Hafslund ASA 22. oktober 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hafslund ASA 22. oktober 2014"

Transkript

1 Hafslund ASA 22. oktober 214

2 Hovedpunkter 3. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 mill stabil underliggende drift. Forretningsområdet Marked med resultatfremgang på 36 mill fra fjoråret. Samlet energiproduksjon og energietterspørsel på linje med fjoråret. Oppnådd kraftpris på 23 øre/kwh ned 2 øre/kwh fra fjoråret. Integrasjon av kjøpt nettvirksomhet følger plan fusjon gjennomført innen utgangen av 214. Ekstraordinære nedskrivninger på 127 mill innenfor forretningsområdet Varme. s.2

3 Stabil EBITDA i Produksjon, Varme, Nett og Marked EBITDA** mill kr. øre/kwh I forhold til snitt siste 3 år: EBITDA +8 % Kraftpris -2 % Q3 211 Q3 212 Q3 213 Q3 214 EBITDA Gjennomsnittlig EBITDA Kraftpriser * Gjennomsnittlig Kraftpris s.3 * Kraftpriser er kvartalsgjennomsnitt av NO1. Kilde: ** EBITDA for forretningsområdene Produksjon, Varme, Nett og Marked (mao eksl. Øvrig virksomhet)

4 EBITDA 3. kvartal 214 og endring fra 213 EBITDA Q3 214 Endring EBITDA fra Q3 213 NOK mill Produksjon Varme Nett Marked Annet EBITDA EBITDA Produksjon Varme Q3 13 Nett Marked Annet EBITDA Q3 14 s.4

5 Rentebærende gjeld uendret i kvartalet Endring netto rentebærende gjeld i kvartalet NOK mill Netto rentebærende gjeld uendret til tross for 368 mill i økt arbeidskapital i kvartalet. Delvis tilbakebetaling av tidligere innbetalt skatt på 142 mill knyttet til frafalt skattekrav fra salg av aksjene i Hatros. Netto gjeld EBITDA Betalte renter Betalt skatt Endring Netto Kapitaltransaksjoner Netto gjeld arbeidskapital m.m. investeringer m.m. Utvikling netto rentebærende gjeld og EK-andel Nto rtb gjeld (mrd) Ek-andel % Økt pensjonsforpliktelse som følge av lavt rentenivå reduserer egenkapitalandelen om lag 1 prosentpoeng ,8 31% 9,9 3% 8,7 31% 1,5 31% 1,5 3% s.5 Q3 213 Q4 213 Q1 214 Q2 214 Q3 214

6 Hovedverdidrivere Kraftpris Kraftprissikring innført 212 for å redusere nedside kraftprisrisiko Sikringspolicy: sikre kraftpris for kommende 36 måneder for å redusere prisrisiko, med høyest sikringsgrad kommende 6 måneder kan sikre opp til 15 år Swap rente Nettreguleringen fra 213 basert på swap renten Basis for finansielle kostnader s.6 Effektiv drift Regulatorisk regime Organisk og strukturell vekst Kontinuerlig forbedring Risk management Regulerte inntekter Varme og Nett AMS (automatiske strømmålere) innen 219 Elsertifikater Nordisk sluttbrukermarked og data hub

7 Prissikrer løpende deler av kraftpriseksponering Formål med delvis kraftprissikring: 1 Sikre kontantstrøm og inntjening Usikkerhet i kontantstrøm Krav til kontantstrøm Utbytte Illustrative størrelser Prognose kontantstrøm 2 Bedre utnytte markedsmuligheter Investeringer 3 Liten reguleringsmulighet i vassdraget Skatt Finanskostnader s.7

8 Kraftprissikring Produksjon og Varme Produksjon Gjennomsnittlig sikringsgrad siden Q3 12: 45 %. Selger kraftproduksjonen til Oslopris (NO1). Sikrer deler av forventet produksjon i det finansielle markedet til systempris. Kraftproduksjon (GWh) Usikret Sikret Fastpriskontrakter til konsesjonskraft. Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q1 14 Q3 14 Fjernvarme Gjennomsnittlig sikringsgrad siden Q3 12: 51%. Variasjon i fjernvarmepris er hovedsakelig område-prisen for elektrisitet i Oslo (NO1). Varmeproduksjon (GWh) 9 6 Sikrer deler av kraftpriselementet i forventet leveranse til kundene med finansielle kontrakter. Andel elektrisitet i produksjon av fjernvarme gir indirekte kraftprissikring. 3 Q3 12 Q1 13 Q3 13 Q1 14 Q3 14 Usikret El-forbruk Sikret 8

9 Resultat fra overgang spot policy til delvis prissikring i Akkumulert resultat fra prissikring siden Q3 212 mill 1 5 Q3'12 Q4'12 Q1'13 Q2'13 Q3'13 Q4'13 Q1'14 Q2'14 Q3'14-5 Produksjon Varme Totalt Sikringsstrategien har vært vellykket og bidratt til økt stabilitet i inntjening s.9 * Resultat eksl. valutaresultater

10 Forward kraftpriser i årene fremover på nivå med 214 Øre/kWh øre/kwh * P 218P Nordisk kraftpris - System Gitt full spotpriseksponering vil en endret kraftpris på 1 øre/kwh påvirke driftsresultatet med 41 mill og resultat etter skatt med 21 mill s.1 * Periodegjennomsnitt er basert på snitt av forwardprisene for SYS per Kilde: og

11 Regulerte inntekter i nett- og varmevirksomheten Nett Varme Regulator bestemmer tillatt samlet tariff mot kundene gjennom inntektsrammemodellen. To hovedfaktorer: NVE-rente og effektivitet Bransjen totalt får normalavkastning på kapitalen (NVE-renten, basert på bl.a. swaprente). Energilovens 5-5 regulerer tillatt pris for leveranse av fjernvarme: Prisen for fjernvarme skal ikke overstige prisen for elektrisk oppvarming i vedkommende forsyningsområde. Fjernvarmeprisen er kraftprisavhengig. Det enkelte selskap kan få høyere eller lavere avkastning basert på effektiviteten. Øre/kWh* Lave kostnader og høy kvalitet premieres Nettleie El-avgift Kraftpris, NO1 Elsertifikater Gj.snitt påslag fra strømleverandør 11 * Grafen illustrerer pristak for boligkunder. Priser for næringskunder reguleres etter samme modell, men prisingen er avhengig av den enkelte kundes nett-tariff og effektuttak.

12 Hafslund er naturlig delvis sikret for svingninger i swap-renten Effekt av en 1 %-poengs redusert rente Nett og Finanskostnader Rentene er en viktig verdidriver for konsernet: Effekt Kontantstrøm mill Nettvirksomheten gjennom inntektsrammemodellen. Rentekostnad til Hafslund via låneportefølje. Redusert rente betyr lavere rente-kostnader for Hafslund, men også en redusert inntektsramme for nettvirksomheten. Nett (NVE-rente) Finanskostnader (lånerente) * Nettoeffekt Endringer i renten har motsatt effekt på betalte flytende renter vs. nettvirksomheten s.12 * Forenklet forutsetter av hele låneporteføljen blir refinansiert samme året som renteendringen skjer. Refinansierer om lag 2% årlig, slik at effekten med finanskostnadene er over en 5 års periode.

13 Utvikling i 5 års norske swaprenter Ny norsk pengepolitikk med inflasjonsstyring på 2,5% Ny NVE-rente med basis i swap-renten 8 % P 218P s.13 * Periodegjennomsnitt er basert på snitt av forwardkurven per Kilde: Nordea emarkets

14 Oppsummering hovedverdidrivere Kraftpris Swap rente Effektiv drift Sterk fokus på forbedringskultur basert på Lean metodikk. s.14 Regulatorisk regime Den 5. mai la Reiten-utvalget fram sin rapport om «Et bedre organisert strømnett» og det ble satt en høringsfrist den 1. oktober 214. Hafslund stiller seg positiv til Reiten-utvalgets beskrivelser og konklusjon.

15 Produksjon NOK millioner Q3 14 Q3 13 Hittil 14 Hittil 13 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Kraftpris (øre/kwh) Produksjon (GWh) Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Kraftpriser 2 øre/kwh under fjoråret gir et negativt resultatbidrag på 19 mill. Produksjon på nivå med fjoråret, men 11 prosent under normalen. Noe økte driftskostnader grunnet høyere sentralnettstariffer. Forventet produksjon i fjerde kvartal på normalen. 37 prosent sikringsgrad neste 6 mnd. Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 s.15 EBITDA EBITDA siste 12 mnd

16 Kraftproduksjon vannføring og slukeevne 3 m3/sek jan feb mar apr mai jun jul aug sep okt nov des Normal * Slukeevne s.16 * Normal = Median vannføring siste 1 år

17 Produksjon og kraftpriser GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Normal* 214 Systempris s.17 Kilde for prisdata: og 3. september 214. *Normal = 31 GWh basert på 1 års vannhistorikk justert for effektivitetsforbedringer.

18 Det prosjekteres for nytt aggregat: Vamma 12 Vamma 12 Vamma kraftverk er Norges største elvekraftverk med en middelårsproduksjon på 1 35 GWh. En utbyggelse av kraftverket med 16 GWh under planlegging i overkant av 1 % økning. Utbyggingen foreløpig beregnet til 8 mill. Forutsetning at man når elsertifikatfristen ut 22. Endelig konsesjonsfritak gitt fra NVE. Generatørstørrelse Slukeevne Årlig merproduksjon Estimert investering 125 MW 5 m3/s 16 GWh 8 MNOK Investeringsbeslutning ventes andre halvår 215 s.18

19 Varme NOK millioner Q3 14 Q3 13 Hittil 14 Hittil 13 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag (DB) EBITDA Driftsresultat (172) (43) (78) 85 Produksjon (GWh) Brutto DB solgt volum (øre/kwh) Investeringer Sesongmessig et kvartal med lav energietterspørsel. Underliggende resultat i kvartalet på linje med fjoråret. Resultatet inkluderer ekstraordinære nedskrivninger på 127 mill. Nye kunder med et årlig energiuttak på 12 GWh tilknyttet i kvartalet. Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok 57 prosent sikringsgrad neste 6 mnd Q3 12 Q4 12 Q1 13 EBITDA Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 EBITDA siste 12 mnd Q2 14 Q3 14 s.19

20 Nedskrivninger på Bio-El Fredrikstad og sekundærnettet på Søndre Nordstrand i Oslo Bio-El Fredrikstad med nedskrivning på 66 mill. Forutsetningene for videre lønnsomhet ytterligere svekket siden nedskrivning på 24 mill i 3Q12. Balanseført verdi etter nedskrivningen på 3 mill. Sekundærnettet på Søndre Nordstrand med nedskrivning på 61 mill. Sekundærnett transporterer varme fra primærnett og helt inn i bolig. Gjennomsnittlig årlig leveranse til kunder i sekundærnettet utgjør om lag 8 % av samlet fjernvarmeleveranse i Oslo. Nedskrivning følger av teknisk tilstand og tilhørende drifts- og vedlikeholdsbehov. Sekundærnettet har etter nedskrivningen ingen balanseført verdi. Samlet nedskrivning på 127 mill i kvartalet s.2

21 Produksjon i GWh Fjernvarme produksjonskostnader og dekningsbidrag GWh GWh Energietterspørsel på linje med normalen til tross for et varmere kvartal, som følge av organisk vekst. Et kvartal med høy andel grunnlast. Fjernvarmepris opp 3 øre til tross for lavere Oslopris. Q3 13 Q4 13 Bioolje, olje, naturgass Elektrisitet Q1 14 Pellets Varmepumpe Q2 14 Q3 14 Avfall og biomasse Produksjon på 148 GWh, ned 9 GWh, til tross for organisk vekst. Resultat fra sikringshandler på -2 mill. Energipriser (øre/kwh) Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 Avfall Varmepumpe Bioolje, olje og naturgass Pellets Elektrisitet Total brenselskostnad Fjernvarmepris inkl distribusjon Redusert DB grunnet tap i nett Dekningsbidrag solgt volum Dekningsbidraget på 31 øre/kwh er opp 1 øre/kwh. s.21

22 Fjernvarme produksjon og kraftpriser 3 GWh øre/kwh Jan Feb Mar Apr 9 86 Mai Jun Jul Aug Sep 14 Okt Nov Des 5 Normal * 214 Systempris s.22 Kilde for prisdata: og per 3. september 214. * Normal = forventet produksjon i 214 gitt normale temperaturforhold (snitt siste 1 år) og eksisterende og planlagte kundetilknytninger.

23 Nett NOK millioner Q3 14 Q3 13 Hittil 14 Hittil 13 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Investeringer Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok Resultatfremgang hovedsakelig som følge av positiv engangseffekt knyttet til pensjonskostnad (36 mill). KILE-kostnader på 23 mill (15 mill) grunnet mye lyn, og én langvarig hendelse. Integrasjonsprosjekt knyttet til kjøpet av Hafslund Nett Øst i rute. Med dagens nett tariffer og normal energietterspørsel i fjerde kvartal forventes 15-2 prosent høyere resultat for 214 mot Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.23

24 Kjøpet av Hafslund Nett Øst - fundament for ytterligere effektivisering Hafslund Nett AS og Hafslund Nett Øst AS fusjoneres. Ny driftsmodell for det fusjonerte selskapet etablert. NOK/kunde Totalkostnad * per kunde Besluttet: Fusjon gjennomført innen nyttår. Felles driftssentral. Felles AMS-prosjekt. Samling av virksomhet i Oslo. Kostnad per kunde snitt Gjennomsnitt (uvektet) Selskap Et større og mer effektivt nett Norges beste nettselskap s.24 Kilde: NVE; E-rapp 212, Inntektsramme 214 * Totalkostnad er hentet fra Data og DEA-resultater trinn 1 Distribusjonsnett, NVE

25 AMS et viktig prosjekt mot 219 Automatiske strømmåler (AMS) innføres innen AMS: En stor logistikkoperasjon: Erstatter dagens strømmålere. Etablere kommunikasjon. Mottatt tilbud på automatiske strømmålere, kommunikasjonsløsning og installasjon. Hafslund skal bytte 7 målere Et betydelig IT-prosjekt: Motta, lagre og prosessere måledata. Endringer i arbeidsprosesser. Investering på om lag 2,4 mrd. etter overtagelse av nettvirksomheten i Østfold. s.25

26 Marked NOK millioner Q3 14 Q3 13 Hittil 14 Hittil 13 Salgsinntekter Brutto dekningsbidrag EBITDA Driftsresultat Strømsalg (GWh) Flere kunder gir et godt resultat. Lavere kostnader i kunde- og faktureringstjenester bidrar til resultatfremgangen. Resultat etter skatt fra strømsalg på kr 5 per kunde (kr 56). Kvartal mnok Siste 12 måneder mnok 1 76 kunder ved utgangen av tredje kvartal I 2Q14 ble SverigesEnergi og EBS slått sammen og opererer nå under felles merkevare: SverigesEnergi. Q3 12 Q4 12 Q1 13 Q2 13 Q3 13 Q4 13 Q1 14 Q2 14 Q3 14 EBITDA EBITDA siste 12 mnd s.26

27 Strømsalg i Sverige og Finland Marked i Norden I 2Q14 ble SverigesEnergi og EBS slått sammen og opererer nå under felles merkevare: SverigesEnergi. EBS sin finske virksomhet videreføres under merkevaren Suomen Energiayhtiö (Finlands Energi). Arbeid for å tilrettelegge for en effektiv driftsog salgsorganisasjon pågår. Hafslund har nå om lag 325 kunder samlet under tre merkevarer i Sverige og Finland: Göta Energi SverigesEnergi Suomen Energiayhtiö (FinlandsEnergi) s.27

28 Oppsummering av resultat 3. kvartal 214 MNOK Endring EBITDA Q3 213 til Q3 214 Resultat etter skatt Q Resultat per aksje NOK, EBITDA Q3 13 Resultat finansielle aktiva EBITDA Q3 14 EBITDA Skattekostnad Avskrivninger Nedskrivninger Finanskostnader Driftskostnader Dekningsbidrag Resultat etter skatt Q3 14 s.28

29 Oppsummering Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 656 mill stabil underliggende drift. Marked med et godt resultat i et kvartal med lav energietterspørsel. Samlet energiproduksjon og energietterspørsel på linje med fjoråret, men noe under normalen. Oppnådd kraftpris på 23 øre/kwh ned 2 øre/kwh fra fjoråret. Ekstraordinære nedskrivninger på 127 mill innenfor forretningsområde Varme. Integrasjon av kjøpt nettvirksomhet i Østfold videreføres i 215. Ved utgangen av 3. kvartal 214 var terminkontraktene på kraft for levering i 4. kvartal på 28 øre/kwh (systempris). Posisjonen som et ledende energiselskap skal videreføres gjennom god og stabil drift samt videre satsning på fornybar energi, strømmarkedet og infrastruktur for energi. s.29

30

31 Vedlegg

32 Konsernresultat NOK millioner Q3 14 Q3 13 Hittil 14 Hittil 13 Salgsinntekter Energikjøp (1 261) (1 253) (8) (4 813) (5 659) Dekningsbidrag Resultat finansielle aktiva (95) Driftskostnader (614) (613) (1) (2 15) (1 89) EBITDA Avskrivninger og nedskrivninger (382) (22) (179) (799) (595) Driftsresultat (156) Rentekostnader med mer (126) (134) 8 (315) (378) Verdiendring låneportefølje (11) 29 (4) (44) 8 Finanskostnader (136) (15) (32) (359) (37) Resultat før skatt (188) Skattekostnad (67) (116) 49 (81) (336) Resultat etter skatt (139) Resultat per aksje (NOK),36 1,8 (,71) 4,8 2,76 s.32

33 Konsernbalanse NOK millioner Q Immaterielle eiendeler (45) 2 49 Varige driftsmidler (99) Finansielle eiendeler (98) 233 Fordringer og varer Bankinnskudd og lignende Eiendeler Egenkapital (inkl. min. int.) (139) Avsetning for forpliktelser Langsiktig rentebærende gjeld Kortsiktig rentebærende gjeld (387) Kortsiktig rentefri gjeld Egenkapital og gjeld Netto rentebærende gjeld (89) 9 84 Egenkapitalandel 3 % 31 % -1 % 31 % s.33

34 Kontantstrøm NOK millioner Q3 14 Q3 13 Hittil 14 EBITDA Betalte renter (54) (84) 3 (342) Betalt skatt (132) Markedsverdiendringer med mer (8) (98) 9 (32) Endring arbeidskapital (368) (436) Kontantstrøm fra driften Drifts, -og ekspansjonsinvesteringer (253) (18) (73) (1 574) Netto kjøp/salg aksjer med mer (8) 373 (381) (359) Kontantstrøm investeringsaktiviteter (261) 193 (454) (1 933) Kontantstrøm til avdrag og utbytte (1) (25) s.34

35 Resultat per aksje Per kvartal NOK 2,85 ** 1,15,72 1,5,91,77 1,8 1,7 1,37,86,36 *** -2,97 * ,6 3,83 4,8 s.35 * ** *** Resultat etter skatt Q3 212 påvirket negativt med 551 mill vedrørende ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger. Resultat etter skatt Q1 214 påvirket positivt med 288 mill knyttet til frafalt skattekrav vedrørende Hatros. Resultat etter skatt Q3 214 påvirket negativt med 93 mill vedrørende nedskrivninger Bio-el og sekundærnett Søndre Nordstrand

36 Engasjert kapital og avkastning Engasjert kapital 21,5 mrd per Avkastning engasjert kapital Marked 8% 8,% 7,9% Produksjon Nett 48% 2% 4,6% 24% % Varme Øvrig 212 * 213 ** 214 *** s.36 * ** *** 212 Inkluderer nedskrivninger og avsetninger for BioWood Norway og Bio-El Fredrikstad i på -548 millioner 213 Resultatet inkluderer salg av aksjer i Infratek med gevinst på 9 millioner *** 214 Avkastning siste 12 måneder, inkluderer nedskrivninger i Bio-el og sekundærnett Søndre Nordstrand på -127 mill.

37 Lån porteføljedata Forfallsprofil MNOK Forfall neste 12 mnd. MNOK Serfikat lån Obligasjonslån 667 Andre lån Porteføljedata Q3 14 Q2 14 Obligasjoner 73 % 7 % 3 % Sertifikatlån 5 % 8 % -3 % Syndikat- og banklån 22 % 22 % % NOK millioner Q3 14 Q2 14 Nominell verdi - markedsverdi på lån (326) (315) (11) Markedsverdi for rente og valuta derivater (17) (16) (1) Gjennomsnittsrente inkl. derivater (i %) 3,9 % 3,9 % -,1 % Andel låneportefølje med fastrente (i %) 46 % 47 % -1 % Låneforfall neste kvartal Ubenyttede trekklinjer Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun s.37 Serfikat lån Obligasjonslån Andre lån

38 Nøkkeltall Konsern YTD 214 YTD 213 Varme YTD 214 YTD 213 Kapitalforhold Totalkapital Engasjert kapital Egenkapital Børsverdi Egenkapitalandel 3 % 31 % Netto rentebærende gjeld Resultat EBITDA Resultat per aksje 4,8 2,76 Kontantstrøm per aksje fra driften 9,78 7,37 Engasjert kapital Salgspris Fjernvarme (øre/kwh) Salgspris Industrivarme Brutto dekningsbidrag (øre/kwh) 32 3 Produksjonsvolum (GWh) Nett YTD 214 YTD 213 Engasjert kapital Regulert dekningsbidrag for året Mer-/(mindreinntekt) i resultat hittil 7 (164) NVE-kapital Produksjon YTD 214 YTD 213 Marked YTD 214 YTD 213 Engasjert kapital Kraftpris (øre/kwh) Produksjonsvolum (GWh) Engasjert kapital herav arbeidskapital Volum Strømsalg (GWh) s.38

39 Aksjonærer per # Aksjonær A-aksjer B-aksjer Total Eierskap Stemmeandel 1 Oslo Kommune ,7 % 58,5 % 2 Fortum Forvaltning AS ,1 % 32,8 % 3 Kommunal Landspensjonskasse ,9 % 4,5 % 4 MP Pensjon PK , %, % 5 Gjensidige Forsikring 1 1,5 %, % 6 Folketrygdfondet ,4 %,1 % 7 Danske Invest ,3 %, % 8 Skandinaviska Enskilda Banken ,2 %, % 9 AS Herdebred ,2 %,1 % 1 Hafslund ASA 42 42,2 %, % Sum 1 største ,6 % 96, % Andre aksjonærer ,4 % 4, % Total % 1 % s.39

40 Definisjoner Konsernet Engasjert kapital Egenkapital + netto rentebærende gjeld + netto skatteposisjon Egenkapitalandel (Egenkapital inkl. minoritet / Totalkapital) * 1 Resultat per aksje Resultat etter skatt / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Kontantstrøm per aksje Kontantstrøm fra drift / gjennomsnittlig antall utestående aksjer Egenkapitalavkastning siste 12 mnd Avkastning engasjert kapital siste 12 mnd Sikringsgrad kraftproduksjon Sikringsgrad fjernvarme Resultat etter skatt siste 12 mnd / gjennomsnittlig EK inkl. minoriteter siste 12 mnd Driftsresultat siste 12 mnd / gjennomsnittlig Engasjert kapital siste 12 mnd Sikret andel av estimert produksjonsportefølje (eksklusiv konsesjons- og erstatningskraft) Sikret andel av estimert netto kraftpriseksponering ved: Salg redusert med bruk av elektrisitet og 1/3 av varmepumpe. s.4

41 Investorinformasjon Informasjon finnes på Hafslunds hjemmesider: Registrering av abonnement på pressemeldinger Konserndirektør Økonomi og Finans (CFO), Heidi Ulmo Tlf: Økonomidirektør og Investorkontakt, Morten J. Hansen Tlf: s.41

42

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 10. juli 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 1. juli 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 2. kvartal 214 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 624 mill 1 prosent høyere enn fjoråret som følge av resultatfremgang innen

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015

Analytikerpresentasjon 2. kvartal Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 10. juli 2015 Hovedpunkter 2. kvartal 2015 Resultat etter skatt på 279 mill opp 111 mill fra fjoråret som følge av økt driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 12. juli 2016 Agenda 1 Resultat 2. kvartal 2016 2 Vedlegg 2 Hovedpunkter 2. kvartal Driftsresultat før avskrivning på 695 mill og resultat

Detaljer

Hovedpunkter 2. kvartal 2013

Hovedpunkter 2. kvartal 2013 Hovedpunkter 2. kvartal 213 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) på 569 mill, opp fra 51 mill i fjor. Oppnådd kraftpris på 28 øre/kwh, en økning på 7 øre/kwh fra fjoråret. Vannkraftproduksjon på 825

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2012 1. kvartal 2012 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 212 1. kvartal 212 Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter CEO Hafslund ASA 4. mai 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 212 EBITDA på 67 mill, ned 7 prosent

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 7. mai 2015 Agenda 1) Resultat 1. kvartal 2015 2) Tema: Marked 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal 2015 Driftsresultat før avskrivninger

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2011. Hafslund ASA 4. mai 2011 Christian Berg, CEO Analytikerpresentasjon 1. kvartal 211 Hafslund ASA 4. mai 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 1. kvartal 211 EBITDA på 656 mill operativ virksomhet på linje med fjoråret. Høy etterspørsel etter strøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014. Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2014 Finn-Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 4. februar 2015 Agenda 1) Oppsummering av året 2014 2) Resultat 4. kvartal 2014 3) Tema: Strategi 4)

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015. Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 22. oktober 2015 Agenda 1) Resultat 3. kvartal 2015 2) Tema: Nett integrasjon og AMS 3) Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal 2015

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012

Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 2012 Analytikerpresentasjon 4. kvartal og foreløpig årsresultat 212 Hafslund ASA 7. februar 213 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef s.1 Hovedpunkter året 212 EBITDA på 2114 mill (2235 mill eksklusive REC i 211).

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 21 Hafslund ASA 2. februar 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 4. kvartal 21 (eksklusive REC) Utfordrende situasjon i kraftmarkedet EBITDA på 85 mill før gevinst salg

Detaljer

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 24. oktober 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 3. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Hafslund Varme Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 3. kvartal 2013 Driftsresultat

Detaljer

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 8. mai 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 8. mai 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Kjøp av Fortums nettvirksomhet i Norge Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hovedpunkter 1. kvartal

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 2. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 211 2. kvartal 21 Hafslund ASA Hafslund 8. juli 211 ASA 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 211 Høy kontantstrøm

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2015 og foreløpig årsresultat 2015 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Oslo, 3. februar 2016 Agenda 1) Oppsummering av året 2015 2) Resultat 4. kvartal 2015 3) Tema: Strategi

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2012 Hafslund ASA 25. oktober 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 3. kvartal 212 Hafslund ASA 25. oktober 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO s.1 Hovedpunkter 3. kvartal 212 EBITDA på 369 mill i kvartalet. Oppnådd kraftpris 15 øre/kwh - ned 4 prosent mot

Detaljer

Analytisk informasjon Konsern

Analytisk informasjon Konsern Analytisk info Side 79 / 93 Analytisk informasjon Konsern Avkastning engasjert kapital, ekskl. REC Avkastning engasjert kapital, eksl. REC Avkastning egenkapital, ekskl. REC Avkastning egenkapital, eksl.

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2016 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2016 2 Tema: Energi- og infrastrukturselskapet Hafslund 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1. kvartal Et solid

Detaljer

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017

A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N. Oslo, 3. mai 2017 A N A L Y T I K E R P R E S E N T A S J O N 2017 1. kvartal Finn Bjørn Ruyter Oslo, 3. mai 2017 Agenda 1 Resultat 1. kvartal 2017 2 Framtidsutsikter 3 Annonsert transaksjon 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter 1.

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 1. Resultat 2. kvartal 21 2. Hafslund Strømsalg Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO 3. Vedlegg Hovedpunkter 2.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005

Resultat 3. kvartal Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Resultat 3. kvartal 2005 Rune Bjerke, Konsernsjef Hafslund ASA 1. november 2005 Hovedpunkter 3. kvartal 2005 Driftsresultat på 520 mill dobling fra fjoråret (272 mill). Resultat etter skatt på 333 mill

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2009

Resultat 1. kvartal 2009 Resultat 1. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 07. mai 2009 s.1 Hovedpunkter 1. kvartal 2009 God underliggende drift. Driftsresultat på 483 mill (-8 854 mill). Fjoråret belastet med

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013. Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2013 Hafslund ASA 7. mai 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) 1. kvartal 2013 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef 2) Nettvirksomheten Kristin Lian, konserndirektør

Detaljer

Analytisk informasjon

Analytisk informasjon Analytisk informasjon Konsern Salgsinntekter 11 466 13 704 15 829 10 670 11 056 Andre (tap)/gevinster netto 137 (1 050) (883) (40) (15 721) Kjøp av varer og energi (6 830) (9 015) (10 871) (6 364) (6 809)

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2009

Resultat 2. kvartal 2009 Resultat 2. kvartal 2009 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 16. juli 2009 s.1 Hovedpunkter 2. kvartal 2009 Tilfredsstillende underliggende drift. Driftsresultat på 315 mill (-142 mill). Fjoråret

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Analytisk informasjon Analytisk info Side 82 / 96 Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 9 9,2 2 15 1 15,5 6 5 3-5 212 213 214 215-1 212

Detaljer

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO

Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2012. Hafslund ASA 11. juli 2012 Finn Bjørn Ruyter, CEO Analytikerpresentasjon 2. kvartal 212 Hafslund ASA 11. juli 212 Finn Bjørn Ruyter, CEO Hovedpunkter 2. kvartal 212 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) ble 496 mill i 2. kvartal Resultat påvirket

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007

Resultat 2. kvartal 2007. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Resultat 2. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 20. juli 2007 Hovedpunkter 2. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 6 727 mill (7 439 mill) REC utgjør 6 513 mill (7 211 mill). Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010

Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Analytikerpresentasjon 1. kvartal 2010 Hafslund ASA 7. mai 2010 Christian Berg, CEO 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1. kvartal 2010 3. Vedlegg s.2 1. Strømmarked og kraftpriser 2. Resultat 1.

Detaljer

Konsern analytisk informasjon

Konsern analytisk informasjon Konsern analytisk informasjon } Avkastning engasjert kapital } Egenkapitalavkastning Prosent Prosent 12 1, 2 15,1 1 15 8 1 6 4 2 5 212 213 214 215 216-5 212 213 214 215 216 } Netto rentebærende gjeld /

Detaljer

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008

Resultat 2. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Resultat 2. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 17. juli 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 2. kvartal. 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende forwardpriser

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009

Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 28. oktober 2009 Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2009 Hafslund ASA 28. oktober 2009 s.1 1. Resultat 3. kvartal 2009 - Christian Berg CEO 2. Fjernvarme Jan Presttun

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2016 og foreløpig årsresultat 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 9. februar 2017 Agenda 1 Oppsummering av året 2016 2 Resultat 4. kvartal 2016 3 Tema: Strategi 4 Vedlegg 2 Hovedpunkter

Detaljer

Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 2016 Finn Bjørn Ruyter Oslo, 25. oktober 2016 Agenda 1 Resultat 3. kvartal 2016 2 Temaseksjon: Hafslunds rolle i det grønne skiftet 3 Vedlegg 2 Hovedpunkter 3. kvartal

Detaljer

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009

Resultat 4. kvartal 2008. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Resultat 4. kvartal 2008 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 9. februar 2009 Hovedpunkter 4. kvartal 2008 Resultatet preget av et urolig finansmarked med negativ verdiutvikling på aksjer og derivater.

Detaljer

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 2010 3. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 2. kvartal 21 3. kvartal 211 Hafslund ASA 15. juli 21 Christian Berg, CEO Hafslund ASA 28. oktober 211 Christian Berg, CEO Hovedpunkter 3. kvartal 211 Høy

Detaljer

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007

Resultat 3. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 26. oktober 2007 Hovedpunkter 3. kvartal 2007 Resultat etter skatt på 1 346 mill (1 454 mill) REC utgjør 1 302 mill (1 263 mill). Driftsresultat

Detaljer

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011

Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Analytikerpresentasjon 4. kvartal 2011 Hafslund ASA 2. februar 2012 Finn Bjørn Ruyter konstituert konsernsjef Hovedpunkter 4. kvartal 2011 EBITDA på 207 mill, inkludert 166 mill i tap ved salg av REC aksjer.

Detaljer

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef

Hafslund ASA 5. februar 2014 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Hafslund ASA 5. februar 214 Finn Bjørn Ruyter, konsernsjef Agenda 1) Oppsummering av året 213 2) Været påvirker alle forretningsområdene i Hafslund 3) Resultat 4. kvartal 213 Hovedpunkter året 213 Driftsresultat

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 1. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 16

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune. Konsernselskapenes virksomhet er

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2014 Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Alle grafer og diagrammer

Alle grafer og diagrammer Home / Dette er Hafslund / Alle grafer og diagrammer Alle grafer og diagrammer Barnas miljøfestival - besøkende Annonse Aftenposten om Øya-samarb. Andel av Venture portefølje inkl REC Andre steder Østfold

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1

w T T 0 P e e 1 w o l l 0 w e e s 3 O f f t. a o b e k n 2 o - s c s 2 k lo s 2 o 4 1. 4 1 n 5 o 1 6 5 S 1 6 9 0 e 9 0 n 0 t 1 rum 2008 E-CO ENERGI Q1 Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no 2008 E-CO ENERGI Q1 KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2008-31. MARS 2008 (Tall for 2007 i parentes) Det ble et

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 1.kvartal 2015 Kvartalsrapport 1. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008

Resultat 1. kvartal. Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Resultat 1. kvartal Christian Berg, konsernsjef Hafslund ASA 7. mai 2008 Agenda 1. Marked og rammebetingelser. 2. Resultatet for 1. kvartal. 3. Viken Fjernvarme 2 Marked og rammebetingelser 3 Stigende

Detaljer

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2014

Aksjonærrapport. 3. kvartal 2014 Aksjonærrapport 3. kvartal 2014 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Resultatenheter 5 Andre forhold og framtidsutsikter 9 Resultat 10 Balanse og kontantstrøm 11 Segmentinformasjon 12 Noter til

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 3. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 5 Andre forhold og framtidsutsikter 8 Kvartalsregnskap 10 Noter til regnskapet 13 Historisk informasjon 18

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2017

Halvårsrapport 1. halvår 2017 Halvårsrapport 1. halvår 2017 Hovedpunkter 1. halvår 2017 Driftsresultat på 56,0 mill., mot 69,7 mill. i 1. halvår 2016, en reduksjon på 13,7 mill. Resultat etter skatt på 30,9 mill er 19,7 mill bedre

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Hovedpunkter 1 halvår 2015 Resultat etter skatt på 60,8 mill er 54,5 mill bedre enn 1 halvår 2014 i hovedsak på grunn av verdiendring på renteswapavtaler. Driftsresultat på

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Resultat 3. kvartal 2011 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 2. november 2011 Hovedtrekk 3. kvartal 2011 Driftsinntekter på 714 millioner (701 millioner) Driftsresultat i 3. kvartal på 48,8 millioner

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014

Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 Kvartalsrapport 1 kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. KVARTAL 2014 RESULTATET Konsernets driftsinntekter for første kvartal utgjorde 186 millioner kroner mot 218 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013.

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1

Energi Kvartalsrapport 2014 Q1 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Tall for i parentes) NØKKELTALL Pr. 1 kvartal Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET

HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1 E-CO Energi Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Telefon 24 11 69 00 Telefaks 24 11 69 01 www.e-co.no Q2 1. HALVÅR 2006 E-CO ENERGI Q2 E-CO Halvårsrapport 006 HALVÅRSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 2006-30.

Detaljer

Halvårsrapport 1. halvår 2016

Halvårsrapport 1. halvår 2016 Halvårsrapport 1. halvår 2016 Hovedpunkter 1. halvår 2016 Driftsresultat på 69,7 mill., mot 69,6 mill. i 1. halvår 2015, en økning på 0,1 mill. Resultat etter skatt på 11,2 mill er 49,6 mill svakere enn

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 01 4. kvartal 3. kvartal 2. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR - 31. MARS (Tall for i parentes) Nøkkeltall Første

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012.

Periodens resultat ble 98 millioner kroner, noe som er 22 millioner kroner bedre enn 1. halvår 2012. NTE Holding konsern Første halvår 2013 Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk Holding AS er et energikonsern eid av Nord-Trøndelag Fylkeskommune. Etter en omorganisering i 2013 har konsernet tre forretningsområder,

Detaljer

AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2015

AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2015 AKSJONÆRRAPPORT 2. KVARTAL 2015 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Forretningsområder 6 Andre forhold og framtidsutsikter 9 Kvartalsregnskap 11 Noter til regnskapet 14 Erklæring fra styret og

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2014 Foreløpig årsregnskap 2014 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Resultat 3. kvartal 2008 Bjørn Frogner, konsernsjef Hafslund Infratek ASA 24. oktober 2008 Hovedtrekk 3. kvartal 2008 Et tilfredsstillende kvartal med godt aktivitetsnivå innen Infrastruktur Salgsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3

Energi Kvartalsrapport 2014 Q3 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Hittil Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Kvartalsrapport 3. kvartal 2015 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus

Detaljer

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon

Analytikerpresentasjon 3. kvartal kvartal Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon Analytikerpresentasjon 3. kvartal 21 2. kvartal 21 Hafslund ASA 28. Hafslund oktoberasa 21 15. juli 21 CEO Christian Berg, Christian Berg, CEO 1. Resultat 3. kvartal 21, Christian

Detaljer

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012

F o to: Ruhne Nilsse Halvårsrapport n 2012 Foto: Ruhne Nilssen Halvårsrapport 2012 HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2012 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2015

Energi Kvartalsrapport Q1 2015 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Akershus Energi Konsern

Akershus Energi Konsern Akershus Energi Konsern Foreløpig årsregnskap 2013 Foreløpig årsregnskap 2013 Akershus Energi Konsern 1 Akershus Energi AS er morselskap i Akershus Energi konsernet. Samtlige aksjer eies av Akershus fylkeskommune.

Detaljer

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2014

Aksjonærrapport. 1. kvartal 2014 Aksjonærrapport 1. kvartal 2014 3 Innhold: Hovedpunkter 3 Konsernsammendrag 4 Resultatenheter 5 Andre forhold og framtidsutsikter 9 Resultat 11 Balanse og kontantstrøm 12 Segmentinformasjon 13 Noter til

Detaljer

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap

NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA Side 4 Resultatregnskap Driftsinntekter 5 826 5 898 11 382 11 574 23 471 Distribusjonskostnader -502-469 -972-899 -1 865 Øvrige driftskostnader -4 201-3 961-8 104-7 806-16 408

Detaljer

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser

E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2015 til tross for lave kraftpriser Pressemelding E-CO Energi Holding AS Postboks 255 Sentrum 0103 Oslo Per.Storm-Mathisen@e-co.no Telefon: 241 16591 Mobil: 98255406 Telefaks: 24 11 65 01 Org. nr.: NO 976 894 871 MVA Dato: 18. mars 2016

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q1 2016

Energi Kvartalsrapport Q1 2016 Energi Kvartalsrapport Q1 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q1 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 31. MARS (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD

Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD Beretning fra styret knyttet til foreløpig regnskap 2014 for TAFJORD TAFJORD er et energi- og kommunikasjonskonsern på Nordvestlandet. Konsernet består av morselskapet Tafjord Kraft AS, de heleide datterselskapene

Detaljer

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004

C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 C.TYBRING-GJEDDE GJEDDE ASA 3. kvartal 2004 22. OKTOBER 2004 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q3 - tilbakeblikk

Detaljer

Energi Kvartalsrapport Q3 2015

Energi Kvartalsrapport Q3 2015 Energi Kvartalsrapport Q3 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 1. JANUAR 30. SEPTEMBER (Sammenlignbare tall for i parentes) NØKKELTALL Per Året Resultat Driftsinntekter

Detaljer

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005

ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 ANDVORD TYBRING- GJEDDE ASA 3. kvartal 2005 21. OKTOBER 2005 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Fokusområder (fra

Detaljer

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014

Energiselskapet Buskerud Konsern. Regnskap pr. 31.03.2014 Energiselskapet Buskerud Konsern Regnskap pr. 31.03.2014 1 Innhold Hovedpunkter... 3 Økonomiske resultater... 3 Fremtidsutsikter... 4 Resultat og Balanse... 5 Kontantstrømanalyse... 7 Endringer i konsernets

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2012

Foreløpig årsregnskap 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern www.akershusenergi.no Foreløpig årsregnskap 2012 Akershus Energi Konsern Hovedpunkter i 2012 Økt vannkraftproduksjon, 2 587 GWh i 2012 (2 440 GWh i 2011).

Detaljer

Økonomiske resultater

Økonomiske resultater Økonomiske resultater * Sammenlignbare tall for 2010 vises i parentes. Regnskapsprinsipper og forutsetning om fortsatt drift I samsvar med regnskapslovens 3-3a bekrefter styret at regnskapet er avlagt

Detaljer

Resultater for 2. kvartal 2003

Resultater for 2. kvartal 2003 Resultater for 2. kvartal 23 Rune Bjerke Konsernsjef Analytikerpresentasjon 22. august 23 Agenda: Hovedpunkter 2. kvartal 23 Nøkketall Forretningsområdene Oppsummering resultat og resultatutvikling Hovedpunkter

Detaljer

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010

Resultat 2. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Resultat 2. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 25. august 2010 Hovedtrekk 2. kvartal 2010 Driftsinntekter på 694 millioner (630 millioner) betydelig økning i aktivitetsnivå gjennom kvartalet

Detaljer

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013

Energi. Kvartalsrapport kvartal kvartal kvartal 2013 Energi Kvartalsrapport 03 4. kvartal 2. kvartal 1. kvartal 2 E-CO Energi // Kvartalsrapport Q3 Styrets rapport KVARTALSRAPPORT FOR KONSERNET 30. JUNI 30. SEPTEMBER (Tall for i parentes) NØKKELTALL Tredje

Detaljer

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke

Hafslund ASA. Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet. Generalforsamling. 5. mai 2003. Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund ASA Norges unike leverandør av strøm og sikkerhet Generalforsamling 5. mai 2003 Konsernsjef Rune Bjerke Hafslund på rett vei Gamle Hafslund - 100 års historie - Konsolidering & restrukturering

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 01-2014

KVARTALSRAPPORT 01-2014 KVARTALSRAPPORT 01-2014 HOVEDPUNKTER PR. 1. KVARTAL 2014 Konsernets driftsinntekter i 1. kvartal var på 2 650 mill. kr mot 2 725 mill. kr i samme periode i 2013 1). Nedgangen i inntektene skyldes i hovedsak

Detaljer