FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost innen VAR-området NORD. Kåfjord kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V"

Transkript

1 FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008

2

3 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon av selvkost innen VAR-området i Kåfjord kommune. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Prosjektet startet opp i desember 2007 og informasjonsinnsamlingen ble avsluttet i april Kontakten med administrasjonen har hele tiden vært god. Revisjonen har fått svar på alle spørsmål og fått tilsendt etterspurt dokumentasjon, i hovedsak uten store forsinkelser. Kontaktpersonen for prosjektet og næringskonsulenten er personer som spesielt bør takkes for god hjelp under gjennomføringen av prosjektet. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge om kommunen har en tilfredsstillende kalkylemodell som sikrer at gebyrene fastsettes i samsvar med regelverket, og ikke overstiger kostnadene for tjenestene. Vi har også sett på om kostnadene beregnes og samsvarer med prinsippene som ligger til grunn i veilederen Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Undersøkelsen viser at kommunen har en tilfredsstillende kalkylemodell som beregner gebyrene i samsvar med regelverket og prinsippene som framkommer i den nevnte veilederen. Undersøkelsen viser også at kommunen har subsidiert produksjonen av vann- og avløpstjenester ved å dekke deler av underskuddene på de nevnte produksjonsområdene over kommunens budsjett. Alternativet for kommunen vil være å justere gebyrene slik at kostnadene blir dekket ved innbetalinger fra tjenestemottakerne Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Åse Skavdal Prosjektleder, forvaltningsrevisor

4

5 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...2 Problemstillinger Revisjonskriterier METODE OG DATAMATERIALE Metode og datamateriale Avgrensing av prosjektet BEREGNINGSGRUNNLAG...4 Henførbare kostnader Direkte kostnader Indirekte kostnader Renter på selvkostfond Revisors funn...6 Generelt om kommunens VAR-kalkyler Vann og avløp Renovasjon/slamtømming Revisors vurderinger FOR- OG ETTERKALKYLER Revisors funn Forkalkyler Etterkalkyler/selvkostregnskap Revisors vurderinger SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING Revisors funn Revisors vurderinger SAMLET KONKLUSJON HØRING ANBEFALINGER...10

6 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn I kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon av Kåfjord kommunes virksomhet, er selvkost innen VAR-området utpekt som et prioritert område for nærmere undersøkelser. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til Kommuneloven 77 nr 4 og 78 nr 2 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 2.1 Problemstillinger På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling er det utledet følgende problemstilling for revisjonens undersøkelse: Har Kåfjord kommune tilfredsstillende rutiner og beregninger for sikring av at tjenestene innenfor VAR-området drives til selvkost? 2.2 Revisjonskriterier Innsamlede data i undersøkelsen blir vurdert opp mot kriterier utledet fra følgende kilder: Lov av nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3 Lov av nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 26 og 34 Forskrift av nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester: H-2140 (Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) Forskrift om vann - og avløpsgebyrer i Kåfjord kommune av med endring av Brev av 09 mai 2007 fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL Anvendelse av selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper Brev av 04 juli 2006 fra Miljøverndepartementet til Nedre Romerike distriktsrevisjon Spørsmål om selvkost når vann- og avløpstjenester er skilt ut som eget rettssubjekt Uttalelse 2007/002 fra Regnskapskomiteen i NKRF 1 Anvendelse av selvkostregelverket når tjenesten produseres av interkommunalt selskap Hjemmelen for kommunens beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr fra innbyggerne er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3. Forurensningsforskriften 16-1 begrenser kommunens lovlige gebyrberegning til selvkost på vann- og avløpssektoren. Iflg. bestemmelsen bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn. Forskriften krever også at det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader 2 på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Kommunestyret vedtar årlig størrelsen på gebyrene. I følge Kåfjord kommunes Kommunale avgifter 2007, vedtatt under budsjettbehandlingen i kommunestyret ved sak 60/06, skal vann og avløpsgebyrer beregnes til selvkostpris. For årene før 2007 sier vedtakene om vann- og avløpsgebyrer ikke noe om hvorvidt gebyrene skal beregnes til selvkost eller ikke. Når politikerne ikke har vedtatt uttrykkelig at kommunen skal subsidiere kommunale avgifter for 1 Norges Kommunerevisorforbund 2 Dette omfatter direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på sektoren. Side: 2

7 innbyggerne, utleder revisjonen at selvkostprinsippet skal følges slik det framgår av H Dette innebærer at alle kommunens direkte og indirekte kostnader skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. Når det gjelder renovasjon og slamtømming, framgår det av forurensningsloven 26 og 34 at kommunen skal innkreve gebyr til full dekning av kostnader 3 forbundet med tjenestene. Avfall fra fritidseiendommer er av mindre omfang enn fra boliger i helårsbruk, og påfører kommunen mindre renovasjonskostnader, som er rammen for hva kommunen kan kreve dekket gjennom brukerne av fritidsrenovasjon. Derfor må det settes opp separate selvkostkalkyler for ordinær husholdningsrenovasjon og fritidsrenovasjon. Selvkostprinsippet slik det er redegjort for i gjeldende Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester skal legges til grunn for kommunens gebyrberegning. I følge retningslinjene er selvkost den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Alle henførbare kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner skal tas med i selvkostnadskalkylen. Etter retningslinjene skal det innafor selvkostområdene foretas etterkalkyler 4 av de reelle kostnadene for å kontrollere at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Etterkalkyler/selvkostregnskap skal settes opp etter hvert regnskapsår. Det forutsettes i retningslinjene at selvkostregnskapet må sees over noen år, og at inntektene over 3-5 år ikke skal overstige kostnadene for årene samlet. Det betyr at det enkelte år kan være overskudd og andre år underskudd på kommunens selvkostområder. Differansene utjevnes gjennom et bundet selvkostfond, som tilføres akkumulert overskudd fra selvkostregnskapet og som brukes til dekning av underskudd i samme. Kåfjord kommune er medeier i det interkommunale selskapet Avfallsservice AS som leverer renovasjonstjenester til brukerne i eierkommunene. I slike tilfeller av egenregi 5 må kommunen gjøre undersøkelser hos leverandøren for å sikre seg at tjenesten drives til selvkost. Med henvisning til Miljøverndepartementets brev 9. mai 2007 mener NKRF i uttalelse 2007/002 at kravet til selvkost kan ivaretas og dokumenteres samlet for alle deltakerkommunene i regnskapet til det interkommunale selskapet. I dette ligger en aksept av at renovasjonsselskapet, til tross for avstandsforskjeller, fordeler transportkostnader for felles renovasjonsordning likt på abonnentene/eierkommunene. Dersom det forekommer kommunespesifikke kostnader, må beregning av selvkost foretas pr kommune. På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for undersøkelsen: 1. Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann og avløp, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. 2. Kommunen må gjøre nødvendige undersøkelser for å sikre seg at Avfallsservice AS driver renovasjonstjenestene til selvkost i tråd med regelverket. 3. Administrasjonen skal hvert år utarbeide forkalkyler på VAR-området senest i forbindelse med vedtak av gebyrregulativet. 4. Administrasjonen skal sette opp selvkostregnskap for vann- og avløpstjenestene etter hvert regnskapsår. 3 Med kostnader menes her både drifts- og kapitalkostnader. 4 Selvkostregnskap 5 Kommunalt heleide selskaper som leverer tjenester til eierkommunene Side: 3

8 5. Overskudd på selvkosttjenestene på vann- og avløpsområdet skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år. 6. Underskudd på selvkosttjenestene på vann- og avløpsområdet skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet. 3 METODE OG DATAMATERIALE 3.1 Metode og datamateriale Faktagrunnlaget i forvaltningsrevisjonsprosjektet er i hovedsak innhentet gjennom dokumentanalyse. Vi har også hatt samtaleintervju med ansatte som har arbeidsoppgaver i tilknytning til selvkosttjenestene vi undersøker. Datainnsamlingen foregikk i perioden desember 2007 april Avgrensing av prosjektet Undersøkelsen er i hovedsak tidsavgrenset til regnskapsåret Revisjonen har sett på forkalkyler som ble framlagt før gebyrvedtaket som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett 2006 og økonomiplan Når det gjelder etterkalkyler, ønsket vi å undersøke selvkostregnskapet som ble framlagt for regnskapsåret For å få oversikt over kommunens behandling av over- og underskudd har vi sett på kommuneregnskapene for årene BEREGNINGSGRUNNLAG 1. Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann, avløp og renovasjon, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. 2. Kommunen må gjøre nødvendige undersøkelser for å sikre seg at Avfallsservice AS driver renovasjonstjenestene til selvkost i tråd med regelverket. 4.1 Henførbare kostnader Retningslinjene for beregning av selvkost skiller mellom Direkte kostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (interntjenester = tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner?) Direkte kostnader I direkte kostnader inngår direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. Side: 4

9 Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader er knyttet til den direkte produksjonen av den enkelte tjeneste, f.eks. lønn, vedlikehold av bygninger og anlegg, betaling til private for utførte tjenester m.v. Årlige kapitalkostnader består i følge retningslinjene av to elementer: kapitalslit, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde alternativkostnad, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden. Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. I det kommunale regnskapssystemet vil det si anskaffelser ført i kapitalregnskapet. Retningslinjene angir følgende forutsetninger ved utarbeidelse av en selvkostkalkyle: historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk investeringstilskudd/ anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget tomtekostnadene trekkes fra i avskrivningsgrunnlaget, men kostnaden skal likevel være med i grunnlaget for beregning av alternativkostnaden lineære avskrivninger avskrivningstid må settes etter hvor lang økonomisk levetid en regner med de forskjellige driftsmidlene har 6. rentesatsen for beregning av alternativkostnaden settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng Indirekte kostnader I indirekte kostnader inngår indirekte drifts- og vedlikeholdskostnader og indirekte kapitalkostnader. Som eksempler på indirekte kostnader kan nevnes kostnader til regnskap og innfordring kontorstøtte revisjon opplæring kantinedrift drift av EDB-anlegg drift av sentralbord juridisk bistand m.v. For disse kostnadene har retningslinjene angitt mulige fordelingskriterier. Det skal også beregnes kapitalkostnader for interntjenester. Disse kan beregnes etter en forenklet metode nærmere beskrevet under punkt 4.10 i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Renter på selvkostfond I retningslinjene er det forutsatt at inntektene over noen år (3-5 år) ikke skal overstige kostnadene for de samme årene. Det vil derfor oppstå overskudd eller underskudd det enkelte år. Overskudd skal avsettes til fond og inntektsføres senere år. Et overskudd innebærer at brukerne av den enkelte tjeneste har innbetalt mer enn tjenesten koster. Dersom brukerne hadde plassert pengene i bank i stedet for å innbetale overskuddet, ville de ha fått renteavkastning. Retningslinjene sier at kommunen 6 Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester av 2003 angir bruk av samme avskrivningsperioder som benyttes i KOSTRA rapporteringen Side: 5

10 bør kompensere brukerne for det rentetapet de er påført ved å binde kapital i kommunen. Det bør benyttes samme rente som ved beregning av kapitalkostnaden. Underskudd behandles på tilsvarende måte. 4.2 Revisors funn Generelt om kommunens VAR-kalkyler Kåfjord kommune utarbeider årlig forkalkyler både for vann- og avløpsområdet. Kommunen har ikke satt opp separate etterkalkyler for vannproduksjon og avløp/avløpsrensing, men bruker føringene på de aktuelle ansvarsområdene i kommuneregnskapet som dokumentasjon for eventuelle over- eller underskudd Vann og avløp Kåfjord kommune benytter felles framgangsmåte for utarbeidelse av beregningsgrunnlaget for vannog avløpsgebyrene. Vi velger derfor å se områdene Vannforsyning (produksjon) og Avløp (avløpsrensing) under ett når vi går inn på hvilke kostnader som er tatt med i forkalkylene for I beregningsgrunnlagene inngår de budsjetterte driftsutgiftene for det kommende året i tillegg til kapitalkostnadene. Driftsutgiftene omfatter lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon og overføringer til andre etater. Lønnskostnadene er fordelt i forhold til stillingsprosenten som er beregnet å gjelde for de aktuelle produksjonsområdene. Kapitalkostnader for bruk av egne anleggsmidler, dvs kalkulatoriske renter og avskrivninger inngår også i beregningsgrunnlaget. Kåfjord kommune beregner kapitalkostnadene på en måte som er oversiktlig og viser årlige avskrivninger og restverdi for alle kommunens anlegg. Når de kalkulatoriske rentene til forkalkylene skal beregnes, benytter kommunen seg av Norges Banks rentetabeller for Statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid med et tillegg på ett prosentpoeng. Kommunen benytter lineære avskrivninger etter serielånsmodell. Avskrivningstiden for anleggene er 20 eller 40 år, alt etter hvilken type anlegg det er snakk om. Revisjonen har fått opplyst anskaffelseskostnadene og eventuelle investeringstilskudd for de anleggene som er ført i balanseregnskapet. I følge opplysninger fra kommunen er investeringstilskudd trukket fra anskaffelseskostnadene, slik at avskrivingsgrunnlaget for hvert anlegg er netto anleggskostnader for Kåfjord kommune. Gjennomgangen av anskaffelseskostnadene viste at avskrivningene i selvkostkalkylene bygger på korrekte anskaffelseskostnader. I følge budsjettet for 2006 er kostnader vedrørende IT-tjenestene de eneste indirekte kostnadene som er fordelt til vann- og avløpsområdene. Indirekte kostnader som regnskapsføring, innfordring, kontorstøtte og drift av sentralbord er ikke tatt med i de beregnede kostnadene for de undersøkte områdene. Kapitalkostnader for interntjenester er heller ikke fordelt. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon synes å være fordelt på de respektive funksjonene hvor de har oppstått. Det samme gjelder interne overføringer av kostnader fra andre ansvarsområder til Vannforsyning og Avløp (avløpsrensing). Kostnader vedrørende IT-tjenester blir fordelt med 7,5 %, mens andre kostnader fordeles skjønnsmessig ut fra behov. Kapitalkostnadene som inkluderer avskrivninger og kalkulatoriske renter på anleggsinvesteringer er bokførte med summene som gikk fram av forkalkylene. Det er ikke foretatt nye renteberegninger etter at endelige rentesatser for det aktuelle året er kjent Renovasjon/slamtømming Kåfjord kommune er medeier i renovasjonsselskapet Avfallsservice AS som utfører renovasjonstjenester og slamtømming i kommunen. Selskapet fakturerer brukerne direkte etter gebyrsatser som først er behandlet i selskapets styre og deretter fastsatt av kommunestyret. Side: 6

11 Avfallsservice AS sendte høsten 2007 selvkostkalkyler for årene til sine eierkommuner. Kalkylene viser totalkostnadene og den kommunale delen av hver kostnadstype. Kostnadsfordelingen mellom slamtjenester, ordinære husholdninger og fritidsrenovasjon er ikke synlig. Det ser ikke ut til å være noen kommunespesifikke kostnader. Kostnadene i selvkostregnskapet er sluttbehandlingsavgift 7, lønnskostnader, avskrivninger, driftskostnader og renteutgifter. I tillegg til fakturerte kostnader fra avfallsselskapet betaler kommunen for leie av egen container til tre husstander langs Solengvegen i Olderdalen. Denne vegen har så dårlig standard at avfallsselskapets biler ikke kan kjøre der, og ordningen vil vare frem til vegen er utbedret til en standard som gjør den kjørbar for avfallsbilene Revisors vurderinger Kåfjord kommune tar med i beregningsgrunnlaget de direkte driftskostnadene som er nødvendige for å produsere vann- og avløpstjenestene. I tillegg blir kostnader som gjelder andre tjenester i tillegg til vann- og avløpsproduksjonen, fordelt prosentvis etter forbruket på de forskjellige tjenestene. Kapitalkostnader, dvs avskrivninger og beregninger av kalkulatoriske renter, som kan knyttes direkte til produksjon av vann- og avløpstjenester blir beregnet i samsvar med retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selv om det blir anbefalt i de nevnte retningslinjene, blir indirekte kostnader i liten grad tatt med i beregningsgrunnlaget. I følge regnskapet er det bare ITtjenester som blir fordelt på alle brukerne. Dette betyr at brukerne av kommunens vann- og avløpstjenester ikke blir belastet for kostnader som for eksempel regnskapsføring, innfordring, kontorstøtte og sentralbordtjeneste. Kostnadene blir i stedet dekket over kommunebudsjettet. Det samme gjelder kapitalkostnader for interntjenester. Med bakgrunn i det ovenstående vurderer vi at revisjonskriterium 1 i det vesentlige er oppfylt. Som medeier i renovasjonsselskapet Avfallsservice AS, var Kåfjord kommune i 2007 med på å rette en henvendelse til selskapet vedrørende manglende tilsendte selvkostkalkyler. Selskapet sendte deretter høsten 2007 ut slike kalkyler for årene Kommunenes henvendelse til renovasjonsselskapet gjør at revisjonskriterium er 2 oppfylt. 5 FOR- OG ETTERKALKYLER 3. Administrasjonen skal hvert år utarbeide forkalkyler på VAR-området senest i forbindelse med vedtak av gebyrregulativet. 4. Administrasjonen skal sette opp selvkostregnskap for vann- og avløpstjenestene etter hvert regnskapsår. 5.1 Revisors funn Forkalkyler Kåfjord kommune har utarbeidet forkalkyler for produksjon/distribusjon av vann og for avløpsrensing for årene 2004, 2005 og 2006 i et regneark som revisjonen har fått framlagt. For 2004 og tidligere år er kalkylene laget i et regneark som etter hva revisjonen har fått opplyst, ikke lenger kan dokumenteres. Tallene for 2004 framkommer imidlertid i kalkylen for Avgift som betales til staten for avfall levert til sluttbehandling på et avfallsanlegg. Som sluttbehandling regnes deponering og forbrenning uten energiutnyttelse (Kilde:http://www.miljostatus.no/templates/PrintThemePage.aspx?id=2120). Side: 7

12 Forkalkylene viser de antatte inntekter og utgifter som ligger til grunn for gebyrforslagene som blir innarbeidet i kommunens budsjett for kommende år. Det er bare de beregnede gebyrsatsene som blir lagt fram for politikerne for behandling, ikke utregningene som ligger bak Etterkalkyler/selvkostregnskap Kåfjord kommune setter ikke opp separate etterkalkyler, men henviser i stedet til kommuneregnskapet for informasjon om regnskapsresultatet for vannproduksjon og avløpsrensing. Kommunen bruker fordeling av inntekter og kostnader i kommuneregnskapet for å vise hvordan årets resultat framkommer på produksjonsområdene vann og avløp. Kommuneregnskapets ansvarsområder Vannforsyning (produksjon) og Avløp (avløpsrensing) blir derfor å anse som etterkalkyler for de nevnte kommunale betalingstjenestene Revisors vurderinger Regnearkene revisjonen har fått tilsendt fra Kåfjord kommune viser at kommunen hvert år i forbindelse med utarbeidelsen av kommende års budsjett setter opp forkalkyler for å beregne nye gebyrsatser. Revisjonskriterium 3 er oppfylt. Administrasjonen setter ikke opp årlige separate etterkalkyler. I stedet vurderer Kåfjord kommune de aktuelle ansvarsområdene i kommuneregnskapet som tilstrekkelig informative med hensyn til overeller underskudd på vann- og avløpsproduksjonen. Kommuneregnskapet gir også etter vår vurdering tilstrekkelig informasjon om kostnader og inntekter for de nevnte tjenestene. Vi anser kriterium 4 som oppfylt. 6 SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING 5. Overskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år. 6. Underskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet. 6.1 Revisors funn Revisjonen har gått gjennom kommuneregnskapene fra årene for å se hvilke resultater selvkostregnskapene for vann- og avløpsområdene har hatt i disse årene. Regnskapsresultatene er satt opp i tabellene nedenfor. Vann Vann/ År Overskudd ,52 Underskudd , ,54 Avløp Avløp/ År Overskudd 0 Underskudd , ,37 0 Side: 8

13 Vi har også sett hvordan Kåfjord kommune har behandlet eventuelle over- eller underskudd. Overskuddet for 2005 for vannproduksjon ble avsatt til et bundet driftsfond hvor det i følge balanseregnskapet for 2006 fortsatt stod oppført ved regnskapsavslutningen for dette året. Ved utgangen av 2006 var det ikke lagt kalkulatoriske renter til fondet. Det regnskapsmessige underskuddet fra 2004 på ansvarsområdet Vann på kr ,56 ble redusert i 2005 med kr etter en budsjettregulering i kommuneregnskapet ved K-sak 0041/05. Samme år hadde ansvarsområdet Avløp et underskudd på kr ,33. Dette underskuddet ble redusert med kr ,- etter en budsjettregulering i K-sak 0041/05. I 2006 var det ingen inndekning av tidligere års underskudd verken for vann- eller avløpsområdet. I balansen for dette året står det derfor oppført underskudd på de to områdene med til sammen kr ,80. Summen inkluderer underskuddet for 2006 på ansvarsområdet Vann. De faste årsgebyrene for vann og avløp ble redusert fra 2004 til 2005 og har siden vært uendret. Gebyrene etter bruksareal og etter målt forbruk er økt. Kommuneregnskapene for årene viser at faste årsgebyrer gir større inntekter enn gebyrer etter bruksareal eller etter målt forbruk Revisors vurderinger Kåfjord kommune har handlet i tråd med retningslinjene når overskuddet for 2005 på vannproduksjon er avsatt til bundet fond. Retningslinjenes anbefalinger er likevel ikke oppfylt fullt ut når fondet ikke er tillagt kalkulatoriske renter. Fordi fondets saldo er såpass beskjeden sammenlignet med underskuddene fra andre år, vil imidlertid bruk av midlene til dekning av underskudd ikke redusere de samlede underskuddene i nevneverdig grad. Derfor vurderer vi revisjonskriterium 5 som delvis oppfylt. Med unntak av overskuddet på vannproduksjon i 2005 har Kåfjord kommune hatt underskudd på områdene vann og avløp over flere år. Kommunestyret har likevel valgt å ikke øke de faste årsgebyrene for vann og avløp etter at de ble satt ned fra 2004 til Økning av gebyrene etter bruksareal og etter forbruk er ikke tilstrekkelig så lenge det er faste årsgebyr som gir de største inntektene. Underskuddene burde derfor vært dekt ved økning i alle former for brukerbetalinger fordi retningslinjenes utsagn er at kostnadene bør bæres av de som bruker tjenestene. Vi må derfor konkludere med at revisjonskriterium 6 ikke er oppfylt. 8 SAMLET KONKLUSJON Kommunen har en tilfredsstillende kalkylemodell som sikrer at gebyrene fastsettes i samsvar med regelverket. Kostnadene beregnes i samsvar med prinsippene som ligger til grunn i veilederen Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. For undersøkelsesperioden har kommunen subsidiert produksjonen av vann- og avløpstjenester ved å dekke deler av underskuddene over kommunens budsjett i stedet for å justere gebyrene slik at de dekker kostnadene for den aktuelle tjenesteproduksjonen. 9 HØRING KomRev NORD sendte den rapporten på høring til Kåfjord kommune med høringsfrist Rapporten ble sendt både elektronisk og pr post. Revisjonen mottok svar fra kommunen i en e-post av hvor rådmannen uttalte at han ikke hadde noen kommentarer til rapporten. Side: 9

14 10 ANBEFALINGER Med henvisning til punkt 8 Samlet konklusjon, finner KomRev NORD grunn til å anbefale Kåfjord kommune å øke gebyrene for vann- og avløp slik at de dekker kostnadene ved produksjon av de aktuelle tjenestene. En slik justering av gebyrsatsene vil føre til at kommunen følger prinsippet om at brukerne av tjenestene bør bære kostnadene ved produksjon av tjenestene. Side: 10

15 FORVALTNINGSREVISJON Kåfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008

16

17 Forord Kontrollutvalget i Kåfjord kommune har gjennom bestilling datert vedtatt å få utført forvaltningsrevisjon av selvkost innen VAR-området i Kåfjord kommune. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til kommunelovens 77 nr 4 og 78 nr 2, samt forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Prosjektet startet opp i desember 2007 og informasjonsinnsamlingen ble avsluttet i april Kontakten med administrasjonen har hele tiden vært god. Revisjonen har fått svar på alle spørsmål og fått tilsendt etterspurt dokumentasjon, i hovedsak uten store forsinkelser. Kontaktpersonen for prosjektet og næringskonsulenten er personer som spesielt bør takkes for god hjelp under gjennomføringen av prosjektet. Formålet med prosjektet har vært å kartlegge om kommunen har en tilfredsstillende kalkylemodell som sikrer at gebyrene fastsettes i samsvar med regelverket, og ikke overstiger kostnadene for tjenestene. Vi har også sett på om kostnadene beregnes og samsvarer med prinsippene som ligger til grunn i veilederen Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Undersøkelsen viser at kommunen har en tilfredsstillende kalkylemodell som beregner gebyrene i samsvar med regelverket og prinsippene som framkommer i den nevnte veilederen. Undersøkelsen viser også at kommunen har subsidiert produksjonen av vann- og avløpstjenester ved å dekke deler av underskuddene på de nevnte produksjonsområdene over kommunens budsjett. Alternativet for kommunen vil være å justere gebyrene slik at kostnadene blir dekket ved innbetalinger fra tjenestemottakerne Tromsø, Lars-Andrè Hanssen Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor Åse Skavdal Prosjektleder, forvaltningsrevisor

18

19 Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING Bakgrunn PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER...2 Problemstillinger Revisjonskriterier METODE OG DATAMATERIALE Metode og datamateriale Avgrensing av prosjektet BEREGNINGSGRUNNLAG...4 Henførbare kostnader Direkte kostnader Indirekte kostnader Renter på selvkostfond Revisors funn...6 Generelt om kommunens VAR-kalkyler Vann og avløp Renovasjon/slamtømming Revisors vurderinger FOR- OG ETTERKALKYLER Revisors funn Forkalkyler Etterkalkyler/selvkostregnskap Revisors vurderinger SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING Revisors funn Revisors vurderinger SAMLET KONKLUSJON HØRING ANBEFALINGER...10

20 1 INNLEDNING 1.1 Bakgrunn I kontrollutvalgets plan for forvaltningsrevisjon av Kåfjord kommunes virksomhet, er selvkost innen VAR-området utpekt som et prioritert område for nærmere undersøkelser. Revisjonens undersøkelse er gjennomført med henvisning til Kommuneloven 77 nr 4 og 78 nr 2 og Forskrift om revisjon i kommuner og fylkeskommuner m.v. 7. Forvaltningsrevisjon er iflg. nevnte regler å gjennomføre systematiske vurderinger av økonomi, produktivitet, måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets eller fylkestingets vedtak og forutsetninger. 2 PROBLEMSTILLINGER OG REVISJONSKRITERIER 2.1 Problemstillinger På grunnlag av kontrollutvalgets bestilling er det utledet følgende problemstilling for revisjonens undersøkelse: Har Kåfjord kommune tilfredsstillende rutiner og beregninger for sikring av at tjenestene innenfor VAR-området drives til selvkost? 2.2 Revisjonskriterier Innsamlede data i undersøkelsen blir vurdert opp mot kriterier utledet fra følgende kilder: Lov av nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3 Lov av nr 06 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 26 og 34 Forskrift av nr 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) 16-1 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester: H-2140 (Kommunal- og regionaldepartementet, kommunalavdelingen 2003) Forskrift om vann - og avløpsgebyrer i Kåfjord kommune av med endring av Brev av 09 mai 2007 fra Miljøverndepartementet til NORVAR AL Anvendelse av selvkostregelverket når vann- og avløpstjenester produseres av interkommunale selskaper Brev av 04 juli 2006 fra Miljøverndepartementet til Nedre Romerike distriktsrevisjon Spørsmål om selvkost når vann- og avløpstjenester er skilt ut som eget rettssubjekt Uttalelse 2007/002 fra Regnskapskomiteen i NKRF 1 Anvendelse av selvkostregelverket når tjenesten produseres av interkommunalt selskap Hjemmelen for kommunens beregning og innkreving av vann- og avløpsgebyr fra innbyggerne er lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 1, 2 og 3. Forurensningsforskriften 16-1 begrenser kommunens lovlige gebyrberegning til selvkost på vann- og avløpssektoren. Iflg. bestemmelsen bør de til enhver tid gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester legges til grunn. Forskriften krever også at det før kommunens gebyrvedtak skal foreligge et overslag over kommunens antatte direkte og indirekte kostnader 2 på henholdsvis vann- og avløpssektoren for de nærmeste tre til fem årene. Kommunestyret vedtar årlig størrelsen på gebyrene. I følge Kåfjord kommunes Kommunale avgifter 2007, vedtatt under budsjettbehandlingen i kommunestyret ved sak 60/06, skal vann og avløpsgebyrer beregnes til selvkostpris. For årene før 2007 sier vedtakene om vann- og avløpsgebyrer ikke noe om hvorvidt gebyrene skal beregnes til selvkost eller ikke. Når politikerne ikke har vedtatt uttrykkelig at kommunen skal subsidiere kommunale avgifter for 1 Norges Kommunerevisorforbund 2 Dette omfatter direkte og indirekte drifts-, vedlikeholds- og kapitalkostnader på sektoren. Side: 2

21 innbyggerne, utleder revisjonen at selvkostprinsippet skal følges slik det framgår av H Dette innebærer at alle kommunens direkte og indirekte kostnader skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. Når det gjelder renovasjon og slamtømming, framgår det av forurensningsloven 26 og 34 at kommunen skal innkreve gebyr til full dekning av kostnader 3 forbundet med tjenestene. Avfall fra fritidseiendommer er av mindre omfang enn fra boliger i helårsbruk, og påfører kommunen mindre renovasjonskostnader, som er rammen for hva kommunen kan kreve dekket gjennom brukerne av fritidsrenovasjon. Derfor må det settes opp separate selvkostkalkyler for ordinær husholdningsrenovasjon og fritidsrenovasjon. Selvkostprinsippet slik det er redegjort for i gjeldende Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester skal legges til grunn for kommunens gebyrberegning. I følge retningslinjene er selvkost den merkostnad kommunen påføres ved å produsere en bestemt vare eller tjeneste. Alle henførbare kostnader knyttet til kjerneprodukt, tilleggsytelser og støttefunksjoner skal tas med i selvkostnadskalkylen. Etter retningslinjene skal det innafor selvkostområdene foretas etterkalkyler 4 av de reelle kostnadene for å kontrollere at gebyrinntektene ikke overstiger kommunens selvkost. Etterkalkyler/selvkostregnskap skal settes opp etter hvert regnskapsår. Det forutsettes i retningslinjene at selvkostregnskapet må sees over noen år, og at inntektene over 3-5 år ikke skal overstige kostnadene for årene samlet. Det betyr at det enkelte år kan være overskudd og andre år underskudd på kommunens selvkostområder. Differansene utjevnes gjennom et bundet selvkostfond, som tilføres akkumulert overskudd fra selvkostregnskapet og som brukes til dekning av underskudd i samme. Kåfjord kommune er medeier i det interkommunale selskapet Avfallsservice AS som leverer renovasjonstjenester til brukerne i eierkommunene. I slike tilfeller av egenregi 5 må kommunen gjøre undersøkelser hos leverandøren for å sikre seg at tjenesten drives til selvkost. Med henvisning til Miljøverndepartementets brev 9. mai 2007 mener NKRF i uttalelse 2007/002 at kravet til selvkost kan ivaretas og dokumenteres samlet for alle deltakerkommunene i regnskapet til det interkommunale selskapet. I dette ligger en aksept av at renovasjonsselskapet, til tross for avstandsforskjeller, fordeler transportkostnader for felles renovasjonsordning likt på abonnentene/eierkommunene. Dersom det forekommer kommunespesifikke kostnader, må beregning av selvkost foretas pr kommune. På grunnlag av ovenstående utleder vi følgende revisjonskriterier for undersøkelsen: 1. Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann og avløp, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. 2. Kommunen må gjøre nødvendige undersøkelser for å sikre seg at Avfallsservice AS driver renovasjonstjenestene til selvkost i tråd med regelverket. 3. Administrasjonen skal hvert år utarbeide forkalkyler på VAR-området senest i forbindelse med vedtak av gebyrregulativet. 4. Administrasjonen skal sette opp selvkostregnskap for vann- og avløpstjenestene etter hvert regnskapsår. 3 Med kostnader menes her både drifts- og kapitalkostnader. 4 Selvkostregnskap 5 Kommunalt heleide selskaper som leverer tjenester til eierkommunene Side: 3

22 5. Overskudd på selvkosttjenestene på vann- og avløpsområdet skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år. 6. Underskudd på selvkosttjenestene på vann- og avløpsområdet skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet. 3 METODE OG DATAMATERIALE 3.1 Metode og datamateriale Faktagrunnlaget i forvaltningsrevisjonsprosjektet er i hovedsak innhentet gjennom dokumentanalyse. Vi har også hatt samtaleintervju med ansatte som har arbeidsoppgaver i tilknytning til selvkosttjenestene vi undersøker. Datainnsamlingen foregikk i perioden desember 2007 april Avgrensing av prosjektet Undersøkelsen er i hovedsak tidsavgrenset til regnskapsåret Revisjonen har sett på forkalkyler som ble framlagt før gebyrvedtaket som ble gjort i forbindelse med behandlingen av budsjett 2006 og økonomiplan Når det gjelder etterkalkyler, ønsket vi å undersøke selvkostregnskapet som ble framlagt for regnskapsåret For å få oversikt over kommunens behandling av over- og underskudd har vi sett på kommuneregnskapene for årene BEREGNINGSGRUNNLAG 1. Alle kommunens direkte og indirekte kostnader til drift, vedlikehold og kapital som kan henføres til produksjon og levering av tjenester innafor vann, avløp og renovasjon, skal legges til grunn for beregning av gebyr fra tjenestemottakerne. 2. Kommunen må gjøre nødvendige undersøkelser for å sikre seg at Avfallsservice AS driver renovasjonstjenestene til selvkost i tråd med regelverket. 4.1 Henførbare kostnader Retningslinjene for beregning av selvkost skiller mellom Direkte kostnader (kjerneprodukt) Indirekte kostnader (interntjenester = tilleggsytelser og henførbare støttefunksjoner?) Direkte kostnader I direkte kostnader inngår direkte drifts- og vedlikeholdskostnader og direkte kapitalkostnader. Side: 4

23 Direkte drifts- og vedlikeholdskostnader er knyttet til den direkte produksjonen av den enkelte tjeneste, f.eks. lønn, vedlikehold av bygninger og anlegg, betaling til private for utførte tjenester m.v. Årlige kapitalkostnader består i følge retningslinjene av to elementer: kapitalslit, dvs. forringelsen i et driftsmiddels verdi ut fra slitasje og elde alternativkostnad, dvs. den avkastning kommunen alternativt kunne oppnå ved å plassere penger tilsvarende investeringsbeløpet i markedet. I et fungerende marked vil renten angi alternativkostnaden. Kapitalkostnaden beregnes på grunnlag av anskaffelseskostnad av varige driftsmidler. I det kommunale regnskapssystemet vil det si anskaffelser ført i kapitalregnskapet. Retningslinjene angir følgende forutsetninger ved utarbeidelse av en selvkostkalkyle: historisk anskaffelseskostnad benyttes som avskrivningsgrunnlag nyinvesteringene tas med i avskrivningsgrunnlaget fra og med året etter at bygget/anlegget er tatt i bruk investeringstilskudd/ anleggsbidrag kommer til fradrag i avskrivningsgrunnlaget tomtekostnadene trekkes fra i avskrivningsgrunnlaget, men kostnaden skal likevel være med i grunnlaget for beregning av alternativkostnaden lineære avskrivninger avskrivningstid må settes etter hvor lang økonomisk levetid en regner med de forskjellige driftsmidlene har 6. rentesatsen for beregning av alternativkostnaden settes lik effektiv rente på norske statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid, med et tillegg på ett prosentpoeng Indirekte kostnader I indirekte kostnader inngår indirekte drifts- og vedlikeholdskostnader og indirekte kapitalkostnader. Som eksempler på indirekte kostnader kan nevnes kostnader til regnskap og innfordring kontorstøtte revisjon opplæring kantinedrift drift av EDB-anlegg drift av sentralbord juridisk bistand m.v. For disse kostnadene har retningslinjene angitt mulige fordelingskriterier. Det skal også beregnes kapitalkostnader for interntjenester. Disse kan beregnes etter en forenklet metode nærmere beskrevet under punkt 4.10 i Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Renter på selvkostfond I retningslinjene er det forutsatt at inntektene over noen år (3-5 år) ikke skal overstige kostnadene for de samme årene. Det vil derfor oppstå overskudd eller underskudd det enkelte år. Overskudd skal avsettes til fond og inntektsføres senere år. Et overskudd innebærer at brukerne av den enkelte tjeneste har innbetalt mer enn tjenesten koster. Dersom brukerne hadde plassert pengene i bank i stedet for å innbetale overskuddet, ville de ha fått renteavkastning. Retningslinjene sier at kommunen 6 Retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester av 2003 angir bruk av samme avskrivningsperioder som benyttes i KOSTRA rapporteringen Side: 5

24 bør kompensere brukerne for det rentetapet de er påført ved å binde kapital i kommunen. Det bør benyttes samme rente som ved beregning av kapitalkostnaden. Underskudd behandles på tilsvarende måte. 4.2 Revisors funn Generelt om kommunens VAR-kalkyler Kåfjord kommune utarbeider årlig forkalkyler både for vann- og avløpsområdet. Kommunen har ikke satt opp separate etterkalkyler for vannproduksjon og avløp/avløpsrensing, men bruker føringene på de aktuelle ansvarsområdene i kommuneregnskapet som dokumentasjon for eventuelle over- eller underskudd Vann og avløp Kåfjord kommune benytter felles framgangsmåte for utarbeidelse av beregningsgrunnlaget for vannog avløpsgebyrene. Vi velger derfor å se områdene Vannforsyning (produksjon) og Avløp (avløpsrensing) under ett når vi går inn på hvilke kostnader som er tatt med i forkalkylene for I beregningsgrunnlagene inngår de budsjetterte driftsutgiftene for det kommende året i tillegg til kapitalkostnadene. Driftsutgiftene omfatter lønn og sosiale utgifter, kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon og overføringer til andre etater. Lønnskostnadene er fordelt i forhold til stillingsprosenten som er beregnet å gjelde for de aktuelle produksjonsområdene. Kapitalkostnader for bruk av egne anleggsmidler, dvs kalkulatoriske renter og avskrivninger inngår også i beregningsgrunnlaget. Kåfjord kommune beregner kapitalkostnadene på en måte som er oversiktlig og viser årlige avskrivninger og restverdi for alle kommunens anlegg. Når de kalkulatoriske rentene til forkalkylene skal beregnes, benytter kommunen seg av Norges Banks rentetabeller for Statsobligasjoner med 3 års gjenstående løpetid med et tillegg på ett prosentpoeng. Kommunen benytter lineære avskrivninger etter serielånsmodell. Avskrivningstiden for anleggene er 20 eller 40 år, alt etter hvilken type anlegg det er snakk om. Revisjonen har fått opplyst anskaffelseskostnadene og eventuelle investeringstilskudd for de anleggene som er ført i balanseregnskapet. I følge opplysninger fra kommunen er investeringstilskudd trukket fra anskaffelseskostnadene, slik at avskrivingsgrunnlaget for hvert anlegg er netto anleggskostnader for Kåfjord kommune. Gjennomgangen av anskaffelseskostnadene viste at avskrivningene i selvkostkalkylene bygger på korrekte anskaffelseskostnader. I følge budsjettet for 2006 er kostnader vedrørende IT-tjenestene de eneste indirekte kostnadene som er fordelt til vann- og avløpsområdene. Indirekte kostnader som regnskapsføring, innfordring, kontorstøtte og drift av sentralbord er ikke tatt med i de beregnede kostnadene for de undersøkte områdene. Kapitalkostnader for interntjenester er heller ikke fordelt. Kjøp av varer og tjenester som inngår i kommunal tjenesteproduksjon synes å være fordelt på de respektive funksjonene hvor de har oppstått. Det samme gjelder interne overføringer av kostnader fra andre ansvarsområder til Vannforsyning og Avløp (avløpsrensing). Kostnader vedrørende IT-tjenester blir fordelt med 7,5 %, mens andre kostnader fordeles skjønnsmessig ut fra behov. Kapitalkostnadene som inkluderer avskrivninger og kalkulatoriske renter på anleggsinvesteringer er bokførte med summene som gikk fram av forkalkylene. Det er ikke foretatt nye renteberegninger etter at endelige rentesatser for det aktuelle året er kjent Renovasjon/slamtømming Kåfjord kommune er medeier i renovasjonsselskapet Avfallsservice AS som utfører renovasjonstjenester og slamtømming i kommunen. Selskapet fakturerer brukerne direkte etter gebyrsatser som først er behandlet i selskapets styre og deretter fastsatt av kommunestyret. Side: 6

25 Avfallsservice AS sendte høsten 2007 selvkostkalkyler for årene til sine eierkommuner. Kalkylene viser totalkostnadene og den kommunale delen av hver kostnadstype. Kostnadsfordelingen mellom slamtjenester, ordinære husholdninger og fritidsrenovasjon er ikke synlig. Det ser ikke ut til å være noen kommunespesifikke kostnader. Kostnadene i selvkostregnskapet er sluttbehandlingsavgift 7, lønnskostnader, avskrivninger, driftskostnader og renteutgifter. I tillegg til fakturerte kostnader fra avfallsselskapet betaler kommunen for leie av egen container til tre husstander langs Solengvegen i Olderdalen. Denne vegen har så dårlig standard at avfallsselskapets biler ikke kan kjøre der, og ordningen vil vare frem til vegen er utbedret til en standard som gjør den kjørbar for avfallsbilene Revisors vurderinger Kåfjord kommune tar med i beregningsgrunnlaget de direkte driftskostnadene som er nødvendige for å produsere vann- og avløpstjenestene. I tillegg blir kostnader som gjelder andre tjenester i tillegg til vann- og avløpsproduksjonen, fordelt prosentvis etter forbruket på de forskjellige tjenestene. Kapitalkostnader, dvs avskrivninger og beregninger av kalkulatoriske renter, som kan knyttes direkte til produksjon av vann- og avløpstjenester blir beregnet i samsvar med retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Selv om det blir anbefalt i de nevnte retningslinjene, blir indirekte kostnader i liten grad tatt med i beregningsgrunnlaget. I følge regnskapet er det bare ITtjenester som blir fordelt på alle brukerne. Dette betyr at brukerne av kommunens vann- og avløpstjenester ikke blir belastet for kostnader som for eksempel regnskapsføring, innfordring, kontorstøtte og sentralbordtjeneste. Kostnadene blir i stedet dekket over kommunebudsjettet. Det samme gjelder kapitalkostnader for interntjenester. Med bakgrunn i det ovenstående vurderer vi at revisjonskriterium 1 i det vesentlige er oppfylt. Som medeier i renovasjonsselskapet Avfallsservice AS, var Kåfjord kommune i 2007 med på å rette en henvendelse til selskapet vedrørende manglende tilsendte selvkostkalkyler. Selskapet sendte deretter høsten 2007 ut slike kalkyler for årene Kommunenes henvendelse til renovasjonsselskapet gjør at revisjonskriterium er 2 oppfylt. 5 FOR- OG ETTERKALKYLER 3. Administrasjonen skal hvert år utarbeide forkalkyler på VAR-området senest i forbindelse med vedtak av gebyrregulativet. 4. Administrasjonen skal sette opp selvkostregnskap for vann- og avløpstjenestene etter hvert regnskapsår. 5.1 Revisors funn Forkalkyler Kåfjord kommune har utarbeidet forkalkyler for produksjon/distribusjon av vann og for avløpsrensing for årene 2004, 2005 og 2006 i et regneark som revisjonen har fått framlagt. For 2004 og tidligere år er kalkylene laget i et regneark som etter hva revisjonen har fått opplyst, ikke lenger kan dokumenteres. Tallene for 2004 framkommer imidlertid i kalkylen for Avgift som betales til staten for avfall levert til sluttbehandling på et avfallsanlegg. Som sluttbehandling regnes deponering og forbrenning uten energiutnyttelse (Kilde:http://www.miljostatus.no/templates/PrintThemePage.aspx?id=2120). Side: 7

26 Forkalkylene viser de antatte inntekter og utgifter som ligger til grunn for gebyrforslagene som blir innarbeidet i kommunens budsjett for kommende år. Det er bare de beregnede gebyrsatsene som blir lagt fram for politikerne for behandling, ikke utregningene som ligger bak Etterkalkyler/selvkostregnskap Kåfjord kommune setter ikke opp separate etterkalkyler, men henviser i stedet til kommuneregnskapet for informasjon om regnskapsresultatet for vannproduksjon og avløpsrensing. Kommunen bruker fordeling av inntekter og kostnader i kommuneregnskapet for å vise hvordan årets resultat framkommer på produksjonsområdene vann og avløp. Kommuneregnskapets ansvarsområder Vannforsyning (produksjon) og Avløp (avløpsrensing) blir derfor å anse som etterkalkyler for de nevnte kommunale betalingstjenestene Revisors vurderinger Regnearkene revisjonen har fått tilsendt fra Kåfjord kommune viser at kommunen hvert år i forbindelse med utarbeidelsen av kommende års budsjett setter opp forkalkyler for å beregne nye gebyrsatser. Revisjonskriterium 3 er oppfylt. Administrasjonen setter ikke opp årlige separate etterkalkyler. I stedet vurderer Kåfjord kommune de aktuelle ansvarsområdene i kommuneregnskapet som tilstrekkelig informative med hensyn til overeller underskudd på vann- og avløpsproduksjonen. Kommuneregnskapet gir også etter vår vurdering tilstrekkelig informasjon om kostnader og inntekter for de nevnte tjenestene. Vi anser kriterium 4 som oppfylt. 6 SELVKOSTFOND OG UNDERSKUDDSDEKNING 5. Overskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal avsettes til bundet fond og brukes til inndekning av evt. underskudd på tjenestene senere år. 6. Underskudd på selvkosttjenestene på VAR-området skal inndekkes gjennom økning av brukerbetalinger i den grad det ikke er dekning på bundet fond til formålet. 6.1 Revisors funn Revisjonen har gått gjennom kommuneregnskapene fra årene for å se hvilke resultater selvkostregnskapene for vann- og avløpsområdene har hatt i disse årene. Regnskapsresultatene er satt opp i tabellene nedenfor. Vann Vann/ År Overskudd ,52 Underskudd , ,54 Avløp Avløp/ År Overskudd 0 Underskudd , ,37 0 Side: 8

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Lenvik kommune. Vi skaper trygghet K O M R E V FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Senja Avfall Avfall IKS IKS Lenvik kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009 Forord Kontrollutvalget i Lenvik kommune v/k-sekretariatet, bestilte

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Torsken kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009:1 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Torsken kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2009:1 Forord Kontrollutvalget i Torsken kommune v/k-sekretariatet, bestilte den 09.12.08 forvaltningsrevisjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V

Forvaltningsrevisjon. Selvkost innen VAR-området NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2009: 2 K O M R E V Selvkost innen VAR-området K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2009: 2 En undersøkelse av Målselv kommunes VAR-tjenester til selvkost En rapport fra KomRev NORD IKS Tromsø, 18.10.2009 Lars-André

Detaljer

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune

Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune Selvkostområdet for Vann, kloakk og renovasjonstjenester i Svelvik kommune 2004-2005 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon Selskapskontroll Innsyn IT- Veiledning revisjon Regnskapsrevisjon Misligheter og

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Hamarøy kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Hamarøy kommunes plan for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Balsfjord kommunalteknikk KF FORVALTNINGSREVISJON Balsfjord kommunalteknikk KF Rapport 2013 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Balsfjord kommune har KomRev NORD gjennomført forvaltningsrevisjon av selvkost innenfor

Detaljer

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for

Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Grunnlag for fastsetting av gebyrer for Vann Avløp Renovasjon Slam Feiing Økonomiplanperioden 2013-2016 Loppa kommune Behandlet i kommunestyret den 25.10.2012 Arne Dag Isaksen Driftssjef Monika Olsen Økonomisjef/ass.rådmann

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006. Loppa kommune. Selvkostområder Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Loppa kommune Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunn for dette prosjektet er at kommunestyret i Loppa den 16. desember 2005 i sak 054/05 vedtok at en undersøkelse

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Karlsøy kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Karlsøy kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2011 Forord Kontrollutvalget i Karlsøy kommune v/k-sekretariatet bestilte den 9.9.2009 ved sak 19/09 forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet

FORVALTNINGSREVISJON NORD. Sortland kommune. unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7. Vi skaper trygghet FORVALTNINGSREVISJON Selvkost Selvkost Senja Reno-Vest Avfall IKS IKS Sortland kommune unntatt fra offentlighet etter offentleglova 13, 1. ledd, jf kommuneloven 78 nr 7 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD

Detaljer

Klæbu kommune Rådmannen

Klæbu kommune Rådmannen Klæbu kommune Rådmannen KonSek Midt-Norge IKS v/eva Bekkavik Pb 2300 Sluppen 7004 TRONDHEIM Vår ref. Saksbehandler/enhet Deres ref. Dato 14/16-36-033 OBE/RÅD 12.09.2014 Tilbakemelding på Klæbu kommune

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Selvkostområder November 2006 Forord Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Måsøy den 04.11.2005

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT SAK 14/2013 FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT SELVKOST - HØRINGSRAPPORT INNSTILLING: Styret i ØRAS tar rapporten "Forvaltningsrevisjonsprosjekt selvkost ØRAS" fra Øvre Romerike Revisjonsdistrikt til orientering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Beiarn kommune 2007 Forord Kontrollutvalget i Beiarn kommune vedtok i møte den 14/02-2006 i sak 02/06 at Salten

Detaljer

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!!

SELVKOST. Et viktig område i kommune!!! SELVKOST SELVKOST Et viktig område i kommune!!! Økt fokus på dette fremover. Spes når kommuner har 100% dekningsgrad Kommunens beregninger må kunne dokumenteres Lag egen dokumentasjon (hefte) på selvkostberegningene

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap. Harstad kommune FORVALTNINGSREVISJON Selvkost på avfallstjenester i Hålogaland Ressursselskap Harstad kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD gjennomført

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2

FORVALTNINGSREVISJON. Selvkost VAR. Kvæfjord kommune K O M R E V NORD. Vi skaper trygghet. Rapport 2008:2 FORVALTNINGSREVISJON Selvkost VAR Kvæfjord kommune Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008:2 Forord Kontrollutvalget i Kvæfjord kommune v/k-sekretariatet bestilte den 19.05.2008 forvaltningsrevisjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Sørfold kommune 2008 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Sørfold kommunes plan for

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Beregning av selvkost på VAR-området MÅSØY KOMMUNE Innhold 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

Beregning av selvkost for VA-tjenestene

Beregning av selvkost for VA-tjenestene Beregning av selvkost for VA-tjenestene Reviderte retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester og konsekvensene for VA Ved May Rostad, e-plan AS Driftsassistansen i Møre og

Detaljer

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET

SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON SELVKOST FOR VAR-OMRÅDET LØRENSKOG KOMMUNE September 2005 Utført av Nina Neset INNHOLD 1 BAKGRUNN... 3 2 FORMÅL MED GJENNOMGANGEN... 3 3 KRITERIER FOR GJENNOMGANGEN...

Detaljer

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon

1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1 Historiske etterkalkyler for anløpsavgift, saksbehandling og havnerenovasjon 1.1 Innledning EnviDan Momentum AS (heretter kalt Momentum) har på oppdrag fra Kristiansund og Nordmøre Havn IKS utarbeidet

Detaljer

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS

Selvkost. Økonomiforum Nord-Trøndelag. 17. Oktober 2016, Grong Hotell. Knut Tanem, registrert revisor. oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS Selvkost Økonomiforum Nord-Trøndelag 17. Oktober 2016, Grong Hotell Knut Tanem, registrert revisor oppdragsansvarlig KomRevTrøndelag IKS 1 Selvkost Definisjon på selvkost: Selvkost er den totale kostnadsøkningen

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Steigen kommune 2007 Forord Dette forvaltningsrevisjonsprosjekt er gjennomført ihht Steigen kommunes plan for

Detaljer

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015

Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 1000 kr 1000 kr Gebyrfinansierte selvkosttjenester Etterkalkyle 2015 Dønna kommune har utarbeidet etterkalkyle for betalingstjenester i henhold til Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale

Detaljer

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veiledning Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester ved May Rostad, Kinei AS DIHVA og DISFVA Viktige VA-utfordringer for framtiden- Rammevilkår og regler Solstrand hotell 30. 31.mars

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget innen vann, avløp og renovasjon i Meløy kommune November 2006 FORORD Kontrollutvalget i Meløy kommune vedtok i sak 02/06 at Salten kommunerevisjon

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL I FIAS:

SELSKAPSKONTROLL I FIAS: SELSKAPSKONTROLL I FIAS: Forvaltningsrevisjon for å kontrollere om selskapet etterlever selvkostprinsippet for husholdningsrenovasjon SELSKAPSKONTROLL 2007. Hovedkontor: Kommunehuset Orgnr 987727675 2550

Detaljer

Selvkostberegninger i Sande kommune

Selvkostberegninger i Sande kommune Forvaltningsrevisjonsrapport November 2015 Selvkostberegninger i Sande kommune Vann og avløp 2014 Attestasjoner Forvaltningsrevisjon IT-revisjon Selskapskontroll Veiledning Regnskapsrevisjon Innsyn Misligheter

Detaljer

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den

NKRFs REVISJONSKOMITÉ. Til NKRFs medlemmer Oslo, den NKRFs REVISJONSKOMITÉ Til NKRFs medlemmer Oslo, den 19.1.2016 INFORMASJONSSKRIV 1/2016 REVISORS OPPGAVER VED REVISJON AV SELVKOSTOMRÅDER I ÅRSREGNSKAPET 0. Innledning Revisjonskomiteens informasjonsskriv

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling

Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 26-2014 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune: Selvkostprinsippet innenfor kommunens byggesaksbehandling Formålet med prosjektet er å undersøke om Røros kommune

Detaljer

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester

Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Norsk Vanns veileder Selvkostberegninger for kommunale VA-tjenester Høstkonferansen 14. og 15. oktober 2009 ved May Rostad, Kinei AS Kinei AS Storgata 8, 3611 Kongsberg www.kinei.no 1 Innhold Norsk Vanns

Detaljer

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs

Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs LOPPA KOMMUNE Driftsavdelingen Saksframlegg Dato: Arkivref: 25.9.2ts 2151698-1 Olav Henning Trondal olav.h.trondal @loppa.kommune.no Saknsnr Utvalg 38/r5 s3/rs Formannskap Kommunestyre Møtedato 17.tt.2t5

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Kvalsund kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kontrollutvalget 27. september 2005 og kommunestyret

Detaljer

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT

Selvkost i Volda kommune. Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT Selvkost i Volda kommune Vann, avløp og feiing AILIN AASTVEDT TF-notat nr. 7/2014 Tittel: Selvkost i Volda kommune Undertittel: Vann, avløp og feiing TF-notat nr: 7/2014 Forfatter(e): Ailin Aastvedt Dato:

Detaljer

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter

SELVKOSTREGNSKAPET. Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter SELVKOSTREGNSKAPET Egne erfaringer Generelt om selvkost Nytt selvkostsystem Gebyrinntekter Egne erfaringer Bakgrunn Revisor i 6 år Økonomikonsulent/økonomisjef 6 år Selvkostregnskap i Narvik VAR Etterkalkulasjon

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon

Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 22-2014 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune: Selvkostprinsippet innenfor avløp, renovasjon og septikrenovasjon Formålet med prosjektet er å undersøke om Tolga

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no

Forvaltningsrevisjon. Rapport. Selvkost VAR. Juni 2008 Stavanger kommune. www.rogaland-revisjon.no Forvaltningsrevisjon Rapport Selvkost VAR Juni 2008 Stavanger kommune www.rogaland-revisjon.no Innhold 1 Sammendrag... 2 2 Innledning... 4 2.1 Kommunens hjemmel for forvaltningsrevisjon... 4 2.2 Bakgrunn

Detaljer

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN

ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Tema ØKONOMISKE PREMISSER INNEN VA-SEKTOREN Økonomiske premisser innen VA-sektoren 1 Formål Levere tjenester Medfører kostnader Krever inntekter Ikke noe krav til inntjening overskudd Tillat med overskudd

Detaljer

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT

SELVKOST VANN OG AVLØP - REVISJONSRAPPORT VADSØ KOMMUNE ORDFØREREN Utvalg: Bystyret Møtested: Vårbrudd Møtedato: 15.12.2005 Klokkeslett: 0900 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende gjelder

Detaljer

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015.

Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar vedlagte gebyrforskrift Kommunale priser og gebyrer 2015, gjeldende fra 01.01.2015. Nord-Odal kommune Arkiv: FE - 231, TI - &00 ArkivsakID: 15/2298-1 Saksbehandler: Ellisiv Hovig Dato: 18.10.2015 Saksframlegg Priser og gebyrer - kommunale tjenester 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret

Detaljer

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET

GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT GIVAS IKS OVERHOLDELSE AV SELVKOSTPRINSIPPET Gjennomført på oppdrag fra GLÅMDAL revisjon IKS MARS 2011 Utført av Nina Neset INNHOLD OPPSUMMERING OG ANBEFALINGER

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2014 tom. år 2016, prognose år 2017, økonomiplan år 2018 tom 2021 Økonomiplan 2018-2021 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2006 Hasvik kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for denne rapporten er at kontrollutvalget i Hasvik i sak 15/04 vedtok at revisjonen skulle gjennomføre et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Innspill til retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Forord Kommunal og regionaldepartementet har ajourført retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2013 tom år 2015, prognose år 2016, økonomiplan år 2017 tom 2020 Økonomiplan 2017-2020 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018

Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth. Gebyrer og betalingssatser 2018 Arkivsaksnr.: 17/2290 Lnr.: 20504/17 Ark.: Saksbehandler: controller Ann-Kristin Mauseth Gebyrer og betalingssatser 2018 Lovhjemmel: Plan- og bygningslovens 33-1 Matrikkelloven 30 og 32. Lov om eierseksjoner

Detaljer

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16

NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 NYE RETNINGSLINJER FOR SELVKOST 16.03.16 Agenda Selvkost Retningslinjer for beregning av selvkost - H-3/14 de viktigste endringene Hvordan ivareta regelverket? Selvkost Definisjon selvkost: Selvkost er

Detaljer

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS

Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport - Gjennomgang av selvkost renovasjon i IRIS Politisk sekretariat Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 03.12.2012 70894/2012 2012/8422 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/217 Bystyret 13.12.2012 Gjennomført selskapskontroll: Forvaltningsrevisjonsrapport

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535

Saksframlegg. Trondheim kommune. FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Saksframlegg FORVALTNINGSREVISJON AV SELVKOSTOMRÅDET Arkivsaksnr.: 05/23535 Forslag til innstilling: 1. Bystyret ser alvorlig på de avvik som avdekkes innenfor selvkostområdet, og ber Rådmannen følge opp

Detaljer

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019

Utvikling selvkost fondene; regnskap år 2012 tom år 2014, prognose år 2015, økonomiplan år 2016 tom 2019 Økonomiplan 2016-2019 SELVKOST VAR Bardu kommune (Vann, avløp, renovasjon, septik) Kommunen skal løse de lovpålagte oppgavene som består av framføring av vann, innsamling og rensning av avløpsvann, innsamling

Detaljer

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing

Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Forvaltningsrevisjon 2009 Selvkostberegning av Vann Avløp Renovasjon feiing Rapporten avgis til Kontrollutvalget i Oppdal som er bestiller av forvaltningsrevisjon. Formålet med undersøkelsen er å se etter

Detaljer

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune

Selvkost. Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker. Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Selvkost Hva kan tas med i plan-, bygge- og oppmålingssaker Lin Knarvik, geodatasjef, Stavanger kommune Stavangers visjon: Sammen for en levende by Er til stede Vil gå foran Skaper framtiden Fakta om

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Beregning av avgiftsgrunnlaget for vann, avløp og renovasjon i Saltdal kommune 2008 Forord Kontrollutvalget i Saltdal kommune vedtok i møte den 07/12-2005 i sak 11/05 at Salten

Detaljer

Vann- og avløpsgebyrer

Vann- og avløpsgebyrer Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 14-2008 Revisjonsrapport fra prosjekt Vann- og avløpsgebyrer For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune Mars 2009 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet

Beregning av kommunale avfallsgebyr. Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet Beregning av kommunale avfallsgebyr Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften og veileder fra Miljødirektoratet - Hvorfor en ny forskrift? - Forurensningsloven - Nytt kapittel 15 i avfallsforskriften - Hvorfor

Detaljer

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4

Eksempel på beregning av satser for tilskudd til driftskostnader etter 4 Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Barnehage Tilskudd til private barnehager Regneeksempel - tilskudd til private barne... Regneeksempel - tilskudd til private barnehager 2015 Vi har

Detaljer

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN FOR TYSFJORD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON FOR PERIODEN 2016 2019 FOR TYSFJORD KOMMUNE TYSFJORD KOMMUNE Innholdsfortegnelse Plan for forvaltningsrevisjon for Tysfjord kommune for perioden 2016 2019...

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE. Selvkostområder RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2007 KAUTOKEINO KOMMUNE Selvkostområder FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino den 22.12.2005

Detaljer

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport

Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007. Forvaltningsrevisjonsrapport Prekvalifiseringa av revisjonstjenester til kommunene Tønsberg, Nøtterøy og Tjøme 05.07.2007 Tilbud Forvaltningsrevisjons på revisjon av Selskapet rapport AS Ås kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost

Detaljer

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon

Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester. Fullversjon Følger Trondheim kommune de nye retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Fullversjon Trondheim kommunerevisjon Mars 2006 Forord Denne rapporten oppsummerer funnene og

Detaljer

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010

Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 May Rostad 2001 Selvkost- og gebyrberegninger - brukerveiledning Versjon 2010 Dette regnearket er et verktøy for å gjøre de selvkost- og gebyrberegninger som er nødvendig for å legge fram en sak for politisk

Detaljer

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR)

Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost vann, avløp og renovasjon (VAR) Oppegård kommune Oktober 2013 RAPPORT 8/13 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård

Detaljer

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS

Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Kommunestrukturreform og andre organisatoriske omstillinger i vannbransjen Hvordan håndtere økonomiforvaltningen ved ulike organisatoriske endringer v/rådgiver May Rostad, Kinei AS Innhold Organisatoriske

Detaljer

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting

Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Selvkostprinsippet Hva innebærer det? 22. september 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig Momentum Consulting Momentum Consulting Momentum Consulting: etablert januar 2004 Kontorer i Oslo og Åndalsnes Ti ansatte,

Detaljer

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak:

NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR. Formannskapets forslag til vedtak: NYTT GEBYRREGULATIV TEKNISK SEKTOR Formannskapets forslag til vedtak: De presenterte forslag til gebyrreglement og gebyrvedtekter for teknisk sektor forankres i de sentrale retningslinjer for beregning

Detaljer

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune

Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Rapport Forvaltningsrevisjon 2007 Alta kommune Selvkostområder Forord Bakgrunn for dette prosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, som ble vedtatt av kommunestyret 24. oktober 2005 i sak 81/05.

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Konsekvenser for beregning av gebyrene Revisjon av Norsk Vanns selvkostveiledning for VA-tjenestene ved May Rostad, Kinei

Detaljer

Selvkost, avgifter og gebyrer

Selvkost, avgifter og gebyrer Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Selvkost, avgifter og gebyrer Frogn kommune 2.mars 2010 RAPPORT 1/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en

Detaljer

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester Reviderte retningslinjer som gjelder fom. 1.1.2015 Endringer i retningslinjer for selvkostberegninger og praktisering av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing

Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 15-2014 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune: Selvkostprinsippet innenfor vann, avløp, renovasjon, septikrenovasjon og feiing Formålet med prosjektet er

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunale avgifter Meldal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS

Fosen Kommunerevisjon IKS Fosen Kommunerevisjon IKS Økonomisk utvikling og status Ørland kommune Rapport 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 SAMMENDRAG 2 2.0 BAKGRUNN OG INNLEDNING 3 3.0 METODE OG AVGRENSNINGER 3 4.0 INNHENTEDE OPPLYSNINGER

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: jnr ark Postboks 54, 8138 Inndyr 27.11.2012 12/707 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Torsdag 6. desember

Detaljer

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Jostein Barstad Saksmappe: 2009/6779-28577/2009 Arkiv: Selvkostregnskap for vann- og avløpssektoren. Beregning av alternativ kostnad for tomtearealer. Saksordfører: Inger Solberg

Detaljer

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte.

Møtereferat 21. september KOSTRA-VAR gruppe møte. Møtereferat 21. september 2009. KOSTRA-VAR gruppe møte. Til stede: Bent Devik, KRD Øivind Ryenbakken, Oslo Kommune Liliane Myrstad, FHI Ole Lien, Norsk Vann Gisle Berge, SSB Kari B. Mellem, SSB Referent:

Detaljer

Hva må kommuner ta hensyn til nå som de nye retningslinjene for beregning av selvkost er innført?

Hva må kommuner ta hensyn til nå som de nye retningslinjene for beregning av selvkost er innført? Hva må kommuner ta hensyn til nå som de nye retningslinjene for beregning av selvkost er innført? Innlegg på Årskonferansen 2015 Driftsassistanse nordre Nordland 17. mars 2015 Ketil Pedersen Fagansvarlig

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Steigen kommune MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 12.12.2012 Tid: Kl. 09:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Dagfinn Ness Andreassen Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 15/995 GEBYRREGULATIV 2016 Rådmannens innstilling: Kommunestyret vedtar Gebyrregulativ for Dønna kommune 2016 med følgende endringer

Detaljer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer

Høringsuttalelse til forslag til reviderte selvkostretningslinjer Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112, Dep. 0032 Oslo Øvre Vollgt. 6 0158 Oslo Tlf: +47 24 14 66 00 Fax: +47 24 14 66 01 www.avfallnorge.no post@avfallnorge.no DNB NOR, konto: 1607.51.16520

Detaljer

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr /

SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr / SALTEN KONTROLLUTVALGSERVICE Vår dato: Jnr Ark Postboks 54, 8138 Inndyr 05.11.2012 12/628 413 5.1 Medlemmer i Fauske kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Møtedato: Onsdag 14.november

Detaljer

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning

Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Arkivsaksnr.: 13/1628-5 Arkivnr.: 210 &14 Saksbehandler: økonomikonsulent, Kjersti Vatshelle Myhre ÅRSMELDING OG REGNSKAP 2013 Hjemmel: Kommuneloven 48 Forskrift om årsregnskap og årsberetning Rådmannens

Detaljer

Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster

Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster Retningslhjer for beregning av selykost for kommuiral!. beta!ingstjeaster Høringsutkast Kommunal- og regionaldepartementet Oslo, februar 2013 Forord Kommunal- og regionaldepartementet har revidert retningslinjene

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Gáivuona suohkan Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 25.06.2007 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa

Vann til 2021 Vanngebyrsatser I Hemsedal kommune er vanngebyret todelt, bestående av et fast abonnementsgebyr og et variabelt forbruksgebyr. Fa Kommunale gebyrer - Budsjett 2018 Hemsedal kommune beregner kommunale gebyrer i tråd med Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14, Kommunal- og moderniseringsdepartementet,

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON Remiks Miljøpark AS Selvkost og kapitalnedsettelse i Remiks Husholdning AS Tromsø kommune Rapport 2016 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Tromsø kommune har KomRev

Detaljer

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester

H-3/14. Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester H-3/14 Retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester FORORD Kommunal- og moderniseringsdepartementet har revidert retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester.

Detaljer

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT

Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER DRIFTSUTGIFTER INVESTERINGER NETTO FINANSUTGIFTER LÅNEGJELD NETTO DRIFTSRESULTAT OG REGNSKAPSRESULTAT Økonomiske analyser DRIFTSINNTEKTER Kommunens driftsinntekter består i hovedsak av: - salgs- og leieinntekter, som gebyrer og betaling for kommunale tjenester - skatteinntekter d.v.s. skatt på formue og

Detaljer

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement.

I forbindelse med årsregnskap 2010, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. VEDLEGG 4 OVERFØRING AV MERFORBRUK I TIL BUDSJETTÅRET I forbindelse med årsregnskap, skal merforbruk hos resultatenhetene overføres til påfølgende år, jfr kommunens økonomireglement. 2.5.7 Ved et regnskapsmessig

Detaljer

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer.

Saksframlegg. 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. Saksframlegg ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2007 Arkivsaksnr.: 08/16927 Forslag til innstilling: 1. Bystyret vedtar å bruke 145,7 mill kr av lånefondet til dekning av utgifter til investeringer. 2. Bystyret

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift 1 Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2015 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Melhus er en mangfoldig kommune der

Detaljer

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan

Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett 2013 og økonomiplan Selvkostområdet vann og avløp vedlegg til rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan Innledning Dette notatet er utarbeidet som et vedlegg til rådmannens forslag til budsjett for og økonomiplan for

Detaljer

Gebyrregulativ Teknisk Drift

Gebyrregulativ Teknisk Drift MELHUS KOMMUNE Gebyrregulativ Teknisk Drift Vann, avløp og septik 2017 Generelle bestemmelser side 2 Tilknytning side 4 Kommunalt vann og avløp side 5 Private avløpsanlegg side 6 Vedtatt av kommunestyret

Detaljer

Beregning av selvkost på VAR-området

Beregning av selvkost på VAR-området www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2017 Beregning av selvkost på VAR-området KAUTOKEINO KOMMUNE FORORD Bakgrunnen for dette forvaltningsrevisjonsprosjektet er Plan for forvaltningsrevisjon 2013

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Økonomireglement for Sandnes kommune

Økonomireglement for Sandnes kommune Økonomireglement for Sandnes kommune Vedtatt av Sandnes bystyre 11.02.2014 (BSAK 12/14) Gjeldende fra regnskapsåret 2014 1. INNLEDNING Sandnes kommune skal være en handlekraftig og langsiktig forvalter

Detaljer

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629

ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 ÅFJORD KOMMUNE Arkivsak: 2014/5629 Dato: 03.11.2014 SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 8/14 Åfjord - Komite for kommuneutvikling 19.11.2014 Åfjord kommunestyre Saksbehandler: Helge Humstad 1630 KOMMUNALE

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14

FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FAUSKE KOMMUNE FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER VEDTATT AV FAUSKE KOMMUNESTYRE 19.06.14 FORSKRIFT FOR VANN- OG AVLØPSGEBYRER FAUSKE KOMMUNE Vedtatt av Fauske kommunestyre 19.06.14 med hjemmel i Lov

Detaljer

Budsjettreglement for Drammen kommune

Budsjettreglement for Drammen kommune Budsjettreglement for Drammen kommune Vedtatt av Drammen bystyre xx.xx.2015 1. Budsjettreglement omfang og formål 1.1. Hensikten med reglementet Budsjettreglementet fastlegger de overordnede prinsippene

Detaljer

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport

KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL. Forvaltningsrevisjonsrapport KOMMUNEREVISJONSDISTRIKT 2 MØRE OG ROMSDAL Forvaltningsrevisjonsrapport Beregning av selvkost på områdene avløp, slamtømming, renovasjon og feiing i Eide kommune 18. november 2014 Kommunerevisjonsdistrikt

Detaljer