SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!"

Transkript

1 SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene NB! Husk at selvkost er et kostnadsbasert regnskap, ikke utgiftsbasert, og kommunen kan ikke ta mer i inntekter enn selvkost!! 2 1

2 UNDERSØKELSE AV SELVKOST I KOMMUNENES BYGGESAKSGEBYRER 3 BYGGESAKSGEBYR SELVKOST? 4 2

3 KRAV OM SELVKOST Kommunale tjenester der selvkost setter ramme for brukerbetalinger : Bruker skal bære kostnadene : Avfall (renovasjon) Forurensningsloven 34 På avfall som kommunen plikter å samle inn må gebyret ikke overstige selvkost. JF SFT s veileder kommunale avfallsgebyrer TA Kostnadene skal fullt ut dekke inn gjennom gebyret Brukerne bør bære kostnadene : Vann- og avløp (Lov om kom.vann-og kloakkavg av og forurensningsforskriften av nr 1691) 16-1 Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på tjenesten 5 ØVRIGE TJENESTER AKTUELLE FOR SELVKOST Brukerne kan bære kostnadene : Feietjenesten (Brannloven 28) Departementet kan gi forskrifter om avgifter og gebyr til dekning av utgiftene - F- Brannforeb.tiltak 7-5 kommunen fastsetter selv gebyr for gjennomføring av feiing og tilsyn + skal følge selvkostveileder 2003 SFT. Ot.prp. 28( ))s. 43 pkt bare gi dekning for faktiske kostnadene Plan- og byggesaksbehandling (Plan- og bygningsloven 33-1). Kommunestyret selv kan gi forskrift om gebyr, Gebyret skal ikke overstige kommunens nødvendige kostnader på sektoren Kart- og delingsforretning (Kart- og delingslov 5-2). Det skal betales gebyr. Kommunestyret fastsetter gebyrregulativ ihht gjeldende bestemmelser. Dog selvkost jf sivilombudsmannen (se vedlegg) og selvkostveileder 2003 SFT og HR A, (sak nr. 2004/678). 6 3

4 ØVRIGE TJENESTER AKTUELLE FOR SELVKOST Brukerne kan bære kostnadene : Skolefritidsordning (Opplæringsloven 13-7 med forskrifter). Kommunen kan kreve utgiftene til skolefritidsordningen dekket ved egenbetaling fra foreldrene. Statstilskuddet til SFO inngår i rammetilskuddet til kommunene, og tas ikke hensyn til ved selvkostberegningen. Pleie- og omsorgstjenester jf bl a retningslinjer for vederlag for opphold i institusjon hjemmehjelpstjeneste og lignende jf forskrift til lov om sosiale tjenester og HVORDAN BEREGNE OG DOK SELVKOST? Selvkostområdet Dok.krav Avfall (renovasjon/slam) Kostn.basert regnskap Vann- og avløp Kostn.basert regnskap Feie- og tilsyns- tjenesten Kostn.basert regnskap Skolefritidsordning Kostn.basert regnskap Plan- og byggesaksbehandling Timepris og faktisk tid? Kart- og delingsforretning Timepris og faktisk tid? HR- gjennomsnittlege utgiftene ved deling av eigedomar av vedkommande storleik Pleie- og omsorgstjenester jf bl a opphold i institusjon Faktisk kostpris pr døgn hjemmehjelpstjeneste Timepris og faktisk tid? Sivilombudsmannen har i brev av pkt 4 uttalt at selvkost også skal være på den enkelte sak (se vedlegg) 8 4

5 RETNINGSLINJER AV JANUAR 2003 Reglene for selvkostområder følger av Veileder for selvkost H KRD kommunalavdelingen. Utarbeidet i samarbeid mellom MD, SFT, SSB og KRD Virkning fra Ikke spesielt for vann- og avløpssektoren Veileder om beregning av kommunale avfallsgebyrer av januar 2004 av Statens forurensningstilsyn (Sft) bygger på H-2140 Ny Veileder? BDO AS har levert innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale tjenester. Innspillet skal vurderes av Kommunal- og regionaldepartementet. Selvkost ved interkommunalt samarbeid på renovasjon Kan dokumenteres i regnskapet til det interkommunale gitt at det ikke foreligger kommunespesifikk kostnader (se brev fra NKRF-regn.kom 2/2007 og fra MD av 9.mai 2007) 9 VIKTIG MOMENTER I VEILEDEREN Lineære avskrivninger skal benyttes Reglene for avskrivninger jf forskrift om årsregnskap og årsberetning av skal benyttes Ofte egne regneark i stedet for fra kommuneregnskapet Overskudd kan fremføres innenfor 3-5 år. Hva skjer når overskuddet har stått i 8 år? Dekn.grad fond kan ikke finansiere investeringer 10 5

6 KAPITALKOSTNADER Skal beregne og kostnadsføre både : Avskrivninger - lineære Alternativkostnad (avkastning), Kalkylerente = effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid + 1 prosentpoeng). Statsobligasjoner (Kilde: Oslo Børs kl. 16, beregninger av Norges Bank (MOA)). Årsgjennomsnitt av daglige noteringer 3 år Kalkyle Jan nov ,44 2,4? ,24 3, ,46 3, ,71 3,71 Kalkylerente + 1 %-poeng Jf selvkostveileder pkt KAPITALKOSTNADER - ALTERNATIVKOSTNAD Avskriving skal beregnes av bokført verdi alle anleggsmidler senest fra året etter anskaffelsesåret på området (følg samme regel som avskrivninger) Rente skal beregnes av Beregn av gj.snittet i året : ( )/2 eks årets investeringer Sikrer at avskrivninger og avhendelser ikke er med i grunnlaget anskaffelser av varige driftsmidler, fratrukket anleggsbidrag (netto anleggskost), tillagt utgifter til tomter. Invest i ansk.året kan tillegges renter i byggeperioden (ansk.året), opp til kommunene om de vil det. Da vil renter i byggeperioden være med i ansk.kost. NB ny veileder: Anlegg under utførelse med i grunnlag UB Av saldo på selvkostfondet (positive og negative)! (verdi )/2 - se veileder side 30 siste avsnitt) Ikke glem årets kostnad av fremtidig lukking og etterdrift 12 6

7 INTERNTJENESTER SKAL BELASTES SELVKOST!! Dokumenter beregningene bruk den beregningsmåte som best gjenspeiler riktig kostnad (ant.årsverk, areal, driftsbudsjett) Regnskapstjenester, revisjon Merkantil støtte Personalfunksjon Velferdstiltak Opplæring Kantine Hustrykkeri Juridisk bistand Bygningsdrift Osv 1 13 SELVKOSTKALKYLE 14 7

8 KOSTNADSFOKUS - MOMENTER Risiko ifht status på dekningsgradsfondet: Negativt fond : driftsutgifter havner i investeringsregnskapet Positivt fond : Investeringer tas som vedlikehold (ikke tillatt) Lønnskostnader og andre driftskostnader (biler, verktøy mv) til andre tjenester i kommunen belastes selvkost Tjenesteleder på selvkostområdet bør gjennomgå selvkost og bekrefte skriftlig at kostnadene på området vedrører tjenesten, dvs : at lønnskostnadene belastet jf regnskap forbrukes på tjenesten at driftsutgiftene for øvrig (og biler) er forbrukt på tjenesten 15 OVER-/UNDERSKUDD Overskudd avsettes til dekningsgradsfond bundet driftsfond Må disponeres innen 3-5 år NB! Ikke krav om at fondet må stå i null innen 5 år Overskudd i år 1 kan benyttes ved underskudd i år 3. Underskudd kan fremføres når : Kommunestyret har fattet vedtak om full dekning ved fastsetting av årsavgiftene Selv om dekningsgradsfondet blir negativt, men kommunen må da vise ved handling at dette dekkes inn Kan man ha negativt dekningsgradsfond i balansen? KRD brev NEI! (se vedlegg) Dvs at underskudd belastes mer-/mindreforbruk og presenteres i note til årsregnskapet med fremførbart underskudd. 16 8

9 DOKUMENTASJON PÅ SELVKOSTOMRÅDENE Utarbeid en fullstendig dokumentasjon på alle selvkostområder etabler et fullstendig regnskapshefte for selvkostområdene oppbevares lett tilgjengelig dokumenterer dekningsgrader og utvikling Audit trail på alle beløp etabler ringperm(er) med nødvendig dok på hvert området dok mot drifts- og inv.regnskap dok av fordelinger av indirekte kostnader dok beregning av selvkost på timepriser ifht fastsatte timepriser Dette er viktig dokumentasjon å ha på plass Hvis det mangler dok eller sammenhenger - hva skjer med kommunen? 17 9

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Årsberetning for 2013... 4 REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 13 NOTER TIL REGNSKAPSSKJEMA 1A - DRIFTSREGNSKAP FOR 2013... 14 REGNSKAPSSKJEMA

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning

Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3-serien Riksrevisjonens undersøkelse av kommunenes låneopptak og gjeldsbelastning Dokument 3:5 (2014 2015) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning

Årsrapport 2013. Foto: Frank Andreassen. m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning 44 Årsrapport 2013 Foto: Frank Andreassen m/årsberetning i hht forskrift om årsregnskap og årsberetning Organisasjonskart, Harstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Harstad-samfunnet

Detaljer

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen.

Brukerveiledningen er tilgjengelig både som en integrert versjon i BASIL og i et separat dokument med link i innledningen. BASIL veiledning 1. Innledning 1.1 Resultatregnskap for ikke-kommunale barnehager Opplysningene om inntekter og kostnader i ikke-kommunale barnehager samles inn av Utdanningsdirektoratet. Opplysningene

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune

Årsberetning og regnskap 2014. asker mulighetenes kommune Årsberetning og regnskap asker mulighetenes kommune Forord Rådmannen legger i år frem årsberetning og regnskap for som et samlet dokument. Regnskapet ble formelt avlagt 15. februar 2015 og sammen med

Detaljer

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune

Møteinnkalling. NB! Merk møtetidspunkt. Halden kommune Halden kommune Møteinnkalling Utvalg: Hovedutvalg for budsjett, finans og økonomisk styring Møtested: Formannskapssalen, Halden rådhus Dato: 12.05.2011 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest

Detaljer

Vedlikehold av kommunale bygg

Vedlikehold av kommunale bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Vedlikehold av kommunale bygg Enebakk kommune 21. AUGUST 2007 RAPPORT 9/2007 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ENEBAKK KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014

Tønsberg kommune Årsregnskap 2014 1 Innledning... 3 2 Hovedoversikter... 5 2.1 Driftsregnskap... 6 2.2 Investeringsregnskap... 7 2.3 Anskaffelse og anvendelse av midler... 8 2.4 Balanseregnskap... 9 2.5 Regnskapsskjema 1A - drift... 78

Detaljer

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR

BRUKERBETALING INSTITUSJON. Gausdal kommune. Innlandet Revisjon IKS. Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR BRUKERBETALING INSTITUSJON Gausdal kommune Innlandet Revisjon IKS Rapport 8-2013 2013-797/RG/KR FORORD Innlandet Revisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 INNHOLDSFORTEGNELSE... 3 SAMMENDRAG...

Detaljer

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018 Halden kommune Postboks 150 1751 HALDEN Samordnings- og beredskapsstaben Deres ref.: 2014/4035-15 Vår ref.: 2014/5606 331.1 BOV Vår dato: 09.02.2015 Halden kommune årsbudsjett 2015 og økonomiplan 2015-2018

Detaljer

Økonomireglement for Tinn kommune

Økonomireglement for Tinn kommune Økonomireglement for Tinn kommune Vedtatt av kommunestyret 9.06.203, sak 9.06.203 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning 3. Reglement for delegering av budsjettmyndighet 4 2. Reglement for økonomiplan med kommuneplanens

Detaljer

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak

Norsk RegnskapsStandard 8. God regnskapsskikk for små foretak Norsk RegnskapsStandard 8 (November 2000, revidert oktober 2002, november 2003, desember 2004, november/desember 2005, november 2006, juni 2009, oktober 2010, september 2013 og januar 2014) 1. NRS 8 GOD

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP

Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Kommunal og moderniseringsdepartementet Deres ref. Vår ref / Saksbehandler Dato: 15/569-3 4.02.2015 Fanny Voldnes / tlf. 41556805 HØRING - ENDRING I LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAP Innledning og Sammendrag

Detaljer

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon

Regnskapsmappa. Ny offentlighetslov. NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. www.nkrf.no. Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon NKRF Tidsskrift Nr 6 2005 60. årg. Regnskapsmappa Av Berit M. Dalvik,Telemark kommunerevisjon Ny offentlighetslov Av Anders Hauger, KS Advokatene www.nkrf.no LEDEREN har ordet Norges Kommunerevisorforbund

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE

HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE HANDLINGSPROGRAM FROGN KOMMUNE 2009-2012 Rådmannens forslag 01.11.2008 Handlingsprogrammet er en oppfølging av vedtatt kommuneplan 2005-2017, med økonomiplan for 2009-2012. INNLEDNING SAMMENDRAG Handlingsprogrammet

Detaljer

Vennesla kommune Årsrapport 2011

Vennesla kommune  Årsrapport 2011 Vennesla kommune Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DEL 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 DEL 2 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 6 2.1. DRIFTSREGNSKAPET 2011... 6 2.1.1. Hovedoversikt

Detaljer

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune

Reglement for finansforvaltning. Hitra kommune Hitra kommune Utarbeidet ihht Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning Vedtatt av Kommunestyret i Hitra kommune 22.11.2011 Innhold 1. FINANSREGLEMENT FOR HITRA KOMMUNE... 3 1.1 FORMÅL

Detaljer

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av

for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av KOMMUNAL EIENDOMSFORVALTNING En veileder/verktøykasse for folkevalgte og administrasjon i etablering, drift og utvikling av kommunale eiendomsforetak Hva må til for å lykkes med kommunale eiendomsforetak?

Detaljer

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter

Årsregnskapet 2013. Akershus fylkeskommune. Tallregnskap med noter Årsregnskapet Akershus fylkeskommune Tallregnskap med noter Side 2 av 123 Innhold sskjemaer ihht regnskapsforskriften... 5 sskjema 1A, driftsregnskapet... 5 sskjema 1B, driftsregnskapet... 5 sskjema 2A,

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail eller 7777 5500 (tast 1), eller 7777

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 09/2207-4 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personal, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2009 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Detaljer

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.

Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5. Fylkesmannen og kommunale budsjett og regnskap Espen Larsen, Rådgiver kommuneøkonomi Fylkesmannen i Finnmark Innlegg på fagkonferansen til Norges kommunerevisorforbund i Alta 31.5.2011 Hva er min bakgrunn?

Detaljer

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15

Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Notat om økonomiske konsekvenser av ulike alternativer ved kommunesammenslåing for Grimstad kommune 28.05.15 Bakgrunn Dette notatet tar for seg de mest sentrale økonomiske forhold som bør vurderes i forbindelse

Detaljer

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling. MØTEINNKALLING Formannskapet Dato: 29.05.2012 kl. 12:00 Sted: Formannskapssalen Arkivsak: 12/00150 033 Forfall meldes snarest til utvalgssekretær på tlf.nr./ sms til 970 12 459 Varamedlemmer møter kun

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000

F R. Forvaltningsrevisjon. Grunnlagsdata for VAR-tjenester. Bærum kommunerevisjon 2000. Gjennomført: mai - november 2000 Arkivkode: 011.72 A/ F R Forvaltningsrevisjon Grunnlagsdata for VAR-tjenester Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: mai - november 2000 Morten Mjølsnes fagansvarlig for forvaltningsrevisjon Aglaia Toften

Detaljer