Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene"

Transkript

1 Resultatindikatorer og benchmarking som verktøy for effektivisering av VAtjenestene Generelt Erfaringer fra NORVAR-prosjekt May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og Romsdal Årsmøte/kurs 3.-og 4. Juni 2003 Quality Hotel Alexandra, Molde

2 Effektivitet Definisjon: En virksomhet som når sine mål til lavest mulig kostnad er effektiv Forutsetning: Målene er definert av andre enn virksomhetene selv Kostnadene må sammenlignes med noe Sammenligningsmulighet for monopolvirksomheter: Sammenligne med seg selv historisk utvikling Sammenligne med andre tilsvarende tjenesteprodusenter

3 Målegrunnlag Basisdata: Data som måles eller registres Systemdata Resultatdata Aggregerte data: Summering av basisdata Eks. Summen av vannproduksjon på alle kommunens vannverk Indikatorer: Sammenhengen mellom to eller flere tall som har en innbyrdes sammenheng: Resultatindikator: er dynamisk og beregnes på bakgrunn av resultatdata; eks. driftsutgifter pr. innbygger forsynt med drikkevann Forklaringsindikator: Mer statisk informasjon som beregnes ut fra systemdata; eks. antall innbyggere tilknyttet pr. km vannledning. Indikatorer som gjør det mulig å vurdere hvilke kommuner som er sammenlignbare

4 Benchmarking som forbedringsmetodikk Sammenligning av virksomheter og/eller prosesser ved å bruke objektive målinger. Prosessbechmarking: Måleresultatene danner grunnlaget for å en analyse av hvordan arbeidsprosesser utføres likt og ulikt. En arbeidsmetodikk der formålet er å lære av de beste i klassen Benchmarking og læringsprosessene kan være innen samme bransje eller mellom ulike bransje, men der delprosessene kan være like. Ulik målemetodikk: Indikatormetode, eks KOSTRA Indeksmetoder Totalmetoder; eks brukt i regulering av inntektsrammer for elnettselskaper

5 Erfaringer fra NORVARs benchmarkingsprosjekter Spleiselag for interessert kommuner Utviklingsarbeid i perioden Data for dokumentasjon av infrastruktur og resultater innen VA-virksomhetene Aktuelle måleområder og indikatorer Et vurderingssystem for vurdering av tjenestekvaliteten for VA-tjenestene En metodikk for å måle effektivitet og vurdere en kommunal Vann/Avløps-tjenesteprodusent med bruk av indikatorer og bechmarking i en årsmelding

6 ORVARs system for effektivitetsmålinger i kommunal VA-tjenesteproduksjon NORVARs mal for vurdering av egne resultater for tjeneste-kvalitet og kostnader i forhold til andre Vannforsynging Avløp Bra Tvilsomt Dårlig NORVARs vurderingskriterier for tjenestekvalitet med bruk av resultatindikatorer Grupper av sammenlignbare kommuner driver benchmarking på grunnlag av indikatorer og vurderingssystemet. (Forbedringsarbeid ved å lære av andre) Kommune Kommune Kommune Sammenligning av kommuner Resultatindikatorer (nivå 2) Tjenestekvalitet Økonomi Forklaringsindikatorer (nivå 2) (Indikatorer som viser sammenlignbare kommuner og ulikheter i produksjonsforhold) Basisdata (nivå 3) KOSTRA publisering (www.ssb.no/kostra) - Indir. kostnader - Kalkulatorisk rente Rapportering av basisdata Kommunene KOSTRA-avløp KOSTRAregnskap Vannverksregisteret rådgiver may rostad strategisk utvikling av offentlig sektor

7 Vurdering av tjenestekvalitet og kostnader i forhold til andre VA-tjenesteprodusenter Basisdata som rapporteres fra kommunene enhetlig definisjon Resultatindikatorer for tjenestekvalitet (7-8) Resultatindikatorer for kostnader, pris og finansiering (11) Forklaringsindikatorer (15) System med vurderingskriterier for tjenestekvalitet Mal for egenvurdering

8 Vurdering av tjenestekvalitet vannforsyning Tilfredsstillende Fornyelse av ledningsnettet Hygienisk betryggende drikkevann Tvilsom Dårlig Mangelfullt datagrunnlag Alternativ forsyning Bruksmessig vannkvalitet Forsyningsstabilitet

9 Resultatindikator vannforsyning Andel av innbyggerne tilknyttet den kommunale forsyningen som forsynes fra vannverk med god hygienisk vannkvalitet Andel av innbyggerne tilknyttet den kommunale forsyningen som forsynes fra vannverk med to hygieniske barrierer Andel av innbyggerne tilknyttet den kommunale forsyningen som forsynes fra vannverk med god bruksmessig vannkvalitet (ph og farge) Andel av innbyggerne tilknyttet den kommunale forsyningen som forsynes fra vannverk med tilfredsstillende alternativ forsyning Forsyningsstabilitet = innbyggertimer uten avbrudd Fornyelse av ledningsnettet (snitt tre siste år ) Fornyelse av ledningsnettet (snitt tre siste år ) Antall lekkasjereparasjoner % av innb. forsynt % av innb. forsynt % av innb. forsynt % av innb. forsynt % av tot.innb.timer % av tot lengde År Ant/km, ledning, år

10 Forklaringsindikatorer vannforsyning Innbyggere med kommunal forsyning Innbyggere Total vannleveranse 1000 m3/år Andel som forsynes fra kommunens virksomhet % Andel som forsynes fra private vannverk % Andel med privat forsyning % Antall kommunale vannverk Antall Andel husholdningsabonnenter med vannmåler % Tilknytningstetthet ledningsnettet innb/km Antall trykkøkningsstasjoner antall/km ledning Antall m3 solgt (målt og stipulert) pr m3 levert m3/m3 Spesifikk totalleveranse l/innb,døgn Beregnet lekkasjetap 1) m3/km, døgn Driftshendelser med skade som har medført erstatning 2) ant/km ledning Gjennomsnittelig alder på ledningsnettet år 1) Når lekkasjeandelen skal stipuleres settes husholdningsforbruket til 150 l/p,døgn dersom vannmålerandelen er > 50 %. Hvis lavere enn 50% ; 180 l/p,d 2) Skader der kommunen har erkjent erstatningsansvar

11 Økonomiske indikatorer Netto totalkostnader (selvkost) kr/innb Driftsutgifter (Nettokostnader kapitalkostnader kr/innb egne anlegg og andel kap.kost. kjøp av ekstern tjenesteproduksjon). Finansiell dekningsgrad (gebyrinnt. andel av selvkost) % Andel lønn egne ansatte av brutto totalkostnader % Andel kjøp av varer og tjenester til egen produksjon % Andel kjøp av ekstern tjenesteprodusent, andel drift % Andel kapitalkostnader egne anlegg + eksterne anlegg % (avskrivninger og kalkulatorisk rente) Andel indirekte kostnader % Årsgebyr for forbruk 150 m3/år/120 m2 bolig, eks mva 1) kr/år 1) Benytt det som gir mest representativt bilde av kostnaden for denne abonnentgruppen

12 Hygienisk betryggende drikkevann Samlet vurdering: Grønt: 100 % av innb. tilknyttet den offentlige forsyningen forsynes med hygienisk betryggende drikkevann Gult: Øvrig Rødt: > 10 % av innb. tilknyttet eller > 1000 personer forsynes med ikke hygienisk betryggende drikkevann Vurdering 1: Hygienisk vannkvalitet på det enkelte vannverk som leverer til kommunens nett: Grønn: % av prøvene med E-coli = 0/intestinale enterokokker = 0 Gul: % av prøvene med E-coli = 0/.. Rød: 0-90 % av prøvene med E-coli = 0/..

13 Hygienisk betryggende drikkevann forts. Vurdering 2: Kildesikring for hovedkildene og målt vannkvalitet på for hvert vannverk: Grønt: Vannverket leverer hygienisk betryggende drikkevann: - Hygienisk vannkvalitet er betryggende 1) - Vannverket har to hygieniske barrierer i hht til lokale godkjenningsvilkår Gul: Øvrig Rødt: - Hygienisk vannkvalitet er ikke tilfredsstillende og/eller - Overflatevann mangler desinfeksjon og/eller - Ubeskyttet kilde/forurenset råvann uten fullrensing/membranfiltrering

14 Fornyelse av ledningsnettet vann Grønn: Fornyelsestakt < 100 år eller hyppighet for lekkasjer/brudd < 0,05 brudd pr. km vannledning og år. Gul: Rødt: Fornyelsestakt år og hyppighet for lekkasjer/brudd > 0,05 brudd pr. km vannledning og år. Fornyelsestakt >150 år og hyppighet på lekkasjer / brudd > 0,05 brudd pr. km vannledning og år. Resultatindikator fornyelsestakt: Antall meter fornyet i gjennomsnitt siste tre år i forhold til ledningsnettets totale lengde Resultatindikator for lekkasjer/brudd: Antall lekkasjereparasjoner pr år i forhold til ledningsnettets totale lengde

15 Vurdering av tjenestekvalitet avløp Overholdelse av rensekrav Tilfredstillende Tvilsom Dårlig Mangelfullt datagrunnlag Gjenbruk av slam Overløpsutslipp Ledningsnettfornyelse Tilknytningsgrad

16 Vannforsyning Indikatorer og vurderinger Forslag til benchmarkingsgrupper: Resultatindikatorer økonomi Netto totalkostnader (selvkost/gebyrgrunnlag) kr/innbygger kr/innbygger Netto totalkostnader (selvkost/gebyrgrunnlag) kr/m3 solgt kr/m3 solgt Driftskostnader (ekskl. kapitalkostnader interkommunale anlegg) kr/innbygger kr/innbygger Driftskostnader (ekskl. kapitalkostnader interkommunale anlegg) kr/m3 solgt kr/m3 solgt Finansiell dekningsgrad (gebyrinntektenes dekning av netto totalkostnader) % av selvkost Andel lønn kommunalt ansatte av brutto totalkostnader % av br.tot.kostnader Andel indirekte henførbare kostnader % av br.tot.kostnader Andel kjøp av varer og tjenester til kommunal egenproduksjon % av br.tot.kostnader Andel kjøp av varer og tjenster som erstatter kommunal tjenesteproduksjon, andel driftskostnader % av br.tot.kostnader Forklaringsindikatorer Enhet Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Innbyggere med kommunal forsyning innbygger Total vannleveranse/produksjon 1000 m3/år Andel som forsynes av kommunal vannforsyning % av innbyggerne 94,9 94,3 98,5 Andel som forsynes fra private vannverk % av innbyggerne 0,2 1,5 0,0 Andel med privat forsyning % av innbyggerne 4,9 4,2 1,5 Antall kommunale vannverk antall Andel husholdningsabonnenter med vannmåler % Tilknytningstettheten på ledningsnettet innb/km ledning Antall trykkøkningsstasjoner antall/km ledning 0,03 0,03 0,01 Antall m3 solgt (målt og stipulert) pr. m3 produsert % Spesifikk totalleveranse l/innb, døgn Beregnet lekkasjetap m3/km ledning, døgn Driftshendelser med skade der kommunen har erkjent erstatningsansvar antall/km ledning 0,01 0,00 0,00 Resultatindikatorer tjenestekvalitet Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med god hygienisk kvalitet % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med tvilsom hygienisk kvalitet % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med ikke tilfredsstillende hygienisk kvalitet % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med tilfredsstillende to hygieniske barrierer % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med tvilsom hygienisk barrieresikring % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med ikke tilfredsstillende hygieniske barrieresikring % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med god bruksmessig kvalitet (ph og farge) % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med tvilsom bruksmessig kvalitet (ph og farge) % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk med ikke tilfredsstillende bruksmessig kvalitet (ph og farge) % av innb.forsynt Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk (> 1000 personer) med tilfredsstillende alternativ forsyning % av innb.forsynt *) Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk (> 1000 personer) med tvilsom alternativ forsyning % av innb.forsynt *) Andel av innb. tilkn. forsynt fra vannverk (> 1000 personer) med ikke tilfredsstillende alternativ forsyning % av innb.forsynt *) Forsyningsstabilitet, andel innbyggertimer uten utilsiktede avbrudd (avbrudd som ikke er planlagt/varslet) % av innb.timer 99,998 99,997 99,999 Fornyelsestakt for ledningsnettet (gjennomsnitt siste tre år) % av total lengde 0,72 1,81 0,69 Fornyelsestakt for ledningsnettet (gjennomsnitt siste tre år) år Antall lekkasjereparasjoner ant/km ledn,år 0,06 0,10 0,08

17 Vurdering av kvalitet på den kommunale vannforsyningstjenesten Fornyelse av ledningsnettet Tilfredsstillende Tvilsom Ikke tilfredsstillende Vurderingskriterium Komm1 Komm2 Komm3 Komm4 Hygienisk betryggende drikkevann: Tilfredsstillende Tvilsom Ikke tilfredsstillende Mangler grunnlag for vurdering Bruksmessig vannkvalitet: Tilfredsstillende Tvilsom Ikke tilfredsstillende Mangler grunnlag for vurdering Forsyningsstabilitet Tilfredsstillende Tvilsom Ikke tilfredsstillende Mangler grunnlag for vurdering Alternativ forsyning Tilfredsstillende Tvilsom Ikke tilfredsstillende Mangler grunnlag for vurdering Definisjoner

18 Sammenlignbare KOSTRA-kostnader utfordringer Kostnadsindikator: Driftsutgifter pr. innbygger Driftsutgifter: Skal utgiftsføres i sin helhet - Lønn, driftsutgifter, vedlikehold - Grenseland vedlikehold / reinvesteringer - Innkjøp ekstern tjenesteproduksjon, vil inkl. kapitalkostnader Kostnadsindikator: Netto totalkostnad pr. innbygger - Tidligere: Renter og avdrag på lån dvs utgiftsprinsipp - Direkte finansiering av investering med bruk av fondsmidler - Kortere avskrivningstider enn levetid. Tidspunkt for investeringer svært utslagsgivende - Ulike praksis kommunal/privat utbygging. Fratrekke privat anleggstilskudd, grunnleggsinvestering del av tomtekostnad

19 Kostnadsprofil på den offentlig avløpstjenesten 100 % Prosent av brutto totalkostnad 80 % 60 % 40 % Andel kapitalkostnader (kommunale anlegg o interkommunale anlegg som inngår i infrastrukturen) Andel kjøp av varer og tjenester som erstatte kommunal tjenesteproduksjon, andel driftskostnader Andel kjøp av varer og tjenester til kommuna egenproduksjon Andel indirekte henførbare kostnader Andel lønnsutgifter kommunalt ansatte på avløpstjenesten 20 % 0 % Bergen Fredrikstad Drammen Sandnes Asker Skien Larvik Kommunene sortert etter synkende innbyggertall Sandefjord Arendal

20 Analyse av effektivitet Velg figur for Driftskostnader - kr/innb, m3 Finn den/de billigste og prøv å finn likheter/ulikheter som gjør driften billigere: Infrastruktur/geografiske/topografiske forhold Tjenestekvaliteten Regnskapspraksis: Investeringer og drift bokføringsprinsipp Andre regnskapsmessige forhold Organisering av tjenesten se figur kostnadsprofil Andre forhold Konkluder om mulig læring/funn og/eller finn fram til forhold som må undersøkes nærmere/kvalitetssikres mer

21 Driftskostnader vannforsying kr/innbygger forsynt kr/m3 solgt Driftskostnader (ekskl. kapitalkostnad interkommunale anlegg) kr/innbygger Driftskostnader (ekskl. kapitalkostnad interkommunale anlegg) kr/m3 solgt Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 0

22 Driftskostnader vann - kostnadsfordeling 100 % 90 % 80 % % fordeling av driftkostnader 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % Andel kjøp av varer og tjenster som ersta kommunal tjenesteproduksjon, andel driftskostnader Andel kjøp av varer og tjenester til komm egenproduksjon % av br.tot.kostnader Andel indirekte henførbare kostnader Andel lønn kommunalt ansatte av brutto totalkostnader 20 % 10 % 0 % Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 Kommuner sortert etter synkende kommunestørrelse

23 Vannforsyning - Forholdet mellom selvkostnader og gebyret kr/innbygger forsynt Årsgebyr kr/år eks mva Netto totalkostnader (selvkost/gebyrgrunnlag) kr/innbygger Årsgebyr for forbruk 150 m3/år eller 120 m2 bolig eks mva (mest representativ) Kommune 1 Kommune 2 Kommune 3 Kommune 4 0

24 Årsmelding med vurdering Se mer om NORVAR-prosjektet på: velg NORVAR

25

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014

Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk. Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Brukermanual tilstandsvurdering 2015 for IKS Vannverk Rapportering og kvalitetssikring av data fra 2014 Innhold brukerveiledning 1 bedrevann innlogging og brukere... 3 1.1 Hjemmesiden www.bedrevann.no...

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013

Hvaler kommune. Statistikkhefte 2013 kommune Statistikkhefte 2013 Innholdsfortegnelse 1. Generell statistikk kommune... 4 1.1 Nøkkeltall... 4 1.2 Komunestyrevalg 2011... 4 1.3 Befolkning... 5 1.4 Driftsresultat... 5 1.5 Gjeld... 8 1.6 Fond...

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Nye selvkostregler i 2014

Nye selvkostregler i 2014 Nye selvkostregler i 2014 May Rostad, Kinei AS Vann, avløp og nye rettsregler 2014 26. og 27. november 2014, Clarion Hotel & Congress Oslo Airport, Gardermoen Innhold A. Retningslinjene for beregning av

Detaljer

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK

Oppdragsrapport nr... - 2014. Rune Antonsen. Åmot kommune. Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Oppdragsrapport nr... - 2014 Rune Antonsen Åmot kommune Kommunaløkonomisk analyse HØGSKOLEN I HEDMARK Innhold 1 Problemstilling, opplegg og konklusjon... 4 1.1 Problemstilling og opplegg... 4 1.2 Konklusjoner...

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Innhold. 1 Innledning... 4

Innhold. 1 Innledning... 4 2 Innhold 1 Innledning... 4 2 Sammendrag/hovedpunkter... 5 2.1 Hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi 2011-2013... 5 2.2 Sammenlikning av hovedtrekk i Fredrikstad kommunes økonomi og de øvrige ASSS-kommunene

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48

Notater. Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad. og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene 2006/48 2006/48 Notater Anne Brit Thorud, Dina Rafat, Sissel Ferstad Notater og Eva Vinju Tverrgående revisjon i KOSTRA - Bedring av påliteligheten i nøkkeltallene Seksjon for offentlige finanser Sammendrag Denne

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011

ASSS-NETTVERKET 2012. Kommunerapport. Fredrikstad. Rapporteringsåret 2011 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2012 Rapporteringsåret 2011 Fredrikstad KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER...

Detaljer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer

Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Nettselskapenes evne til a egenfinansiere investeringer Analyse utført for Energi Norge om forholdet mellom fremtidig kontantstrøm og selskapenes investeringsbehov Tittel Oppdragsgiver Nettselskapenes

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012

ASSS-NETTVERKET 2013. Kommunerapport. Trondheim. Rapporteringsåret 2012 Kommunerapport ASSS-NETTVERKET 2013 Rapporteringsåret 2012 Trondheim KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Innhold 1. 2. 3. 4. 5. 6. INNLEDNING... 3

Detaljer

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester

SLUTTRAPPORT. Gruppe 3. Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester SLUTTRAPPORT Gruppe 3 Tjenester og ressursbruk Teknisk, Kultur og administrative tjenester 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 3 Kostra analyse generelt side 4 Teknisk side 10 Enhet Eiendom side 10 Enhet

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Stavanger Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Stavanger 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Nøkkeltall for kommunene I Telemark

Nøkkeltall for kommunene I Telemark Nøkkeltall for kommunene I Telemark KOSTRA 2013 Foreløpige tall per 18. mars 2014 Fylkesmannen i Telemark 2 Forord KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt informasjonssystem som gir styringsinformasjon

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Sandnes Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Sandnes 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011.

Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. 1 Budsjett 2011 for NRV IKS Økonomiplan for 2012-2014 Innledning Selskapet har utarbeidet økonomiplan for årene 2012-2014 og et detaljbudsjett for 2011. Selskapets formål Selskapets formål er å sørge for

Detaljer

ASSS-NETTVERKET 2011

ASSS-NETTVERKET 2011 Bergen Kommune Kommunerapport 2009 ASSS-NETTVERKET 2011 Rapporteringsåret 2010 Bergen 2 Innhold 1. INNLEDNING... 4 2. SAMMENDRAG/HOVEDPUNKTER... 5 3. REGNSKAPSANALYSE... 9 3.1. FORMÅL OG DATAGRUNNLAG...

Detaljer

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport

Vann og avløp Hvaler kommune. Regnskapsrevisjonsrapport Vann og avløp Hvaler kommune Regnskapsrevisjonsrapport Rolvsøy 19. september 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 1. INNLEDNING 3 2. METODE OG AVGRENSNING 3 3. SELVKOST 4 4. TILKNYTNINGSAVGIFTER

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall)

Veileder. Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA. (Kvalitetssikring av konserntall) Veileder Rapportering av transaksjoner mellom kommune, kommunalt foretak og interkommunalt selskap i KOSTRA (Kvalitetssikring av konserntall) KRD, november 2011 Forord Denne veilederen er utarbeidet av

Detaljer

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE

Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Årsbudsjett 2013 ENGERDAL KOMMUNE Innehold 1. Sammendrag 2 2. Økonomiplan prosess 4 3. Kommunnens rammebetingelser 6 3.1 Befolkningsutvikling 6 3.2 Frie Inntekter 8 3.3 Lønn og prisvekst 10 3.4 Inntekstmuligheter

Detaljer

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV).

Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). HOVEDPLAN 2013 2025 Innhold i Hovedplan for Flateby Vannverk (FVV). 1. Sammendrag. side 1-2 2. Effektivitet og organisering. side 3-4 3. Historikk. side 5-7 4. Forvaltningssystemet for vannforsyningen.

Detaljer

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og

Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og 2012 2 Innhold 1. Innledning... 5 2. Sammendrag... 6 3. Regnskapsanalyse... 9 3.1. Formål og datagrunnlag... 9 3.2. Inntektssammensetning og inntektsvekst... 10 3.3. Utgifter til lønn... 12 3.4. Brutto

Detaljer

Kommunestruktur på Nordmøre

Kommunestruktur på Nordmøre Kommunestruktur på Nordmøre Delrapport 2 om bærekraftige og økonomisk robuste kommuner Anja Hjelseth og Audun Thorstensen TF-notat nr. 39/2015 1 Kolofonside Tittel: Undertittel: Kommunestruktur på Nordmøre

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer