FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011

2

3 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost VAR i Karlsøy kommune. KomRev NORD sendte oppstartsbrev til rådmannen og oppstartsmøte mellom representanter for Karlsøy kommune og revisjonen ble holdt Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Før igangsetting av forvaltningsrevisjonsprosjektet har revisor vurdert egen uavhengighet i forhold til Karlsøy kommune, jf. kommuneloven 79 og revisjonsforskriften kapittel 6, og vi kjenner ikke til forhold som er egnet til å svekke tilliten til vår uavhengighet og objektivitet. I datainnsamlingen har revisor kommunisert med prosjektets kontaktperson og andre ansatte i kommunen. Vi benytter anledningen til å takke de involverte i kommunen for samarbeidet. Sammendrag Arbeidet med undersøkelsen har tatt lenger tid enn planlagt, blant annet på grunn av arbeid med andre prosjekter i revisjonens portefølje. Vi har undersøkt Karlsøy kommunes rutiner og beregninger for sikring av selvkost og fakturering vedrørende VAR-tjenestene. KomRev NORD konkluderer med at Karlsøy kommune med få unntak har tilfredsstillende rutiner og beregninger for sikring av selvkost og fakturering vedrørende VAR-tjenestene. Med små avvik har kommunen rutiner som sikrer at fullstendige utgifter og inntekter innenfor VAR-området inngår i gebyrgrunnlaget. Kommunen har tilfredsstillende rutiner for utarbeiding av for- og etterkalkyler for VAR-området, samt for rapportering til politisk nivå av kostnadene ved de nevnte tjenestene. Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester er bare til en viss grad fulgt når det gjelder inndekking av underskudd. Konklusjonen bygger på manglende gebyrøkning på tjenesteområder som over flere år har opparbeidet underskudd. Med unntak av rutinene for slamtømming og for levering av avfall ved miljøstasjonene, har ikke kommunen tilfredsstillende rutiner for mottak og registrering av grunnlagsdata. Med bakgrunn i konklusjonen har KomRev NORD anbefalt administrasjonen i Karlsøy kommune å tilrå kommunestyret å øke gebyrsatsene på tjenesteområder som over flere år har underskudd i selvkostregnskapet. Vi har også anbefalt administrasjonen å forbedre rutinene for mottak og registrering av grunnlagsdata innenfor VAR-sektoren. Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Åse Skavdal Prosjektleder, forvaltningsrevisor

4 Side: 4

5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER Problemstilling Revisjonskriterier METODE Metode og datamateriale Gyldighet og pålitelighet GEBYRGRUNNLAG Henførbare kostnader Revisors funn Revisors vurderinger SELVKOSTKALKYLER Revisors funn Revisors vurderinger SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING Revisors funn Revisors vurderinger GRUNNLAGSDATA FOR FAKTURERING Revisors funn Revisors vurderinger KONKLUSJON HØRING ANBEFALINGER DOKUMENTER OG LITTERATUR VEDLEGG... 13

6 Side: 2

7 1 INNLEDNING Kontrollutvalget i Karlsøy kommune har i møte ved sak 19/09 bestilt forvaltningsrevisjonsprosjektet Selvkost innen VAR 1 -området. Formålet med prosjektet er å bidra til å sikre at Karlsøy kommune har tilfredsstillende rutiner og følger gjeldende regelverk i forbindelse med selvkostkalkyler og gebyr for VAR-tjenestene. 2 PROBLEMSTILLING OG REVISJONSKRITERIER 2.1 Problemstilling På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling er det utledet følgende problemstilling for revisjonens undersøkelse: Har Karlsøy kommune tilfredsstillende rutiner og beregninger for sikring av selvkost og fakturering vedrørende VAR-tjenestene? 2.2 Revisjonskriterier Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Innsamlede data i undersøkelsen blir vurdert opp mot kriterier utledet fra følgende kilder: Lov nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3 Lov nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 26 og 34 Forskrift av nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140 Kommunalog regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003 Karlsøy kommunestyres budsjettvedtak for 2009 Brev 6. mai 2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunene Kommunens årsregnskap fremføring av underskudd i selvkostregnskapet Beste praksis vedr. registrering av alle mottakerne av VAR-tjenester i kommunens kunderegister og registrering av grunnlagsdata for gebyrfakturering Hjemmelen for kommunens beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr fra innbyggerne er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3. Forurensningsforskriften 16-1 begrenser kommunens lovlige gebyrberegning til selvkost på vann- og avløpssektoren. Iflg. bestemmelsen bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn. Forskriften krever også at det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader 2 på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem år. Regelverket på dette området pålegger ikke kommunen full kostnadsdekning gjennom innbyggernes brukerbetaling. Karlsøy kommune har ikke gjort noe formelt vedtak om at vann- og avløpstjenester skal utføres til selvkost. Selvkostprinsippet er likevel blitt oppfattet som en uskreven regel innenfor VAR-området, både på administrativt og politisk nivå i kommunen. 1 VAR = Vann, Avløp, Renovasjon (inkl. slamtømming) 2 Dette omfatter direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på sektoren.

8 Kommunen har plikt til å sørge for tømming av mindre renseinnretninger som slamavskillere og samlekummer for avslamming av sanitært avløpsvann og overvann. Dette går fram av forurensningsloven 26. Lovens 27 definerer husholdningsavfall som avfall fra private husholdninger, herunder større gjenstander som inventar og lignende, mens avfall fra offentlige og private virksomheter og institusjoner regnes som næringsavfall. Selvkostkravet i regelverket gjelder ikke kommunens handtering av næringsavfall. Kostnader innenfor avfallssektoren omfatter anlegg for behandling av avfall, kommunal innsamling av husholdningsavfall og håndtering av spesialavfall. Det er kommunen som selv fastsetter gebyrene til dekning av kostnadene, og gebyrene må ikke overstige kommunens kostnader med avfallshandteringen. Dette følger av forurensningslovens 34, som pålegger kommunen å fastsette gebyrer til full dekning av kostnader 3 forbundet med avfallssektoren. Kommunen er med andre ord pålagt å drive renovasjonstjenestene til selvkost. Selvkostprinsippet slik det er redegjort for i gjeldende Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-2140), skal legges til grunn for kommunens gebyrberegning. Etter H-2140 er selvkost den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. I rapportens kapittel 4 gjennomgår vi relevante bestemmelser i H-2140 om henførbare kostnader. Alle henførbare kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner skal tas med i en forkalkyle som viser hvilke kostnader og inntekter som er beregnet for de enkelte betalingstjenestene i det kommende året. Kalkylen bør legges fram for politikerne som grunnlag for kommunestyrets gebyrvedtak når budsjettet for et nytt år blir behandlet. Etter retningslinjene skal det innenfor selvkostområdene også foretas etterkalkyler 4 av de reelle kostnadene for å kontrollere at inntektene tilsvarer selvkost. Etterkalkyler skal settes opp etter hvert regnskapsår. Dokumentasjon av kalkylene utleder vi som revisjonskriterium fordi det i henhold til KRS 5 nr 6 anses som god kommunal revisjonsskikk å opplyse i note til kommunens årsregnskap om resultatet av gebyrfinansierte tjenester. Det forutsettes i retningslinjene at selvkostregnskapet sees samlet over 3-5 år, og at inntektene ikke skal overstige kostnadene for årene samlet. Det betyr at det enkelte år kan være overskudd og andre år underskudd på kommunens selvkostområder. Differansene utjevnes gjennom et bundet selvkostfond, som tilføres eventuelt overskudd fra selvkostregnskapet og som brukes til dekning av senere underskudd. For å unngå kryss-subsidiering, må kommunen lage separate selvkostregnskap for slambehandling og husholdnings-/hytterenovasjon. Dette utleder vi av forurensningslovgivningens prinsipp om at kostnadene til avfallshandtering skal betales av forurenser. I følge KRDs brev av skal underskudd fra selvkostregnskapet som ikke kan dekkes ved bruk av selvkostfond, framkomme som en del av kommunens regnskapsmessige merforbruk, så fremt kommunen i regnskapsåret ikke har andre tilstrekkelige merinntekter. Underskuddet i selvkostregnskapet fremføres til senere år i den forstand at gebyrene kan økes i påfølgende år, jfr. H Selvkostprinsippet forutsetter at alle kommunens kostnader til produksjon av selvkosttjenestene betales av de som mottar og bruker tjenestene. Det betyr at kommunen må fakturere brukerne for gebyr som samlet finansierer kommunens kostnader på det enkelte selvkostområde. Det er også viktig at alle brukerne er med på å betale kostnadene forholdsvis etter forbruk og andre prinsipper som kommunen har vedtatt som bestemmende for hvor stort gebyr den enkelte bruker/eiendom skal betale. Når kommunen skal følge selvkostprinsippet, må grunnlaget for utfakturering av brukerbetalinger være korrekt. For å oppnå fullstendig fakturering av VAR-gebyrene, må kommunen ha rutiner som sikrer at alle relevante grunnlagsdata vedrørende den enkelte eiendom/tjenestebruker blir korrekt registrert i kommunens system. 3 Med kostnader menes her både drifts- og kapitalkostnader. 4 Selvkostregnskap 5 Kommunal regnskapsstandard Side: 2

9 På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for undersøkelsen: Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann, avløp og renovasjon, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne Kommunens administrasjon skal utarbeide forkalkyler for selvkost på VAR-området og legge dem fram for kommunestyret sammen med budsjettforslaget som grunnlag for gebyrvedtakene Etter utløpet av regnskapsåret skal kommunens administrasjon sette opp etterkalkyler for VAR-tjenestene og legge dem fram for kommunestyret sammen med årsregnskapet Overskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år Underskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet Alle eiendommer som leverer husholdningsavfall, skal registreres i kommunens kundereskontro med korrekte grunnlagsdata Alle eiendommer som får tømt private slamavskillere, skal registreres i kommunens kundereskontro med korrekte grunnlagsdata Alle eiendommer som plikter å betale vann- og avløpsgebyr, skal registreres i kommunens kundereskontro med korrekte grunnlagsdata 3 METODE 3.1 Metode og datamateriale Forvaltningsrevisjonsprosjektet er gjennomført i tråd med RSK 001, som er Norges Kommunerevisorforbund (NKRF) sin standard for forvaltningsrevisjon. Datagrunnlaget er innsamlet med bruk av dokumentanalyse og analyse av regnskapsinformasjon. Supplerende informasjon fra kommuneadministrasjonen er innhentet i oppstartmøtet, samt i e-poster underveis i gjennomføringen av prosjektet. Undersøkelsen er tidsavgrenset til året 2009, og vi har lagt til grunn de kontrollene som regnskapsrevisjonen har utført i forbindelse med gjennomgang av kommuneregnskapet for dette året. Datainnsamlingen foregikk fra november 2010 til mai I stikkprøvekontrollene av anskaffelseskost for utvalgte vann- og avløpsanlegg, har vi brukt regnskapsopplysninger tilbake til Vi har gått gjennom kommunens selvkostregnskaper for 2009 og vi har kontrollert om de kostnader som er overført fra kommuneregnskapet for dette året, tilhører selvkostregnskapene. Det faller utenfor revisjonens oppgave å vurdere hensiktsmessigheten i politikernes beslutninger. 3.2 Gyldighet og pålitelighet Med gyldige data menes at det skal være samsvar mellom problemstillingen, revisjonskriteriene for undersøkelsen og de data som er samlet inn. Vi mener at data i denne undersøkelsen er egnet til å svare på problemstillingene, ved at vi har relevant og tilstrekkelig informasjon om det reviderte objektet. Med pålitelige data menes at data skal være mest mulig presise og nøyaktige. For å sikre at data er pålitelige er det nødvendig å vurdere eventuelle feilkilder. Dette er ivaretatt ved kvalitetssikring av faktaopplysningene som er framkommet fra dokumenter, og verifisering av faktaopplysninger som er mottatt pr e-post og i oppstartmøtet. Side: 3

10 4 GEBYRGRUNNLAG Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann, avløp og renovasjon, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne 4.1 Henførbare kostnader De sentrale retningslinjene for beregning av selvkost (H-2140) skiller mellom Direkte kostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (interntjenester = tilleggsytelser/henførbare støttefunksjoner) Direkte kostnader I direkte kostnader inngår direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader er knyttet til den direkte produksjonen av den enkelte tjeneste, f.eks. lønn, vedlikehold av bygninger og anlegg, betaling til private for utførte tjenester m.v. Årlige kapitalkostnader består i følge retningslinjene av to elementer: kapitalslit, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde alternativkostnad, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden. Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. I det kommunale regnskapssystemet vil det si anskaffelser ført i kapitalregnskapet. Retningslinjene angir følgende forutsetninger ved utarbeidelse av en selvkostkalkyle: historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk investeringstilskudd/anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget tomtekostnadene trekkes fra i avskrivningsgrunnlaget, men kostnaden skal likevel være med i grunnlaget for beregning av alternativkostnaden lineære avskrivninger avskrivningstid settes etter hvor lang økonomisk levetid de ulike anleggsmidlene antas å ha 6, som er hhv 5, 10, 20, 40 eller 50 år avhengig av type anleggsmiddel. kortere avskrivningstid kan brukes dersom det er åpenbart at den økonomiske levetiden er kortere, og anleggsmidler skal nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som forventes ikke å være forbigående rentesatsen for beregning av alternativkostnaden settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. Indirekte kostnader I indirekte kostnader inngår indirekte drifts- og vedlikeholdskostnader og indirekte kapitalkostnader. Som eksempler på indirekte kostnader kan nevnes kostnader til regnskap og innfordring kontorstøtte 6 Iflg H-2140 skal det brukes samme avskrivningsperioder som er angitt i Forskrift av om årsregnskap og årsberetning Side: 4

11 revisjon opplæring kantinedrift drift av EDB-anlegg drift av sentralbord juridisk bistand For disse kostnadene har retningslinjene angitt mulige fordelingskriterier. Det skal også beregnes kapitalkostnader for interntjenester. Disse kan beregnes etter en forenklet metode nærmere beskrevet under punkt 4.10 i retningslinjer for beregning av kommunale betalingstjenester. Renter på selvkostfond I retningslinjene er det forutsatt at inntektene over noen år (3-5 år) ikke skal overstige kostnadene for de samme årene. Det vil derfor kunne oppstå overskudd eller underskudd det enkelte år. Overskudd skal avsettes til fond og inntektsføres senere år. Et overskudd innebærer at brukerne av den enkelte tjeneste har innbetalt mer enn tjenesten koster. Dersom brukerne hadde plassert pengene i bank i stedet for å innbetale overskuddet, ville de ha fått renteavkastning. Retningslinjene sier at kommunen bør kompensere brukerne for det rentetapet de er påført ved å binde kapital i kommunen. Underskudd skal inndekkes over kommunens regnskap det året det påløper, men skal likevel finansieres gjennom økte gebyrinntekter påfølgende år. Renter på fremført og akkumulert over- eller underskudd skal beregnes etter samme sats som kalkylerente på investert kapital i anleggsmidler Revisors funn Vann og avløp Karlsøy kommune hadde behandlet tjenesteområdene vann og avløp likt innenfor selvkostregnskapet, og de blir derfor omtalt sammen i denne rapporten. I de direkte kostnadene i selvkostregnskapet i Karlsøy kommune inngikk både direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. Kommunen hadde tatt de direkte drifts- og vedlikeholdskostnadene fra kommuneregnskapets ansvar 620 Kommunale vannverk, funksjon 345 Distribusjon av vann inn i de direkte kostnadene i selvkostregnskapet. Det samme var gjort med tilsvarende kostnader for ansvar 630 Kommunale kloakkanlegg, funksjon 353 Avløpsnett/innsamling av avløpsvann. Blant de direkte drifts- og vedlikeholdskostnadene som var belastet regnskapene var strøm til belysning og oppvarming, direkte lønn, årsavgifter, forsikring av bygninger og anlegg med mer, vedlikeholdskostnader for ytre anlegg og utstyr og brøyteutgifter. I tillegg var kostnader fordelt fra kommunens uteteam og produksjon av tjenester for andre kommunale etater. Direkte kapitalkostnader i Karlsøy kommunes selvkostregnskaper for vann og avløp omfattet avskrivninger og kalkulatoriske renter (alternativkostnader) for anleggsmidler/driftsmidler som var anskaffet til produksjon og distribusjon av vann, samt til avløpstjenester. Anskaffelseskostnadene for anleggsinvesteringer var lagt inn i regnskapet med historisk kostnad. En gjennomgang av selvkostregnskapene for 2009 viser at for de anleggene som var delfinansiert med statstilskudd, var avskrivningsgrunnlaget redusert med tilskuddsbeløpet før den årlige avskrivningskostnaden ble beregnet. Kommunen hadde benyttet lineære avskrivninger for alle anskaffelsene. Den kalkulatoriske renten var beregnet ut fra den effektive renten på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. For 2009 var renten 2,71 % i følge tabellen Renter statsobligasjoner fra Norges Bank, og Karlsøy kommune hadde beregnet den kalkulatoriske renten med 3,71 %. Avskrivningsperioden var satt til ti år for én bil, mens øvrige anlegg var avskrevet over 20 eller 40 år. I de indirekte kostnadene som var tatt med i regnskapene, inngikk driftsutgifter vedrørende teknisk etats administrasjon og driftsutgifter for støttefunksjoner teknisk etat. Andre indirekte kostnader var 7 Det vil si effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. Side: 5

12 fordelt fra diverse ansvar og gjaldt tjenester som for eksempel fakturering, EDB-kostnader og lønnskostnader til diverse administrative funksjoner. De totale indirekte kostnadene var fordelt etter tidsbruken på de ulike områdene og de aktuelle tjenestene. Det var ikke beregnet kapitalkostnader for interntjenester. Revisjonen har gjort stikkprøvekontroll av tre av kommunens sytten anleggsinvesteringer innenfor vannforsyningssektoren og to av elleve anleggsinvesteringer innenfor avløp. Ingen av de fem anleggene som var omfattet av stikkprøvekontrollen hadde hatt tomtekostnader, og anleggsbidrag/investeringstilskudd hadde ikke inngått i finansieringen av noen av anleggene. Undersøkte anlegg og sentrale data vedrørende hvert enkelt anlegg går fram av tabellen under. Opplysningene er hentet fra selvkostregnskapene for vann og avløp for Tabell 1 Anlegg Vannforsyning Hovedplan vannverk Ledning V.eid B.sund Vannverk sjøv.ledn. Langsund Ansk år Historisk kostnad Årlige avskrivn Avskrevet pr 2009 Restverdi pr 2009 Kalkulatorisk rente 2009/ Prosent år /3, år /3, år /3,71 Avløp Avskrperiode Nord- Vannvåg Rensetiltak avløp år /3, år /3,71 Tabellen viser at årlige avskrivninger er beregnet ved å dele den historiske kostnaden på oppgitt avskrivningsperiode. Avskrivningen er startet året etter anskaffelsesåret og det er beregnet 3,71 % rente. Anskaffelsen Hovedplan vannverk er en sektorplan for vannforsyning som ble utarbeidet i KomRev NORD har stilt spørsmål til kommunen om hvordan kostnaden for utarbeidelsen av planen er beregnet, men Karlsøy kommune kan ikke dokumentere beregningen. Årsaken til det er at anskaffelsen ligger mer enn ti år tilbake i tid, og kommunens oppbevaringsplikt for regnskapsmateriale er minst 10 år etter utløpet av siste regnskapsår. 8. I tillegg har det vært en del skifter blant ansatte i Karlsøy kommune, slik at det heller ikke er mulig å få muntlig beskrivelse av beregningen. Renovasjon For innsamling, transport og deponering av husholdningsavfall hadde kommunen en femårig avtale med Perpetuum Mobile AS fra og med Avtalen innebar mulighet for prolongering i år, og ble etter hvert videreført til og med juni 2011 med de samme betingelsene som i Kommunen utreder nå mulighetene for samarbeid innenfor renovasjonsområdet med Tromsø kommune ved avfallsselskapet Remiks AS. Karlsøy kommunes ordning med hytterenovasjon innebærer utplassering av containere til bruk for kommunens hytteeiere på sju forskjellige steder i kommunen. Containerne tømmes av det samme selskapet som utfører kommunens øvrige renovasjonstjenester, men det er kommunens uteteam som har tilsyn med containerne og området rundt. Kostnadene ved tilsynsarbeidet blir belastet regnskapsansvaret 641 Renovasjon hytte i henhold til medgått arbeidstid. Av tjenester som omfattes av denne undersøkelsen fakturerer Perpetuum Mobile AS Karlsøy kommune for hytte- og boligrenovasjon, samt innsamling av spesial- og grovavfall. 8 Jf 2,fjerde ledd, første punktum i regnskapsforskriften - FOR nr 1424: Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner) Side: 6

13 Karlsøy kommune har et selvkostregnskap for renovasjon bolig og et for renovasjon hytte. Kommuneregnskapet skiller mellom ansvar 640 Renovasjon og ansvar 641 Renovasjon hytte. Også for disse selvkostregnskapene var samme type direkte drifts- og vedlikeholdskostnader som for vann og avløp tatt fra kommuneregnskapet inn i selvkostregnskapet under kostnader vedrørende kjerneproduktet. Den største kostnaden for begge regnskapsansvarene var ført på funksjon 355 Renovasjon og konto Produksjon av tjenester for kommunen. Selvkostregnskapet for renovasjon bolig er i tillegg belastet kostnadene for levering av spesialavfall. Selvkostregnskapet for renovasjon bolig i Karlsøy kommune hadde kapitalkostnader knyttet til kommunens to miljøstasjoner og til utstyr til kildesortering, renovasjonsdunker og flerbruksbil. Avskrivningsperiodene var ti år for kildesorteringsutstyret og renovasjonsdunkene og 20 år for bilen og miljøstasjonene. Kapitalkostnadene for fritidsrenovasjonen omfattet avskrivningskostnader og alternativkostnader for hyttekonteinere m m. Utstyret som skulle avskrives, var anskaffet i 2002 og 2003 og var oppført med en avskrivningstid på ti år. Alternativkostnadene for begge regnskapene var beregnet med 3,71 % for Også innenfor selvkostregnskapene for renovasjon var andre indirekte kostnader som gjaldt tjenester som for eksempel fakturering, EDB-kostnader og lønnskostnader til diverse administrative funksjoner fordelt fra forskjellige ansvar. Videre var indirekte kostnader belastet selvkostregnskapene for renovasjon bolig og renovasjon hytte med fordelte drifts- og vedlikeholdsutgifter fra teknisk administrasjon og støttefunksjon teknisk. De totale indirekte kostnadene var fordelt prosentvis på de aktuelle tjenestene. Det var ikke beregnet kapitalkostnader for interntjenester. Slamtømming Tømming og deponering av slam/septik for husholdninger, fritidsboliger og fellesanlegg i Karlsøy kommune blir utført av en ekstern tjenesteleverandør. Slamtømmingen utføres annet hvert år etter forutgående anbudskonkurranse. Slamtømming bolig og slamtømming hytte var ført i separate selvkostregnskaper. Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader fra kommuneregnskapets ansvar 631 Slamtømming og 632 Slamtømming hytte var tatt inn i de aktuelle selvkostregnskapene under kostnader kjerneprodukt slam bolig og slam hytte. I begge regnskapene utgjorde Kjøp av VARtjenester de største kostnadene innenfor kjerneproduktet. Kostnader fra kommunens uteteam, både for slamtømming bolig og slamtømming hytte, kom i tillegg. Direkte kapitalkostnader for slamtømming bolig og slamtømming hytte gjaldt et slammottak som var bygd i 2002 og oppført i regnskapet med 40 års avskrivningstid. Anskaffelseskostnaden var fordelt med størst andel på slam bolig. Det er ikke dokumentert for revisjonen hvordan fordelingsnøkkelen var beregnet. Alternativkostnadene for anskaffelsene var beregnet med prosentsatsen for effektiv rente på norske statsobligasjoner med tre års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng. I tillegg kom en bil som i kommuneregnskapets balanse blir omtalt som Brannbil/flerbruksbil. Den var kjøpt i 2005 og oppført med 20 års avskrivningstid. Den historiske kostnaden til denne bilen var fordelt med ulike prosentandeler på flere selvkostregnskaper, med størst andel i regnskapet for slam bolig. Funksjonen Beredskap mot branner og andre ulykker var belastet med 8,31 prosent av anskaffelseskostnadene til flerbruksbilen. Kostnader tilleggsytelser inneholdt prosentvise andeler av drifts- og vedlikeholdskostnader fra teknisk administrasjon og støttefunksjon teknisk. Av disse kostnadene utgjorde lønn, trygd og pensjon de største andelene. Kostnader fra henførbare støttefunksjoner gjaldt fakturering, EDB- og lønnskostnader til diverse administrative funksjoner fordelt fra forskjellige regnskapsansvar. Det var ikke beregnet kapitalkostnader for interntjenester. Renter på selvkostfond Karlsøy kommune hadde ved utgangen av 2009 ikke opparbeidet selvkostfond for vann- eller avløpssektoren. Det framførte underskuddet for vann for 2009 var tillagt kalkulatoriske renter med 3,71 %. Side: 7

14 4.3 Revisors vurderinger Karlsøy kommune hadde tatt inn i selvkostregnskapene de direkte drifts- og vedlikeholdskostnadene for vannforsyning, avløpstjenester og renovasjon/slambehandling som de sentrale retningslinjene anbefaler. Direkte kapitalkostnader i regnskapene var også i stor grad behandlet i tråd med retningslinjenes anbefalinger. Avskrivningstiden for anlegget Rensetiltak avløp i selvkostregnskapet for avløp vurderes imidlertid å være for lang i forhold til vurderingsreglene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). Avskrivningstiden var satt til 40 år, mens regnskapsforskriftens 8 Vurderingsregler sier at avskrivningstiden skal være 20 år for tekniske anlegg (VAR), renseanlegg, pumpestasjoner,. I følge 8 i den nevnte forskriften kan ledningsnett ha avskrivningstid på 40 år. På grunn av manglende dokumentasjon av beregning av historisk kostnad for anskaffelsen Hovedplan vannverk, kan vi ikke vurdere om alle kostnadene er tatt med i beregningen. Vi kan heller ikke vurdere om de medtatte kostnadene kan henføres til produksjon og levering av vanntjenester. Indirekte kostnader var i stor grad tatt med i regnskapene med de anbefalte indirekte drifts- og vedlikeholdskostnadene. Kommunen hadde imidlertid ikke beregnet renter for bruken av administrasjonslokalene slik pkt 4.10 i H-2140 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester anbefaler. Mangelen på opparbeidete selvkostfond har gjort at det ikke har vært aktuelt å beregne renter av avsetning til slike fond. Kommunen hadde beregnet korrekt rente på det framførte underskuddet for SELVKOSTKALKYLER Kommunens administrasjon skal utarbeide forkalkyler for selvkost på VAR-området og legge dem fram for kommunestyret sammen med budsjettforslaget som grunnlag for gebyrvedtakene Etter utløpet av regnskapsåret skal kommunens administrasjon sette opp etterkalkyler for VAR-tjenestene og legge dem fram for kommunestyret sammen med årsregnskapet 5.1 Revisors funn Som en del av økonomiplanen for perioden hadde Karlsøy kommune utarbeidet forkalkyler for selvkost på VAR-området for året Hovedoversikten for hver kalkyle viste beregnede kostnader for kjerneproduktet/operativ kjerne, tilleggsytelser og støttefunksjoner. I tillegg var det satt opp en oversikt over forventede inntekter for hvert tjenesteområde. Inntektene var i hovedsak gebyrer og årsavgifter. Alle kalkylene var satt opp slik at kostnader og inntekter var i balanse. Da kommuneregnskapet for 2009 ble avlagt, la Karlsøy kommune også fram selvkostregnskaper for alle tjenesteområdene innenfor VAR-området. Regnskapene viste hvilke kostnader og inntekter fra kommuneregnskapet som var tatt inn i selvkostregnskapene. Det gikk klart fram om regnskapene for de enkelte tjenesteområdene var gjort opp med under- eller overskudd. 5.2 Revisors vurderinger Karlsøy kommune utarbeider forkalkyler for selvkost på VAR-området og legger dem fram for kommunestyret sammen med budsjettforslaget som grunnlag for gebyrvedtakene. Kommunen utarbeider også separate etterkalkyler for VAR-tjenestene og legger dem fram for kommunestyret Side: 8

15 sammen med årsregnskapene. Denne praksisen er i tråd med retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. 6 SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING Overskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år. Underskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet. 6.1 Revisors funn Karlsøy kommune hadde ved utgangen av 2009 opparbeidet underskudd for alle VAR-tjenestene og har for tiden ikke avsatt midler til bundne fond innenfor denne sektoren. Økonomiplanen for perioden ble behandlet i kommunestyret ved k-sak 102/08. Planens første år gjaldt som budsjett for Vedtaket i saken inneholdt blant annet økning av gebyrene for vann, renovasjon og slamtømming. Gebyrene for avløpstjenester ble ikke økt. Dette området hadde overskudd også i I følge noteopplysningene til kommuneregnskapet for 2009 ble overskuddet i sin helhet brukt til dekning av framførte underskudd fra tidligere år. Tabellen under viser utviklingen av over-/underskudd innenfor VAR-sektoren i femårsperioden Tallene for 2005, 2006 og 2009 er hentet fra selvkostregnskapene for de aktuelle årene. Tallene for 2007 og 2008 er hentet fra noter til kommuneregnskapet. Beløp uten fortegn foran er underskudd og beløp med minus foran er overskudd. Tabell 2 Selvkosttjeneste/ under-/overskudd Vann Avløp Renovasjon bolig Renovasjon hytte Slam bolig Slam hytte Tabellen viser at regnskapsresultatene innenfor vannforsyningssektoren gikk fra overskudd i 2005 til underskudd de fire påfølgende årene. Avløpssektoren hadde underskudd i 2005, men har hatt overskudd hvert år siden. Renovasjon bolig har gått fra underskudd i 2005 og -06 til overskudd de tre senere årene, mens resultatene for hytterenovasjonen har hatt motsatt utvikling. Resultatene for selvkostregnskapene slam bolig og slam hytte har variert mellom under- og overskudd. Gebyrene innen VAR-sektoren har i perioden utviklet seg slik: Tabell 3 Selvkosttjeneste/ Økning i Økning i % Gebyr kroner Vann 2108, , , , ,85 471,10 22,3 Avløp 2182, , , , , ,30 86,5 Renovasjon bolig 2475, , , , , ,09 52,6 Renovasjon hytte 750,00 712,50 605,63 605,63 690,41-59,59-7,9 Slam bolig 1110, , , , , ,50 129,7 Slam hytte 686,70 686,25 857,81 857,81 935,00 248,32 36,2 Side: 9

16 Gebyrene har økt i varierende grad for alle tjenester unntatt for hytterenovasjon hvor gebyrene er redusert fra 2005 til De opparbeidede underskuddene finner vi spesifisert i kommunens balanseregnskaper for årene Tabell 4 Balansekonto Underskudd - vann Underskudd avløp Underskudd renovasjon - bolig Underskudd renovasjon - hytte Underskudd slam - bolig Underskudd slam - hytte , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 Tabellen viser at opparbeidete underskudd innenfor vannforsyningssektoren, renovasjon hytte og slam hytte ikke ble redusert i løpet av Sammenligner vi tabell 2 og 4, ser vi at overskuddene fra selvkostregnskapene for avløp, renovasjon bolig og slam bolig i 2009 ble brukt til reduksjon av opparbeidet underskudd innenfor de respektive regnskapene. 6.2 Revisors vurderinger Det strider mot selvkostprinsippet når kommunen har opparbeidet gjentatte underskudd i selvkostregnskapet for vann uten å øke gebyrene. For selvkostområdene avløp, renovasjon bolig og slam bolig har gebyrene hatt en økning i løpet av femårsperioden. Økningen av gebyrsatsene har medvirket til overskudd innenfor tjenesteområdene og dermed til reduksjon av opparbeidete underskudd. For disse områdene er inndekningen ved hjelp av gebyrer i tråd med selvkostprinsippet. For tjenesteområdet renovasjon hytte viser tabellene en negativ utvikling innenfor inntjening av kostnadene, uten at kommunen har økt gebyrene. Manglende heving av gebyrsatsene ved gjentatte underskudd er i strid med selvkostprinsippet. Tjenesteområdet slam hytte har også hatt varierende regnskapsresultater. Innenfor dette området er gebyrene økt med vel 36 % fra Høyere gebyrsatser har medvirket til inndekning av de opparbeidete underskuddene i samsvar med selvkostprinsippet. Side: 10

17 7 GRUNNLAGSDATA FOR FAKTURERING Alle eiendommer som leverer husholdningsavfall, skal registreres i kommunens kundereskontro med korrekte grunnlagsdata Alle eiendommer som får tømt private slamavskillere, skal registreres i kommunens kundereskontro med korrekte grunnlagsdata Alle eiendommer som plikter å betale vann- og avløpsgebyr, skal registreres i kommunens kundereskontro med korrekte grunnlagsdata 7.1 Revisors funn Karlsøy kommune fakturerer og innfordrer gebyrene for VAR-tjenestene fire ganger pr år. Ved fakturering kontrolleres opplysningene som er registrert på de enkelte abonnentene, og eksisterende registre blir løpende ajourført dersom nye opplysninger er kommet til. Faktureringsansvarlig mottar informasjon om tjenester som skal faktureres ved hjelp av lister over utført arbeid eller tilsendte opplysninger. En del opplysninger blir muntlig overført fra saksbehandlere til faktureringsansvarlig. Nye brukere av kommunale tjenester innenfor VAR-sektoren kan blant annet fanges opp ved hjelp av ferdigattester for bygg. Kommunen opplyser imidlertid at det ikke er gode rutiner på dette området, slik at det kan være litt tilfeldig om nye brukere ved for eksempel eiendomsoverdragelser blir registrert. Inntil 2009 var det GAB 9 -registeret som inneholdt opplysninger om fast eiendom, mens den nåværende Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) trådte i kraft 1. januar Ved en kongelig resolusjon av 9. februar 2007 trådte loven imidlertid delvis i kraft for at kommunene skulle kunne begynne konverteringen av data fra GAB og DEK 10 til matrikkelen. Karlsøy kommune gjennomførte konverteringen før loven trådte i kraft. Kommunen har pr i dag ikke rutiner eller saksbehandlersystem som sikrer at basisinformasjonen fra matrikkelen blir overført til de kommunale registrene og dermed er tilgjengelig for fakturering av kommunale tjenester. Bygningens areal brukes som grunnlag for vann- og avløpsgebyr for private husholdninger, mens næringsbygg har vannmålere som utgangspunkt for gebyrberegningen. Slamtømming er en tjeneste som kommunen kjøper fra en ekstern leverandør etter anbudskonkurranse. Etter utført arbeid sender leverandøren en liste til kommunen over alle tanker som er tømt sammen med sluttoppgjøret. Listen inneholder opplysninger om gårds- og bruksnummer, navn og adresse på abonnentene. Antall kummer og m 3, samt dato for tømming inngår også i opplysningene. Gebyr for tømming av private slamavskillere faktureres sammen med andre kommunale avgifter det året de tømmes, dvs. hvert annet år for husholdninger og hvert fjerde år for fritidseiendommer. Levert avfall ved kommunens to miljøstasjoner blir registrert etter mengde. Den ansatte på miljøstasjonen fyller ut et skjema som kunden skriver under på, og dermed aksepterer at han/hun skylder Karlsøy kommune avgift for levert avfall. Skjemaet blir sendt til faktureringsansvarlig som registrerer kravet i kommunens faktureringssystem. 7.2 Revisors vurderinger Revisjonen vurderer rutinen omkring slamtømming som egnet til å sikre at alle som får tømt private slamavskillere blir registrert i kommunens kundereskontro med korrekte grunnlagsdata. Mangelfulle rutiner for mottak av opplysninger om tjenestemottakere gjør det imidlertid usikkert om alle brukere av septiktanker/slamavskillere blir registrert for tømming. 9 Grunneiendoms-, adresse- og bygningsregisteret 10 Kommunenes eiendomskart Side: 11

18 Vi vurderer rutinen for registrering av levert avfall til miljøstasjonene slik at den sikrer et tilfredsstillende grunnlag for korrekt fakturering. På de andre tjenesteområdene synes ikke rutinene verken å sikre at alle tjenestemottakere blir registrert, eller at registreringen skjer med korrekte data. Muntlige overleveringer av opplysninger, i tillegg til mangelfulle rutiner omkring registrering av nye brukere av VAR-tjenester, vurderes som mulige kilder til feil eller manglende registrering av korrekte grunnlagsdata. 8 KONKLUSJON KomRev NORD konkluderer med at Karlsøy kommune med få unntak har tilfredsstillende rutiner og beregninger for sikring av selvkost og fakturering vedrørende VAR-tjenestene. Kommunens rutiner sikrer med enkelte avvik at fullstendige utgifter og inntekter innenfor VARområdet inngår i gebyrgrunnlaget. Kommunen har tilfredsstillende rutiner for utarbeiding av for- og etterkalkyler for VAR-området, samt for rapportering til politisk nivå av kostnadene ved de nevnte tjenestene. Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester er bare til en viss grad fulgt for inndekking av underskudd. Konklusjonen bygger på manglende gebyrøkning på tjenesteområder som over flere år har opparbeidet underskudd. Rutinene for registrering av grunnlagsdata er, med unntak av rutiner for slamtømming og for levering av avfall ved miljøstasjonene, ikke tilfredsstillende. 9 HØRING Rapporten ble sendt til verifisering og høring i Karlsøy kommune med svarfrist 27.5.s.å. KomRev NORD mottok svar Rådmannen hadde ingen merknader til revisjonens framstilling av faktaopplysninger og til våre vurderinger av fakta mot revisjonskriteriene. Rådmannens verifiserings- og høringskommentar følger som vedlegg til rapporten. 10 ANBEFALINGER Med bakgrunn i konklusjonen i kapittel åtte gir revisjonen følgende anbefalinger: Administrasjonen i Karlsøy kommune bør tilrå kommunestyret å øke gebyrsatsene på tjenesteområder som over flere år har underskudd i selvkostregnskapet. Administrasjonen i Karlsøy kommune bør forbedre rutinene for mottak og registrering av grunnlagsdata innenfor VAR-sektoren. 11 DOKUMENTER OG LITTERATUR Lov nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3 Lov nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 26 og 34 Forskrift av nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 Side: 12

19 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-2140 Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003 Brev 06 mai 2008 fra Kommunal- og regionaldepartementet til kommunene Kommunens årsregnskap fremføring av underskudd i selvkostregnskapet Årsmelding 2009 kapittel 5.1 Organisering FOR nr. 1424:Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og fylkeskommuner). 12 VEDLEGG Rådmannens verifiserings- og høringsuttalelse, datert Side: 13

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert 26.02.2007 vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Kvæfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008:2 Forord Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune v/k-sekretariatet bestilte den 19.05.2008 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Reno-Vest Avfall IKS IKS Sortland kommune unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune FORVALTNINGSREVISJON Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap Harstad kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Kommunalteknikk og eiendom. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Kommunalteknikk og eiendom Saksmappe: 2016/8817-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Kommunale eiendomsavgifter 2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2015 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 201 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2016 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER

FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOST FOR TEKNISKE TJENESTER HJELMELAND KOMMUNE MARS 2011 INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

MØTEINNKALLING. SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 0042/05 05/00337 SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE RÅDMANNEN Utvalg: Planutvalget Møtested: Johan Grønvihsgate Møtedato: 09.12.2005 Klokkeslett: kl.10.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 14. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06

Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 LEVANGER KOMMUNE Kontrollutvalget SAK 010/06 LEVANGER KOMMUNES ÅRSREGNSKAP FOR 2005 Saksgang: Møtedato: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Kontrollutvalget i Levanger 240406 Åse Brenden 010/06 Det ble lagt

Detaljer

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014

23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014 23. Kostnadsdekning i vann-, avløps- og avfallssektoren, detaljplanlegging, bygge- og delesaksbehandling, kart og oppmåling. 2014 1 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Med bakgrunn

Detaljer

KLAGE PÅ AVSLAG, GEBYRFASTSETTELSE HYTTERENOVASJON

KLAGE PÅ AVSLAG, GEBYRFASTSETTELSE HYTTERENOVASJON Karlsøy kommune MØTEINNKALLING Utvalg: DRIFTSUTVALG Møtested: FULGØYFJORDEN (BLOKK C 1. ETASJE) Møtedato: 25.02.2005 Tid: 09.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området

Tjøme kommune. Forvaltningsrevisjon. Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området Tjøme kommune Forvaltningsrevisjon Kommunens styring og kontroll innen rutiner for inntekter på VAR-området November 2009 Kontrollutvalget i Tjøme kommune Rapport: Styring og kontroll innen rutiner for

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik)

Økonomiplan 2015-2018. GEBYR VAR 2015 (Vann, avløp, renovasjon, septik) Økonomiplan -2018 GEBYR VAR (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av mføring av vann, innsamling og rensing av avløpsvann, innsamling og mottak av avfall,

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS FUNN OG VURDERINGER...8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Trysil kommune Saksframlegg Dato: 03.05.2013 Referanse: 9556/2013 Arkiv: 210 Vår saksbehandler: David Sande Regnskap og årsberetning for 2012 - Trysil kommune Saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013

Selvkost og gebyr. Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Selvkost og gebyr Drangedal kommune 2014 :: 717 013 Innholdsfortegnelse 1 Sammendrag... iii 2 Innledning... 1 2.1 Bestilling... 1 2.2 Bakgrunn... 1 2.3 Problemstillinger og revisjonskriterier... 2 2.4

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Forvaltningsrevisjonsrapport Beregning av selvkost på områdene avløp, slamtømming, renovasjon og feiing i Eide kommune 18. november 2014 Kommunerevisjonsdistrikt

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2014/738-2 Arkiv: 231 SAKSFRAMLEGG Dato: 17.11.2014 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 10/1634-14 Arkivnr.: 212 &14 Saksbehandler: Controller, leder økonomi og personalavd, Kirsti Nesbakken ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2010 - RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNES UTTALELSE

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG

LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksgang: Utvalg LEKA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Vår saksbehandler Roger Bratland Kirsti Hoff Dato 20.11.12 Unntatt offentlighet.: Referanse Offentlighetslovens Kommunelovens Møtedato Formannskap 29.11. Kommunestyre

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune

Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Rapport Forvaltningsrevisjon av selvkost i Andebu kommune Oslo, 13. mai 2016 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon skjer

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE

ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Arkivsaksnr.: 12/325-12 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2011 - HELSE OG OMSORGSKOMITEENS UTTALELSE Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: :::

Detaljer

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015

God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 God kommunal revisjonsskikk NKRF Fagkonferanse 09.06.2015 Bjørg Hagen Daglig leder 1 Innhold Infoskriv bakgrunn Kommunal virksomhet Overordna notat God kommunal revisjonsskikk Sentrale lover, forskrifter

Detaljer

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing

Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing Gebyrregulativ for vann, avløp, septik, renovasjon og feiing 2016 Vedtatt av Sørum kommunestyre i møte 16.12.2015 sak 142/15 Innhold Rammer for gebyrberegning... 3 Vann, avløp og septik... 3 Engangsgebyr

Detaljer

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval

Saksliste Saker til behandling 23/16 Godkjenning av protokoll fra møtet /16 Selvkost - forvaltningsrevisjonsrapport 7 25/16 Kontrollutval Kontrollutvalget i Andebu Dato: 23.05.2016 18:00 Sted: Formannskapssalen, Herredshuset Notat: Eventuelle forfall meldes sekretæren på mobil +47 40491344 evt. på e-post gaute@viksre.no. Varamedlemmer skal

Detaljer

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen

LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING. Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen LEKA KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Dato: Mandag 11. mai 2009 Tid: Kl 13.30 (Annet tidspunkt enn før!) Sted: Kommunestyresalen De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MÅLSELV KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 20.12. 2001, med endringer vedtatt i kommunestyret den 21.06.07 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 05.03.2008 kl. 10.00 STED: MØTEROM 4. ETG., RÅDHUSET Gruppemøter: AP og SV kl. 08.30 ØVRIGE: kl. 09.00. Eventuelle

Detaljer