Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011"

Transkript

1 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal 211 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO Hafslund ASA 28. oktober 211 Christian Berg, CEO

2 Hovedpunkter 3. kvartal 211 Høy kontantstrøm på,9 mrd i kvartalet. Kraftig bedret fyllingsgrad på Østlandet. Høy vannkraftproduksjon i kvartalet med 22 prosent over normalen. Kraftpris på 25 øre/kwh for kraftproduksjonsvirksomheten, ned 31 prosent fra fjoråret. Investeringen i REC har belastet driftsresultatet med 36 mill ( mill). Salg av aksjene i Cogen og Network Norway vil gi en kapitalfrigjøring på 534 mill. s.2

3 EBITDA 3. kvartal Kraftproduksjon Fjernvarme Nett Strømsalg Venture REC Annet EBITDA s.3

4 Utvikling i EBITDA og kraftpriser siste tre år *12 måneders rullerende EBITDA og kraftpriser MNOK øre/kwh EBITDA siste 3 år reflekterer: Kjernevirksomhet opp 581 mill Vekstkostnader bioenergi 29 mill Kraftpris og inntektsramme for nettvirksomheten sentrale verdidrivere. Årstakten for EBITDA endres om lag 36 mill ved en kraftprisendring på 1 øre/kwh Salg av fibernett (Q4 21) har redusert EBITDA med om lag 12 mill Q3 8 Q4 8 Q1 9 Q2 9 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 EBITDA Kraftpriser s.4 * EBITDA eksklusive resultat fra aksjeinvesteringer, samt rente og valutaderivater (MNOK) Oppnådd kraftpris for kraftproduksjonsvirksomheten (øre/kwh)

5 Rentebærende gjeld ned,9 mrd i kvartalet Netto rentebærende gjeld og EK-andel Endring rentebærende gjeld siste kvartal (MNOK) mrd Ek-andel % ,1 Netto rentebærende gjeld ,1 5 EBITDA ,4 35,3 1,1 36,9 1,2 33,4 9,3 32,6 4 Betalte renter -81 Endret markedsverdi finansielle instrumenter Redusert arbeidskapital Investeringer -288 Netto kapitalfrigjøring aksjer med mer Netto rentebærende gjeld Q3 21 Q4 21 Q1 211 Q2 211 Q3 211 s.5

6 Arbeidskapital sesongmessige variasjoner Arbeidskapital og kraftpriser NOK mill øre/kwh Sesongmessige variasjoner for arbeidskapital med kraftpriser og solgt volum. Normalt minst kapitalkrevende periode fra juni til september Arbeidskapital ytterligere ned,6 mrd i 3. kvartal. -5 sep.9 GWh des.9 mar.1 jun.1 sep.1 des.1 mar.11 Arbeidskapital Månedlige kraftpriser Volum strømsalg jun.11 1 sep.11 Positiv effekt på arbeidskapitalen ved innføring av månedlig fakturering av fellesfakturerte nett,- og strømkunder fra oktober Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 s.6

7 Kraftproduksjon NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 YTD 1 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Investeringer kvartal Siste 12 måneder Resultat og omsetning gjenspeiler høyere produksjon og lavere kraftpriser mot fjoråret. 22 prosent høyere produksjon enn normalen. Spotpris på Nord Pool Spot (NO1) 25 øre/kwh (36 øre/kwh). Forventet produksjon 4. kvartal 211 om lag 775 GWh - 9 GWh eller 13 % høyere enn normalen Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 s.7 EBITDA EBITDA siste 12 mnd

8 Produksjonsprofil kraftproduksjon GWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal* s.8 *Normal = 31 GWh basert på 1 års vann historikk justert for effektivitetsforbedringer.

9 Fjernvarme NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 YTD 1 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat (26) (22) 7 13 Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Investeringer kvartal Siste 12 måneder Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Sesongmessig normalt det svakeste kvartalet med 1 prosent av normal årsproduksjon. Økt fjernvarmeleveranse som følge av organisk vekst. Dekningsbidrag ned 5 øre/kwh som følge av lavere kraftpriser fra fjoråret. Hittil i år er det tilknyttet nye kunder med årlig energiuttak på 39 GWh. Investeringene gjelder økt fornybar produksjonskapasitet (36 prosent) og kundetilknytninger (64 prosent) EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.9

10 Fjernvarme energikilder og enhetskostnad Energipriser (øre/kwh) Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Avfall og biomasse Varmepumpe Bioolje og Biodiesel Elektrisitet Olje og naturgass Toltal produksjonskostnad Fjernvarmepris inkl distribusjon Brutto dekningsbidrag Høy andel grunnlast (avfall) gir lav produksjonskostnad per kwh i kvartalet. Produksjonskostnaden avhenger av energikilder og pris. Andel el,- og fornybare energikilder 8 prosent siste 12 mnd - opp 6 prosentpoeng fra årsskiftet. 8 7 GWh % 9 Økning skyldes bruk av bioolje som spisslast samt oppstart av ny ovenslinje fra EGE Andel fornybar øker ytterligere; Full effekt av ny ovnslinje hos EGE MW biooljekjel fra januar MW trepulver fyrt kjelanlegg fra 4. kv 212. Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 s.1 Olje og naturgass Elektrisitet Bioolje og biodiesel Varmepumpe Avfall og biomassemasse Andel El og fornybare energikilder rullerende 12 mnd i %

11 Produksjonsprofil fjernvarme GWh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug 67 6 Sep 13 Okt Nov Des Normal* s.11 * Normal = forventet produksjon i 211 gitt normale temperaturforhold (snitt siste 1 år) og eksisterende og planlagte kundetilknytninger.

12 Nett NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 YTD 1 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Investeringer kvartal Siste 12 måneder Høy leveringskvalitet noen flere avbrudd men av kortere varighet og konsekvens. KILE kostnad ned 1 prosent fra fjoråret. EBITDA i overkant av 1 mrd siste 12 mnd. Det forventes et driftsresultat for 211 på i underkant av 5 mil. Lave statsobligasjonsrenter 5 2 Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.12

13 5 års statsrente, inntektsramme for nett, lånekostnad NVE s inntektsrammeregulering for nett gir rom for lånekostnader lik gjennomsnittlig 5 års statsobligasjonsrente pluss kredittrisikopremie på 75 b.p. Forskjell mellom 5 års statsrente og swaprente var i snitt 51 b.p. fra 22 t.o.m. 27. Snitt økt til 97 b.p. i perioden fra 28 t.o.m Q3-211 I tillegg kommer dagens kredittpåslag på ca 125 b.p. over swaprente for et 5 års lån. For 211 ligger det an til en forskjell på ca 1,6 prosentpoeng mellom kredittspread i NVE s reguleringsmodell og kredittspread for Hafslund for et 5 års lån. NVE har varslet en gjennomgang av fastsettelse av NVE-renten s.13

14 Strømsalg NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 YTD 1 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Omsetningsnedgang som følge av reduserte engrospriser på Nord Pool Spot. 863 kunder gjennom hel og deleide selskaper opp 1 prosent i kvartalet. kvartal Siste 12 måneder Tilfredsstillende underliggende resultat i et normalt svakt kvartal Resultat belastet 47 mill i redusert porteføljeverdi som følge av fall i terminmarkedet. Strømsalg med resultat etter skatt per kunde på kr. 15 i kvartalet Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.14

15 Varme og bioenergi NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 YTD 1 Salgsinntekter EBITDA (12) (42) (1) (44) Driftsresultat (22) (58) (29) (76) Energiproduksjon (GWh) Salgspris (øre/kwh) Benyttet avfall (tusen tonn) Investeringer Varme: EBITDA 7 mill opp 3 mill fra fjoråret. Tilfredsstillende kapasitetsutnyttelse med 24 prosent økt energiproduksjon Avfall utgjør 42 prosent av inntektene. Fortsatt utfordrende markedssituasjon for tilgang til avfall. Bioenergi: Prøveproduksjon påbegynt -27 tonn pellets solgt i slutten av kvartalet. EBITDA -19 mill (-47 mill) i kvartalet. Gradvis opptrapping av kapasitetsutnyttelsen i løpet av 212. s.15

16 Venture NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 YTD 1 Salgsinntekter EBITDA Driftsresultat eks. REC REC resultateffekt (36) (924) (1 991) Fordeling engasjert kapital (eks. REC) Energieffektiv teknologi/annet 14% Kapitalfrigjøring på 534 mill ved salg av engasjement i Network Norway og Cogen. Engasjert kapital om lag 3 mill etter dette (eks. REC). Ytterligere verdifall i REC belastet driftsresultatet 36 mil i kvaratlet. REC: 89, mill aksjer (8,93%) markedsverdi: 467 mill (5,248 kr/aksje). Telekom 31% 48% AMS Fornybar energi 7% s.16

17 Konsernresultat NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 Salgsinntekter (452) Energikjøp (1 231) (1 563) 332 (7 152) Dekningsbidrag (12) 3 44 Resultat finansielle aktiva (377) 45 (422) (911) Driftskostnader (522) (524) 2 (1 591) EBITDA (54) 938 Avskrivninger (23) (222) 19 (64) Driftsresultat (64) 457 (521) 335 Rentekostnader med mer (123) (117) (7) (381) Verdiendring låneportefølje (66) (29) (37) (114) Finanskostnader (189) (145) (44) (495) Resultat før skatt (253) 312 (565) (16) Skattekostnad (61) (164) 13 (341) Resultat etter skatt (314) 148 (462) (52) Resultat per aksje (NOK) (1,61),76 (2,37) (2,57) s.17

18 Konsernbalanse NOK millioner Immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Finansielle eiendeler (412) Fordringer og varer (364) Bankinnskudd og lignende Eiendeler (31) Egenkapital (inkl. min. int.) (311) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld (338) Kortsiktig rentebærende gjeld (132) Kortsiktig rentefri gjeld Egenkapital og gjeld (31) Netto rentebærende gjeld (877) Egenkapitalandel 33 % 33 % -1 % 35 % s.18

19 s.19 Vi leverer framtidens energiløsninger og infrastruktur

20 Vedlegg

21 Resultat per aksje (eksklusive REC) Per kvartal NOK 1,1,86 1,34 1,,76 5,2 1,17,73,22,22 -, ,71 8,12 2,12 s.21

22 Kontantstrøm NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 211 EBITDA (54) 938 Betalte renter (81) (92) 11 (413) Betalt skatt (192) Markedsverdiendringer og andre likviditetsjusteringer 398 (33) Endring arbeidskapital Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (288) (498) 21 (776) Salg av driftsmidler og virksomhet 325 Netto kapitalfrigjøring aksjer med mer Kontantstrøm investeringsaktiviteter (187) (46) Kontantstrøm til avdrag og utbytte s.22

23 Engasjert kapital og avkastning Fordeling engasjert kapital Avkastning engasjert kapital (eks REC) Marked 5% REC 2% 21% Kraftproduksjon 11,5% 2,5 % 1,6% 2,5 % 3% Venture 6,% Nett 43% 5% Varme og bioenergi 9, % 8,1 % 22% Fjernvarme 29 21* 211* s.23 * Avkastning med og uten resultateffekt fra salg av Hafslund Fibernett og nedskrivning Biowood Norway i Q : avkastning siste 12 mnd

24 Utvikling kapitalstruktur NOK milliarder EK andel % , 38,1 37, 35, 35, 34,3 33,1 33,4 32, ,2 11,6 11,9 11,3 11,1 13,1 1,3 1,2 9, Q3 9 Q4 9 Q1 1 Q2 1 Q3 1 Q4 1 Q1 11 Q2 11 Q3 11 Netto rentebærende gjeld EK andel s.24

25 Lån portefølje data Forfallsprofil MNOK Porteføljedata Q3 11 Q2 11 Obligasjoner 49 % 47 % 2 % Sertifikatlån 5 % 6 % -1 % Syndikat- og banklån 46 % 47 % -1 % Q3 11 Q Serfikat lån Forfall neste 12 mnd. MNOK 217 Obligasjonslån Andre lån Nominell verdi - markedsverdi på lån Markedsverdi for rente og valuta derivater Gjennomsnittsrente inkl. derivater (14) 4,5 % 4,4 %,1 % 8 5 Andel låneportefølje med fastrente Låneforfall neste kvartal (NOKm) 48 % 45 % 3 % Ubenyttede trekklinjer (NOKm) Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep s.25 Serfikat lån Obligasjonslån Andre lån

26 Utvikling i kraft-, og CO2 priser 14 EUR EUR/MWh 2 okt.9 EUR/tCO2 jan.1 apr.1 jul.1 okt.1 jan.11 apr.11 jul.11 okt.11 jan.12 FWD 214 FWD 212 CO2 211 Nordic spotmarket s.26 Kilde: per

27 Kraftproduksjon - vannføring 3 m3/sek jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Slukeevne s prosent høyere kraftproduksjon enn normalen i 3. kvartal 211. Vannføringen over maks slukeevne på 1 m³ i hele kvartalet. Forventet kraftproduksjon i 4. kvartal 211 om lag 775 GWh (ca 9 GWh over normalen) gitt magasinbeholdning og normal værsituasjon.

28 Annen virksomhet NOK millioner Q3 11 Q3 1 YTD 11 YTD 1 Stab og støttetjenester (29) (3) (1) (89) Krafthandel (2) () (21) 6 Eiendom Kunde og faktureringstjenester Finansinntekter med mer Driftsresultat annen virksomhet s.28

29 Nøkkeltall Konsern YTD 211 YTD 21 Kraftproduksjon YTD 211 YTD 21 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 33 % 35 % Netto rentebærende gjeld Resultat Resultat etter skatt (52) (1 37) Resultat per aksje (2,57) (7,2) Kontantstrøm per aksje fra driften 19,39 11,7 Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Nett YTD 211 YTD 21 Engasjert kapital Årets regulerte dekningsbidrag NVE-kapital Strømsalg YTD 211 YTD 21 Fjernvarme YTD 211 YTD 21 Engasjert kapital Fjernvarmepris (øre/kwh) 76 7 Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Engasjert kapital herav arbeidskapital Volum Strømsalg (GWh) Venture YTD 211 YTD 21 Engasjert kapital eks. REC REC markedsverdi s.29

30 Definisjoner Navn Definisjon Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 1 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd s.3

31 Aksjonærer per 3. september 211 # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Østfold Energi AS ,7 % 4,5 % 4 Odin Norden ,3 %, % 5 MP Pensjon PK ,8 %, % 6 Odin Norge ,6 %, % 7 Folketrygdfonet ,3 %,1 % 8 Hafslund ASA ,2 %, % 9 AS Herdebred ,2 %,1 % 1 New Alternatives Fund, Inc ,2 %,3 % Sum 1 største aksjonærer ,1 % 96,3 % Andre aksjonærer ,9 % 3,7 % Total % 1 % s.31 Merk: Antall 1. aksjer

32 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi & Finans (CFO), Finn Bjørn Ruyter Tlf: Konserndirektør Kommunikasjon og Samfunnsansvar, Karen Onsager Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf: s.32

33

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Hafslund ASA 2. februar 2012 Finn Bjørn Ruyter konstituert konsernsjef Hovedpunkter 4. kvartal 2011 EBITDA på 207 mill, inkludert 166 mill i tap ved salg av REC aksjer.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 2. kvartal 212 Hafslund ASA 11. juli 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 212 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 496 mill i 2. kvartal Resultat påvirket

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 211 2. kvartal 21 Hafslund ASA Hafslund 8. juli 211 ASA 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 211 Høy kontantstrøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 21 Hafslund ASA 2. februar 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 4. kvartal 21 (eksklusive REC) Utfordrende situasjon i kraftmarkedet EBITDA på 85 mill før gevinst salg

Detaljer

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 212 Hafslund ASA 7. februar 213 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef s.1 Hovedpunkter året 212 EBITDA på 2114 mill (2235 mill eksklusive REC i 211).

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 1. Resultat 2. kvartal 21 2. Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg Hovedpunkter 2.

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 3. kvartal 212 Hafslund ASA 25. oktober 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO s.1 Hovedpunkter 3. kvartal 212 EBITDA på 369 mill i kvartalet. Oppnådd kraftpris 15 øre/kwh - ned 4 prosent mot

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Hafslund ASA 7. mai 2010 Christian Berg, CEO 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1. kvartal 2010 3. Vedlegg s.2 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1.

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 3. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Hafslund Varme Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 3. kvartal 2013 Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 12. juli 2016 Agenda 1 Resultat 2. kvartal 2016 2 Vedlegg 2 Hovedpunkter 2. kvartal Driftsresultat før avskrivning på 695 mill og resultat

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2009

Resultat 2. kvartal 2009 Resultat 2. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 16. juli 2009 s.1 Hovedpunkter 2. kvartal 2009 Tilfredsstillende underliggende drift. Driftsresultat på 315 mill (-142 mill). Fjoråret

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Hovedpunkter 2. kvartal 2015 Resultat etter skatt på 279 mill opp 111 mill fra fjoråret som følge av økt driftsresultat

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Hafslund ASA 28. oktober 2009 s.1 1. Resultat 3. kvartal 2009 - Christian Berg CEO 2. Fjernvarme Jan Presttun

Detaljer

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 5. februar 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) Oppsummering av året 213 2) Været påvirker alle forretningsområdene i Hafslund 3) Resultat 4. kvartal 213 Hovedpunkter året 213 Driftsresultat

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 21 2. kvartal 21 Hafslund ASA 28. Hafslund oktoberasa 21 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO 1. Resultat 3. kvartal 21, Christian

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Agenda 1) Resultat 3. kvartal 2015 2) Tema: Nett integrasjon og AMS 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal 2015

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013 Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Nettvirksomheten Kristin Lian, konserndirektør

Detaljer

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Hovedpunkter 3. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 1 346 mill (1 454 mill) REC utgjør 1 302 mill (1 263 mill). Driftsresultat

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 8. mai 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 1. kvartal

Detaljer

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012

Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap for Akershus Energi 2012 Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune, og konsernets hovedkontor ligger på Rånåsfoss i Sørum kommune. Konsernets hovedvirksomhet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Resultat 1. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 1. kvartal. 3. Viken Fjernvarme 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017 A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N 2017 1. kvartal Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2017 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2017 2 Framtidsutsikter 3 Annonsert transaksjon 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1.

Detaljer

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006

Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI. Q3 E-CO Kvartalsrapport 2006 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q3 3. KVARTAL 2006 E-CO ENERGI KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30. SEPTEMBER 2006 (Tall for 2005 i parentes)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Agenda 1) Oppsummering av året 2015 2) Resultat 4. kvartal 2015 3) Tema: Strategi

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2011 Aksjonærrapport 1. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Resultater 2. kvartal 2002

Resultater 2. kvartal 2002 Resultater 2. kvartal 2002 Presentasjon for analytikere Konsernsjef Rune Bjerke Mandag 19. august 2002 Konsernets resultat 2. kvartal 2002 Forbedringer i driften innen Kraftomsetning: reduserte kostnader,

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Resultater for 2. kvartal 2003

Resultater for 2. kvartal 2003 Resultater for 2. kvartal 23 Rune Bjerke Konsernsjef Analytikerpresentasjon 22. august 23 Agenda: Hovedpunkter 2. kvartal 23 Nøkketall Forretningsområdene Oppsummering resultat og resultatutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Hafslund ASA 22. oktober 2014

Hafslund ASA 22. oktober 2014 Hafslund ASA 22. oktober 214 Hovedpunkter 3. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 mill stabil underliggende drift. Forretningsområdet Marked med resultatfremgang på 36 mill fra

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2016 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2016 2 Tema: Energi- og infrastrukturselskapet Hafslund 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal Et solid

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2010 Aksjonærrapport 3. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 10 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 25. oktober 2016 Agenda 1 Resultat 3. kvartal 2016 2 Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Spotpris referert Oslo

Spotpris referert Oslo Eidsiva Energi konsern Første kvartal 2012 Generelt Eidsiva konsernet er et vertikalintegrert energikonsern med hovedaktivitet i Hedmark og Oppland fylker. I tillegg til produksjon, distribusjon og salg

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor.

Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. HOVEDPUNKTER - 3. KVARTAL: Rekordhøy omsetning pr 3. kvartal som følge av fortsatt høyt volum og høye laksepriser. Omsetningen er 20 % høyere enn på samme tid i fjor. Oppdrettsvirksomheten hadde god tilvekst

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2016 og foreløpig årsresultat 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 9. februar 2017 Agenda 1 Oppsummering av året 2016 2 Resultat 4. kvartal 2016 3 Tema: Strategi 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport

Resultat 1. kvartal 2006. Aksjonærrapport Resultat 1. kvartal 2006 Aksjonærrapport Hafslund ASA Drammensveien 144, Skøyen N-0247 Oslo Telefon + 47 22 43 50 00, Telefaks + 47 22 43 51 69 www. hafslund.no E-post: firmapost@hafslund.no Vi gjør hverdagen

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2011 Aksjonærrapport 3. kvartal 2011 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 10 Resultat og balanse 11 Kontantstrømanalyse 12 Noter

Detaljer

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002

Norske Skog. 3. kvartal 2002. Oslo 6. november 2002 Norske Skog 3. kvartal 2002 Oslo 6. november 2002 Hovedpunkter Jan-Sep 2002 Svakt 3. kvartal Sterkere NOK Produsjonsbegrensning i Europa Lavere pris i Australia Kostnadsøkning på returpapir Fortsatt betydelig

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2010

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2010 Aksjonærrapport 1. kvartal 2010 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Risikoforhold 5 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 11 Resultat og balanse 12 Kontantstrømanalyse 13 Noter

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

1. Hovedpunkter for kvartalet

1. Hovedpunkter for kvartalet UTKAST Mesta-konsernet er et av Norges største entreprenørselskap innen bygging, drift og vedlikehold av vei. Konsernet er organisert i datterselskapene; Mesta Drift AS med datterselskaper, Mesta Entreprenør

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 04-2015

KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 04-2015 KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2015 1 HOVEDPUNKTER PR. 4. KVARTAL 2015 Agder Energi fikk i 2015 et resultat etter skatt på 1 220 mill. kr (majoritetens andel), mot 475 mill. kr i 2014.

Detaljer

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002

Norske Skog. 1. kvartal 2002. Oslo 6. mai 2002 Norske Skog 1. kvartal 2002 Oslo 6. mai 2002 Hovedpunkter 1. kvartal 2002 Svake markeder Forbedringsprogram gjennomføres Omstrukturering av Parenco 1. kv. 2002 4. kv. 2001 Driftsinntekter 5,676 6,618 Brutto

Detaljer

OBOS konsern pr. 3. kvartal 2016

OBOS konsern pr. 3. kvartal 2016 OBOS konsern pr. 3. kvartal Driftsinntekter og resultat før skatt OBOS Konsern Driftsinntekter* (millioner kroner pr 3. kvartal) 8 000 7 000 7 601 Resultat før skatt* (millioner kroner pr 3. kvartal) 1

Detaljer

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans)

Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) Rune Bjerke (konsernsjef) Bjørn Erik Næss (konserndirektør finans) 1. halvår og 2. kvartal Resultatfremgang - både andre kvartal og første halvår Styrket lønnsomhet i alle forretningsområder Volumvekst

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Aksjonærrapport. 2. kvartal 2012

Aksjonærrapport. 2. kvartal 2012 Aksjonærrapport 2. kvartal 2012 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernet - sammendrag 4 Resultatenheter 6 Andre forhold 9 Framtidsutsikter 9 Resultat og balanse 10 Kontantstrømanalyse 11 Noter til regnskapet

Detaljer

2000325 - Lærdal Golfklubb

2000325 - Lærdal Golfklubb 2000325 - Lærdal Golfklubb Rekneskapsrapport Periode: 201301-201312 Innhold: 1. Forside 2. Resultat, hovedtal 3. Balanse, hovedtal 4. Resultatrapport 5. Resultatrapport pr. måned 6. Balanse 7. Nøkkeltal

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord

REGNSKAPSRAPPORT. Admin Medastud. Økonomirapport Admin Mediastud - Pr. September 2010. Utarbeidet av: Stein Lysfjord REGNSKAPSRAPPORT Utarbeidet av: Stein Lysfjord Utskrift fra Sticos rapport Copyright Sticos AS 10.11.2010 Tall fra regnskapet Omsetningstall: INN JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES Akkumulert

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2013

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2013 Aksjonærrapport 3. kvartal 2013 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Resultatenheter 6 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Resultat 10 Balanse og kontantstrøm 11 Segmentinformasjon 12 Noter til

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2013. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013

Resultat 2. kvartal 2013. Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013 Bjørn Frogner, Konsernsjef Infratek ASA 15. august 2013 Hovedtrekk 2. kvartal 2013 Driftsinntekter på 756 millioner (675 millioner) Godt driftsresultat i 2. kvartal på 29,2 millioner (20,4 millioner) Økt

Detaljer

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko

Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013. Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Års- og kvartalsresultat Eiermøte 6. mai 2013 Pernille Kring Gulowsen Konserndirektør økonomi, finans og risiko Årsresultat 2012 Samfunnsregnskap 2012 Kvartalsresultat 1. kvartal 2013 Resultat 2012 Årsresultat

Detaljer

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007

styrets kommentar AGDER ENERGI KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2007 KVARTALSRAPPORT styrets kommentar 1 AGDER ENERGI 4. KVARTAL 2007 styrets kommentar 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2007 2007 ble et godt år for Agder Energi. Omsetningen økte med 7 % til over 5 mrd.

Detaljer

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000

Kvartalsrapport 3/00. Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Kvartalsrapport 3/00 Styrets rapport per 3. kvartal 2000 Resultatregnskap for konsernet (Beløp i NOK mill.) 3. kvartal 2000* 2000* Driftsinntekt 1.162,2 815,3 822,5 3.570,9 2.567,0 2.225,1 3.525,7 3.027,4

Detaljer