Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beregning av selvkost for VA-tjenestene"

Transkript

1 Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og Romsdal -kurs/årsmøte juni 2003 Quality Hotel Alexandra Molde

2 Forutsetninger: Sammenlignbare kostnader Entydig regelverk Entydig praktisering av regelverket Kontroll med praksis (uavhengig revisjon) Begrensinger: Lik praksis fra nå gir effekt først på lang sikt

3 Regelverket for VA-gebyrer, selvkostberegninger og regnskapsføring Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter (1974) Forskrift om kommunale vann og avløpsgebyrer (2000) Setter grense for inntekter < = selvkost Forskrift om årsregnskap og årsberetning (KOSTRA, 2000) Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost, januar 2003.

4 Nødvendige justeringer i følgende publikasjoner : T-1344 Forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer, kommentardel (MD) T-8/76 Kommunale vann- og kloakkavgifter - veiledning for inngåelse av avtaler om fastsettelse av avgifter for industri mv.(md) T-9/86 Retningslinjer for beregning av avgiftsgrunnlaget for kommunale vann- og kloakkavgifter (MD)-UTGÅR H-2095 Veiledende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (KRD)- NY jan 2003 Retningslinjer for beregning av avfallsgebyr (SFT)"

5 Definisjon av selvkost: Kommunens merkostnad ved å produsere VA-tjenester Kostnader med selve kjernetjenesten Tilleggstjenester som er nødvendig for at tjenesten skal framstå som et hele (ledelse, administrasjon, kontorstøtte) Støttefunksjoner som er pålagte eller nødvendige og som vanskelig lar seg relatere til enkelttjenester (personalkontor, bedrifthelsetjeneste m.m.) Kommunen strategiske oppgaver og myndighetsoppgavene skal ikke henføres

6 Praktisering av selvkostprinsippet ovedprinsipp: i kommunen ebyrberegningen - selvkostberegningen = 0 Gebyrene kan økes hvis økte kostnader planlegges Gebyrperioden må ikke overstige 5 år Vedtak om gebyrer skal bygge på en 4-årig plan for sektoren kostnader Inntekter utover ett års selvkost skal framføres som overskudd og avsettes til et senere år (+ renter) Et selvkostfond (bundet driftsfond) benyttes til å utligne svingningene i selvkost over år

7 Grunnlag for vedtak om gebyrer for vannforsyning Alle beløp i 1000 kr Regnskap Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsjett Budsje lagte investeringer 1) nader: utgifter inkl. administrasjon alkostnader #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/ Brutto årskostnader: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/ ostberegningen (netto kostnader): 2) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/ kter: ebyrer ytningsgebyrer e inntekter Sum inntekter: ingsgrad VA-gebyrer l selvkostberegning % #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/ kostfond: agt avsetning eller bruk av fond 3) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/ selvkostfond #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/ ebyr: devariabelt gebyr kr/m3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gebyr boliger, kr/år ebyr bolig 150 m3/år, kr/år nad: går i kostn.grunnlaget året etter satt i drift. 2) Selvkost er brutto årskostnader fratrukket "andre inntekter". avsetning. itivt tall er bruk av fond og negativt tall er avsetning til fond

8 Selvkost- og gebyrberegning Selvkostberegni Gebyrberegning SUM

9 Består av to elementer: Kapitalkostnader Avskrivninger over anleggsmidlets levetid (kapitalslitet) Kalkulatoriske renter (alternativ anvendelse av kapitalen) Avskrivningen basert på historisk anskaffelseskost fratrukket evt. anleggstilskudd. Lineære avskrivninger - > likt med KOSTRA-regnsk. Differensiert avskrivningsperiode (5-40 år) Lånetid kan følge avskrivningstid Rentesats: Effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gj.stående løpetid + 1 % (www.norgesbank.no Statistikk/Renter)

10 Investering eller driftsutgift? Investering: Varige driftsmidler med levetid > 3 år, > kr. 15 /50 Skal avskrives over levetid (uavhengig av finansiering) Oppsparte fondsmidler/overskudd av gebyrinntekter skal ikke direktefinansiere investeringer! Driftsutgifter: Skal utgiftsføres i sin helhet - Lønn, driftsutgifter, vedlikehold - Grenseland: vedlikehold / reinvesteringer

11 Selvkostberegningen - kostnader Driftskostnader Lønn Varer og tjenester til kommunal egenproduksjon Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenproduksjon, pris andel dr Indirekte kostnader (fra funksjon 120/130) Administrasjon og støttefunksjoner Kapitalkostnader Avskrivninger og kalkulatorisk renter egne anlegg Kjøp av tjenester som erstatter kommunal egenprod. pris andel kapitalko Fradrag andre inntekter Salg til ikke-abonnenter, vannmålerleie, saksbehandlingsgebyr m.m. Selvkost (netto årskostnad)

12 Selvkostberegningen - inntekter + Inntekter årsgebyrer Fast ledd Mengdevariabelt ledd + Innt. tilknytningsgebyrer - Avsetning til fond + Bruk av fond = Selvkost (netto årskostnad)

13 Selvkostberegninger - KOSTRA KOSTRA årsregnskap kommunens eksternregnskap: Funksjon 340: Produksjon av vann Funksjon 345: Distribusjon av vann Funksjon 350: Avløpsrensing Funksjon 353: Avløpsnettet/oppsamling av avløpsvann Drift- og vedlikeholdsutgifter og avskrivninger på anlegg Selvkost for Vann/Avløp: + Funksjon / (dvs KOSTRA) + Indirekte kostnader (andel av Funksjon 120/130: Administrasjon) + Kalkulatoriske renter (beregningsgrunnlag restverdi anlegg bokført i KOSTRA-regnskapet)

14 Krav til innføring av nytt regelverk KRD jan 2003 Dersom nye retningslinjer vil måtte medføre en endring i kommunens praktisering av selvkostberegningene, kreves ingen ny gjennomgang av gebyrgrunnlaget for 2002 og tidligere. Det forutsettes imidlertid at de vedlagte retningslinjer benyttes fult ut ved etterkalkylen (selvkostregnskapet) for Det bør da redegjøres for effekten av eventuelle avvik fra de prinsipper som er benyttet som grunnlag for fastsetting av gebyrer i budsjett for Ved overgang til ny avskrivningsplan for varige driftsmidler, tar en utgangspunkt i restverdi (uavskrevet verdi) for det enkelte anleggsmiddel. Dette innebærer at de tidligere beregnede avskrivningene trekkes fra anskaffelsesverdien uavhengig av om man har benyttet annuitetsmetoden eller en lineær modell. Årlige avskrivninger etter overgangen må beregnes med utgangspunkt i at den totale avskrivningsperioden skal stemme med regnskapsforskriftens regler.

15 Endring av avskrivningsprinsipp og -periode stert smiddel orisk ansk i Avskrivninger etter annuitetsmetoden (progressiv avskrivning) Ledningsanlegg egnet verdi Øvrige anlegg Lineære avskrivninger Tidspunkt for Avskrivningsperioden År endring av metode

16 Regneark for beregning av gebyr og selvkost Budsjettverktøy; selvkost- og gebyrberegninger ved fastsettelse av gebyrer (4-årsplan) Selvkostregnskap; avsetning/bruk av selvkostfond Budsjettverktøy ved langtidsplanlegging Beregning av inngangsverdi anlegg ved innføring av avskrivninger i KOSTRA ( avskrivninger i KOSTRA = selvkostregnskapet) Endring av avskrivningsprinsipper til lineære avskrivninger og endrede avskrivningstider: Overgang fra annuitetsmetoden (progressiv avskrivning) Metode avdrag og renter på lån (utgiftsprinsipp) Formål: Avskrivninger i regnskapet = selvkostberegningen

17 Oversiktsrapport - grunnlag for vedtak om VA-gebyrer Et ark som viser planlagte investeringer, selvkostberegninger, gebyrinntekter og selvkostdekning med gebyrer. Oversikten forslår også avsetning og disponering av selvkostfond. Oversikten omfatter siste års regnskap, årets budsjett og neste fire årsplan. Selvkostberegning Drift- og vedlikeholdskostnader VA Lønn, innkjøp av varer og tjenester, ekstern tjenesteproduksjon Gebyrberegninger Inntekstberegninger fra mengdevariabelt årsgebyr, evt. fast gebyr, tilknytningsgebyr og andre inntekter Andel kostn. fra sentraladm. som ikke regnskapsføres direkte på tjenesten, men som er henførbare til VA-tjenestene. Beregning av kapitalkostnader Sum avskrivninger og kalkulatorisk rente (restverdi alle anlegg*rentesats) Beregning av lineære avskrivninger for resterende levetid; 20 og 40 år Avskrivning for maskiner med 10 års avskrivningstid Avskrivninger for VA-anlegg med 20 års avskr.stid Avskrivninger for ledningsnett med 40 år avskr.stid Beregning av restverdi for investeringer som er medtatt i avskrivningsgrunnlaget for perioden Investeringer som skal inngå i avskrivningsgrunnlaget fom år Differensiering av avskrivningstid; kfr. KOSTRA

18 Ny versjon 2003: Bestill regneark Pris kr ,- ekskl. mva Enkel rutine for omlegging til nytt år To versjoner avhengig av tidligere metode for beregning av kapitalkostnader: Annuitetsmetoden Renter og avdrag på lån

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 13/52 Møtedato/tid: 02.05.2013, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Ivar Skei, nestleder Britt Hukkelås

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS

Forvaltningsrevisjonsprosjekt. Selvkost - ØRAS Forvaltningsrevisjonsprosjekt Selvkost - ØRAS Forord Forord Denne rapporten oppsummerer funnene fra revisjonens undersøkelse av virksomheten til Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), om hvorvidt selskapet

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3

Noter til regnskap 2011 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 Noter NOTE NR. 1 REGNSKAPSPRINSIPPER 2 NOTE NR. 2 ORGANISERING AV KOMMUNENS VIRKSOMHET 3 NOTE NR. 3 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 4 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 4 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL

Detaljer

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene

Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Generelt Erfaringer fra NORVAR-prosjekt May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og Romsdal Årsmøte/kurs 3.-og

Detaljer

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Noter til regnskap 2009 for Nore og Uvdal kommune NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 5

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5

NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 NOTE NR. 3 GARANTIER GITT AV KOMMUNEN 4 NOTE NR. 4 FINANSIELLE ANLEGGSMIDLER 5 Noter NOTE NR. 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL 3 DEL 1 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BEVILGNINGSREGNSKAPET 3 DEL 2 ENDRING I ARBEIDSKAPITAL BALANSEN 3 NOTE NR. 2 PENSJON 4 DEL 1 PENSJONSFORPLIKTELSER 4 DEL 2 PREMIEAVVIK

Detaljer

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr

Vurdering av sjølvkosttenesta med omsyn til utrekning av brukarbetaling og gebyr FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført med bakgrunn i kontrollutvalsvedtak 008/08. Rapporten omfattar berekningar av sjølvkost for områda vatn, avløp, slam, feiing, byggjesak, oppmåling og

Detaljer

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013

HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 HØRINGSUTKAST VEILEDER FOR BEREGNING AV KOMMUNALE AVFALLSGEBYR - AUGUST 2013 Forord Nytt kapittel [15] i avfallsforskriften om fastsettelse av avfallsgebyr regulerer kommunens administrative tilnærming

Detaljer

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.

Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05. Kommunal regnskapsstandard nr. 2 (revidert) (HU) Høringsutkast til revidert KRS som erstatter KRS nr. 2 fastsatt av styret i Foreningen GKRS 23.06.2005, med endringer senest 08.05.2014 1 INNLEDNING OG

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Regnskap 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Regnskap 2014 15. februar 2015 INNHOLD SIDE Revisjonsberetning Oversikter: Regnskapsskjema 1 A Driftsregnskapet 3 Regnskapsskjema 1 B Driftsregnskapet 4 Økonomisk oversikt drift

Detaljer

Kommentarer til de økonomiske resultater

Kommentarer til de økonomiske resultater Kommentarer til de økonomiske resultater Årets resultat ØKONOMISK OVERSIKT DRIFT Beløp i 1000 kroner 2012 2013 2014 Sum driftsinntekter 1 349 653 1 411 780 1 451 499 Sum driftsutgifter ekskl. avskrivn.

Detaljer

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes

Regnskap 2013. Kort versjon. Virksomheter på konto gruppenivå. Nes kommune, Akershus. Postboks 114, 2151 Årnes Regnskap Kort versjon Virksomheter på konto gruppenivå Nes kommune, Akershus Postboks 114, 2151 Årnes www.nes-ak.kommune.no post@nes-ak.kommune.no 2 Innholdsfortegnelse 1 Hovedoversikter... 5 1.1 Økonomisk

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98

Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON. Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Indre Helgeland KOMMUNEREVISJON Grane Hattfjelldal Hemnes Nesna Rana Vefsn Organisasjonsnr.: 975 805 98 Alle opplysninger under punkt 8.5 og 8.6 er taushetsbelagte og unntatt offentlighet som forretningshemmeligheter

Detaljer

Regnskap 2013 for Lund kommune

Regnskap 2013 for Lund kommune Regnskap for Lund kommune Lundbadet Foto: Rolv Lende Regnskap for DRIFTSREGNSKAPET for Lund kommune legges fram med netto driftsresultat på 7,354 mill. kr (3 % av driftsinntektene) mot et budsjettert netto

Detaljer

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.

Nedre Eiker kommune. Regnskap 2014. Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12. Nedre Eiker kommune Regnskap 2014 Økonomiseksjonen Saksbehandler: Liv Bermingrud Østberg Direkte tlf.: 32 23 26 05 Dato: 30.12.2014 L.nr. 37973/2014 - Arkiv: 2014/5421-212 Innhold KOMMENTARER TIL REGNSKAPET...

Detaljer

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune

15. februar 2014. Nore og Uvdal kommune 15. februar 214 Nore og Uvdal kommune Regnskap 213 drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet Regnskap 213 Nore og Uvdal kommune INNHOLD

Detaljer

Rogaland Revisjon IKS

Rogaland Revisjon IKS Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og utførende fagfolk i administrasjon. Rapporten er et offentlig dokument og skal være tilgjengelig

Detaljer

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013

Trondheim kommune Postboks 2300 Sluppen 7004 Trondheim www.trondheim.kommune.no Årsregnskap 2013 Årsregnskap 213 Trondheim kommune, mars 214. Design: JJ Design AS. Foto: Carl-Erik Eriksson 1 Innledning 1.1 Om regnskapsavleggelsen 1.1.1 Årsoppgjørsdokumentene Årsoppgjørsdokumentene for Trondheim kommune

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1

e, r < 2, 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 Rollag kommune Regnskap 2013 15 februar 2014 41S -1 I e, r < 2, 4 6 4? :2Ç6?% 4?.9 9. 4 r 9 15 februar 214 41S -1 Regnskap 213 Rollag kommune funksjon hovedoversikt drift Investeringsregnskap Driftsregnskapet Investeringsregnskapet Investeringsregnskapet

Detaljer