomsnitt Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt etter kjønn og tidligere sysselsetting i skjermede og konkurranseutsatte wringer. Årsgjennomsnitt og i prosent av arbeidsstyrken, i grupper for kjønn og konkurransetype 114 IKKE SYSSELSATTE 63. Ikke sysselsatte etter kjønn, ekteskapelig status og hovedsakelig virksomhet. Arsgjennomsnitt Ikke sysselsatte etter region og hovedsakelig virksomhet. Årsgjennomsnitt 1983 og Ikke sysselsatte etter hovedsakelig virksomhet i de enkelte regioner. Prosent. Arsgjennomsnitt Ikke sysselsatte etter alder og hovedsakelig virksomhet. Arsgjennomsnitt 1983 og Ikke sysselsatte i alt og ikke sysselsatte kvinner i ulike aktiviteter, etter om de ønsker arbeid. De som ønsker arbeid uten å søke,etter grunn til ikke å slake. Arsgjennomsnitt og prosent Ikke sysselsatte som har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder, etter kjønn og grunnen til at de sluttet i sitt forrige arbeid. Arsgjennomsnitt 1983 og PERSONER UTENFOR ARBEIDSSTYRKEN 69. Personer utenfor arbeidsstyrken etter om de har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder, kjønn og region. Arsgjennomsnitt 1983 og Personer utenfor arbeidsstyrken etter om de har hatt inntektsgivende arbeid siste 12 måneder, kjønn og alder. Arsgjennomsnitt 1983 og ARBEIDSTAKERSTATISTIKK 71. Arbeidstakere etter næring. 3. og 4. kvartal 1983 og alle kvartaler Hele landet Arbeidstakere etter næring og arbeidsstedsfylke. Arsgjennomsnitt 1983 og Tilsatte i staten etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylke og utvalgte arbeidsstedskommuner og Tilsatte i staten etter kjønn, arbeidstid og næring og Tilsatte i staten etter kjønn og utdanning og Tilsatte i skoleverket etter kjønn og arbeidstid. Arbeidsstedsfylker og utvalgte arbeidsstedskommuner og Tilsatte i skoleverket etter kjønn og utdanning og Tilsatte i skoleverket etter kjønn, arbeidstid og skoleslag og REGISTRERTE ARBEIDSLØSE, ARBEIDSSØKERE, LEDIGE PLASSER OG FORMIDLINGER VED ARBEIDS- OG SJØMANNSKONTORENE 79. Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter yrke. Arsgjennomsnitt 1983 og 1984 og månedstall Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn. Fylke. Arsgjennomsnitt og månedstall 1983 og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn og alder i januar og november og Personer meldt til arbeids- og sjømannskontorene som helt arbeidsløse, etter kjønn, alder og ledighetens varighet i januar og

14 13 REGISTRERTE ARBEIDSLØSE, ARBEIDSSØKERE, LEDIGE PLASSER OG FORMIDLINGER VED ARBEIDS- OG SJØMANNSKONTORENE (forts.) 83. Personer meldt til arbeids- og sjemannskontorene som helt arbeidsløse, etter ledighetens varighet i januar. Fylke og Arbeidssøkere og ledige plasser ved arbeids- og sjømannskontorene, etter kjønn. Arene og månedstall 1983 og Arbeidssøkere ved arbeids- og sjømannskontorene, etter yrke og Arbeidssøkere ved arbeids- og sjømannskontorene, etter kjønn. Fylke og Side DRIFTSINNSKRENKNINGER 87. Driftsinnskrenkninger meldt til arbeidskontorene Personer berørt av permitteringer og innskrenket arbeidstid. Arsgjennomsnitt og månedstall 1983 og ARBEIDSMARKEDSTILTAK 89. Sysselsatte i arbeidsmarkedstiltak. Arsgjennomsnitt Utgifter til arbeidsmarkedstiltak Mill.kr 153 ARBEIDSKONFLIKTER OG TAPTE ARBEIDSDAGER 91. Arbeidskonflikter etter varighet. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter etter tapte arbeidsdager Arbeidskonflikter. Berørte lønnstakere og tapte arbeidsdager, etter næringsområde

15 14 INDEX OF FIGURES Page 1. Population aged by labour force status. Per cent. Annual average Population aged by activity. Per cent. Annual average Employed persons and persons at work. Total Employed persons and persons at work. Males and females Employed persons by industry. Per cent. Annual average Non-employed persons seeking work, unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices and employed persons by government measures to promote employment Non-employed persons seeking work and unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices as per cent of persons in the labour force Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex. Monthly figures Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices as per cent of the population. County. Annual average

16 15 INDEX OF TABLES LABOUR FORCE SAMPLE SURVEYS Page ACTIVITY/LABOUR FORCE STATUS 1. Population aged 16-74, total, in the labour force, man-hours worked, unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices and employed persons by government measures to promote employment. Annual average Population aged by sex, age and labour force status. Annual average and per cent Population aged by sex, marital status and labour force status. Annual average and per cent Population aged by region and labour force status. Annual average 1983 and Population aged by level of education and labour force status. Annual average 1983 and and per cent Population aged by activity. Annual average Population aged by region and activity. Annual average 1983 and Population aged by sex, marital status and activity. Annual average Population by level of education and activity. Annual average 1983 and Population aged by labour force status and level of education/programmes. Annual average 1983 and and per cent 53 II. Population aged by sex and socio-economic group. Married females by socio-economic group. Annual average and per cent Population aged by region and socio-economic group. Annual average 1983 and PERSONS IN THE LABOUR FORCE 13. Persons in the labour force by level of education, sex and age. Annual average 1983 and Persons in the labour force in groups by level of education, sex and age as per cent of all in each group. Annual average 1983 and Persons in the labour force by sex, marital status and age. Annual average 1983 and Persons in the labour force in groups by sex, marital status and age as per cent of all in each group. Annual average Persons in the labour force by sex, marital status and region. Annual average and as per cent of all in each group and Persons in the labour force by sex, marital status and working hours, as per cent of all in each group. Annual average 1983 and EMPLOYED PERSONS 19. Employed persons by sex, marital status and age. Annual average 1983 and Employed persons by working hours, sex and socio-economic group. Annual average 1983 and Employed persons by sex, status and major industry division. Annual average Employed persons, total and employed females, by major industry group. Annual average Salaried employees and wage earners, by major industry group. Annual average Number of man-hours worked (10 000) per week/in the survey week, by industry division. Annual average Average working hours per week/in the survey week, by industry division. Annual average Employed persons and number of man-hours worked in sheltered and competing industries, by sex. Annual average Employed persons and number of man-hours worked in sheltered and competing industries, by sex, as per cent of employed persons and number of man-hours in Annual average

17 16 Page EMPLOYED PERSONS (cont.) 28. Employed persons, total and employed females, by age and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by region and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons by major industry division in the various regions. Per cent. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by working hours and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons by level of education and major industry division. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by occupation. Annual average Employed persons by sex and occupation. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by status and occupation. Annual average 1983 and Employed persons by sex and married females, by number of working hours. Annual average Employed persons, total and employed females, by age and occupation. Annual average 1983 and Employed persons, total and employed females, by region and occupation. Annual average 1983 and Employed persons by occupation in various regions. Per cent. Annual average Employed persons by level of education and occupation. Annual average 1983 and Employed persons by status and working hours. Annual average 1983 and Emp loyed persons by age, sex and socio-economic group. Annual average 1983 and Employed persons by working hours, sex, age and marital status for females. Annual average 1983 and Persons at work with 1-20 working hours per week, by sex, marital status, age and what they considered as their main activity in the survey week. Annual average 1983 and MARRIED FEMALES IN THE LABOUR FORCE 45. Married females in the labour force, in groups by number of children at ages under 16 years in the dwelling, and age of the youngest child, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and Married females in the labour force, in groups by age and number of children at ages under 16 years in the dwelling, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and Married females in the labour force, in groups by age of the female and of the youngest child in the dwelling, total and as per cent of total married females in each group. Annual average Married females with children under the age of 7 in the labour force, in groups by age of the youngest child in the dwelling and paid day care of children, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and Married females in the labour force, in groups by number of persons in the dwelling and paid domestic services, total and as per cent of total married females in each group. Annual average 1983 and EMPLOYED MARRIED FEMALES 50. Employed married females by level of education and number of working hours. Annual average 1983 and Employed married females by number of working hours and number of children at ages under 16 years in the dwelling. Annual average 1983 and Employed married females by number of working hours and number of persons in the dwelling Annual average 1983 and Employed married females by number of working hours and hours of paid domestic services hired per week. Annual average 1983 and

18 17 EMPLOYED PERSONS TEMPORARILY ABSENT FROM WORK 54. Employed persons temporarily absent from work during the survey week, by sex and reason for absence. Annual average Page NON-EMPLOYED PERSONS SEEKING WORK 55. Non-employed persons seeking work by age, if they have been at work sometime during the last 12 months and sex. Annual average 1983 and Non-employed persons seeking work, total and females, by age. Annual average Non-employed persons seeking work in groups, total and females by age as per cent of persons in the labour force in each group. Annual average Non-employed persons seeking work by method of search. Annual average Non-employed persons seeking work by main activity. Annual average Non-employed persons seeking work by duration of search. Annual average and per cent Non-employed persons seeking work by work experience. Annual average Non-employed persons seeking work by sex and work experience in sheltered and competing industries. Annual average and as per cent of the labour force, in groups by sex and competing type 114 NON-EMPLOYED 63. Non-employed persons by sex, marital status and main activity. Annual average Non-employed persons by region and main activity. Annual average 1983 and Non-employed persons by main activity in various regions. Per cent. Annual average Non-employed persons by age and main activity. Annual average 1983 and Non-employed persons, total and non-employed females in different activities, by wanting/ not wanting work. Persons wanting work without seeking, by reason for not seeking. Annual average and per cent Non-employed persons who have been at work sometime during the last 12 months, by sex and reason for leaving their previous work. Annual average 1983 and PERSONS NOT IN THE LABOUR FORCE 69. Persons not in the labour force who have been at work sometime during the last 12 months, by sex and region. Annual average 1983 and Persons not in the labour force who have been at work sometime during the last 12 months, by sex and age. Annual average 1983 and EMPLOYEE STATISTICS 71. Employees by industry division, 3rd and 4th quarter 1983 and all quarters The whole country Employees by industry division. County. Annual average 1983 and Central government employees by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and Central government employees by sex, working hours and industry and Central government employees by sex and education and Employees in publicly maintained schools by sex and working hours. Place of work. Counties and selected municipalities and Employees in publicly maintained schools by sex and education and Employees in publicly maintained schools by sex, working hours and type of school and UNEMPLOYED PERSONS, APPLICANTS FOR WORK, VACANCIES AND PLACEMENTS AT THE EMPLOYMENT AND SEAMEN'S OFFICES 79. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by occupation. Annual average 1983 and 1984 and monthly figures

19 18 Page UNEMPLOYED PERSONS, APPLICANTS FOR WORK, VACANCIES AND PLACEMENTS AT THE EMPLOYMENT AND SEAMEN'S OFFICES (cont.) 80. Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex. County. Annual average and monthly figures 1983 and Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex and age in January and November and Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by sex, age and duration of unemployment in January and Unemployed persons registered at the Employment and Seamen's Offices, by duration of unemployment in January. County and Applicants for work and vacancies at the Employment and Seamen's Offices, by sex. Annual figures and monthly figures 1983 and Applicants for work at the Employment and Seamen's Offices, by occupation and Applicants for work at the Employment and Seamen's Offices, by sex. County and CURTAILMENT OF OPERATIONS 87. Curtailment of operations registered at the Employment Offices Persons affected by temporarily dismissals and reduction of working hours. Annual average and monthly figures 1983 and GOVERNMENT MEASURES TO PROMOTE EMPLOYMENT 89. Employed persons by government measures to promote employment. Annual average Expenditure on government measures to promote employment Million kroner LABOUR CONFLICTS AND WORKING DAYS LOST 91. Labour conflicts by duration. Number of salaried employees and wage earners involved and working days lost Labour conflicts by number of working days lost Labour conflicts. Salaried employees and wage earners involved and working days lost, by division

20 19 1. ARBEIDSKRAFTUNDERSOKELSENE (TABELLENE 1-70) 1.1. Formål Etter prøveundersøkelser høsten 1971, har Statistisk Sentralbyrå fra og med 1. kvartal 1972 gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser etter utvalgsmetoden. Foruten a gi arbeidskraftmyndighetene og andre interesserte kjennskap til yrkesstrukturen i befolkningen og utviklingen over tid, skal undersøkelsene tjene som grunnlag for yrkesprognoser og gi arbeidsmarkedsforskningen statistisk materiale. En kan i denne sammenheng nevne studier av gifte kvinners yrkesdeltaking og analyser av bruttobevegelsene på arbeidsmarkedet Begreper Under hver tabell er det vist til de aktuelle spørsmål i skjemaet som ligger til grunn for gruppering i tabellhode og forspalte. valg av sentrale begreper og definisjoner har Byrået lagt vekt på å folge de tilrådingene som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har gitt for utarbeiding av arbeidskraftstatistikk. tillegg har en fort inn noen få begreper som en antar vil gagne både analysen av materialet og debatten omkring tallene fra arbeidskraftundersøkelsene. samsvar med ILO-tilrådingene skal personer i arbeidsfør alder klassifiseres etter deres tilknytning til arbeidsmarkedet i løpet av en spesifisert kort periode, enten en uke eller en dag. Byrået har valgt tidsperioden en uke (undersøkelsesuken) som referanse for opplysninger om de personene som inngår i utvalget. Personene i de aldersgruppene (16-74 år) som er med i undersøkelsene, har en splittet i grupper og undergrupper etter deres tilknytning til arbeidsmarkedet i undersøkelsesuken slik skissene nedenfor viser. arbeidsstyrken Utenfor arbeidsstyrken Sysselsatte Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt er- Per- soner Pensjo- Per- Syssel- soner Per- opp- nister/ soner satte opp- Skole- Pensjo- soner tatt Skole- per- Per- inne Syssel- midler- tatt elever/ nister/ uten med elever/ soner soner til 1. satte tidig med stu- personer ar- hus- stu- sluttet uten gangs Ari inn- fra- hus- denter sluttet beid arbeid denter i ar- arbeid mili- beidstekts- værende arbeid som i arbeid som hjemme som beid som ter- uføre givende fra inn- hjemme søkte som søkte mv. ikke som ikke eller arbeid tekts- mv. arbeid søkte ar- som søkte ikke søkte sivilgivende som arbeid beid ikke arbeid søkte arbeid arbeidsarbeid søkte søkte arbeid tjeneste arbeid arbeid Gruppen "sysselsatte i inntektsgivende arbeid" består av personer som utførte inntektsgivende arbeid av minst en times varighet i undersøkelsesuken. For familiearbeidere uten fast avtalt lønn har en imidlertid satt en minimumsgrense på 10 arbeidstimer i undersøkelsesuken (se pkt. 1.11). "Sysselsatte midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid" omfatter personer som vanligvis utfører 'nntektsgivende arbeid, men som på grunn av sykdom, ferie etc. ikke utførte slikt arbeid i undersøkelsesuken. Til sammen utgjør personene i disse to gruppene "sysselsatte" i alt. "Arbeidssøkere uten arbeidsinntekt" omfatter personer som ikke utførte eller var midlertidig fraværende fra inntektsgivende arbeid i undersøkelsesuken, men som ved a kontakte den offentlige arbeidsformidling, annonsere selv, svare på annonse e.l. forsøkte å skaffe seg inntektsgivende arbeid. Denne gruppen må ikke forveksles med "registrerte arbeidsløse ved arbeids- og sjømannskontorene", som Arbeidsdirektoratet gir tall for.

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 NORGES OFFISIELLE STAT1STIKK B 843 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1987-1988 LABOUR MARKET STATISTICS 1987-1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2819-0 ISSN 0078-1878 EMNEGRUPPE 32 Arbeidskraft

Detaljer

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51

Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo. Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 Til salgs hos: Akademika - avdeling for offentlige publikasjoner Mellergt. 17 Postboks 8134 Dep 0033 Oslo Tlf.: 22 11 67 70 Telefax: 22 42 05 51 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 87 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall

Arbeidsmarkedsstatistikk 1995 Hefte I Hovedtall C 35 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 995 Hefte I Hovedtall Labour Market Statistics 995 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997

Arbeidsmarkedsstatistikk 1996-1997 C 467 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Arbeidsmarkedsstatistikk 996-997 Labour Market Statistics 996-997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 56 ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 97 LABOUR MARKET STATISTICS 97 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 973 ISBN 8-537-064-7 FORORD I publikasjonen

Detaljer

Arbeidsmarkedstatistikk 1993 Hefte I Hovedta ll

Arbeidsmarkedstatistikk 1993 Hefte I Hovedta ll C 148Norges offisielle statistikk O fficial Statistics of Norway Arbeidsmarkedstatistikk 1993 Hefte I Hovedta ll Labour Market Statistics 1993 Volume I Main Results Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1976

ARBEIDSMARKEDSTATISTIKK 1976 NORGES OFFISIELLE STATISTI A 884 ARBEIDSMAREDSTATISTI 976 LABOUR MARET STATISTICS 976 STATISTIS SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 977 ISBN 82-537-0730-4 FORORD publikasjonen Arbeidsmarkedstatistikk

Detaljer

INDEX OF FIGURES. Page

INDEX OF FIGURES. Page 15 INDEX OF FIGURES 1. Non-employed persons seeking work and registered unemployed at the Employment Service offices as a percentage of the labour force 59 2. Persons aged 16-74 in different age groups,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Vedlegg 1: Om undersøkelsen

Vedlegg 1: Om undersøkelsen Vedlegg 1: Om undersøkelsen Utvalg og frafall Til undersøkelsen i 2004 ble det trukket et landsomfattende utvalg på 2 840 personer (etter at døde og personer flyttet til utlandet er utelatt). Dette er

Detaljer

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90

TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C1O TIDSBRUK OG TIDSORGANISERING 1970-90 THE TIME BUDGET SURVEYS 1970-90 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3637-1 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064

TRYGDESTAT1STIKK UFØRE 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 NATIONAL INSURANCE DISABLED 1987 ISBN 82-537-2968-5 ISSN 0800-4064 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 932 TRYGDESTATSTIKK UFØRE 987 NATIONAL INSURANCE DISABLED 987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLOKONGSVINGER 990 ISBN 8253729685 ISSN 08004064 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner

Om Fylkesprognoser.no. Definisjoner 1 Om Fylkesprognoser.no Fylkesprognoser.no er et samarbeidsprosjekt mellom fylkeskommunene som deltar i Pandagruppen. Denne gruppen eier Plan- og analysesystem for næring, demografi og arbeidsmarked (PANDA).

Detaljer

Omfanget av deltidsarbeid

Omfanget av deltidsarbeid Økonomiske analyser 6/23 Ylva Lohne og Helge Nome Næsheim Det er 6 deltidssysselsatte personer ifølge Arbeidskraftundersøkelsene. er imidlertid større. Dette kommer til syne når man tar utgangspunkt i

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980

FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 299 FOLKE- OG BOLIGTELLING 1980 HEFTE II SYSSELSETTINGSSTATISTIKK POPULATION AND HOUSING CENSUS 1980 Volume Il EMPLOYMENT STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 378 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1905-1 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyri fram hovedresultatene fra TidsnyttingsundersOkelsen

Detaljer

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner

Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Sammenligning av sykefraværsstatistikker i KS, SSB og enkeltkommuner Bakgrunnen for dette notatet er forskjeller i statistikker for sykefraværet utarbeidet av SSB, KS og enkeltkommuner. KS, SSB og de fleste

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Røy!kevaneundersøkelse. 4. kvartal 1973

Røy!kevaneundersøkelse. 4. kvartal 1973 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSOKELSER Nr. 9 Røy!kevaneundersøkelse 4. kvartal 1973 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 9 ROYKEVANEUNDERSØKELSE 4. KVARTAL

Detaljer

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001

Arbeidsmarkedet. Økonomiske analyser 1/2001 Arbeidsmarkedet Foreløpige tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet (KNR) viser en vekst i samlet sysselsetting på 0,4 prosent i fjor, om lag det samme som i 1999. Ifølge SSBs arbeidskraftsundersøkelse

Detaljer

Supplerende mål på arbeidsledighet

Supplerende mål på arbeidsledighet Helge Næsheim og Ole Sandvik Det kommer ofte fram synspunkter på at arbeidsledighet er for strengt definert i den offisielle statistikken. Arbeidskraftsundersøkelsene (AKU) viser at det i 2011 var 84 000

Detaljer

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste

Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr, 37 Undersøkelse om bruk av Televerkets telegramtjeneste 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSOKELSER

Detaljer

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet

Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet Rapporter Reports 2014/34 Erik Herstad Horgen Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet Rapporter 2014/34 Erik Herstad Horgen Personer på velferdsytelser utenfor arbeidslivet Statistisk sentralbyrå

Detaljer

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014

71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 Ungdom som verken er i arbeid eller utdanning 71 000 unge i alderen 15-29 år verken jobbet eller utdannet seg i 2014 71 000 unge mennesker i alderen 15-29 år var verken i arbeid, under utdanning eller

Detaljer

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007

Notat. 3.1. Arbeidstid over livsløpet. tpb, 20. juni 2007 Notat tpb, 20. juni 2007 3.1. Arbeidstid over livsløpet Denne analysen av hvordan arbeidstiden skifter over livsløpet vil i hovedsak gjøres ved å bruke tverrsnittsdata fra Arbeidskraftundersøkelsen (AKU)

Detaljer

Ungdomsundersøkelsen 1975

Ungdomsundersøkelsen 1975 RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 35 Ungdomsundersøkelsen 1975 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO RAPPORT FRA UNDERAVDELINGEN FOR INTERVJUUNDERSØKELSER NR. 35 UNGDOMSUNDERSØKELSEN 1975

Detaljer

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301

Levekårsundersøkelsen 1 995. Survey of Level of Living 1995. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 C 301 C 30 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Levekårsundersøkelsen 995, Survey of Level of Living 995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 43 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1991 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1991 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1992 ISBN 82-537-3735-1 ISSN 0800-7233 EMNEGRUPPE 20 Generelle sosiodemografiske

Detaljer

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977

FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B197 FRUKTBARHETSUNDERSØKELSE 1977 FERTILITY SURVEY 1977 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1500-5 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes

Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes Seniorenes tilknytning til arbeidsmarkedet styrkes AV MAGNE BRÅTHEN SAMMENDRAG 4 år etter at folketrygden ble innført, utarbeides det nå en ny pensjonsreform. Reformen er utløst av en bekymring for finansieringen

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger.

Hovedresultatene av all ny statistikk fra Statistisk Sentralbyrå publiseres i ukeheftet så snart tallene foreligger. %1 I Imo Statistisk Sentralbyrå Resultatene av SSBs statistikkproduksjon utgis i serien NORGES OFFISIELLE STA TISTIKK NOS. Den omfatter ca. 80 titler med detaljerte data for de fleste områder i samfunnet.

Detaljer

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner

Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger. 1. Arbeidstidsordninger - definisjoner ton, 23. oktober 2007 Notat Avtalt arbeidstid og arbeidstidsordninger Formålet med denne analysen er å se på hvordan de ansatte fordeler seg på ukentlig arbeidstid etter ulike arbeidstidsordninger. Det

Detaljer

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2005/5 Rapporter Reports Tor Petter Bø Ulike arbeidskontrakter og arbeidstidsordninger Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics

Detaljer

Stort omfang av deltidsarbeid

Stort omfang av deltidsarbeid Stort omfang av deltidsarbeid En av tre som jobber innenfor helse og sosialtjenester, er leger, sykepleiere eller helsefagarbeidere. Næringen er kvinnedominert. Både blant sykepleiere og helsefagarbeidere

Detaljer

Internasjonal sammenligning av sykefravær

Internasjonal sammenligning av sykefravær Økonomiske analyser / Christoffer Berge Arbeidskraftundersøkelsen (AKU), som gjennomføres i alle EU/EØS-land, blir ofte brukt ved internasjonal sammenligning av sykefravær. kommer da ut med et relativt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 267 IN NTEKTSSTAT STIKK INCOME STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537- 1738-5 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 67 IN NTEKTSSTAT STIKK 979 INCOME STATISTICS 979 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 98 ISBN 8-537- 738-5 FORORD Inntektsstatistikk 979 inneholder opplysninger om

Detaljer

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993

95/3 Rapporter Reports. Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen. Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 95/3 Rapporter Reports Morten Kjelsrud og Jan Erik Sivertsen Flyktninger og arbeidsmarkedet 2. kvartal 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret Forskrift om arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret DATO: FOR-2008-08-18-942 DEPARTEMENT: AID (Arbeids- og inkluderingsdepartementet) PUBLISERT: I 2008 hefte 9 s 1433 IKRAFTTREDELSE: 2008-09-01 ENDRER:

Detaljer

FORBRUKSUNDERSØKELSE

FORBRUKSUNDERSØKELSE NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 674 FORBRUKSUNDERSØKELSE 1983-1985 SURVEY OF CONSUMER EXPENDITURE 1983-1985 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2435-7 ISSN 0546-6504 EMNEGRUPPE 35

Detaljer

Notat. Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret - konsistens med andre datakilder

Notat. Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret - konsistens med andre datakilder Notat hnn, 18. november 2005 Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret - konsistens med andre datakilder 1. Innledning og avgrensing av problemsstilling Arbeidsgiver- /Arbeidstakerregisteret (AA-registeret)

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 242 KVINNERS ARBEID WOMEN'S WORK 1980 ISBN 82-537-1637-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 242 KVINNERS ARBEID WOMEN'S WORK 1980 ISBN 82-537-1637-0 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 242 KVINNERS ARBEID 980 WOMEN'S WORK 980 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO KONGSVINGER 98 ISBN 82-537-637-0 FORORD I denne publikasjonen legger Statistisk Sentralbyrå fram resultatene

Detaljer

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og

Næringsstruktur målt i antall sysselsatte for årene 2002 og 2011. anleggsvirksomhet. Kraft- og vannforsyning Bygge- og Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE

PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE STATISTISKE ANALYSER NR. 47 PRIVATE HUSHOLDNINGERS FORBRUK I 1970-ÅRENE CONSUMPTION OF PRIVATE HOUSEHOLDS IN THE 1970s STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1757-1 ISSN 0333-0621 FORORD

Detaljer

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports

Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning. bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport. 1999/27 Rapporter Reports 1999/27 Rapporter Reports Heidi Kristin Reppen og Elisabeth Rønning Barnefamiliers tilsynsordninger, yrkesdeltakelse og bruk av kontantstøtte våren 1999 Kommentert tabellrapport Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN

LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B320 LEVEKÅRSUNDERSØKELSEN 1980 SURVEY OF LEVEL OF LIVING 1980 STATISTISK SENTRALBYRÅ. OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1 81 9-5 FORORD Statistisk Sentralbyrå legger i denne

Detaljer

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK

LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 474 LØNNS- OG SYSSELSETTINGSSTATISTIKK FOR STATENS EMBETS- OG TJENESTEMENN 1. OKTOBER 1983 WAGE AND EMPLOYMENT STATISTICS FOR CENTRAL GOVERNMENT EMPLOYEES 1 OCTOBER 1983

Detaljer

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon?

Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Arbeid og velferd Nr 3 // 2009 Hvorfor tar selvstendig næringsdrivende fedre kortere foreldrepermisjon? Av: El isa b e t h Fo u g n e r SAMMENDRAG Fedre som har hele eller deler av sin inntekt som selvstendig

Detaljer

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995

Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler 1. oktober 1995 C 0 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Utdanningsstatistikk Universiteter og høgskoler. oktober 99 Education Statistics Universities and Colleges October 99 Statistisk sentralbyrå

Detaljer

Hvor god er statistikken?

Hvor god er statistikken? Hvor god er statistikken? Alle tall har en usikkerhet. De fleste tallene fra Statistisk sentralbyrå er ikke feilfrie, men de er nyttige. Det kan faktisk være umulig å finne den absolutte sannheten. For

Detaljer

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen

Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Fra vekst til stagnasjon i sysselsettingen Etter en svært høy vekst i sysselsettingen høsten 2007 avtok veksten i 2008. I april i fjor stoppet den opp og holdt seg deretter stabil. Så kom finanskrisen

Detaljer

I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid?

I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid? Økonomiske analyser 5/2006 Funksjonshemmede registrert ved arbeidskontorene I hvor stor grad fanger arbeidskontorene opp funksjonshemmede som ønsker arbeid? Trond Pedersen Pilene for den norske økonomi

Detaljer

Tor Petter Bø. Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2.

Tor Petter Bø. Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. 2004/25 Rapporter Reports Tor Petter Bø Funksjonshemmede på arbeidsmarkedet Rapport fra tilleggsundersøkelse til Arbeidskraftundersøkelsen (AKU) 2. kvartal 2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

2004/23 Rapporter Reports. Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen. Permittering og sykefravær. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger 2004/23 Rapporter Reports Helge Nome Næsheim og Trond Pedersen Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres statistiske analyser, metode- og modellbeskrivelser

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Dato: 16.01.07 Versjon fra RTV sist endret januar 2002 Korrigert versjon 15.02.2007 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

LØNNINGER OG INNTEKTER

LØNNINGER OG INNTEKTER NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 536 LØNNINGER OG INNTEKTER 1982 WAGES, SALARIES AND INCOME 7982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1985 ISBN 82-537-2195-1 EMNEGRUPPE Inntekt og formue ANDRE EMNEORD

Detaljer

1. Aleneboendes demografi

1. Aleneboendes demografi Aleneboendes levekår Aleneboendes demografi Arne S. Andersen 1. Aleneboendes demografi En stor og voksende befolkningsgruppe Rundt 900 000 nordmenn må regnes som aleneboende. Denne befolkningsgruppen har

Detaljer

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen

Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter Reports 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet blant eldre før og etter pensjonsreformen Rapporter 12/2013 Pål Nordby, Sølve Mikal Nerland og Helge Næsheim Yrkesaktivitet

Detaljer

Fritidshusundersøkelse 1967/1968

Fritidshusundersøkelse 1967/1968 RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSÜKELSER Nr. 5 Fritidshusundersøkelse 1967/1968 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO RAPPORT FRA KONTORET FOR INTERVJUUNDERSØKELSER Nr. 5 FRITIDSHUSUNDERSØKELSE 1967/1968 Statistisk

Detaljer

TID NYTTET TIL EGENARBEID

TID NYTTET TIL EGENARBEID STATISTISKE ANALYSER NR. 19 TID NYTTET TIL EGENARBEID TIME SPENT ON HOUSEHOLD WORK AND FAMILY CARE STATISTISKE SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1975 STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-0521-2

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014.

Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET/ STATISTIKKSEKSJONEN Utviklingen i alderspensjon pr. 31. desember 2013 Notatet er skrevet av: Iren Amundsen, Espen Steinung Dahl, Oddbjørn Haga, 05.02.2014. // NOTAT Utviklingen

Detaljer

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970

STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 556 STATISTIKK OVER LAVINNTEKTSGRUPPER 1970 STATISTICS ON LOW INCOME GROUPS 1970 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1973 ISBN 82-537-0257-4

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Tor Petter Bø og Inger Håland

Tor Petter Bø og Inger Håland 2002/24 Notater 2002 Tor Petter Bø og Inger Håland Dokumentasjon av arbeidskraftundersøkelsen (AKU) Korrigert versjon Avdeling for økonomisk statistikk/seksjon for arbeidsmarkedsstatistikk Emnegruppe:

Detaljer

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984

SKATTESTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 INNTEKTSÅRET 1 982 TAX STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-2115-3 OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 499 SKATTESTATISTIKK INNTEKTSÅRET 98 TAX STATISTICS INCOME YEAR 98 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 984 ISBN 853753 ISSN 0800940 EMNEGRUPPE Inntekt og formue Skattelikning

Detaljer

Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift

Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift Permitteringsperiodens varighet og tilbakekalling til permitterende bedrift Utarbeidet for Arbeids- og sosialdepartementet Notat 2015-01 Proba-notat nr. 1, 2015 Prosjekt nr. 15071 KAL/HB, 7. desember,

Detaljer

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende Nr. 20/170 EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende RÅDET FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, særlig artikkel 213, under

Detaljer

Behandlingskapasitet for voksne i privat og offentlig tannhelsetjeneste i Norge

Behandlingskapasitet for voksne i privat og offentlig tannhelsetjeneste i Norge F AGARTIKKEL Nor Tannlegeforen Tid 2006; 116: 212 216 Jostein Grytten, Irene Skau og Dorthe Holst Behandlingskapasitet for voksne i privat og offentlig tannhelsetjeneste i Norge Formålet med denne studien

Detaljer

Ulønnet arbeid skaper store verdier

Ulønnet arbeid skaper store verdier Ulønnet arbeid skaper store verdier Ulønnet arbeid i egen husholdning som matlaging, rengjøring og barnepass er ikke inkludert i landets verdiskaping slik denne måles i bruttonasjonalproduktet (BNP). Beregninger

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Revisorforeningen Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Dobbeltarbeidende seniorer

Dobbeltarbeidende seniorer Dobbeltarbeidende seniorer Økt levealder gjør at stadig flere har og f omsorgsplikter overfor sine gamle foreldre eller andre nære personer. Omtrent hver syvende voksne har i dag regelmessig ulønnet omsorgsarbeid,

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen

Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Pensjonsreformen: Effekter på sysselsettingen Av: Espen Halland Dahl og Ole Christian Lien Sammendrag Fleksibel pensjoneringsalder ble innført fra januar 2011. Frem til september 2011 var det drøye 30

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 710 LØNNSSTATISTIKK 1986 WAGE STATISTICS 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2521-3 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lønn ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom

Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / SEKSJON FOR STATISTIKK Dato: 12.08.2011 Korrigert versjon 12.08.2011 // NOTAT Veiledning for føring av statistikk over sykefravær og fravær ved barns sykdom Arbeids-

Detaljer

Undersøkelse om muskel-, ledd- og rygglidelser 1994

Undersøkelse om muskel-, ledd- og rygglidelser 1994 Seksjon for intervjuundersøkelser. 10. mai 1995 Arne Faye: Undersøkelse om muskel-, ledd- og rygglidelser 1994 Utvalg, gjennomføring og frafall INNHOLD Side 1. INNLEDNING... 2 2. SKJEMA OG UTVALG... 3

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB999 LØNNSSTATISTIKK 1990 WAGE STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3601-0 ISSN 0078-1916 EMNEGRUPPE 33 Lorin ANDRE EMNEORD Inntektsnivå

Detaljer

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk

Kort om forutsetninger for prognosene. Næringsstruktur historisk statistikk Kort om forutsetninger for prognosene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige (alder 15 til og med 74 år). Yrkesaktive er her definert

Detaljer

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT

DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI Direktoratet for forvaltning og IKT Befolkningsundersøkelse holdninger til og erfaringer med skriftlig informasjon fra offentlige myndigheter TNS Gallup januar 009 Avdeling politikk & samfunn/ Offentlig

Detaljer

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER

BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER STATISTISKE ANALYSER NR. 48 BOLIGFORHOLD OG BOUTGIFTER HOUSING CONDITIONS AND HOUSING EXPENDITURES STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1777-6 ISSN 0333-0621 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

Statistikk og historie. Espen Søbye

Statistikk og historie. Espen Søbye 39 Statistiske analyser Statistical Analyses Statistikk og historie Espen Søbye Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses I denne serien publiseres

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

UTDANNINGSSTATISTIKK

UTDANNINGSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 659 UTDANNINGSSTATISTIKK VIDEREGÅENDE SKOLER 1. OKTOBER 1984 EDUCATIONAL STATISTICS UPPER SECONDARY SCHOOLS 1 OCTOBER 1934 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1986 ISBN

Detaljer

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA

STATISTISKE ANALYSER NR. 30 EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA STATISTISKE ANALYSER NR. 30 DØGNETS 24 TIMER EN ANALYSE AV TIDSNYTTING I 1971-72 THE DAY'S 24 HOURS AN ANALYSIS OF TIME USE IN 1971-72 STATISTISK S E N TRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO

Detaljer

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden

Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden Arbeidsliv Høy yrkesdeltakelse blant kvinner i Norden De nordiske land har de klart høyeste andelene yrkesaktive kvinner sammenlignet med andre europeiske land. De søreuropeiske land, utenom, har de laveste

Detaljer

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN

FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN FAGDAG ØKONOMI/LØNN 2011 SYKELØNN SYKELØNN Arbeidsgiver utbetaler sykelønn, fødselspenger og adopsjonspenger til arbeidstakere som omfattes av HTA 1 hele den tid arbeidstakeren har rett til slik stønad

Detaljer