Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Seksjon for Regulering og teknisk drift. Årsrapport 2013"

Transkript

1 Seksjon for Regulering og teknisk drift Årsrapport 2013

2 Tomteveien, mai /5939

3 INNHOLD Kjerneoppgaver... 1 Organisering... 1 Viktige hendelser Målekort... 2 Utvikling... 2 Bygg og eiendom (BE)... 2 Boligforvaltning og utvikling (BOFU)... 3 Maskinsentralen... 4 Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK)... 4 Renovasjon... 4 PVVA Park, vei, vann og avløp... 5 Parkering og transport... 7 Regulering og byggesak... 7 Sammenligninger og nøkkeltall... 8 Måloppnåelse... 9 Økonomisk resultat Driftsresultat for seksjonen Oppnåelse av salderingstiltak Selvkostfond og bundne driftsfond Økonomisk resultat for virksomheter og avdelinger Investeringer Arbeidsgiverpolitikk Personalressurser Arbeidsmiljøutvikling, inkludering og likestilling HMS og kvalitet Kommunikasjon og brukermedvirkning Vedlegg: - Organisasjonskart RTD - Etterkalkyle selvkost

4

5 ÅRSRAPPORT 2013 SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT KJERNEOPPGAVER Seksjon for regulering og teknisk drift (RTD) har følgende drifts-, myndighets- og forvaltningsoppgaver: Eiendomsforvaltning som omfatter forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens egne bygg og grunneiendommer samt innleie av eksterne lokaler til kommunal virksomhet. Drift og forvaltning av kommunens utleieboliger og omsorgsboliger, som omfatter teknisk forvaltning, avtaleforvaltning, strategisk utvikling, anskaffelse og utbygging av boliger for utleie til innbyggere i kommunen. Forvaltning av kommunens samlede bil- og maskinpark. Beredskap og forebyggende tiltak mot brann og ulykker samt informasjons- og motivasjonstiltak, feiing og tilsyn med fyringsanlegg. Renovasjonstjenester for husholdninger og fritidsboliger, næringsrenovasjon og slamtømming. Forvaltning, drift og vedlikehold av kommunalteknisk infrastruktur og grøntområder som omfatter kommunale veier, broer, kaier og brygger, vann- og avløpsnett, parker, friluftsområder og lekeplasser. Parkering og fergedrift som også omfatter parkeringshus, torvdrift og toaletter. Regulering og byggesak omfatter byggesaksbehandling, delesaker og behandling av reguleringsplaner, ulovlighetsoppfølging og tilsyn etter plan- og bygningsloven. Prosjektansvar for kommunale bygge- og rehabiliteringsprosjekter, feltutbygging på kommunal grunn og investeringer innen vei, vann, avløp, uteanlegg, brygger og kaier. ORGANISERING Seksjonen er organisert med en felles administrativ stab, prosjektadministrasjon for kommunalteknisk infrastruktur og åtte virksomheter: Bygg og eiendom (BE), Boligforvaltning og utvikling (BOFU), Maskinsentralen, Brann- og redningskorps, Renovasjon, Park, vei, vann og avløp (PVVA), Parkering og transport og Regulering og byggesak. Boligforvaltning ble skilt ut som egen virksomhet fra januar Organisasjonskart følger som vedlegg. Fredrikstad kommune ved Brann- og redningskorpset er vertskommune for Østfold interkommunale utvalg mot akutt forurensning (IUA Østfold). Brann- og redningskorpset ivaretar også beredskapsmessige og forebyggende oppgaver både for Fredrikstad og Hvaler kommune. Forvalteransvar for kommunale skogbruksarealer ligger hos Seksjon for miljø og samfunnsutvikling (SMS), mens forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer har ligget hos RTD. Høsten 2013 ble også forvalteransvar for kommunale jordbruksarealer overført fra RTD til Seksjon for Miljø og samfunnsutvikling (SMS) 1. Teknisk utvalg er seksjonens driftsstyre. Plan- og byggekomiteen har ansvar for større byggeprosjekter. Planutvalget er fagutvalg for plan- og byggesaker. VIKTIGE HENDELSER 2013 Gratis fergedrift og ny fergerute Lisleby-Selbak Gratis fergedrift fra 2013 ble innført fra januar Det er anlagt nye fergeleier på Lisleby og på Selbak, og ny fergerute startet opp i juni. Tilstandskartlegging av boliger Det er gjennomført tilstandskartlegging i kommunens utleieboliger, slik at man nå har grunnlag for planlegging av vedlikehold i boligene. 1 Fra mars 2014 er SMS del av Seksjon for kultur, miljø og byutvikling (KMB). RTD Årsrapport 2013 side 1

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for Brann- og redningstjenesten Arbeid med felles ROS-analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg ble satt i gang høsten Planlagt ferdigstillelse våren Hovedplan vann og avløp Rullering av hovedplan for vann og avløp er behandlet i Bystyret. Nye leiligheter i Begbyveien 18 nye utleieleiligheter i Begbyveien er ferdigstilt og overtatt av boligvirksomheten. Kunstgress på Mercurbanen Nytt kunstgress med infrarød undervarme er etablert på Mercurbanen MÅLEKORT Fokusområde Kritisk suksessfaktor Indikator Resultater Mål 2013 Skala Godt arbeidsmiljø - Medarbeidertilfredshet 4,15 4,14 4,2 1-5 Økt tilstedeværelse - Nærvær i % 92,9 93,1 92,0 % Medarbeidere 1) Læring og utvikling - Medarbeidernes opplevelse av hjelp og støtte på jobben - Medarbeidernes opplevelse av læring og utvikling gjennom utfordrende oppgaver 4,29 4,07 4,31 4,01 4,3 4, Medarbeiderne vet hva som forventes av dem - Medarbeidernes opplevelse av hva som forventes av dem 4,63 4,62 4, Budsjettavvik brutto utgifter 0,1 0,6 0,0 % Økonomi God økonomistyring - Budsjettavvik brutto inntekter - 0,9 0,5 0,0 % - Budsjettavvik netto ramme - 1,7 2,8 0,0 % - Avvik - HMS antall - Avvik - Informasjonssikkerhet antall Interne prosesser 2) Positiv avvikskultur - Avvik - Tjenestekvalitet - Forbedringsforslag antall antall - Ubehandlede avvik over 14 dager antall Noter: 1) Ved undersøkelser er høyeste tall best. 2) Mål er kun satt for kommunen som helhet og ikke for hver seksjon. UTVIKLING Bygg og eiendom (BE) Tabellen viser areal for utvalgte formålsbygg hvor areal rapporteres til SSB. Areal andre øvrige bygg, det vi si helsebygg utenom institusjon, barnevern, boliger og annet er ikke med i KOSTRA-rapporter. Pålitelige arealdata for øvrige bygg er ikke tilgjengelig og er derfor ikke tatt med i tabellen. Formålsbygg defineres som skoler, barnehager, idrettsbygg, kulturbygg, sykehjem/helsebygg og administrasjonsbygg. RTD Årsrapport 2013 side 2

7 Areal utvalgte formålsbygg Bruttoareal per i m 2 Eide bygg Innleid areal Sum areal Eide bygg Innleid areal Sum areal Administrasjonslokaler Førskolelokaler Skolelokaler Institusjonslokaler Kommunale idrettsbygg Kommunale kulturbygg Sum utvalgte formålsbygg Endringer i arealoversikten skyldes i hovedsak rettelser etter gjennomganger og kvalitetssikring av bruttoareal på regninger. Helsehuset ble bare delvis innflyttet i 2013 og blir tatt med i arealoversikten først i Areal administrasjonslokaler er redusert som følge av salg. Nabbetorp barnehage har økt sitt bruttoareal med 254 m 2. Boligforvaltning og utvikling (BOFU) Boligforvaltningen ble 1. januar 2013 skilt ut som egen virksomhet. Her ligger ansvaret for forvaltning av bygningsmasse, andeler i borettslag og sameier, leiekontrakter og løpende drift av kommunens utleieboliger. I tillegg er ansvaret for utvikling av boligmassen gjennom utbygging, kjøp og andre nyetableringer lagt til virksomheten er brukt til å få oversikt over marked og boligmasse samt rekruttere kompetanse og å få på plass gode måltall og rutiner. Boligforvaltningen har valgt tre hovedmål å arbeide etter. Trygghet for leietakere, naboer og nærmiljø. Kontrakter og husordensregelbrudd skal følges opp. Skadeverk skal erstattes og ubetalt husleie skal kreves inn. Naboer skal oppleve at klager blir hørt og følges opp. Kommunen skal bli mer synlig for borettslag og sameiestyrene og for nærmiljøene. Forsvarlig verdiforvaltning. Man skal komme i kapp med vedlikeholdsetterslepet og oppnå forsvarlig avkastning på investeringene. Økt boligtilbud gjennom å skaffe til veie flere boliger, få økt gjennomstrømning i boligene og raskere omløp ved utflytting. Boliger forvaltet av BOFU Antall boligenheter 1) 2013 Utleieboliger som er utleid, eller skal leies ut 966 Bolig brukt som lager 1 Lagt ut for salg 3 Boliger brukt som utredningsleiligheter 2 Visningsbolig for omsorgsteknologi 1 Kondemnable 3 Boliger brukt som personalbaser 14 Personalbaser bygget som kontorer 13 Totalt antall forvaltede enheter Note: 1) Tidligere rapporterte tall har ikke skilt på boliger og personalbaser, og er derfor ikke tatt med i oversikten. Boligtypene fordeler seg omtrent slik: Halvparten er eldreboliger med ulik standard og tilrettelegging, ca 17 prosent leies ut til psykisk utviklingshemmede, 7 prosent er «psykiatriboliger» og de resterende 26 prosent er boliger for «andre vanskeligstilte». I 2013 er en bolig solgt og 18 nye er kommet til. Boliger tildeles av tildelingskontoret hos Seksjon helse og velferd (HOV). Måltall for tomgang ble gjennomgått i 2013, tomgang er nå definert som tiden en bolig står tom fra en leietaker flytter ut til en ny flytter inn. Ved beregning av tomgang for 2011 og 2012 er det også tatt med boliger som står tomme fordi de skal selges, skal rives, er i bruk som visningsbolig eller lignende forhold. Fra og med 2013 er tomgang kun beregnet for boliger som skal leies ut. Konsekvensen av tomgang er tapte inntekter for kommunen samt et dårligere tilbud og lengre ventetider for befolkningen. RTD Årsrapport 2013 side 3

8 Omløp og tomgang boliger Historikk/status Antall leietakerskifter Gjennomsnittlig tomgangstid i mnd 1) 3,34 3,44 3,76 Beregnet tapt leieinntekt pga tomgang, tusen kroner Note: 1) Beregning for 2011 og 2012 inkluderer boliger som ikke skal leies ut I tomgangstallene for 2013 er det tatt med 18 boliger som ble overtatt i november, hvor innflytting vil skje vinter/vår Innkjøpsstopp fra 1. september førte til at ni boliger som skulle istandgjøres for nye leietakere høsten 2013, først blir satt i stand og leid ut i begynnelsen av Maskinsentralen Maskinsentralen har driftsansvar for kommunens samlede bil- og maskinpark. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 % av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Utvikling bil- og maskinpark Antall biler og maskiner Historikk/status Seksjon RTD Andre seksjoner Sum totalt Fredrikstad brann- og redningskorps (FBRK) En prioritert oppgave i 2013 har vært å utarbeide risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i henhold til brannvernloven 9, som grunnlag for å vurdere dimensjoneringen av brann- og redningstjenesten. ROS-analysen blir gjennomført som felles analyse for Fredrikstad, Hvaler og Sarpsborg kommune. Arbeidet startet opp høsten 2013 og er planlagt ferdigstilt våren Mobile kart- og navigasjonsløsninger (LOCUS) er montert i brannvesenets utrykningskjøretøyer. Det har ikke vært større branner i Utvikling antall utrykninger Fredrikstad brann- og redningskorps Antall utrykninger Historikk/status Trafikkulykker Falske alarmer Brann i skog og mark Brann i bil Pipebrann Brann i bygning Annen brann 1) Annen assistanse Akutt forurensning Vannskader Antall utrykninger totalt Noter: 1) Småbranner, brannhindrende tiltak, båtbrann, brann i campingvogn Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler, ca 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført i samarbeid med BE. Renovasjon Befolkningsvekst gir økt antall renovasjonsabonnenter og økt avfallsmengde. Hytter i kommunen blir brukt mer og av flere enn tidligere, noe som også gir økt levering av avfall. I tillegg har det vært en mangeårig trend at avfallsproduksjonen per innbygger øker. RTD Årsrapport 2013 side 4

9 Husholdningsavfall Antall tonn Historikk/status Restavfall Glass og metall Papp og papir Tekstiler Plast Husholdningsavfall totalt Note: Avfallslevering fra husholdninger og hytter. Ikke medregnet næringsavfall. Gjennom effektiviseringer og bruk av moderne innsamlingsutstyr kunne renovasjonsavdelingen i flere år holde tritt med veksten i avfallsproduksjon uten å øke bemanningen i avdelingen. De siste årene har det vært nødvendig å øke antall renovatører, både for å møte veksten i antall abonnenter og for å kunne tilby nye tjenester som innføring av dunkrenovasjon for papirinnsamling og innsamling av plast. Grovavfallaksjon er gjennomført i Materialgjenvinningsgraden har i flere år vært forholdsvis stabil. Materialgjenvinningsgrad Prosent av levert avfall Historikk/status Energigjenvinningsgrad 57,98 57,31 56,74 56,76 Materialgjenvinningsgrad 38,02 38,67 38,57 38,55 Deponi 4,00 4,02 4,69 4,69 PVVA Park, vei, vann og avløp Antall kilometer kommunal vei har fra 2012 til 2013 økt med 0,09 km gang- og sykkelvei, 0,15 km fortau og 1,8 km kommunal vei. Økningen utgjør kroner i økte årlige drifts- og vedlikeholdskostnader. Utvikling antall kilometer kommunal vei Antall kilometer Historikk/status Kjøreveier med fast dekke Kjøreveier med grusdekke Gang- og sykkelveier langt fylkesvei og kommunal vei Fortau langs kommunal vei Totalt antall kilometer kjørevei, gang- og sykkelvei og fortau Veiavdelingens driftsansvar omfatter også overvannssluk og stikkrenner, veilys med tilhørende master og kabler, 220 gangfelt, 7 gangbroer og 8 kjørebroer, 12 kaier og brygger, forstøtningsmurer, gjerder og rekkverk, trafikkskilt, busslommer med 33 leskur, 52 veibommer, 555 strøsandkasser samt gatemøbler og 92 søppelbeholdere i sentrum. Fredrikstad har et dokumentert vedlikeholdsetterslep på de kommunale veiene. 31 % av veinettet har god standard, 9 % har middels standard og 60 % har dårlig standard og er preget av manglende vedlikehold. Oppgraderingsbehovet er beregnet til 253 millioner kroner. Drifts- og vedlikeholdsbudsjettet går i hovedsak til driftsoppgaver og «førstehjelp». I samarbeid med politiet er det i 2013 gjort tiltak for å gjøre sentrum tryggere. Bruk av hvitt lys gir bedre fargegjengivelse og høyere lysstyrke, noe som gir større trygghetsfølelse og er med på å virke avskrekkende på hærverk og kriminalitet. Det er nå byttet til hvitt lys i gågata og langs elvepromenaden. Det er anskaffet ny feiebil med tilleggsutstyr som tar opp svevestøv som ligger i asfaltporene. Den nye bilen kan også brukes i kaldt vær. Slik rengjøring av veiene vil bidra til å redusere helseskadelig svevestøv langs veier og gater. Handlingsplan mot støy ble vedtatt i 2013 og det er gjennomført RTD Årsrapport 2013 side 5

10 kartlegging av støy fra kommunale veier og gater. Det gjennomføres tiltak ved to eiendommer som kom over tiltaksgrensene. Det er inngått avtale med Borg havn IKS om tilsyn og disponering av kaifronter og eiendommer langs elven. Borg havn påtar seg å føre tilsyn med områdene og hindre ulovlig fortøyning og forsøpling. Som kompensasjon får Borg havn rett til å leie ut og kreve inn avgifter på lik linje med såkalte «stasjonsplasser» ved egne kaier. I 2013 har store deler av sentrum vært berørt av byggeaktivitet. Rehabilitering av VA-ledninger blant annet på Stortorvet og i Bryggeriveien har medført redusert fremkommelighet. Det har også vært stor aktivitet i forbindelse med utbygging av kabelnett og fjernvarme. Gravemeldingstjenesten har i 2013 hatt 548 saker til behandling. «Drosjetråkka» ble solgt i 2013 og taxiholdeplasser er anlagt på Dampskipsbrygga, samt i helger i Gunnar Nilsensgate og Farmannsgate. Ordningen er under evaluering. Det er etablert sykkeltellere i Nygaardsgata og på Mosseveien. Parkavdelingen har ansvar for sentrumsparker, turstier, Glommastien og Onsøystien, lysløypenett, skjærgårdstjenesten, offentlige landbaserte badeplasser og 116 lekeplasser på kommunale friområder. Avdelingen har i 2013 også utført grøntvedlikehold ved kommunale bygg (for BE) og har hatt drift av historiske anlegg på Isegran, Gamlebyen og Kongsten fort. Vinteren 2012/2013 var lang og kald og våren kom sent. Dette førte til skader på blomsterløker, skader på vegetasjon og saltskader langs kommunale veier. I samarbeid med Torvbyen og Fredriksstad blad ble krokus satt ned langs strandpromenaden. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble enstemmig vedtatt i Bystyret i juni Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. Foruten investeringer ved renseanlegget er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet i perioden Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett blitt fornyet. Tilsynsmyndighetene, Mattilsynet og Fylkesmannens miljøvernavdeling er fornøyd med kommunens innsats. For første gang i nyere tid tar kommunen ut mindre enn 14 millioner kubikkmeter vann fra vannverket. Stadig flere hytter kobles til. Forbruket til industrien varierer mye fra år til år. Antall abonnenter for vann er økende, men flere installerer vannmålere og lekkasjeprosenten reduseres. Det drives målrettet og systematisk lekkasjesøking i kommunen. Mange av lekkasjene er ikke synlig på overflaten og finnes ved hjelp av moderne lekkasjesøking. Utvikling vann Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall abonnenter Industri Totalt antall abonnenter vann Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Totalt solgt mengde vann, tusen m Produsert mengde vann ved vannverket, tusen m Antall installerte vannmålere Lekkasjeprosent vann 42,7 39,4 38,9 33,9 I 2013 har det vært registrert totalt 168 vannlekkasjer, hvorav 110 av lekkasjene på det kommunale hovedvannsledningsnettet og 58 på private stikkledninger. Huseiere som får påvist vannlekkasje på sin private stikkledning får pålegg om reparasjon innen fire uker. RTD Årsrapport 2013 side 6

11 Utvikling avløp Historikk/status Antall abonnenter husholdning Antall abonnenter hytter Antall fastdeler Industri Sum antall abonnenter og fastdeler avløp Solgt mengde husholdning, tusen m Solgt mengde hytter, tusen m Solgt mengde Industri, tusen m Solgt mengde avløp totalt, tusen m Avløpsmengden renset ved renseanlegg, tusen m Lekkasjeprosent avløp 1) 54,1 59,1 57,1 58,3 Note: 1) Beregnet andel grunnvann og vann som ikke trenger rensing, som lekker inn i avløpsrør før avløpsvannet når frem til renseanlegget. Fredrikstad kommune har hatt åtte store nedbørshendelser de siste fem årene. I 2012 og 2013 var det totalt to nedbørshendelser med registrerte skadetilfeller. Tilbakeslagtilfeller som skyldes tilstopping av avløpsledninger har vært som i et normalår, dvs ca 10 hendelser. Det benyttes stadig mer fett og oljer ved matlaging og enkelte husstander tømmer oljerester i vasken selv om dette er forbudt. Fett og olje størkner i avløpsrørene og vann og avløpsavdelingen opplever stadig oftere tilstopping i kommunale avløpsrør på grunn av fett. I visse områder må avløpsnettet spyles regelmessig, noe som fører til merarbeid og økte kostnader. I 2013 har alle private fettutskillere og status på disse, blitt gjennomgått. Parkering og transport Gratis reise med fergene har vært en suksess. Med gratis ferge fra januar 2013 har antall reisende økt fra i 2012 til i Det vil si at antall reisende med fergene er nesten tredoblet. Helårs fergerute mellom Selbak og Lisleby ble etablert sommeren Utvikling parkering og fergedrift Antall Historikk/status Fergepassasjerer Avgiftsbelagte parkeringsplasser, totalt antall 1) Antall HC-plasser Utstedte parkeringsgebyrer Utstedte tilleggsavgifter parkering Gjeldende parkeringstillatelser HC Behandlede klager parkering (gebyrer/tilleggsavgifter) Noter: 1) Økning skyldes at parkeringsareal vedøstre Fredrisktad gravlund er blitt avgiftsbelagt. Statens vegvesen har overtatt driftsansvaret for Kråkerøy bru og gangbrua. I 2013 ble parkeringsautomatene i parkeringshusene klargjort for EMV-standard for kortbetaling. Ombygging av parkeringsautomatene på gateplan ble startet opp i 2013 og er planlagt fullført i løpet av Det er etablert ordning med boligsonekort som kontantkort som kan kjøpes fra Servicetorget. Det er etablert sykkelparkering i Apenesfjellet. El-biler får en stadig større del av bilparken og behovet for ladepunkter øker. Totalt 15 ladepunkter er etablert i kommunens parkeringshus. Ny avtale med Gamlebyens Handelsforening om tilsyn og drift av Frimarkedet ble undertegnet på slutten av året. Regulering og byggesak Antall påklagede vedtak er langt lavere enn tidligere år. Det er ført tilsyn i 116 saker, noe som tilsvarer ca 10 % av total saksmengde. Av kommunale reguleringsarbeid som er ferdigstilt kan nevne Østsiden sykehjem, Borge ungdomsskole og Traraveien 19/Fremskridt 2. RTD Årsrapport 2013 side 7

12 Utvikling plan- og byggesaker Historikk/status Antall innkomne byggesaker (søknader og meldinger) Antall innkomne delingssaker Antall innkomne planforslag/ku Antall innkomne klager på vedtak Andel av opphevede/endrede vedtak Fylkesmannen 20 % 25 % 20 % 23 % Vakanser som har oppstått i løpet av året er ikke blitt besatt som følge av stillingsstopp. Konsekvensen av dette er bl.a. at ulovlighetsopppfølging er blitt nedprioritert eller utsatt og at saksbehandlingstiden både på ordinære klagesaker og byggesaker har vært noe høyere enn tidligere år. SAMMENLIGNINGER OG NØKKELTALL KOSTRA nøkkeltall 1) Ureviderte nøkkeltall Fr.stad Fr.stad Fr.stad Sarpsborg Drammen Kr.sand ASSS Eiendomsforvaltning utvalgte formålsbygg Netto driftsutgifter per innbygger Kommunalt disponerte boliger Netto driftsutgifter per innbygger 2) Brann- og ulykkesvern Netto driftsutgifter per innbygger 3) Samferdsel - kommunale veier og gater Netto driftsutgifter i kroner per kilometer Vann Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avløp Gebyrgrunnlag 4) per innbygger Avfall og renovasjon Gebyrgrunnlag 4) per årsinnbygger Fysisk planlegging plansak og byggesak Gjennomsnittlig saksbehandlingstid (dager) - vedtatte reguleringsplaner byggesaker med 12 ukers frist 5) byggesaker med 3 ukers frist Noter: 1) Tallene for 2013 er ureviderte KOSTRA-tall. Korrigeringer av tallene kan forekomme. Hvis en kommune ikke har rapportert eller det er feil i tallene er kommunen tatt ut av beregningen av ASSS-snittet. 2) Negative tall er netto inntekt. 3) Kostrafunksjon 338 og 339, brann- og feiertjenester totalt. 4) Gebyrgrunnlaget fra årets selvkostberegning. 5) Fredrikstads tall for 2012 er feil. KOSTRA-nøkkeltall for eiendomsforvaltning viser at Fredrikstad bruker mindre på eiendomsforvaltning enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Nedgangen for brannvern henger sammen med innsparingstiltakene, vakante stillinger og at det ikke har vært store branner. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten KOSTRA-tall for samferdsel viser at Fredrikstad kommune bruker mindre på samferdsel enn gjennomsnittet for ASSS-kommunene. Gebyrgrunnlaget for vann og avløp ligger noe over ASSS-gjennomsnittet. Grunnen er at Fredrikstad de senere år har investert vesentlig mer enn andre kommuner i fornyelse av gammelt ledningsnett. Vannavgiften for en normalhusstand i Fredrikstad har vært uforandret de siste tre år, mens det har vært en beskjeden økning i kloakkavgiften. Gjennomsnittlig saksbehandlingstid for byggesaker med 12-ukers frist er rapportert med 139 dager i Dette inkluderer saker med dispensasjon. For 2013 er det rapportert gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 68 dager. Dette er målt saksbehandlingstid for søknader uten dispensasjon. Analyse av KOSTRA nøkkeltall for tekniske tjenester blir gjort i samarbeid med andre kommuner gjennom ASSS-samarbeid for eiendomsforvaltning, for byggesak og for samferdsel. ASSS-samarbeid for samferdsel ble etablert høsten Nøkkeltall blir også analysert gjennom samarbeid i regi av RTD Årsrapport 2013 side 8

13 Norsk vann (vann og avløp), Avfall Norge (renovasjon) og Vegforum for byer og tettsteder. Analyser av 2013-tall vil først foreligge i løpet av sommeren/høsten MÅLOPPNÅELSE Basis for seksjonens prioriteringer har vært hensyn til sikkerhet og beredskap og nødvendig dekning av driftskostnader for bygg, vei og øvrige ansvarsområder. Av hensyn til kommunens totaløkonomi ble det også i høsthalvåret et overordnet mål å få et mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat. Med streng prioritering og utsettelse av tiltak er dette oppnådd. Systematisk arbeid med oppfølging av sykemeldte gir resultater. Tendensen med nedgang i sykefravær har fortsatt. Et vakrere Fredrikstad. I sentrumsparkene og på grøntområdene i Gamlebyen er standard på vedlikeholdet økt. Sommerblomster og ampler er utplassert som planlagt. Krokus er plantet ut langs strandpromenaden. Et tryggere og sikrere Fredrikstad. Aktiviteter og trafikksikkerhetstiltak er gjennomført i henhold til planer. Det er gjennomført tiltak for bedre belysning i sentrum. Arbeid med ROS-analyse for brann- og redningstjenesten er satt i gang. Brannvernopplæring for sjetteklasser er videreført. Brannvernundervisning er gitt ved 22 skoler; omtrent 790 elever i 38 sjetteklasser har fått brannvernundervisning og opplæring i bruk av slokkeapparater. Det er gjennomført samarbeidsprosjekt med Åpen omsorg om sikring av boliger for eldre pleietrengende, med røykdetektorer direkte tilknyttet alarmsentralen. Prosjekt brannsikring av Gamlebyen er videreført. Sikkerhetskontroll for lekeplasser er gjennomført i henhold til forskrift. Det er ikke rapportert ulykker ved lekeplasser. Hovedplan for vann og avløp gjennomføres for sikker vannforsyning og avløpshåndtering. Rullering av hovedplan for vann og avløp ble vedtatt i Bystyret i juni. Planen beskriver hva Fredrikstad kommune har utrettet de første fire år i planperioden. I perioden er det investert 496 millioner kroner på ledningsnettet. Nettet er oppdimensjonert og i mange områder er gammelt ledningsnett fornyet. Gode læringsmiljøer i skoler og barnehager, bedre folkehelse og gode levekår. Det er startet radonmålinger i alle skoler og barnehager. Det er gjort tiltak for å forbedre inneklimaet i skolene. Boligsosial handlingsplan ble ferdigstillet og lagt frem til behandling Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på veivedlikehold Det har ikke vært tilfredsstillende nivå på vedlikeholdet av kommunale bygg Nivået på vedlikeholdet av kommunale veier og bygg medfører at det dokumenterte etterslepet er økende. Økt deltakelse og involvering i lokalsamfunnene. Samarbeid med og involvering fra lokalsamfunnene blir ivaretatt. Sikre klima og miljø. Byfergene er gratis fra januar Ny fergerute Lisleby-Selbak. Det er etablert flisfyrt nærvarmeanlegg på Gaustad. Boligtomter er solgt med krav til passivhusstandard. Ved innkjøp av kjøretøy er det løpende vurdert hvorvidt det kan benyttes alternativt drivstoff. Innfasing av el-biler er påbegynt. Målet er at minst 20 prosent av bilparken skal gå på miljøvennlig drivstoff innen Det tilrettelegges for el-biler i kommunens parkeringshus. RTD Årsrapport 2013 side 9

14 Rasjonell og kostnadseffektiv drift. Det er lagt vekt på at ansatte skal ha gode arbeidsforhold, med hensiktsmessig utstyr og maskiner, for at arbeidet skal kunne utføres effektivt. Investeringsplan for biler og maskiner er fulgt opp. Av hensyn til kommunens økonomiske situasjon har målet om mindreforbruk i årets økonomiske driftsresultat blitt prioritert, og tiltak har blitt utsatt selv om det ut fra en helhetlig vurdering ville vært mest konstnadseffektivt å gjennomføre tiltakene i ØKONOMISK RESULTAT Driftsresultat for seksjonen Driftsutgifter og driftsinntekter 2013 Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik i kroner budsjett prosent Brutto utgifter ,6 % Brutto inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Seksjonen har et samlet mindreforbruk på 8,2 millioner kroner, noe som tilsvarer 2,8 prosent av netto ramme og 0,9 prosent av brutto budsjett utgifter. Hovedårsak til mindreforbruket er innsparingstiltak som av hensyn til kommunens totaløkonomi ble iverksatt i høsthalvåret. Overføring fra VARF-området, for kalkulerte indirekte kostnader, var for 2013 budsjettert til 6,9 millioner kroner. Årets regnskapsresultat var en overføring på 7,6 millioner kroner, det vil si 0,7 millioner kroner over budsjett. Dette inngår som del av seksjonens netto resultat. Driftsregnskap 2013 etter art Tall i tusen kroner Regnskap Justert Avvik i Avvik budsjett prosent Lønnsutgifter ,1 % Strøm og brensel ,1 % Husleie og grunnleie ,5 % Kjøp fra FREVAR 1) ,6 % Merverdiavgift som kompenseres ,3 % Andre driftsutgifter ,3 % Interne kapitalkostnader selvkostområdene ,1 % Andre interne kapitalkostnader ,0 % Avsetning til fond Sum utgifter ,6 % Husleieinntekter og festeavgifter ,8 % Kommunale årsgebyrer ,2 % Andre salgs- og gebyrinntekter ,1 % Interne inntekter og overføringer ,2 % Kompensasjon for merverdiavgift ,3 % Andre inntekter, refusjoner og overføringer ,6 % Bruk av fond ,1 % Sum inntekter ,5 % Netto resultat ,8 % Note: 1) Gjelder vann, avløp og renovasjon Ansettelsesstopp høsten 2013 utgjør mye av årsaken til mindreforbruk for lønnsutgifter, sammen med rekrutteringsproblemer for enkelte typer stillinger. En mild høst har gitt mindreforbruk for energikostnader. Utsatt innflytting i helsehuset utgjør en stor del av forklaringen på mindreforbruk husleie. Parkeringsinntektene ligger under budsjett. Selvkostområdene omfatter kommunale tjenester der selvkost setter øvre grense for brukerbetaling. Eventuelle overskudd skal avsettes til bundne selvkostfond. Etterkalkyle for selvkostområdene er utført i henhold til Kommunaldepartementets retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Kalkylen følger som vedlegg. RTD Årsrapport 2013 side 10

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013

Seksjon for Regulering og teknisk drift. vedtatt. Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Seksjon for Regulering og teknisk drift vedtatt Handlingsplan 2013-2016 og Budsjett 2013 Teknisk utvalg, 6. desember 2012 INNHOLD SEKSJON FOR REGULERING OG TEKNISK DRIFT... 1 Økonomitabell for virksomhetene...12

Detaljer

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2014. Fredrikstad kommune Årsrapport 2014 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ØKONOMISK RESULTAT... 3 Økonomiske nøkkeltall... 4 Intern hovedoversikt... 6 SAMMENLIGNING MED ANDRE KOMMUNER... 8 BALANSERT

Detaljer

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013

Årsrapport Hammerfest Eiendom KF 2013 Årsmelding 2013 2 Innhold Hammerfest Eiendom KF... 4 Styret... 4 Antall møter og saker... 4 Daglig leder kommenterer... 4 Organisasjon... 6 Formål... 6 Økonomi... 7 Regnskap... 7 Investering... 9 Likviditet...

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014

Årsberetning Birkenes kommune for 2014. Birkenes kommune. Årsberetning 2014 Birkenes kommune Årsberetning 2014 01.04.2015 1 Innhold RÅDMANNENS INNLEDNING... 5 NØKKELTALL TOTALT... 6 ANALYSE AV DEN ØKONOMISKE UTVIKLINGEN... 9 ØKONOMISK OVERSIKT... 16 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011

Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012. Rådmannens forslag 1. november 2011 Handlingsprogram 2012-2015 med budsjett 2012 Rådmannens forslag 1. november 2011 1 2 Handlingsprogram 2012 2015 Innledning... 7 Sammendrag... 9 1. Rammebetingelser... 15 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 15

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013

LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 LILLESAND KOMMUNE Årsberetning 2012 31.3.2013 1 Innledning Innholdsfortegnelse Innledning... 4 Rådmannens forord... 4 Visjon og mål for Lillesand kommune... 5 Visjon... 5 Verdigrunnlag... 5 Hovedmål for

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune

Årsrapport 2008. Fredrikstad kommune Årsrapport 2008 Fredrikstad kommune INNHOLD RÅDMANNENS INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 ORGANISERING... 3 Politisk organisering... 3 Administrativ organisering... 4 BALANSERT MÅLSTYRING... 5 SAMMENLIGNING MED

Detaljer

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011

Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Handlingsprogram 2011-2014 med budsjett 2011 Rådmannens forslag 1. november 2010 1 2 Handlingsprogram 2011 2014 Innledning... 6 Sammendrag... 7 1. Rammebetingelser... 13 1.1. Kommuneplan 2005-2017... 13

Detaljer

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23

HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 Ringerike kommune 1 Innhold HOVEDTREKK VED RINGERIKE KOMMUNE 2011... 3 BEFOLKNINGSUTVIKLING... 5 ØKONOMISK ANALYSE... 7 ADMINISTRASJON OG FELLESUTGIFTER... 23 OPPVEKST OG KULTUR... 25 HELSE- OG OMSORG...

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1

Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012. Økonomiplan - 2012-2015. Budsjett 2012. Rådmannens forslag. Sortland kommune. Side 1 Økonomiplan 2012-2015 / Budsjett 2012 Økonomiplan - 2012-2015 Budsjett 2012 Rådmannens forslag Sortland kommune Side 1 Forord I henhold til økonomireglementet presenterte rådmannen en strategisk analyse

Detaljer

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018

Fredrikstad kommune. Rådmannens forslag til Handlingsplan 2015-2018 Fredrikstad kommune Handlingsplan 2015-2018 16. mai 2014 INNHOLD INNLEDENDE KOMMENTAR... 1 PLANFORUTSETNINGER... 2 SAMMENLIGNING MED ANDRE (ASSS)... 9 KOMMUNENS MÅLEKORT... 12 ØKONOMISTYRING ØKONOMISKE

Detaljer

Årsmelding. For. Halden Kommune

Årsmelding. For. Halden Kommune Årsmelding For Halden Kommune 2012 1 av 76 2 av 76 Årsmelding 2011 Innhold Rådmannens innledning... 6 Utviklingstrekk.... 8 Samfunn... 10 Kommuneplanarbeidet.... 10 Miljø... 10 Forurensing... 10 Nedgravde

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0

PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012. 08.november 2011 0 PS / Rådmannens forslag Økonomiplan 2012-2015 Årsbudsjett 2012 08.november 2011 0 Innhold Innhold... 1 1 Forord... 3 2. Sammendrag og hovedtrekk... 5 3. Forutsetninger og beregninger... 8 3.1 Befolkningsendringer...

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING

RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Møtedato: KOMMUNESTYRET Kommunestyresalen 20.06.2013 Tid: Kl. 16:00 Orientering om KVU for transportsystemet i Hønefoss-området v/ Inger Kammerud, Statens

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1

Røyken kommune. Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016. Rådmannens forslag. Side 1 Røyken kommune Budsjett 2013 Økonomiplan og handlingsplan 2013 til 2016 Rådmannens forslag Side 1 Side 2 Innhold 1 Innledning... 8 1.1 Ansattes innsats... 8 1.2 Hovedprioriteringer... 8 1.3 Omprioriteringer...

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013

Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Handlingsprogram 2013-2016 med budsjett 2013 Kommunestyrets vedtak Korrigert versjon juni 2013 1 2 1. Rammebetingelser... 20 1.1. Kommuneplan 2005-2017 og høringsutkast 2012-2024... 20 1.2. Befolkningsutviklingen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

årsregnskap og årsberetning 2014

årsregnskap og årsberetning 2014 årsregnskap og årsberetning 2014 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse Del I Årsberetning Innholdsfortegnelse... 1 Kommentarer til årsregnskapet... 3 Avdelingsregnskap... 16 Befolkningsutvikling...

Detaljer

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap

Søndre Land kommune. Årsmelding med årsregnskap Søndre Land kommune Årsmelding med årsregnskap 2011 Innholdsfortegnelse årsmelding 1. Innledning... 3 2. Ressurser, rammebetingelser og overordnede hensyn... 5 2.1 Kommunens økonomiske situasjon... 5 2.2

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer