Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013

2 Tomteveien, mai /5939

3 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom (BE)... 2 Boligforvaltning og utvikling (BOFU)... 3 Maskinsentralen... 4 Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK)... 4 Renovasjon... 4 PVVA Park, vei, vann og avløp... 5 Parkering og transport... 7 Regulering og byggesak... 7 Sammenligninger og nøkkeltall... 8 Måloppnåelse... 9 Økonomisk resultat Driftsresultat for seksjonen Oppnåelse av salderingstiltak Selvkostfond og bundne driftsfond Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Investeringer Arbeidsgiverpolitikk Personalressurser Arbeidsmiljøutvikling, inkludering og likestilling HMS og kvalitet Kommunikasjon og brukermedvirkning Vedlegg: - Organisasjonskart RTD - Etterkalkyle selvkost

4

5 ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT KJERNEOPPGAVER Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet. Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger og omsorgsboliger, som omfatter teknisk forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til innbyggere i kommunen. Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark. Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og lekeplasser. Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter. Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. ORGANISERING Seksjonen er organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og åtte virksomheter: Bygg og eiendom (BE), Boligforvaltning og utvikling (BOFU), Maskinsentralen, Brann- og redningskorps, Renovasjon, Park, vei, vann og avløp (PVVA), Parkering og transport og Regulering og byggesak. Boligforvaltning ble skilt ut som egen virksomhet fra januar Organisasjonskart følger som vedlegg. Fredrikstad kommune ved Brann- og redningskorpset er vertskommune for Østfold interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar også beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Forvalteransvar for kommunale skogbruksarealer ligger hos Seksjon for miljø og samfunnsutvikling (SMS), mens forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer har ligget hos RTD. Høsten 2013 ble også forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer overført fra RTD til Seksjon for Miljø og samfunnsutvikling (SMS) 1. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. VIKTIGE HENDELSER 2013 Gratis fergedrift og ny fergerute Lisleby-Selbak Gratis fergedrift fra 2013 ble innført fra januar Det er anlagt nye fergeleier på Lisleby og på Selbak, og ny fergerute startet opp i juni. Tilstandskartlegging av boliger Det er gjennomført tilstandskartlegging i kommunens utleieboliger, slik at man nå har grunnlag for planlegging av vedlikehold i boligene. 1 Fra mars 2014 er SMS del av Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB). RTD Årsrapport 2013 side 1

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Brann- og redningstjenesten Arbeid med felles ROS-analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg ble satt i gang høsten Planlagt ferdigstillelse våren Hovedplan vann og avløp Rullering av hovedplan for vann og avløp er behandlet i Bystyret. Nye leiligheter i Begbyveien 18 nye utleieleiligheter i Begbyveien er ferdigstilt og overtatt av boligvirksomheten. Kunstgress på Mercurbanen Nytt kunstgress med infrarød undervarme er etablert på Mercurbanen MÅLEKORT Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater Mål 2013 Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,15 4,14 4,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 92,9 93,1 92,0 % Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,29 4,07 4,31 4,01 4,3 4, Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,63 4,62 4, Budsjettavvik brutto utgifter 0,1 0,6 0,0 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter - 0,9 0,5 0,0 % - Budsjettavvik netto ramme - 1,7 2,8 0,0 % - Avvik - HMS antall - Avvik - Informasjonssikkerhet antall Interne prosesser 2) Positiv avvikskultur - Avvik - Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag antall antall - Ubehandlede avvik over 14 dager antall Noter: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. 2) Mål er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. UTVIKLING Bygg og eiendom (BE) Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal andre øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i KOSTRA-rapporter. Pålitelige arealdata for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. Formålsbygg defineres som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem/helsebygg og administrasjonsbygg. RTD Årsrapport 2013 side 2

7 Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal per i m 2 Eide bygg Innleid areal Sum areal Eide bygg Innleid areal Sum areal Administrasjonslokaler Førskolelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Kommunale idrettsbygg Kommunale kulturbygg Sum utvalgte formålsbygg Endringer i arealoversikten skyldes i hovedsak rettelser etter gjennomganger og kvalitetssikring av bruttoareal på regninger. Helsehuset ble bare delvis innflyttet i 2013 og blir tatt med i arealoversikten først i Areal administrasjonslokaler er redusert som følge av salg. Nabbetorp barnehage har økt sitt bruttoareal med 254 m 2. Boligforvaltning og utvikling (BOFU) Boligforvaltningen ble 1. januar 2013 skilt ut som egen virksomhet. Her ligger ansvaret for forvaltning av bygningsmasse, andeler i borettslag og sameier, leiekontrakter og løpende drift av kommunens utleieboliger. I tillegg er ansvaret for utvikling av boligmassen gjennom utbygging, kjøp og andre nyetableringer lagt til virksomheten er brukt til å få oversikt over marked og boligmasse samt rekruttere kompetanse og å få på plass gode måltall og rutiner. Boligforvaltningen har valgt tre hovedmål å arbeide etter. Trygghet for leietakere, naboer og nærmiljø. Kontrakter og husordensregelbrudd skal følges opp. Skadeverk skal erstattes og ubetalt husleie skal kreves inn. Naboer skal oppleve at klager blir hørt og følges opp. Kommunen skal bli mer synlig for borettslag og sameiestyrene og for nærmiljøene. Forsvarlig verdiforvaltning. Man skal komme i kapp med vedlikeholdsetterslepet og oppnå forsvarlig avkastning på investeringene. Økt boligtilbud gjennom å skaffe til veie flere boliger, få økt gjennomstrømning i boligene og raskere omløp ved utflytting. Boliger forvaltet av BOFU Antall boligenheter 1) 2013 Utleieboliger som er utleid, eller skal leies ut 966 Bolig brukt som lager 1 Lagt ut for salg 3 Boliger brukt som utredningsleiligheter 2 Visningsbolig for omsorgsteknologi 1 Kondemnable 3 Boliger brukt som personalbaser 14 Personalbaser bygget som kontorer 13 Totalt antall forvaltede enheter Note: 1) Tidligere rapporterte tall har ikke skilt på boliger og personalbaser, og er derfor ikke tatt med i oversikten. Boligtypene fordeler seg omtrent slik: Halvparten er eldreboliger med ulik standard og tilrettelegging, ca 17 prosent leies ut til psykisk utviklingshemmede, 7 prosent er «psykiatriboliger» og de resterende 26 prosent er boliger for «andre vanskeligstilte». I 2013 er en bolig solgt og 18 nye er kommet til. Boliger tildeles av tildelingskontoret hos Seksjon helse og velferd (HOV). Måltall for tomgang ble gjennomgått i 2013, tomgang er nå definert som tiden en bolig står tom fra en leietaker flytter ut til en ny flytter inn. Ved beregning av tomgang for 2011 og 2012 er det også tatt med boliger som står tomme fordi de skal selges, skal rives, er i bruk som visningsbolig eller lignende forhold. Fra og med 2013 er tomgang kun beregnet for boliger som skal leies ut. Konsekvensen av tomgang er tapte inntekter for kommunen samt et dårligere tilbud og lengre ventetider for befolkningen. RTD Årsrapport 2013 side 3

8 Omløp og tomgang boliger Historikk/status Antall leietakerskifter Gjennomsnittlig tomgangstid i mnd 1) 3,34 3,44 3,76 Beregnet tapt leieinntekt pga tomgang, tusen kroner Note: 1) Beregning for 2011 og 2012 inkluderer boliger som ikke skal leies ut I tomgangstallene for 2013 er det tatt med 18 boliger som ble overtatt i november, hvor innflytting vil skje vinter/vår Innkjøpsstopp fra 1. september førte til at ni boliger som skulle istandgjøres for nye leietakere høsten 2013, først blir satt i stand og leid ut i begynnelsen av Maskinsentralen Maskinsentralen har driftsansvar for kommunens samlede bil- og maskinpark. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 % av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Utvikling bil- og maskinpark Antall biler og maskiner Historikk/status Seksjon RTD Andre seksjoner Sum totalt Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) En prioritert oppgave i 2013 har vært å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til brannvernloven 9, som grunnlag for å vurdere dimensjoneringen av brann- og redningstjenesten. ROS-analysen blir gjennomført som felles analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommune. Arbeidet startet opp høsten 2013 og er planlagt ferdigstilt våren Mobile kart- og navigasjonsløsninger (LOCUS) er montert i brannvesenets utrykningskjøretøyer. Det har ikke vært større branner i Utvikling antall utrykninger Fredrikstad brann- og redningskorps Antall utrykninger Historikk/status Trafikkulykker Falske alarmer Brann i skog og mark Brann i bil Pipebrann Brann i bygning Annen brann 1) Annen assistanse Akutt forurensning Vannskader Antall utrykninger totalt Noter: 1) Småbranner, brannhindrende tiltak, båtbrann, brann i campingvogn Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler, ca 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført i samarbeid med BE. Renovasjon Befolkningsvekst gir økt antall renovasjonsabonnenter og økt avfallsmengde. Hytter i kommunen blir brukt mer og av flere enn tidligere, noe som også gir økt levering av avfall. I tillegg har det vært en mangeårig trend at avfallsproduksjonen per innbygger øker. RTD Årsrapport 2013 side 4

9 Husholdningsavfall Antall tonn Historikk/status Restavfall Glass og metall Papp og papir Tekstiler Plast Husholdningsavfall totalt Note: Avfallslevering fra husholdninger og hytter. Ikke medregnet næringsavfall. Gjennom effektiviseringer og bruk av moderne innsamlingsutstyr kunne renovasjonsavdelingen i flere år holde tritt med veksten i avfallsproduksjon uten å øke bemanningen i avdelingen. De siste årene har det vært nødvendig å øke antall renovatører, både for å møte veksten i antall abonnenter og for å kunne tilby nye tjenester som innføring av dunkrenovasjon for papirinnsamling og innsamling av plast. Grovavfallaksjon er gjennomført i Materialgjenvinningsgraden har i flere år vært forholdsvis stabil. Materialgjenvinningsgrad Prosent av levert avfall Historikk/status Energigjenvinningsgrad 57,98 57,31 56,74 56,76 Materialgjenvinningsgrad 38,02 38,67 38,57 38,55 Deponi 4,00 4,02 4,69 4,69 PVVA Park, vei, vann og avløp Antall kilometer kommunal vei har fra 2012 til 2013 økt med 0,09 km gang- og sykkelvei, 0,15 km fortau og 1,8 km kommunal vei. Økningen utgjør kroner i økte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Utvikling antall kilometer kommunal vei Antall kilometer Historikk/status Kjøreveier med fast dekke Kjøreveier med grusdekke Gang- og sykkelveier langt fylkesvei og kommunal vei Fortau langs kommunal vei Totalt antall kilometer kjørevei, gang- og sykkelvei og fortau Veiavdelingens driftsansvar omfatter også overvannssluk og stikkrenner, veilys med tilhørende master og kabler, 220 gangfelt, 7 gangbroer og 8 kjørebroer, 12 kaier og brygger, forstøtningsmurer, gjerder og rekkverk, trafikkskilt, busslommer med 33 leskur, 52 veibommer, 555 strøsandkasser samt gatemøbler og 92 søppelbeholdere i sentrum. Fredrikstad har et dokumentert vedlikeholdsetterslep på de kommunale veiene. 31 % av veinettet har god standard, 9 % har middels standard og 60 % har dårlig standard og er preget av manglende vedlikehold. Oppgraderingsbehovet er beregnet til 253 millioner kroner. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet går i hovedsak til driftsoppgaver og «førstehjelp». I samarbeid med politiet er det i 2013 gjort tiltak for å gjøre sentrum tryggere. Bruk av hvitt lys gir bedre fargegjengivelse og høyere lysstyrke, noe som gir større trygghetsfølelse og er med på å virke avskrekkende på hærverk og kriminalitet. Det er nå byttet til hvitt lys i gågata og langs elvepromenaden. Det er anskaffet ny feiebil med tilleggsutstyr som tar opp svevestøv som ligger i asfaltporene. Den nye bilen kan også brukes i kaldt vær. Slik rengjøring av veiene vil bidra til å redusere helseskadelig svevestøv langs veier og gater. Handlingsplan mot støy ble vedtatt i 2013 og det er gjennomført RTD Årsrapport 2013 side 5

10 kartlegging av støy fra kommunale veier og gater. Det gjennomføres tiltak ved to eiendommer som kom over tiltaksgrensene. Det er inngått avtale med Borg havn IKS om tilsyn og disponering av kaifronter og eiendommer langs elven. Borg havn påtar seg å føre tilsyn med områdene og hindre ulovlig fortøyning og forsøpling. Som kompensasjon får Borg havn rett til å leie ut og kreve inn avgifter på lik linje med såkalte «stasjonsplasser» ved egne kaier. I 2013 har store deler av sentrum vært berørt av byggeaktivitet. Rehabilitering av VA-ledninger blant annet på Stortorvet og i Bryggeriveien har medført redusert fremkommelighet. Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med utbygging av kabelnett og fjernvarme. Gravemeldingstjenesten har i 2013 hatt 548 saker til behandling. «Drosjetråkka» ble solgt i 2013 og taxiholdeplasser er anlagt på Dampskipsbrygga, samt i helger i Gunnar Nilsensgate og Farmannsgate. Ordningen er under evaluering. Det er etablert sykkeltellere i Nygaardsgata og på Mosseveien. Parkavdelingen har ansvar for sentrumsparker, turstier, Glommastien og Onsøystien, lysløypenett, skjærgårdstjenesten, offentlige landbaserte badeplasser og 116 lekeplasser på kommunale friområder. Avdelingen har i 2013 også utført grøntvedlikehold ved kommunale bygg (for BE) og har hatt drift av historiske anlegg på Isegran, Gamlebyen og Kongsten fort. Vinteren 2012/2013 var lang og kald og våren kom sent. Dette førte til skader på blomsterløker, skader på vegetasjon og saltskader langs kommunale veier. I samarbeid med Torvbyen og Fredriksstad blad ble krokus satt ned langs strandpromenaden. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble enstemmig vedtatt i Bystyret i juni Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. Foruten investeringer ved renseanlegget er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet i perioden Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett blitt fornyet. Tilsynsmyndighetene, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling er fornøyd med kommunens innsats. For første gang i nyere tid tar kommunen ut mindre enn 14 millioner kubikkmeter vann fra vannverket. Stadig flere hytter kobles til. Forbruket til industrien varierer mye fra år til år. Antall abonnenter for vann er økende, men flere installerer vannmålere og lekkasjeprosenten reduseres. Det drives målrettet og systematisk lekkasjesøking i kommunen. Mange av lekkasjene er ikke synlig på overflaten og finnes ved hjelp av moderne lekkasjesøking. Utvikling vann Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall abonnenter Industri Totalt antall abonnenter vann Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Totalt solgt mengde vann, tusen m Produsert mengde vann ved vannverket, tusen m Antall installerte vannmålere Lekkasjeprosent vann 42,7 39,4 38,9 33,9 I 2013 har det vært registrert totalt 168 vannlekkasjer, hvorav 110 av lekkasjene på det kommunale hovedvannsledningsnettet og 58 på private stikkledninger. Huseiere som får påvist vannlekkasje på sin private stikkledning får pålegg om reparasjon innen fire uker. RTD Årsrapport 2013 side 6

11 Utvikling avløp Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall fastdeler Industri Sum antall abonnenter og fastdeler avløp Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Solgt mengde avløp totalt, tusen m Avløpsmengden renset ved renseanlegg, tusen m Lekkasjeprosent avløp 1) 54,1 59,1 57,1 58,3 Note: 1) Beregnet andel grunnvann og vann som ikke trenger rensing, som lekker inn i avløpsrør før avløpsvannet når frem til renseanlegget. Fredrikstad kommune har hatt åtte store nedbørshendelser de siste fem årene. I 2012 og 2013 var det totalt to nedbørshendelser med registrerte skadetilfeller. Tilbakeslagtilfeller som skyldes tilstopping av avløpsledninger har vært som i et normalår, dvs ca 10 hendelser. Det benyttes stadig mer fett og oljer ved matlaging og enkelte husstander tømmer oljerester i vasken selv om dette er forbudt. Fett og olje størkner i avløpsrørene og vann og avløpsavdelingen opplever stadig oftere tilstopping i kommunale avløpsrør på grunn av fett. I visse områder må avløpsnettet spyles regelmessig, noe som fører til merarbeid og økte kostnader. I 2013 har alle private fettutskillere og status på disse, blitt gjennomgått. Parkering og transport Gratis reise med fergene har vært en suksess. Med gratis ferge fra januar 2013 har antall reisende økt fra i 2012 til i Det vil si at antall reisende med fergene er nesten tredoblet. Helårs fergerute mellom Selbak og Lisleby ble etablert sommeren Utvikling parkering og fergedrift Antall Historikk/status Fergepassasjerer Avgiftsbelagte parkeringsplasser, totalt antall 1) Antall HC-plasser Utstedte parkeringsgebyrer Utstedte tilleggsavgifter parkering Gjeldende parkeringstillatelser HC Behandlede klager parkering (gebyrer/tilleggsavgifter) Noter: 1) Økning skyldes at parkeringsareal vedøstre Fredrisktad gravlund er blitt avgiftsbelagt. Statens vegvesen har overtatt driftsansvaret for Kråkerøy bru og gangbrua. I 2013 ble parkeringsautomatene i parkeringshusene klargjort for EMV-standard for kortbetaling. Ombygging av parkeringsautomatene på gateplan ble startet opp i 2013 og er planlagt fullført i løpet av Det er etablert ordning med boligsonekort som kontantkort som kan kjøpes fra Servicetorget. Det er etablert sykkelparkering i Apenesfjellet. El-biler får en stadig større del av bilparken og behovet for ladepunkter øker. Totalt 15 ladepunkter er etablert i kommunens parkeringshus. Ny avtale med Gamlebyens Handelsforening om tilsyn og drift av Frimarkedet ble undertegnet på slutten av året. Regulering og byggesak Antall påklagede vedtak er langt lavere enn tidligere år. Det er ført tilsyn i 116 saker, noe som tilsvarer ca 10 % av total saksmengde. Av kommunale reguleringsarbeid som er ferdigstilt kan nevne Østsiden sykehjem, Borge ungdomsskole og Traraveien 19/Fremskridt 2. RTD Årsrapport 2013 side 7

12 Utvikling plan- og byggesaker Historikk/status Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) Antall innkomne delingssaker Antall innkomne planforslag/ku Antall innkomne klager på vedtak Andel av opphevede/endrede vedtak Fylkesmannen 20 % 25 % 20 % 23 % Vakanser som har oppstått i løpet av året er ikke blitt besatt som følge av stillingsstopp. Konsekvensen av dette er bl.a. at ulovlighetsopppfølging er blitt nedprioritert eller utsatt og at saksbehandlingstiden både på ordinære klagesaker og byggesaker har vært noe høyere enn tidligere år. SAMMENLIGNINGER OG NØKKELTALL KOSTRA nøkkeltall 1) Ureviderte nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Eiendomsforvaltning utvalgte formålsbygg Netto driftsutgifter per innbygger Kommunalt disponerte boliger Netto driftsutgifter per innbygger 2) Brann- og ulykkesvern Netto driftsutgifter per innbygger 3) Samferdsel - kommunale veier og gater Netto driftsutgifter i kroner per kilometer Vann Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avløp Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avfall og renovasjon Gebyrgrunnlag 4) per årsinnbygger Fysisk planlegging plansak og byggesak Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner byggesaker med 12 ukers frist 5) byggesaker med 3 ukers frist Noter: 1) Tallene for 2013 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningen av ASSS-snittet. 2) Negative tall er netto inntekt. 3) Kostrafunksjon 338 og 339, brann- og feiertjenester totalt. 4) Gebyrgrunnlaget fra årets selvkostberegning. 5) Fredrikstads tall for 2012 er feil. KOSTRA-nøkkeltall for eiendomsforvaltning viser at Fredrikstad bruker mindre på eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen for brannvern henger sammen med innsparingstiltakene, vakante stillinger og at det ikke har vært store branner. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten KOSTRA-tall for samferdsel viser at Fredrikstad kommune bruker mindre på samferdsel enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp ligger noe over ASSS-gjennomsnittet. Grunnen er at Fredrikstad de senere år har investert vesentlig mer enn andre kommuner i fornyelse av gammelt ledningsnett. Vannavgiften for en normalhusstand i Fredrikstad har vært uforandret de siste tre år, mens det har vært en beskjeden økning i kloakkavgiften. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12-ukers frist er rapportert med 139 dager i Dette inkluderer saker med dispensasjon. For 2013 er det rapportert gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 68 dager. Dette er målt saksbehandlingstid for søknader uten dispensasjon. Analyse av KOSTRA nøkkeltall for tekniske tjenester blir gjort i samarbeid med andre kommuner gjennom ASSS-samarbeid for eiendomsforvaltning, for byggesak og for samferdsel. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten Nøkkeltall blir også analysert gjennom samarbeid i regi av RTD Årsrapport 2013 side 8

13 Norsk vann (vann og avløp), Avfall Norge (renovasjon) og Vegforum for byer og tettsteder. Analyser av 2013-tall vil først foreligge i løpet av sommeren/høsten MÅLOPPNÅELSE Basis for seksjonens prioriteringer har vært hensyn til sikkerhet og beredskap og nødvendig dekning av driftskostnader for bygg, vei og øvrige ansvarsområder. Av hensyn til kommunens totaløkonomi ble det også i høsthalvåret et overordnet mål å få et mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat. Med streng prioritering og utsettelse av tiltak er dette oppnådd. Systematisk arbeid med oppfølging av sykemeldte gir resultater. Tendensen med nedgang i sykefravær har fortsatt. Et vakrere Fredrikstad. I sentrumsparkene og på grøntområdene i Gamlebyen er standard på vedlikeholdet økt. Sommerblomster og ampler er utplassert som planlagt. Krokus er plantet ut langs strandpromenaden. Et tryggere og sikrere Fredrikstad. Aktiviteter og trafikksikkerhetstiltak er gjennomført i henhold til planer. Det er gjennomført tiltak for bedre belysning i sentrum. Arbeid med ROS-analyse for brann- og redningstjenesten er satt i gang. Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler; omtrent 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført. Sikkerhetskontroll for lekeplasser er gjennomført i henhold til forskrift. Det er ikke rapportert ulykker ved lekeplasser. Hovedplan for vann og avløp gjennomføres for sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i Bystyret i juni. Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. I perioden er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet. Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett fornyet. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og gode levekår. Det er startet radonmålinger i alle skoler og barnehager. Det er gjort tiltak for å forbedre inneklimaet i skolene. Boligsosial handlingsplan ble ferdigstillet og lagt frem til behandling Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på veivedlikehold Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på vedlikeholdet av kommunale bygg Nivået på vedlikeholdet av kommunale veier og bygg medfører at det dokumenterte etterslepet er økende. Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene. Samarbeid med og involvering fra lokalsamfunnene blir ivaretatt. Sikre klima og miljø. Byfergene er gratis fra januar Ny fergerute Lisleby-Selbak. Det er etablert flisfyrt nærvarmeanlegg på Gaustad. Boligtomter er solgt med krav til passivhusstandard. Ved innkjøp av kjøretøy er det løpende vurdert hvorvidt det kan benyttes alternativt drivstoff. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 prosent av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Det tilrettelegges for el-biler i kommunens parkeringshus. RTD Årsrapport 2013 side 9

14 Rasjonell og kostnadseffektiv drift. Det er lagt vekt på at ansatte skal ha gode arbeidsforhold, med hensiktsmessig utstyr og maskiner, for at arbeidet skal kunne utføres effektivt. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon har målet om mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat blitt prioritert, og tiltak har blitt utsatt selv om det ut fra en helhetlig vurdering ville vært mest konstnadseffektivt å gjennomføre tiltakene i ØKONOMISK RESULTAT Driftsresultat for seksjonen Driftsutgifter og driftsinntekter 2013 Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik i kroner budsjett prosent Brutto utgifter ,6 % Brutto inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Seksjonen har et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,8 prosent av netto ramme og 0,9 prosent av brutto budsjett utgifter. Hovedårsak til mindreforbruket er innsparingstiltak som av hensyn til kommunens totaløkonomi ble iverksatt i høsthalvåret. Overføring fra VARF-området, for kalkulerte indirekte kostnader, var for 2013 budsjettert til 6,9 millioner kroner. Årets regnskapsresultat var en overføring på 7,6 millioner kroner, det vil si 0,7 millioner kroner over budsjett. Dette inngår som del av seksjonens netto resultat. Driftsregnskap 2013 etter art Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik budsjett prosent Lønnsutgifter ,1 % Strøm og brensel ,1 % Husleie og grunnleie ,5 % Kjøp fra FREVAR 1) ,6 % Merverdiavgift som kompenseres ,3 % Andre driftsutgifter ,3 % Interne kapitalkostnader selvkostområdene ,1 % Andre interne kapitalkostnader ,0 % Avsetning til fond Sum utgifter ,6 % Husleieinntekter og festeavgifter ,8 % Kommunale årsgebyrer ,2 % Andre salgs- og gebyrinntekter ,1 % Interne inntekter og overføringer ,2 % Kompensasjon for merverdiavgift ,3 % Andre inntekter, refusjoner og overføringer ,6 % Bruk av fond ,1 % Sum inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Note: 1) Gjelder vann, avløp og renovasjon Ansettelsesstopp høsten 2013 utgjør mye av årsaken til mindreforbruk for lønnsutgifter, sammen med rekrutteringsproblemer for enkelte typer stillinger. En mild høst har gitt mindreforbruk for energikostnader. Utsatt innflytting i helsehuset utgjør en stor del av forklaringen på mindreforbruk husleie. Parkeringsinntektene ligger under budsjett. Selvkostområdene omfatter kommunale tjenester der selvkost setter øvre grense for brukerbetaling. Eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Etterkalkyle for selvkostområdene er utført i henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kalkylen følger som vedlegg. RTD Årsrapport 2013 side 10

15 For seksjon RTD omfatter selvkostområdene vann, avløp, husholdningsrenovasjon, slamtømming, feiing, private reguleringsplaner samt bygge- og eierseksjoneringssaker (regulering og byggesak). Bruk og avsetning til selvkostfond inngår i RTDs driftsregnskap. Resultat for de enkelte områder er omtalt under resultat for virksomheter og avdelinger. Oppnåelse av salderingstiltak Salderingstiltak Tall i tusen kroner Budsjetterte beløp Oppnådd beløp Kommentarer til oppnåelse Vedtatt handlingsplan Inntektsøkninger parkering Ikke oppnådd. Parkeringsinntektene er lavere enn budsjettert. Innsparingstiltak vedtatt av Teknisk utvalg ved behandling av månedsrapport juli Bygg og eiendom Oppnådd Redusert asfaltlapping Oppnådd Stoppe igangsatt vedlikehold av lekeplasser Oppnådd Brann og redningskorps Oppnådd Andre varslede innsparinger Redusert husleieutgift pga utsatt utflytting i Helsehuset Oppnådd Sum Administrativt ble det innført ansettelses- og innkjøpsstopp fra september, noe som også har medvirket til oppnådd regnskapsmessig mindreforbruk. Innsparingstiltakene har i stor grad fremkommet ved at tiltak har vært utsatt til 2014 og må dekkes over driftsrammer i For boligvirksomheten har innsparingstiltakene også ført til større tomgang og tilsvarende husleietap. Selvkostfond og bundne driftsfond Bundne driftsfond ved RTD er i hovedsak selvkostfond. Sentralt regelverk fastsetter at midler avsatt til selvkostfond skal brukes innen 3-5 år. Bruk av selvkostfondene er i henhold til regelverket og sum selvkostfond er redusert fra 2012 til Bundne driftsfond RTD Tall i tusen kroner saldo BD3002 Vann BD3003 Avløp BD3004 Renovasjon BD3005 Renovasjon slam BD3008 Feier BD3012 Byggesak Sum selvkostfond BD3015 Brannsikring Gamlebyen BD3016 Garanti Seiersten eiend 1) 300 GA0108 Gave Bjørndalen uterom 2) 25 TD1004 BKA 3) TD1615 Vetatoppen 2) TD5010 IUA 4) Noter: 1) Innbetalt som erstatning for bankgaranti. 2) Bundet driftsfond Park. 3) Voksenopplæringsmidler for basiskompetanse i arbeidslivet. 4) Driftsfond Østfold Interkommunale utvalg mot akutt forurensning RTD Årsrapport 2013 side 11

16 Selvkostfond FREVAR Tall i tusen kroner saldo /2153 Renovasjon Avløp Vann Sum selvkostfond FREVAR Kalkylerente selvkost Tall i tusen kroner Etterkalkyle Budsjett Etterkalkyle Rente 3 år statsobligasjon 1,44 % 1,63 % Budsjett FK 1,80 % Tillegg 1 % 1 % 1 % 1 % Rentesats kalkyler 2,44 % 2,80 % 2,63 % Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Driftsregnskap 2013 for virksomheter og avdelinger RTD Regnskap 2013 Justert budsjett 2013 Netto avvik Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Netto 1) Utgifter Inntekter Netto 1) i tusen kroner Bygg og eiendom Adm Driftsavdeling Renhold Formålsbygg Utbygging Grunneiendom Boligforvaltning Maskinsentralen RTD Administrasjon Brann og feier Brann avd Fredrikstad Brann avd Hvaler Feier IUA Renovasjon Renovasjon selvkost Slam Næringsrenovasjon PVVA Vei Vann Avløp Park Parkering og transport Parkering Ferge Bro, off.eiendom Prosjektadministrasjon Regulering og byggesak Sum Note: 1) Negative tall er netto inntekt. Bygg og eiendom RTD Årsrapport 2013 side 12

17 Årsresultatet for bygg og eiendom viser et totalt mindreforbruk på 2,2 millioner kroner. Resultatet har fremkommet ved streng prioritering og utsettelse av tiltak. Utsatt innflytting med derav følgende redusert husleiekostnad er også medvirkende årsak til mindreforbruket. Det har vært en økning av innløsing av festeforhold. Innløsingene har gitt en mindreinntekt på ca kroner. Regulering av festeavgift for i underkant av 200 festetomter har gitt en årlig merinntekt på ca 1,2 millioner kroner. Den markante inntektsøkningen skyldes regulering av festeavgiften til en større næringseiendom. Boligforvaltning og utvikling Mindreforbruk ved boligvirksomheten har sammenheng med at istandgjøring og tiltak ved boliger har blitt utsatt til Maskinsentralen Årsresultat er et mindreforbruk på kroner. Brann- og redningskorps Brann- og redningskorps har hatt ledige stillinger har gitt mindreforbruk på lønnsutgifter. Det har ikke vært store branner i 2013, noe som også har gitt et mindreforbruk for overtid. Også feieravdelingen har hatt mindreforbruk for ledige stillinger som følge av ansettelsesstopp høsten De totale utgiftene for avdelingen er lavere enn budsjetter, noe som har gitt lavere bruk av selvkostfond feier enn det som var budsjettert. Positivt netto budsjettavvik for ansvar feier er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Renovasjon Vakante stillinger hos renovasjon har gitt mindreforbruk på lønn. Utbetalinger til FREVAR har vært høyere enn budsjett og gebyrinntektene har vært lavere enn budsjettert. Årsresultatet er derfor høyere bruk av fond enn budsjettert. Netto avvik for ansvar renovasjon selvkost og slam er i sin helhet knyttet til resultat av selvkostberegning for indirekte kostnader. Næringsrenovasjon har et overskudd på nærmere en million kroner. PVVA Park og vei Årsregnskap for veiavdelingen viser besparelser på 1,3 millioner kroner. Pålagt innsparing på kroner er innfridd ved redusert renhold og utbedring av veidekker. I tillegg har en mild høst med stabile væreforhold gitt enn innsparing på 500 kroner i ubrukte midler avsatt til vinterdrift. Parkavdelingens årsregnskap viser et lite merforbruk. PVVA Vann og avløp Både utgifter og inntekter for 2013 har vært lavere enn budsjettert. Årsresultat for vannkapittelet er en kostnadsdekning fra gebyrer på 98 %. Budsjettert kostnadsdekning var 96,7 %. Det er brukt 1,4 millioner kroner fra fond, mot budsjettert 2,7 millioner. Avløpskapittelet har en kostnadsdekning på 88,3 %, mot budsjettert 86,7 %. Det er brukt 12,7 millioner kroner fra avløpsfondet, mot budsjettert 14,7 millioner. Parkering og transport Virksomheten har hatt en streng kostnadsstyring, men har likevel et negativt årsresultat for femte år på rad. Mindreforbruket for utgifter er i overkant av 1,2 millioner kroner. Inntektene fra parkering utgjorde i 2013 i overkant av 43 millioner kroner, noe som er 3,1 millioner kroner lavere enn budsjett til tross for økte priser på parkering. Parkeringsfrekvensen har vært lavere enn tidligere, antall sentrale parkeringsplasser er redusert og inntektspotensialet har vært budsjettert for høyt. Høgskolen i Østfold har fra 1. januar betalt leie for parkeringsarealene de disponerer på Værste. Dette har bidratt til bedret økonomi for virksomhetens engasjement på Værsteområdet. Regulering og byggesak Regulering og byggesak har hatt vakante stillinger og har lønnsutgifter under budsjett. Også andre utgifter ligger under budsjett. Inntektene ligger ca 0,5 millioner kroner under budsjett. I selvkostberegning for regulering og byggesak inngår direkte kostnader fra tre seksjoner: Seksjon RTD, Seksjon for miljø og samfunnsutvikling og Seksjon for økonomi og organisasjonsutvikling. Etterkalkylen for plansaker viser en kostnadsdekning på 41,8 % fra gebyrer. For byggesak viser årets selv- RTD Årsrapport 2013 side 13

18 kostkalkyle en kostnadsdekning på 113,8 %. Som følge av dette er det satt av 2,8 millioner kroner til selvkostfond byggesak. Stabsavdelinger: RTD Administrasjon og Prosjektadministrasjon Tiltak ved Kiæråsen og brannsikringstiltak i Gamlebyen er bokført som egne prosjekter under ansvar administrasjon. Ubrukte tilskuddsmidler til brannsikring i Gamlebyen er avsatt til bundet driftsfond. Tilskuddsordningen for private VA-anlegg er lagt til ansvar Prosjektadministrasjon. Årets utbetalinger er lavere enn budsjettert, noe som har gitt mindreforbruk for ansvar prosjektadministrasjon. INVESTERINGER RTD har ansvar for gjennomføring av investeringer under eget budsjettkapittel samt ansvar for store deler av investeringene for andre seksjoner. Investeringsregnskapet for ansvar RTD utgjør 82 prosent av kommunens totale investeringsvolum i Tabellene under viser totalregnskap for investeringer ved seksjonens virksomheter og avdelinger. 2 Investeringsregnskap etter ansvar Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner Bygg og eiendom Bygg og eiendom FDV-avdeling FDV-avdeling Utbyggingsavdeling Utbygging Grunneiendom Grunneiendom Boligforvaltning Maskinsentralen Maskinsentralen RTD Administrasjon 2) Renovasjon Renovasjon 115 PVVA PVVA Park Vei Vei Vann og avløp Vann og avløp Park Park Parkering Parkering Parkering Parkering Ferge Ferge.... Prosjektadministrasjon 1) Prosjektadministrasjon Sum investeringsutgifter Sum inntekter investering Noter: 1) I tillegg kommer investeringer utendørs idrettsanlegg, kunstgressbaner o.a., hvor avdeling prosjektadministrasjon har hatt prosjektansvar, men utgiftene er regnskapsført på ansvar kultur/idrett. 2) Gjelder fakturering vedr utbyggingsavtaler fra 2005 og tidligere. Investeringsutgiftene for 2013 er fordelt på total 256 ulike investeringsobjekter, hvorav 84 objekter har et investeringsvolum for 2013 på over 1 million kroner. Investeringsregnskap etter art Tall i tusen kroner Utgifter Inntekter Tall i tusen kroner Kjøp av varer og tjenester Salg av tomt og grunn Kjøp av tomt og grunn Salg av bygg Kjøp av eksist bygg og anlegg 1) Tilskudd og refusjoner Eget arbeid på investeringer Andre inntekter Mva som kompenseres Sum inntekter Sum investeringsutgifter Noter: Overtakelse av Fredrikstad stadion er regnskapsført over ansvar kultur/idrett, og er derfor ikke med i oversikten. Kjøp av varer og tjenester utgjør den største del av investeringsvolumet. Eget arbeid på investeringer er hovedsakelig lønnsutgifter til prosjektledelse ved utbyggingsavdelingen og prosjektadministrasjon. 2 Oversiktene omfatter kun prosjektspesifikke inntekter og utgifter. Finansiering av investeringene inngår i regnskap og budsjett for sentrale ansvar og fremgår ikke av oversikter i RTDs årsrapport. RTD Årsrapport 2013 side 14

19 Utbyggingsavdeling ved BE har startet bygging av nye Østsiden sykehjem. Flerbrukshall på Lisleby er prosjektert. Nye Borge ungdomsskole er prosjektert og kontrahert. 18 nye utleieboliger i Begbyveien er overlevert. Det er også overlevert en rekke rehabiliteringsprosjekter, deriblant Nabbetorp barnehage, Nabbetorp skole, Rød skole, Ambjørnrød barnehage og St. Hansfjellet parkeringshus. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Ny ferge ble levert i mai og satt i drift i juni. Renovasjonsavdelingen har kjøpt inn nye avfallsdunker. Utskifting av dunker fortsetter i PVVA vei har anlagt nye veidekker, oppgradert gatelys og gjennomført trafikksikkerhetstiltak. Videre er en del mindre investeringer innen vann og avløp utført i regi av VA-avdelingen ved PVVA. Avdeling prosjektadministrasjon har ansvar for gjennomføring av de store investeringene innen infrastruktur. Prosjektadministrasjon, ferdigstilte prosjekter 2013: Nye fergeleier for ferge Lisleby-Selbak ble ferdigstilt i juni Kunstgressbane på Merkurbanen ble ferdigstilt høsten Av større prosjekter som ble satt i gang i 2013 kan nevnes: Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor arbeider ble satt i gang i 2013: Arbeider på Stortorvet ble satt i gang i 2013 og ferdigstilles våren Gamle avløpsledninger blir skiftet ut før nytt dekke blir anlagt. Rehabilitering av vann- og avløpsledninger i Gunnar Nilsens gate og Bryggeriveien. Gågatedelen av Bryggeriveien får nytt dekke av gågatestandard. I denne delen av anlegget vil infrastrukturen legges i kulvert. Tunnel for Ringledningen Veumbekken-Ørebekk ble påbegynt høsten Arbeidene ferdigstilles høsten Hovedvannledning Torsnes, 9,4 km hovedvannledning i sjø fra Øra til Bevø. Samarbeidsprosjekt med Hvaler kommune. Prosjektadministrasjon, større prosjekter hvor planlegging og prosjektering ble satt i gang i 2013: Avløpssanering Lahellemoen. Oppstart anlegg i Reguleringsplan for Holmenområdet, med planlagt åpning av Veumbekken. Reguleringsplan ferdigstilles høst Cicignon elvepromenade. Elvefronten skal opparbeides med ny spunt med gjenbruk av eksisterende granittfront. Oppstart og ferdigstilling vår Skatepark Steffensjordet. Oppstart anlegg Prosjektadministrasjon, oppfølging av teknisk infrastruktur i private utbyggingsprosjekter med utbyggingsavtaler. Større prosjekter: Værste-området. Sentrumsnært området med store krav til utforming og kvalitet. Treskjæråsen, Langøya. Privat boligfelt. ARBEIDSGIVERPOLITIKK Personalressurser Mål: Ha en lønns- og rekrutteringspolitikk som gjør kommunen i stand til å rekruttere og beholde nødvendig og godt kvalifisert arbeidskraft Seksjonen har utfordringer i forhold til å rekruttere og beholde høyt utdannet arbeidskraft innen tekniske områder. Mål: Redusere uønsket deltid Renholdsavdelingen vurderer økning av stillingsprosenter for renholderen når det blir ledige stillinger. Deltidsansatte gis da tilbud om økning av stillinger. Seksjonen hadde i ansatte fordelt på 467,7 årsverk. Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk skyldes vakante stillinger, som følge av tilsettingsprosesser som har tatt tid samt ansettelsesstopp høsten Overbudsjettering av stillinger ved BE Renholdsavdeling er også en medvirkende årsak. I stedet for å sette inn vikarer har mobile bil-team blitt brukt og stillinger har blitt stående vakante. RTD Årsrapport 2013 side 15

20 Brukte og budsjetterte årsverk, avvik og antall ansatte Virksomheter Brukte 1) Brukte 1) Budsjett Avvik 2) Ansatte 1) Ansatte 1) Bygg og eiendom 213,0 215,3 233,3-18, Adm /Stab (3,0) (3) Driftsavdelingen (60,3) (63) Renhold (137,2) (176) Formålsbygg (5,7) (6) Utbygging (5) (5) Grunneiendom (4) (4) Boligforvaltning og utvikling.. 4,7 4,0 0,7.. 7 Maskinsentralen 7,5 8,5 8,5 0,0 8 9 RTD administrasjon 14,5 16,4 16,7-0, Brann- og feier 64,0 61,0 64,0-3, Renovasjon 36,2 38,2 41,0-2, PVVA Park, vei, vann og avløp 69,1 71,9 71,8 0, Vei (17,6) (19) Vann (16,4) (17) Avløp (21,9) (23) Park (16,0) (17 Parkering og transport 22,0 21,4 21,6 0, Prosjektadministrasjon 10,0 9,5 10,8 0, Regulering og byggesak 21,0 20,8 25,2-4, I alt 457,3 467,7 495,6-27, Note: Overtid Virksomheter 1) Ansatte i permisjon med lønn og uten lønn er ikke med i tallmaterialet. 2) Avvik mellom budsjetterte og brukte årsverk. Beløp i kroner 1) Antall timer Endring antall timer i % Bygg og eiendom % Ledelse/stab (4 322) (13) Driftsavdelingen ( ) (3 648) Renhold ( ) (914)) Formålsbygg (64 115) (153) Utbygging (6 589) (16) Grunneiendom (778) (2) Boligforvaltning og Utvikling Maskinsentralen % RTD administrasjon % Brann- og feier % Renovasjon % PVVA Park, vei, vann og avløp % Vei ( ) (1 659) Vann ( ) (2 259) Avløp ( ) (2 348) Park ( ) (873) Parkering og transport % Prosjektadministrasjon Regulering og byggesak % I alt % Note: 1) Kronebeløpet er eksklusiv feriepenger. Økt overtid ved BE skyldes beredskapsvakt og idrettsarrangementer i Stjernehallen og Kongstenhallen. BE har også hatt overtid relatert til Stortingsvalget Både for BE Driftsavdeling og for Renovasjon har oppdrag som innflytting i nytt helsehus gitt overtidskostnader. Brann- og redningskorpset har hatt mindre overtid enn i 2012 fordi det ikke har vært store branner. Overtiden på PVVA Vei, Vann og Avløp er i hovedsak knyttet til utrykninger. En ekstrem kuldeperiode med mye barfrost førte til mange frosne rør og oversvømmelser. RTD Årsrapport 2013 side 16

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2014 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2014 Tomteveien, mai 2015 2014/3958 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser 2014... 1 Målekort... 2 Utvikling... 2 Boligforvaltning

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Hobøl kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Hemne kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140, Kommunal- og regionaldepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Berlevåg kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018

Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Grimstad kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H- 3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

1. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 1. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 31.03.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 1. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Investeringsregnskapet... 5 Drift og vedlikehold... 6 Renhold...

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015

Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Kommunale gebyrer - Budsjett 2015 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017

Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Kommunale gebyrer - Budsjett 2017 Stjørdal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Lunner kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 216 Gildeskål kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016

Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Kommunale gebyrer - Budsjett 2016 Dønna kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalings-tjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen.

Pr 2. tertial var prognosen for 2016 et mindreforbruk på ca 6,8 mill. Regnskapsresultatet er altså 26,1 mill bedre enn prognosen. NOTAT Røyken 15.02.2017. Til Formannskapet Fra rådmannen FORELØPIG ORIENTERING OM REGNSKAPSRESULTATET. Kommunen avlegger regnskapet for til revisjonen 15.02.2017. Resultatet er nå klart og rådmannen ønsker

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015

Seksjon for Regulering og teknisk drift. Handlingsplan 2015-2018. og budsjett 2015 Seksjon for Regulering og teknisk drift Handlingsplan 2015-2018 og budsjett 2015 Vedtatt i Teknisk utvalg 11.12.2014 02.03.2015 2014/18691-24 med korrigerte tabeler driftsrammer, mars 2015 INNHOLD SEKSJON

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER

NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER NY KOMMUNESTRUKTUR FAKTAGRUNNLAG TEKNISKE TJENESTER TJENESTENE: VANN, AVLØP, SAMFERDSEL, BYGGESAKSBEHANDLING, PLAN OG REGULERING, KART OG MATRIKKEL OG EIENDOM Rådhus Plan, byggesak, geodata Kommunalteknikk

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2014. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2014 Hammerfest Parkering KF Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og HC behandling...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 ULSTEIN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: William Bernt Ekeli Arkivsak: 2015/1872 Løpenr.: 11104/2015 Utvalsaksnr. Utval Møtedato Teknisk utval Ulstein kommunestyre Saka gjeld: GEBYR FOR FEIING OG TILSYN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 200 Arkivsaksnr.: 14/4328 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT 2. TERTIAL 2014 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014

Seksjon for Regulering og Teknisk drift. Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014 Seksjon for Regulering og Teknisk drift Handlingsplan 2014-2017 og Budsjett 2014 Vedtatt av Teknisk utvalg 18. desember 2013 2013/15151-15 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Kjerneoppgaver...

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap 2014. Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2014 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2014 budsjett budsjett 2013 2014 2014 Driftsinntekter

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2014. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF Innholdsfortegnelse 3. kvartal 2014... Feil! Bokmerke er ikke definert. Driftsregnskapet... 3 Drift og vedlikehold... 4 Renhold... 5 Utleieboliger... 4 Sykefravær...

Detaljer

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8

Årsregnskap Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold. Distrikt 8 Årsregnskap 2015 Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning i Vestfold Distrikt 8 Driftsregnskap Note- Regnskap Regulert Opprinnelig Regnskap IUA henvisning 2015 budsjett budsjett 2014 2015 2015 Driftsinntekter

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 2. kv 2013. Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 2. kv 2013 Innhold 2 Hovedoversikt drift 2. kvartal... 2 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 4 6 Klagebehandling og hc behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål Drift og kundeservice

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: Kommunestyret Rådmannen Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 14/2040-4 15875/14 231 24.06.2014 JUSTERING AV GEBYRSATSER - SAMMENSTILLING ANDRE KOMMUNER Rådmannen viser

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF

Kvartalsrapport 3. kv Hammerfest Parkering KF Kvartalsrapport 3. kv 2014 Innholdsfortegnelse 2 Hovedoversikt drift 3. kvartal... 2 3 Drift... 3 4 Sykefravær... 4 5 Kontrollvirksomhet.... 5 6 Klagebehandling og HC behandling... 5 1 Organisasjon. Hovedmål

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer

Rammefinansierte investeringer Lånebehov 155,6 532,6 565,8 904,0 471,2 Selvfinansierte investeringer Rammefinansierte investeringer 2017 2018 2019 2020 2021 Felles investeringer 7,6 24,5 16,3 6,3 6,3 Kulturtjenester 5,0 66,2 96,2 325,2 241,3 Teknisk drift 59,6 142,9 126,3 177,6 177,5 Helse og velferd

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Revidert budsjett og handlingsplan

Revidert budsjett og handlingsplan Revidert budsjett og handlingsplan 2010 1. Bakgrunn I forbindelse med tiltredelse av ny havnedirektør ble det arrangert et seminar på Bjørnefjorden hvor staben i BOH, styreleder og leder for havnerådet

Detaljer

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING:

SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: SAK 6/2012 REGNSKAP 2011 STYRETS INNSTILLING: Representantskapet i ØRAS godkjenner regnskapet for 2011. Regnskapsmessig overskudd på kr 3 822 540 foreslås avsatt til annen egenkapital og selvkostfond.

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

215 Teknisk enhet selvkostområder

215 Teknisk enhet selvkostområder GENERELT FOR ALLE ENHETER Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak for drifts- og investeringsprosjekter i 2011. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14)

Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune (KST 59/14) Budsjettskjema 1A - 2015 - Holtålen kommune Beskrivelse Budsjett 2015 Budsjett 2014 Regnskap 2013 L1 Skatt på inntekt og formue 37 306 000 37 344 000 36 335 570 L2 Ordinært rammetilskudd 80 823 000 81

Detaljer

Plan, kulturminne, natur og nærmiljø

Plan, kulturminne, natur og nærmiljø Plan, kulturminne, natur og nærmiljø Kapitlet omfatter følgende funksjoner: 31 Plansaksbehandling 32 Bygge og delesaksbehandling og seksjonering 33 Kart og oppmåling 335 Rekreasjon i tettsted 36 Naturforvaltning

Detaljer

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst

Fredrikstad kommune Månedsrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Statusrapport per oktober 2010 for Utdanning og oppvekst Sykefravær 12,0% 10,0% 8,0% 6,0% 4,0% I år I fjor Mål 2,0% 0,0% Fravær hittil i år Samlet fravær Egenmeldt Legemeldt I arb.g.perioden Utdanning

Detaljer

Budsjettjustering pr april 2013

Budsjettjustering pr april 2013 Budsjettjustering pr april 2013 Tabellen nedenfor viser rådmannens prognose og forslag til budsjettjustering pr virksomhet basert på netto avvik og netto budsjettjustering (minus i avvik er mindreforbruk).

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune

ÅRSBERETNING. 2014 Vardø kommune ÅRSBERETNING 2014 Vardø kommune Økonomisk resultat Regnskapet for Vardø kommune ble for 2014 gjort opp med et netto driftsresultat på vel 5,4 mill kroner. Netto driftsresultat i regulert budsjett var satt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Harald Silseth Arkiv: 211 Arkivsaksnr.: 15/3196 ØKONOMIRAPPORT FOR TEKNISK ETAT - 2. TERTIAL 2015 Rådmannens innstilling: Følgende budsjettendringer gjennomføres: Utgiftsøkning

Detaljer

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner

Fra: Kommuneøkonomi et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner Fra: Kommuneøkonomi 5.4.2016 2016 et godt økonomisk år for kommunene, men med betydelige variasjoner De foreløpige konsernregnskapene for 2016 viser at kommunene utenom Oslo oppnådde et netto driftsresultat

Detaljer

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF

3. kvartal 2013. Hammerfest Eiendom KF 3. kvartal 2013 Hammerfest Eiendom KF 30.09.2013 Side2 Side3 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 3...4 Driftsregnskapet...4 Investeringsregnskapet...5 Investeringsprosjekt2013...6 Bestillingsoppdragfra

Detaljer

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Plankontor. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Plankontor Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen viser

Detaljer

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11

Saksframlegg. Arkiv: K Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet /11 Kommunestyret /11 Saksframlegg REGNSKAP 2010 FOR RINDAL KOMMUNE Arkivsaknr: Saksbehandler: 11/372 Harry Figenschau Arkiv: K1-210 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Formannskapet 27.04.2011 016/11 Kommunestyret 04.05.2011 018/11

Detaljer

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK

Årsrapport 2012 KOMMUNALTEKNIKK Årsrapport KOMMUNALTEKNIKK Inderøy kommune Årsrapport Om resultatenheten Kommunalteknikk ansvar 510, vann ansvar 520 og avløp ansvar 521 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge

Reviderte KOSTRA-tall 15.06.2009 ny rekkefølge Utvalgte nøkkeltall, kommuner - nivå 1 Finansielle nøkkeltall Bto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. -4,5-5,8 0,3-1,2 2,2 1,2-1,3 0,3 0,3 Nto. driftsresultat i % av bto. dr.innt. 0,3-1,1 1,5-1,6-0,8

Detaljer

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato:

Økonomisk rapport pr , Investeringer. Saksnr. 16/4408 Journalnr /16 Arkiv 153 Dato: Økonomisk rapport pr. 31.10.2016, Investeringer Saksnr. 16/4408 Journalnr. 17739/16 Arkiv 153 Dato: 07.12.2016 Investeringer Rådmannen legger «Økonomisk rapport pr. 31.10.2016 Investeringer» fram for vedtak

Detaljer

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013

Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 Årsmelding KOMMUNALTEKNISK AVD 2013 1. HOVEDTALL DRIFT UTGIFTER Beløp i hele 1000 kr B2013 R2013 Vannforsyning 3508 3201 Avløpssektoren + septik 6554 5935 Renovasjon 5075 5926 Veger og gatelys m.m 5086

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2015

Årsmelding med årsregnskap 2015 Årsmelding med årsregnskap 2015 Presentasjon for komiteene 09.05.2016 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Årsrapporter fra kommunalområdene Komiteene 09.05.2016 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen

Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen Dato: 6. april 2011 Byrådssak /11 Byrådet Petedalsmyra/Sandslibanen Utleie av grusbane til parkering og anleggelse av kunstgress på Sandslibanen LSEI SARK-6622-201105970-5 Hva saken gjelder: I forbindelse

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad

Økonomisk grunnlag Kvinesdal og Hægebostad Innhold Økonomisk grunnlag... 2 Langsiktig gjeld... 2 Pensjon... 2 Anleggsmidler... 3 Investeringene er fordelt på sektorer i perioden 2016-2020... 3 Aksjer i Agder Energi... 4 Fondsmidler... 4 Oversikt

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014

Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet Opprinnelig budsjett 2014 Vedlegg 1 Budsjettskjema 1A - Driftsbudsjettet budsjett 2013 Regnskap 2012 FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue -1 666 700-1 594 200-1 514 301 Ordinært rammetilskudd -1 445 758-1 357 800-1

Detaljer

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett.

-0,1 millioner 0,0. Eiendomstjenester fikk et resultat i 2016 som var i tråd med budsjett. Bedre bygg i et livsløpsperspektiv og oppfølging av reklamasjoner, har vært et prioritert arbeidsområde og pågår fortsatt. Alle skoleprosjekt igangsatt i 2016 har passivhusstandard, og det er minimum lavenergistandard

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune

KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune KOSTRA og nøkkeltall 2016 Sel kommune Vurdering for kommunen Utgifter og formål sammenlignet med andre Sel Gausdal Landet uten Oslo Pleie og omsorg 22 358 21 499 16 638 Grunnskole 13 250 14 580 13 407

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Berit Kathrine Jokerud Arkiv: A10 &01 Arkivsaksnr.: 12/212 FORSLAG TIL NY HUSLEIEAVTALE MELLOM SIGDAL KOMMUNE OG DE PRIVATE BARNEHAGENE Rådmannens forslag til vedtak: Forslag

Detaljer

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl

Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl Administrasjonssjefens årsregnskap 2015 Før revidering, mandag 15. februar kl. 16.00 Agenda 1. Hovedstørrelser i driftsregnskapet 2. Status pr kommunalområde 3. Skatt og inntektsutjevning 4. Langsiktig

Detaljer

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624

DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 DRAMMEN PARKERING KF Org.nr. 990482624 Rapport 2. tertial 2012 Styrebehandlet i DPKF 19.09.2012 Drammen Parkering KF Engene 1, 3008 Drammen Besøksadresse: Wergelands gate 13 Tlf. 03008 Faks 32046200 www.drammen.kommune.no

Detaljer

Vedtatt budsjett 2009

Vedtatt budsjett 2009 Budsjettskjema 1A FRIE DISPONIBLE INNTEKTER Skatt på inntekt og formue 1) -6 168 640 000-5 531 632 000-5 437 468 135 Ordinært rammetilskudd 1) -1 777 383 000-1 688 734 000-1 547 036 590 Skatt på eiendom

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210

Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 Notat Til: Formannskapet Svarfrist: * Fra: Rådmannen Kopi: Dato: 20.03.2013 Sak: 13/624 Arkivnr : 210 RAPPORTERING AV ØKONOMI OG NØKKELTALL I henhold til vedtak i sak om rapportering, følger rapporteringsrapport

Detaljer

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011

2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 2.1 Økonomisk oversikt drift - budsjett 2011 Regnskap Budsjett Budsjett 2009 2010 2011 Driftsinntekter Brukerbetalinger 80 562 770 81 267 000 83 984 000 Andre salgs- og leieinntekter 146 877 225 161 851

Detaljer

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013

Utgangspunktet. Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Utgangspunktet Strategi for økonomisk balanse Et regnskapsmessig underskudd i 2011 på 52,4 mill kr Planlagt inndekket 22,6 mill i 2012 og 29,8 mill i 2013 Et høyere driftsnivå enn sammenlignbare kommuner,

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3

ÅRSREGNSKAP Innholdsfortegnelse. - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 ÅRSREGNSKAP 2014 Innholdsfortegnelse - Balansen Side 1 - Revisjonsberetning for 2014 Side 2-3 Økonomiske oversikter - Hovedoversikt driftsregnskap Side 4 - Hovedoversikt investeringsregnskap Side 5 - Regnskap

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE

Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Budsjett 2014 Tjeldsund kommune DETALJERT OVERSIKT OVER VALGTE DRIFTSTILTAK MED BESKRIVELSE AV TILTAKENE Kapittel : 15 Reserverte tilleggsbevilgninger 34: Innkjøpsavtaler samarbeid Narvik kommune Generell

Detaljer

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende?

Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Selvkost, gebyr og bemanning utfordrende? Rica Holmenkollen Park Hotel 4. september 2014 Ketil Pedersen Faglig ansvarlig Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS Momentum Selvkost AS: etablert januar

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Budsjettjustering Ansvarsområde 5, teknikk og miljø TYDAL KOMMUNE Arkiv: 153 Arkivsaksnr: 2013/575-5 Saksbehandler: Knut Selboe Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet Kommunestyret Budsjettjustering 2013 - Ansvarsområde 5, teknikk og miljø

Detaljer

K2 Hurdal Ullensaker

K2 Hurdal Ullensaker K2 NOTAT TIL FORHANDLINGSUTVALGET HURDAL/ULLENSAKER VURDERING AV ØKONOMISKE KONSEKVENSER VED EVENTUELL SAMMENSLÅING Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 GENERELT... 2 3 FRIE INNTEKTER... 2 4 UTGIFTER TIL ADMINISTRASJON

Detaljer

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet.

Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Data om kommunal eigedomsforvaltning - gir det eit rett bilete? og kva ein kan få ut av datamaterialet. Arild Kormeseth, 1 Hovedpunkter Betydningen av god eiendomsforvaltning Medieoppslag Kriterier for

Detaljer