Analytikerpresentasjon 1. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015"

Transkript

1 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

2 Agenda 1) Resultat 1. kvartal ) Tema: Marked 3) Vedlegg 2

3 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 777 mill, mot 755 mill i fjorårets kvartal. Stabil underliggende drift innen alle forretningsområder. Energietterspørsel og kraftpriser på nivå med fjoråret - mildt vær og 25 øre/kwh i oppnådd kraftpris. Vannkraftproduksjon 13 prosent høyere enn normalen, mot 50 prosent over normalen i fjorårets kvartal. Resultat per aksje på 1,83 kroner ned fra fjoråret grunnet en positiv engangseffekt fra frafalt skattekrav i Sesongmessig sterk kontantstrøm fra driften. 3

4 EBITDA 1. kvartal 2015 og endring fra 2014 EBITDA Q Endring EBITDA fra Q Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA EBITDA Q Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA Q

5 Kraftpriser mot fjoråret øre/kwh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Oslopris (NO1) 2014 Oslopris (NO1) Kilde for prisdata: og 30. april 2015.

6 Produksjon NOK millioner Q Q Året 2014 Året 2013 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) Produksjon (GWh) Investeringer Kvartal NOK mill Siste 12 mnd NOK mill Volum 13 prosent over normalen, men 201 GWh lavere enn rekordnivået i 1. kvartal Prissikring bidro positivt med 10 mill (15 mill) i kvartalet. Høye nettilknytningskostnader som følge av overskudd på kraft i prisområde NO1 mot normalt underskudd. 36 prosent sikringsgrad neste 6 måneder. Forprosjektering av mulig nytt aggregat går etter plan Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q

7 Kraftproduksjon vannføring og slukeevne m3/sek jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Normal * Slukeevne 7 * Normal = Median vannføring siste 10 år

8 Produksjonsvolum 400 GWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal* * Normal = 3100 GWh basert på 10 års vannhistorikk justert for effektivitetsforbedringer.

9 Varme NOK millioner Q Q Året 2014 Året 2013 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag (DB) EBITDA Driftsresultat Produksjon (GWh) Brutto DB (øre/kwh) Investeringer Mildt vær i både årets og fjorårets kvartal gav lavt forbruk. Dekningsbidrag opp 8 øre/kwh fra fjoråret. Lavere kostnader da fjorårets kvartal inkluderer kostnad forbundet med en større lekkasje. Prissikring bidro med 14 mill (25 mill). Kvartal NOK mill 250 Siste 12 mnd NOK mill prosent sikringsgrad neste 6 måneder Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q

10 Produksjonsvolum 300 GWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal *

11 Nett NOK millioner Q Q Året 2014 Året 2013 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Mer/(mindreinntekt) i resultat (93) (30) 206 (120) Investeringer Kjøpt nettvirksomhet bidrar til resultatfremgang. Integrasjonsprosjektet går som planlagt. Stabil drift med få driftsforstyrrelser. AMS-kontrakter vedrørende målere og installasjon inngått. Kvartal NOK mill Siste 12 mnd NOK mill Forventet driftsresultat for året noe lavere enn fjoråret planlagt mindreinntekt i 2015 mot en merinntekt på 206 mill i Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q

12 Marked NOK millioner Q Q Året 2014 Året 2013 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Godt resultat i strømsalgsvirksomheten. Gevinst på 29 mill knyttet til salg av historisk nedskrevne kundefordringer. Antall kunder og solgt volum på nivå med fjoråret. Kvartal NOK mill Siste 12 mnd NOK mill Resultat etter skatt på kr 88 per kunde (kr 78). Arbeid med å tilrettelegge for en effektiv drifts- og salgsorganisasjon i Sverige og Finland pågår Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Q4 14 Q

13 Netto rentebærende gjeld i kvartalet og utvikling arbeidskapital Endring netto rentebærende gjeld i kvartalet (NOK mill) Utvikling arbeidskapital og kraftpriser NOK mill øre/kwh Netto gjeld 4. kv 2014 EBITDA Betalte renter Betalt skatt Endring arbeidskapital m.m. Netto Netto gjeld investeringer 1. kv 2015 m.m kv kv kv Arbeidskapital ut av 1. kvartal 1. kv Kraftpriser 20 13

14 Utvikling i soliditet siste år Egenkapitalandel (prosent) Gjeld / EBITDA * 30% 30% 31% 31% 4,2 4,4 3,5 3,4 1. kv kv kv kv kv kv kv kv * EBITDA for kjernevirksomhet (Produksjon, Varme, Nett og Marked) siste 12 måneder.

15 Oppsummering av resultat 1. kvartal 2015 Endring EBITDA fra Q Resultat etter skatt Q Resultat per aksje NOK 1, EBITDA Q1 14 Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva Driftskostnader EBITDA Q1 15 EBITDA Avskrivninger Finanskostnader Skattekostnad Resultat etter skatt Q1 15 * 15 * Q påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros.

16 Framtidsutsikter Forprosjektering av mulig nytt aggregat går etter plan, eventuell investeringsbeslutning ventes 2. halvår Varme med økt salgstakt mot nye kunder som skal fase ut oljefyr. Nett har inngått AMS-kontrakter vedrørende målere og installasjon, og arbeider videre med integrasjonsarbeidet som ventes ferdigstilt i Arbeid med å tilrettelegge for en effektiv drifts- og salgsorganisasjon i Sverige og Finland pågår. Ved utgangen av 1. kvartal var notert systempris for levering av kraft i 2015 på 23 øre/kwh mot 25 øre/kwh i

17 Agenda 1) Resultat 1. kvartal ) Tema: Marked 3) Vedlegg 17

18 Hafslund Marked Antall ansatte: ~ 570 Omsetning 2014 : 6,6 MRD NOK Driftsresultat 2014 : 403 MNOK Antall strømkunder : Kundesenter Fakturaservice 18

19 Markedsposisjon og mål Nordiske strømmarkedet 100% = ca 12 mill kunder Ca 10% markedsandel på nordisk basis Hafslund 26-27% i Norge 10% 4% i Sverige Øvrige 41% 12% EON 4% i Finland Ulik grad av modenhet og konkurranse i markedene 12% Vattenfall Økt satsning på fordelsprodukter Fjordkraft 4% 10% Dong 11% Fortum Mål om å ta klare markedsposisjoner i Sverige og Finland Ambisjon om kraftig kundevekst de kommende årene 19 Kilde: TNS Gallups Energibarometer, Div rapporter fra de nordiske regulatorene, Selskapenes hjemmesider og rapporter, diverse analyser

20 Kunde- og resultatutvikling Antall kunder 000 Driftsresultat Mill. NOK Norge Sverige & Finland Driftsresultat Kundevekst drevet både av organisk vekst og oppkjøp 20

21 Antatte regulatoriske endringer Gjennomfakturering Felles IKThub Leverandørsentrisk modell AMS Nordisk sluttbruker marked Store regulatoriske endringer ventet å påvirke konkurransesituasjonen de neste årene 21

22 Tøffere konkurranse... og lavere marginer 22

23 Inntjening pr strømkunde de viktigste driverne Brutto dekningsbidrag på strømproduktene Brutto dekningsbidrag på fordelsprodukter Kostnader til det løpende kundeforholdet Kostnader vedlikehold av kundemassen 23

24 Eksempler på fordelsprodukter EL- konto Hafslund Online Grønt valg Link 24

25 Markedsmessig posisjonskart Norge Posisjonskart Norge Størst Konsernets merkevare Billigst Best Landsdekkende lavprisaktør Differensiert Lokale merkevarer Multibrandstrategi med tydelige og klart adskilte markedsposisjoner 25

26 Markedsmessig posisjonskart Sverige og Finland Posisjonskart Sverige Posisjonskart Finland Størst Størst Billigst Best Billigst Best Differensiert Differensiert Godt utgangspunkt for arbeidet med etablering av tydelige markedsposisjoner 26

27 Organisert for å realisere vekstplaner Fakturering og innfordring Fysisk og finansiell krafthandel Strømselskap Fagfora, samarbeid og læring på tvers Konsern- og fellestjenester bygge sterke kompetansemiljøer og styre risiko langs verdikjeden 27

28 Hafslund Marked - fra regional til ledende nordisk aktør Hva gjorde vi? Hva skal vi gjøre? Nordisk 2020 Nasjonalt 2013 Regionalt

29 Agenda 1) Resultat 1. kvartal ) Tema: Marked 3) Vedlegg 29

30 Oslopris (NO1) historisk og framtidig øre/kwh øre/kwh * Kraftpris - Oslopris Periodegjennomsnitt 30 Kilde for prisdata: og 30. april * Periodegjennomsnitt er basert på forwardpriser per

31 Konsernresultat NOK millioner Q Q Året 2014 Året 2013 Salgsinntekter Energikjøp (2 311) (2 289) (21) (6 866) (7 867) Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva (1) Driftskostnader (701) (701) 0 (2 851) (2 648) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger (204) (201) (2) (1 045) (794) Driftsresultat Rentekostnader med mer (95) (93) (2) (480) (494) Verdiendring låneportefølje 28 (16) 44 (73) (9) Finanskostnader (67) (109) 42 (553) (503) Resultat før skatt Skattekostnad (149) 112 (261) (194) (402) Resultat etter skatt (200) Resultat per aksje (NOK) 1,83 2,85 (1,02) 5,14 3,83 31

32 Konsernbalanse NOK millioner Q Immaterielle eiendeler (8) Varige driftsmidler Finansielle eiendeler Fordringer og varer (396) Bankinnskudd og lignende Eiendeler (31) Egenkapital (inkl. min. int.) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld (505) Kortsiktig rentebærende gjeld (482) Kortsiktig rentefri gjeld Egenkapital og gjeld (31) Netto rentebærende gjeld (1 314) Egenkapitalandel 31 % 30 % 1 % 31 % 32

33 Kontantstrøm NOK millioner Q Q Året 2014 EBITDA Betalte renter (173) (173) 0 (452) Betalt skatt (105) (150) 45 (58) Markedsverdiendringer med mer (6) 3 (9) (67) Endring arbeidskapital (64) Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (206) (130) (76) (1 896) Netto kjøp/salg aksjer med mer 28 (16) 44 (379) Kontantstrøm investeringsaktiviteter (178) (146) (32) (2 275) Kontantstrøm til avdrag og utbytte (121) 33

34 Resultat per aksje Per kvartal NOK 2,85 ** 1,83 1,15 0,72 1,05 0,91 0,77 1,08 1,07 1,50 0,86 0,36 *** 1,06-2,97 * Q ,06 3,83 5,14 1,83 34 * ** *** Q påvirket negativt med 551 mill vedrørende ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. Q påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros. Q påvirket negativt med 93 mill vedrørende nedskrivninger Bio-el og sekundærnett Søndre Nordstrand

35 Engasjert kapital og avkastning Engasjert kapital 21,0 mrd per Avkastning engasjert kapital Marked 7% 8,0% 8,3% 8,3% Produksjon 22% Nett 46% 22% 3% Varme Øvrig 2013 * 2014 ** 2015 *** 35 * ** *** 2013 Resultatet inkluderer salg av aksjer i Infratek med gevinst på 90 millioner 2014 Inkluderer nedskrivninger i Bio-el og sekundærnett Søndre Nordstrand på -127 mill Avkastning siste 12 måneder

36 Lån porteføljedata Forfallsprofil MNOK Q1 15 Q4 14 Obligasjoner 73 % 73 % 0 % Sertifikatlån 3 % 5 % -2 % Syndikat- og banklån 24 % 22 % 2 % Serfikat lån Obligasjonslån Forfall neste 12 mnd. MNOK Andre lån 500 NOK millioner Q1 15 Q4 14 Nominell verdi - markedsverdi på lån (326) (354) 28 Markedsverdi for rente og valuta derivater (48) (64) 16 Gjennomsnittsrente inkl. derivater (i %) 3,8 % 3,8 % 0,0 % Andel låneportefølje med fastrente (i %) 51 % 48 % 3 % Låneforfall neste kvartal Ubenyttede trekklinjer apr mai jun jul aug sep okt nov des jan feb mar Serfikat lån Obligasjonslån Andre lån 36

37 Nøkkeltall Konsern YTD 2015 YTD 2014 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 31 % 31 % Netto rentebærende gjeld Resultat EBITDA Resultat per aksje 1,83 2,85 Kontantstrøm per aksje fra driften 7,68 7,19 Varme YTD 2015 YTD 2014 Engasjert kapital Salgspris Fjernvarme (øre/kwh) Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Nett YTD 2015 YTD 2014 Engasjert kapital Regulert dekningsbidrag for året Mer-/(mindreinntekt) i resultat hittil (93) (30) NVE-kapital Produksjon YTD 2015 YTD 2014 Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Marked YTD 2015 YTD 2014 Engasjert kapital herav arbeidskapital (116) 244 Volum Strømsalg (GWh)

38 Aksjonærer per # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Kommunal Landspensjonskasse ,1 % 4,5 % 4 MP Pensjon PK ,0 % 0,0 % 5 Gjensidige Forsikring ,5 % 0,0 % 6 Folketrygdfondet ,4 % 0,1 % 7 Skandinaviska Enskilda Banken ,2 % 0,0 % 8 Hafslund ASA ,2 % 0,0 % 9 Greenwich Land Securities AS ,2 % 0,1 % 10 New Alternatives Fund, Inc ,2 % 0,3 % Sum 10 største ,7 % 96,2 % Andre aksjonærer ,3 % 3,8 % Total % 100 % 38

39 Definisjoner Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 100 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Sikringsgrad kraftproduksjon Sikringsgrad fjernvarme Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd Sikret andel av estimert produksjonsportefølje (eksklusiv konsesjons- og erstatningskraft) Sikret andel av estimert netto kraftpriseksponering ved: Salg redusert med bruk av elektrisitet og 1/3 av varmepumpe. 39

40 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf:

41

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Styrets beretning 2012

Styrets beretning 2012 Styrets beretning 2012 Hafslund har i 2012 fokusert på å videreutvikle posisjonen som et ledende energikonsern, med hovedfokus på kjerneområdene produksjon, nett, varme og marked. Konsernet vokser organisk

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2014 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2014

KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 04-2014 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2014 Agder Energi hadde i 2014 driftsinntekter på 8 267 mill. kr mot 9 391 mill. kr i 2013. Den viktigste årsaken til

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 8 Resultatregnskap 9 Balanse 10 Utvidet konsolidert resultat 12 Kontantstrømoppstilling 13 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport

Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport. Halvårsrapport Styrets melding og regnskap / 2014 / Halvårsrapport Halvårsrapport 2014 1 Innholdsfortegnelse Nøkkeltall for Lyse 3 Halvårsberetning 2014 6 Erklæring 12 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Utvidet konsolidert

Detaljer

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS

LYSE ÅRSRAPPORT 2013 LYSE ENERGI AS LYSE LYSE ENERGI AS Innholdsfortegnelse LYSE Kort om Lyse 3 Lyse sentrale hendelser i 4 Nøkkeltall for Lyse 6 Årsberetning 8 Erklæring 16 Resultatregnskap 17 Balanse 31.12. 18 Utvidet konsolidert resultatregnskap

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap

Innholdsfortegnelse. Styrets melding og regnskap Halvårsrapport Innholdsfortegnelse Nøkkeltall 3 Halvårsberetning 5 Erklæring 9 Resultatregnskap 10 Balanse 11 Utvidet konsolidert resultat 13 Kontantstrømoppstilling 14 Endringer i konsernets egenkapital

Detaljer

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012

Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012 Hafslund ASA Tillegg til Registreringsdokument datert 26. juni 2012 1. Risikoforhold Hafslunds virksomhet er, i tillegg til operasjonell risiko, eksponert for risiko av regulatorisk, juridisk, omdømmemessig,

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013

Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Resultat 4. kvartal 2012 og foreløpig årsresultat 2012 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 13. februar 2013 Hovedtrekk 4. kvartal 2012 Driftsinntekter på 837 millioner (906 millioner) Driftsresultat

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.12.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.12.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 4 Fremtidsutsikter... 5 Resultat og Balanse... 6 Kontantstrømanalyse... 8 Endringer i konsernets

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Capital Markets Day. 13. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Capital Markets Day 13. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Agenda Nye Hafslund ved Rune Bjerke Hafslund Strømsalg ved Tove Pettersen Hafslund Sikkerhet

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101

Årsrapport EB.NO - TLF. 03101 Årsrapport 2014 EB.NO - TLF. 03101 INNHOLD Hovedtall 5 Årsberetning 12 Regnskap konsern Resultat 22 Balanse 23 Kontantstrømoppstilling 24 Egenkapitaloppstilling konsern 25 Noter 26 Regnskap Energiselskapet

Detaljer

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1

... ... Storebrand. 3. kvartal resultater 10. november 1999. Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand 3. kvartal resultater 10. november 1999 Analytikerpresentasjon 3.kv.99 1 Storebrand Hovedtrekk 3. kvartal 1999 Bokført driftsresultat 4.003 mill. kroner i år, mot 783 mill. kroner i fjor Bokført

Detaljer

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14.

Ordreinngang. Operativ omsetning. Operativ EBITDA-margin. Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner 8,3 3. K VA R TA L 2 0 14. 3. K VA R TA L 2 0 14 Ordreinngang NOK millioner 958 Operativ omsetning NOK millioner 920 Operativ EBITDA-margin Prosent 8,3 Operativ omsetning per forretningsområde NOK millioner Kärnhem 66 Block Watne

Detaljer

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter

FORORD HOVEDTALL / NETTDRIFT. STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse - Miljø - Økonomi - Fremtidsutsikter Årsrapport 211 2 INNHOLD FORORD 3 HOVEDTALL / NETTDRIFT 4 STYRETS BERETNING - Organisasjon og ledelse 5 - Miljø 6 - Økonomi 7 - Fremtidsutsikter 8 RESULTATREGNSKAP 9 BALANSE 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 12 KONTANT

Detaljer

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014

Innholdsfortegnelse. TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 1 TrønderEnergi AS Halvårsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Halvårsberetning... 3 Viktigste hendelser aktivt arbeid for effektiv drift... 3 Redegjørelse for halvårsregnskapet...

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa

gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa gjensidige.com delårsrapport fjerde kvartal OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2010 Gjensidige bank konsern Gjensidige bank ASa Hovedtrekk fjerde kvartal 2010 Økt innskuddsdekning Økt kundevekst Bankens virksomhet

Detaljer

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank

2. kvartal 2003. Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap. Trøndernes nærmeste bank 2. kvartal 2003 Trøndernes nærmeste bank Elektronisk distribusjon av bankens kvartalsregnskap Elektronisk distribusjon av bankens regnskap er både effektivt og kostnadsbesparende. Fra og med 3. kvartal

Detaljer

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Halvårsregnskap for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter, noe svakere marginer Driftsinntektene i første halvår 2009 ble 25 468 MNOK (23 281 MNOK), en økning på

Detaljer

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS)

Resultat før skatt NOK 368 millioner Resultat pr. aksje NOK 2,5 (IFRS) Rapport for VEIDEKKE ASA 1 Rapport HOVEDTREKK 4. KVARTAL Omsetning NOK 6,6 milliarder Resultat NOK 368 millioner Ordrereserve NOK 17,1 milliarder Netto rentebærende posisjon NOK 274 millioner Resultat

Detaljer

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge

3. kvartal 2010. 43% Sverige 57% Norge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 3. kvartal 2010 Vi fortsetter å gjøre det vi er best til å selge og bygge kvalitetsboliger til fornuftig pris. Vår langsiktige målsetning er uendret. Gjennom lønnsom vekst

Detaljer

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012

TrønderEnergi AS. Årsrapport 2012 II TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 TrønderEnergi AS Årsrapport 2012 Innhold Konsernsjefen har ordet... 2 Organisasjon... 3 Forretningsområde Energi... 4 Forretningsområde Nett... 4 Forretningsområde Marked...

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008. Som forventet noe svakere resultat Delårsrapport 3. kvartal 2008 1 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Som forventet noe svakere resultat Netto renteinntekter: kr.67,8 mill (kr.55,3 mill). Netto provisjons- og andre inntekter: kr. 13,2 mill

Detaljer

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013

Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 Delårsrapport 4.kvartal - Foreløpig årsregnskap 2013 HOVEDTALL TOTENS SPAREBANK (Konsertall, beløp i 1.000 kr.) KVARTALSVIS RESULTATUTVIKLING 4. kv. 13 3. kv. 13 2. kv. 13 1. kv. 13 4. kv. 12 3. kv. 12

Detaljer

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen

Vår langsiktige målsetning. være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. BWG HOMES VERDIKJEDE. lars Nilsen 2009 1. KVARTAL Vår langsiktige målsetning skal fortsatt være lønnsom vekst og verdiskaping for våre aksjonærer. lars Nilsen KONSERNSJEF BWG HOMES VERDIKJEDE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 BWG Homes

Detaljer

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15

INNHOLD. ÅrsbereTning 03. HoveDTall 09. nøkkeltall produksjon 10. resultatregnskap 11. balanse 12. kontantstrømoppstilling 14. noter Til regnskapet 15 GIR ENERGI 2010 INNHOLD ÅrsbereTning 03 HoveDTall 09 nøkkeltall produksjon 10 resultatregnskap 11 balanse 12 kontantstrømoppstilling 14 noter Til regnskapet 15 revisjonsberetning 30 Årsrapporten er trykket

Detaljer

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1

Overløp ved dammen på Rensjøen. BERETNINGER SEV/ÅRSBERETNING 2012 1 Overløp ved dammen på Rensjøen. Innhold side 1. Styrets beretning 2012... 2 1.1 Virksomheten... 2 1.2 Fortsatt drift... 2 1.3 Likestilling i selskapet... 3 1.4 Arbeidsmiljø... 3 1.5 Ytre miljø... 3 1.6

Detaljer