Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010"

Transkript

1 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO

2 1. Resultat 2. kvartal Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg

3 Hovedpunkter 2. kvartal 21 (eksklusive REC) EBITDA på 786 mill (eksklusive REC) en forbedring på 42 prosent fra fjoråret. Alle etablerte operative enheter viser fremgang sammenlignet med fjoråret. Kraftprisen på 35,1 øre/kwh for kraftproduksjonsvirksomheten, opp 23 prosent fra fjoråret. Investeringen i REC har belastet driftsresultatet med 747 mill. Tegnet 38,3 mill aksjer i REC i fortrinnrettemisjon finansiert ved delsalg av 26 mill aksjer. Høy kontantstrøm fra driften med mill (731 mill). Posisjonert for et felles nordisk sluttbrukermarked gjennom etablering i Sverige. s.3

4 EBITDA 2. kvartal 21 (eksklusive REC) 8 MNOK Kraftproduksjon Fjernvarme Nett Strømsalg Venture Annet EBITDA s.4

5 EBITDA endring fra 2. kvartal 29 (eks REC) MNOK Q2 9 Kraftproduksjon Fjernvarme Nett Strømsalg Venture Annen virksomhet Q2 1 s.5

6 Økt kontantstrøm fra driften 12 måneders rullerende EBITDA og kraftpriser MNOK % øre/kwh Kontantstrøm fra driften opp 45 prosent siste 2 år. Årstakten for EBITDA endres om lag 34 mill ved en kraftprisendring på 1 øre/kwh. Gradvis resultatforbedring for nettvirksomheten Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 EBITDA* Kraftpriser rullerende 12 mnd s.6 * EBITDA - rullerende 12 mnd eksklusive verdiendring finansielle eiendeler (MNOK)

7 Høy og stabil kontantstrøm fra kapitalkrevende enheter EBITDA - rullerende 12 mnd (MNOK) Kraftproduksjon Fjernvarme Nett +5% -3% +26% EBITDA Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Kraftproduksjon: spoteksponert og begrenset organisk vekst. Fjernvarme: fortsatt organisk vekst nærmeste 4 5 år. Nett: utvikling i regulatoriske rammebetingelser. s.7

8 Rentebærende gjeld redusert med,6 mrd Netto rentebærende gjeld og EK-andel Endring rentebærende gjeld siste kvartal (MNOK) mrd 13 EK-andel 6 Netto rentebærende gjeld 31. mars ,5 1,7 11,2 11,6 11,9 11,3 5 EBITDA 786 Betalte renter Betalt skatt -2 Endret markedsverdi finansielle instrumenter Endring arbeidskapital Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q Investeringer -423 Netto porteføljejusteringer 49 Utbetalt utbytte og andre kapitaltransaksjoner -439 Annet -74 Netto rentebærende gjeld 3. juni Netto rentebærende gjeld EK-andel s.8

9 Kraftproduksjon NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 YTD 9 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) 35,1 28,5 39,2 29,4 Produksjonsvolum (GWh) Investeringer Resultat og omsetning gjenspeiler høyere kraftpriser mot fjoråret, til tross for volumnedgang. 11 prosent lavere produksjon enn normalt. Engrosprisene opp 23 prosent. Ekspansjons-, og oppgraderingsprogram går i henhold til plan. 3 2 kvartal 12 måneder Forventet produksjon 3. kvartal 21 om lag 85 GWh på linje med normalen Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 s.9 EBITDA EBITDA siste 12 mnd

10 Produksjonsprofil kraftproduksjon 35 GWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal s.1 *Normal = 3 GWh basert på 1 års vann historikk justert for effektivitetsforbedringer.

11 Fjernvarme NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 YTD 9 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) 39,3 38,5 35,8 38,1 Produksjonsvolum (GWh) Investeringer kvartal 12 måneder Høyere kraftpriser og økt etterspørsel gir omsetningsvekst mot fjoråret. Sesongmessig et svakt kvartal med om lag 16 prosent av normal årsproduksjon. Volumøkning på 24 prosent som følge av økt etterspørsel og kundevekst. Dekningsbidrag per kwh noe over fjoråret. Hittil i år inngått kundekontrakter med årlig energiuttak på 15 GWh. - 5 Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 s.11 EBITDA EBITDA siste 12 mnd

12 Fjernvarme energikilder og enhetskostnad Energipriser (øre/kwh) Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Olje/gass 51,3 42,2 49, 45,5 43, Elektrisitet 4,3 41,9 36,6 52,7 48,4 Varmepumpe 13,6, 13,1 2,7 15, Avfall og bio 18,7 18,1 17,4 17,1 17,5 Toltal produksjonskostnad 24,3 23,8 28,2 38,4 25,5 Fjernvarmepris inkl distribusjon 62,8 57,6 58,4 73, 64,8 Brutto dekningsbidrag 38,5 33,8 3,2 34,6 39,3 GWh % Produksjonskostnaden avhenger av energikilder og pris. 95 prosent andel energikilder fra annet enn olje og naturgass i kvartalet. Andel energikilder fra annet enn olje og naturgass øker til om lag 89 prosent i Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Olje og naturgass Varmepumpe Energikilder eks. olje og naturgass rullerende 12 mnd i % El Avfall og bio s.12

13 Produksjonsprofil fjernvarme 3 GWh Jan Feb Mar 96 Apr Mai Jun Jul Aug Sep 134 Okt 144 Nov 236 Des Normal* s.13 * Normal = forventet produksjon i 21 gitt normale temperaturforhold (snitt siste 1 år) og eksisterende og planlagte kundetilknytninger.

14 Nett NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 YTD 9 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Investeringer kvartal 12 måneder Inntektsramme for året 21 på mill - en økning på 413 mill fra 29. Fortsatt resultatforbedring EBITDA økt med 42 prosent siste to år. Stabil drift i kvartalet. EBITDA inkluderer en mindreinntekt på 15 mill (24 mill). Forventer resultat i andre halvår på linje med første halvår. Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.14

15 Strømsalg NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 YTD 9 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Økt omsetning både som følge av høyere engrospriser på NordPool og økt etterspørsel. Gode marginer i første del av kvartalet. Med tidvis volatile kraftpriser må resultatet ses i sammenheng over tid. kvartal måneder Resultat etter skatt på 252 kr. per kunde i halvåret. 682 kunder før oppkjøp i Sverige. Posisjonert for et felles nordisk sluttbrukermarked ved etablering i Sverige Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.15

16 Venture NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 YTD 9 Salgsinntekter EBITDA esklusive REC Driftsresultat eksklusive REC (8) (2) 17 () REC (747) (1 991) Fordeling engasjert kapital på 1,5 mrd (eks. REC) Energieffektiv teknologi/annet 26% Bedret operasjonell drift. Hafslund Telekom med EBITDA 3 mill (19 mill). Fesil har solgt produksjonsanlegget for SiMetall for EUR 66 mill. Verdifall og delsalg (26 mill aksjer) av REC belastet resultatet. Kapitalfrigjøring ved delsalg finansierte tegning av 38,3 mill aksjer i REC. REC: 89, mill aksjer (8,93%) markedsverdi: 1,4 mrd (15,61 kr.). Telekom 48% 15% AMS 11% s.16 Fornybar energi

17 Varme og bioenergi NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 YTD 9 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Energiproduksjon (GWh) Benyttet avfall (tusen tonn) Investeringer Antatt årlig kapasitetsutnyttelse (12 mnd rullerende) GWh tusen tonn Bioenergi: Pelletsannlegget klar for prøvedrift i juli/august. Årskapasitet 45 tusen tonn. Ca. 12 mill tonn produsert i verden i 29 hvorav 9,5 mill tonn brukt i Europa. Varme: Nytt energianlegg i prøvedrift årskapasitet på 23 GWh industridamp. To anlegg med 41 GWh fornybar energi. Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Q4 11 Q1 12 Q2 12 Q3 12 Q4 12 s.17 Energiproduksjon (GWh) Pelletsproduksjon (tusen tonn)

18 Konsernresultat (eksklusive REC) NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 Salgsinntekter Resultat finansielle aktiva (18) 49 Driftskostnader (2 263) (1 794) (469) (6 459) EBITDA Avskrivninger (245) (219) (26) (459) Driftsresultat Rentekostnader med mer (124) (133) 9 (228) Verdiendring låneportefølje (37) 119 (156) (38) Finanskostnader (161) (14) (147) (267) Resultat før skatt Skattekostnad (186) (152) (33) (328) Resultat etter skatt Resultat per aksje (NOK) s.18

19 Konsernbalanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler (844) Fordringer og varer (1 589) Bankinnskudd og lignende Eiendeler (1 831) Egenkapital (inkl. min. int.) (986) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld (731) Kortsiktig rentefri gjeld (54) Egenkapital og gjeld (1 831) Netto rentebærende gjeld (598) Egenkapitalandel 33 % 34 % -1 % 39 % s.19

20 Hafslund skal bidra til å dekke framtidens energibehov % av energibehovet skal dekkes av fornybar energi 2 % kutt i utslipp av klimagasser (3 % hvis internasjonale avtaler blir inngått) 2 % reduksjon i energibehovet gjennom økt energieffektivisering Behov for en energirevolusjon i i Europa fram mot 22 og deretter s.2

21 1. Resultat 2. kvartal Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg

22 Hafslund Strømsalg Konserndirektør Marked Kari Ekelund Thørud

23 Dagens agenda Sluttbrukermarkedet Hafslunds portefølje Bakgrunn for nordisk satsning s.23

24 Kraftpriser/marginer til husholdningskunder Alle leverandører på Konkurransetilsynets liste 29 1 % avkastning etter skatt basert på en kundeverdi på NOK 2 Kostnadsestimat + 2 øre Innkjøps-pris (fwd) 31,74 øre Øre/kWh Kilde: Pareto Securities analyse av kraftmarkedet januar 21

25 Hafslund ledende strømaktør i Norge Ledende på merkenavn og differensiert posisjonering Organisert for å synliggjøre reell verdiskapning og kontrollere risiko Kostnadseffektive og med god evne til å utnytte skalafordeler s.25

26 Jevn kundevekst og stabile marginer over tid NOK mill Kunder Ø ,kv6 1.kv7 2.kv7 3.kv7 4.kv7 1.kv8 2.kv8 3.kv8 4.kv8 1.kv9 2.kv9 3.kv9 4.kv9 1.kv1 3 2.kv1 Kunder EBITDA Strømsalg : 12 mnd rullerende EBITDA og total antall kunder 26-21

27 Rasjonell og effektiv drift. Posisjonert for videre vekst i og utenfor Norge Gode økonomiske resultat innen strømsalg Effektiv verdikjede og rasjonell drift Stabil kundevekst, og økende antall kunder med tilleggsprodukter Omdømme arbeid tar tid, men positiv utvikling s.27

28 Sverige og Norden er et attraktivt marked for ytterligere vekst innen strømsalg Norden går mot et integrert kraftmarked Sverige byr på muligheter for Hafslund s.28

29 Hafslund har kjøpt 49 % av vekstselskapet Energibolaget i Sverige AB Hafslund eierskap 1 % 49 % Opsjon om resterende 51% i 213 Lønnsom vekst og gode resultat over flere år Sterk salgskultur. Klare paralleller til NorgesEnergi Utvikle selskapet og vokse videre i Norden s.29

30 Og kjøpt 1 % av det regionalt sterke Göta Energi MSEK Kunder EBITDA* Kunder God regional posisjon fungerende operasjon og etablert selskap Svake resultat, 21 men jevn kundevekst 1 Spennende tilleggsprodukter Realiserer kostnadssynergier tidlig s.3

31 Hafslund posisjonerer seg mot et mulig felles nordisk sluttbrukermarked Fokus Utvikle kundeverdi og lojalitet Utvikle produktkonsepter Vokse i Norden og Europa Fokus Øke salgsfokus Klargjøre for vekst i operasjonen Ta ut kostnadssynergier Scenario Rendyrke selskapenes posisjoner Vurdere samkjøring av operasjon s.31

32 s.32 Hafslund ledende strømaktør i Norden

33 1. Resultat 2. kvartal Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg

34 Resultat per aksje (eksklusive REC) Per kvartal NOK 2,6 1,81,53 1,1,86,22 1,34 1, -,38-1, ,26 1,71 2,34 s.34

35 Engasjert kapital per 2. kvartal og avkastning (eksklusive REC) 7,2% Annen virksomhet 19% Kraftproduksjon 6,2% 6,1% Venture 7% 1% 19% Fjernvarme Strømsalg 8% 6% Varme og bioenergi 4% Nett * s.35 *Rullerende avkastning siste 12 mnd.

36 Kontantstrøm (eksklusiv resultateffekt REC) NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 EBITDA eks REC Betalte renter (13) (135) 5 (319) Betalt skatt (2) (211) 191 (6) Markedsverdiendringer og andre likviditetsjusteringer Endring arbeidskapital Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (423) (44) (19) (681) Salg av driftsmidler og virksomhet Porteføljeendringer Venture med mer 49 (2) Kontantstrøm investeringsaktiviteter (369) (46) 37 (649) Kontantstrøm til avdrag og utbytte s.36

37 Utvikling kapitalstruktur NOK milliarder EK andel % ,8 5, ,3 4, 4, 4, 38,1 4 34,3 33,1 6 9,9 1,3 11,4 1,5 1,7 11,2 11,6 11,9 11, Q2 8 Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Netto rentebærende gjeld EK andel s.37

38 Lån portefølje data Forfallsprofil MNOK Porteføljedata Q2 1 Q1 1 Obligasjoner 44 % 45 % -1 % Sertifikatlån 13 % 18 % -5 % Syndikat- og banklån 43 % 36 % 7 % 5 Q2 1 Q Serfikat lån Forfall neste 12 mnd. MNOK 216 Obligasjonslån Andre lån Nominell verdi - markedsverdi på lån Markedsverdi for rente og valuta derivater Gjennomsnittsrente inkl. derivater (37) ,1 % 4, %,1 % Andel låneportefølje med fastrente Låneforfall neste kvartal (NOKm) 39 % 39 % % (894) 3 2 Ubenyttede trekklinjer (NOKm) Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Serfikat lån Obligasjonslån s.38

39 s.39 Utvikling i kraft-, og CO2 priser EUR/MWh EUR/tCO2 jun. 8 jul. 8 aug. 8 sep. 8 okt. 8 nov. 8 des. 8 jan. 9 feb. 9 mar. 9 apr. 9 mai. 9 jun. 9 jul. 9 aug. 9 sep. 9 okt. 9 nov. 9 des. 9 jan. 1 feb. 1 mar. 1 apr. 1 mai. 1 jun. 1 EUR FWD 214 FWD 211 CO2 211 Kilde: per 5.juli 21 Nordic spot market

40 Kraftproduksjon - vannføring 2 m3/sek Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Slukeevne Produksjon 11 prosent under normalen i 2. kvartal 21. Maks slukeevne på 94 m³. Forventet produksjon 3. kvartal 21 om lag 85 GWh (= normal) gitt magasinbeholdning og normal værsituasjon. s.4

41 Annen virksomhet NOK millioner Q2 1 Q2 9 YTD 1 YTD 9 Stab og støttetjenester (27) (42) (59) (84) Krafthandel (6) Eiendom Kunde og faktureringstjenester Finansinntekter med mer Øvrig (21) (34) Driftsresultat annen virksomhet 11 (12) s.41

42 Aksjonærer per 3. juni 21 # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Østfold Energi AS ,7 % 4,5 % 4 Odin Norden ,3 %, % 5 MP Pensjon ,8 %, % 6 Odin Norge ,6 %, % 7 Hafslund ASA ,2 %, % 8 AS Herdebred ,2 %,1 % 9 Danske Invest Norske aksjer ,2 %, % 1 Folketrygdfonet ,2 %, % Sum 1 største aksjonærer , % 95,9 % Andre aksjonærer , % 4,1 % Total % 1 % s.42 Merk: Antall 1. aksjer

43 Nøkkeltall Konsern YTD 1 YTD 9 Kraftproduksjon YTD 1 YTD 9 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 33 % 41 % Netto rentebærende gjeld Resultat (eksklusive REC) Resultat etter skatt Resultat per aksje 2,34 1,87 Kontantstrøm per aksje fra driften 7,61 1,13 Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) 39,2 29,4 Produksjonsvolum (GWh) Nett YTD 1 YTD 9 Engasjert kapital Årets inntektsramme (eks overføringskost.) NVE-kapital Strømsalg YTD 1 YTD 9 Fjernvarme YTD 1 YTD 9 Engasjert kapital Totalt volum (GWh) Engasjert kapital Fjernvarmepris (øre/kwh) 71, 66,2 Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) 35,8 38,1 Produksjonsvolum (GWh) Venture YTD 1 YTD 9 Engasjert kapital eks. REC REC markedsverdi s.43

44 Definisjoner Navn Definisjon Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 1 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd

45 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Karen Onsager Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf:

46 w w w. h a f s l u n d. n o

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 21 Hafslund ASA 2. februar 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 4. kvartal 21 (eksklusive REC) Utfordrende situasjon i kraftmarkedet EBITDA på 85 mill før gevinst salg

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 211 2. kvartal 21 Hafslund ASA Hafslund 8. juli 211 ASA 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 211 Høy kontantstrøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Hafslund ASA 7. mai 2010 Christian Berg, CEO 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1. kvartal 2010 3. Vedlegg s.2 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2009

Resultat 2. kvartal 2009 Resultat 2. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 16. juli 2009 s.1 Hovedpunkter 2. kvartal 2009 Tilfredsstillende underliggende drift. Driftsresultat på 315 mill (-142 mill). Fjoråret

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 212 Hafslund ASA 7. februar 213 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef s.1 Hovedpunkter året 212 EBITDA på 2114 mill (2235 mill eksklusive REC i 211).

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Hafslund ASA 28. oktober 2009 s.1 1. Resultat 3. kvartal 2009 - Christian Berg CEO 2. Fjernvarme Jan Presttun

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 12. juli 2016 Agenda 1 Resultat 2. kvartal 2016 2 Vedlegg 2 Hovedpunkter 2. kvartal Driftsresultat før avskrivning på 695 mill og resultat

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Hovedpunkter 2. kvartal 2015 Resultat etter skatt på 279 mill opp 111 mill fra fjoråret som følge av økt driftsresultat

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 3. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Hafslund Varme Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 3. kvartal 2013 Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 3. kvartal 212 Hafslund ASA 25. oktober 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO s.1 Hovedpunkter 3. kvartal 212 EBITDA på 369 mill i kvartalet. Oppnådd kraftpris 15 øre/kwh - ned 4 prosent mot

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Agenda 1) Resultat 3. kvartal 2015 2) Tema: Nett integrasjon og AMS 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal 2015

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 2. kvartal 212 Hafslund ASA 11. juli 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 212 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 496 mill i 2. kvartal Resultat påvirket

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 21 2. kvartal 21 Hafslund ASA 28. Hafslund oktoberasa 21 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO 1. Resultat 3. kvartal 21, Christian

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 3. kvartal 211 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO Hafslund ASA 28. oktober 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 3. kvartal 211 Høy

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Hafslund ASA 2. februar 2012 Finn Bjørn Ruyter konstituert konsernsjef Hovedpunkter 4. kvartal 2011 EBITDA på 207 mill, inkludert 166 mill i tap ved salg av REC aksjer.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Hovedpunkter 3. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 1 346 mill (1 454 mill) REC utgjør 1 302 mill (1 263 mill). Driftsresultat

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Resultat 1. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 1. kvartal. 3. Viken Fjernvarme 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende

Detaljer

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017 A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N 2017 1. kvartal Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2017 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2017 2 Framtidsutsikter 3 Annonsert transaksjon 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013 Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Nettvirksomheten Kristin Lian, konserndirektør

Detaljer

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 8. mai 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 1. kvartal

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Agenda 1) Oppsummering av året 2015 2) Resultat 4. kvartal 2015 3) Tema: Strategi

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2016 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2016 2 Tema: Energi- og infrastrukturselskapet Hafslund 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal Et solid

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2016 og foreløpig årsresultat 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 9. februar 2017 Agenda 1 Oppsummering av året 2016 2 Resultat 4. kvartal 2016 3 Tema: Strategi 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 25. oktober 2016 Agenda 1 Resultat 3. kvartal 2016 2 Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2010 Aksjonærrapport 3. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 22. OKTOBER 2004 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q3 - tilbakeblikk

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Resultater for 2. kvartal 2003

Resultater for 2. kvartal 2003 Resultater for 2. kvartal 23 Rune Bjerke Konsernsjef Analytikerpresentasjon 22. august 23 Agenda: Hovedpunkter 2. kvartal 23 Nøkketall Forretningsområdene Oppsummering resultat og resultatutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Hafslund ASA 22. oktober 2014

Hafslund ASA 22. oktober 2014 Hafslund ASA 22. oktober 214 Hovedpunkter 3. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 mill stabil underliggende drift. Forretningsområdet Marked med resultatfremgang på 36 mill fra

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Resultat 3. kvartal 2008 Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur Salgsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern HALVÅRSRAPPORT 2 0 0 7 Akershus Energi Konsern Halvårsrapport 2007 Generelt Konsernregnskapet for Akershus Energi er utarbeidet i henhold til internasjonale regnskapsprinsipper (IFRS) fra og med 2007.

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 4. kvartal 2004 18. FEBRUAR 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 - tilbakeblikk

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. halvår og 2. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. halvår og 2. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 6 Resultatenheter 6 Andre forhold 11 Framtidsutsikter 12 Resultat og balanse 13 Kontantstrømanalyse

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2011 Aksjonærrapport 1. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Foreløpig resultat 2014 Eiermøte 20. februar 2015 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Resultat 2014 Hovedtall GRS IFRS 2014 2013 2014 2013 Driftsinntekter mill. kr 8 269 8

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006

Resultat 1. kvartal 2006 Resultat 1. kvartal 2006 Høydepunkt fra Q1 2006 Omsetning MNOK 305 (+ 31 %) Forhandlersalg MNOK 210,0 ( + 16,8 %) Direktesalg MNOK 93,9 (+ 76,9 %) Annet MNOK 1,1 Resultat før skatt MNOK 4,9 (+ 102 %) Økning

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen

Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter. Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen Årsresultat 2009 og fremtidsutsikter Agder Energi 30. april 2010 Konserndirektør Pernille K. Gulowsen For ett år siden Utsikter for 2009: Lavere ressursbeholdning ved inngangen til 2009 enn til 2008 gjør

Detaljer

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012

/ Orkla foreløpige tall - 1. kvartal 2012 Foreløpige tall Foreløpig resultat Orklas driftsinntekter var i 1. kvartal 14.792 mill. kroner (15.000 mill. kroner) 2. Valutaomregningseffekter påvirket driftsinntektene negativt med 200 mill. kroner

Detaljer

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Hovedtrekk 2. kvartal 2010 Driftsinntekter på 694 millioner (630 millioner) betydelig økning i aktivitetsnivå gjennom kvartalet

Detaljer

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011

Resultat 1. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Resultat 1. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 11. mai 2011 Hovedtrekk 1. kvartal 2011 Omsetningsvekst på 15 prosent i forhold til samme periode i fjor omsetning på 579 millioner i kvartalet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer